Betonsterkte in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betonsterkte in de praktijk"

Transcriptie

1 thema 1 Toelichting op Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid Betoniek 15/20 In Betoniek 15/20 Living apart together gaat het net als dit Cementartikel over de samenwerking tussen constructeur, aannemer en betontechnoloog. In deze Betoniek is voor de betontechnoloog en aannemer uitgelegd wat de rol van de constructeur is in het bouwproces. De uitgave is te vinden op In dit Cementartikel gaat het ook om de rol van de betontechnoloog, zodat ook de constructeur beter kan anticiperen op de stappen die in de uitvoering worden gezet. Betonsterkte in de praktijk De constructeur hanteert in zijn ontwerp betonsterkten die sterk kunnen afwijken van de sterkte in de praktijk. Dit kan leiden tot onbeheerste scheurvorming. Door meer overleg tussen constructeur, aannemer en betontechnoloog kan dit worden voorkomen. Meer overleg zou bovendien kunnen resulteren in een (technisch) duurzamer ontwerp. Dit onderwerp wordt uitgebreid behandeld in het Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid Betonsterkte in de praktijk

2 Karakteristieke druksterkte In de hedendaagse betonpraktijk wordt beton geleverd op basis van prestatie-eisen, vastgelegd in een betonsterkteklasse en (een) milieuklasse(n). Deze worden voorgeschreven door de constructeur. Om aan de betonsterkteklasse te voldoen, geldt een karakteristieke sterkte-eis op 28 dagen. Dit is een ondergrens, er wordt geen bovengrens gesteld. Het is een statistische waarde die wordt bepaald uit metingen van de druksterkte op proefkubussen of -cilinders na 28 dagen verharding (onder genormaliseerde omstandigheden). De toetsing is omschreven in BRL 1801 (tabel 1). In veel gevallen is deze benadering voldoende. Toch worden ook veelvuldig de nadelen ervaren van het slechts stellen van deze karakteristieke druksterkte-eis. In de praktijk valt de werkelijke betonsterkte immers vaak veel hoger uit dan waarmee in het constructieve ontwerp rekening wordt gehouing. Ab van den Bos ABT bv 1 Voorbeeld van een wandproject waar druksterkte op 28 dagen niet maatgevend hoeft te zijn 2 Scheurvorming is een veelvoorkomend probleem In de bouwwereld bestaat al geruime tijd de behoefte duurzamer te bouwen. Daarnaast is er veel ongenoegen over de telkens terugkerende scheurvorming in plaatvormige constructieonderdelen (vloeren en wanden), vooral in de utiliteits- en woningbouw (foto 2). De veranderingen in de samenstelling van het beton(mengsel) sinds de verschijning van NEN-EN en de Nederlandse invulling daarvan in NEN 8005, hebben daarop de nodige invloed. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het initiatief ontstaan een Stufib/ Stutech-studiecel op te richten om de relatie tussen betonsterkte en duurzaamheid te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in het Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid relatie tussen sterkte en duurzaamheid van beton (Stufib-rapport 20). Bouwproces Bij het proces om een betonconstructie te maken, zijn globaal drie partijen betrokken: constructeur, aannemer en betontechnoloog. Zij maken samen een betonconstructie die idealiter voldoet aan de eisen die een opdrachtgever en het bevoegd gezag hieraan stellen. De betonconstructeur ontwerpt een betonconstructie en geeft aan welke betonsterkteklasse daarbij Tabel 1 Eisen aan metingen betonsterkte op basis van BRL 1801 sterkteklasse 1 monster per minimaal 1 ) maximaal 1 ) C12/15 tot C30/37 LC12/13 tot LC25/ m 3 1 per dag 3 per dag C30/37 tot C45/55 LC25/28 tot LC45/50 75 m 3 1 per dag 3 per dag C45/55 tot C60/75 LC45/50 tot LC70/77 50 m 3 1 per dag 6 per dag C60/75 tot C100/115 LC70/77 t/m LC80/88 40 m 3 2 per dag 12 per dag 1 ) productiedagen Nb.:Wat opvalt is dat de grens is gelegd bij C30/37 en niet, zoals we gewend waren, bij C28/35. Dit komt omdat we in Nederland gezamenlijk besloten hebben om de Eurocode te volgen die de cilindrische druksterkte per klasse 5 MPa verhoogt. Daarmee zijn de klassen C28/35 en C53/65, die we als Nederland tot heden hanteerden komen te vervallen. Gebruik deze klassen dus ook niet meer en bepaal aan de hand van de eisen of een klasse lager of hoger gekozen moet worden. 2 moet worden aangehouden en welke milieuklassen van toepassing zijn. De aannemer heeft daarnaast wensen aangaande bijvoorbeeld de verwerkbaarheid en het tijdstip van ontkisten. Met deze informatie gaat de betontechnoloog aan de slag om een betonsamenstelling te ontwerpen die voldoet aan deze eisen en wensen. Vervolgens zorgt de aannemer ervoor, dat deze betonsamenstelling op de juiste wijze wordt verwerkt. Het resultaat is uiteindelijk de gewenste betonconstructie. Alle partijen houden zich hierbij aan de voor hen relevante normen (fig. 3). Duurzaamheid De term duurzaamheid heeft in het Nederlands een dubbele betekenis en kan daardoor verwarrend werken. Enerzijds kan een technische duurzaamheid (Engels: durability) worden bedoeld. Dit is het voldoende bestand zijn tegen de omgevingsomstandigheden (milieu) en het kunnen tegengaan van degenererende werking hiervan in de loop der tijd. Ten aanzien van deze technische duurzaamheid bestaat onder andere de milieuklasse-eis, om een voldoende dicht beton te verkrijgen. Anderzijds wordt met duurzaamheid het behoud van de natuur en de planeet (Engels: sustainability) bedoeld. Hiertoe moeten zo min mogelijk grondstoffen (bijv. portlandcementklinker), energie en CO 2 -emissie bij het ontwerp, de productie en de realisatie van de betonconstructie worden gebruikt. In de rapportage gaat het om beide soorten duurzaamheid. De technische duurzaamheid van de dichtheid van het betonskelet en het al of niet ontstaan van scheuren als een groot lek in deze duurzaamheid. Daarnaast gaat het ook (in mindere mate) om het milieu en het verminderen van de hoeveelheid CO 2 -uitstoot indien dat mogelijk is. Betonsterkte in de praktijk

3 thema 3 Relatie tussen ontwerp, technologie en uitvoering en de bijbehorende normen 4 Invloed van milieuklasse en water-cementfactor op de sterkte uitvoering (aannemer) EN ontwerp (constructeur) Eurocode beton constructie levering (betontechnoloog) EN den. Hoofdoorzaak hiervan is de invloed van de water-cementfactor (of water-bindmiddelfactor) op de betonsterkte, een relatie die voor de constructeur vaak niet afdoende bekend is. Deze water-cementfactor volgt deels uit eisen ten aanzien van technische duurzaamheid, uitgedrukt in milieuklasse(n). Deze milieuklassen resulteren in een bovengrens van de watercementfactor waarmee voor een belangrijk deel ook de sterkte wordt bepaald. Maar ook eisen voortvloeiend vanuit de uitvoering (tijdstip van het ontkisten, aanwezige voorspanning of wensen met betrekking tot de verwerkbaarheid) kunnen leiden tot een hogere eindsterkte dan de betonsterkteklasse aangeeft. Ook het klimaat (zomer/winter) kan een aanleiding zijn om meer (vroege) 3 sterkte te genereren. Het vervangen van bijvoorbeeld 25% CEM III (hoogovencement) door CEM I 52,5 R (portlandcement) leidt al tot een sterkteverhoging na 28 dagen van circa 5 MPa. Als laatste factor wordt genoemd het feit dat beton in de praktijk in de loop der tijd sterker wordt, doordat het na 28 dagen nog niet volledig heeft gereageerd. De nagroei van de sterkte na 28 dagen kan aanzienlijk zijn. Deze extra sterkte is nog te weinig onderzocht om vooraf rekening mee te kunnen houden. Door het uitvoeren van onderzoek kan dit beter inzichtelijk worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het grootschalige betononderzoek van RWS naar de druksterkte in de Nederlandse kunstwerken, dat een veel hogere sterkte laat zien dan mocht worden verondersteld [1]. De werkelijke sterkte van het beton in de constructie wordt dus niet bepaald door de gekozen betonsterkteklasse. In het Stufib/Stutech-rapport zijn figuren opgenomen om dit te illustreren (fig. 4). Al deze facetten kunnen leiden tot een te sterk beton, wat een vergrote kans op krimpscheuren tot gevolg kan hebben. Ook is bij een minimaal gewapende constructie het risico op brosse breuk aanwezig. Het is dus zinvol informatie over de daadwerkelijke sterkte vooraf op te vragen (bijv. contractueel/besteksmatig), zodat hierop kan worden gestuurd. Gevolgen constructeur De rol van de constructeur ligt meestal veel vroeger in het proces dan de uitvoering start. Daarom is het voor de constructeur moeilijk te anticiperen op omstandigheden tijdens de uitvoering. Door echter te begrijpen welke keuzen in de uitvoering logischerwijs worden gemaakt, kan hiermee in het ontwerp wel degelijk rekening worden gehouden. Dit spitst zich toe op de milieuklassen en de gevolgen daarvan voor het 60,0 50,0 40,0 0,45;58 2 ) 0,45(4%);50 0,50;52 0,55;48 0,60;44 0,65;41 0,70;38 sterkte [N/mm 2 ] 30,0 20,0 10,0 0,0 min max F ck +1,48s sturing rekenwaarde EC2 wcf;sterkte (theoretisch) XA2; 320; 0,5 XA3; 340; 0,45 XC1; 260; 0,65 XC2; 280; 0,60 XC3; 280; 0,55 XC4; 300; 0,50 XF2; 300; 0,45 XF4; 320; 0,45 duurzaamheidsklasse; cementgehalte [ kg/m 3 ]; water-cementfactor [-] 2 ) De theoretisch te verwachten waarde met de formule van Buist Betonsterkte in de praktijk

4 5 Gereedliggende wapening voor een vloer met verhinderde vervorming 5 betonmengsel en daarmee voor de uiteindelijke werkelijke druksterkte in de praktijk. De constructeur moet een minimumwapeningseis bepalen om bros bezwijken te voorkomen. Het is onveilig om dit op basis van een te lage betonklasse te doen. Zeker bij plaatvormige constructieonderdelen (vloeren en wanden) waarbij (uitdrogings)krimp in de praktijk vaak maatgevend is voor de uiteindelijke bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS), is het vooraf kennen van de werkelijke te halen sterkte van belang. Een hogere betonsterkte bij een gelijkblijvend wapeningspercentage leidt namelijk tot onvoldoende beheerste (wijdere) scheurvorming, omdat het beton bij een hogere trekspanning zal scheuren. Waar een constructeur rekening mee kan houden, is dat een bepaalde milieuklasse altijd leidt tot een bepaalde minimale sterkteklasse. Uiteraard zijn er, zoals eerder aangegeven, nog meer invloeden op de exacte sterkte. Om dit inzichtelijk te maken, is in het Stufib/Stutech-rapport van een aantal veelvoorkomende milieuklassen de gemeten sterkte genoteerd (tabel 2). Deze sterkten zijn dus ondergrenzen exclusief de verhogende effecten uit de uitvoering en exclusief de doorgroei na 28 dagen. Uit de tabel is op te maken dat het gebruik van een watercementfactor van circa 0,55 of lager, altijd tot minimaal een C30/37 zal leiden. Het rekenen met C20/25 is dan ook niet voor de hand liggend voor deze milieuklassen. Betonleverancier / betontechnoloog De betontechnoloog kan helpen bij het inschatten van de werkelijke betonsterkte. Het probleem is echter dat vaak nog niet bekend is welke centrale het beton zal gaan leveren voor het betreffende project. Door in het contract/bestek eisen op te nemen, kunt u de uitvoering een extra duwtje de goede kant op geven. Bijvoorbeeld door een sterkte-eis te formuleren op een later tijdstip dan 28 dagen. De betontechnoloog kan en wil meestal wel afwijken van de 28-daagse sterkte-eis, maar is in de praktijk gebonden aan zijn gecertificeerd beton waar hij (ook) aan moet voldoen. Er zijn grofweg drie manieren waarop een betontechnoloog zijn mengsel kan leveren: Tabel 2 Gemeten sterkte van een aantal veelvoorkomende milieuklassen wcf milieuklasse minimale sterkte [MPa] minimaal gemiddeld te te verwachten verwachten [MPa] Risico [MPa] 0,45 XD3, XS2, XS >60 XF2, XF4, XA3 0,5 XC4, XD2, XS1 XF3, XA >55 0,55 XC3, XD1, XF1, XA1 35(40) 45 >50 0,6 XC2 33(40) 40(45) >45 0,65 XC1 32(37) 0,7 X0 te klein volume geleverd Betonsterkte in de praktijk

5 thema 6 1 Betonsterkteklasse (C../..) onder Komo-certificaat volgens BRL Op druksterkte op een bepaald tijdstip. Hierbij moet de sterkte vroeger worden gehaald bij ontkisting en later in het geval van verhinderde krimp. 3 Op samenstelling. Hierbij geeft de opdrachtgever zelf aan wat hij in het mengsel wil hebben. Er geldt dan geen prestatie-eis. Bij de tweede mogelijkheid vervalt formeel de betonsterkteklassenotatie, omdat deze genormaliseerd is op 28 dagen. De prestatie-eis kan als volgt worden aangegeven: een betondruksterkte conform de betonsterkteklasse C../.. na.. dagen in plaats van 28 dagen. Door de druksterkte te testen of rijpheidsmetingen uit te voeren, kan in het werk worden bepaald of de sterkte is gehaald. De contracttekst voor een plaat die aan verhinderde krimp onderhevig is, zou dan bijvoorbeeld als volgt kunnen worden omgeschreven: Betondruksterktewaarde conform de betonsterkteklasse C30/37 na 91 dagen in plaats van 28 dagen, milieuklasse XC4 (dus een wcf<0,50). De leverancier moet vooraf de verwachte sterktegroei aangeven op basis van een eerder geleverde samenstelling en/of mengselberekeningen op 28 en 91 dagen. Bij de derde mogelijkheid levert de betoncentrale een mengsel op samenstelling. Omdat de prestatie-eis met betrekking tot druksterkte dan vervalt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de te behalen sterkte. Dit wordt in praktijk bijvoorbeeld gedaan om zo weinig mogelijk uitdrogingskrimp of hydratiewarmte te genereren. Vaak wordt de samenstelling dan in goed overleg met de verschillende partijen opgesteld. Gedegen kennis bij de opdrachtgever is dan uiteraard van belang. Te verwachten ontwikkeling Het voorschrijven van een prestatie-eis op een later tijdstip dan 28 dagen levert in de praktijk nog problemen op, omdat er onvoldoende data beschikbaar zijn van vooral de doorgroei van de betonsterkte na 28 dagen. Onderzoek geschiedt tot nu toe vaak projectmatig en decentraal. Geprobeerd wordt op twee fronten data te verzamelen, zodat in de nabije toekomst veilig een sterkte op een later tijdstip kan worden voorgeschreven. 7 Onderzoek betonmengsels betoncentrales In het Stufib/Stutech-rapport is een aanbeveling gegeven aan de betoncentrales om meer onderzoek naar de te ontwikkelen Betonsterkte in de praktijk

6 6 Vloer met een verhinderde vervorming 7 Minimale wapeningshoeveelheid in een wand 8 Voorbeeld van een wandproject Stufib/Stutech-rapport Het Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid relatie tussen sterkte en duurzaamheid van beton is te verkrijgen op 8 sterkte te doen. Geprobeerd wordt om een landelijke database aan te leggen van een aantal basismengsels die veel in de praktijk worden gehanteerd. Door een goed sjabloon op te zetten van de te noteren parameters, kunnen later andere mengsels worden toegevoegd. De gegevens worden centraal opgeslagen en vandaar uit ontsloten. Onderzoek cementen Omdat de cementen de kachel in het mengsel zijn, is het mogelijk onderzoek te doen naar de sterktegroei van de cementen zonder de overige bepalende invloedsfactoren in het betonmengsel. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook dit onderzoek centraal zal worden aangestuurd. Openheid is daarbij essentieel. Wel zal er in de praktijk ruimte moeten blijven om een bepaalde mengselexclusiviteit te bewaren voor de leverancier. steeds mogelijk om parallel een hogere scheurvormingseis of dekkingseis verplicht te stellen. Door de consequentie van de milieuklasse te kennen, kan veiliger worden gebouwd. Er vindt dan geen onderschatting van het minimale wapeningspercentage plaats noch wordt de scheurwijdte onderschat. In bepaalde gevallen moet/kan met een hogere betonsterkteklasse worden gerekend dan men zou verwachten. Door contractueel al te anticiperen, kan een druksterktewaarde op 91 dagen worden voorgeschreven. Ook kan daarbij van de betontechnoloog worden verlangd de druksterkteverwachting aan te geven. Dit leidt tot meer data over de sterktedoorgroei na 28 dagen. Door in het uitvoeringstraject met de betontechnoloog en de aannemer om tafel te gaan, kan meer kennis worden verkregen over de extra sterkte die zal worden behaald door aanvullende norm- en uitvoeringseisen. Conclusie Zoals omschreven, kan door meer samenwerking onbeheerste scheurvorming worden voorkomen en duurzamer (sustainable) worden gebouwd. Samenvattend komen de volgende acties hieruit voort: De milieuklasse heeft grote consequenties voor de betonsterkte. Kies deze dus zorgvuldig en bewust (en daar waar mogelijk met mate ). Bij een lagere milieuklasse is het nog Literatuur 1 Vervuurt, A., Courage, W., Steenbergen, R., Betonsterkte bestaande constructies. Cement 2012/4. 2 Betonsterkte vs. Duurzaamheid relatie tussen sterkte en duurzaamheid van beton, Stufib/Stutech-rapport 20, Living apart together. Betoniek 15/20 Betonsterkte in de praktijk

Betonsterkte vs. Duurzaamheid

Betonsterkte vs. Duurzaamheid Oorzaak en gevolg vs. Duurzaamheid De aanleiding : Vaste commissie in situ Cur vc12 voorschriftenbetontechnologie Stufib en Stutech Stufib rapport 20 (studiecel 18) te downloaden www.stufib.nl Ab van den

Nadere informatie

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten)

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten) Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 21 Tijd : 14. tot 17. uur (18 minuten) Het deelexamen bestaat uit 9 open vragen. Indien een open vraag volledig juist is beantwoord, zal dit worden gewaardeerd

Nadere informatie

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V.

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Bijscholing betontechnologie Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Onderwerpen Beton Regelgeving Sterkteklassen Milieuklassen Rekenvoorbeeld Sterkteontwikkeling Krimpgedrag Beton

Nadere informatie

Plus zuurbestendig beton

Plus zuurbestendig beton Plus zuurbestendig beton Het cementvrije beton dat hoge weerstand biedt tegen zuren, zouten en sulfaten De plussen van zuurbestendig beton Economisch alternatief PLUS zuurbestendig beton is een economisch

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

beton voor bedrijfsvloeren

beton voor bedrijfsvloeren ABT staat voor voegloze bedrijfsvloeren, zonder beperkingen. In het principe van voegloos ontwerpen (zie ook de flyer voegloze vloeren ) is het beperken van de krimp één van de belangrijkste aspecten.

Nadere informatie

VABOR. Bepaling druksterkte betonconstructies september 12. Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies. Doel van het onderzoek

VABOR. Bepaling druksterkte betonconstructies september 12. Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies. Doel van het onderzoek 1 VABOR Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies Doel van het onderzoek Controle van de geleverde betonkwaliteit Hoe kan op basis van de resultaten van drukproeven op boorkernen

Nadere informatie

eet o n ek Rijpheid in ontwikkeling

eet o n ek Rijpheid in ontwikkeling eet o n ek U itvoeri ng Rijpheid Rijpheid in ontwikkeling 'Kan de kist er al af?' is daags na het betonstorten een veelgehoorde kreet op de bouwplaats. Hoe sterk het beton moet zijn voordat de bekisting

Nadere informatie

Duurzaamheid en Milieuklassen

Duurzaamheid en Milieuklassen Duurzaamheid en Milieuklassen De ontwerper/constructeur moet niet alleen de betonsterkte specificeren, maar ook de milieuklasse, in het belang van de duurzaamheid van de betonconstructie. De Europese norm

Nadere informatie

Balanceren voor gevorderden

Balanceren voor gevorderden thema 1 De praktijk van onderwaterbeton voor ontwerp, uitvoering en technologie Balanceren voor gevorderden Het klinkt simpel, het maken van een bouwput met een vloer van ongewapend onderwaterbeton (owb).

Nadere informatie

BEREKENING SCHEURKANSEN VOOR VERHARDENDE BETONNEN ELEMENTEN

BEREKENING SCHEURKANSEN VOOR VERHARDENDE BETONNEN ELEMENTEN BEREKENING SCHEURKANSEN VOOR VERHARDENDE BETONNEN ELEMENTEN MSc. H.W.M. van der Ham Dr. E.A.B. Koenders Prof. Dr. K. van Breugel DIANA Ontwikkelings Verening Technische lezingen 31 oktober 26 Presenting

Nadere informatie

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte constructies in beton ir. Niki Cauberg, WTCB ir. Benoit Parmentier, WTCB Technologisch Adviseurs Voorbeeld mogelijk probleem: waterinfiltraties, vertikale scheuren

Nadere informatie

Case study Betonnen sokkels voor een windmolenpark in de Baltische zee in opdracht van de Groep Jan De Nul

Case study Betonnen sokkels voor een windmolenpark in de Baltische zee in opdracht van de Groep Jan De Nul Case study Betonnen sokkels voor een windmolenpark in de Baltische zee in opdracht van de Groep Jan De Nul een uitdaging voor maatwerk in stortklaar beton Alain Vanden Meersschaut Product Manager Inter-Beton

Nadere informatie

Spelregels voor 100 jaar

Spelregels voor 100 jaar Betoniek augustus 2009 V a k b l a d v o o r b o u w e n m e t b e t o n BAND UITGAVE 14 26 Spelregels voor 100 jaar Een gezellig spelletje kan al snel uitlopen op onenigheid als vooraf de spelregels niet

Nadere informatie

Rekenregels vvuhsb; een voorzet

Rekenregels vvuhsb; een voorzet 23 Juni 2011 Ir. P.C. van Hennik Ing. P.P.F. van Rijen Rekenregels vvuhsb; een voorzet Inhoudsopgave CAE Nederland B.V. Introductie Praktijk voorbeelden Het materiaal (samenstelling & eigenschappen) Rekenen:

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Scheurvorming in jong beton

Scheurvorming in jong beton Scheurvorming in jong beton Scheurtjes in beton zijn niet direct reden voor ongerustheid. Sterker nog, wapeningsstaal in beton kan zijn werk pas doen als er enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Plus betonmortel. Bouw er iets mooi mee!

Plus betonmortel. Bouw er iets mooi mee! Plus betonmortel Bouw er iets mooi mee! De plussen van Van Nieuwpoort Betonmortel Kennis, ervaring en assortiment Van Nieuwpoort Betonmortel is al meer dan 50 jaar expert in de productie van mortelproducten

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Wijzer met CEM III. Hoogovencement, een robuust recept! Cement&BetonCentrum. brochure wijzer met CEM III.indd 1 28-10-10 14:44

Wijzer met CEM III. Hoogovencement, een robuust recept! Cement&BetonCentrum. brochure wijzer met CEM III.indd 1 28-10-10 14:44 Wijzer met CEM III Hoogovencement, een robuust recept! Cement&BetonCentrum 1 brochure wijzer met CEM III.indd 1 28-10-10 14:44 2 brochure wijzer met CEM III.indd 2 28-10-10 14:44 Hoogovencement Hoogovencement

Nadere informatie

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Producten Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Holle Wand Product en toepassing Het Alvon Holle Wand element bestaat uit twee geprefabriceerde schillen die door middel van tralieliggers met elkaar verbonden

Nadere informatie

POEREN. ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen

POEREN. ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen POEREN ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen ABT b.v. Sinds 1953 Vestigingen: Velp, Delft, Antwerpen Adviesgroepen: Constructies Civiele techniek Bouwmanagement Bouwkunde Installaties ABT België n.v. Sinds

Nadere informatie

Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton

Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton Nieuwe oplossing voor duurzame constructies Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton 1 Voorbeelden van glasvezelwapening ir. G.J. van Tol, Schöck Nederland in beton wordt standaard vervaardigd

Nadere informatie

P. Vermeulen Heiwerken B.V.

P. Vermeulen Heiwerken B.V. BEM1304156 gemeente Steenbergen Funderingsrapport t.b.v. antennemast KPN site aan de Heenweg te De Heen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 31-10-2013 ZK13000761 Omgevingsmanager Datum : 6-9-2013 Project

Nadere informatie

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 2013 Uw bestelling in 6 stappen 1 Bepaal de sterkteklasse De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke

Nadere informatie

Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 100 Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 101 Project...: 14.15.32 Onderdeel.: Dimensies.: [kn] [knm] [mm] [graden] [N/mm2] [knm/rad] Datum...: 16-02-2015 Bestand...:

Nadere informatie

evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer

evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer 21; evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer nager een foto op formaat ca 21 x 24 dmv bewerken/snijden ng in knoppenbalk

Nadere informatie

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Het doel van de aanneming is mede, bij de herstelling van wegvakken, de ingebruikname van cementbetonverhardingen te verkorten tot 36 uur na de aanleg door gebruik te maken

Nadere informatie

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels)

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Participanten Werkgroep Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Cemex Cement Duitsland (W. Remarque) Twentse Recyclings Maatschappij TRM (W. Ekkelenkamp)

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 nehobo@nehobo.

NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 nehobo@nehobo. NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 E-mail nehobo@nehobo.nl Internet www.nehobo.nl Pagina 2 Inhoud Onderwerp 1. Algemene

Nadere informatie

beton buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: 1000 x 220 berekening volgens eurocode 2 inclusief controle scheurwijdte en betondekking

beton buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: 1000 x 220 berekening volgens eurocode 2 inclusief controle scheurwijdte en betondekking Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-013 printdatum : 05-1-011 beton buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: 1000 x 0 berekening volgens eurocode inclusief controle scheurwijdte en betondekking

Nadere informatie

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton 10 sept Gebruiken van vezelversterkt beton Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton ir. Niki Cauberg Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Veel mogelijkheden om vezelversterkt

Nadere informatie

BRL 5060 d.d. 2004-03-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR STAALVEZELBETON

BRL 5060 d.d. 2004-03-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR STAALVEZELBETON BRL 5060 d.d. 2004-03-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR STAALVEZELBETON Op 15-04-2004 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave: Certificatie-instelling

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

PLUS cementgebonden gietvloermortel

PLUS cementgebonden gietvloermortel PLUS cementgebonden gietvloermortel De cementgebonden arbo-technische oplossing voor dekvloeren De plussen van PLUS cementgebonden gietvloermortel PLUS cementgebonden gietvloermortel is dé arbo-technische

Nadere informatie

Combinatie staalvezels en traditionele wapening in keldervloeren Groninger Forum. Hybride beton in vrijdragende vloeren

Combinatie staalvezels en traditionele wapening in keldervloeren Groninger Forum. Hybride beton in vrijdragende vloeren 1 Combinatie staalvezels en traditionele wapening in keldervloeren Groninger Forum Hybride beton in vrijdragende vloeren 52 42014 ing. Michael Menting ir. Miriam Molenwijk ABT 1 Artist s impression Groninger

Nadere informatie

Duurzaam construeren met. Frans van Herwijnen

Duurzaam construeren met. Frans van Herwijnen Duurzaam construeren met Frans van Herwijnen 1 Duurzaam construeren 1. Ontwerpen op levensduur (flexibel, aanpasbaar, demontabel) 2. Inzet massa als warmteaccumulator (BKA) 3. Hergebruik van bestaande

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Plus groen beton. Groen, groener, groenst

Plus groen beton. Groen, groener, groenst Plus groen beton Groen, groener, groenst De plussen van groen beton Een breed pakket secundaire grondstoffen PLUS groen beton is op basis van recyclingmaterialen als gewassen gerecyclede spoorwegballast

Nadere informatie

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING Peter Minne INHOUD - Eisen gesteld aan het beton - Samenstelling van de betonstructuur - Van eisen naar samenstelling - Het gebruik van software

Nadere informatie

2 Beton als bouwmateriaal

2 Beton als bouwmateriaal 2 Beton als bouwmateriaal 2.1 Inleiding 2 Beton is een product dat grotendeels vervaardigd wordt uit natuurlijke grondstoffen: cement, zand, grind en water. Als bouwmateriaal kent het een historie van

Nadere informatie

De toepassing van vezelwapening bij traditioneel funderingsherstel

De toepassing van vezelwapening bij traditioneel funderingsherstel De toepassing van vezelwapening bij traditioneel funderingsherstel Afstudeerrapport Opgesteld door: Tom Godthelp Studentnummer: 500607673 Opleiding: Bouwkunde Constructie Bedrijfsbegeleider: Docent-begeleider:

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Productdatablad. PS-isolatievloer 200 / 210

Productdatablad. PS-isolatievloer 200 / 210 Productdatablad PS-isolatievloer 200 / 210 Productdatablad PS-isolatievloer 200 / 210 2/5 De PS-isolatievloer is een combinatievloer voor toepassing als begane grondvloer boven kruipruimten in woning-

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007 Techniek BA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven 2016-03-01 d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Naam VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

7 Controle en keuring

7 Controle en keuring 7 Controle en keuring 7.1 Definities 7.1.1 Controle Een productieproces bestaat uit het aankopen, aanvoeren en bewerken van grondstoffen en het afleveren van het product of halffabrikaat. Elke activiteit

Nadere informatie

Memo. extern. Beste belanghebbende,

Memo. extern. Beste belanghebbende, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Alle belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 10 april 2014 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd?

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? In Europa geldt Eurocode 8 voor Aardbevingen. Eurocode 8 kunt u bestellen bij het NNI op www.nni.nl.

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Omslag en basisvormgeving springvorm bno, s-hertogenbosch. Grafische verzorging en druk Van de Garde, Zaltbommel

Omslag en basisvormgeving springvorm bno, s-hertogenbosch. Grafische verzorging en druk Van de Garde, Zaltbommel Dienstverlening ENCI en Mebin Beton van de centrale Betonspecie en beton Controle en keuring Cement Toeslagmaterialen Hulpstoffen Vulstoffen Aanmaakwater Nuttige adressen Literatuur, normen en aanbevelingen

Nadere informatie

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies NBN EN 13670 en prnbn B15-400 Uitvoering van Betonconstructies Bekisting en ontkistingstermijnen Michel Denayer NBN EN 13670 Inhoudstafel NBN EN 13670 1. Toepassingsgebied 2. Normverwijzingen Bijlagen

Nadere informatie

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 6 mei 2014 Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup.

Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 6 mei 2014 Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup. Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 6 mei 2014 Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup. 1. Inleiding en aanleiding Interim advies Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie) is een Europese

Nadere informatie

Memo. extern. Geachte heer/ mevrouw,

Memo. extern. Geachte heer/ mevrouw, Van Spijker beton- en waterbouw Aan: Externe belanghebbenden Van Spijker beton- en waterbouw Van: Ester van Spijker CC: Datum: 26 november 2012 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder, scope

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

Concrete Day. 8 December 2011

Concrete Day. 8 December 2011 Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot het voorschrijven van zichtbeton. Carine Callandt - Johan Baeten Concrete Day 8 December 2011 Inleiding Het buitenoppervlak van beton werd lang meestal overdekt

Nadere informatie

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Duurzaam ontwerpen uit oogpunt van Beheer & Onderhoud Agenda Agenda 1. Welkom en even voorstellen; 2. Wat is de doelstelling van deze case?; 3. Duurzaam ontwerpen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Inspanning voor. duurzame. betonproducten

Inspanning voor. duurzame. betonproducten Inspanning voor duurzame betonproducten 1 Een duurzame wereld begint bij jezelf. Beton is en blijft een belangrijk en populair bouwmateriaal. Dit betekent dat we meer aandacht moeten geven aan het verduurzamen

Nadere informatie

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status Inhoud 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?...3 2 Wat is een CUR-Aanbeveling?...4 3 Opstellen van een CUR-Aanbeveling...6 2 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?

Nadere informatie

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek Besteksomschrijving Voton HSP volgens Stabu- en RAW-systematiek Voton HSP heeft een eigen website : www.voton-hsp.nl Stelt u prijs op nader contact, informatie of een Cd rom over het HSP systeem, dan kunt

Nadere informatie

Aanbevelingen voor DE BOUW VAN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES IN BETON

Aanbevelingen voor DE BOUW VAN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES IN BETON Aanbevelingen voor DE BOUW VAN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES IN BETON Aanbevelingen voor DE BOUW VAN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES IN BETON ir. Claude PLOYAERT Raadgevend ingenieur Vertaling : prof.dr.ir.

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BINDMIDDELEN, WHAT S NEW? Sessie 3. Technologie: Men vraagt en wij draaien? Of gewoon: Fusion Cooking? Marcel Bruin, 25 juni 2015

ALTERNATIEVE BINDMIDDELEN, WHAT S NEW? Sessie 3. Technologie: Men vraagt en wij draaien? Of gewoon: Fusion Cooking? Marcel Bruin, 25 juni 2015 ALTERNATIEVE BINDMIDDELEN, WHAT S NEW? Sessie 3. Technologie: Men vraagt en wij draaien? Of gewoon: Fusion Cooking? Marcel Bruin, 25 juni 2015 What s New? CO 2 uitstoot vanuit cement Belangrijke aspecten:

Nadere informatie

100% Circulair beton Slimbreken voor beter granulaat en minder CO2

100% Circulair beton Slimbreken voor beter granulaat en minder CO2 2016-05-09 100% Circulair beton Slimbreken voor beter granulaat en minder CO2 Koos Schenk Alef Schippers smartcrushers.com Inhoud Wat is Slimbreken? Zand en grind, beter dan nieuw Toepassing in betonwaren

Nadere informatie

Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie

Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie Leidraad 1 Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie Leidraad voor het formuleren van prestatie-eisen Achtergrondrapport INHOUD Pagina VOORWOORD...

Nadere informatie

Korte console en tandoplegging

Korte console en tandoplegging Berekenen en detailleren van betonconstructies () Korte console en tandoplegging ing. A. Middeldorp, ABT BV, Velp/Delft/Antwerpen ir. P. Lagendijk (co-auteur), Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Technische informatie

Technische informatie Technische informatie KOMO -certificaat, nr. K49001/01 Afdeling techniek Technische product- en projectondersteuning Telefoon: +31 55 526 88 20 Telefax: +31 55 526 88 22 E-mail: techniek@schock.nl Aanvragen

Nadere informatie

Bouwen met betonmortel

Bouwen met betonmortel Bouwen met betonmortel Betonbouwgids 2012 2012 VOBN Colofon Samenstelling en redactie VOBN, Veenendaal J. Heuveling R. Kerkhoven Ontwerp en vormgeving Springvorm Graphic Design, Sint-Michielsgestel Grafische

Nadere informatie

Uitvoering van schroefpalen; type Avegaar

Uitvoering van schroefpalen; type Avegaar Dienst Stadsontwikkeling GEMEENTE UTRECHT Uitvoering van schroefpalen; type Avegaar (vervaardiging van de in de grond gevormde paal) Nummer : wr 05 auteur : A. Borst eigenaar : A. Borst uitgave : januari

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Inhoud. Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren bij de Rijksgebouwendienst

Inhoud. Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren bij de Rijksgebouwendienst 1 1 november 2012 Inhoud Rechtbank IJDock (in aanbouw), Amsterdam Bron: site ASR Vastgoed Ontwikkeling Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren

Nadere informatie

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Loppersum 27 mei 2014 Interim Advies Nieuwbouwconstructies onder aardbevingsbelasting in NO-Nederland 1 Introductie Simon Wijte Werkzaam bij Adviesbureau

Nadere informatie

Wat is Staalvezelbeton?

Wat is Staalvezelbeton? Samen bouwen aan constructieve veiligheid in Nederland. Studiedag COBc / CUR B&I-dag Ing. A. Hoekstra Technisch Manager 10 november 2011 Vereniging BWT Nederland Wat is Staalvezelbeton? 1 19-11-2011 Van

Nadere informatie

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling 2009-2011 100% vervanging 2014 EN 206 2016 (?) NBN B15-001 1988 Berendrechtsluis 1999 RecyHouse

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Meten van trillingen

Bijlage 1 Meten van trillingen Bijlage 1 Meten van trillingen Categorie bouwwerken Categorie 1 in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton, staal of hout; onderdelen van een bouwwerk

Nadere informatie

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning Bekistingen Inleiding Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp

Nadere informatie

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren C.A. van der Steen -13, 14, 15 oktober 2015 TechnoConsult BV CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren Ir. Corné van der Steen Voorzitter VABOR (vereniging adviseurs betononderhoud en reparatie) Directeur

Nadere informatie

Bruggen en viaducten in hogesterktebeton

Bruggen en viaducten in hogesterktebeton Bruggen en viaducten in hogesterktebeton Gietbouw in de infrastructuur Als het draait om spannende constructies Hogesterktebeton heeft de toekomst Slank, licht en duurzaam bouwen Sinds 1992 is in Nederland

Nadere informatie

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Milieu-impact van constructieve ontwerpen. www.abt.eu

Milieu-impact van constructieve ontwerpen. www.abt.eu Milieu-impact van constructieve ontwerpen www.abt.eu Introductie Multidisciplinair adviesbureau met vestigingen in Velp, Delft, Düsseldorf en Antwerpen. - 260 medewerkers - Actief in binnen- en buitenland

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Productbeschrijving 85 Bovenaanzichten 86 apaciteitstabellen 87-92 Rekenvoorbeeld 93 Bijlegwapening 94 Inbouwhandleiding 95-96 hecklist 97 Brandwerendheid

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Poriso, pure kwaliteit Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Prof.dr.ir. Dick Hordijk Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en TU-Delft Aanleiding COBc-dag 2012: Presentatie Winkelcentrum t Loon (Peeters) Onderzoek

Nadere informatie

Aantasting door sulfaten

Aantasting door sulfaten Aantasting door sulfaten Een typische vorm van chemische aantasting van beton is de inwerking van sulfaten. De aantasting wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de vorming van expansief ettringiet,

Nadere informatie

Van tekening tot bekistingplan. Eindrapport Bijlagen

Van tekening tot bekistingplan. Eindrapport Bijlagen Van tekening tot bekistingplan Bijlagen Björn Timmermans 445448 Eindhoven September 2006 Van tekening tot bekistingplan Een methode voor de aannemer om in de VO-fase een bekistingplan te maken voor in

Nadere informatie

SEC bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze Tel. 09/380.25.88 Fax. 09/380.25.95 Waterdichtheid van betonnen kelders (02/01/2007)

SEC bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze Tel. 09/380.25.88 Fax. 09/380.25.95 Waterdichtheid van betonnen kelders (02/01/2007) Ten Bosse 106 9800 Deinze Tel. 09/380.25.88 Fax. 09/380.25.95 Waterdichtheid van volledig ter plaatse gestorte betonnen kelders Normen Sedert november 2006 is deel 3 van Eurocode 2 van kracht als Belgische

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

De juiste milieuklassen in vier stappen

De juiste milieuklassen in vier stappen APRIL 2005 DUURZAAMHEID BETON De juiste milieuklassen in vier stappen De Europese norm NEN-EN 206-1 voor betontechnologie, met daarbij de Nederlandse invulling NEN 8005, zal niet uitsluitend gebruikt worden

Nadere informatie

DE ISOLERENDE LICHTGEWICHT KANTPLANK

DE ISOLERENDE LICHTGEWICHT KANTPLANK Styrock DE ISOLERENDE LICHTGEWICHT KANTPLANK Laat de kou buiten Styrock Styrock HR Styrock gevelplint Styrock borstwering Styrock producten De Styrock producten staan voor een arbeidsvriendelijke gevelafwerking

Nadere informatie