Bestuurlijke voortgangsrapportage Dijkversterkingen Maaswerken Q Programma Dijkversterkingen Maaswerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke voortgangsrapportage Dijkversterkingen Maaswerken Q Programma Dijkversterkingen Maaswerken"

Transcriptie

1 rapportage 2018-D Bestuurlijke voortgangsrapportage Dijkversterkingen Maaswerken Q D185743

2 10 oktober 2018 Bezoekadres Maria Theresialaan CX Roermond Postadres Postbus CC Roermond IBAN NL10NWAB KvK titel subtitel datum 5 november versie 0.2 status Concept documentnr D waterschaplimburg.nl Legenda Groen Op schema behoeft geen beheersing Oranje Niet op schema maar beheersbaar Rood Niet op schema en niet meer beheersbaar vrijgave Versie Auteur Samenvatting wijzigingen Datum 0.1 M. van den Hurk Initiatie conceptrapportage M. van den Hurk Conceptrapportage voor DT M. van den Hurk Conceptrapportage voor PHO M. van den Hurk Definitieve rapportage 18 september Versie Naam Rol Paraaf Datum Vrijgave 1.0 R. Mooiman Programmamanager 1.0 M. van den Hurk Manager Projectbeheersing 2/8

3 Bestuurlijke voortgangsrapportage Programma-identificatie Naam programma: Dijkversterkingen Maaswerken Limburg Rapportageperiode: Q juli t/m 3 oktober 2018 Programmaopdracht Het programma dijkversterkingen Maaswerken heeft als doel om de waterveiligheid in het Maasdal te verhogen. Dit gebeurt door de dijktrajecten uit het programma voor het einde van 2020 bescherming te laten bieden tegen hoogwaterstanden met een kans van optreden van één maal per 250 jaar (1/250). Het programma kent zijn oorsprong in de Bestuursovereenkomst inzake planstudie Sluitstukkaden Maasdal die de Staat der Nederlanden in 2010 heeft gesloten met de toenmalige waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Deze waterschappen zijn in 2017 gefuseerd tot. Status projecten (terugblik) Dijk Cluster Traject Q Q Toelichting 68 Prio 1 Mook Zie 1 56 Prio 1 Afferden 59 Prio 1 Bergen-Aijen Zie 2 66 Prio 2 Lottum 67 Prio 2 Grubbenvorst Zie 3 74 Prio 3 Neer Zie 4 54 Prio 4 Ven-Zelderheide 54 Prio 4 Milsbeek Zie Venlo Gelissensingel Project is afgerond 81 Cluster A Ohé en Laak Zie 6 84 Cluster B Grevenbicht /Roosteren Zie 6 86, 87 Cluster C Meers -Maasband Zie pagina 6 oplevering 90, 93 Cluster D Maastricht Project is afgerond 70 Cluster E Merum Project is afgerond 80 Cluster E Brachterbeek Project is afgerond 82 Cluster E Aasterberg Project is afgerond 88 Cluster E Geulle aan de Maas Project is afgerond 85 Cluster F Urmond Zie 7 - Project ligt op schema 95 Cluster F Eijsden Zie pagina 6 formaliseren afspraken RVG -rest Zie pagina 6 formele beëindiging Toelichting 1 Mook (Prio 1): De keermuren bij Mook krijgen steeds meer vorm. Het grootste deel van de achterstand bij de aanleg van de CSM-wand bij Mook centrum is ingelopen. Een beperkt aantal sluitvakken wordt uiterlijk eind oktober waterveilig opgeleverd. Er is een noodplan opgesteld en er heeft afstemming plaatsgevonden met de beheerafdeling van het waterschap om door te werken tijdens het gesloten seizoen. De verdere afwerking van de muur (metselwerk) zal tevens gedeeltelijk in het gesloten seizoen plaatsvinden. Dit heeft geen invloed op de hoogwaterveiligheid. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met de gemeente Mook over het planningsraakvlak tussen de aanleg van een fietsbrug in Mook en de dijkversterking. 3/8

4 Toelichting 2 Bergen-Aijen (Prio 1): Bewoners in Bergen-Aijen hebben bezwaren geuit tegen de extra aanleghoogte voor compensatie van te verwachten zetting en klink. Op 11 juli heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het waterschap uitleg heeft gegeven. In een extra bewonersavond op 12 juli heeft het waterschap beloofd de extra overhoogte voor de groene dijk niet aan te brengen. De gemaakte afspraak geldt enkel voor het dijktraject Bergen-Aijen. Ondertussen is het dijktraject hoogwaterveilig. De resterende afwerking vindt plaats in het gesloten seizoen. Toelichting 3 Grubbenvorst (Prio 2): Bij Grubbenvorst is er nog een lopend gronddossier. De gedoogprocedure is ondertussen opgestart. Hiervoor is een planning opgesteld. Parallel wordt afstemming gepleegd met de betrokken partijen om er alsnog minnelijk uit te komen. Toelichting 4 Neer (Prio 3): Het projectplan waterwet Neer is onherroepelijk geworden. Op 9 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden voor de beroepszaken op het projectplan. Begin oktober is de uitspraak van de Raad van State bekend geworden, waarbij alle beroepen ongegrond zijn verklaard. Verder is in het afgelopen kwartaal de aanbesteding van dijkversterking Neer voortgezet. Gunning is voorzien begin november Toelichting 5 Milsbeek - Ven Zelderheide (Prio 4): Als gevolg van de partiele vernietiging van projectplan Milsbeek Ven-Zelderheide is voor het deel Bloemenstraat, nabij tuincentrum De Kroon, een nieuw ontwerp Projectplan opgesteld. Door goede afstemming met de omgeving is in het aangepaste plan aan de eerder geuite bezwaren tegemoetgekomen. Daarmee wordt het risico verkleind dat opnieuw bezwaar zal worden aangetekend. Bij geen verdere vertraging kan het project alsnog voor het najaar van 2019 de mijlpaal hoogwaterveilig halen. De contractvoorbereidingen voor zijn in Q3 opgestart. De definitieve gunning van het project zal begin 2019 plaatsvinden. Toelichting 6 Publiek oplevermoment Cluster A/B: De mijlpaal waterveilig is in de zomer van 2018 gehaald. In het afgelopen kwartaal zijn een aantal restpunten afgerond. Ondertussen is de onderhoudsperiode gestart. Op 4 september 2018 was er een publiek oplevermoment met voor Cluster A Ohé en Laak en Cluster B Roosteren-Grevenbicht. Samen met bestuurders van regionale overheden, opdrachtnemer, omgevingspartijen en bewoners is, op uitnodiging van het waterschap Limburg, het bereiken van deze mijlpaal gevierd. Er waren positieve reacties op dit oplevermoment. Toelichting 7 Urmond (Cluster F): De contractvoorbereidingen voor de aanbesteding van Urmond zijn in Q3 voortgezet. De planning is dat de voorlopige gunning voor Urmond eind 2018 zal plaatsvinden. Programmadashboard (terugblik) Q2 Q3 Toelichting Projectmanagement Draagvlak - commitment in ambtelijke / bestuurlijke omgeving Middelen - middelen voor het programma Zie toelichting A middelen voor programma op pagina 5; en Financieel overzicht op pagina 7 Raakvlakken - andere initiatieven die het programma raken Veiligheid - in omgeving en/of bij programmamedewerkers Projectbeheersing Projectbeheersingsproces - o.a. tijd, geld, risico's Zie toelichting A middelen voor programma op pagina 5; en Financieel overzicht op pagina 7 Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces Zie toelichting 1 Mook op pagina 3 4/8

5 Q2 Q3 Toelichting Subsidie - subsidiabiliteit en/of financiering meekoppelkansen Zie toelichting 4 Neer op pagina 4 Scopemanagement - duidelijke scope Organisatie - projectinrichting / resourcemanagement Omgevingsmanagement Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden vastgoed Vergunningen - beschikbaarheid Natuur - beschermde natuur (incl. mitigerende maatregelen) Ondergrond - (o.a. NGE, archeologie, vervuiling) Beheer en onderhoud - afstemming eisen en overdracht RO en wetgeving - producten en procedures in het planproces Draagvlak omgeving - omgang omgevingseisen en belangen van stakeholders Technisch management Onderzoek - geotechnisch en hydrologisch Werkelijke situatie - situatie buiten i.r.t. planstudie / contract Zie toelichting 3 Grubbenvorst op pagina 4 Zie toelichting 5 Milsbeek Ven - Zelderheide op pagina 4 Zie toelichting 2 Bergen-Aijen pagina 4 Voorkeursalternatieven - technische en/of financiële haalbaarheid VKA's Wet- & regelgeving - toepassen rekenregels en toetinstrumentarium Zie toelichting 1 Mook op pagina 3 Kabels & leidingen - inventarisatie, financiering en verlegging Zie toelichting B Kabels & leidingen op pagina 5 Contractmanagement Contractbeheersing opdrachtnemers Zie toelichting 1 Mook op pagina 3 Materiaal / transport - beschikbaarheid grondstoffen en inrichting logistiek Aanbesteding - I&A proces, procedure en dossier- en besluitvorming Faillissement, surseance van betaling of beslaglegging opdrachtnemers/ toeleveranciers Zie toelichting 4,5 en 7 op pagina 4 Toelichting A: middelen voor het programma: In september heeft RWS de omvang van de indexering (voor 2017) per brief afgegeven. Hiermee komt de rijksbijdrage uit op ca. 95,63 (prijspeil 2017). In Q3 is aandacht besteed de voorbereiding van de kredietvotering. Toelichting B: Kabels & leidingen - inventarisatie, financiering en verlegging: Enkele werkzaamheden bij Mook zijn uitgesteld door vertraging in de verleggingswerkzaamheden van kabels en leidingen. De vertraging wordt veroorzaakt door ruimtegebrek en objecten op het aanvankelijk beoogde tracé. De aannemer heeft een nieuw ontwerp opgesteld, dat wordt getoetst door het Waterschap. Verder moet bij Grubbenhove (Prio 2) een bestaande leiding van Waterschapsbedrijf Limburg worden verwijderd en een nieuwe leiding worden aangelegd. 5/8

6 Programmavooruitblik Aanvraag Projectbesluiten Staat voor Neer, Milsbeek Ven Zelderheide en Urmond: De Projectbesluiten Staat worden geformaliseerd nadat het Addendum III is ondertekend in Q Voorbereiding Neer op normering (Prio 3): Vanuit het ontwerpkader Maaswerken voldoet het project Neer aan de programmadoelstelling, maar in het licht van de nieuwe veiligheidsnormering resulteert dit mogelijk niet in een toekomstbestendige oplossing. In de zomer van 2018 is voor het project een aanmelding van 2 miljoen gedaan bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is een eerste stap om te komen tot een subsidiebeschikking. In 2019 is hier meer duidelijkheid over. Financieel programmaoverzicht In onderstaande tabel is de financiële scope van het programma gedefinieerd. Dit betreft de financiële scope op hoofdlijnen voor het programma als geheel. Alle bedragen in miljoenen euro's Q Kredietvotering *Zicht op dekking volgens besluit AB 3/10 aanmelding HWBP van 2 miljoen t.b.v. toekomstbestendigheid Neer. Q Bijdrage op basis van bestuurlijke overeenkomst RWS Maaswerken 94,930 95,632 95,632 Overige subsidies en bijdrage 1 0,125 0,125 0,252 Totaal beschikbaar budget voor programma 95,055 95,757 95,884 Totaal prognose programmaraming 96,682 96,682 96,888 Kredietvotering inclusief (voor)financiering WL - 96,682 96,682 Totaal investeringsruimte programma 2-1,627 0,000-0,206* Toelichting: Overige subsidies en bijdrage: Conform afspraak wordt de onderschrijding van RVGrestpunten ingezet als aanvullend budget voor het programma Dijkversterking Maaswerken. In het afgelopen kwartaal is dit bedrag opgehoogd naar 0,175 miljoen euro vanwege lagere kosten voor een restpunt. Daarnaast is er een subsidie voor Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en bijdrage voor een samenwerkingsproject ter waarde van 0,08 miljoen opgenomen als programmabudget. Toelichting: Totaal investeringsruimte programma: De peildatum van de Q3-rapportage is bijgesteld van 1 oktober naar 3 oktober 2018, zodat deze rapportage gelijk loopt met de datum van de meest recente kredietvotering. Bij de kredietvotering voor het programma Dijkversterkingen Maaswerken, die als hamerstuk is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 3 oktober, is de raming voor de Q2 ( 96,682 miljoen) en de bijdrage van het Rijk inclusief de toegekende indexering voor 2017 ( 95,623 miljoen) als uitgangspunt gehanteerd. De actuele programmaraming van Q3 is iets hoger dan die van Q2. Het betreft hier een kleine schommeling welke gebruikelijk is bij dit soort projecten. Dit komt door tegenvallers bij een aantal nog aan te kopen gronden, restwerkzaamheden voor Cluster A en B, aanvullende omgevingseisen en hogere ontwerpkosten voor de nog aan te besteden projecten. Het is op dit moment niet nodig om aanvullend krediet aan te vragen voor de beperkte delta tussen raming en budget. In de komende periode worden de ramingen verder geactualiseerd op basis van de aanbestedings-resultaten van de projecten Prio 4 Milsbeek Ven Zelderheide en Cluster F Urmond. Daarnaast is het project Prio 3 Neer aangemeld bij het HWBP voor een mogelijk aanvullend subsidiebudget. 6/8

7 Krediet Alle bedragen in miljoenen euro's Vrije kredietruimte Totale kredietvotering DV Maaswerken-programma t/m ,68 Totale krediet bestemd aan projectbesluiten 81,42 Vrije kredietruimte tot heden 15,27 Alle bedragen in miljoenen euro's Q Totale kredietvotering DV Maaswerken-programma t/m ,68 Programmaraming bij kredietaanvraag 3 oktober 2018 (peildatum Q2 + indexering 2017) 96,68 Benodigd aanvullend krediet 0,00 Programmarisico s De risico s met de grootste impact in tijd en geld bevinden zich bij de projecten die nog in de aanbestedingsfase zitten. Voor wat betreft de financiële omvang van de risico s heeft in de verslagperiode een actualisatie plaatsgevonden van het risicoprofiel van het programma. De risico s met de grootste financiële gevolgen hebben betrekking op kabels & leidingen, grondverwerving en het aantreffen van verontreinigde grond. Voor de risico s zijn beheersmaatregelen getroffen. 7/8

8 Programmaplanning Prio 1: Kern Mook, Afferden en Bergen-Aijen Prio 2: Lottum en Grubbenvorst Prio 3: Neer Prio 4: Milsbeek - Ven Zelderheide Cluster A/B: Ohé en Laak en Grevenbricht - Roosteren Cluster C: Nattenhove / Maasband Cluster D: Maastricht Cluster E: Merum, Brachterbeek, Aasterberg, Geulle aan de Maas Cluster F: Urmond jan-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 jul-21 okt-21 Legenda Mijlpaal Peildatum 30 september 2018 Bestuurlijke mijlpaal hoogwaterveilig 31 december 2020 Gunning Hoogwaterveilig Eindafrekening Projectfase Planuitwerking Realisatie Onderhoudsperiode 8/8