tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Transcriptie

1 uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. auto woning kredieten sparen beleggen financiële diensten veilig ondernemen veilig door het leven V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schenken en erven AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 B-1170 Brussel (België) - Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

2 successierechten in het inhoud successierechten in het 1. berekening en 3 2. wanneer moeten de successierechten worden betaald? 9 3. waar moeten de successierechten worden betaald? 9 4. de belangrijkste teksten uit de wetgeving 10 schenkingsrechten in het 1. berekening en handgift, onrechtstreekse schenking waar moeten de schenkingsrechten worden betaald? de belangrijkste teksten uit de wetgeving 18 De redactie van deze brochure werd afgesloten op 30 oktober Ze bevat algemene informatie voor het. AXA wijst elke aansprakelijkheid af ingeval deze brochure informatie bevat die onvolledig of onjuist zou zijn. 1. berekening en De successierechten worden, na aftrek van eventuele schulden, berekend op de waarde van al wat uit de nalatenschap werd verkregen. De Brusselse reglementering onderscheidt 4 tariefgroepen, naargelang de personen die voor het verwerven van de goederen van de nalatenschap in aanmerking komen: tarief van toepassing in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden (tariefgroep 1); tarief van toepassing tussen broers en zusters (tariefgroep 2); tarief van toepassing tussen ooms en tantes, neven en nichten (tariefgroep 3); tarief van toepassing tussen alle andere personen (tariefgroep 4). tariefgroep 1: in rechte lijn, tussen echtgenoten of samenwonenden 0, % , % , % , % , % meer dan % berekeningsbasis De successierechten worden per erfgenaam geheven op het nettoaandeel in de goederen die hij ontvangt, zonder dat er een onderscheid tussen onroerende en roerende goederen wordt gemaakt. 2 het begrip 'samenwonenden' In het wordt onder 'samenwonenden' verstaan, de personen in een situatie van wettelijke samenwoning. Om te worden gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot moeten de overlevende en de overledene een verklaring van 3

3 wettelijke samenwoning hebben neergelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar zij woonden. De periode sinds het moment dat de verklaring van wettelijke samenwoning werd ondertekend, is van geen belang. De gelijkstelling met gehuwden houdt op te bestaan zodra de samenwoning formeel wordt beëindigd (door het huwelijk van een van de partijen of door een gemeenschappelijke of een eenzijdige verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning), tenzij er gemeenschappelijke kinderen of afstammelingen zijn. opmerking : daar wettelijk samenwonenden geen wettelijke erfgenamen zijn, is het absoluut noodzakelijk dat zij in het testament van de overledene als legataris worden aangewezen. het geval van gehuwde of samenwonende ouders met kinderen uit een andere relatie Het stelt gelijk met verkrijgingen in rechte lijn, de verkrijgingen tussen een persoon en het kind van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, indien volgende voorwaarden vervuld zijn : het kind heeft met de overledene geen band van verwantschap tot de derde graad; het kind heeft voor de leeftijd van 21 jaar, gedurende zes jaar zonder onderbreking, van de overledene of van de overledene en zijn echtgenoot of samenwonende samen, de hulp en verzorging gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen. Het stelt ook gelijk met de vader of moeder, van de erflater zijn of haar echtgenoot of wettelijke samenwonende. opmerking : aangezien deze kinderen geen wettelijke erfgenamen zijn, is het absoluut noodzakelijk dat zij in het testament van de overledene als legataris worden aangewezen. erfrechtelijke overgang van de in Brussel gelegen gezinswoningen Wanneer de nalatenschap ten minste een deel in volle eigendom van een in het Brussels Gewest gelegen gebouw bevat dat de overledene op het ogenblik van zijn overlijden minstens vijf jaar tot hoofdverblijf plaats heeft gediend, en indien deze woning geërfd wordt door een erfgenaam in rechte lijn of door de echtgenoot of de wettelijk samen wonende partner, dan wordt het successierecht op de nettowaarde van zijn deel in deze woning als volgt berekend: op de eerste schijf van % op de schijf van ,01 euro tot ,3 % op de schijf van ,01 euro tot % op de schijf van ,01 euro tot % Het gedeelte boven euro zal onderworpen zijn aan het normale van kracht zijnde tarief, d.w.z. 24% op de schijf van ,01 euro tot euro, en 30% boven de euro. Het bewijs dat de overledene zijn hoofdverblijfplaats in het bedoelde gebouw had, wordt geleverd door middel van een uittreksel uit het bevolkings- of het vreemdelingenregister (weerlegbaar vermoeden). De aanspraak op het voordeeltarief gaat niet verloren wanneer de overledene zijn hoofdverblijfplaats in het bedoelde gebouw niet heeft kunnen behouden wegens overmacht. Onder overmacht wordt meer bepaald verstaan: een staat van zorgbehoevendheid, ontstaan na de aankoop van de woning, waardoor de overledene in de onmogelijkheid verkeerde om in de woning, zelfs met hulp van zijn gezin of van een gezinshulporganisatie, voor zijn lichamelijk of geestelijk welzijn in te staan. gevolgen van de gewone adoptie Met gewone adoptie wordt rekening gehouden o.a. : wanneer het adoptief kind een kind is van de echtgenoot van de adoptant; wanneer het adoptief kind, voor de leeftijd van 21 jaar, gedurende 6 jaar ononderbroken van de adoptant of van de adoptant en diens echtgenoot samen, dan wel van de adoptant en de persoon met wie hij samenwoont tezamen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen. 4 5

4 belastingvermindering Het bedrag van de successierechten ten laste van de erfgenaam of de legataris die minstens drie kinderen in leven heeft die bij het openvallen van de nalatenschap de leeftijd van 21 jaar niet hadden bereikt, wordt verminderd met 2% voor elk van deze kinderen, zonder dat de vermindering 62 euro per kind mag overschrijden. Deze vermindering wordt, ten gunste van de echtgenoot of de samenwonende, gebracht op 4% per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet had bereikt, zonder dat de vermindering 124 euro per kind mag overschrijden. belastingvrijstelling De door de wet tot erfenis geroepen erfgenamen in rechte lijn, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overledene, betalen geen successierechten op de eerste schijf van euro die zij persoonlijk in de erfenis verkrijgen. Deze vrijstelling wordt ten gunste van de kinderen van de overledene die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, vermeerderd met euro voor elk vol jaar dat nog moet verlopen tot zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. De vrijstelling ten gunste van de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende wordt vermeerderd met de helft van de vrijstelling die de gemeenschappelijke kinderen samen genieten. belastingvermindering Het bedrag van de successierechten ten laste van iedere erfgenaam uit deze tariefgroep die bij het openvallen van de nalatenschap minstens 3 in leven zijnde kinderen van minder dan 21 jaar heeft, wordt verminderd met 2% voor elk van deze kinderen. De vermindering mag evenwel maximaal 62 euro per kind bedragen. belastingvrijstelling Er wordt een vrijstelling van successierechten toegekend indien het nettoactief van de nalatenschap het bedrag van euro niet overschrijdt. tariefgroep 3 : tussen ooms en tantes, neven en nichten tariefgroep 2 : tussen broers en zusters 0, % , % , % , % , % , % boven % berekeningsbasis De successierechten worden per erfgenaam geheven op het nettoaandeel in de goederen die hij ontvangt, zonder dat er een onderscheid tussen onroerende en roerende goederen wordt gemaakt. 0, % , % , % boven % berekeningsbasis De successierechten worden geheven op het overeenstemmende gedeelte van de som van de nettoaandelen verkregen door deze rechtverkrijgenden (globalisatiesysteem), zonder dat er een onderscheid tussen onroerende en roerende goederen wordt gemaakt. Met andere woorden, de successierechten worden niet berekend op het deel dat iedere erfgenaam afzonderlijk verkrijgt, maar wel op de totaliteit van het nettoactief dat ze samen verkrijgen. Nadien gebeurt er een berekening voor de verdeling van de successierechten onder de erfgenamen, op basis van wat zij individueel erven. 6 7

5 belastingvermindering Het bedrag van de successierechten ten laste van iedere erfgenaam uit deze tariefgroep die bij het openvallen van de nalatenschap minstens 3 in leven zijnde kinderen van minder dan 21 jaar heeft, wordt verminderd met 2% voor elk van deze kinderen. De vermindering mag evenwel maximaal 62 euro per kind bedragen. belastingvrijstelling Er wordt een vrijstelling van successierechten toegekend indien het nettoactief van de nalatenschap het bedrag van euro niet overschrijdt. tariefgroep 4: tussen alle andere personen 0, % , % , % boven % Zie de bijzonderheden onder tariefgroep wanneer moeten er successierechten worden betaald? Bij overlijden van een Rijksinwoner Rijksinwoner is hij die, op het ogenblik van zijn overlijden, binnen het rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd dient de aangifte van successie te worden neergelegd op een kantoor van successierechten binnen het gebied waarin de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de periode van vijf jaar voor zijn overlijden in meer dan één gewest was gevestigd, moet de aangifte worden ingediend in het successierechtenkantoor van de laatste fiscale woonplaats binnen het gewest waarin de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de vermelde periode het langst was gevestigd. termijnen Indienen van de aangifte: binnen een termijn van 5 maanden na een overlijden in België (6 maanden indien het overlijden in een ander land van Europa plaatsrond en 7 maanden indien het buiten Europa plaatsvond). Betaling van de rechten: de rechten moeten worden betaald binnen een termijn van 2 maanden na de uiterste dag voor indiening van de aangifte. In bepaalde gevallen kan de administratie, na betaling van een waarborg, toestemming verlenen om de successierechten in schijven, gespreid in de tijd, te betalen. 3. waar moeten de successierechten worden betaald? De successierechten komen toe aan het, het Vlaams Gewest of het Waals Gewest, afhankelijk van de plaats waar de overledene op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats had. Als de overledene in de vijf jaar voor zijn dood in meer dan één plaats in België zijn fiscale woonplaats had, dan moeten de successierechten worden betaald in de plaats in België waar zijn fiscale woonplaats zich tijdens de vermelde periode het langst bevond. 8 9

6 4. de belangrijkste teksten uit de wetgeving schenkingsrechten in het Gemakshalve en ter informatie verwijzen we hierna naar de belangrijkste teksten van de wetgeving. 1. berekening en - Ordonnantie van 20 december 2002 tot wijziging van het Wetboek der successierechten (B.S ). - Ordonnantie van 16 mei 2002 betreffende het tarief, de vrijstellingen en de verminderingen van successierechten die van toepassing zijn op de wettelijk samenwonenden (B.S ). - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2001 tot invoering van de euro in de ordonnanties en de uitvoeringsbesluiten inzake Financiën (B.S ). Federale Staat - Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (B.S ). - Wet van 17 april 2002 tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (B.S ). - Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van het Wetboek der successie rechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (B.S ). - Bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. (B.S ). - Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning (B.S ). De Brusselse reglementering maakt inzake een onderscheid tussen onroerende en roerende schenkingen. opmerking : dat onderscheid bestaat niet in het Waals Gewest, waardoor de 'gewone' er van toepassing zijn op schenkingen van zowel onroerende als roerende goederen die uitdrukkelijk van het voorkeurtarief zijn uitgesloten (vb.: schenking van een som geld in naakte eigendom). gemeenschappelijke regels voor roerende en onroerende schenkingen belastbare basis De schenkingsrechten worden betaald uit het brutoaandeel van elk van de begiftigden. In geval van schenking met last wordt de last, die bestaat uit een som of rente onder kosteloze titel bedongen ten bate van een derde die aanneemt, belast als schenking in hoofde van die derde en afgetrokken van het aandeel van de hoofdbegiftigde. het begrip 'samenwonenden' In het wordt onder 'samenwonenden' verstaan : de personen in een situatie van wettelijke samenwoning. Om de van toepassing aan schenkingen tussen echtgenoten te genieten, moeten de schenker en de begiftigde een verklaring van wettelijke samenwoning hebben neergelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar zij woonden. De periode sinds het moment dat de verklaring van wettelijke samenwoning werd ondertekend, is van geen belang

7 gevolgen van eenvoudige adoptie Bij gewone adoptie wordt rekening gehouden met de in rechte lijn o.a. : wanneer het adoptief kind een kind is van de echtgenoot van de adoptant; wanneer het adoptief kind, voor de leeftijd van 21 jaar, gedurende 6 jaar ononderbroken van de adoptant of van de adoptant en diens echtgenoot samen, dan wel van de adoptant en de persoon met wie hij samenwoont samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen. onroerende schenkingen schenking van andere onroerende goederen dan de woning van de schenker De Brusselse reglementering voorziet 4 tariefgroepen naargelang de begiftigden van het onroerende goed: tarief van toepassing in de rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden (tariefgroep 1) ; tarief van toepassing tussen broers en zusters (tariefgroep 2); tarief van toepassing tussen ooms en tantes, neven en nichten (tariefgroep 3); tarief van toepassing tussen alle andere personen (tariefgroep 4). De geldende voor schenkingen van onroerende goederen zijn identiek aan de van de successierechten (zie hoger bij successierechten). schenking van de familiale woning Als de schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden, betrekking heeft op het deel in volle eigendom van de schenker van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk is bestemd voor bewoning en dat in het Brussels Hoofstedelijk Gewest gelegen is, wordt, in afwijking op de gewone inzake schenking van onroerende goederen, een proportioneel recht geheven op het brutoaandeel van elk van de begiftigden die er de toepassing van vragen, tegen het volgende tarief : Op de eerste schijf van % Op de schijf van tot en met ,3 % Op de schijf van tot en met % Op de schijf van tot en met % Op de schijf van tot en met % boven euro 30 % Dit voorkeurtarief is niet van toepassing wanneer het de schenking van een bouwgrond betreft. De toepassing van het voorkeurtarief kan niet worden gevraagd door een begiftigde die op de datum van de schenking al de volledige en volle eigendom van een ander gebouw heeft dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd is. verminderingen De betaalde schenkingsrechten ten laste van iedere begiftigde (categorieën 1 tot 4) die op het moment waarop de belasting aan de Staat verschuldigd is minstens drie in leven zijnde kinderen van minder dan 21 jaar heeft, wordt verminderd met 2% voor elk van deze kinderen. De vermindering mag evenwel maximaal 62 euro per kind bedragen. Deze korting is voor de begiftigde echtgenoot of de begiftigde samenwonende partner (tariefgroep 1) 4% per kind van minder dan 21 jaar, evenwel met een maximale korting van 124 euro per kind

8 De toepassing van dit voorkeurtarief is overigens onderhevig aan de volgende voorwaarden : 1. De begiftigden die het voorkeurtarief willen genieten, moeten uitdrukkelijk de toepassing ervan aanvragen in de schenkingsakte of in de aanvaardingsakte van de schenking. 2. In die akte moet elk van de begiftigden die de toepassing van het voorkeurtarief vraagt, verklaren dat hij niet al eigenaar in volle eigendom van een andere woning is. 3. Ten minste één van de begiftigden die de toepassing van het voorkeurtarief vraagt, moet zich er in deze akte toe verbinden : a) zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de desbetreffende woning, binnen een periode van twee jaar na de registratiedatum van het document dat het schenkingsrecht opeisbaar maakt; b) zijn hoofdverblijfplaats te behouden in het Brussels Hoofstedelijk Gewest gedurende minimaal vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop zijn hoofdverblijf in het desbetreffende goed is gevestigd. Onder hoofdverblijfplaats verstaat men, behoudens bewijs van het tegengestelde, het adres waarop de persoon in kwestie is ingeschreven in het bevolkings- of in het vreemdelingenregister. De datum van inschrijving in deze registers geldt als begindatum van het hoofdverblijf. roerende schenkingen Schenkingen van roerende goederen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest die vanaf 9 maart 2005 vrijwillig geregistreerd zijn in hoofde van elk van de begiftigden onderhevig aan de volgende proportionele rechten : - 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden; - 7% voor schenkingen aan iedere andere persoon. Dit voorkeurtarief is echter niet van toepassing op schenkingen van roerende goederen met opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker (d.w.z. dat de schenking pas effectief wordt bij overlijden van de schenker). Deze verrichtingen zijn onderworpen aan successierechten (zie supra). 2. handgift/onrechtstreekse schenking definities De handgift is een schenking die verloopt door overhandiging van het geschonken voorwerp van hand tot hand. Dat veronderstelt dat het alleen om materiële roerende voorwerpen (juwelen, schilderijen, geld...) en effecten (kasbons, effect aan toonder...) kan gaan. De onrechtstreekse schenking verloopt door middel van een neutrale akte, d.w.z. die geen oorzaak vermeldt, en niet door de traditie van hand tot hand. Het gaat meestal om een 'bankgift', via een overschrijving van rekening naar rekening (schenking van een som geld, effecten op een rekening...). Het instrument via welk de onrechtstreekse schenking verloopt, moet neutraal zijn: men moet er dus altijd over waken dat de overschrijving geen vermelding van het type 'schenking', 'gift' enz. vermeldt. modaliteiten De schenking kan altijd aan voorwaarden verbonden zijn. De schenker kan zich zo de storting van een 'rente' voorbehouden die overeenstemt met (bij voorkeur maximaal) de interesten op het geschonken kapitaal, door deze verplichting in te schrijven in een 'toegevoegde overeenkomst', een overeenkomst die met de begiftigde wordt afgesloten. Als deze laatste zijn verbintenissen niet nakomt, kan de schenker aan de bevoegde rechtbank vragen om de schenking te vernietigen en zodoende zijn kapitaal te recupereren

9 De 'toegevoegde overeenkomst' zal overigens vermelden of de gift al dan niet een voorschot op de erfenis van de schenker is. Zo niet, dan zal het 'cadeau' worden afgetrokken van het erfdeel dat de begiftigde later zou kunnen erven. Als dat niet uitdrukkelijk wordt gestipuleerd, zal de schenking worden beschouwd als een voorschot op de erfenis. De schenker kan ook voorzien om het gegeven goed te recupereren als de begiftigde onverwacht zou overlijden, via een beding van conventio nele terugkeer in de 'toegevoegde overeenkomst'. fiscale aspecten Handgiften en onrechtstreekse schenkingen zijn fiscaal interessant, want ze bieden de schenker de mogelijkheid om volledig wettelijk een kapitaal over te maken aan zijn erfgenamen zonder schenkings- of successierechten te betalen, op voorwaarde echter dat de schenker niet binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt. Het is voortaan mogelijk om die onzekerheidsperiode van drie jaar in de drie gewesten weg te nemen door op de gestorte sommen schenkingsrechten te betalen van 3%, 5% (in Wallonië) of 7%. 3. waar moeten de schenkingsrechten worden betaald (criterium van de plaats van de roerende of onroerende schenking)? De geldende en regels voor schenkingen vallen onder de bevoegdheid van de drie gewesten (het Brussels Hoofstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië). De eerste stap als een schenkingsakte wordt voorgelegd voor registratie, is dus om de schenking te lokaliseren om de geldende wetgeving te bepalen, evenals het gewest waaraan de schenkingsrechten zullen worden betaald. De Waalse reglementering is bijvoorbeeld alleen van toepassing op schenkingen die in het Waals Gewest gebeuren. Krachtens artikel 5, 2, 8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, worden de registratierechten op roerende en onroerende schenkingen door een inwoner van het Koninkrijk geïnd op de plaats waar de schenker zijn fiscale woonplaats heeft op het moment van de schenking. Als de fiscale woonplaats van de schenker was gevestigd in verschillende gewesten van België gedurende de periode van vijf jaar voor de schenking, is het geldende recht dat van de plaats waar zijn fiscale woonplaats tijdens die periode het langst was gevestigd. De fiscale woonplaats is de gebruikelijke woonplaats van de schenker, d.w.z. de plaats waar hij zijn effectieve, gebruikelijke en permanente verblijfplaats heeft. De inschrijving in de bevolkingsregisters vormt een weerlegbaar vermoeden

10 4. de belangrijkste teksten uit de wetgeving Ter informatie geven we u hierna de referenties van de belangrijkste wetteksten. - Verordening van 20 december 2002 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Belgisch Staatsblad ). - Verordening van 24 februari 2005 betreffende de vermindering van de registratierechten op schenkingen van roerende goederen (Belgisch Staatsblad ). Federale Staat - Wet van 13 februari 2003 die het huwelijk openstelt voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van bepaalde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Belgisch Staatsblad ). - Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, in navolging van de nieuwe lokaliseringscriteria van de regionale belastingen ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 ter herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (Belgisch Staatsblad ). - Bijzondere wet van 13 juli 2001 ter herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. (B.S ). - Wet van 23 november 1998 ter invoering van het wettelijk samenwonen (B.S )

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar tarieven in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste

Nadere informatie

Schenken en erven. Tarieven per gewest

Schenken en erven. Tarieven per gewest Schenken en erven Tarieven per gewest Inhoudsopgave 1. BEREKENING EN TARIEVEN VAN DE SUCCESSIERECHTEN PER GEWEST. 1.1. Vlaams Gewest 1 1.2. Waals Gewest 9 1.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 2. WANNEER

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN Inleiding Successierechten/erfbelastingen zijn een gewestelijke materie. Dit betekent dat de gewestelijke overheden volledige bevoegdheid krijgen met name wat de

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 1 november 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze mag niet worden

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning Stuk 865 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 mei 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje. Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1)

De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje. Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1) De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1) Colofon Brochure Vlaamse schenkingsrechten Wettelijk depot D/2012/3241/112 VU Hedwig Van der Borght, secretaris

Nadere informatie

Rolnummer 5315. Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T

Rolnummer 5315. Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T Rolnummer 5315 Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

De Vlaamse Codex Fiscaliteit

De Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse Codex Fiscaliteit - De erfbelasting - De schenkbelasting 1 agenda - Inleiding - Integratie in de VCF - Inhoudelijke nieuwigheden - Standpunten Vlabel 2 1 inleiding - wat we zelf doen, doen we

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp. Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen. Datum

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp. Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Datum 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten F iscaliteit Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten Vlaams Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 1 februari 2002

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS GOED NIEUWS VOOR UW ERFGENAMEN. HOE ERAAN BEGINNEN? Successieplanning is iets waar de meesten zich niet echt graag mee bezig houden. Maar toch

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Erfbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 3 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten Zitting 2005-2006 8 november 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu Boutsen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende wijziging

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

Schenking op maat. deel 1 De maatregelen voor het overlijden

Schenking op maat. deel 1 De maatregelen voor het overlijden Met andere woorden: als u een naast familielid wilt bevoordelen, moet u voorwaarden aan de verbinden. U dient bijvoorbeeld duidelijk te vermelden dat het om een buiten erfdeel of bij vooruitmaking gaat

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 6 29 november 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie