Ondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel 2015-2016"

Transcriptie

1 Ondersteuninsprofiel Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1

2 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen op de website van de school. 2. Het eactualiseerde Ondersteuninsprofiel wordt indien ereed, direct verzonden naar de reiomanaer zodat hij het reio-overzicht vervolens weer kan actualiseren ten behoeve van de website van Berséba en van het inzichtelijk maken van de dekkendheid van onze reio. 3. Vori jaar is een tekst aaneleverd voor de Schoolids, waarin verwezen wordt naar het Ondersteuninsprofiel op de schoolwebsite. 4. Het is de bedoelin dat de teksten uit de vorie versie van het schoolondersteuninsprofiel (SOP) overenomen worden in deze nieuwe versie. Daar waar nodi kunnen die teksten vervolens no eactualiseerd worden en afestemd zijn op het nieuwe schoolplan. 5. De eformuleerde ambities uit het schoolondersteuninsprofiel dienen teru te komen in het activiteitenplan en/of schoolplan en de daaruit voortvloeiende meerjarenplannin. 6. Voor de kenetallen worden de schooljaren , en als uitanspunt enomen. De etallen van en kunnen ewoon overenomen worden uit het vorie profiel. 7. De tabel aantal ruzakken is verwijderd. Daar is een tabel met arranementen voor in de plaats ekomen. De kenetallen uit de tabel ruzakken kunt u voor de jaren en plaatsen onder intensieve arranementen in de tabel arranementen. 8. Een aantal kenetallen kan pas aan het einde van het schooljaar inevuld worden. 9. In dit nieuwe format zijn in de blauwe kaders de toelichtinen uit het format voor de vorie versie van het format SOP weer openomen. Daarin zijn wijziinen of aanvullinen ten opzichte van het vorie format doorevoerd. Die staan in rood lettertype. 10. Onder hoofdstuk 7 Conclusies en ambities kunt u de randvoorwaarden benoemen voor de ambities van de school met betrekkin tot de basis- en extra ondersteunin. U kunt daar zaken noemen die u wilt faciliteren om de ambitie waar te maken. Maar u kunt hier ook de concrete berenzin noemen. De ene school zet bijvoorbeeld dat er maximaal 2 intensieve arranementen conitief in een roep kunnen worden uitevoerd. Een andere school zet dat dit niet speelt omdat met meer handen in de roep of het splitsen van de roep het aantal arranementen een rol speelt. 2

3 Ondersteuninsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudie manier in beeld te brenen. De moelijkheden van de school voor het bieden van passend onderwijs aan leerlinen met specifieke onderwijsbehoeften worden in het OSP beschreven. Dat levert een beeld op van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatie en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteunin. In het OSP beschrijft de school welke ondersteunin zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de school zich wil ontwikkelen. De omschrijvinen in het OSP worden in handelinserichte termen esteld. Met het OSP kunnen samenwerkinsverbanden en besturen snel informatie verzamelen over de basisondersteunin, over de zorzwaarte, over de deskundiheid, de voorzieninen en over de eventuele extra ondersteuninsmoelijkheden van hun scholen. Ze krijen daarmee zicht op de dekkendheid van het zoraanbod binnen de eien reio. 2. ALGEMENE GEGEVENS. Naam van de school: Eben Haëzerschool Brinnummer: 04RL Locatie / vestiin Lienden Soort onderwijs: Primair onderwijs Samenwerkinsverband PO landelijk reformatorisch SWV (PO0001); Reio Ede Datum vaststellin profiel 22 september ONDERWIJSCONCEPT: VISIE OP LEERLINGENZORG Leerlinenzor moet in de breedte estalte krijen; het aat om pedaoische en didactische zor. En het aat om kinderen die meer en minder aankunnen dan het reuliere proramma. Op onze school zijn binnen het toelatinsbeleid in principe alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedinsebied van de school. Wel wordt bij aanmeldin bekeken, of verwacht ma worden dat het team dit kind kan beeleiden zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort komen. Plaatsin van kinderen met extra zor en aandacht is immers alleen oed als dit echt verantwoord is en hant dus wel af van de moelijkheden die er op school zijn. Leerlinen met extra zor en aandacht vallen onder speciale leerlinbeeleidin. Dit houdt in, dat wij accepteren dat leerlinen niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. We aan uit van verschillen tussen leerlinen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij verschillen in differentiecapaciteiten van leraren ook een rol spelen. Wanneer tot plaatsin wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: o de leraar waarbij het kind wordt eplaatst extra tijd beschikbaar krijt voor zaken als bijscholin en contacten met ouders en andere instanties; o er ambulante beeleidin vanuit een ambulante dienst eboden wordt o de leraar extra steun krijt van de teamenoten; o de extra formatie die wordt ontvanen voor dit kind oed benut wordt; o de ouders en de leraar elkaar van oede informatie voorzien; o de ouders evraad zal worden om bij te sprinen indien nodi; o de Intern Beeleiders reelmati bij het overle over de leerlin betrokken zijn. Reelmati zal bekeken worden of er voor dit kind no voldoende moelijkheden op school zijn. Het kind moet namelijk no ontwikkelin doormaken en zich veili voelen binnen de school. Is dit niet 3

4 meer of onvoldoende het eval, dan zal in overle met de ouders verwijzin naar een school voor Speciaal onderwijs overwoen worden. Leerlinenzor is primair de verantwoordelijkheid van de roepsleerkracht, ondersteund door de IB-er. Kinderen met extra zorbehoefte zijn in ieder eval die kinderen die voor een of meer onderdelen een D- of een E scoren bij het Leerlinvolsysteem. Leerlinenzor wordt voornamelijk erealiseerd in de klas door: - het even van extra/verlende instructie, - ebruik te maken van de differentiatiemoelijkheden die methoden bieden, - het volen van een eien leerwe. leerlinenzor wordt soms op RT erealiseerd, met als doel; - kinderen bij het klassenproramma houden/teru brenen, - het oed beeleiden van eien leerween (minder of meer dan emiddeld), Een oede leerlinenzor kan alleen erealiseerd worden met een oed Leerlinvolsysteem, met op onze school in ieder eval: - methodeebonden toetsen voor rekenen, spellin, berijpend lezen - een pedaoisch edeelte - methodeonafhankelijke toetsen voor kleuters (taal voor kleuters, taal voor rekenen), lezen, spellin, berijpend lezen en rekenen 4. KENGETALLEN 4a. Leerlinpopulatie Aantal In % aantal In % aantal In % Totaal aantal leerlinen (per 1 okt.): Aantal leerlinen met 25 10,3 22 8,6 20 7,9 leerlinewicht 0,3 (per 1 okt.): Aantal leerlinen met leerlinewicht 1,2 (per 1 okt.): Gemiddelde roepsrootte 24,3-25, b. Leerlinstromen De onderstaande kenetallen betreffen leerlinstromen binnen de school en naar andere of van andere scholen. Zowel het aantal als het percentae (afezet teen het totaal aantal leerlinen van de school) is vermeld % % % Doorstroom verlende kleuterperiode 13,2 7,7 0 doublures 0,4 0 0,8 versnellers 0, Verwijzin aantal % aantal % aantal % naar SO cluster 1 (slechtziend) naar SO cluster 1 (blind) naar SO cluster 2 (ernstie spraak- of 1 taalmoeilijkheden) naar SO cluster 2 (slechthorend) naar SO cluster 2 (doof) naar SO cluster 3 (zeer moeilijk lerend) 4

5 naar SO cluster 3 (lichamelijk ehandicapt) naar SO cluster 3 (landuri ziek) naar SO cluster 3 (meervoudi ehandicapt) naar SO cluster 4 (o.a. edrasproblemen) ,4 naar SBO 1 0,4 naar BAO (niet veroorzaakt door verhuizin) Teruplaatsin Vanuit SO Vanuit SBO 4c. Ondersteuninszwaarte De onderstaande kenetallen betreffen de ondersteuninszwaarte. Het betreft door een externe professional vastestelde beperkinen (uitezonderd de vraa naar leerlinen met een eien leerlijn en met een ontwikkelinsperspectief). De kenetallen betreffen schooljaar type ondersteuninszwaarte aantal aantal aantal onderwijs- of ondersteuninsbehoeften vanwee leren o dyslexie o dyscalculie/ernstie rekenproblemen o hoobeaafdheid 1 1 o anders, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften vanwee taalontwikkelin o spraakbeperkinen o taalbeperkinen o anders, nl. leerlin uit Polen 1 1 o anders, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften vanwee lichamelijke beperkinen o motorische beperkin, nl. o motorische beperkin, nl. o landurie ziekte, nl. o landurie ziekte, nl. o medische problemen, nl. o medische problemen, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften vanwee edrasbeperkinen o PDD NOS o Asperer o ADHD o anders, nl. hechtinsproblematiek 2 2 o anders, nl. multi onderwijs- of ondersteuninsbehoeften o nl. o nl leerachterstanden o aantal leerlinen met een eien leerlijn/leerroute (voorheen met een OPP niet zijnde extra ondersteunin SWV) Arranementen op school = Extra Ondersteunin SWV (of cl.1 en 2) = Ontwikkelinsperspectief cluster 1 o slechtziend 5

6 o blind cluster 2 o TOS (Taalontwikkelinsstoornis): Intensief o slechthorend Intensief o doof Intensief cluster 3 (conitieve, medische of lichamelijke arranementen) o zeer moeilijk lerend Intensief o lichamelijk ehandicapt Intensief o landuri ziek Intensief o meervoudi ehandicapt Intensief cluster 4 (soc.emot., edras of werkhoudinsarranementen) o een specificatie Intensief d. Deskundiheid Onderstaande expertise is binnen de school beschikbaar en/of structureel aanwezi. De school eeft aan óf de expertise aanwezi is en zo ja, of deze intern of extern beschikbaar is. In hoeverre er sprake is van voldoende deskundiheid is afhankelijk van de opleidin en/of ervarin van de medewerker(s). expertise op A / V of G intern/ extern edrasbeperkinen bij ja, nl. IB ers en leerkrachten V Intern lichamelijke beperkinen bij ja, nl. IB ers, lkr, AB-er V Int/ext verstandelijke beperkinen bij ja, nl. IB ers V Intern slechtziend en blind bij ja, nl. IB ers, AB-er V Extern slechthorend en doof bij ja, nl. IB ers A Extern taal-/spraakbeperkinen bij ja, nl. IB ers, lkr, loopediste G Int/ext dysfasie V Int/ext dyslexie G Int/ext dyscalculie V Intern 6

7 rekenspecialist (didactische/oranisatorische expertise voor extra V Intern ondersteunin) taalspecialist (didactische/oranisatorische expertise voor extra ondersteunin) A edrasspecialist pedaoische/oranisatorische expertise voor extra G Int/ext ondersteunin.) hoobeaafdheid V intern sova-trainer G Intern anders, nl. speltherapeut G Extern anders, nl. kinderoefentherapie G Extern anders, nl. ambulante beeleidin vanuit de REC s G Extern anders, nl. GZ-psycholoo G Extern 4e. Fysieke voorzieninen De school beschikt over de volende fysieke voorzieninen. type voorzienin rolstoeltoeankelijkheid time-out ruimte (altijd beschikbaar) rotere lokalen (in relatie tot aantal leerlinen) bredere anen (in relatie tot aantal leerlinen) verzorinsruimte revalidatieruimte snoezelruimte rustruimte keuken (voor leerlinen) zwembad Ruimte voor leerlinbeeleidin en therapieën ja (j)/nee (n) Ja, in beperkte mate Ja, in beperkte mate Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja (nee) Nee Ja 4f. Oranisatorische voorzienin t.b.v. de basisondersteunin type voorzienin SOVA-trainin Dyslexie-friendly school Zorklas Korte toelichtin Ieder jaar wordt eïnventariseerd of er behoefte is aan een Sova-trainin. Indien nodi wordt intern de trainin eeven. Leerlinen op school krijen dyslexiebeeleidin aaneboden door een dyslexiespecialist. Voor enkele dadelen per week is er een zorklas binnen de school. Hiervoor zijn 2 ruimten beschikbaar. 4. Personeel De onderstaande kenetallen betreffen de inzet van functies van belan voor de ondersteunin binnen de school. functie Aantal dadelen per week leerkracht 84 interne beeleidin 8 onderwijsassistent(e) 0 remedial teachin 4 Intern / extern orthopedaoo Op aanvraa Extern schoolmaatschappelijk werk Op aanvraa Extern loopedist 0 Extern Beeleidin meerbeaafden 1 Intern Speltherapie 2 Extern Dyslexiebehandelin 1 Extern GGD 1 da per maand Extern 7

8 4h. Opbrensten Door de inspectie is aan de school het volende arranement toeekend: 2012, 2013, 2014: basistoezicht Opbrensten In 2010 en 2011 lien de eindopbrensten op het niveau dat op rond van de kenmerken van de leerlinenpopulatie ma worden verwacht. Daarom beoordeelt de inspectie indicator 1.1 als voldoende. In 2012 zijn de eindopbrensten zijn echter onvoldoende. De inspectie attendeert de school hier op. De tussentijdse opbrensten lien in voldoende mate op het niveau dat ma worden verwacht. Dat eldt niet alleen voor technisch lezen in leerjaar 3 en 4, maar ook voor rekenen en wiskunde in leerjaar 4 en 6 en voor berijpend lezen in leerjaar 6. (kopie uit inspectierapport ) 4i. Financiën Per kalenderjaar wordt verantwoordin achteraf evraad van de middelen die de school van het SWV heeft ontvanen. D.V. bein 2016 wordt naeaan hoe de ontvanen middelen over 2015 zijn inezet. Hieronder eeft de school aan welke inkomsten de school ontvant vanuit de middelen van het samenwerkinsverband en hoe ze deze middelen voor preventieve, licht-curatieve of extra ondersteunin denkt in te zetten. Betreft het schooljaar 2015/2016. inkomsten: uitaven: personeel: extra i.b extra handen in klas 0,00 extra r.t kanoeroeroep materieel of anders: SOVA-trainin 500 Speltherapie Kosten leerlinzor, onderzoeken, materialen e.d. totaal: BASISONDERSTEUNING. De basisondersteunin is het niveau van ondersteunin dat op de school intern (of van buiten naar binnen ehaald) eboden kan worden. Het bestaat uit basiskwaliteit en een aantal preventieve en licht curatieve interventies. Uitanspunt bij het bepalen bij het niveau van basisondersteunin is het referentiekader. 5a. Basiskwaliteit. De basiskwaliteit is het minimumniveau waaraan volens de onderwijsinspectie (zie toezichtskader) het onderwijs moet voldoen. In het onderstaande overzicht eeft de school aan hoe het staat met de kwaliteit op de verschillende onderdelen. ONDERWIJSLEERPROCES 1 1. Duidelijk De leerkrachten leen de leerstof op een duidelijke manier uit aan de leerlinen. Ze aan steeds na of de leerlinen de uitle oed berijpen. En tijdens de uitle wordt de oplossinsstrateie centraal esteld. 2.Taakericht De leerkrachten zoren voor een duidelijke structuur in de onderwijsactiviteiten. Het onderwijsleerproces wordt ekenmerkt door orde en rust. De leerkrachten even de leerlinen feedback op hun werkhoudin en taakaanpak. 3.Activerend De leerkrachten stimuleren de leerlinen om steeds actief mee te doen en mee te denken. De leerkrachten laten de 1 G=oed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. 8

9 leerlinen reelmati en op een doelmatie wijze samenwerken. 4.Resultaatericht v De leerkrachten hebben hoe verwachtinen van de resultaten van de leerlinen. In de roepen wordt ewerkt met streefdoelen voor de basisvaardiheden. De leerkrachten evalueren nauwezet de resultaten die de leerlinen halen. De leerkrachten aan met de leerlinen in esprek over de door hen behaalde resultaten. 5.Afestemd De leerkrachten stemmen de leerstof af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de instructie af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de verwerkinsopdrachten af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkelin tussen de leerlinen. SCHOOLKLIMAAT 6.Betrokkenheid De leerkrachten even de leerlinen positieve persoonlijke aandacht. De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlinen. 7.Sfeer De leerkrachten stimuleren leerlinen op een respectvolle manier met elkaar om te aan. De leerkrachten beeleiden de leerlinen bij het respectvol omaan met elkaar. 8.Veiliheid Naar aanleidin van onderzoek naar de veiliheidsbelevin en analyse van de incidentenreistratie onderneemt de school erichte acties. De personeelsleden weten hoe ze moeten handelen bij incidenten. LEERSTOFAANBOD 9.Volledi aanbod Bij de aaneboden leerinhouden voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde betrekken de leerkrachten alle kerndoelen als te bereiken doelstellinen. 10.Geleenheid tot leren De school biedt de leerinhouden voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde aan zoveel moelijk leerlinen aan tot en met het niveau van leerjaar 8. De ebruikte methoden kennen een oede dooraande leerstoflijn. De leerlinhouden bij Nederlandse taal passen bij de onderwijsbehoeften van de leerlinen. Het leerstofaanbod voor roep 1 sluit oed aan op de ontwikkelin van de instromende leerlinen. 11.Toerusten en vormen v De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. De school heeft een aanbod ericht op bevorderin van actief burerschap en sociale interatie. ZORG EN BEGELEIDING 12.Leerlinbeeleidin De school ebruikt een samenhanend systeem van enormeerde instrumenten en procedures voor het volen van de prestaties en de ontwikkelin van de leerlinen. De leerkrachten volen systematisch de voortan in de ontwikkelin van de leerlinen. Analyse van opbrensten leidt daar waar nodi voor roepjes leerlinen of voor individuele leerlinen tot aanpassin van het onderwijs. De school stelt, indien nodi, voor leerlinen een ontwikkelinsperspectief vast. De school volt en evalueert het ontwikkelinsperspectief en stellen het indien nodi bij. 13.Leerlinenzor De leerkrachten sinaleren vroetijdi welke leerlinen bijzondere zor nodi hebben. Op basis van de analyse van de verzamelde eevens bepalen de leerkrachten de aard van de zor voor de leerlinen. De leerkrachten inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlinen. De leerkrachten voeren de zor planmati uit. De leerkrachten evalueren reelmati de effecten van de zor. 14.Doorstroom van leerlinen De leerkrachten ebruiken de informatie van scholen en instellinen waar de leerlinen vandaan komen voor de beeleidin van de leerlinen. De school maakt beredeneerde afweinen bij de doorstroom van leerlinen binnen de school. De school zort voor een warme overdracht tijdens de schoolloopbaan van de leerlinen. 15.Zorstructuur Er is structureel overle tussen de leerkracht en de interne beeleider. De school werkt daar waar nodi samen met externe oranisaties en deskundien. Er is reelmati overle tussen de interne beeleider en de schoolleidin over het functioneren van de leerlinenzor. De verdelin van verantwoordelijkheden en bevoedheden met betrekkin tot de zor is voor ieder duidelijk. De leerkrachten zien zichzelf als de eerstverantwoordelijke voor wat betreft de zor aan de leerlinen. v 9

10 KWALITEITSZORG 16.Voorwaarden voor kwaliteit De school aat actief na wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlin populatie. De school stemt het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van onze leerlin populatie. De school aat na hoe leerlinen zich handhaven in het onderwijs. 17.Systeem van evaluatie De school plant elk jaar activiteiten in om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te boren, te verbeteren en openbaar te maken. De school heeft doelen en activiteiten op het ebied van kwaliteitszor vasteled in een kwaliteitsbeleidsplan. De schoolleidin zort voor een systematische analyse van het onderwijsleerproces en de leerlin opbrensten met als doel tijdi zwakke plekken te sinaleren. De school verzamelt systematisch feedback van personen van buiten de school over de aspecten die zij zelf ook evalueert. COMMUNICATIE MET OUDERS 18.Meedenken De personeelsleden laten zich waar nodi informeren over de opvattinen en bevindinen van ouders over de ontwikkelin van hun kind op school en thuis. De ouders/verzorers van leerlinen worden betrokken bij de zor aan hun kind. De school ondersteunt de ouders bij de aanpak van hun kind thuis. CONTACTEN MET EXTERNEN 19.Functioneel De school onderhoudt functionele contacten met voor- en naschoolse voorzieninen. De school onderhoudt functionele contacten met scholen voor voortezet onderwijs. De school onderhoudt functionele contacten met de onderwijsadviesdienst(en). De school neemt actief deel aan relevante netwerken. SCHOOLONTWIKKELING 20.Resultaatericht De schoolleidin stimuleert een resultaaterichte cultuur en draat dit uit. Het team werkt met school specifieke streefdoelen. Het team werkt planmati aan oede resultaten. Wanneer de resultaten daar aanleidin toeeven wordt het onderwijsleerproces door het team nader eanalyseerd. De conclusies naar aanleidin van analyses worden besproken binnen het team. Het team stelt ezamenlijk verbeteronderwerpen en succesmaten vast. De schoolleidin aat met de leerkrachten in esprek over de in hun roep behaalde resultaten en dat in relatie tot hun leseven. 5b. Preventieve en licht curatieve ondersteunin. In deze pararaaf wordt beschreven hoe de school door middel van preventieve en licht curatieve ondersteunin teemoet komt aan onderwijs- en ondersteuninsbehoeften van leerlinen. Onder preventie verstaan we in dit eval de basisondersteunin voor alle leerlinen die er op is ericht om tijdi leerproblemen en oproei- en opvoedproblemen te sinaleren. Vroetijdie sinalerin vereist de aanweziheid van dianostische expertise en kan al dan niet in samenwerkin met ketenpartners worden eoraniseerd. Ook de zor voor een veili schoolklimaat (zowel voor leerlinen als medewerkers) maakt deelt uit van de basisondersteunin. Herkennin problematiek 2 De school is in staat vroetijdi leer- oproei en opvoedproblemen te sinaleren. Zorteam / ketenpartners De school beschikt over (of participeert binnen) een zorteam, dat over voldoende expertise beschikt om op een adequate wijze handelinsericht te (laten) handelen in de onderwijs- en ondersteuninsbehoeften van leerlinen en ezinnen. De school werkt daarbij samen met de relevante ketenpartners: scholen voor VO, (school)maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, GGD. Dyslexie De school hanteert een sluitende ondersteunins- en zoraanpak voor leerlinen met dyslexie. (tijdie sinalerin, op leerlin afestemde aanpak, hanteren van het dyslexieprotocol). Dyscalculie 2 G=oed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. 10

11 De school hanteert een sluitende ondersteunins- en zoraanpak voor leerlinen met dysalculie. (tijdie sinalerin, op leerlin afestemde aanpak) Aanpak voor minder beaafden De school hanteert onderwijsproramma s en leerlijnen die oed zijn afestemd op leerlinen met minder dan emiddelde intellientie. Aanpak voor meerbeaafden v De school hanteert onderwijsproramma s en leerlijnen die oed zijn afestemd op leerlinen met meer dan emiddelde intellientie. Meervoudi lichamelijke beperkin a De school is fysiek toeankelijk voor en heeft beschikkin over hulpmiddelen voor leerlinen met een (meervoudi) lichamelijke beperkin. Aanepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlinen die dit nodi hebben. Sociale veiliheid en edrasproblemen De school hanteert een sluitende aanpak op sociale veiliheid en edrasproblemen. (ortho)pedaoische en/of orthodidactische proramma s en methodieken die ericht zijn op sociale veiliheid en het voorkomen en aanpakken van edrasproblemen. Medische handelinen a De school heeft een voor alle medewerkers bekend en toeankelijk protocol voor medische handelinen (wat te doen bij.?, onelukjes, medicijnen verstrekken, uitvoerin van medische handelinen). 6. EXTRA ONDERSTEUNING Alles wat boven de basisondersteunin uitaat, is extra ondersteunin. In deze pararaaf beschrijven we de extra (specifieke) ondersteuninsmoelijkheden die de school kan bieden. We doen dat in de vorm van arranementen die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod van de school. Een arranement bestaat altijd uit meerdere onderdelen, die, waar van toepassin, beschreven worden. 6a. Arranement extra ondersteunin Omschrijvin arranement: Speltherapie Expertise: De school heeft ervarin met de aanweziheid van leerlinen met edrasproblemen. Aandacht en tijd: Beschikbare middelen voor ondersteunin worden inezet buiten de roep. De speltherapeut is HBO-eschoold, is lid van de NVVS en heeft een RBNG reistratie. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen om een estaneerde ontwikkelin weer op an te brenen, waarbij het spel ebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer inrijpende ebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkelin van het kind belemmeren, kan speltherapie in combinatie met ouderbeeleidin een oplossin bieden. Speltherapie is een hulpmiddel Het spel eeft het kind eleenheid om te ontspannen, edachten, evoelens en wensen te uiten, ervarinen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van edra. De speltherapeut biedt het kind de moelijkheid tot het beleven van nieuwe ervarinen en helpt het kind om emotioneel en conitief nieuwe inzichten te verwerven. Er zijn drie belanrijke probleemebieden te onderscheiden: 1.Traumatische ervarinen, zoals: Verlies van belanrijke personen, veranderin van de thuissituatie of ezinssamenstellin, mishandelin of daarvan etuie zijn, fysieke, affectieve en eestelijke verwaarlozin, 11

12 ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of ezinsleden, nare ebeurtenissen zoals een oneluk, pesten, oorlo. 2. Emotionele problemen, zoals: Problemen met het uiten van evoelens als anst, boosheid, verdriet, te weini zelfvertrouwen, een neatief zelfbeeld, hechtinsproblemen. 3. Sociale problemen, zoals: Moeilijkheden in de oman met leeftijdenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruetrokken edra), moeilijkheden in de oman met volwassenen (edrasproblemen, slecht luisteren). Protocollen, aanpakken en methodieken: de speltherapeut werkt cliënt centered en maakt voor ieder kind een werkplan. Dit werkplan wordt reelmati met ouders eëvalueerd. De speltherapeut hanteert een zorvuldie verslalein die zo nodi ebruikt kan worden voor derden. Fysieke omevin (o.a. ebouw): De school beschikt niet over een spelkamer. In de school wordt de RT ruimte 1 da per week ebruikt als spelkamer. Samenwerkin: De speltherapeut werkt nauw samen met, indien aanwezi, de beide ouders van het kind. De speltherapeut beeleidt ook de ouders. 7. CONCLUSIE EN AMBITIES Nadat directie en team de eevens uit de hoofdstukken 3 t/m 6 eanalyseerd, ewoen, berepen en besproken hebben, zijn er conclusies etrokken. Deze conclusies hebben eleid tot ezamenlijke ambities. De daarvoor benodide randvoorwaarden maar ook de renzen aan de ondersteunin op school zijn in kaart ebracht. 7a. Basisondersteunin: (basiskwaliteit en preventieve- en licht curatieve zor) De Eben Haëzerschool vindt het belanrijk om zoveel moelijk kinderen uit Lienden en de directe omevin thuisnabij onderwijs aan te bieden. Dit ebeurt door een oed basisaanbod: Veel aandacht voor en duidelijke afspraken over het onderwijsleerproces: er wordt ewerkt met oede en actuele methoden, er wordt activerende en edifferentieerde instructie eeven door leerkrachten, veel aandacht voor samenwerkin en taakerichtheid binnen de les, voortdurend de focus op de opbrensten en resultaten van het onderwijs. Een positief schoolklimaat: hoe betrokkenheid van leerkrachten en leerlinen, een veilie werksfeer, veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Een edifferentieerd aanbod: het onderwijs wordt eeven vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlinen (handelinsericht werken). In de roepen wordt bij de hoofdvakebieden (op 3 en soms zelfs 4 niveaus) edifferentieerd in instructie, verwerkin en evaluatie. Groepsplannen worden emaakt voor de hoofdvakebieden. Goede kwaliteitszor: de resultaten worden voortdurend eanalyseerd en besproken binnen verschillende niveaus binnen de school. Aandachtspunten worden omezet in actiepunten in roeps-, jaar- en schoolplannen. Communicatie met ouders is van wezenlijk belan voor oed onderwijs. Wij investeren in oede contacten. Het motto daarbij is: samen met de ouders zoren voor wat het beste is voor het kind. Daarnaast zijn er oede contacten met externen (zie extra ondersteunin). Dit ebeurt door een oed zoraanbod: In het zorprotocol heeft de school helder beschreven hoe de zorstructuur vorm wordt eeven. Twee Intern Beeleiders coördineren de leerlinzor binnen de school. 12

13 Volens een vaste plannin vinden er leerlinbesprekinen, roepsbesprekinen en zoroverle plaats binnen de school. Binnen de school zijn moelijkheden voor: o Werken op een eien leerlijn (met een OPP). o Beeleidin voor kinderen met dyslexie (Kurzweil), dysfasie en dyscalculie. o Het volen van een Sovatrainin o Beeleidin van hoobeaafde leerlinen (Kanoeroeroep) o Extra ondersteunin in de zorklas (RT) o Beeleidin van ruzakleerlinen o Speltherapie (intern arranement, zie hoofdstuk 6a) De school heeft protocollen die inezet worden bij pesten, mishandelin en rouw. b. Extra ondersteunin Naast het basisaanbod en het zoraanbod heeft de school de volende moelijkheden om extra ondersteunin van buiten de school binnen de school te halen: (Preventief) Ambulante beeleidin vanuit de REC s. Loopedie Kinderoefentherapie Schoolmaatschappelijk werk Beeleidin vanuit de GGD Beeleidin van de GZ psycholoo Dyslexiebeeleidin van externen binnen onze school c. Ambities en moelijkheden De Eben Haëzerschool heeft in het kader van Passend Onderwijs de volende ambities: Binnen het basis- en zoraanbod van onze school vanen wij zoveel moelijk kinderen met een specifieke onderwijs- en zorbehoefte op. De school heeft er voor ekozen om één specifiek zorarranement in te richten bovenop het zoraanbod en de extra ondersteunin die nu al eboden kan worden. Het opstellen van een oed zorplan Passend Onderwijs, waarin beschreven wordt wat de procedure is voor leerlinen met een speciale onderwijs- of zorbehoefte. Het vormen van een vakkundi zorteam binnen de school. Het verder optimaliseren van het werken met verschillende niveaus binnen de roep (roepsplannen). Professionaliserin van de leerkrachten: welke scholin hebben de leerkrachten nodi om oed Passend Onderwijs te bieden in de roep? De aanwezie individuele expertise binnen de school meer inzetten voor de school als eheel. Het betrekken van ouders bij Passend Onderwijs (communicatie: wat doen we en hoe doen we het?) Een constructieve houdin met en binnen het samenwerkinsverband over het ondersteuninsprofiel en Passend Onderwijs. De Eben Haëzerschool heeft in m.b.t. Passend Onderwijs de volende randvoorwaarden opesteld: Een root spanninsveld op school is: tot hoever kunnen we aan als het aat om het bieden van specifieke leerlinzor? Wat is no haalbaar en werkbaar en wat kunnen we niet meer aan? Wanneer moeten we een leerlin verwijzen? Wanneer moeten we overaan naar een specifiek 13

14 zorarranement? De klassen worden roter en bewerkelijker, er wordt veel van de leerkrachten evraad in het kader van handelins- en opbrenstericht werken en de aandacht voor klimaat en welbevinden ma niet onder druk komen te staan. De school heeft daarom de volende criteria opesteld wanneer we overaan tot het zoeken van een zorarranement buiten de school: Welbevinden: Dit staat bovenaan. Als het welbevinden van een kind landuri onder druk staat, moet ekeken worden naar andere moelijkheden. Waar is het kind het beste op zijn of haar plek? Groei: als een kind edurende een lanere periode op zijn of haar niveau een roei doormaakt. Veiliheid: de veiliheid van de leerkrachten en medeleerlinen ma niet in het edin zijn. Medische verzorin: als medische verzorin noodzakelijk wordt om een leerlin op school te houden. Bedoeld wordt specifieke medische verzorin, waarvoor extra tijd en inzet nodi is. Gebouw: als het ebouw niet toereikend is om specifieke zor te kunnen bieden. Primaire proces: het primaire proces binnen de klas moet voortan kunnen vinden. Tijd en financiën: als er een voldoende middelen zijn om een leerlin de hulp te kunnen even die nodi is. Kennis: als er niet voldoende kennis aanwezi is bij de leerkrachten (of een ambulant beeleider) om een kind oed te kunnen helpen. Ouders: het is een voorwaarde dat ouders open staan voor externe hulp. Wanneer één of meerdere van deze criteria bereikt worden, zal ekeken moeten worden welke ondersteunin nodi is. Dit kan zijn dat er een extern zorarranement binnen de school moet komen, maar kan ook leiden tot het zoeken van een passende plaats voor het kind buiten de school. SSBB en thuisnabij onderwijs De vier SSBB-scholen die aanesloten zijn bij Berseba kiezen vanwee schaalrootte niet af nauwelijks voor een speciaal arranement, maar willen wel zo veel moelijk thuisnabij onderwijs verzoren. Dit eldt met name voor kinderen met een lichamelijke beperkin, voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en/of kinderen met een beperkte edrasproblematiek die de basisondersteunin overstijt. Onze ambitie is om met extra ondersteunin deze kinderen op de eien school of een van de SSBBscholen op te vanen, vanwee het streven naar thuisnabij onderwijs. Deze ambitie van thuisnabij onderwijs (boven de ewone basisondersteunin) willen we raa in samenwerkin met en financiële ondersteunin van ons samenwerkinsverband realiseren. We willen daarmee ook een constructieve bijdrae leveren aan de moelijkheid al onze samenwerkinsverbandkinderen binnen ons eien verband op te vanen. Het betreft hier dus een specifieke doelroep, maar zorleerlinen in het alemeen, met een zwaardere zorbehoefte dan binnen de basisondersteunin eboden kan worden. Het aat om de zorbehoefte die zich op een bepaald moment aandient. Het belanrijkste criterium is dat de keuze voor deze thuisnabijheid het welbevinden en de ontwikkelin van het kind dient en de oede an van het onderwijs op onze scholen niet verstoort. 14

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Hervormde School Regio Midden Versie 28 augustus 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Basisschool met de Bijbel Diermen ijkerkerstraat 97 3882 PE PUTTE 0343-2451982 info@bmdbdiermen.nl 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP)

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Regio midden

Ondersteuningsprofiel. Regio midden Ondersteuningsprofiel Regio midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Voetiusschool, Doorn Juli 2015 Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze te

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Van Damschool samenwerkingsverband Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept a. Pedagogisch concept b. Didactisch concept c. Opbrengstgericht

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Stadhouder Willem III school, Ede Regio Midden 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool Kootwijkerbroek Regio Midden 1. INLEIDIN Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Voetiusschool, Doorn Versiee 10 juni 2014 (concept t) 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2014 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool Regio Midden juli 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool, Veenendaal Versiee 9 juli 2014 (definitief) 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel HUINEN Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten Tel. 0341-491221 Brinnummer: 13XA bshuinen@bmdbhuinen.nl www.bmdbhuinen.nl Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Wegwijzer Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze te plaatsen op de website

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel De Schuilplaats Verzetslaan 17 3882 HH Putten Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats te Putten 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel ersie: 1 oktober 2014 Regio Midden Barneveld 0 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Rehobothschool Kootwijkerbroek Naam van de school: Rehobothschool Brinnummer: 03HU Soort onderwijs: Primair onderwijs Samenwerkingsverband: PO landelijk reformatorisch SMV (PO0001);

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Eben-Haëzerschool Molenstraat 98 6721 WP Bennekom Regio Midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel - september 2016 - Eben-Haëzerschool Molenstraat 98 6721 WP Bennekom Regio Midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Typerin an onze school Missie: Het Moleneld, de school waar elk kind telt! Onder deze missie lit een duidelijke, schoolbrede isie ten rondsla. Deze isie bestaat uit drie kernwaarden:

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Ondersteuningsprofiel De Wartburg 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Ichthus samenwerkingsverband 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept Pedagogisch Didactisch Klimaat Opbrengstgericht Zorg en

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016

Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016 Jac. Catsstraat 70-72 3881 XR Putten 0341-353541 info@bmdbdeakker.nl Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016 CNS Putten B.m.d.B. De Akker Ondersteuningsprofiel is opgesteld in september/ oktober 2015.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 95184 Datum schoolbezoek : 21 juni

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie