9 Pensioenonderwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 Pensioenonderwerpen"

Transcriptie

1 TK Pensioenonderwerpen Aandeordeishetdebatnaaraanleidingvaneenalgemeenoverlegop20 april2011overpensioenonderwerpen. Vooralleduidelijkheidzegiknogmaalsdathetkerstregimegeldt.Datbetekentdateralleenmotiesworden opgelezenendatkorthetoordeelvandeministerofde staatssecretariswordtgegeven.erwordengeennadere vragengesteldenerisgeendiscussiemetdeleden. DeheerUlenbelt(SP): constaterendedatindejarentachtigenopdiversegrondenindeordevangroottevan25mld.isonttrokkenaan hetabp; constaterendedatdeskundigenverklarendaterindiejarencirca80mld.isonttrokkenaanpensioenfondsen; verzoektderegeringomteonderzoekenofhetbedrag van80mld.inordevangroottejuistisennategaanwat deomvangisvanpremievakanties,premieverlagingen en/ofterugstortingenaandewerkgeversbijgrotebedrijfstakpensioenfondsenengroteondernemingspensioenfondsenindejarentachtigennegentig, DezemotieisvoorgestelddoorhetlidUlenbelt.Naarmij blijkt,wordtdeindieningervanvoldoendeondersteund. Zijkrijgtnr.30(32043). DeheerKlaver(GroenLinks): vanmeningdatonspensioenstelseleengrootgoedis; overwegendedatsolidariteithetsleutelwoordisbinnen onspensioenstelselendatdaarbijeenevenwichtigebelangenafwegingmoetplaatsvindentussengeneraties; constaterendedatgepensioneerdennuonverwachtwordengeconfronteerdmetkortingenophunpensioenen, maardaterookbijdejongegeneratiegroteonduidelijkheidisoverdetoekomstigehoogtevandepensioenenen dedaarmeegepaardgaanderisico's; overwegendedattransparantienodigisomhetdraagvlak voorhetpensioenstelseltebehouden; verzoektderegering,degevolgenvoordeverdelingvan derekeningtussendegeneratiesinkaarttebrengenbij deuitwerkingvanhetpensioenakkoord; verzoektderegering,depensioenfondsenteverplichten omdedeelnemersjaarlijksviahetuniformepensioenoverzichtteinformerenoverdebetaaldepensioenpremiesendeindatjaaropgebouwderechteneneenbandbreedteaantegevenvoordeverwachtingentenaanzien vandehoogtevanhetpensioen,bijvoorbeeldmetenzonderindexatie, DezemotieisvoorgestelddoordeledenKlaver,Omtzigt, Slob,VermeijenKoşerKaya. Zijkrijgtnr.31(32043). DeheerKlaver(GroenLinks): Voorzitter,ikmoetditVAOnuhelaasverlaten,maarmevrouwVermeijneemtdehonneursvoormijwaar! Waarvanakte. DeheerSlob(ChristenUnie): Voorzitter.Mijnmotieluidtalsvolgt. constaterendedatderegeringvoornemensisomzelfeen nieuwwetsvoorstelintedienenwaarbijdeaow-leeftijd verhoogdwordtnaar66jaarin2020; overwegendedatministerkampalheeftaangegevenin 2025depensioengerechtigdeleeftijdverdertewillenverhogennaar67jaar; overwegendedatmomenteelhetwetsvoorstel-donnerbij dekamervoorligt,waarindeaanpassingvandeaowleeftijdopdehierbovengenoemdewijzereedsgeregeld is; spreektuitdathet,geziendeurgentievandepensioenproblematiek,omslachtigentijdrovendisommeteen nieuwwetsvoorsteltekomen; verzoektderegering,nugeennieuwwetsvoorstelinte dienen,maaraftezienvanintrekkingvanhetwetsvoor-

2 Slob TK stel-donner,zodatdekamer,eventueelmetenigeaanpassingen,ditwetsvoorstelverderinbehandelingkannemen, DezemotieisvoorgestelddoordeledenSlobenVermeij. Naar Zijkrijgtnr.32(32043). MevrouwVermeij(PvdA): overwegendedater inhetkadervanhetpensioenakkoord gesprokenwordtovereenverhogingvandeaow inruilvooreenverhogingvandepensioenleeftijd; constaterendedathetverhogenvandeaoweennegatief effectheeftopdehoudbaarheidvandeoverheidsfinanciënenderhalvezalmoetensamengaanmetombuigingenoflastenverzwaringen,bijvoorbeeldviahetschrappenvanspecifiekeaftrekpostenindefiscaliteit; constaterendedathetschrappenvanaftrekposteninde fiscaliteitdoorwerktindevaststellingvanhetbelastbaar inkomenendaarmeeopdehoogtevantoetekennen toeslagen,waardoorouderenmeteenaoweneenklein aanvullendpensioenernettoopachteruitzullengaan; vanmeningdathetverhogenvandeaownietmagleidentotforsenegatievekoopkrachteffectenvoormensen metalleenaowofeenkleinaanvullendpensioen; verzoektderegering,bijuitwerkingvanplannenvanhet pensioenstelseldekoopkrachtvanouderenmetalleen AOWofeenkleinaanvullendpensioenoppeiltehouden, DezemotieisvoorgestelddoordeledenVermeijenSlob. Naar Zijkrijgtnr.33(32043). MevrouwKoşerKaya(D66): Voorzitter.Ikzalgelijktothetvoordragenvanmijnmoties overgaan.deinhoudisduidelijk.hetzijnerdrie. constaterendedatdeverwachteaanpassingenvande Pensioenwetenhetfinancieeltoetsingskader alofniet alsgevolgvaneeneventueelpensioenakkoord grotegenerationeleeffectenkunnenhebben; overwegendedateenneutraleanalyseoverdegenerationeleeffectenvanbelangisvooreenzuiverediscussiein dekamer; overwegendedathetcpbbijuitstekinstaatisomeen neutraleendeskundigeanalysetemaken; vanmeningdatditonderwerpdermatebelangrijkis het totalepensioenvermogenbedraagtcirca800mld. dat eenanalysevanhetcpbgerechtvaardigdis; verzoektderegeringombijdeverwachtewetsvoorstellen eencpb-doorrekeningmeetesturendieonderandereingaatopdegenerationeleeffectenvandevoorstellenten opzichtevandeoudesituatie, Zijkrijgtnr.34(32043). constaterendedatdeverwachteaanpassingenvande Pensioenwetenhetfinancieeltoetsingskader alofniet alsgevolgvaneeneventueelpensioenakkoord grotegenerationeleeffectenkunnenhebben; overwegendedateendiscussieoverdegenerationeleeffectenindekamervanbelangis; verzoektderegeringombijdeverwachtewetsvoorstellen eengedetailleerdeenuitgebreideanalysemeetesturen overdegenerationeleeffectenvandevoorstellen, Zijkrijgtnr.35(32043).

3 KoşerKaya TK constaterendedatdeelnemersinhetnederlandsepensioenstelselvaaknietkunnenkiezeninwelkpensioenfonds zezitten; constaterendedathierdoorookslechtpresterendepensioenfondsenverzekerdzijnvandeelnemers; overwegendedatdezeproblematiekondervangenkan wordendoormensentelatenkiezentussenpensioenfondsenentelatenstemmenmethunvoeten; overwegendedataanstemmenmetdevoetenookhaken enogenzitten; verzoektderegering,omverschillendemogelijkhedentot hetstemmenmetdevoeteninkaarttebrengen,inclusief voordelenennadelen,endekamerhieroverteinformeren, Zijkrijgtnr.36(32043). DeheerVandenBesselaar(PVV): constaterendedatdecommissie-frijnsconstateertdat voorhetjaar2008"eenvergelijkingvanhetbenchmarkresultaatmethetfeitelijkeresultaatleertdatdaarvanruim 20mld.toegeschrevenkanwordenaandeimplementatie vandebeleggingsstrategieënvandepensioenfondsen"; constaterendedatdieinformatiealleenover2008beschikbaarisennietoveranderejaren; constaterendedaterzeerverschillendeschattingende rondedoenoveranderejaren; vanmeningdathetwenselijkis,tewetenhoedepensioenfondsengepresteerdhebbentenopzichtevandedoor henzelfgekozenbenchmark; verzoektderegering,opdrachttegeventotonderzoek naardebeleggingsopbrengstinrelatietotdebenchmark overdejaren2000totenmet2010,volgensdedoorde commissie-frijnsgehanteerdemethodiek,endeuitkomstenvandatonderzoekaandekamertedoentoekomen vooreind2011, DezemotieisvoorgestelddoordeledenVanden Besselaar,VermeijenOmtzigt.Naarmijblijkt,wordtde indieningervanvoldoendeondersteund. Zijkrijgtnr.37(32043). DeheerOmtzigt(CDA): constaterendedatalin2002deregeringheefttoegezegd,eenoverzichtaandekamertedoentoekomenvan fondsendiepensioengeldhebbenteruggestortaanhun sponsor(en); constaterendedatnegenjaarlaterhetoverzichtdekamer nognietbereiktheeftofgepubliceerdis; verzoektderegering,binnendriemaandenaandekamer eenoverzichttedoentoekomenvanalleterugstortingen diehebbenplaatsgevondenindeperiode , DezemotieisvoorgestelddoordeledenOmtzigt,Vermeij envandenbesselaar.naarmijblijkt,wordtdeindiening ervanvoldoendeondersteund. Zijkrijgtnr.38(32043). Devergaderingwordtvan18.25uurtot18.32uurgeschorst. Voorzitter.Ikbegrijpvanudatikgeachtwordzeerkort tezijn.ikzalzokortzijnalsikverantwoordacht.hetgaat hieromdeaanvullendepensioenenvan90%vande werknemers,waareenbedragvan800mld.voorgespaardis.erwordennunogalwatuitsprakenaandekamervoorgelegdenikdenkdathetonderwerprechtvaardigtdatikdaareeninhoudelijkereactieopgeef.ikzaldat binnendedoorugesteldebeperkingenzogoedmogelijk proberentedoen. OverdedoordeheerUlenbeltingediendemotieop stuknr.30zalikmisschienietslangerspreken,maarik bennietvanplanoverallemotieszouitgebreidtespreken.deheerulenbeltsteltdaterindejarentachtigennegentigvandevorigeeeuwopdiversegrondenveelgeld isonttrokkenaanhetabpenverzoektonsnategaanwat erindiejarenallemaalisgebeurd.wijmoetenonsgoed realiserendatwatbijhetabpisgebeurd,gedaanisdoor dewetgever,dusderegeringendetweedeeneerstekamer.voor1982wasdepremievoorhetpensioenvanhet ABP20%.Diepremiewaskostendekkend.Daarnahebben verschillendekabinetten,dekabinetten-vanagtendiversekabinetten-lubbers,metinstemmingvandetweede

4 Kamp TK eneerstekamerbeslotenomdepensioenpremiesvan hetabpteverlagentotonderhetkostendekkendeniveau. Opeengegevenmomentkwammenuitopeenpremie van10%.diepremielagruimonderhetkostendekkende niveau.datisgebeurdviawetgevingenmetinstemming vanbeidekamers.hetargumentdestijdswasdatditnodigwasvoorhetterugdringenvanhetfinancieringstekort vandeoverheid. Datwasderegeringendewetgevernognietgenoeg, wantzijhebbenookeenwetsvoorstelgemaaktwaarin stonddatopdevermogensoverschottenvandepensioenfondseneenheffingmoestkomen.datbetrofnietalleenhetabp,maarallepensioenfondsen.tegendepensioenfondsenwerdgezegddatzijietszoudenmoetendoen aandeoverschottendiederegeringendetweedekamer zagen,datzijdepensioenrechtenzoudenmoetenverbeterenendepremieszoudenmoetenverlagenofdedoor dewerkgeversgestortemiddelenzoudenmoetenteruggeven.indegeestvandatwetsvoorstelisookindejaren negentigdoordepensioenfondsengehandeld.derapportagevandepensioen-enverzekeringskameruit2002 geeftaandatveelpensioenfondsenindejarennegentig vandevorigeeeuwprecieshebbengedaanwathetwetsvoorstelsuggereerde:afbouwenvanvermogendoorpremieverlagingenenpremierestituties.degangvanzaken bijzowelhetgrootstepensioenfonds,hetabp,alsdeoverigepensioenfondsenisdusvanuitdepolitiekinganggezet.wijmoetenonsdatheelgoedrealiseren. InzijnmotievraagtdeheerUlenbeltomnategaanwat erindejarentachtigennegentigvandevorigeeeuwallemaalisgebeurd.ikziehetnuternietvaninomdatover eenperiodevantwintigàdertigjaargeledenallemaalna tegaan,vooralnietomdateenenanderdoordepolitiek heelbewustingangisgezet,eerstbijhetabp,waarnahet viahetvoornoemdewetsvoorstelgestimuleerdisbijalle anderepensioenfondsen.ikontraaddusdemotievande heerulenbelt. DemotievandeheerVandenBesselaaropstuknr. 37ligtindezelfdesfeer.Indezemotiewordtgevraagd waterallemaalgebeurdismetdepensioenfondsenover dejaren2000totenmet2010.inhetjaar2000warener 850pensioenfondsen,nuzijnernog500.Hetisvoormij werkelijkonmogelijkomvooraldiepensioenfondsente reconstruerenwaterallemaalgebeurdis.datlegteen enormbeslagopdemenskrachtwaaroverhetministerie beschiktenbovendienvraagikmijafwatwijdaaruiteindelijkmeeopschieten.hetiswelmogelijkdatiktotalen geef.ikneemaandatditdebedoelingisvandeheervan denbesselaarendathijdegegevensnietgedetailleerd perfondswilhebben.alsdatinderdaaddebedoelingis vanzijnmotie,kanikzeggendatikinstaatbenopbasis vandenubeschikbareinformatiedietotalenteverzamelenendieaandekamertedoentoekomen. VoordeHandelingenmerkikopdatdeheerVanden Besselaar"ja"knikt. IndemotievandeheerOmtzigtopstuknr.38wordtaangegevendatdestaatssecretarisdiedestijdsverantwoordelijkwasvoorpensioenenin2002eentoezeggingheeft gedaan,maardatdietoezeggingnietisnagekomen.de heeromtzigtwilnualsnogdieinformatiehebben.ikdenk datersprakeisvaneenmisverstand.detoezeggingvan 31 oktober2002isnagekomen,wantop19 december 2002iseenrapportvandePensioen-enVerzekeringskamer,detoenmaligetoezichthouder,naardeKamergestuurd.DaarmeeisinformatieaandeKamergegeven overwatzichheeftafgespeeld.onderdeelvandieinformatiewasdaterinderdaadforsebedragenuitdepensioenfondsenwarengehaaldindesfeerzoalsiknetheb verwoord.dekamerheeftdatrapportbekekenenvond daternognadereverduidelijkingmogelijkwas.zijheeft toen38vragengesteldaanderegeringnaaraanleiding vanhetrapportvandepensioen-enverzekeringskamer. Dievragenzijnbeantwoordop7 maart2003.alleinformatiediewastoegezegd,isintweeinstantiesaandekamergepresenteerd.vervolgensiserinjanuari2004over hetzelfdeonderwerpnogeensetaanvullendeschriftelijkevragengeweestvanmevrouwverbeetendeheerdepla.dievragenvan16 januari2004zijnop9 februari2004 beantwoord.dusalleinformatiediedestijdsisgevraagd, isgegeven.ikontraaddaaromdemotievandeheeromtzigt.misschienzegthij:alsdeinformatiedestijdsallemaal aandekamerisgegeven,zetdanvoormijnogevende essentievandieinformatieopeenrijtje.alsdatdebedoelingisvanzijnmotieendekamerdieaanneemt,ben ikdaartoebereid. IndemotievandeheerKlaveropstuknr.31overde transparantieoverpensioenenwordtderegeringverzocht,depensioenfondsenteverplichtenomdedeelnemersjaarlijksviahetuniformepensioenoverzichtteinformerenoverdebetaaldepensioenpremiesendeindat jaaropgebouwderechteneneenbandbreedteaantegevenvoordeverwachtingentenaanzienvandehoogte vanhetpensioen,bijvoorbeeldmetenzonderindexatie.hetisnogalwat,watallemaalinhetpensioenoverzichtnaardemensenzoumoetengaan.hetiszeerde vraagofdemensendaarbehoefteaanhebben,ofzijer ietsmeeopschietenenofhettotbeterinzichtleidt.wij hebbeneenapartetoezichthoudervoordeinformatieaan depensioengerechtigdenendedeelnemers,tewetende AFM. DeAFMiservoorverantwoordelijkdatdedeelnemersendepensioengerechtigdengoedwordengeïnformeerd.Alsdezemotiewordtaangenomen,zalikdeinhoudervanbesprekenmetdeAFMenzienofen,zoja, hoeditkanbijdragenaanmeerinzicht.mochtdatniethet gevalzijn,danzalikdekamerookdaaroverinformeren. Wijwillengeenvanallendaterverwarringontstaatdoor eenovermaataannietbegrijpelijkegegevens.hetisvooralzaaken,zoneemikaan,ookdebedoelingvandekameromdemensengoedteinformerenennietomzemet eenovermaataaninformatieinverwarringtebrengen.ik zalhetoverlegoverditpuntvoerenmetdetoezichthouder. Magikhetzoverstaandatudat"oordeelKamer"noemt? Ikvindhetnietverstandigomdittedoen.MochtdeKamertochvanmeningzijndathetwelmoetgebeuren,dan benikbereidomdaarovermetdeafminoverlegtetredenomtekijkenofen,zoja,hoedatopeenverantwoordemanierzoukunnen. Voorzitter.Uwijstmijeropdatikmoetconcluderen.Ik zaldatdoen.bedanktvoordieaanwijzing. Demotieopstuknr.32gaatoverdeverhogingvande AOW-leeftijd.IkvinddezemotievandeheerSlobenmevrouwVermeijinteressant.Ikbenvanplanomtekomen meteenwetsvoorstelomdepensioenleeftijdteverho-

5 Kamp TK gennaar66jaar.erligtnogeenvoorstelomteverhogen tot67jaar.metdemotiewordtvoorgesteldomdatvoorstelinbehandelingtenemen.namensdepvda-enchristenuniefractiewordtdusvoorgesteldomnaar67jaarte gaan.ikbenvanmeningdathetverstandigisomdatgenewatinhetregeerakkoordoverdepensioenenisafgesproken,ineenwetsvoorstelvastteleggen.ikhoorhet regeerakkoorduittewerkenenikzaldatookdoen.het voorstelzalbinnenkortinhetkabinetaandeordewordengesteld.vermoedelijkzalhetnogdezemaandnaar dekamerkomen.datgenewatindezemotieisvastgelegd,zalikaandeordestellenbijdebesprekinginhetkabinet,maarikverwachtdathetmijntaakisomdatgenete doenwatoverpensioeneninhetregeerakkoordstaat.de standpuntenvandepvda-endechristenuniefractiezal ikdanhorenbijdebehandelingvanhetvoorstelindekamer.iklaathetoordeeloverdemotieaandekamer. Ikkomopdemotieopstuknr.33vanmevrouwVermeij endeheerslob.bijdeuitwerkingvanhetpensioenstelselmoetdekoopkrachtvanouderenmetalleenaowof meteenkleinaanvullendpensioenoppeilwordengehouden.diemotiemoetikontraden.eriseenheleboelaan dehandmetdekoopkracht.hetgaatnietalleenompensioenen.alleswateffectheeftopdekoopkracht,zekerop dievanouderenmeteenrelatieflaaginkomen,gaanwij inaugustusopeenrijtjezettenalswijbesluitenmoeten nemenoverdebegrotingvoorhetjaar2012eneenjaar lateroverdebegrotingvoor2013.opdatmomentisde koopkrachtaandeorde.opdatmomentmoetenalleeffectenvanallemaatregelenbeoordeeldworden.hetzou verkeerdzijnombijvoorbaatééngroep,alleeninhetperspectiefvandepensioenen,hiervanuittezonderen. Opdestukkennrs.33en34heeftmevrouwKoşerKaya motiesingediendoverhetdoorrekenenvanintergenerationeleeffectenvanhetpensioenakkoord.erishelaas noggeenpensioenakkoord,hoewelerhardaanwordtgewerktomhetalsnogtekrijgen.alsdatakkoorderis,is hetmogelijkdatbepaaldeonderdelennognaderuitgewerktmoetenworden.dankunjedatgenewaterligtdus nognietdoorrekenen.bovendienishetpensioenakkoord eencentraalakkoordtussenindeeersteplaatsdesociale partners.deessentieisdatervervolgensopdecentraal niveauaandecao-tafelsdoorwerkgeversenwerknemers ineenbepaaldesectormetalsachtergrondhetcentraal akkoordonderhandeldwordtoverdepreciezevertaling voordedesbetreffendesector.alsjeeencentraalakkoord sluit,weetjedusniethoehetindesectorenuitpakt.dat betekentdatjezo'nakkoordnietkuntdoorrekenen.om dieredenenmoetikbeidemotiesontraden. Ikkomopdemotieopstuknr.36vanmevrouwKoşer Kaya.Daarinwordtgevraagdomeenveranderingvanhet pensioenstelsel.alsjewerknemerbijeenbedrijfmeteen bedrijfspensioenfondsbentofineenbedrijfstakmeteen bedrijfstakpensioenfonds,benjedaarbijverplichtaangesloten.werkgeverskunnenonderbepaaldeomstandighedenvanuiteenpensioenfondsnaareenandergaan,maar mevrouwkoşerkayawilookwerknemersdiemogelijkheidbieden.datiseeningrijpendewijzigingvanhetstelsel.hethuidigestelselisconformdewetverplichtend. HetisnietverstandigomalsKamerdezeuitspraakte doenzondergrondigeanalyse.hettasthetstelselteveel aan,terwijlhetalonderhetvergrootglasvandeeuropese Commissieligt.DeCommissiebekijktofhetverplichtstellenvandeelnameaanpensioenfondsenniethaaksstaat ophetstrevennaareenlevelplayingfield,ookvoorde particuliereverzekeraars.tastjehiermeedepositievan departiculiereverzekeraarsnietteveelaan?alsjedatnu nogverdergaatvariëren,zoalsmevrouwkoşerkayawil, wordtdatnogproblematischer.omdieredenwilikdeze motievanmevrouwkoşerkayaontraden. Eenkorte,maardanookechtkorteentoelichtendevraag. MevrouwKoşerKaya(D66): Ikvraagindemotieopstuknr.36juistomdieanalyse,en dusomdevoor-ennadeleninkaarttebrengen,enniet dathetmeteenwordtingevoerd.overdemotieopstuk nr.35hetvolgende:tijdenshetdebatheeftdeminister zelfookaangegevendathijzoukijkennaardegenerationeleeffecten.hetlijkteropalsofdeministerdaarvannu afstandneemt.alshetgaatomdemotieopstuknr.34: indeoverwegingenstaatheelduidelijk:alofnietalsgevolgvaneeneventueelpensioenakkoord.losdaarvan: hetzoutochmogelijkmoetenzijnomzo'nakkoord,en devoorstellenvandeministertelatendoorrekenendoor hetcpb,simpelwegomdatweopbasisvanfeitenkunnen gaandiscussiëren? Overdemotieopstuknr.34hebikaangegevenwaarom hetnietkan,enwaaromikhaardusmoetontraden.voor dewerkgeversenwerknemers,maarzekerookvoorons alsrijksoverheid,alswetgever,zijndeintergenerationeleeffectenvanbelang.zijwordenmeegewogenenzullenwordenbeoordeeld,maarhetisnietnodigomdatop dezewijzeineenmotieuittespreken,zoalshierisverwoord.hetvoegtnietstoe:watertedoenis,hebbenwe albesprokenendatzijnbetrokkenenalvanplan.omdie redenontraadikdemotieopstuknr.35vanmevrouw KoşerKaya. Deberaadslagingwordtgesloten. Ikdankdeministervoorzijnbeantwoording.Hijiseen voorbeeldvoorzijncollega'sinhetkabinet.morgenzal overdeingediendemotieswordengestemd. Devergaderingwordtvan18.50uurtot19.35uurgeschorst.