Jaarverslag Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften mei 2013

2 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 SAMENVATTING 4 INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1 COMMISSIE VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN Samenstelling en secretariaat van de commissie Taakvelden van de commissie Procedure voor de behandeling van bezwaarschriften 7 HOOFDSTUK 2 AFHANDELING BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN Beginvoorraad, aantal ingekomen, afgehandelde en ingetrokken bezwaarschriften Analyse afdoeningstermijnen Het vervolgtraject 13 HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN LEERPUNTEN Algemene conclusies en aanbevelingen Leerpunten Algemene kamer Leerpunten Sociale kamer Leerpunt Personele kamer 16 BIJLAGE 1 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 17 BIJLAGE 2 Stroomdiagram behandeling bezwaarschrift 20 BIJLAGE 3 Uitvoering leerpunten en aanbevelingen uit jaarverslag BIJLAGE 4 Gebruikte afkortingen 24 2

3 VOORWOORD door Winy Pieffers, voorzitter van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Voor u ligt het jaarverslag over 2012 van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. Uit de cijfers in het jaarverslag blijkt, dat ook in 2012, evenals in voorgaande jaren, het overgrote deel van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn is afgedaan. Wel is de gemiddelde afdoeningstermijn iets langer geworden door het toepassen van mediation. De kwaliteit van het geleverde werk is hoog. Ik wil al degenen die aan de behandeling van bezwaarschriften hun steentje hebben bijgedragen hartelijk danken: de ambtenaren van de vakafdelingen, de secretarissen en de administratief medewerkster van de commissie alsmede natuurlijk het gemeentebestuur, dat de behandeling van bezwaren zeer serieus neemt. In 2012 is het aantal ingediende bezwaarschriften wederom toegenomen, en wel van 111 in 2011 tot 134 in Een groot deel van die stijging heeft plaatsgevonden in de Sociale kamer: in 2011 zijn 14 bezwaarschriften op sociaal gebied ingediend en in 2012 bedroeg dat aantal 33. Voor de Algemene kamer bedroegen de aantallen in en in Zowel in 2011 als in 2012 werden twee bezwaarschriften bij de Personele kamer ingediend. Het aantal bezwarenprocedures in de Sociale kamer dat na toepassing van mediationtechnieken werd beëindigd, is gedaald van 59% in 2011 naar 42% in Daarvoor is echter een goede reden: in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is al in de primaire fase (dat wil zeggen voordat een besluit wordt genomen) mediation toegepast. Het gevolg is dat veel zaken waarin nog mediation in de bezwaarfase zou kunnen worden toegepast, al zijn uitgefilterd. Dat vertaalt zich dus in het lagere percentage van opgeloste zaken via mediation. De kern van het toepassen van mediationvaardigheden is communiceren, naar elkaar luisteren. In mijn voorwoord bij het jaarverslag over 2008 schreef ik, dat mediation niet pas zou moeten worden toegepast als er al een geschil is, maar dat die vaardigheden ook zouden moeten worden aangewend om te voorkomen dat er een geschil komt. Op het gebied van de Wmo blijkt een en ander dus goede vruchten af te werpen. Als dit niet was gebeurd, waren er wellicht meer bezwaren ingediend. Een aantal van 33 bezwaarschriften op ongeveer 2100 individuele beschikkingen is eigenlijk heel weinig! De rol van mediation kan in de nabije toekomst nog belangrijker worden nu de gemeente Steenwijkerland fors moet bezuinigen. In 2013 is in het kader van een bezwaarschrift tegen de subsidiebeslissing over 2013 al een bezwaar aan de orde geweest van een organisatie aan wie is aangekondigd dat in 2014 zal worden gekort op de subsidie. Om juridisch-technische redenen kon het bezwaar over 2014 thans niet aan de orde komen. Tijdens de zitting van bedoelde zaak kwam wel naar voren dat communiceren heel belangrijk is. Dat zal voor veel subsidierelaties gelden. In een gesprek met de te korten organisatie kan uitleg plaatsvinden en er kan worden gezocht naar verzachting van de pijn door met elkaar te denken aan een oplossing. Als dit gebeurt voordat wordt besloten tot korting op de subsidie, kan dat hopelijk veel bezwaarschriften voorkomen. 3

4 SAMENVATTING In 2012 zijn 134 bezwaarschriften ingediend. Met inbegrip van de beginvoorraad per 1 januari 2012 waren er in het verslagjaar 158 bezwaarschriften in behandeling. Hiervan zijn er 120 afgewikkeld. Het aantal ingediende bezwaarschriften van 2003 tot en met 2012 geeft het volgende beeld: ¹ ² 117³ 132⁴ Evenals in voorgaande jaren slaagt de commissie er in om het overgrote deel van de bezwaarschriften af te wikkelen binnen de maximale wettelijke termijn. De gemiddelde afdoeningstermijn van bezwaarschriften die behandeld zijn in de Algemene kamer bedroeg 12,4 weken. De Algemene kamer heeft 46% van de zaken binnen 12 weken afgedaan. In 98% van de gevallen zijn de bezwaarschriften binnen 18 weken afgedaan. De gemiddelde afdoeningstermijn van bezwaarschriften die behandeld zijn in de Sociale kamer bedroeg 9,8 weken. De Sociale kamer heeft 80% van de bezwaarschriften binnen 12 weken afgedaan. Alle bezwaarschriften zijn binnen de termijn van 18 weken afgehandeld. De Personele kamer heeft slechts twee bezwaarschriften inhoudelijk behandeld. 1 Exclusief 58 bezwaarschriften gericht tegen functiewaardering ² Naast deze 132 bezwaarschriften zijn 17 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de IGSD. ³ Naast deze 117 bezwaarschriften zijn 25 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de IGSD. ₄ Naast deze 132 bezwaarschriften zijn 45 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de IGSD. 4

5 INLEIDING Op grond van de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften heeft de commissie de taak om de verschillende bestuursorganen binnen de gemeente (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester) te adviseren over een breed scala aan bezwaarschriften. De procedure omtrent bezwaarschriften is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. In die gevallen dat het besluit niet met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is voorbereid, moet het bestuursorgaan het besluit eerst heroverwegen in de bezwaarprocedure voordat men beroep kan instellen. In de bezwaarprocedure vervult de commissie een onafhankelijke adviserende rol. Op basis van het advies van de commissie beslist het bevoegde bestuursorgaan uiteindelijk of het besluit in stand kan worden gelaten of moet worden herroepen. In hoofdstuk 1 staat de samenstelling van de kamers van de commissie en het secretariaat beschreven. Verder wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke taken de commissie heeft. Paragraaf 3 van hoofdstuk 1 beschrijft de werkwijze die gevolgd wordt. In hoofdstuk 2 staan de beginvoorraad per 1 januari 2012 en het aantal ingekomen, afgehandelde en ingetrokken bezwaarschriften vermeld. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een analyse gegeven van de afdoeningstermijnen van de bezwaarschriften. In paragraaf 2.3 wordt de gang naar de rechter, het vervolgtraject, beschreven. Tot slot worden in hoofdstuk 3 algemene conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan en leerpunten gegeven. 5

6 HOOFDSTUK 1 COMMISSIE VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de commissie is samengesteld en op welke wijze het secretariaat is ingericht. Daarnaast worden de taakvelden van de commissie beschreven en wordt de procedure voor de behandeling van bezwaarschriften uiteengezet. 1.1 Samenstelling en secretariaat van de commissie De commissie bestaat uit een Algemene, een Sociale en een Personele kamer. Per hoorzitting zijn de (vice-)voorzitter en twee leden aanwezig. Voor de Algemene en de Sociale kamer geldt een roulatiesysteem voor het inroosteren van leden. Hierdoor hebben de leden van deze kamers met grote regelmaat zitting. Hieronder wordt de samenstelling van de kamers gegeven. Algemene kamer De Algemene kamer bestond in 2012 uit de volgende personen: mevrouw mr. H. Pieffers (voorzitter) de heer mr. K. de Jonge (lid, tevens vice-voorzitter) de heer drs. B.R. de Jonge (lid) de heer mr. W.J.B. ten Kate (lid) de heer mr. D. Pool (lid) De Algemene kamer is in keer bijeen gekomen (2011: 26 keer). Sociale kamer De Sociale kamer was in 2012 als volgt samengesteld: mevrouw R. Schra-Oort (voorzitter) de heer J.J. Barendrecht (vice-voorzitter en plaatsvervangend lid) mevrouw mr. A. Blom-Kroese (lid) mevrouw mr. D.A. Brill (lid) mevrouw E.J.A. Visser-Smit (lid) De Sociale kamer is in 2012 elf keer bijeen gekomen (2011: zeven keer). Personele kamer De Personele kamer bestond in 2012 uit de volgende personen: de heer mr. B.H. Abbing (voorzitter) de heer J.J. Diekman (lid) de heer G. Bulthuis (lid op voordracht van het Georganiseerd Overleg) de heer J.J. Barendrecht (plaatsvervangend lid) De Personele kamer is in 2012 één keer bijeen gekomen (2011: één keer). 6

7 Secretariaat van de commissie Het secretariaat van de commissie bestaat uit medewerkers van het cluster beleid en juridisch advies van de afdeling ondersteuning. De heer mr. H. Hiemstra en de heer drs. G. Elenga zijn secretarissen van de Algemene kamer. Mevrouw mr. E. Miggels en mevrouw M. Nederveld zijn secretarissen van de Algemene en Sociale kamer. Mevrouw J. Laarhuis verricht de administratieve werkzaamheden binnen het secretariaat. In 2004 is besloten het secretariaat van de Personele kamer uit te besteden. Deze lijn is tot op heden voortgezet. Het secretariaat van de incidentele personele zaken is uitbesteed aan het lokale juridisch adviesbureau Ars Iuris. 1.2 Taakvelden van de commissie De Sociale kamer behandelt de bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten op grond van de sociale wetgeving. De Personele kamer behandelt de besluiten over personele aangelegenheden. De overige ingediende bezwaarschriften worden behandeld door de Algemene kamer. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor bepaalde besluiten. In artikel 2, tweede lid, van de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften 2001 is geregeld, dat de commissie niet bevoegd is ten aanzien van de bezwaar- en beroepschriften die zijn ingediend op grond van: a. de gemeentelijke belastingverordeningen; b. de Wet waardering onroerende zaken. Als de gemeente bezwaarschriften ontvangt die gebaseerd zijn op de hiervoor genoemde regelgeving, dan worden deze afgedaan door het cluster belastingen van de afdeling ondersteuning. 1.3 Procedure voor de behandeling van bezwaarschriften Sinds 2011 wordt bij de ontvangstbevestiging een brochure meegestuurd, waarin het gehele proces wordt toegelicht. Het werkproces is als volgt. Fase 1 De verantwoordelijkheid voor de intake en procesbewaking is geconcentreerd bij twee medewerkers van het secretariaat. In het kader van het toepassen van mediationtechnieken wordt het bezwaarschrift in de eerste week na ontvangst ter beoordeling voorgelegd aan één van de secretarissen. Afhankelijk van de inhoud van het bezwaarschrift neemt de secretaris dan wel een medewerker van de vakafdeling telefonisch contact op met de belanghebbenden. Als partijen er onderling uitkomen, zijn de volgende fasen uiteraard niet aan de orde. Parallel aan het vorenstaande proces, om de afdoening niet te vertragen, wordt de functionele afdeling verzocht een verweerschrift en de bijbehorende stukken binnen de gestelde termijn in te dienen. Tegelijkertijd wordt ook een hoorzitting gepland. De hoorzitting vindt in principe plaats binnen vier tot zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Fase 2 Het secretariaat stelt zich nadrukkelijk ten doel het schriftelijke advies op te stellen binnen twee weken na de hoorzitting. In die gevallen waarin de commissie niet direct na de hoorzitting tot een afgerond oordeel kan komen, wordt het schriftelijk advies opgesteld binnen twee weken nadat de commissie tot een definitief oordeel is gekomen. 7

8 Fase 3 Indien het advies van de commissie geheel overeenstemt met het bestreden besluit waartegen het bezwaar was gericht, brengt de secretaris van de commissie rechtstreeks advies uit aan het gemeentebestuur, zonder tussenkomst van de verweervoerende afdeling. Indien het advies afwijkt van het bestreden besluit (in welke zin dan ook, bijvoorbeeld een gewijzigde motivering) krijgt de verweervoerende afdeling één week de tijd om richting secretariaat aan te geven of men eventueel contrair wil gaan. In dit laatste geval legt de afdeling het contraire advies zo spoedig mogelijk voor aan het gemeentebestuur. Deze werkwijze geldt ook voor zaken waarbij een "kennelijk niet-ontvankelijk advies" is uitgebracht. Omdat contrair gaan tot de uitzonderingen behoort, wordt het advies van de commissie in de meeste gevallen door het secretariaat van de commissie voorgelegd aan het gemeentebestuur. In het stroomschema in bijlage 2 staat de procedure in het kort weergegeven. 8

9 HOOFDSTUK 2 AFHANDELING BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN In paragraaf 2.1 staan de beginvoorraad per 1 januari 2012, het aantal ingekomen, afgehandelde en ingetrokken bezwaarschriften vermeld. Paragraaf 2.2 bevat een analyse van de afdoeningstermijnen. Verder wordt in paragraaf 2.3 het vervolgtraject beschreven. 2.1 Beginvoorraad, aantal ingekomen, afgehandelde en ingetrokken bezwaarschriften Totaalcijfers In 2012 heeft de gemeente 134 bezwaarschriften ontvangen ter behandeling in één van de kamers. Er bestond op 1 januari 2012 een beginvoorraad van 24 bezwaarschriften. De gemeente heeft in bezwaarschriften afgedaan, waardoor er op 31 december 2012 een eindvoorraad van 38 bezwaarschriften bestond. In tabel 1 in bijlage 1 staan de totaalcijfers van 2012 en voorgaande jaren vermeld. Tabel 2 in bijlage 1 geeft een overzicht van het aantal ingekomen bezwaarschriften per afdeling. Tabel 3 in bijlage 1 geeft een overzicht van de afhandeling van bezwaarschriften per afdeling. Algemene kamer In 2012 zijn 99 bezwaarschriften bij de Algemene kamer ingediend. De beginvoorraad van 2012 bedroeg 19 bezwaarschriften. Dit houdt in dat in bezwaarschriften in behandeling waren. Van de 118 bezwaarschriften zijn er 91 afgedaan, waardoor er op 31 december 2012 een eindvoorraad van 27 bezwaarschriften bestond. In de onderstaande tabel staat op welke wijze de bezwaarschriften zijn afgedaan. Afhandeling bezwaarschriften Algemene kamer Afhandeling bezwaarschriften (Kennelijk) niet-ontvankelijk 8 9% 11 12% Herroepen 9¹ 10% 9² 9% Deels niet-ontvankelijk/deels herroepen 1 1% 1 1% Deels niet-ontvankelijk/deels ongegrond 2 2% - - Ongegrond 21 23% 36 38% Ingetrokken 35 38% 28 29% Op een andere wijze afgedaan 15 17% 10 11% Behandeld aantal bezwaarschriften TOTAAL % % ¹ waaronder 6 (deels) gegrond ² waaronder 2 gegrond Uit deze tabel valt af te leiden dat de Algemene kamer 41 bezwaarschriften inhoudelijk heeft behandeld. Deze bezwaarschriften hebben het hele traject doorlopen. Er zijn 50 bezwaarschriften ingetrokken of op een andere wijze afgedaan. Van de 21 bezwaarschriften die ongegrond zijn verklaard, moesten in acht gevallen gebreken worden hersteld. 9

10 In twee zaken heeft de vakafdeling het bestuursorgaan (deels) contrair geadviseerd. In de overige gevallen is het advies van de commissie overgenomen. Van de bezwaarschriften is 55% opgelost na toepassing van de werkwijze waarbij mediationvaardigheden worden ingezet dan wel op een andere wijze afgedaan. Tabel 4 in bijlage 1 geeft een overzicht van de afhandeling van bezwaarschriften per afdeling en onderwerp. Sociale kamer In 2012 heeft de Sociale kamer 33 bezwaarschriften ontvangen. De beginvoorraad van 2012 bedroeg vier bezwaarschriften. Dit betekent dat er in bezwaarschriften in behandeling waren. Van de 37 bezwaarschriften zijn er 26 afgedaan. Per 31 december 2012 resteerde een werkvoorraad van elf bezwaarschriften. Tot welke uitkomsten dit heeft geleid, kan uit onderstaande tabel worden afgeleid. Afhandeling bezwaarschriften Sociale kamer Afhandeling bezwaarschriften Herroepen 4¹ 15% 4² 23% Ongegrond 11 42% 3 18% Ingetrokken 10 39% 6 36% Op een andere wijze afgedaan 1 4% 4 23% Behandeld aantal bezwaarschriften TOTAAL % % ¹ waaronder 2 gegrond ² waaronder 3 gegrond Uit de tabel valt af te leiden dat de Sociale kamer 15 bezwaarschriften inhoudelijk heeft behandeld. Van elf bezwaarschriften die ongegrond zijn verklaard, moesten gebreken worden hersteld. In alle gevallen dat een bezwaarschrift tot een advies van de commissie heeft geleid, heeft het college dit advies overgenomen. Van de bezwaarschriften, die bij de Sociale kamer zijn binnengekomen, is 42% opgelost na toepassing van mediationvaardigheden. Tabel 5 in bijlage 1 geeft een overzicht van de afhandeling van bezwaarschriften per onderwerp. Personele kamer De Personele kamer heeft in 2012 twee bezwaarschriften ontvangen. Op 1 januari 2012 was er een beginvoorraad van één bezwaarschrift. Deze drie bezwaarschriften zijn in 2012 afgedaan, waardoor er op 31 december 2012 geen eindvoorraad bestond. De Personele kamer heeft twee bezwaarschriften, gericht tegen de aanwijzing in geval van ramp of crisis op grond van artikel 15:1:11 CAR/UWO, inhoudelijk behandeld. Deze bezwaarschriften hebben het gehele traject doorlopen. De commissie heeft het college geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen. 10

11 Het in 2011 ingediende bezwaarschrift, gericht tegen onvoorwaardelijk strafontslag op grond van artikel 8:13 CAR/UWO, is door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst in 2012 ingetrokken. Het vorenstaande is verwerkt in tabel 6 in bijlage Analyse afdoeningstermijnen Deze paragraaf bevat informatie over de termijnen waarbinnen de bezwaarschriften worden afgehandeld. De wettelijke termijn om op een bezwaarschrift te beslissen bedraagt twaalf weken vanaf de datum waarop de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar is verstreken. Deze termijn kan met zes weken worden verdaagd. Uiterlijk binnen 18 weken dient er dan ook een beslissing te worden genomen op een bezwaarschrift. Verder uitstel is mogelijk als de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad of ermee instemmen. In het vorig jaarverslag is voor 2012 de volgende doelstelling opgenomen: - 50% van de bezwaarschriften afdoen binnen de wettelijke termijn (zonder verdaging) van twaalf weken; - alle bezwaarschriften afdoen binnen de maximale wettelijke termijn van 18 weken. Algemene kamer In 2012 bedroeg de gemiddelde behandelingsduur van bezwaarschriften die het gehele traject hebben doorlopen (indienen verweerschrift, advies commissie en beslissing bestuursorgaan) 12,4 weken. In 2011 bedroeg deze termijn 10,5 weken en in weken. In 2012 is 46% van de bezwaarschriften binnen de termijn van 12 weken afgedaan. In 2011 was dat 59% en in %. In 2012 is 98% van de bezwaarschriften binnen 18 weken afgedaan. Dit percentage bedroeg in 2011 ook 98% en in %. De vorenstaande gegevens zijn verwerkt in de onderstaande tabel. Gemiddelde behandelingsduur bezwaarschriften behandeld door de Algemene kamer Periode Gemiddeld < 12 wk < 18 wk > 18 wk weken 81% 95% 5% ,5 weken 59% 98% 2% ,4 weken 46% 98% 2% Bij deze tabel worden de volgende kanttekeningen gemaakt. a. In deze tabel zijn de bezwaarschriften meegenomen die hebben geleid tot een inhoudelijk advies van de commissie en waarop is besloten. 11

12 b. Een aantal bezwaarschriften is buiten beschouwing gelaten in de tabel, zowel voor de termijnoverschrijding als voor de gemiddelde afdoeningstermijn. De reden hiervan is dat afdoening van deze bezwaarschriften weliswaar meer dan 18 weken heeft geduurd, maar hiervoor bestaat een plausibele reden, dat wil zeggen een geldige reden op grond van de Awb. De oorzaken van termijnoverschrijding in deze gevallen waren bijvoorbeeld: de hoorzitting wordt uitgesteld op verzoek van partijen; er moet een nader onderzoek plaatsvinden naar aanleiding van de zitting; opschorting in afwachting van mediation. In al deze gevallen hebben bezwaarden ingestemd met overschrijding van de wettelijke beslistermijn. c. Bij één bezwaarschrift (2% zoals opgenomen in de tabel hierboven) is sprake van een niet plausibele reden voor de termijnoverschrijding, althans een reden die voor rekening van de gemeente komt. Het ging hierbij om een geval waarbij de gemeenteraad een beslissing op het bezwaarschrift moest nemen, waardoor de termijn is overschreden. Sociale kamer Over het jaar 2012 bedroeg de afdoeningstermijn van bezwaarschriften die het gehele traject hebben doorlopen (indienen verweerschrift, advies commissie en beslissing bestuursorgaan) gemiddeld 9,8 weken. In 2010 en 2011 bedroeg de gemiddelde afdoeningstermijn 9,5 weken respectievelijk 9,1 weken. In 2012 heeft de Sociale kamer 80% van de bezwaarschriften binnen de termijn van 12 weken afgedaan. In 2011 was dat ook 80% en in %. In 2012 zijn alle zaken binnen 18 weken afgehandeld, net als in voorgaande jaren. Gemiddelde behandelingsduur bezwaarschriften behandeld door de Sociale kamer Periode Gemiddeld < 12 wk < 18 wk > 18 wk ,5 weken 67% 100% 0% ,1 weken 80% 100% 0% ,8 weken 80% 100% 0% In deze tabel zijn de bezwaarschriften meegenomen die hebben geleid tot een inhoudelijk advies van de commissie en waarop is besloten. Personele kamer In 2012 heeft de Personele kamer twee bezwaarschriften inhoudelijk behandeld. Op verzoek van bezwaarden zijn ze gelijktijdig gehoord. De afdoening van deze zaken heeft 17,7 weken geduurd. Er is tijdig een verdagingsbrief aan bezwaarden gestuurd. Door overleg om te komen tot een oplossing en de vakantieperiode heeft de behandeling de nodige tijd in beslag genomen. 12

13 2.3 Het vervolgtraject Eén functie van de bezwaarschriftenprocedure is de zeefwerking. Hiermee wordt bedoeld dat het aantal zaken, dat aan de rechter wordt voorgelegd, aanzienlijk beperkter zal zijn vanwege het feit dat eerst de bezwaarschriftenprocedure wordt doorlopen. Alleen al de getalsmatige vergelijking tussen de ingediende bezwaarschriften en de bij de rechtbank ingediende beroepschriften laat zien dat de bezwaarschriftenprocedure een goede zeefwerking heeft. Beroep bij de rechtbank In 2012 is elf keer uitspraak gedaan door de sector Bestuursrecht van de rechtbank in zaken, waarover de Algemene kamer van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften advies heeft uitgebracht. Beroep bij de rechtbank Uitspraak IO REO MO TOTAAL niet-ontvankelijk gegrond 1 1 ongegrond TOTAAL Voorlopige voorziening bij de rechtbank Wanneer een bezwaarschrift is ingediend en sprake is van een spoedeisend belang, kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. In 2012 is vijf keer uitspraak gedaan door de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorlopige voorziening bij de rechtbank Uitspraak IO MO TOTAAL niet-ontvankelijk 1 1 verzoek om voorlopige voorziening toegewezen 1 1 verzoek om voorlopige voorziening afgewezen 3 3 TOTAAL Hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de meeste bestuursrechtelijke zaken staat de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open. In 2012 is één keer uitspraak gedaan door deze rechter over zaken, waarover de Algemene kamer van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften advies heeft uitgebracht. Het betreft een zaak van de afdeling REO. De rechter heeft het hoger beroep ongegrond verklaard. 13

14 HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN LEERPUNTEN 3.1 Algemene conclusies en aanbevelingen Behandelingstijd bezwaarschriften Algemene kamer De Algemene kamer heeft de bezwaarschriften in 2012 gemiddeld in 12,4 weken afgedaan (in 2011: 10,5 weken; in 2010: 10 weken). Het aantal bezwaarschriften dat wordt afgedaan binnen de maximale wettelijke termijn van 18 weken is onveranderd hoog gebleven: zowel in 2011 als in 2012 in 98% van de gevallen. De doelstelling om 100% binnen 18 weken af te doen is daarmee net niet gehaald. Overigens ging het hier slechts om één bezwaarschrift dat buiten de termijn van 18 weken is afgedaan. In 2012 werden in 46% van de gevallen de bezwaarschriften binnen twaalf weken afgehandeld, terwijl dit percentage in % bedroeg. De doelstelling om 50% binnen twaalf weken af te doen is daarmee niet gehaald. De langere afdoeningstermijn is met name veroorzaakt door structurele en geïntensiveerde toepassing van mediationvaardigheden. Sociale kamer In 2012 is de gemiddelde afdoeningstermijn van de Sociale kamer laag gebleven: 9,8 weken (in 2011: 9,1 weken en in 2010: 9,5). 80% van de zaken is binnen twaalf weken afgedaan. Daarnaast zijn de bezwaarschriften in alle gevallen binnen de (maximale) wettelijke termijn van 18 weken afgedaan. De Sociale kamer heeft beide gestelde doelstellingen volledig gehaald. Personele kamer In de Personele kamer zijn slechts twee zaken inhoudelijk behandeld. Afdoening had plaats binnen de wettelijke termijn van 18 weken. Mediationvaardigheden In 2012 is 55% van de bezwaarschriften die binnen het werkterrein van de Algemene kamer liggen ingetrokken of anders afgedaan. De informele aanpak dat wil zeggen: de werkwijze waarbij mediationvaardigheden worden toegepast heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Ten opzichte van 2011 (43%) en 2010 (28%) is dit een stijging en de geformuleerde doelstelling om 45% van de bezwaarschriften op een andere wijze af te doen dan via de volledige bezwaarprocedure is daarmee ruimschoots gerealiseerd. De structurele toepassing van de informele aanpak en een verstevigde inzet en investering in opleidingen op dit terrein bij zowel het secretariaat van de commissie alsook bij de afdelingen is een belangrijke verklaring voor deze stijging c.q. het relatief hoge intrekkingspercentage. Bij de Sociale kamer bedraagt het percentage voor % en is daarmee iets lager dan in 2011 (59%) en 2010 (50%). Een verklaring hiervoor is dat het team Wmo mediationvaardigheden reeds in de primaire fase inzet. Daarnaast is er door beleidswijziging een striktere normering, waardoor men uit ongenoegen en principiële overwegingen de bezwaren toch behandeld wil hebben. 14

15 Doelstelling afdoening bezwaarschriften in Steenwijkerland De doelstelling blijft gehandhaafd om minimaal 50% van de bezwaarschriften af te doen binnen de wettelijke termijn van twaalf weken. Tevens blijft de ambitie bestaan om alle bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn van maximaal 18 weken af te doen. 3.2 Leerpunten Algemene kamer De leerpunten en aanbevelingen uit het vorige verslag zijn grotendeels uitgevoerd c.q. overgenomen. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen. De commissie heeft voor dit jaar de volgende leerpunten. 1. In een handhavingszaak heeft de commissie geconstateerd dat de gemeente zich niet goed op de hoogte had gesteld van de feitelijke situatie alvorens een primair besluit te nemen. Vroegtijdig onderzoek zou hebben geleid tot een andere afweging van het primaire besluit. Ook in de bezwaarfase bleek vervolgens dat de (vertegenwoordiger) van het college niet op de hoogte was van de feitelijke situatie. De commissie heeft hiervoor in het verleden reeds eerder aandacht gevraagd. 2. In een andere handhavingszaak bleek pas ter zitting dat er een aanvraag ter legalisering was ingediend waarop echter nog niet was besloten door het college. Naar aanleiding van het vorig jaar uitgebrachte jaarverslag werd door de gemeente toegezegd alerter te zijn op de legalisatieaanvragen tijdens de bezwaarprocedure. Eventueel kan dan namelijk de hoorzitting zo mogelijk worden opgeschort in overleg met het secretariaat van de commissie. De commissie vraagt hiervoor, evenals vorig jaar, aandacht. 3. In meerdere zaken was er sprake van een deelbeslissing op bezwaar. De betrokkenen kunnen pas na de verzending van de definitieve beslissing op bezwaar beroep bij de rechtbank aantekenen. De commissie vraagt dan ook zorg te dragen voor een vlotte afdoening en dit af te stemmen met het secretariaat van de commissie in verband met de termijnbewaking. 3.3 Leerpunten Sociale kamer Leerpunten in het kader de beleidswijzigingen Per 1 juli 2012 is het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijk ondersteuning gewijzigd. Naar aanleiding daarvan hebben er herindicaties plaatsgevonden. Het college heeft in veel gevallen minder hulp bij het huishouden toegekend. Dit is enerzijds gelegen in de aanpassing van de normering, anderzijds wordt in bepaalde gevallen de eerste twee uur hulp als algemeen gebruikelijk beschouwd, waardoor de eerste twee uur hulp niet wordt vergoed. Daarnaast komen cliënten minder vaak in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten, omdat het in hun situatie als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd. 15

16 In veel van deze zaken werd bezwaar gemaakt tegen het algemeen gebruikelijk beschouwen van de eerste twee uur hulp bij het huishouden en/of de vervoersvoorziening. Een aantal bezwaarden begreep hier op basis van de beschikking niets van. De commissie is met bezwaarden van mening dat het begrip "algemeen gebruikelijk" niet duidelijk in de beschikkingen is uitgelegd. De verweerschriften bevatten wel een uitgebreidere toelichting. De commissie adviseert het college het begrip "algemeen gebruikelijk" in de beschikkingen overeenkomstig de verweerschriften uit te leggen en aandacht te schenken aan de leesbaarheid van de brieven. Daarnaast vindt een aantal bezwaarden het bepalen van het algemeen gebruikelijk zijn van (een deel van) de voorziening, zoals Steenwijkerland dat in haar beleid heeft opgenomen, in strijd met de wet. Als gevolg van de door de raad en het college gekozen en in de wet- en regelgeving vastgelegde systematiek komt een aantal cliënten niet in aanmerking voor de vergoeding van de eerste twee uur hulp bij het huishouden dan wel een vervoersvoorziening. Helaas heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) tot nu toe, voor zover bekend, geen uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak. De commissie adviseert het college de ontwikkelingen in de gaten te houden. Verder heeft de commissie in meerdere zaken geadviseerd de motivering aan te vullen en de wettelijke grondslag in de beschikking op te nemen. Ook heeft de commissie in meerdere zaken aangegeven dat de overgangstermijn correct moet worden toegepast. De datum van het huisbezoek is niet bepalend, maar de verzenddatum van de beschikking. De secretaris heeft in februari 2013, vooruitlopend op dit jaarverslag, deze leerpunten toegelicht. De commissie is verheugd te horen dat het cluster wmo hieraan inmiddels uitvoering heeft gegeven. Overige leerpunten In één zaak is bezwaarde van mening dat ze in aanmerking komt voor de gevraagde woonvoorziening, omdat de door de gemeente ingeschakelde medische en bouwkundige deskundigen dat zouden hebben aangegeven. Mede op basis van deze adviezen heeft bezwaarde gedurende een aantal maanden in de veronderstelling verkeerd, dat de gevraagde woonvoorziening zou worden toegekend. Uiteindelijk is de aanvraag afgewezen, omdat de voorziening algemeen gebruikelijk is. De commissie vraagt het college om aan dit werkproces aandacht te schenken, zodat dit in de toekomst wordt voorkomen. Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB moet, gezien de nauwe verwevenheid van een terugvorderingsbesluit met een herzienings- of intrekkingsbesluit, een besluit tot herziening of intrekking van een aanspraak in alle gevallen genomen te worden voorafgaand aan of uiterlijk tegelijk met het besluit tot terugvordering. In meerdere gevallen is de terugvordering van een persoonsgebonden budget ten onrechte niet vooraf gegaan door een intrekkingsbesluit. Dit gebrek is overeenkomstig de geldende jurisprudentie hersteld tijdens de bezwaarprocedures. De commissie adviseert het college het proces en de beschikkingen conform het vorenstaande aan te passen. 3.4 Leerpunt Personele kamer Voor het jaar 2012 zijn geen bijzonderheden te melden. 16

17 BIJLAGE 1 AANTAL INGEKOMEN EN BEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN Tabel 1 Totaalcijfers Aantal ingediende 184¹ ² 117³ 132⁴ bezwaarschriften Beginvoorraad Totaal aantal te behandelen bezwaarschriften Afgehandeld Eindvoorraad december ¹ Van de 184 bezwaarschriften zijn er 58 gericht tegen de uitkomsten van de functiewaardering. ² Naast deze 132 ontvangen bezwaarschriften zijn 17 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de IGSD. ³ Het secretariaat van de commissie heeft naast de 117 bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de gemeente ook nog 25 bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de IGSD ontvangen. ⁴ Naast deze 132 bezwaarschriften zijn 45 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de IGSD. Tabel 2 Aantal ingediende bezwaarschriften per afdeling Afdeling Aantal bezwaarschriften IO 69 51% 72 64% MO 45 34% 22 20% OW 8 6% 4 4% REO 8 6% 11 10% OS 4 3% 2 2% TOTAAL % % Tabel 3 Aantal bezwaarschriften per afdeling afgedaan Afdeling Aantal bezwaarschriften IO 61 MO 38 REO 9 OW 7 OS 5 TOTAAL

18 Tabel 4 Afhandeling bezwaarschriften Algemene kamer per onderwerp Advies (k.)n.o.¹ herroepenontv/herontv/on- niet- niet- onge- inge- anders TOTAAL grond trokken Onderwerp roepen gegrond IO: Omgevingsvergunning: - bouwen / planologisch vellen bomen aanleggen buiten behandeling laten 1 1 Handhaving Gemeentelijk monument 1 1 Invordering rijbewijs 1 1 Ontheffing oudejaarshuisjes Parkeervergunning 1 1 Standplaatsvergunning 1 1 Subsidie duurzaam bouwen 1 1 Subsidie monument 1 1 Verhuurboten 2 2 Verzoek GBA-gegevens 1 1 REO: Bestemmingsplan 2 2 Planschade Verkoopovereenkomst 1 1 Voorbereidingsbesluit 1 1 Vrijstelling 1 1 MO: Subsidie OW: Gehandicaptenparkeerplaats Verkeersbesluit OS: Afgifte briefadres 1 1 Inschrijving GBA 1 1 TOTAAL ¹ (kennelijk) niet-ontvankelijk ² waaronder 6 (deels) gegrond 18

19 Tabel 5 Afhandeling bezwaarschriften Sociale kamer per onderwerp Advies herroepen* ongegrond ingetrokken anders TOTAAL Onderwerp Gehandicaptenparkeerkaart Hulp bij huishouden Kinderopvang op sociaal medische 1 1 indicatie Terugvordering persoonsgebonden budget Vervoersvoorziening Woonvoorziening TOTAAL * waaronder 2 gegrond Tabel 6 Afhandeling bezwaarschriften Personele kamer per onderwerp Advies ongegrond ingetrokken TOTAAL Onderwerp Aanwijzing o.g.v. art. 15:1: CAR/UWO Onvoorwaardelijk strafontslag 1 1 TOTAAL

20 BIJLAGE 2 STROOMDIAGRAM BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT Ontvangst bezwaarschrift nee Is bezwaar ontvankelijk? ja Plannen hoorzitting Verzoek herstel verzuim versturen ja Verzoek indienen verweerschrift aan afdeling versturen Is bezwaar alsnog ontvankelijk? Is bezwaar geschikt voor mediation? ja nee Ontvangst verweerschrift In overleg treden met partijen nee Verzenden agenda en uitnodigingen voor hoorzitting Publiceren agenda van vergadering commissie in Steenwijkerland Expres nee Is mediation geslaagd? Hoorzitting ja Commissie brengt advies uit aan bestuursorgaan Beslissing bestuursorgaan Einde Verzenden beslissing aan bezwaarde 20

21 BIJLAGE 3 UITVOERING LEERPUNTEN EN AANBEVELINGEN UIT JAARVERSLAG 2011 In het jaarverslag van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften over 2011 is een aantal leerpunten aangegeven en zijn aanbevelingen gedaan. Om het leereffect - dat met het benoemen van deze aspecten is beoogd - te versterken, hebben de juridische adviseurs van OSBA met de teamleider(s) of betreffende medewerkers van de afdelingen de aanbevelingen en leerpunten besproken en hierover concrete afspraken gemaakt. Deze uitvoeringsafspraken zijn vervolgens in het managementteam aan de orde geweest. In het onderstaande schema worden per aandachtspunt de afspraken en de uitvoering ervan weergegeven. Leerpunt/aanbeveling Team Reactie/Afspraak Definitieve handhavingsbeschikking altijd uitvoerbaar. Als legalisatie tot de moge- IOTH Deze aanbeveling is praktisch en juridisch niet pas opleggen als lijkheden behoort, moet de aanvrager bijvoorbeeld wel een (volledige) aanvraag in (willen) duidelijk is dat legalisatie niet dienen. Soms moet ook op formele gronden mogelijk is. (vooral bij handhavingsverzoeken) het handhavingstraject worden voortgezet vanwege het ontbreken van concreet zicht op legalisatie. Met deze aanbeveling wordt al rekening gehouden in de nieuwe formulering van de last, waardoor het legalisatieproces kan worden afgerond hangende de handhavingsprocedure. Daarnaast zal de vakafdeling alerter zijn op aanvragen die ter legalisatie zijn ingediend tijdens de bezwaarprocedure tegen de handhavingsbeschikking. Dit zal worden kortgesloten met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. Behandeling van het bezwaar wordt dan voor zover mogelijk opgeschort. Uitvoering Is uitgevoerd volgens reactie c.q. afspraak Zie vervolg op pagina 22 21

22 Leerpunt/aanbeveling Team Reactie/Afspraak Aanscherpen werkwijze IOKCC Vakafdeling was, gelet op ervaringen in voor- bij bereiken gaande jaren, verrast door het feit dat het subsidieplafond subsidieplafond voor 2011 al in maart 2011 duurzaam bouwen werd bereikt. Mede vanwege het grote aantal en zo nodig in aanvragen in korte tijd is, in die gevallen dat de nieuwe subsidieverordening aanvraag onvolledig was, niet altijd even snel regelen. gereageerd. De geldende verdelingsmaatstaf verlening op grond van een volledige aanvraag is wel helder in de betreffende subsidieverordening opgenomen. Vanwege beëindiging van de subsidie duurzaam bouwen speelt een en ander niet meer voor Bereiken subsidieplafond in relatie tot werkwijze bij onvolledige aanvragen is wel een algemeen aandachtspunt bij opstellen c.q. uitvoeren subsidieregelingen (communicatie/ procedure). Zorgvuldig(er) onderzoek IO Bestaande werkafspraak is dat elke aanvraag naar vraag of bij voor een omgevingsvergunning die in strijd is omgevingsvergunning met het geldende bestemmingsplan door de de reguliere of Ontvangstkamer in het Bouwplanoverleg wordt uitgebreide procedure gebracht en hierin wordt beoordeeld. In 2011 is gevolgd moet worden. bij een aantal dossiers deze afspraak niet gevolgd, wat heeft geleid tot onjuiste procedures. Voor dit punt is aandacht gevraagd en dergelijke dossiers lopen nu wel via het Bouwplanoverleg. Daarnaast worden twijfelgevallen in het casusoverleg besproken. Goede publicatie in de OS Mede om reden van heldere en eenduidige Steenwijkerland communicatie zijn recent en in overleg met de Expres voorkomt vakafdelingen de standaardteksten voor onduidelijkheid over publicatie in de Steenwijkerland Expres herzien bezwaar- en beroepsmogelijkheden. en ingevoerd in GemWord en SBA. Uitvoering Vanwege beëindiging subsidie duurzaam bouwen in 2012 leerpunt niet meer relevant. Huidige werkwijze is conform gemaakte afspraken. Is gerealiseerd. Zie vervolg op pagina

23 Leerpunt/aanbeveling Team Reactie/Afspraak Zorgvuldig(er) onderzoek IO Bij handhavingszaken is het onderdeel van de of aanvraag ter procedure om kennis te nemen van de feitelijke legalisatie van illegale situatie. Deze werkwijze wordt voortgezet. activiteiten in Betreffende zaak is een incidentele misser. overeenstemming is met feitelijke situatie, bijvoorbeeld door ter plaatse te kijken. Uitvoering Bij handhavingszaken wordt altijd ter plaatse gekeken wat de feitelijke situatie is. Dit gebeurt veelal door toezichthouders, die hiervan rapport opmaken. Bij bezwaar wordt niet altijd ter plaatse gegaan, omdat er meestal al voldoende feitelijke informatie beschikbaar is. Het opstellen van MO De wettelijke termijnen voor afhandeling van Wettelijke nieuwe beschikkingen de bezwaarschriften hebben doorlopende termijnen zijn naar aanleiding van aandacht van medewerkers en teamleider gerealiseerd. de bezwaarprocedure Wmo. vergt enige tijd. 23

24 BIJLAGE 4 GEBRUIKTE AFKORTINGEN Afdelingen en teams CS IO IOKCC IOTA IOTH MO OS OSBA OW REO : concernstaf : afdeling inwoners en ondernemers : afdeling inwoners en ondernemers, team klantcontactcentrum : afdeling inwoners en ondernemers, team toetsen en adviseren : afdeling inwoners en ondernemers, team toezicht en handhaving : afdeling maatschappelijke ontwikkeling : afdeling ondersteuning : afdeling ondersteuning, team beleid en advies : afdeling openbare werken : afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling Overige afkortingen Awb CAR/UWO CRvB IGSD GBA Pgb SE Wabo Wmo Wro : Algemene wet bestuursrecht : Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst : Centrale Raad voor Beroep : Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld : Gemeentelijke basisadministratie : Persoonsgebonden budget : Steenwijkerland Expres : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : Wet maatschappelijke ondersteuning : Wet ruimtelijke ordening 24

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/80 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 22-10-2013 Nummer voorstel: 2013/80 Voor raadsvergadering d.d.: 29-10-2013 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 Rapport Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 2 Klacht Op 8 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Groningen, met een klacht over een gedraging van Cadans

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 Rapport Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 2 Klacht Op 6 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw mr. S. te Leiden, met een klacht over een gedraging van ANOVA

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Mei 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep bezwaar en beroep Wat is bezwaar en wat is beroep? Iemand die het niet eens is met een beslissing van de school, kan bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure is bedoeld om de school de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2006/12 (Regulier)

IND-werkinstructie nr. 2006/12 (Regulier) IND-werkinstructie nr. 2006/12 (Regulier) ^~å Procesdirecteuren Directeuren Stafdirecties c.c. HDVB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 25 juni 2006 sáåçéä~~íë Quest : trefwoord, objecttype werkinstructie _áàä~öéå

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Bezwaarschrift of mediation In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels vastgelegd voor de relatie tussen overheid en

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-08-2017 Datum publicatie 22-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 2951 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo Heiloo, 22 april 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015 INLEIDING... 3 1. BEZWAARSCHRIFTEN... 4 1.1 Aantallen... 4 1.2 Onderwerp van de bezwaarschriften...

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5865 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 16 juli 2010 RA1053271 Samenvatting Een vrouw dient een aanvraag voor het vergoeden

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde nog geen beslissing

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2015 VOORWOORD Hierbij bied ik u mede namens de commissieleden het jaarverslag van de Commissie voor bezwaar over 2014 aan. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

"Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat:

Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat: Rapport 2 h2>klacht De heer N. klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, ondanks zijn herhaalde verzoeken daartoe, nog niet heeft beslist op zijn bezwaarschrift van 6

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 Rapport Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg medio mei 2005 zijn klacht van 7 januari 2005 nog niet had afgedaan. Beoordeling 1. Verzoeker

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie