Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Conform ISO CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek Maarten Schurink Datum laatste uitgifte:

2 Inhoudsopgave Definities en afkortingen Inleiding Normatieve verwijzingen Algemeen Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden Afbakening Organizational Boundary Operationele grenzen Berekeningsmethodiek Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren Wijzigingen berekeningsmethodiek Herberekening referentiejaar & historische gegevens Uitsluitingen Opname CO2 en biomassa Inventarisatie energiestromen Emissie inventaris CO2-Footprint Overzicht emissies Toelichting op de berekening van de CO2-footprint Toelichting Normalisering Onzekerheden CO2-reductie en aanbevelingen Historische gegevens Gerealiseerde emissiereducties, milieubewust, energiezuinige produceren, leveren en inkopen Voortgang (lopende) emissiereducties en CO2-compensatie

3 Definities en afkortingen CI Certificerende Instantie CO2 Koolstofdioxide SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen Koolstofdioxide Scope 1 Scope 2 Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen. Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Hoewel koolstofdioxide vooral ontstaat door menselijke activiteiten door de verbranding van fossiele brandstoffen, kan het ook gevormd worden door bepaalde natuurlijke processen. Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de Aarde. Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business Travel tot scope 2. 3

4 1. Inleiding Voor Vario Grass Masters in Green (hierna Vario Grass genoemd) is het vanzelfsprekend om rekening te houden met de mens en het milieu. Vario Grass voelt zich verantwoordelijk om de milieueffecten van haar bedrijfsprocessen te kennen en zo maximaal mogelijk te benutten om de negatieve effecten op het milieu te beperken. Het beheersen en kennen van CO2-emissies is een belangrijke factor in deze activiteiten. De door Prorail ontwikkelde CO2-Prestatieladder sluit perfect aan bij de duurzaamheidsgedachte die binnen Vario Grass leeft. De CO2-Prestatieladder verplicht Vario Grass om een Carbon Footprint op te stellen. De Carbon Footprint is een praktisch instrument om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Vario Grass ziet de Carbon Footprint als een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door het opstellen van de Carbon Footprint met behulp van de CO2- prestatieladder krijgt Vario Grass inzicht in haar CO2-emissies, zodat er meetbare maatregelen kunnen worden genomen om deze te reduceren. Dit document is bedoeld om alle aspecten rond de CO2-prestatieladder te benoemen en voor de betrokkenen inzichtelijk te maken hoe het klimaatbewustzijn binnen Vario Grass is georganiseerd. Vario Grass heeft als doel zicht te laten certificeren voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, dit houdt in dat Vario Grass onder andere: inzicht heeft in haar energieverbruik; voor de eigen organisatie beschikt over kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen; intern en extern communiceert over haar Carbon Footprint en reductiedoelstellingen; actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Om in kaart te brengen waar CO2-reductie mogelijk is, is besloten om onze energiestromen te inventariseren met behulp van een CO2-footprint. De onderliggende rapportage van de CO2- footprint betreft het jaar Dit wordt tevens ons basisjaar. Er heeft nog geen verificatie door een verifiërende instelling plaatsgevonden. Deze rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld met gebruik van de conversiefactoren op Deze CO2-footprint beschrijft alle punten zoals beschreven in 7.3 a. t/m q. van de norm ISO Ons doel is om ons te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder niveau 3 in

5 2. Normatieve verwijzingen De norm ISO geeft richtlijnen voor de kwantificering en de verslaglegging van broeikasgasemissies en verwijdering op bedrijfsniveau. Dit document is opgesteld volgens de punten A t/m Q van uit de norm ISO In het onderstaande tabel wordt er per element een verwijzing aangegeven naar het hoofdstuk waar het punt uit de norm wordt behandeld. ISO Onderwerp Hoofdstuk A. Omschrijving van de rapporterende organisatie. 4.1 B. Personen verantwoordelijk voor de emissie-inventarisatie 3.1 C. Rapportage periode of inventarisatie jaar 3.1 D. Bepaling van de organisatorische grenzen 4.1 E. Kwantificering van de directe CO2 emissies. 7 F. Omgang met CO2 emissies door de verbranding van bio-massa. 5.5 G. De opname van CO2 uit het milieu. 5.5 H. Uitsluitingen van CO2 emissiebronnen of van CO2 opnamebronnen 5.4 I. Indirecte CO2 emissies i.v.m. de opwekking of inkoop van elektriciteit, 7 warmte of stoom. J. Het basis inventarisatie jaar 3.1 K. Uitleg over wijzigingen m.b.t. het basisjaar of andere historische 3.1 emissieinventaris gerelateerde data, en elke herberekening van het basisjaar of andere emissie- inventarisaties. L. Beschrijving van of verwijzing naar de gebruikte (reken)methode voor 5.1 kwantificering van emissiestromen M. Uitleg over wijzigingen in de methode van het kwantificeren van 5.2 emissiestromen t.o.v. eerder gebruikte methoden N. Verwijzingen naar, of registratie van de gebruikte conversiefactoren voor 5.1 de emissie en opname van CO2. O. Beschrijving van de invloed van onzekerheden op de nauwkeurigheid van 9.3 de gegevens m.b.t. CO2 emissies en de CO2 opname P. Verklaring dat deze emissie-inventaris is opgesteld conform ISO Q. Een verklaring dat de emissie-inventaris is geverifieerd, inclusief het niveau van de verificatie en niveau van verkregen zekerheid

6 3. Algemeen 3.1. Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden Bedrijfsnaam Vario Grass B.V. Inventarisatiejaar 2014 De totale uitstoot van het inventarisatiejaar is vastgesteld op 24,91 Ton CO2 Basis inventarisatiejaar 2014 De CO2-footprint van het basisjaar is niet geverifieerd. Structurele wijzigingen Bij structurele wijziging van de organisatorische grens, de rekenmethodiek en/of de conversiefactoren wordt het basisjaar herberekend om een goede vergelijking tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen garanderen. Verificatiedatum Contactpersoon Verantwoordelijke Verantwoordelijkheden Verantwoordelijke Normering NVT Jasper Eppingbroek Jasper Eppingbroek Elk jaar wordt een CO2 inventaris opgesteld. De verantwoordelijke zorgt dat dit gebeurt op een juiste, reproduceerbare manier. Actualiseren beleid en opstellen/bijstellen doelstellingen Contactpersoon emissie-inventaris Jasper Eppingbroek Interne en externe communicatie Uitdragen en invulling van het initiatief Deze emissie-inventaris is opgesteld volgens punt A t/m Q uit 7.3 uit de ISO Per onderwerp is de verwijzing naar de verschillende punten uit de norm opgenomen. 6

7 4. Afbakening 4.1. Organizational Boundary Organisatorische grenzen vastgesteld volgens bijlage B van het handboek CO2 Prestatieladder versie 2.2. Naam hoofdonderneming Vario Grass B.V. KvK Nummer Aantal werkmaatschappijen NVT Namen werkmaatschappijen NVT Aantal vestigingen 1 Aantal werknemers 6 FTE Beschrijving van de organisatie Vario Grass is gespecialiseerd in het aanleggen en realiseren van kunstgrasprojecten, en het exporteren van kunstgrasprojecten naar landen binnen de EU Operationele grenzen De indeling van de operationele grenzen is afkomstig van het GHG-protocol en worden onderverdeeld in scope 1 en scope 2 en scope 3. Business Air Travel en Personal Cars for Business Travel behoren volgens de SKAO onder scope 2. Bij het opstellen van de CO2 -footprint is de indeling van scope 1 en 2 van de SKAO aangehouden. De emissies uit scope 3 zijn niet meegenomen in dit rapport. Actuele emissiestromen van Vario Grass binnen de zojuist genoemde operationele grenzen Scope 1: Scope 2: Brandstofverbruik van bedrijfsauto s Aardgasverbruik voor de verwarming van het pand Elektriciteitsverbruik pand 7

8 5. Berekeningsmethodiek 5.1. Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren De berekeningsmethodiek is aangehouden die is beschreven in Handboek Prestatieladder versie 3.0 uitgegeven door de SKAO. Tot scope 2 worden de vliegkolometers (Busniess Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers berekend (Personal Cars for Business Travel). Scope 1 en scope 2 zijn in deze rapportage vastgesteld. De conversiefactoren zijn gebruikt zoals deze zijn voorgeschreven op de website Wijzigingen berekeningsmethodiek De berekeningsmethodiek die is toegepast is voorgeschreven in de CO2-Prestatieladder handboek versie 3.0. Sinds de overgang naar versie 3.0 wordt er gebruik gemaakt van de emissiefactoren die staan voorgeschreven op de website Deze emissiefactoren zijn in dit rapport toegepast Herberekening referentiejaar & historische gegevens Het nieuwe Handboek 3.0 heeft gevolgen voor de gebruikte conversiefactoren. Deze nieuwe conversiefactoren zijn toegepast in dit document. De gebruikte conversiefactoren zijn gebruikt zoals gepubliceerd op Uitsluitingen De GHG emissies door het verbruik van koel- en koudemiddelen zijn niet meegenomen binnen de CO2 - rapportage Opname CO2 en biomassa Tot op dit moment heeft er geen opname van CO2 of biomassaverbranding plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten van Vario Grass. 8

9 6. Inventarisatie energiestromen 6.1. Emissie inventaris Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie scopes van emissie. Het inventariseren van de energiestromen binnen de organisatie geschiedt conform scope 1 en 2 van het GHG-protocol. De emissies uit scope 3 zijn niet meegenomen binnen de kaders van dit rapport. Scope 1 Directe CO2-emissies Bedrijfsauto s Emissiebron / -activiteit Verbruik Bedrijfsbussen diesel (2x) Vervoer Diesel Bedrijfsauto diesel (1) Vervoer Diesel Werktuigen Emissiebron / -activiteit Verbruik Handborstelmachine Borstelen Mengsmering Doorslijpmachine Doorslijpen Mengsmering Trilplaten Aantrillen Benzine Brandstoffen Emissiebron / -activiteit Periode / frequentie Aardgas Verwarming kantoor en hal Seizoensgebonden LPG Heftruck Dagelijks kort Scope 2 Indirecte CO2-emissie Elektriciteitsverbruik Emissiebron / -activiteit Verbruik Kantoor Tl verlichting Verlichting Elektriciteit ICT Werklekken / kantoorinventaris Elektriciteit Klimaatbeheersing Airo Elektriciteit Overig Koffiemachine / vaatwasser Elektriciteit Productie Tl verlichting Verlichting Elektriciteit Ondersteunend materieel Werkplaats inrichting Elektriciteit Overig Project Niet van toepassing Zakelijk verkeer Emissie / -activiteit Verbruik NVT NVT NVT 9

10 7. CO2-Footprint Scope 1 Scope 2 Verwarming 2014 Omschrijving Hoeveelheid Conversiefactor CO2 Uitstoot Bron Meter Vario Nr. 5b 845 m3 1,88 Kg CO2/Nm3 1,59 Facturen Meter Vario Nr. 5-8 m3 1,88 Kg CO2/Nm3 0,00 Facturen Bedrijfsauto s Bus 1 4-VJD ,13 (L) Diesel 3,23 Kg CO2/L 8,81 MKB-Brandstof Bus 2 4-VJD ,73 (L) Diesel 3,23 kg CO2/L 7,69 MKB-Brandstof Auto 1 7-SNH ,57 (L) Diesel 3,23 kg CO2/L 1,56 MKB-Brandstof Warmte emissies 0,00 Koude emissies 0,00 Overige brandstoffen Materieel 88,74 (L) Euroloodvrij 2,74 kg CO2/L 0,24 MKB-Brandstof Heftruck 110 (L) Propaan 1,73 Kg CO2/L 0,19 Facturen Elektriciteit (grijs) Meter Vario Nr. 5b 4568 kwh 0,53 kg CO2/kWh 2,40 Facturen Meter Vario Nr kwh 0,53 kg CO2/kWh 2,43 Facturen Gedeclareerde kilometers 0,00 Zakelijk vliegverkeer 0,00 Totaal: 24,91 Ton CO Emissie per scope De totale CO2-emissie in scope 1 bedraagt: 20,08 Ton CO2 De totale CO2-emissie in scope 2 bedraagt: 4,83 Ton CO2 10

11 8. Overzicht emissies Uitstoot in CO2: 30,0 CO2-Uitstoot Vario Grass (per ton) 20,0 10,0 0, Brandstof Verwarming Elektriciteit Scope verdeling: Scope verdeling % 81% Scope 1 Scope 2 Scope 1: CO2-Uitstoot Scope 1 8% 1% 1% 38% 8% 0% 44% Verwarming Vario nr. 5b Verwarming Vario nr. 5 Brandstof 4-VJD-94 Brandstof 4-VJD-95 Brandstof 7-SNH-24 Brandstof Materieel Brandstof Propaan Scope 2: CO2-Uitstoot Scope 2 50% 50% Elektriciteit Vario nr. 5b Elektriciteit Vario nr. 5 11

12 9. Toelichting op de berekening van de CO2-footprint 9.1. Toelichting Hieronder worden de berekeningen van de CO-emissies toegelicht: Brandstofverbruik: Het verbruik van de brandstoffen is bepaald aan de hand van de gegevens verkregen via de rapporten opgesteld door MKB-brandstof. De rapporten zijn digitaal te verkrijgen via het account van Vario Grass op Het verbruik van propaan voor de heftruck is verkregen aan de hand van Facturen. Aardgasverbruik voor verwarming: Het aardgasverbruik is bepaald met behulp van de facturen van de energieleverancier. De beschikbare gegevens betroffen een periode van tot Deze gegevens zijn geëxtrapoleerd naar een geheel jaar (365 dagen). Omdat de factuur van het gasverbruik niet het volledige jaar gestrijkt is het verbruik geëxtrapoleerd. Dit kan een onnauwkeurigheid veroorzaken van maximaal 3% (11/365). Elektriciteitsverbruik: Het elektriciteitsverbruik is bepaald met behulp van de facturen van de energieleverancier. De beschikbare gegevens betroffen een periode van tot Deze gegevens zijn geëxtrapoleerd naar een geheel jaar (365 dagen). Omdat de factuur van het gasverbruik niet het volledige jaar gestrijkt is het verbruik geëxtrapoleerd. Dit kan een onnauwkeurigheid veroorzaken van maximaal 3% (11/365). Conversiefactoren: Er zijn geen andere conversiefactoren gebruikt dan die vermeld zijn op Normalisering De CO2-emissie van Vario Grass is erg afhankelijk van de activiteiten die zijn uitgevoerd. De activiteiten en de organisatie kunnen groeien en krimpen. Ten behoeve van toekomstige vergelijking met het referentiejaar en het vaststellen van kwantitatieve CO2-reductie doelstellingen zijn maatstaven nodig, om tot een goede normalisering te komen. In ons Energiemanagement Actieplan is vastgelegd welke normalisatie wij toepassen. 12

13 9.3. Onzekerheden De verbruikscijfers over 2014 zijn afkomstig van ontvangen facturen en digitale rapportages. Indien facturen onvolledig zijn of waar we gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. Door veel aandacht te geven aan het registreren van brongegevens (meterstanden) trachten we de betrouwbaarheid te verhogen van onze uitstootgegevens Meetonnauwkeurigheden algemeen Hoewel er conversiefactoren opgenomen zijn in bijlage A van de prestatieladder voor diverse oliën, worden deze niet in onze berekeningen van de CO2 -footprint meegenomen. Oliën als smeerolie, hydrauliekolie, transmissieolie en remvloeistof worden in het productieproces niet naar CO2 omgezet. Er vindt geen verbranding plaats. Meetonnauwkeurigheden scope 1 Het verbruik van verwarming (aardgas) is bepaald aan de hand van de factuur van de verhuurder van het pand. De factuur loopt van tot Omdat de factuur van het gas- en energieverbruik niet het volledige jaar gestrijkt is het verbruik geëxtrapoleerd. Dit kan een onnauwkeurigheid veroorzaken van maximaal 3% (11/365). Voor de overige data zijn geen onnauwkeurigheden geconstateerd. Meetonnauwkeurigheden scope 2 Het verbruik van elektriciteit is bepaald aan de hand van de factuur van de verhuurder van het pand. De factuur loopt van tot Omdat de factuur van het gas- en energieverbruik niet het volledige jaar gestrijkt is het verbruik geëxtrapoleerd. Dit kan een onnauwkeurigheid veroorzaken van maximaal 3% (11/365). Voor de overige data zijn geen onnauwkeurigheden geconstateerd. 13

14 10. CO2-reductie en aanbevelingen Nu alle CO2-emissies van onze organisatie in kaart zijn gebracht met de CO2-footprint, moet er nu gekeken worden naar hoe de CO2-emissie verminderd kunnen worden. Om de voortgang van de CO2 reductie te kunnen bewaken en borgen overwegen wij een energiemanagementsysteem te implementeren. Een managementsysteem is een besturingsmiddel dat wordt opgezet om CO2 -reductiedoelstellingen te realiseren. Kenmerkend voor een managementsysteem is de cyclus plan-do-check-act Historische gegevens Totale uitstoot (Ton CO2) 24, Gerealiseerde emissiereducties, milieubewust, energiezuinige produceren, leveren en inkopen Het wagenpark Wij maken uitsluitend gebruik van voertuigen die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan een schoner milieu en de stimulans voor een zuinig brandstofverbruik. De voertuigen van Vario Grass zijn van het merk Volkswagen en alle modellen zijn uitgevoerd in een zogenoemde BlueMotion uitvoering. Rittenregistratie Wij maken gebruik van een Trevler AIR OBD2 systeem, waardoor we middels een uitgebreide rittenregistratie in staat zijn om CO2-uitstoot per bestuurder te meten. Bestuurders met een slecht rijgerag hebben ook altijd een (te) hoge CO2-uitstoot. Sturen op de CO2-uitstoot is een mes dat aan twee kanten snijdt, CO2-doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en het rijgedrag van bestuurders wordt verbeterd Voortgang (lopende) emissiereducties en CO2-compensatie In ons energiemanagement actieplan zijn onze reductiedoelstellingen voor scope 1 & 2 geformuleerd. 14

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 Zwatra B.V. Doc.code: CF Versie: 2 Datum: 2 maart 2015 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Normatieve verwijzingen 2 3. Beschrijving van de organisatie 3

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2012. Pactum Installatietechniek Deventer B.V.

CO 2 -footprint 2012. Pactum Installatietechniek Deventer B.V. CO 2 -footprint 2012 Pactum Installatietechniek Deventer B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO 2

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Van Oostrum Westbroek B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2013. J. Jonker en Zn. v.o.f.

CO 2 -footprint 2013. J. Jonker en Zn. v.o.f. CO 2 -footprint 2013 J. Jonker en Zn. v.o.f. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO 2 -footprint 7 7.

Nadere informatie

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie