Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep"

Transcriptie

1 Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

2 Gedragscode integriteit Pag. 2/52

3 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk. Iedereen die te maken heeft met Delta Lloyd, onze klanten voorop, moet erop kunnen rekenen dat we uiterst zorgvuldig omgaan met zijn of haar belangen. Mensen vertrouwen op ons. Dat vertrouwen mogen we niet beschamen. Dat geeft ons als collega s van Delta Lloyd een grote verantwoordelijkheid. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we een integere organisatie zijn, elke dag opnieuw. Dat stelt bepaalde eisen aan de manier waarop we ons werk doen. In dit boekje lees je welke harde afspraken we daarover hebben. Afspraken waaraan jij, ik en elke collega zich moet houden. En waarop we elkaar mogen (moeten!) aanspreken als we dat niet doen. Maar integer gedrag gaat verder dan je aan de regels houden. Het is ook belangrijk de gedachte achter die regels te begrijpen, en mee te bewegen met de tijdgeest. Want wat vandaag misschien nog best acceptabel is, kan morgen not done zijn. Blijf dus vooral je gezonde verstand gebruiken. En bespreek het als je iets tegenkomt waarvan je betwijfelt of het wel aansluit op onze kernwaarden eerlijk, toegankelijk en samenwerken. Je mag erop rekenen dat het management hier pal voor staat. Als bedrijfsleiding hebben we een voorbeeldfunctie. Maar ook jouw gedrag heeft invloed op het gedrag van anderen, dus onderschat je eigen rol niet. Hou je aan de afspraken uit dit boekje en neem de gedachte erachter ter harte. Zo zorgen we er samen voor dat de reputatie van Delta Lloyd en haar medewerkers niet ter discussie staat. Met vriendelijke groet, Hans van der Noordaa, voorzitter Raad van Bestuur

4 Gedragscode integriteit Pag. 4/52 Inhoudsopgave Wat is integriteit? 6 Goede eigenschap 7 Gezamenlijke integriteit 7 Branchecodes 7 Wettelijke voorschriften 8 Integere organisatie 8 Doel van de gedragscode 10 Verder lezen op Sterknet 11 Een incident melden 12 Onderzoek overtreding 13 Waar melden? 13 Onderzoek naar melding 15 Omgaan met klanten en andere zakelijke relaties 16 Klantbelang centraal 17 Mededinging 19 Relatiebeheer: geschenken en uitnodigingen voor evenementen 20 Voorkomen van corruptie 21 Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering: ken je klant! 23 Risicobeheersing 25 Betrouwbare en transparante financiële verslaglegging: SOx 25 Omgaan met elkaar 26 Ongewenste omgangsvormen 27 Zorgen voor fysieke veiligheid 28 Drank en drugs 29 Relaties op de werkvloer 29 Omgaan met bedrijfseigendommen 30 Bewaken van bedrijfseigendommen 31 Beschermen tegen virussen 31 Omgaan met kosten 32 Omgaan met telefoon, internet, en sociale media 32

5 Gedragscode integriteit Pag. 5/52 Omgaan met gevoelige informatie 34 Gebruik van wachtwoorden 35 Beschermen van persoonsgegevens 36 Opslaan van bedrijfsinformatie 36 Omgaan met mobiele apparatuur 36 Toepassen van clean desk 37 Omgaan met koersgevoelige informatie 38 Regels voor het omgaan met voorwetenschap 40 Insiders 41 Meldingsplichtige Insiders 41 Omgaan met nevenfuncties 44 Omgaan met de samenleving 46 Controle, handhaving en maatregelen 48 Prettiger werken 50 Overzicht beleidsdocumenten en richtlijnen 52

6 Gedragscode integriteit Pag. 6/52 Wat is integriteit? Voordat je verder leest, is het goed om even stil te staan bij het begrip integriteit. Je wordt er tegenwoordig voortdurend mee om je oren geslagen. Zo vaak, dat het bijna een abstract begrip is geworden. Dus waar hebben we het in dit boekje eigenlijk over?

7 Gedragscode integriteit Pag. 7/52 Goede eigenschap Integriteit is allereerst een persoonlijke eigenschap. Het betekent dat je: besef hebt van normen en waarden die algemeen geaccepteerd zijn in de maatschappij; oog en respect hebt voor belangen van anderen; onkreukbaar bent: - dat je je eigen en onze waarden niet zomaar opgeeft als dat je toevallig goed uitkomt; - dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Met andere woorden: een integer mens is een betrouwbaar mens. Gezamenlijke integriteit Daarnaast hebben georganiseerde groepen mensen een gezamenlijke integriteit. Een integere organisatie stelt voor zichzelf normen en waarden op. Ze gaat zorgvuldig om met de belangen van iedereen die een belang heeft bij de organisatie, de zogenoemde stakeholders. Dat zijn bijvoorbeeld aandeelhouders, klanten, werknemers en leveranciers. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in interne gedragsregels. Branchecodes Naast de organisatie die zichzelf gedragsregels voorschrijft, nemen ook de branches initiatieven om een integere bedrijfsvoering te bewaken. Een voorbeeld hiervan is de Gedragscode Verzekeraars. Deze is in 2002 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en in juni 2011 herzien. Andere goede voorbeelden zijn de Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Governance Principes van het Verbond. Genoemde codes worden beschouwd als belangrijke stappen in het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Onderdeel van de Code Banken en de Governance Principes is de moreel-ethische verklaring, die door respectievelijk de directie van Delta Lloyd Bank en de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Groep is ondertekend. De verklaring vormt tevens een leidraad voor het handelen van alle medewerkers van Delta Lloyd Groep. Ter bevestiging daarvan dienen alle medewerkers vanaf 1 januari 2013 een eed of belofte af te leggen en te ondertekenen, die vergelijkbaar is met de moreel-ethische verklaring.

8 Gedragscode integriteit Pag. 8/52 De moreel-ethische verklaring luidt als volgt: Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar en bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar en de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar en de bank opereren. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar en bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekerings- en bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekerings- en bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar en bankier in ere houden.

9 Gedragscode integriteit Pag. 9/52 Wettelijke voorschriften Dan is er nog de wet- en regelgeving. Niet alleen de Nederlandse, maar ook die vanuit Brussel wordt opgelegd. Financiële toezichthouders houden kritisch in de gaten of wij ons hieraan houden. Doen we dat niet, dan kan de samenleving het vertrouwen in de financiële sector kwijtraken. Integere organisatie Integer handelen betekent binnen Delta Lloyd Groep dan ook dat we ons houden aan de wet- en regelgeving én aan de branchecodes en interne gedragsregels die we onszelf hebben opgelegd. Een andere term voor je eraan houden is compliant zijn met. Binnen Delta Lloyd Groep zien onder andere compliance officers erop toe dat we de wetten en regels naleven. De reputatie van Delta Lloyd Groep als integere organisatie is afhankelijk van de integriteit van al haar afzonderlijke medewerkers. Leidinggevenden hebben daarin een voorbeeldfunctie. Dit noemen we de tone at the top.

10 Gedragscode integriteit Pag. 10/52 Doel van de gedragscode Samen bepalen we de uitstraling van het bedrijf. Daarom is het goed om afspraken te maken over wat we wel en niet doen en over de manier waarop we met elkaar en anderen omgaan. Die afspraken zijn samengevat in de Gedragscode Integriteit. Deze code en haar onderliggende regelingen maken deel uit van je arbeidsovereenkomst.

11 Gedragscode integriteit Pag. 11/52 De gedragscode is bedoeld om je kennis te laten maken met de wet- en regelgeving over gedrag, en met branchecodes en interne gedragsregels. Deze code geeft daarmee in het kort weer wat Delta Lloyd Groep verstaat onder gewenst én ongewenst gedrag. Verder lezen op Sterknet Dit Gedragscodeboekje geeft de belangrijkste regels weer, maar beoogt hiermee niet volledig te zijn. De volledige teksten van de beleidsdocumenten, richtlijnen en regelingen kun je nalezen op Sterknet. Op de Sterknet-pagina van Group Integrity (GI) vind je de meest actuele versie van deze code. Daar vind je ook de contactgegevens van GI-medewerkers, voor het geval je vragen hebt over deze code.

12 Gedragscode integriteit Pag. 12/52 Een incident melden Als je merkt of vermoedt dat iemand de gedragsregels in deze code overtreedt, doe je er goed aan dat door te geven aan Group Integrity. Die kunnen dan actie ondernemen om verdere schade voor de reputatie of financiële positie van Delta Lloyd Groep te voorkomen.

13 Gedragscode integriteit Pag. 13/52 Group Integrity (GI) bestaat uit de afdelingen Integriteitzaken, Group Compliance, Information Security en Business Continuity Management (BCM). Onderzoek overtreding Als er sprake is van overschrijding van een gedragsregel, doet Group Integrity daar onderzoek naar. In de Integrity policy en in het Incidenten Beleid staat wie wat op welke manier onderzoekt en wat de werkzaamheden van Integriteitzaken zijn. Je vindt deze documenten op Sterknet. In de meeste gevallen onderzoekt Integriteitzaken een overtreding, soms samen met een ander onderdeel van GI, zoals Compliance. In de Regeling Incidenten staat hoe een intern onderzoek een onderzoek naar een medewerker wordt uitgevoerd en welke beginselen daarbij gelden. Deze regeling staat in de Personeelsgids en op Sterknet. Meer informatie over dit onderwerp vind je in het laatste hoofdstuk van dit boekje: Controle, handhaving en maatregelen. Waar melden? Omdat het voor de reputatie van Delta Lloyd Groep heel belangrijk is dat incidenten worden gemeld, kun je dat op verschillende manieren doen. Zo is er altijd wel een manier die past bij jouw situatie. Je kunt een incident melden bij: je leidinggevende. Die meldt het dan weer aan Integriteitzaken. de Integriteitdesk van Integriteitzaken (locaties Amsterdam, Arnhem en Zwolle). Je kunt ook het Formulier Fraude/Toedracht Onderzoek en Advies invullen, dat je op de startpagina van Integriteitzaken op Sterknet vindt. het Meldpunt Integriteit (onderdeel van Integriteitzaken). Dit meldpunt behandelt ook anonieme meldingen. De contactgegevens van het meldpunt vind je op Sterknet. je vertrouwenspersoon. Hier kun je klachten over ongewenste omgangsvormen melden. Wie jouw vertrouwenspersoon is, kun je opzoeken op Sterknet. Anoniem melden Het kan voorkomen dat je een misstand vermoedt, maar dat je dit niet met je leidinggevende kunt of wilt bespreken. Of misschien wil of durf je niet te melden met bekendmaking van je naam. Voor die gevallen is er de mogelijkheid om anoniem te melden. Je kunt een anonieme melding doen bij het Meldpunt Integriteit.

14 Gedragscode integriteit Pag. 14/52 Klokkenluiderregeling Delta Lloyd Groep vindt het heel belangrijk dat het mogelijk is voor medewerkers om anoniem een melding te kunnen doen. Deze meldingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van onze werkwijze. Iedere melding wordt onafhankelijk onderzocht en de melder krijgt (rechts)bescherming. Dat is vastgelegd in de Klokkenluiderregeling van Delta Lloyd Groep. Hierin staat niet alleen beschreven hoe je een anonieme melding moet doen, maar er wordt ook duidelijkheid gegeven over de (rechts)bescherming van de melder. Die bescherming krijg je vanzelfsprekend alleen als de melding te goeder trouw is gedaan. Oftewel: als de melding niet is gedaan om een andere medewerker van Delta Lloyd Groep opzettelijk te beschadigen. Verder moet de melding zijn gedaan volgens de procedure die de Klokkenluiderregeling beschrijft. Je vindt de Klokkenluiderregeling op Sterknet. Melden bij een vertrouwenspersoon Als je zelf last hebt van ongewenst gedrag, kun je dat het beste melden bij je vertrouwenspersoon. Bij die persoon kun je terecht met klachten over agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, stalken en ander ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding. Dat is vastgelegd in de Gedragscode Vertrouwenspersonen. Ook die kun je vinden op Sterknet. Als het incident zo ernstig is dat bemiddeling geen oplossing biedt, kun je het incident melden bij het Meldpunt Integriteit. Je vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen. Informatie ongewenst gedrag In de Personeelsgids op Sterknet staat precies beschreven wat we bij Delta Lloyd Groep onder ongewenst gedrag verstaan, wat je bij ongewenst gedrag kunt doen en hoe er met je klacht wordt omgegaan. Aanvullende informatie vind je in de Regeling Ongewenste Omgangsvormen.

15 Gedragscode integriteit Pag. 15/52 Onderzoek naar melding Delta Lloyd Groep neemt iedere melding van overschrijding van een gedragsregel heel serieus. De directie heeft de afdeling Integriteitzaken opdracht gegeven elke melding nauwkeurig te onderzoeken. Als Integriteitzaken een melding binnen krijgt, bepaalt ze eerst of de melding in onderzoek kan worden genomen. Zo ja, dan verzamelt en analyseert ze gegevens, interviewt ze medewerkers en soms ook andere partijen. Uitkomsten onderzoek Integriteitzaken rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan de directie: de opdrachtgever van het onderzoek. Als er sprake is van een klokkenluidermelding rapporteert Integriteitzaken aan de Raad van Bestuur. Daarbij houdt zij de identiteit van de melder geheim. De persoon tegen wie het onderzoek zich richt, krijgt de gelegenheid te reageren op de onderzoeksbevindingen. Als dat nodig blijkt, worden maatregelen getroffen. Daarnaast kan Integriteitzaken adviseren over verbetering van procedures, processen en systemen.

16 Gedragscode integriteit Pag. 16/52 Omgaan met klanten en andere zakelijke relaties Delta Lloyd Groep gaat zorgvuldig om met de belangen van al haar stakeholders. Dit is iedereen die een belang heeft bij de organisatie, bijvoorbeeld klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders. Deze stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat Delta Lloyd Groep een integere, betrouwbare organisatie is. Als medewerker van Delta Lloyd Groep ben je hiervoor medeverantwoordelijk. Hieronder kun je lezen wat dit in de praktijk betekent.

17 Gedragscode integriteit Pag. 17/52 Klantbelang centraal Bij Delta Lloyd Groep staat het belang van de klant altijd centraal, bij alles wat we doen. We behandelen klanten respectvol, vlot en nooit bureaucratisch. We sturen klanten dus niet van het kastje naar de muur, maar zorgen ervoor dat ze snel en adequaat geholpen worden. Ook ontwikkelen en verkopen wij uitsluitend producten en diensten die in het belang van onze klanten zijn. Consumerspolicy De klantgerichte instelling van Delta Lloyd Groep staat duidelijk beschreven in onze Consumerspolicy. De Consumerspolicy maakt duidelijk hoe belangrijk klanten voor ons zijn en hoe wij klantgerichtheid in de praktijk kunnen brengen, zodat dit uiteindelijk leidt tot tevreden klanten. Een belangrijke kerngedachte hierbij is het klantbelang centraal stellen. Hoe bereik je dit? Door: aandacht voor de klant: wij begrijpen wat de klant bedoelt. bereikbaarheid: wij zijn op afgesproken tijden altijd bereikbaar voor de klant. vindbaarheid: de klant kan vinden waar hij of zij naar op zoek is. duidelijke en begrijpelijke communicatie: wij vertellen de klant waar het op staat. snelheid van afhandeling: wij geven de klant direct antwoord op vragen. kwaliteit van de dienst: we streven naar hoge kwaliteit, o.a.: - klachten: we nemen klachten serieus, volgen dit direct op en leggen het vast. - producttoetsing: we toetsen de kwaliteit van producten op regelmatige basis en betrekken de klant hierin. nakomen van afspraken: we doen wat we beloven. Productontwikkeling en -beheer Ook bij de (door)ontwikkeling van producten, stelt Delta Lloyd Groep het belang van de klant centraal. We letten erop dat het product het belang dient van de individuele klant. Ook zorgen we ervoor dat de klant de kenmerken en eventuele risico s van het product goed begrijpt. Om het klantbelang centraal te stellen, dienen producten en bedieningsconcepten kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk te zijn. Delta Lloyd Groep waarborgt dit, door bij elke ontwikkeling of wijziging van een product of dienst het Product Approval and Review Proces (PARP) te volgen. Hierin wordt gebruik gemaakt van het Product Approval Rapport (PAR) template. Zowel de procesbeschrijving als het template zijn te vinden op Sterknet.

18 Gedragscode integriteit Pag. 18/52 Zorg- en informatieplicht Als financieel dienstverlener heeft Delta Lloyd Groep een betere kijk op de gevolgen van financiële producten dan consumenten. Daarom heeft zij een zorgplicht: ze moet helpen voorkomen dat consumenten een financieel product afnemen dat niet bij hen past. Ook zorgen wij ervoor dat een verschil van inzicht tussen verzekeraars over een schadegeval, waarbij het recht op uitkering niet ter discussie staat, geen nadelige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. Daarnaast heeft Delta Lloyd Groep een informatieplicht: onze productinformatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De klant moet uit de productinformatie alle belangrijke eigenschappen van het product kunnen halen, zoals het rendement, de kosten, het risico en de beperkingen. We zorgen voor een inzichtelijk acceptatie- en schadebehandelingsproces en dragen zorg voor een voortvarende en zorgvuldige afhandeling met oog voor alle betrokkenen. Indien wij besluiten een klant niet te accepteren, motiveren wij dit schriftelijk en in begrijpelijke taal. Ook wijzen wij de klant daarbij op eventuele andere (beroeps)mogelijkheden Cliëntprofiel Delta Lloyd Groep wil haar klanten goed kunnen adviseren over passende producten. Daarvoor hebben we informatie over de klant nodig. In het cliëntprofiel wordt daarom onder meer vastgelegd in welke mate de klant financiële risico s kan opvangen: wat is de risicotolerantie van de klant? Ook wordt in het cliëntprofiel vastgelegd hoe de klant emotioneel gezien staat tegenover die risico s. Dit noemen we de risicobeleving, bepaald door factoren als beleggingservaring, leeftijd, opvoeding en sociale omgeving. Richtlijnen externe communicatie Duidelijke communicatie bereiken we onder andere door ervoor te zorgen dat alle informatie die we naar de consument sturen aan een aantal richtlijnen voldoet, bijvoorbeeld: de leidraad van de AFM Zorg- en informatieplicht en adviesplicht; de vereisten die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren stelt; de interne Schrijfwijzer. Vakbekwaamheid en deskundigheid Medewerkers van Delta Lloyd Groep kunnen de klant goed van dienst zijn omdat ze deskundig zijn. Daarom moeten medewerkers die inhoudelijk contact hebben met de klant voldoen aan alle (wettelijke) vakbekwaamheidseisen. Om het deskundigheidspeil hoog te houden, zijn er interne opleidingen en programma s.

19 Gedragscode integriteit Pag. 19/52 Informatie over hoe je je deskundigheid kunt ontwikkelen, kun je vinden op Sterknet. Kijk bij Werken bij op de startpagina Opleiding en Ontwikkeling. Om de deskundigheid van bestuurders up-to-date te houden, volgen zij jaarlijks een PE (Permanente Educatie)-programma. Klachtenbeleid Wij zijn er voor onze klanten wanneer zij ons het hardst nodig hebben. Bovendien willen we leren van klachten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren. Daarom is een groepsbreed klachtenbeleid opgesteld: Klachtenbeleid DLG. Dit beleid is te vinden op Sterknet en op onze externe websites. Mededinging Delta Lloyd Groep hecht veel waarde aan eerlijke concurrentie (mededinging). De mededingingswet is duidelijk: ondernemers mogen niet met elkaar overleggen over zaken die concurrentie bepalen. Denk daarbij aan tarieven, productvoorwaarden, kostenstructuur van producten, beloning van intermediairs, afbakening van markten en nog veel meer. Kartelboetes Concurrentieafspraken heten kartels. Het vormen van kartels wordt beschouwd als verboden gedragingen. Kartels brengen de economie grote schade toe. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt daarom hoge boetes op bij overtreding van de mededingingswet. Deze boetes kunnen oplopen tot tien procent van de jaaromzet van het concern in overtreding. Om nog maar te zwijgen over de enorme reputatieschade aan het bedrijf die voortvloeit uit vervolging en boeteoplegging. Mededingingsvoorschriften Delta Lloyd Groep vindt het dan ook erg belangrijk dat iedere medewerker zich houdt aan de mededingingsvoorschriften. De Compliance Regeling Mededinging Delta Lloyd Groep legt helder uit waar wij ons als medewerkers aan moeten houden. Je vindt de regeling op Sterknet.

20 Gedragscode integriteit Pag. 20/52 Relatiebeheer: geschenken en uitnodigingen voor evenementen Het geven of ontvangen van cadeaus of uitnodigingen voor evenementen is een normaal onderdeel van relatiebeheer. Wel verbindt Delta Lloyd Groep hier grenzen aan. De regels staan beschreven de Regeling Geschenken en Evenementen dat je op Sterknet kunt vinden. Hieronder volgen de belangrijkste regels. Uitgangspunten De hoofdregel is dat de reputatie van Delta Lloyd Groep niet mag worden aangetast. Bij twijfel: niet doen! Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten: functionaliteit: er dient een zakelijk doel of relatie met het werk te zijn; transparantie: er dient openlijk over het geschenk of de uitnodiging gecommuniceerd te kunnen worden. Bij een evenement moet vooraf duidelijk zijn om wat voor evenement het precies gaat, wanneer en waar het plaatsvindt, wat het doel is, wie er worden uitgenodigd, etc. onafhankelijkheid: er mag geen (schijnbare) afhankelijkheidsrelatie of (schijnbare) belangenverstrengeling ontstaan; proportionaliteit: staat het geschenk of de uitnodiging in redelijke verhouding tot het doel, zoals een goede zakenrelatie of het bijhouden van kennis? legaliteit: het geven of ontvangen van cadeaus of uitnodigingen voor evenementen mag vanzelfsprekend niet in strijd zijn met de wet. Toestemmingsvereiste bij uitnodigingen voor evenementen Voor het uitnodigen van relaties en voor het accepteren van uitnodigingen dient advies te worden ingewonnen bij je compliance officer en is goedkeuring vereist door de directie of de Raad van Bestuur. Meldingsplicht bij geschenken Het accepteren of verstrekken van geschenken is toegestaan, indien het geschenk een commerciële waarde vertegenwoordigt die niet hoger is dan het grensbedrag zoals dat wordt genoemd in de Regeling Geschenken en Evenementen. Indien je het gevoel krijgt dat er een (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan, doe je er goed aan dit vooraf met je leidinggevende te bespreken. Je leidinggevende beslist dan of een geschenk mag worden aangenomen of verstrekt. Als je een geschenk krijgt, meld dit dan in ieder geval achteraf bij je leidinggevende. Deze kan bepalen of geschenken eventueel moeten worden ingeleverd en worden herverdeeld onder de medewerkers (bijvoorbeeld in de periode rond kerstmis of de jaarwisseling).

21 Gedragscode integriteit Pag. 21/52 Wat mag je wel doen? Een flesje wijn aannemen als dank voor het geven van een presentatie. Wat niet? Een weekendje Parijs als dank voor een bewezen dienst. Voorkomen van corruptie Het aannemen van cadeaus, diensten of andere voordelen kan als omkoping (corruptie) of belangenverstrengeling beschouwd worden. Daarom is het belangrijk dat je weet wat onder corruptie wordt verstaan. Dit is beschreven in het Anti Corruptie Beleid van Delta Lloyd Groep. Wat is corruptie? In het Anti Corruptie Beleid staat onder andere dat medewerkers van Delta Lloyd Groep geen ongeoorloofde giften, diensten of andere voordelen mogen aannemen of verstrekken. Het ongeoorloofde zit hem daarbij in de intentie van de aannemer en/of verstrekker van de gift. Bij corruptie is altijd sprake van wederkerigheid; de bedoeling van het cadeau is om daarmee de ander te bewegen iets ten gunste van jou te doen of juist niet te doen. Wees daarom op je hoede voor zakelijke dienstverleners van Delta Lloyd Groep - zoals leveranciers, aannemers en makelaars - die jou fêteren om via jou een opdracht van Delta Lloyd Groep te krijgen. Verleidelijk aanbod Een medewerker van Procurement krijgt van een leverancier die graag preferred supplier wil worden een uitnodiging om samen met zijn vrouw een privébezoek te brengen aan zijn vakantiehuis op Aruba. Natuurlijk is dit een verleidelijk aanbod, maar het kan leiden tot ongewenste belangenverstrengeling.

22 Gedragscode integriteit Pag. 22/52 Omkoping van derden Niet alleen mag je je niet laten omkopen, je mag als medewerker van Delta Lloyd Groep ook zelf geen relatie van Delta Lloyd Groep omkopen. Dat spreekt voor zich. Dit geldt voor alle relaties van Delta Lloyd Groep, zoals overheidsfunctionarissen (waaronder ambtenaren en rechters), functionarissen van politieke partijen, medewerkers van private partijen (bedrijven) en agenten, intermediairs, adviseurs of andere derden. Melding corruptie Voor alle medewerkers geldt: wees je bewust van het risico van corruptie en stel je actief op als je corruptie signaleert. Meld een vermoeden van omkoping bij de afdeling Integriteitzaken. Dat kan door de Klokkenluiderregeling ook anoniem. In dat geval doe je een melding bij het Meldpunt Integriteit.

23 Gedragscode integriteit Pag. 23/52 Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering: ken je klant! Sinds augustus 2008 is er de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Volgens die wet is Delta Lloyd Groep verplicht een onderzoek te doen naar de identiteit van haar cliënten. Ook zijn we verplicht melding te doen van eventuele ongebruikelijke transacties. De Wwft is bedoeld om te voorkomen dat een financieel product wordt gebruikt om geld wit te wassen of om terrorisme te financieren. Indien de dienstverlening plaatsvindt via een bemiddelaar, moet worden nagegaan of de betreffende bemiddelaar zich houdt aan de Wwft-eisen. Standaard cliëntenonderzoek Een standaard cliëntenonderzoek bestaat uit verschillende stappen: controle van de identiteit van de cliënt. Je vraagt de identiteit van je klant op, legt deze vast en verifieert deze (je gaat na of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijkheid). Als dit door een bemiddelaar is gedaan, moet je vaststellen dat hij dit op de juiste manier heeft gedaan. de uiteindelijke belanghebbende vaststellen. Als je zaken doet met bijvoorbeeld een rechtspersoon, moet je uitzoeken welke natuurlijke persoon daarachter schuilgaat en wat de eigendoms- en zeggenschapsstructuur is. aard en doel van de zakelijke relatie vaststellen. Je stelt vast hoe de zakelijke relatie in elkaar zit en met welk doel iemand een zakelijke relatie aangaat. Op die manier kun je eventuele risico s van een cliënt inschatten. controle op zakelijke relatie en verrichte transacties. Je controleert regelmatig of de relatie en de uitgevoerde transacties nog voldoen aan het opgestelde cliëntprofiel. Daarnaast verricht je een onderzoek naar de bron van het vermogen waaruit aan Delta Lloyd gelden worden overgemaakt. Dit is de enige manier om na te gaan of de cliënt ongebruikelijke transacties verricht. Hieronder lees je waar deze gemeld moeten worden. Afwijkend cliëntenonderzoek In een aantal gevallen is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek toegestaan, terwijl in andere gevallen juist een verscherpt cliëntenonderzoek met aanvullende onderzoekseisen nodig is. Daarbij is belangrijk welke gevaren een product of cliënt met zich meebrengt voor witwassen of terrorismefinanciering. Hoe groter het risico, des te uitgebreider het cliëntenonderzoek moet zijn. In de kennisdatabase van jouw bedrijfsonderdeel kun je vinden in welke gevallen en op welke manier je een cliëntenonderzoek moet uitvoeren.

24 Gedragscode integriteit Pag. 24/52 Melden ongebruikelijke transacties De wet verplicht ons om naast het cliëntenonderzoek, ongebruikelijke transacties binnen veertien dagen te melden bij het meldpunt FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Ongebruikelijke transacties zijn transacties die aanleiding geven om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering. Bij het doen van een melding zijn de identiteitgegevens uit het cliëntenonderzoek noodzakelijk. Het kan per bedrijfsonderdeel verschillen wie namens Delta Lloyd de melding bij het meldpunt verricht. Kijk voor meer informatie in de kennisdatabase van jouw bedrijfsonderdeel of vraag het aan je leidinggevende. Let op! Als je een melding hebt gedaan bij het meldpunt FIU-Nederland, mag je dat je cliënt nooit laten weten. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is volgens de wet een strafbaar feit.

25 Gedragscode integriteit Pag. 25/52 Risicobeheersing Om de betrouwbaarheid van Delta Lloyd Groep als integere organisatie te kunnen waarborgen, is een goede risicobeheersing noodzakelijk. De primaire verantwoordelijkheid voor risk management ligt bij de Raad van Bestuur, directies en management. Hierbij worden zij ondersteund door divisie risk officers en risk committees. De risk officers hebben de hulp nodig van medewerkers. Medewerkers kennen immers de processen en systemen als geen ander. Wanneer je ziet dat een bepaald proces of systeem structureel niet goed werkt waardoor een risico ontstaat of zich een operationeel verlies voordoet, bespreek dit dan met je divisie risk officer (te vinden op Sterknet). Delta Lloyd Groep heeft een raamwerk van groepsbrede policies (beleidsdocumenten) ingericht. Per policy is een inschatting gemaakt van alle risico s die zich voor kunnen doen. Hierin zijn controlemaatregelen beschreven om deze risico s zoveel als dat gewenst is, te beperken. Deze policies zijn te vinden op Sterknet. De werking van de controlemaatregelen uit de policies wordt jaarlijks getest. Dit is voor Delta Lloyd Groep een zeer belangrijk proces. Indien je hier vanuit je werkzaamheden mee te maken krijgt, vragen we je dan ook om daar serieus mee om te gaan. Betrouwbare en transparante financiële verslaglegging: SOx Delta Lloyd Groep zorgt voor een betrouwbare en transparante financiële verslaglegging. Om dit te bereiken werkt Delta Lloyd Groep met een methode die is afgeleid van SOx-principes. Jaarlijks worden de risico s op het gebied van financiële verslaglegging geëvalueerd. Ook wordt gedurende het jaar door een onafhankelijke afdeling (Group SOx) getoetst of bestaande beheersmaatregelen voldoende effectief zijn om deze risico s af te dekken. Van alle medewerkers inclusief management wordt verwacht dat zij de beheersmaatregelen zichtbaar en controleerbaar naleven.

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie