Op 1 te zi lting afwezig en vertegenwoordigd door mr. :tdvt caat te

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op 1 te zi lting afwezig en vertegenwoordigd door mr. :tdvt caat te"

Transcriptie

1 PAG. 02/08 Administratief afschrift van ean minuut berustende 18f griffie der a~chlbarrk van eerste aanleg te Leuven. Gr iffie Nr.: 1315 Parket Not.: LE66.KW.2-06 CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN Openbare terechtzitting van 23 mei In de zaak van het openbaar ministerie en: 2292 CF.~} ClffiGD AMBTNENAAB ONROEREND ERFGQED, optredend name.ns het Vluamse Gewest, met kantoren te 1210 Brussel, Koning Albert-ll-Iaan 19 bus 22. Eis1~ r tot hen~tel, met als raadsman op de zitting mr., advocaat te TEGEN: :., gc:boren te op Op 1 te zi lting afwezig en vertegenwoordigd door mr. :tdvt caat te, wonende te loco mr.., 2294 h t. geboren te op, wonend et~, ~ Op de 7. lting afwezig en vertegenwoordigd door mr. ;Jdvt caa! te loco mr. '.llcl<.l!ltt p,j te : De wrst ~: 1 en de tweede ( ), als dader of als mededader ovc:runkom:~ tig :u1ikel66 Strafwetboek, Tc in de periodç van 18 augustus 1997 tot m met 26 september 2006 Bij inbnmk op de artikelen 11 1 en 13.1 bis van het dccreet van 3 maart 1976 tot beschct miflg van monumenten, stads- en dorpsget,ichten, zoals gewijzigd bij het decreet \an ~: 2 l~ bruari 1995, als eigenaar, erfpachter. opstalhouder, of vruchtgebruiker van c~:u hese!.ermd monument of van een in een beschennd s ta~of dorpsgezicht gelegen 01u ul reot! goed. verzuimd te hebben om dit door de nodigeinstandhoudings-en ond ~: rh t ud :- werken in goede staat te behouden en niet te ontsieren, te beschadigen ofte vemi der. en ten deze, als eigenares van een oude hoeve met schuur, gelegen te gekadastreerd, beschermd als monwnent b i.i m i nï$t ~o~eel besluit van 17 september /7

2 DECLERCQ PAG. 03/08 1. Procl!dure De rechtbank nam kennis van : - de stukkeu van het ondenoek, - de dagvaurding van beklaagden, -de be:::luit~:~n en stukken neergelegd voor het VLAAMS GEWEST, -de bc~:tuitcn en stukken neergelegd voor beklaagden Ter zitting hoorde de rechtbank: - het Openbaar Ministerie in zijn vordering~ - de eiser te, l herstel in diens vordering, -de r:aadsman van de beklaagden in hun verdediging. De rechtbank beslist op tegenspraak De strafvordering is jegens beklaagden regelmatig en tijdig ingesteld en is ontvankelijk. 2. Ucs~,rek.i.ag van de ten laste gelegde feiten 2.1. De f~:;iten. onder de tenlastelegging zoals gedagvaard zijn bewezen jegens beide beklaagden zoal:; dl!ldelijk en zonder twijfel blijkt uit de stukken van het strafdossier. Uit de bcslu~ten van beklangden blijkt overigens geen betwisting van de feiten. Er wordt door beklaarden grosso modo gesteld dat zij financieel niet bij machte waren om de noodzakdijk instaudhoudings- en onderhoudswerken te doen omdat de subsidieregeling W(..ï"d teruggvschroefd. Dit houdt geen betwisting van de feiten in maar een uitleg omtrent de omstt~ndi;:.heden waarin de feiten plaatsvonden. Er worden ook geen stukken bijgebracht omtrcrtt de eigen financiële draagkracht van beklaagden (het gaat niet om de volledige renovatie maar om instandhoudings- en onderhoudswerken). ÛV1.mmtcht \'. ordt omschreven als een onvoorzienbare t..'il onweerstaanbare gebeurtenis waarhij in beide gevallen cumulatiefwordt vereist dat degene die zich op de overmachtsituatie bltoer't geen deel mag hebben aan het totstandkomen ervan en zich in de crisissituatit~ heeft ggdragen als een normaal behoed7..aam en voorzichtig persoon. Een situatie van ovl;!nnacht wordt niet aangetoond, de wilsvrijheid van beldaagden werd ook niet uit 4 geschakt:.id. Ofbelda;tgd~: n gedeeltelijke werken uitvoerden (aan de stallingen en het woonhuis) doet niet ter Z<~ ket 1 u bl~jkt dat zij niet voldaan hebben aan de op hun rustende plicht ahe noodzakeliike iflsl:indhoudingswerken uit te voeren (zie onder meer de foto's in het sttafdos sier). 217

3 PAG. 04/08 Ook hlt ru gurnent van beklaagden dat deze werken vergunningsplichtig zouden zijn is niet c.lü.:nstlg, nu ook indien dit ~o i~ dit beklaagden niet ontslaat van hwt plicht. De feit l!n ;:ijn bewezen Bij de st.ralloemeting wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, met het cventuc.:d strafrechtelijk verleden van beklaagden en met hun persoonlijkheid. Hel Op ~mu a ar Ministerie vordert een geldboete van 100 euro voor elk van de bekjaagden a fzun d ~.: rlij k. B ck l aa[~dett vragen om te mogen genieten van de gunst van de opschorting. Mevrouw. heeft een blanco strafregister en de heer heeft geen gelijksoortige voorgaandcn. Beide beldaagden komen dus in aanmerkint~ voor opschorting_ B eklaagden stdleo dat er zich geen herhaling zal voordoen en dat zij het goed wensen te v erkopen. D e recht ban Ie is van oordeel dat, rek:ening houdende met het gunstig strafrechtelijk verled en van \Jeitlen, zij door het moeten voorkomen in huidige zaak voldoende verwittigd w~rd cn ' ptb l er zich geen herhaling zal voordoen. Een :;trn r dn ngt zich in de gegeven omstandigheden niet op. Het opschorten van de uitspraak van de veroordeling zal de doeleinden van de strafvervolging verwezenlijken. Bijg~.:vol~ \\ 1rdt de uitspraak van de veroordeling gedurende een tcrn1ijn van driejaar vana/ïje,len opgeschort voor beide beklaagden. Bckt~ a~ <l cu hebben hun instemming betuigd met de opschorting van de uitspraak van de verollrdc I in~:. De op~chort ; nz kan worden herroepen ingeval een nieuw misdrijf gepleegd wordt gedurend ~.: de pro ~..: flijd (zie artikel 13 van de wet van ). Nn.:~ ::;t J e vernordeling tot de kosten van het onderzoek, wordt een verplichte vaste vergoeding tpgdcgd voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure. Actu~::el l : l!dr:. agt deze vergoeding 29,30 euro Het \'LA. \ M. GEWEST formuleert een herstel vordering. De red ttb a n~ toetst de herstelvordering op haar inteme en extemc wettigheid en onder zoekt of,:c st' ookt met de wet en niet berust op machtsoverschrijding of machtsafwending. I Iet k:omt de rechtbank niet toe de opportuniteit ervan te beoordelen. De re r.h t~r ku.n het evenredigheidsbeginsel op autonome wijze toetsen. (n casu wordt geen

4 PAG. 85/ 08 wall ver b.ou ~l i ng tussen de belangen van het VLAAMS GEWEST en van de beklaagden, die lot r.ev<..jg heeft dat de herstel vordering kennelijk onredelijk zou zijn, aangetoond. Het gcvord t:rdt: herstel is evenredig met het gewicht, de impact en de omvang ervan. De herstelvorderi llg berust voorts op motieven die in rechte aanvaardbaar zijn en in feite juist. De he~tclv t)rdering wordt dan ook toegekend zoals gevorderd. Oe gevraagde termijnen voor hd herstel worden als volgt toegekend rekening houdende met de billijkheid en de tijd die noodzakelijk is om de nodige voorbereidingen te treffen en vergunningen te bekomen: F ::~ s t.: 1 dit.."ll l te worden aangevangen uiterlijk binnen de drie maanden na de betekening van huidig ''Nmis en dient te zijn beëindigd uiterlijk binnen de zes maanden na de betekening, an huidig vonnis. Fase:: 2 n1oct worden aangevat uiterlijk binnen de zes maanden na de betekening van huidig vonnis m moet zijn uitgevoerd binnen een uiterlijke tmnijn van 3 jaar na de betekening van huidig vonnis H et VL:\ AMS GEWEST vraagt voorts een dwangsom te koppelen aan het gevorderde h erstel. D e dwangsom is efficiënt om beklaagdat ertoe te nopen de beslissing uit te voeren. Het blijkt oo - Dl Odzakelijk om een dwangsom te koppelen gezien beklaagden nog niet vrijw illig zijn overgegaan tot bet uitvoeren van de noodzakelijke werken eo gezien de ernst en de uq!enl ie van die werken. Het is in het belang van de maatschappij dat beldaagden zelf de h ~.-rs t <'l werken die op hen rusten uitvoeren en het zijn ook beklaagden, en niet de ov<::rhc.id. die triertoe principieel gehouden zijn, ~odat het feit dat de overheid bij het stilzitten vurt bc.:kl aagden zelftot uitvoering leao overgaan geen beletsel vormt voor het uitsprck.cu, an.;en dwangsom. Oe brroot te v.:n de dwangsom wordt bepaald op 50 euro per dag vertraging hetgeen een bedrug uitmaakt dat voldoende is om de hoofdverbintenis afte dwingen. Bijgevol1. Wl ruen beklaagden, ieder afzonderlijk, veroordeeld tot het betalen van een dwangst>m v.tn 50 euro per dag vertraging in de uitvoering binnen de gestelde termijn, en in de niet uit' ~X -ring binnen de gestelde tcnnijn, van de genoemde herstel werken, met een maximaal te \ erbeuren dwangsom van euro per beklaagde en met dien verstande dat vuor de d: gen die volgen op de dag vnn de eigendomsoverdracht van het onroerc:.nd goed ~ce1 d " an.gsom aan beklaagden wordt opgelegd (terwijl zelfs na de eigendomsc '' 'L1 drn.::ht wél die dwangsommen aan belcla::~gden kunnen verbeuren die betrekking hebben 01 he ttiet nakomen van de hoofdverbintenis op de dagen voor de eigendomst vcr Jra...:ht). Het uitslu tteu van de teanijn bedoeld in artikel1385 bislid 4 gerechtelijk wetboek is voorb:jrig Er.vordt onvoldoende aangetoond waarom dit bijkomend zou moeten worden opgelegd. 417

5 +3:L-lb-:Lbl819 DECLERCQ PAG. 06/ De rechtbank beveelt de Vlaamse regering of door de Vlaamse regering aangewezen ambtenjren om ambtshalve de bevolen herstelmaatregel uit te voeren in de plaats van beklaa gd~:n en op hun kosten indien beklaagden zelf niet vrijwillig overgaan tot het uitvoeren ervan binnen de bevolen tennijnen De r~cvraap.dc uitvoerbaarheid bij voorraad wordt niet aangevochten. ~._ 2.7. Het VLAAMS GEWEST vordert tevens een rechtsplegingsvergoeding van euro. Een r:eclltsp l egingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de :1dt ocaat van de in bet gelijk gestelde partij (artikel 1022 gerechtelijk wetboek). De recht:splcgingsvergocding is sedert de wet van21 april2007 tevens van toepassing in strafzaken. Artikell. 62 bis wetboek van strafvordering stelt dat de burgerlijke partij recht hee I t o 11 een rechtsplegingsvergoeding. Het be'-'d tot herstel in de oorspronkelijke plaats is een maatregel van burgerrechtelijke aard m~u.li' die tot de strafvordering behoort en die een aanvulling vormt van de strafrechtelijke,,erol.lrdeling. Het VLAAMS GEWEST vraagt in casu een herstelvordering maar niet in de lwedanigbeid van burgerlijke partij. De r<!chrban lç nodigt beklaagden en het VLAAMS GEWEST uit om standpunt in te nemen omtreni het feit of de rechtsplegingsvergoeding al dan niet verschuldigd is en heropent enl; cl rnct betrekking tot dit vraagstuk de debatten De rech1hanl<. wijst alle andersluidende en meer omvattende conclusies van de hand als niet 1 eo.:.lkc öf overbodig. OP OEZE t ;RONDEN en met toepassing van de artikelen: - 13~:5bis, 1:-;98 Ger.W Sw ~ 173-1~ 1 1-l il5-203 van het Wetbock van Strafvordering - 11 ~ I 3, IS:_, l en 3 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, st:jds-,;;n tiorpsgezichten, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 februari , ':' vjn hl't besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 zoals gewijzigd - 77 '-"<m het i(.b. van 27 april2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in :;tratj;akcn v;ln de wet van 29 juni 1964, gew. door de wet van 22 maart 1999 ~ 2~ 11 1:'~13-14~ ~37-41 wet IS juni 1935 op het gebruik van de talen in gen:~h rszn bm. door de voorzitter aangeduid. 5i7

6 + PAG. 07/88 UTTS l'r.-\ak De rechtbank doet uitspraak in eerste aanleg en op tegenspraak. De rec. htb ~tnl< verklaart de s~fvordering ontvankelijk en gegrond. De rec htb~ t ok verklaart de feiten die ten grondslag liggen aan de tenlastelegging bewezen Jastem be1dc beklaagden. De red1tb ~mk gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor de tenlasteleggi ng gedurende een periode van drie jaar vanafheden voor beide beklaagden. De rcchtb:1n.k veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten, begroot op 131,74 euro. De re,;htbank legt aan beklaagden elk aftonderlijk een vergoeding van 29,30 euro op. Dt: rechtbank verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond in de mate hierna bepaald. De rechtbauk beveelt beide beklaagden om het beschermd montuncnt gelegen te kadastraal bekend. bes,~hennd als momunent bij besluit van 17 september 1976, in de oorspronkelijke to( st:md te hentellen als volgt: - Fu~l! 1: Het uitvoeren van dringende werken, zijnde het uitvoeren van de nodige ' tabi liteitswerken, alsook het wind- en waterdicht maken van bet gebouw, desnoods met voorlopige maatregelen. Fase 1 dient te worden aangevangen uiterlijk!"linnen de drie maanden na de betekening van huidig vonnis en dimt te zijn beëindigj uiterlijk binnen de zes maanden na de betekening v:m huidig vormis. - F:tM' '!:Het volled\g herstellen met respect van de architectuur historische waarden, inh >udende: het herstellen van de volledige constructie in vakwerk met bchoud van ct:n maximulll aan oorspronkelijk materiaal, het hl..tstellen van de dakafwerklog met rode Boomse pannen, hct Jichten van muuropeningen met behoud van een maximum aan oorspronkelijk sch rij o werk, pnicuw lemen van het gebouw volgens de regels van de kunst, het bt:houden en conserveren van alle vaste intcrieurelementen, in het bijzonder, scl t ntweo, bakstenen en natuurstenen vlot.n.-n. trap, bakstenen gewelfde plafonds en kaarsnissen. F ::~ :-c 2 moet worden aangevat uiterlijk binnen de zes maanden na de betekening van ht~idig vonnis en moet zijn uitgevoerd binnen een uiterlijke tennijn van 3 jaar na de be1 d :.ening van huidig vonnis. De: n.:chthank vc:roordeelt beklaagden. ieder afzonderlijk, tot het betalen van een dwangsr)m an 50 euro per dag vcrtraging in de uitvoering binnen de gestelde termijn, en in dl.! uitt-uitvoering birmen de gestelde termijn, van de genoemde herstelwerken, met een maxi mst.l te verbeuren dwangsom van euro per beldaagde en met dien verstande

7 .L Jl CJjl L.CJ c.j O J L. 4:. ' f DECLERCQ PAG. 08/08 dat voor inbreuken die betrekking hebbende op de dagen die volgen op de dag van. de eigendoj lsoverdracht van het onroerend goed geen dwangsom door beklaagden verschuldigd i ~. De rechtbnnk beveelt de Vlaamse regering of door de Vlaamse regering aangewezen ambte 11aren om ambtshalve de bevolen herstelmaatregel uit te voeren in de plaats van beklaagden en op hun kosten indien beklaagden zelf niet vrijwillig overgaan tot het uitvoereu ~n an binnen de bevolen tennijnen. De ret:htbank zegt voor recht dat meldiug van dit vollllis zal gemaakt worden in de rand van dt: overscluijving van de dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor van conform arti kel84 Hypotheekwet I. De: r~d1tb ank houdt de beslissing nopens het toekennen van een rechtsplegingsvergoeding :-~an ~::n nodigtbeklaagden en het VLAAMS GEWEST uit om standpunt in te nemen omtrent het feit of de rechtsplegingsvergoeding al dan niet verschuldigd is. De t:cçbtban.k buopent biertoe de debatten og de zitting van 27 juni vanaf 101~~ (1.:. De n. chtbank verklaart huidig vonnis uitvoetbaar bij voorraad. DfT VOi'INIS WERD UITGESPROKEN in de openbare terechtzitting van de éénentwinilgstl: kamer op de bierboven aangeduide datum waar tegenwoordig waren: m<!vi,>uw, rechter; de beur.! substituut-procureur des Konings; dl: h ~::cr adjunct-griffier. 7n