Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O."

Transcriptie

1 Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O

2 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz Het examen in het V.M.B.O. blz Het Sectorwerkstuk blz Herkansingen blz Het Schoolexamen - afsluiting... blz Het Centraal Examen - de slaag/zak regeling. blz Algemene bepalingen.. blz Informatie over het centraal georganiseerde schoolexamen. blz Slotbepaling blz. 10 C. Regeling per vak BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 2

3 A. Examenreglement Het bevoegd gezag van het Bisschoppelijk College Broekhin te Roermond heeft het examenreglement vastgesteld. Alle informatie betreffende het eindexamen V.M.B.O. is te vinden in drie documenten: 1. Het eindexamenreglement V.W.O. H.A.V.O V.M.B.O. 2. Programma van Toetsing en Afsluiting 3. De vóór het Centraal Examen uit te reiken brochure Exameninstructies BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 3

4 B. Algemeen gedeelte 1. Het examen in het V.M.B.O. In het eindexamenbesluit is vastgelegd dat het eindexamen voor ieder vak kan bestaan uit een Schoolexamen, uit een Centraal Examen, dan wel uit beide. Het eindexamen omvat de volgende vakken: Vakken School Examen Centraal Examen Nederlands Frans Duits Engels Geschiedenis Maatschappijleer Nee Aardrijkskunde Wiskunde Natuur- scheikunde 1 Natuur- scheikunde 2 Biologie Economie Muziek Nee Nee Tekenen Handvaardigheid Nee Nee KV1 Nee Lichamelijke Opvoeding Nee Levensbeschouwing Nee Nee Opmerkingen Verplicht vak Keuzevak op 4 v.m.b.o. Verplicht vak Keuzevak op 4 v.m.b.o. Verplicht vak / Cijfer SE is cijfer CE Keuzevak op 4 v.m.b.o. Keuzevak op 3 v.m.b.o. Keuzevak op 3 v.m.b.o. Verplicht vak / SE moet voldoende zijn Verplicht vak / SE moet voldoende zijn Verplicht vak 1.1 Schoolexamen - Centraal Examen - Examendossier De vakken in het Schoolexamen en het Centraal Examen. Voor alle vakken, met uitzondering van het vak maatschappijleer, moet er zowel een Schoolexamen (SE) als een Centraal Examen (CE) worden afgelegd. Ze bepalen ieder voor de helft het eindcijfer. Maatschappijleer krijgt alleen een Schoolexamencijfer; het schoolexamencijfer is dan tevens het eindcijfer Examendossier Het Schoolexamen is geregeld in dit programma van toetsing en afsluiting (PTA) en het examendossier. Het examendossier omvat de verzameling van producten en resultaten van een leerling. In het examendossier wordt tevens bijgehouden en vastgelegd welke onderdelen van het Schoolexamen de kandidaat heeft afgerond en de beoordelingen die daarvoor zijn gegeven. 1.2 Bewaartermijn De cijfers of andere beoordelingen worden door de vakdocenten uiterlijk twee werkweken na de toetsing doorgegeven aan de leerlingen en de schoolleiding. Alle werken die een cijferbeoordeling hebben gekregen voor het Schoolexamen (schriftelijke toetsen en praktische opdrachten) worden door de vakdocenten bewaard tot twee maanden na publicatie van het cijfer van het betreffende werk. BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 4

5 2. Het sectorwerkstuk 2.1 Sectorwerkstuk - algemeen Bij het sectorwerkstuk gaat het om de uitwerking van een thema dat past binnen de sector. Het sectorwerkstuk wordt alleen gemaakt door de leerlingen in de theoretische leerweg en maakt deel uit van het Schoolexamen. De leerlingen dienen aan het sectorwerkstuk tenminste 20 uur te besteden. Het werkstuk behoeft niet binnen de stof van één vak te passen. Ook behoeven er geen twee vakken geïntegreerd te worden. Het thema staat centraal. Het sectorwerkstuk gaat bij voorkeur over maatschappelijk relevante onderwerpen of onderwerpen die te maken hebben met de beroepswereld die bij de sector past. In het kader van het sectorwerkstuk verzamelen de leerlingen schriftelijke documentatie. Voor het sectorwerkstuk is het noodzakelijk dat leerlingen informatie verzamelen, ordenen en presenteren. Er zijn verschillende presentatievormen: een geschreven werkstuk, een tastbaar werkstuk (maquette, prototype), een mondelinge presentatie of computerpresentatie. Met het sectorwerkstuk worden vakvaardigheden, algemene en communicatieve vaardigheden getoetst. Bij het sectorwerkstuk wordt zowel het proces als het product beoordeeld. Het sectorwerkstuk moet afgesloten worden met de waardering 'voldoende' of 'goed'. Het cijfer van het sectorwerkstuk telt niet mee in het cijfer van afzonderlijke vakken maar wordt apart op de cijferlijst vermeld. 2.2 Sectorwerkstuk - tijdsplanning Alle leerlingen maken in het begin van het examenjaar de keuze van het vak(ken) en het onderwerp voor het sectorwerkstuk. Uiterlijk 1 november in het examenjaar dienen de probleemstelling en het werkplan klaar te zijn. Vóór 1 februari in het eindexamenjaar vinden dan de uitvoering en de afsluiting plaats. 3. Herkansingen 3.1 Herkansingen - algemeen Een kandidaat heeft in het kader van het Schoolexamen het recht op een beperkt aantal herkansingen van schriftelijke toetsen. 1. Tijdens een herkansingsmoment kan de leerling in aanmerking komen voor een herkansing van de programmaonderdelen die in de voorgaande periode of perioden aan de orde zijn geweest. De school publiceert voorafgaande aan de herkansing een herkansingsoverzicht van de verschillende, te herkansen, vakken en leerstofgehelen. De leerling kan hierop intekenen. 2. In het PTA staat vermeld welke werken herkanst mogen worden. 3. Per herkansingsmoment kan voor één vak herkanst worden. 4. Het is niet mogelijk om een herkansingsmogelijkheid mee te nemen naar een volgend herkansingsmoment. 3.2 Herkansingsregeling in 3 v.m.b.o. 1. In het PTA staat per vak vermeld welke werken herkanst mogen worden. Dit zijn in beginsel de grotere, schriftelijke, theoretische werken. 2. Alleen werken lager dan 5,5 mogen herkanst worden. 3. Per leerjaar mogen maximaal 3 werken herkanst worden volgens onderstaande regeling. 4. Het schooljaar wordt verdeeld in meerdere perioden. BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 5

6 5. Er zijn in het PTA per vak en per jaar een aantal herkansingsmogelijkheden. 6. Eerste herkansingsronde. a. Tijdens de herkansingen aan het einde van de eerste herkansingsperiode kan de leerling voor maximaal één werk herkansen. b. Wanneer de leerling in de eerste herkansingsperiode niet voor een herkansing kiest, vervalt de mogelijkheid van herkansing van een werk uit de eerste herkansingsperiode. 7. Tweede herkansingsronde. a. De leerling kan kiezen voor één herkansing. b. Wanneer de leerling in de tweede herkansingsperiode niet voor een herkansing kiest, vervallen de mogelijkheden tot herkansing van werken uit de tweede herkansingsperiode. 8. Herkansing aan het einde van de zomervakantie / begin nieuwe schooljaar. a. Aan het eind van de zomervakantie kan de leerling kiezen voor één herkansing uit de derde herkansingsperiode. b. Wanneer de leerling niet voor een herkansing kiest aan het eind van de zomervakantie, vervallen de mogelijkheden tot herkansing van werken uit de derde periode. 9. De uitslag van de herkansing aan het eind van de zomervakantie kan het overgangscijfer zodanig in positieve zin beïnvloeden dat de leerling alsnog naar het volgende leerjaar bevorderd kan worden. 10. Het is niet mogelijk om een herkansingsmogelijkheid mee te nemen naar een hoger leerjaar. 3.3 Herkansingsregelingen in 4 v.m.b.o. 1. In het PTA staat vermeld welke werken herkanst mogen worden. Dit zijn in beginsel de grotere theoretische werken. 2. Alleen werken lager dan 5,5 mogen herkanst worden. 3. In 4 v.m.b.o. mag één werk herkanst worden volgens onderstaande regeling. 4. Het schooljaar wordt verdeeld in meerdere perioden. 5. Na elke periode is er een herkansingsmogelijkheid. 6. Eerste herkansingsperiode. a. De leerling kan voor maximaal één werk herkansen. b. Wanneer de leerling niet voor een herkansing kiest, vervalt de mogelijkheid tot herkansing van een werk uit de eerste herkansingsperiode. 7. Herkansing voor het Centraal Examen. a. In deze periode kan de leerling kiezen voor één of twee (wanneer hij geen werk heeft herkanst over de eerste herkansingsperiode) herkansingen. b. Wanneer de leerling in deze periode niet voor een herkansing kiest, vervallen de mogelijkheden tot herkansing uit de tweede herkansingsperiode. BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 6

7 4. Het Schoolexamen - afsluiting Een kandidaat heeft het Schoolexamen afgerond indien: 1. Voor alle onderdelen die met een cijfer beoordeeld worden, een cijfer vastgesteld is. 2. De vakken Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding met voldoende of goed zijn beoordeeld; 3. Het sectorwerkstuk met voldoende of goed is beoordeeld; 4. De praktische opdrachten met voldoende of goed zijn beoordeeld; 5. De onderdelen van het handelingsdeel voor de diverse vakken naar behoren zijn verricht. 5. Het Centraal Examen - slaag/zak-regeling Een kandidaat wordt toegelaten tot het Centraal Examen wanneer het Schoolexamen is afgerond. De slaag/zakregeling: Een leerling is geslaagd als: Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5.5 is. Is dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt).vervolgens wordt van alle vakken het definitieve eindcijfer bepaald. Dit is het gemiddelde van het eindcijfer van het School Examen (in 1 decimaal) en het Centraal Examen (in 1 decimaal). Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal. Vervolgens geldt: Geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of: één 5 en de rest 6 of hoger, of: één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of: geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald. N.B. Het vak maatschappijleer telt dus ondanks dat dit alleen een Schoolexamen kent volledig mee in de slaag/zak-regeling. 6. Algemene bepalingen 6.1 Schoolexamenperiode De leerjaren zijn verdeeld in perioden. Voor alle vakken met een Schoolexamen begint de examenperiode op de eerste lesdag van het schooljaar van het 3e leerjaar v.m.b.o Uiterste inleverdata Praktische opdrachten Bij elke praktische opdracht wordt een uiterste inleverdatum vastgesteld. Voor praktische opdrachten, die te laat ingeleverd worden geldt het volgende: In de beoordeling is een onderdeel opgenomen dat het proces van de praktische opdracht beoordeeld met 20% van het totaal aantal punten. Voor elke dag te laat inleveren kan dan een viertal punten van deze procesbeoordeling worden afgetrokken. Uiteindelijk krijgt de leerling dan, na een week over tijd zijnde, voor dit gedeelte 0 punten. Hij moet de praktische opdracht alsnog maken, want de inhoud moet nog steeds beoordeeld worden. Samenvattend: Praktische opdracht BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 7

8 Proces: 20 punten Overig: 80 punten Totaal 100 punten Voor iedere werkdag te laat inleveren 4 punten. Dit betekent dat de inlevering met maximaal 5 werkdagen kan worden verlengd. Wanneer de leerling weigert de praktische opdracht te maken, kan hem of haar door de afdelingsleider de toegang tot de lessen ontzegd worden. In geval van ziekte of andere externe factoren kan in overleg door de betrokken docent een andere uiterste inleverdatum worden vastgesteld. 6.3 Sectorwerkstuk (zie ook 2) Het sectorwerkstuk dient te zijn afgerond en ingeleverd vóór 1 februari van het afsluitende examenjaar. De beoordeling dient voldoende of goed te zijn. Wordt het werkstuk met onvoldoende beoordeeld, dan krijgen de kandidaten nog 4 weken de tijd om het in orde te maken. 6.4 Handelingsdelen Wanneer een handelingsdeel op de afgesproken datum niet afgevinkt kan worden, spreekt de docent met de leerling een nieuwe uiterste datum af. Is het handelingsdeel op de nieuwe datum wederom niet in orde, dan gaat de leerling via de teamcoördinator na de les of in de vergaderweken aan het werk totdat het handelingsdeel is afgevinkt. Wanneer in deze periode een rapport verschijnt, wordt op het rapport bij het onderhavige vak een O genoteerd. Een begeleidende brief maakt aan de ouders duidelijk dat deze O staat voor het niet correct afwerken van een bepaald handelingsdeel. 6.5 Cijfergeving De examinator drukt zijn oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van de kandidaat voor de schriftelijke, mondelinge toetsen en de praktische opdrachten uit in een cijfer uit de schaal 1 tot en met 10, met de daartussen liggende cijfers tot op één decimaal. (zie verder C: de afzonderlijke regelingen per vak). Dit betekent dat 5,45 een 5,5 wordt. De ontstane 5,5 wordt bij vakken met alleen een Schoolexamen in tweede instantie afgerond op een geheel cijfer. De 5,5 wordt dan een Verhindering of afwezigheid In aansluiting op hetgeen omtrent verhindering of afwezigheid in het examenreglement van de school is aangegeven wordt bepaald dat voor de gemiste onderdelen van het Schoolexamen het cijfer 1 wordt toegekend indien een kandidaat zonder geldige reden afwezig is geweest, zulks ter beoordeling door de directeur of diens plaatsvervanger. Kandidaten die door ziekte (schriftelijke verklaring van de ouders of verzorgers met opgave van de behandelende geneesheer) of ander aantoonbare vormen van overmacht niet hebben kunnen deelnemen aan een deel van het Schoolexamen worden in de gelegenheid gesteld dit onderdeel in te halen. Het tijdstip zal in overleg tussen afdelingsleider, docent en kandidaat worden vastgesteld. BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 8

9 6.7 Assessor Op verzoek van de docent-examinator of van de kandidaat kan de directeur een assessor (docent of lid van de schoolleiding) aanwijzen bij een mondelinge toets of practicumtoets voor het Schoolexamen 6.8 Actuele PTA s De meest actuele PTA s zijn te raadplegen op de website van de school. Wijzigingen in het programma van Toetsing en Afsluiting worden, voorafgaande aan de wijziging, gepubliceerd op de website van de school. 6.9 Instroomleerlingen vanuit 3 H.A.V.O. Voor de instroomleerlingen vanuit 3 H.A.V.O. gelden enkele bijzondere bepalingen met betrekking tot reeds afgelegde onderdelen van het schoolexamen in 3 V.M.B.O.. Aan het begin van het 4e leerjaar V.M.B.O. zullen deze leerlingen hiervan door de afdelingsleider op de hoogte worden gebracht. 7 Informatie over het centraal georganiseerde schoolexamen De informatie heeft met name betrekking op de centraal georganiseerde schoolexamens. 7.1 Tijd en plaats De tijdstippen waarop de schoolexamenzittingen beginnen staan in het schoolexamenrooster dat de school tijdig aan de leerling kenbaar maakt. De plaats waar het schoolexamen plaatsvindt is eveneens vermeld op het schoolexamenrooster. Als een leerling te laat komt, mag hij uiterlijk tot een halfuur na het begin van de zitting tot het lokaal worden toegelaten. Hij moet dan toch het werk inleveren op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Komt een leerling meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aan, dan mag hij niet meer deelnemen aan deze zitting. Bij een geldige reden - ter beoordeling van de directeur of diens plaatsvervanger - behoudt de leerling het recht op herkansing. 7.2 Materiaal en papier Tassen, jassen e.d. mogen niet in het lokaal meegenomen worden. Etenswaren zijn niet toegestaan in het lokaal. Werkende mobiele telefoons zijn in de lokaal niet toegestaan. Het in werking zijn van de telefoon in het lokaal wordt beschouwd als een mogelijke poging tot fraude. Het werk wordt met pen gemaakt. Tekeningen en grafieken mogen met potlood gemaakt worden. Er mag geen correctielak gebruikt worden; foute antwoorden moet je doorstrepen. Er mogen geen andere boeken, tabellen of hulpmiddelen meenemen dan de algemene hulpmiddelen en de hulpmiddelen die vooraf door de docent bekendgemaakt zijn. Een grafische rekenmachine mag alleen gebruikt worden als dat nadrukkelijk bij de hulpmiddelen voor dat vak is aangegeven. Een grafische rekenmachine mag tijdens het schoolexamen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het schoolexamen gebruik te maken van de rekenmachine van een andere kandidaat. BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 9

10 De leerling vermeldt de naam van de docent op elk papier. Tevens moet elk ingeleverd blaadje genummerd worden en op het eerste blaadje moet de leerling vermelden hoeveel blaadjes hij inlevert. 7.3 Tijdens de schoolexamenzitting Tijdens een toets mogen de toezichthouders aan leerling geen enkele mededeling of inlichting over het werk verstrekken. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een leerling gedurende het schoolexamen het lokaal niet verlaten. Een leerling mag het schoolexamenlokaal niet verlaten voor het einde van de zitting. Indien een leerling zich bij het schoolexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directeur of diens plaatsvervanger de leerling de (verdere) deelneming aan het schoolexamen ontzeggen, dan wel andere maatregelen nemen. Indien een onregelmatigheid wordt ontdekt na afloop van het een schoolexamen, kunnen de directeur of diens plaatsvervanger en de betrokken examinator(en) passende maatregelen nemen. 7.4 Inleveren van het schoolexamenwerk De leerling zorgt ervoor dat hij al het gemaakte werk inlevert, ook bijlagen en dergelijke. De leerling is hier zelf verantwoordelijk voor. Werk mag nooit op de opgaven zelf gemaakt worden, tenzij dat is voorgeschreven. De leerling let er op dat hij niet per ongeluk het kladwerk inlevert, in plaats van het gemaakte werk. Als de leerling ontdekt dat hij het gemaakte werk heeft meegenomen nadat het lokaal verlaten is, dan kan dit niet meer worden ingeleverd. 7.5 Hulpmiddelen op het Schoolexamen Basispakket hulpmiddelen (bij ieder vak toegestaan) en zelf meenemen Nederlands woordenboek - tekenpotlood blauw en rood kleurpotlood liniaal met millimeterverdeling vlakgum passer geodriehoek elektronisch rekenapparaat. Daarnaast is voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en management en organisatie een grafische rekenmachine toegestaan. Bij de talen dient de leerlingen indien noodzakelijk zelf te zorgen voor een woordenboek. 8 Slotbepaling In alle gevallen waarin de in dit programma van Toetsing en Afsluiting en de in het examenreglement gestelde regels niet voorzien, beslist de directeur of diens plaatsvervanger. Roermond, september 2011 BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 10

11 C. Regeling per vak BC Broekhin - Programma van Toetsing & Afsluiting V.M.B.O. 11

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2014 2016 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: 2016-2018 Inhoud A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte blz. 4 1. Het examen in het V.M.B.O. blz. 4 2. Het

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2011 2014 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O.

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O.

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: 2016 2019 Inhoud A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte blz. 4 1. Het examen in het V.W.O. blz. 4 2. Het Profielwerkstuk blz. 5 3.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2016 2017 Afdeling MAVO 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting EXAMEN bestaat uit 1. SCHOOLEXAMEN (SE) (gedurende leerjaren 4 en 5) en 2. CENTRAAL EINDEXAMEN (CSE) einde leerjaar 5 Verschillen per vak 4 soorten 1. meeste vakken:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Voor leerlingen in 4 VWO 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het bevoegd

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2016-2017 Leerjaar 6 Versie 1: september 2016 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Mavo cursus 2015-2016 Inhoud Algemeen deel voor M3 en M4 Inleiding 2 Het Examen 2 Het Examendossier 2 Het PTA 3 Het Sectorwerkstuk 3 Slaag- zakregeling

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA Leerjaar 3 en leerjaar 4 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief E. Veenker DATUM vrijdag 16 september 16 KENMERK Examens/2016-2017/PTA 2016-2017 2015 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Organisatie

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Voor leerlingen in 4 VWO Versie 2: februari 2015 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling HAVO / VWO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS HAVO / VWO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 5 HAVO en 6 VWO

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert 2015 2016 locatie De Goffert Voorwoord In het tweede leerjaar is een zorgvuldige keuze gemaakt voor een leerweg en een afdeling op basis van interesse, vermogen en affiniteit. Leerjaar drie en vier is

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10.

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10. PTA Mavo 3 sep-16 Inhoud Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10 Pagina 2 Geachte ouder, beste leerling, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2015 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen Algemeen gedeelte PTA Leerwegen VMBO-T Schooljaar 2015-20 2016 Vestiging Horn uitgave september 2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje.

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. Aan de examenkandidaten en hun ouders Amsterdam, april 2016 Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders / verzorgers In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. In dit boekje

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Inleiding voor VMBO-T Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee is in feite je officiële examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je

Nadere informatie

Toetsweek Instructie 4 HAVO

Toetsweek Instructie 4 HAVO Toetsweek Instructie 4 HAVO Route naar Schoolexamencijfer Toetsperiode cijfer 4 HAVO Toetsperiode 1 Toetsen in de toetsweek Praktische Toetsen in de les Mondelingen Handelingsdelen opdrachten Toetsen in

Nadere informatie