Terugblik bijeenkomsten Anders Betalen voor Mobiliteit in Tweede Kamer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugblik bijeenkomsten Anders Betalen voor Mobiliteit in Tweede Kamer"

Transcriptie

1 Terugblik bijeenkomsten Anders Betalen voor Mobiliteit in Tweede Kamer A. Hoorzitting Nouwen en Hermans (Vz. Procesgroep resp. Klankbordgroep) einddoel uit Advies Platform Nouwen en Nota Mobiliteit staat voorop, hiervoor bestaat groot draagvlak bij alle partijen verschil van mening bestaat over aantal uitvoeringsaspecten, zoals de uitvoeringsorganisatie MRB en BPM volledig afbouwen (in zo n 8 jaar); eventueel klein deel (10%) BPM in stand houden als rem op aankoop van grote, meer vervuilende auto s in showroom Invoering ABvM moet budgettair neutraal voor het geheel en niet per doelgroep Tijdpad voor invoering ABvM in 2011 / 2012 is haalbaar. Branchorganisaties (TLN, EVO, KNV, BOVAG, RAI en auto-lease) Positief over kabinetsbesluit ABvM (allen) Tegen één jaar eerder beginnen met vrachtvervoer (TLN) Geen lokale / regionale heffingen invoeren (TLN) Meer aandacht voor / investeren in OV bij invoering ABvM (KNV) Goede overgangsregeling afbouw BPM en MRB + compensatieregeling (autolease) Lastenverzwaring automobilist via Belastingplan 2008 is slecht signaal (allen) Discussie over doorberekenen kosten vrachtverkeer niet via ABvM laten lopen (EVO) BPM geheel afbouwen (BOVAG en EVO) Overheden (VNG, IPO, VOC, regio Amsterdam en Den Haag) Positief over Kabinetsbesluit ABvM; eindbeeld z.s.m. vastleggen in wetgeving (allen) Aandacht voor flankerend beleid (OV, P&R en fiets) + extra BDU-geld hiervoor (allen) Aandacht voor gevolgen luchtkwaliteit (NSL) vanwege gefaseerde invoering ABvM (VNG) Rol van de decentrale overheden bij differentiatie naar tijd/plaats (allen) Vergroening mobiliteit via belastingmaatregelen loskoppelen van ABvM (VNG) Snelle invoering ABvM nodig ivm. bereikbaarheid + economie regio Amsterdam Aandacht voor gevolgen ABvM bij OV-aanbestedingen in komende jaren (VOC) Aandacht voor extra parkeerdruk door verwachte toename autobezit (Den Haag) Oplossing voor provinciale opcenten: eigen belastinggebied voor provincies moet blijven zonder lastenverzwaring voor de burger (IPO) Deskundigen (hoogleraren, onderzoekers ed) Technologie en beveiliging hiervan geen probleem. Vrijwillige deelname aan systeem (kost factor 10 minder dan verplicht systeem). Centrale regie + pilots nodig (Pieper) Eén doel: bereikbaarheid Gebruik bewezen technologie: zie Singapore (Kok / Trans Link) Beveiliging via open standaards. Opslag gegevens in auto niet centraal. Centrale regie (Jacobs / KUN) ABvM werkt niet, want files zijn er al gehele dag. Internationale afspraken over accijnzen is veel eenvoudiger. Wegennet moet een openbaar goed worden (Vd. Camp) ABvM is zeer complex, vooral software-matig probleem. Oplossing zoeken in meer verkeersmanagement op netwerkniveau (Boasson /UvA) Prijsprikkels werken: zie spitsmijden en km-verzekeren (V. Eggeraat / Transumo)

2 Prijsprikkel werkt. Tariefdifferentiatie ook binnen spitsperiode inzetten (niet alleen spitsdal). Flexibel systeem nodig. Aanwending opbrengsten via KBA (Verhoef / VU) ABvM heeft positief welvaartseffect: 10% tot 30% minder files. Extra lasten voor weggebruiker niet afwentelen op werkgever (Spit / Ecorys) Risico s persoonsbescherming: daarom data-minimalisatie. Opslag gegevens in auto en niet centraal (Beuving / CBP) Bedrijfsleven / consortia, zoals T-systems, NXP, Siemens, Logica-CMG, IBM ed.) Technologie geen probleem: als overheid duidelijk is over eisen aan het systeem dan levert het bedrijfsleven in 2011 / Wetgevingstraject en opbouw back-office gelijktijdig oppakken Max. 5% exploitatiekosten is haalbaar Pleidooi voor meerdere service-providers (dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor totale keten: van kastje in de auto tot de factuur aan de klant en aanvullende diensten). Centrale regie / toezicht door de overheid. Certificeringstraject niet gewenst, omdat dit te lang duurt. Keuze aan de klant voor mate van privacy van gegevens Pilots starten om systeem, backoffice, handhaving en gedragseffecten te testen Werkgevers- en werknemersorganisaties (VNO-NCW, MKB, FNV en Platform Detailhandel) Positief over kabinetbesluit ABvM (allen) Opbrengsten naar wegen en alleen naar OV als dit problemen op de weg oplost In eindbeeld moet sprake zijn van verzelfstandigd wegbeheer / mobiliteitsmarkt Pilots spitsmijden snel starten: goede uitvoeringsorganisatie nodig Geen lastenverzwaring doorvoeren voor automobilisten via Belastingplannen Gemeenten veroorzaken met hun venstertijden problemen voor detaillisten: daarom behoefte aan nationaal kader stedelijke distributie (Platform Detailhandel) Koopkrachteffecten verschillende inkomensgroepen moeten nader worden bekeken; tot op heden alleen naar de leaserijders gekeken. Ook nader onderzoek naar effecten op arbeidsparticipatie nodig (FNV) Automobilisten-, Reizigers- en Milieu-organisaties (oa. ROVER, ANWB en SNM) Positief over kabinetsbesluit ABvM (allen), Extra geld nodig voor OV met name in de dure spitsperiodes (ROVER) 11-toetspunten: o.a. MRB en BPM volledig afschaffen; privacy goed regelen; gebruikersraad instellen; snel wetgevingstraject (ANWB) Snelle invoering ABvM in drukke regio s, BPM gedeeltelijk in stand laten, vracht- en bestelverkeer laten betalen voor de kosten die zij veroorzaken, discussie over ABvM en fiscale vergroening loskoppelen (SNM) Motorrijders uitzonderen van ABvM (motorclubs)

3 Hoorzitting Centraal Planbureau (dhr. Besseling) Verkeerskundige effecten die V&W hanteert bij ABvM zijn plausibel Economische effecten: 1. voor vracht weinig effecten; 2. congestieheffing (11 ct/km): 40% minder files heeft gunstige effecten voor zakelijk verkeer; nauwelijks extra OV nodig 3. vlakke heffing (3,4 ct/km): 7,5% minder verkeer is slecht voor economie maar gunstig voor milieu. Effecten begroting: vlakke heffing leidt tot minder km s, dus ook tot minder opbrengsten voor de schatkist. Hetzelfde geldt voor accijnzen. Ook bij krimpende bevolkingsaantallen in de toekomst blijft mobiliteit groeien Altijd combinatie nodig van bouwen, benutten en beprijzen Nadelen ABvM: minder sociaal-recreatief- en woon-werkverkeer + investeringskosten. Milieu- en Natuurplanbureau (dhr. Geurs) Milieu-effecten: 1. Platte heffing: veel CO2 winst (5 à 10% minder tov. prognose 2020; is gelijk aan 2 à 3 maal effect van huidige windmolenparken) 2. Congestieheffing: geringe milieu-effecten 3. Vrachtverkeer: ook geringe milieu-effecten (op langere termijn wel) Pleidooi om CO2-reductie apart mee te nemen in gedifferentieerde kilometerprijs Effecten 100% afbouw BPM zijn onvoorspelbaar. Bij 25% afbouw BPM al 40% van milieu-effecten haalbaar. Ruimtelijk Planbureau (dhr. Hilders) Effecten weggebruiker: ABvM leidt tot minder files/tijdverlies en dit wordt vervangen door bijdrage in geld, waarmee weer geïnvesteerd kan worden om problemen op te lossen. Dit is gunstig voor zakelijk verkeer en ongunstig voor sociaal-recreatief- en woon-werkverkeer Effecten arbeidsmarkt: pendel naar steden gaat beter/sneller. Dit is positief voor lokale economie en wonen in de stad wordt aantrekkelijker. Mensen wijken uit: op andere tijdstippen reizen, minder grote afstanden afleggen, andere vervoerswijzen en elders wonen Nadelen ABvM: vrijheid kwijt, mensen moeten meer bewust nadenken over mobiliteit, meer autobezit waardoor mogelijk grotere parkeerproblemen (studie is nog gaande), bepaalde gebieden minder aantrekkelijk, minder sociaal-recreatief verkeer.

4 B. Algemeen Overleg van Vaste Kamercie V&W en minister Eurlings VVD De Krom Tegen Kabinetsbesluit ABvM om 3 redenen: ABvM wordt gebruikt als excuus om geen investeringen in wegen te doen Eerdere afspraken over voorkomen lastenverzwaring worden niet nageleefd Grote risico s en onzekerheden; te complex, veel administratieve rompslomp Draagvlak is weg, gezien vele harde eisen / randvoorwaarden van alle partijen die zijn gehoord BPM voor 100% afbouwen VVD staat nog achter principe van ABvM, wanneer aan motie Hofstra wordt voldaan. CDA Koopmans Steunt Kabinetsvoorstel ABvM, maar stelt 3 randvoorwaarden: Budgettair neutraal Exploitatiekosten ABvM max. 5% van opbrengsten Geld moet naar Infrafonds Akkoord met tijdplanning, maar zorgvuldigheid staat voorop BPM voor 100% afbouwen. Wacht op brief van Kabinet vóór 1 mei as. nav. motie Cramer over afbouw MRB en BPM. Ivm. draagvlak en ter voorkoming dat een volgend Kabinet alsnog aan de knop BPM gaat draaien moet één heffingssysteem overblijven. Overheid moet alléén tarieven vaststellen, de rest overlaten aan bedrijfsleven Oplossing nodig voor provinciale opcenten / eigen belastinggebied provincies Meer aandacht en geld nodig voor flankerend beleid: spoor en wegen Meer versnellingsprojecten nodig CU Cramer Steunt Kabinetsvoorstel ABvM Via BPM verdere differentiatie naar milieu doorvoeren Opcenten in kilometerprijs opnemen en provincies deel uit Infrafonds geven Fiscale vergroening en lastenneutraliteit loskoppelen Discussie over wegbeheer loskoppelen van ABvM Extra investeren in OV en mobiliteitsmanagement Privacy regelen via techniek in auto PvdA - Roefs Steunt Kabinetsvoorstel ABvM, maar nog wel veel vragen Nader onderzoek naar voor- en nadelen gehele / gedeeltelijke afbouw BPM. Gehele afbouw levert grote risico s voor de schatkist op. Geldt de budgettaire neutraliteit per kolom (vracht, personen ed) of voor het geheel? Pilots moeten passen in eindbeeld; in 2011 ook starten met leaserijders naast het vrachtverkeer Nadere voorstellen nodig voor alternatief OV (snelbussen) Verzelfstandiging wegbeheer is oneindig ver weg Privacy erg belangrijk Ivm. behoud draagvlak is communicatieplan noodzakelijk

5 D66 Van der Ham Positief over Kabinetbesluit ABvM, maar bevreesd voor kleine bommetjes van coalitiepartijen (5%-criterium en BPM-afbouw). BPM voor 100% afbouwen Niet te star vasthouden aan 5%-criterium, zeker niet bij de start Extra OV en geld daarvoor nodig Pilot Noordvleugel snel starten eventueel met oude techniek Niet blindstaren op poldermodel, kabinet moet zelf besluiten nemen. Groen Links - Duyvendak Groot voorstander van ABvM, omdat dit ook in belang van milieu is Moet gaan om een belastingheffing en niet om een prijs, waarmee bedrijfsleven alleen nieuw asfalt wil aanleggen. Steun van GL is afhankelijk van hoe ABvM wordt ingevuld: groene óf zwarte heffing? Lastenneutraliteit is niet realistisch, gezien de milieu-aspecten van ABvM BPM 100% in stand laten Niet alle opbrengsten in Infrafonds, ook geld naar gezondheidszorg ed. Pilots met differentiatie naar tijd en plaats snel en op meerdere plaatsen starten Geen pilots met spitsmijden: weggegooid geld SGP Van der Staaij Steunt Kabinetsbesluit ABvM BPM substantieel afbouwen ivm behoud draagvlak Flankerend beleid ontbreekt Provinciaal belastinggebied overeind houden, maar hoe? Meer aandacht voor communicatie SP - Roemer Tegen kabinetsbesluit ABvM, omdat het niet eerlijk, veel te duur en onuitvoerbaar is en leidt tot elitespits Alleen akkoord met platte heffing via benzine-accijnzen: binnen EU afspreken Alternatieven voor autogebruik ontbreken (OV, telewerken, ed) Poldermodel werkt niet PVV - Madlener Tegen Kabinetsbesluit ABvM om de volgende redenen: Onaanvaardbaar dat auto overal wordt gevolgd via GPS en satelliet Geen eerlijk systeem: de kleinverdiener + sociaal-recreatief verkeer is de dupe Geen draagvlak Economische schade en arbeidsmarkt minder flexibel Vrachtverkeer blijft rijden, maar wordt alleen duurder

6 Minister Eurlings Planning ABvM is ambitieus, maar zorgvuldigheid gaat voor tijdigheid. Omdat ABvM een groot project is zal de TK regelmatig worden betrokken bij volgende stappen in het proces. Alle risico s moeten worden benoemd ter voorkoming van allerlei tegenvallers zoals bij andere grote projecten (HSL, Betuweroute ed.) ABvM via accijnzen lukt niet, omdat EU unaniem moet besluiten. Volgens CPB heeft forse verhoging van accijnzen grote nadelige effecten op economie. ABvM lost files niet op, maar verbetert de bereikbaarheid wel Provinciale opcenten staan los van MRB. Opcenten worden niet in de kilometerprijs opgenomen. BZK en FIN zullen met oplossing komen voor eigen belastinggebied voor provincies Flankerend beleid moet in de brede zin worden ingezet. Mobiliteitsmanagement, fiets, OV, weg ed. Verschuiving naar OV zal slechts marginaal plaatsvinden (1% van de weggebruiker hetgeen leidt tot 6% meer OV-reizigers in de spits) Eerst proef met spitsheffing alléén in Noord-vleugel om effecten te bezien; zorgvuldigheid staat voorop. Substantieel deel 100 mln. is voor deze proef bedoeld. Alle proeven moeten passen binnen het eindbeeld. Lokale tolplannen zijn niet toegestaan. Milieudifferentiatie behoeft niet prijsopdrijvend te werken: rijden met schone auto s wordt goedkoper en met vieze auto s duurder. ABvM levert positieve resultaten op voor milieu (10 à 15% minder uitstoot) Wetgeving met eindbeeld is in voorbereiding. Hierin oa. aandacht voor rol decentrale overheden bij spitsheffing en privacy. Stuk gaat in voorjaar 2008 naar de adviesraden. TK zal wetsvoorstel eind 2009 kunnen bespreken. Staatssecretaris FIN. komt in voorjaar met voorstellen voor afbouw MRB en BPM. Grote schokeffecten voor automarkt en de schatkist moeten worden voorkomen. Uitgangspunt blijft 100% afbouw BPM, tenzij grote schokeffecten optreden. In dat geval een kleine voet BPM overhouden (10 à 15%). Techniek: eerst proef met auto s en backoffice. Nog geen keuze voor wijze waarop eea. wordt aanbesteed in de markt. In eindbeeld werken met meerdere service-providers. Backoffice moet z.s.m. worden opgezet eventueel via aanbesteding. Wordt uitgewerkt in het Implementatieplan. Privacy-aspecten zijn van groot belang: wordt in overleg met CBP ingevuld Buitenland: er vindt nauwe samenwerking plaats met Benelux-landen + Frankrijk. Ook daar plannen om vrachtverkeer in 2011 per kilometer te laten betalen. Wanneer systeem in meerdere landen tegelijk wordt ingevoerd, is dit interessanter voor het bedrijfsleven. Interoperabiliteit van het kastje is hierbij van belang: één kastje per voertuig. Communicatieplan richting burger: komt na Implementatieplan en wetgevingstraject Er is geen sprake van armoedeval voor de kleinverdieners: het grootste deel van de burger gaat erop vooruit. Alleen de veelrijder gaat erop achteruit. Het bezit van een auto wordt ook goedkoper. Goedkoper autobezit leidt tot geringe toename van aantal auto s (1 à 2 %); toename parkeerproblemen is zeer beperkt. Gemeenten moeten hier zelf op inspelen. Uitzonderingsgroepen: voertuigen met veiligheidsfunctie (politie ed) en sociaalmaatschappelijke functie en motoren worden uitgezonderd van ABvM. Zij blijven wel de vaste belastingen betalen. Wegbeheer: er worden al goede resultaten behaald met samenwerking tussen wegbeheerders in kader van netwerkaanpak. V&W-reactie op advies van Raad voor V&W komt pas als adviezen van de Cie s Ruding en Elverding gereed zijn.

Vervangen van het systeem van (MRB en) Provinciale opcenten

Vervangen van het systeem van (MRB en) Provinciale opcenten Aan de minister van Verkeer en Waterstaat Zijne Excellentie C.M.P.S. Eurlings Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Zoetermeer, 15 mei 2008 Geachte heer de Minister, Inmiddels is er enige tijd verstreken tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 305 Mobiliteitsbeleid 29 535 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting

Nadere informatie

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag BOVAG & RAI Vereniging Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt De onbelaste

Nadere informatie

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Inhoud De feiten en cijfers verzameld ten aanzien van de impact van de kilometerprijs voor het bedrijfsleven. 1. Opbouw en verdeling wagenpark Motieven

Nadere informatie

Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilometerheffing Wat vindt Nederland van de plannen van de regering m.b.t. kilometerheffing, nadat het eerste debat hierover in de kamer heeft plaatsgevonden? De regering heeft besloten de kilometerheffing

Nadere informatie

2009D48472. Lijst van vragen totaal

2009D48472. Lijst van vragen totaal 2009D48472 Lijst van vragen totaal 1 Kunt u aangeven of en wanneer de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse, op basis waarvan gestart is met Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM), geactualiseerd wordt?

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij

Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij Analyse CPB-doorrekening verkiezingsprogramma s Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij BOVAG, 29 augustus 2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de effecten van alle verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Minister van Verkeer en Waterstaat Mevrouw drs. K.M.H. Peijs Plesmanweg JG DEN HAAG. Zeer geachte mevrouw Peijs,

Minister van Verkeer en Waterstaat Mevrouw drs. K.M.H. Peijs Plesmanweg JG DEN HAAG. Zeer geachte mevrouw Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat Mevrouw drs. K.M.H. Peijs Plesmanweg 1-6 2597 JG DEN HAAG Zeer geachte mevrouw Peijs, Onderwerp Anders betalen voor mobiliteit Datum Contactpersoon Ir. H.J.M. Verkooijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 11 maart 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft op

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-10-1-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: het fileprobleem tekst 1 Filevrije dag Doe mee! 10 Op donderdag 9 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Wegbeprijzing in Nederland

Wegbeprijzing in Nederland Wegbeprijzing in Nederland Studiedag Wegbelasting: op een nieuwe weg? Brussel, 31 mei 2011 Prof.dr. Carl Koopmans (SEO en Vrije Universiteit Amsterdam) www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630

Nadere informatie

Van eindbeeld naar tussenfase Anders Betalen voor Mobiliteit

Van eindbeeld naar tussenfase Anders Betalen voor Mobiliteit Van eindbeeld naar tussenfase Anders Betalen voor Mobiliteit Methodologie voor verkeerskundige effecten van een kilometerprijs voor alleen het hoofdwegennet in 2011 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Vraag 2 Moet de overheid verantwoordelijk zijn voor systeemintegratie? Moet dit niet worden aanbesteed?

Vraag 2 Moet de overheid verantwoordelijk zijn voor systeemintegratie? Moet dit niet worden aanbesteed? De antwoorden op de nog niet mondeling beantwoorde vragen die de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 30 oktober jl. heeft gesteld tijdens het AO Anders Betalen voor Mobiliteit. In het geval dat

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen

De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Memo aan van De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen cc datum 24 februari 2009 aantal pagina s 6 betreft SLIM prijzen Inleiding

Nadere informatie

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden 29 oktober 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Thema 1: de gebruiker betaalt

Thema 1: de gebruiker betaalt Beleidscafé: betalen voor automobiliteit 9-12-2010 Thema 1: de gebruiker betaalt Stelling 1: Autobezit moet goedkoper worden voor mensen die weinig rijden en duurder voor mensen die veel rijden. Autobezit

Nadere informatie

Enkele effecten van de Nota Mobiliteit deel III

Enkele effecten van de Nota Mobiliteit deel III CPB Notitie Datum : 24 november 2005 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Dikmans) Enkele effecten van de Nota Mobiliteit deel III Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd

Nadere informatie

Kilometerprijs. Anders Betalen voor Mobiliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit is een uitgave van het

Kilometerprijs. Anders Betalen voor Mobiliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit is een uitgave van het Kilometerprijs Anders Betalen voor Mobiliteit Dit is een uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haag www.verkeerenwaterstaat.nl November 2009 De kilometerprijs Rekeningrijden,

Nadere informatie

Voorontwerp Wet kilometerprijs

Voorontwerp Wet kilometerprijs Rapport 30 september 2008 Voorontwerp Wet kilometerprijs Datum behandeling Ovw: 5 september 2008 Kenmerk: OVW-2008/593 Aanleiding: Adviesaanvraag ministerie van Verkeer en Waterstaat/projectleider Anders

Nadere informatie

De invloed van rekeningrijden op de maatschappelijke welvaart

De invloed van rekeningrijden op de maatschappelijke welvaart 0 2-4-2009 2008-2009 Dhr. A.I.J.M. van der Hoorn UvA Bachelorscriptie De invloed van rekeningrijden op de maatschappelijke welvaart Casper Lacroix 0411248 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Antwoord: 1) Telegraaf, 19 januari 2013 Autobelasting licht omhoog 2) Kamerstuk , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr. 59.

Antwoord: 1) Telegraaf, 19 januari 2013 Autobelasting licht omhoog 2) Kamerstuk , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr. 59. 2013Z01474 Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Milieu over het aantal gereden kilometers met een oldtimer (ingezonden 28 januari 2013)

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 30 november 2007 Ons kenmerk VENW/DGP-2007/6277 Onderwerp Anders Betalen voor Mobiliteit Doorkiesnummer

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma mbt onze hobby FEHAC Versie d.d. 16 februari 2017

Overzicht verkiezingsprogramma mbt onze hobby FEHAC Versie d.d. 16 februari 2017 Algemene opmerkingen Bij de analyse is gebruik gemaakt van de definitieve verkiezingsprogramma s, zoals deze op internet te vinden zijn. De term cultureel erfgoed kwam weinig voor. In tegenstelling tot

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9.1 Proces en borging Partijen hebben een groene groei -agenda opgesteld met perspectieven voor de lange termijn en maatregelen voor de korte termijn. In totaal worden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

abcdefgh Geachte voorzitter,

abcdefgh Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 3 juli 2008 Ons kenmerk VenW/DGMo-2008/287 Onderwerp Kamervragen ABvM n.a.v. AO 2

Nadere informatie

2009D25148 LIJST VAN VRAGEN TWEEDE VOORTGANGSRAPPORTAGE ABVM

2009D25148 LIJST VAN VRAGEN TWEEDE VOORTGANGSRAPPORTAGE ABVM 2009D25148 LIJST VAN VRAGEN TWEEDE VOORTGANGSRAPPORTAGE ABVM 1 Hoeveel milieuwinst (CO 2,PM 10,NO x en NO 2 ) gaat er verloren door het uitstel van de invoering van de kilometerheffing en welke alternatieve

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22%

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22% Analyse Autobrief II 584548 25 juni 2015 Deze Autobrief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet voor de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020. Na de Kamerbehandeling dit najaar moeten deze

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 74 1 Samenstelling: Leden: Halsema (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Koopmans

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Samen zorgen voor minder CO 2 6 maart 2012 Opbouw van mijn bijdrage Ambitie en concept van

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

Duurzaam Werken Private Benutting Utrecht, 22 juni 2012

Duurzaam Werken Private Benutting Utrecht, 22 juni 2012 Duurzaam Werken Private Benutting Utrecht, 22 juni 2012 Willem de Jager, info@telewerkforum.nl Dir Stichting TelewerkForumHNW Lid Platform SlimWerkenSlimReizen t/m eerste helft 19 e eeuw 20 ste eeuw 21

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht

Gezonde lucht voor Utrecht Gezonde lucht voor Utrecht Aanvullende maatregelen luchtkwaliteit Programmabureau Luchtkwaliteit Gemeente Utrecht Context Gezondheid van Utrechters voorop Ambitie college: Europese normen zijn minimumnormen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 15 april 2013 Betreft Afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Starten met de kilometerprijs

Starten met de kilometerprijs Starten met de kilometerprijs Overzicht van voorbereidend onderzoek bij het kabinetsbesluit over de kilometerprijs December 2007 Starten met de kilometerprijs Overzicht van voorbereidend onderzoek bij

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit

Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit Professor Jos van Ommeren, Vrije Universiteit Amsterdam, Februari 2013 Mobiliteitsmanagement gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer met betrekking tot mobiliteit.

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 55 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Verkeersplanning 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Effecten van verkeer- en vervoersbeleid op stil, schoon en zuinig Robert van den Brink 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 2 de vier V sv A B

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

40 jaar prijsbeleid: van toverwoord naar utopie!?

40 jaar prijsbeleid: van toverwoord naar utopie!? 40 jaar prijsbeleid: van toverwoord naar utopie!? Barry Ubbels Panteia b.ubbels@panteia.nl Jan Kiel Panteia j.kiel@panteia.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2013 21 en 22 november,

Nadere informatie

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Kijkend naar 2040 Scenario s: rekening houden met toenemende verkeersdruk op Zuidas Maar: scenario s zijn beïnvloedbaar Aanbieden / faciliteren alternatieven voor

Nadere informatie

Nederland hoort bij de wereldtop

Nederland hoort bij de wereldtop Globalistische politiek vereist draagvlak in de provincie Sibolt.Mulder@tns-nipo.com Duurzaamheidsdialoog 19/01/2012 Nederland hoort bij de wereldtop 1 Macro-economisch doen we het prima! Werkeloosheid

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat CPB Notitie Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Datum : 29 september 6 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP) WLO mobiliteitscenario s met prijsbeleid

Nadere informatie

Vergroening van belastingen Concrete handvaten

Vergroening van belastingen Concrete handvaten Vergroening van belastingen Concrete handvaten Frans Rooijers & Martijn Blom 2 1 Vergroening belastingen Van arbeid naar milieubelastende factoren 1. Regulerend >> afname milieueffecten 2. Inkomsten voor

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

I informatieoverzicht melding

I informatieoverzicht melding 3 1 Schoemakerstraat 97 Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/d Contactpersoon Werenfried Spit T 088 7982 361 I informatieoverzicht melding 1. Inleiding

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie D66. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66

CPB Notitie. 1 Inleiding. Tweede Kamerfractie D66. Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 CPB Notitie Aan: Tweede Kamerfractie D66 Datum: 21 september 2016 Betreft: Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting D66 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383

Nadere informatie

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013 Spreektekst Partij Voor de Vrijheid Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota 03 juli 2013 De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014

MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014 MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014 Verkenning voor de Motie-Klaver Gerben Geilenkirchen Jordy van Meerkerk 20 maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van de maatregelen 6 2.1 Aanscherping

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan!

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan! Jaarrede Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het IPO op 4 oktober 2017 in Emmen ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beste mensen, Gefeliciteerd!!

Nadere informatie

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat 1 Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1. Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1. Huidige 2 locaties vgl.

Nadere informatie

A4 Midden Delfland. update en strategie. 27 oktober 2009

A4 Midden Delfland. update en strategie. 27 oktober 2009 A4 Midden Delfland update en strategie 27 oktober 2009 Overzicht presentatie MER-procedure en het IODS, hoever staat het, wat is de planning Waarom heeft de gemeente negatief geadviseerd Gevolgen Crisis

Nadere informatie

Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit. A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid

Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit. A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Klimaatplan Emissievrije mobiliteit 2020: Omslagpunt elektrisch rijden?

Nadere informatie

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september De praktijk van vergroenen van belastingen Milieunetwerk GroenLinks, 16 september CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Will Clerx Rotterdam Stadsontwikkeling / Stadsregio Rotterdam Bijdrage aan Platos Colloquium 13 maart 2013 Inhoud Aanleiding van de

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht Netwerkanalyse Ring Wat levert het op?, 14 maart 2007 PLATOS-colloquium Inhoud presentatie 1. Achtergronden Netwerkanalyse 4. Resultaten en gevoeligheidsanalyses 5. Tot slot Niels Hoefsloot 1. Achtergronden

Nadere informatie

Milieueffecten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. R.M.M. van den Brink, K.T. Geurs

Milieueffecten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. R.M.M. van den Brink, K.T. Geurs MNP Rapport 500076007 Milieueffecten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit R.M.M. van den Brink, K.T. Geurs Contact: Karst Geurs karst.geurs@mnp.nl MNP, Postbus 303, 3720 AH Bilthoven, telefoon 030-274

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Regeerakkoord 2012 Dreesseminar 16 november 2012 Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Bezuinigingen gemeentefonds

Nadere informatie

Kosten en baten van varianten Anders Betalen voor Mobiliteit

Kosten en baten van varianten Anders Betalen voor Mobiliteit Kosten en baten van varianten Anders Betalen voor Mobiliteit Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectbureau Anders Betalen voor Mobiliteit ECORYS Nederland BV Rik Lebouille Wim Spit

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie