JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

2 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN Voorwoord 3 2 Hoofddoelstellingen en resultaten Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren Cloud-ready maken van SURFspot Instellingen ondersteunen bij de transitie naar de cloud 10 3 Software, clouddiensten en content Ontwikkelingen in het aanbod software, clouddiensten en content Naast bemiddelen ook diensten leveren 14 4 Samenwerking Toetreding mbo tot SURF Samenwerking met nationale partners Samenwerking met internationale partners Samenwerking binnen SURF 17 5 Personeel en organisatie 19 6 Financiën Toelichting op de jaarcijfers Balans Winst- en verliesrekening 25 SURFmarket Jaarverslag 2014 SURFmarket bv Utrecht maart 2014 Uitgave: SURFmarket bv Kenmerk:

3 1 VOORWOORD In de SURF-organisatie, waar SURFmarket deel van uitmaakt, werken Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en het middelbaar beroepsonderwijs nationaal en internationaal samen aan innovatieve ICT-voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. > 3 SURFmarket Jaarverslag 2014 SURF kent naast SURFmarket nog twee andere werkmaatschappijen: SURFnet en SURFsara, die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. SURFmarket vervult de rol van ICT-marktplaats voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en het in 2014 tot SURF toegetreden middelbaar beroepsonderwijs. SURFmarket zorgt voor interactie tussen de vraag van hoger en middelbaar beroepsonderwijs en het aanbod van ICT-leveranciers en uitgevers. Door bemiddeling en het faciliteren en uitvoeren van aanbestedingen komen overeenkomsten met speciale voorwaarden tot stand. SURFmarket regelt vervolgens het afsluiten en afrekenen van licenties en de distributie van en toegang tot de betreffende ICT-producten en -diensten (software, clouddiensten en content) via Mijn SURFmarket en SURFspot. Op het snel groeiende aanbod aan clouddiensten speelt SURFmarket in met passende oplossingen.

4 Om invulling te geven aan de (meerjarige) doelstelling een excellente ICT-marktplaats te zijn die klantgerichte en kwa litatief hoogwaardige diensten verleent, is in 2014 nauw samengewerkt met de Klankbordgroep Aanbesteden. Bij de totstandkoming en het onderhoud van specifieke raam- en bemiddelingsovereenkomsten voor software en clouddiensten is vraaggeïnspireerd gewerkt via zogenaamde linking pins : vertegenwoordigers van het netwerk van directeuren van universitaire rekencentra (CvDUR), de ICTmanagers van hbo-instellingen (COMIT) en van de UMC s (AcZie). Daarnaast is de kwaliteit van de klantenservices en online services verhoogd en zijn verbeteringen aangebracht aan Mijn SURFmarket. De reacties daarop zijn positief. en transparante sturing op SURF mogelijk. Tegelijkertijd wordt de samenwerking tussen de werkmaatschappijen gestimuleerd, terwijl ieders kracht in stand blijft. Ook de voorbereiding van gezamenlijke huisvesting van SURF, SURFnet en SURFmarket per januari 2015 maakten 2014 bijzonder. Met ingang van 2015 zijn de drie werkmaatschappijen op een centraal gelegen locatie in Utrecht gehuisvest (Hoogh Catharijne). Daarnaast is intensief samengewerkt aan de totstandkoming en oplevering van het SURF Meerjarenplan SURFmarket draagt voor het eerst directe verantwoordelijkheid voor onderdelen uit het Meerjarenplan. SURFmarket ondersteunt de instellingen bij de transitie naar de cloud door het bieden van een interessant en direct voor consumenten toegankelijk cloudaanbod. Een belangrijke stap in de dienstverlening was de oplevering van cloud.surfspot, waarmee de consumentenwebwinkel SURFspot cloud ready is gemaakt en SURFmarket voor het eerst een gepersonaliseerd aanbod van clouddiensten kan leveren aan individuele eindgebruikers. Vanwege de goede ervaringen met cloud.surfspot.nl is besloten de hele webwinkelomgeving van SURFspot met dezelfde technologie te vernieuwen tot SURFspot 2 Plus. Het afgelopen jaar was voor SURF, en daarmee ook voor SURFmarket, een speciaal jaar. Om de samenwerking van de instellingen binnen SURF te versterken is besloten tot een nieuwe structuur, waarbij de samenwerking in SURF-verband als een coöperatieve vereniging is vormgegeven. Deze nieuwe structuur biedt de instellingen duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de werkmaatschappijen en maakt directe Dit jaarverslag beschrijft de belangrijkste resultaten en activiteiten van SURFmarket in De resultaten van de drie hoofddoelstellingen worden beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van software, clouddiensten en content. In hoofdstuk 4 zijn de samenwerkingsactiviteiten beschreven en hoofdstuk 5 gaat in op personeel en organisatie in Het laatste hoofdstuk bevat een presentatie van de jaarcijfers. De contractwaarde voor software kwam in 2014 uit op 22,7 mln (2013: 27,1 mln). Voor content bedroeg de contractwaarde 31,1 mln (2013: 37,2 mln). De omzet vanuit de webwinkel SURFspot kwam in 2014 uit op 2,6 mln (2013: 3,8 mln), bij een afzet van ruim producten (2013: ). Het financiële jaar 2014 is afgesloten met een resultaat van na belastingen (2013: ). Zowel het bruto omzetresultaat als de kosten over 2014 zijn nagenoeg gelijk aan die in SURFmarket Jaarverslag 2014

5 2 HOOFDDOELSTELLINGEN EN RESULTATEN SURFmarket is de ICT-marktplaats van SURF voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en het in 2014 tot SURF toegetreden middelbaar beroepsonderwijs. Namens de bij SURF aangesloten instellingen fungeert SURFmarket als inkoop- en dus ook als aanbe stedingsorganisatie. De primaire doelstelling van de organisatie is zorgen dat de acquisitie, het beheer en de distributie van ICT-producten en -diensten voor gebruik in het hoger onderwijs en onderzoek klantgericht en kwalitatief hoogwaardig gebeurt. > 5 SURFmarket Jaarverslag 2014

6 EXCELLENTE ICT-MARKTPLAATS De afgelopen jaren maakte SURFmarket een ontwikkeling door richting cloud servicebroker: een organisatie die instellingen en gebruikers zo goed mogelijk faciliteert bij het afnemen en gebruiken van clouddiensten. Voor de komende jaren ziet SURFmarket het realiseren van een excellent functionerende ICT-marktplaats als haar belangrijkste opdracht. Dat omvat meer dan het goed kunnen faciliteren van clouddiensten. SURFmarket wil samen met instellingen zorgdragen voor excellente dienstverlening op het gebied van ICT-producten en -diensten voor de veeleisende consument en invulling geven aan de rollen marktmeester en trusted advisor. Als marktmeester houdt SURFmarket continu zicht op wat er op de markt gebeurt, bewaakt het de kwaliteit van het aanbod en zorgt dat dit op de vraag aansluit. Als trusted advisor is SURFmarket een vertrouwenspersoon en adviseur voor de instellingen. Door voor de instellingen relevante data via de ICT-marktplaats te ontsluiten, helpt SURFmarket de instellingen zicht te krijgen op het ICT-gebruik binnen hun instelling en vorm te geven aan de transitie van een beheer- naar een regieorganisatie. SURFmarket spitst haar dienstverlening steeds meer toe op drie klant typen: consumerende, regievoerende en faciliterende klanten. Consumerende klanten kopen ICT in voor eigen gebruik (studenten en medewerkers); regievoerende klanten schrijven ICT voor aan een grotere populatie (zoals docenten); en faciliterende klanten kopen ICT in voor bijvoorbeeld een faculteit of gehele instelling (inkopers en ICT-managers). De hoofddoelstellingen van SURFmarket waren in 2014: klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren; cloud-ready maken van SURFspot; instellingen ondersteunen bij de transitie naar de cloud. 2.1 Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren Naar aanleiding van het in 2013 gehouden klanttevredenheidsonderzoek zijn in 2014 diverse activiteiten uitgevoerd om de dienstverlening meer klantgericht en kwalitatief hoogwaardig te maken. Zo is bij de totstandkoming en het onderhoud van raam- en bemiddelingsovereenkomsten voor software en clouddiensten gewerkt met zogenaamde linking pins om invulling te geven aan vraaggeïnspireerd werken. Deze vertegenwoordigers van het netwerk van directeuren van universitaire rekencentra (CvDUR), de ICT-managers van hbo-instellingen (COMIT) en van de UMC s (AcZie) werden actief betrokken bij de contractbesprekingen van de tien belangrijkste overeenkomsten in Het is de bedoeling dat aantal in 2015 uit te breiden. Om het assortiment beter aan te laten sluiten op de wensen van de doelgroep zijn uitgangspunten bepaald op basis waarvan overeenkomsten die niet succesvol zijn sneller worden beëindigd. Het effect hiervan zal in 2015 tot uiting komen. 6 SURFmarket Jaarverslag 2014

7 Wegens gebrek aan populariteit bij de instellingen is in nauwe afstemming met de Klankbordgroep Aanbesteden besloten om het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) niet te continueren en op zoek te gaan naar een alternatief om de instellingen blijvend te ontzorgen op het gebied van aanbesteden. SURFmarket is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de door de instellingen af te nemen software en clouddiensten uit het kernpakket. Het betreft hier de consortiumovereenkomsten waarbij de aanschafwaarde de drempelwaarde voor Europees aanbesteden overschrijdt. Het door SURF geïnitieerde Juridisch Normenkader Cloud Services Hoger Onderwijs was in 2014 een belangrijk onderwerp voor zowel SURFnet als SURFmarket. Dit normenkader werd gehanteerd bij veel bemiddelingsovereenkomsten en overeenkomsten voor de aansluiting van clouddiensten op de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext. Het bevat best practice clausules waaraan leveranciers van clouddiensten zich dienen te conformeren, vooral op het gebied van privacy. Daarbij geldt het principe van comply or explain. Ook het in SURF-verband ontwikkelde Informatiebeveiligingsbeleid draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige dienstver lening. In 2014 is gewerkt aan het vergroten van de security awareness bij de medewerkers. Daarnaast is een externe consultant ingeschakeld om te helpen bij de inrichting van de verdere implementatie van het Informatiebeveiligings beleid binnen SURFmarket. Mijn SURFmarket kreeg diverse verbeteringen, in aansluiting op de wensen van de instellingen. De toevoeging van billing & metering -functionaliteit leidde tot positieve reacties. Instellingen krijgen daarmee geconsolideerd, via een dashboard, inzicht in de binnen hun instelling afgenomen en verbruikte diensten. Daarnaast werd specifiek aandacht besteed aan tijdige en heldere communicatie naar instellingen en eindgebruikers. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen zijn de kwaliteitsnormen voor de klantenservices en online services scherper neergezet en nageleefd. Ook werd een helpdesksysteem (Topdesk) geïmplementeerd, waardoor vragen efficiënter en gestructureerder kunnen worden afgehandeld. Er werden nieuwe en verbeterde procedures opgesteld en er is continu aandacht besteed aan klantgericht werken. 7 SURFmarket Jaarverslag 2014

8 Nieuwe functionaliteiten van Mijn SURFmarket Sinds 2003 ben ik licentiecontactpersoon software en doe ik de licentieadmini stratie voor Hotelschool The Hague. Ik zorg ervoor dat licenties op tijd worden verlengd of opgezegd en dat de benodigde software wordt aangeschaft. Ook beantwoord ik vragen uit de eigen organisatie, meestal in overleg met de Licensedesk van SURFmarket. Sinds 2012 is de website van SURFmarket flink verbeterd. Het kunnen printen van het licentieoverzicht vanuit de licentieportefeuille was een groot gemis maar dat is tegenwoordig slechts een kwestie van downloaden of exporteren naar Excel of Word. Voor het bepalen van de totale kosten en de bijbehorende detail berekening is het doorzoeken van facturen niet langer nodig. Met de nieuwste functionaliteit Managementinformatie kan ik gegevens van zowel Mijn SURFmarket als SURFspot raadplegen en exporteren/printen. Ik kan makkelijk vergelijkingsoverzichten maken of een overzicht van lopende en aflopende licenties en de licentiekosten per kalenderjaar. En met de SURFspotgegevens erbij kan ik nu ook het koopgedrag van onze medewerkers en studenten monitoren. En dat alles is mooi en kleurrijk gevisualiseerd. Daarnaast gebruik ik Mijn SURFmarket regelmatig voor het opzoeken van nieuwe producten- en diensten informatie. Al met al ben ik super tevreden over de nieuwe functionaliteiten. Alles is nu heel overzichtelijk onder één dak te vinden. Rosa Mertosemito IT & Facility Services, Hotelschool The Hague 8 SURFmarket Jaarverslag 2014

9 2.2 Cloud-ready maken van SURFspot Cloud.surfspot, books.surfspot en branded stores Omdat de in 2007 ontwikkelde consumentenwebwinkel SURFspot niet in staat is om clouddiensten aan te bieden aan individuele gebruikers is daarvoor een tijdelijke oplossing ontwikkeld, gebaseerd op het opensource e-commerceplatform Magento. Deze winkel voor clouddiensten, cloud.surfspot, werd in het tweede kwartaal opgeleverd en bevat een gepersonaliseerd aanbod van clouddiensten voor individuele gebruikers met afrekenfunctionaliteit. Office 365/Student Advantage was een van de eerste clouddiensten die via cloud.surfspot afgenomen kon worden. Daarvan werden meer dan exemplaren verkocht bij 20 instellingen. Cloud.surfspot kwam tot stand als onderdeel van het SURFworks-innovatieprogramma. Het aanbieden van digitale studieboeken via books.surfspot is stopgezet. Redenen daarvoor waren het beperkte assortiment aan digitaal beschikbare titels en het niet kunnen bieden van een onderscheidende prijs, mede vanwege BTW-wetgeving. Ook was er onvoldoende support bij instellingen en hun docenten voor het gekozen platfom. In het kader van het SURF Meerjarenplan wordt een vervolg gegeven aan dit initiatief binnen het project Streaming studybooks waarbij wordt ingezet op een abonnementsmodel. De kennis en ervaring die is opgedaan in books.surfspot.nl zal hierin worden meegenomen. Het initiatief om voor een specifieke instelling onder SURFspot-label een verkoopkanaal in te richten ( branded store ), zoals in 2013 gebeurde voor de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), werd eveneens stopgezet. Ondanks de positieve ervaringen met lawweb.surfspot besloot EUR hier in het studiejaar geen vervolg aan te geven. Dat belemmerde de mogelijkheid om branded stores in te richten voor andere rechtenfaculteiten. In SURFspot 2 Plus krijgt het concept branded stores opnieuw een plaats. SURFspot 2 Plus en SURFspot 3.0 De consumentenwebwinkel SURFspot 2.0 dateert van Het verder oprekken van de levensduur door functionele eisen en wensen te realiseren binnen het bestaande platform is geen verantwoorde optie. In het jaarplan was gepland dat we in 2014 de strategie zouden bepalen voor SURFspot 3.0. Gezien de goede ervaringen met het opensource e-commerce-platform Magento is in 2014 besloten om naast de als tijdelijk bedoelde webwinkel voor clouddiensten cloud.surfspot versneld een nieuwe winkelomgeving voor het hele consumentenassortiment te realiseren onder de naam SURFspot 2 Plus. De nieuwe omgeving biedt extra functionaliteiten zoals de door instellingen veelgevraagde tweetaligheid en zal leiden tot een verbetering van de winkelbeleving. SURFspot 2 Plus wordt in maart 2015 opgeleverd. Het is nog steeds de bedoeling SURFspot verder te ontwikkelen van een webwinkel tot een platform waar klanten van SURFspot naast winkelfunctionaliteit ook aanvullende relevante informatie vinden over het assortiment en waar zij kennis en gebruikservaringen kunnen delen (SURFspot 3.0). Deze ontwikkeling is onderdeel gemaakt van het project Service Delivery Infrastructure (one-stop-shop) uit het SURF Meerjarenplan en krijgt verder vorm in SURFmarket Jaarverslag 2014

10 2.3 Instellingen ondersteunen bij de transitie naar de cloud In 2014 is de SURF Cloudstrategie bepaald, als opvolger van de genoemde cloud first strategie. In 2013 heeft SURFmarket, vanwege het steeds meer op de markt beschikbaar komen van clouddiensten, de transitie ingezet naar de rol van cloudservicebroker: een organisatie die instellingen en gebruikers zo goed mogelijk faciliteert bij het afnemen en gebruiken van clouddiensten. Het wegnemen van drempels voor gebruik van clouddiensten is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het bieden van een interessant en direct voor consumenten toegankelijk cloudaanbod via cloud.surfspot. Een andere manier om instellingen te ondersteunen bij de transitie naar de cloud is het vraaggeïnspireerd tot stand brengen van (nieuwe) raamovereenkomsten voor cloud diensten, zodat het aanbod optimaal aansluit op de vraag. Het portfolio van SURFmarket bevatte eind 2014 ruim 40 bemiddelingsovereenkomsten met clouddiensten. In 19 daarvan participeerden minimaal 2 instellingen. Hoewel het onderwerp cloud steeds meer op de agenda staat binnen het hoger onderwijs bleef daadwerkelijke afname van clouddiensten via SURFmarket door instellingen, studenten en medewerkers het afgelopen jaar achter bij de verwachtingen. Uitgangspunt van de nieuwe cloudstrategie, die tot stand kwam in samenwerking met SURFnet en SURFsara, is dat de instellingen nu kunnen kiezen uit drie leveringsmodellen via SURF: de public cloud, de communitycloud en een combinatie hiervan. In de nieuwe SURF Cloudstrategie wordt dus niet langer eerst in de public cloud gekeken, maar wordt het leveringsmodel gebaseerd op de behoeften van de instellingen. SURF brengt samen met early adopters eisen en wensen voor clouddiensten in kaart om zo het best passende leveringsmodel te kiezen. Het is de ambitie van SURF dat haar doelgroep in 2018 een substantieel deel van de behoefte aan clouddiensten via de werkmaatschappijen van SURF afneemt. De globale taakverdeling tussen de werkmaatschappijen is die van make (SURFsara), connect (SURFnet) en buy (SURFmarket). Enkele jaren geleden kozen de instellingen samen met SURF voor een cloud first -strategie. Daarbij was de keuze voor nieuwe applicaties gebaseerd op het afnemen van diensten uit de public cloud, tenzij deze daar niet beschikbaar zijn. In dat geval zouden de instellingen samen specifieke clouddiensten voor de sector beschikbaar stellen in een communitycloud, of uitkomen op private oplossingen. 10 SURFmarket Jaarverslag 2014

11 SURF Cloudstrategie De afgelopen jaren zijn er via SURFmarket veel clouddiensten beschikbaar gekomen. Hoewel die voldoen aan de eisen en wensen van de instellingen ten aanzien van privacy en beveiliging, blijft de afname van clouddiensten door de ICT-afdelingen achter bij de verwachtingen. Onderzoekers, docenten en studenten maken privé wel veel gebruik van public clouddiensten, maar ICT-managers houden veel applicaties toch liever in eigen huis. Zij maken zich vooral zorgen over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. De SURF Cloudstrategie , die tot stand kwam in samenwerking met SURFmarket en SURFsara, speelt veel meer in op de vragen van (groepen) instellingen. In intensieve samenwerking met early adopters brengt SURF eisen en wensen voor clouddiensten in kaart om zo het best passende leveringsmodel te kiezen. Dat kan een clouddienst zijn uit de public cloud ( buy ), waarvoor SURFmarket dan de overeenkomsten met de leveranciers verzorgt. Het kan ook een oplossing zijn die wordt aangeboden vanuit de veilige communitycloud ( make ), of een combinatie van die twee. De voorkeur van de instellingen bepaalt hoe het balletje rolt. We kijken bijvoorbeeld met zeven UMC s naar een alternatief voor hun Exchange-omgeving, en met een aantal universiteiten naar webservices waarmee onderzoekers en studenten een eigen website kunnen opzetten voor hun project. Walter van Dijk Programmamanager SURF Cloud, SURFnet 11 SURFmarket Jaarverslag 2014

12 3 SOFTWARE, CLOUDDIENSTEN EN CONTENT SURFmarket werkte in 2014 niet alleen aan de in het vorige hoofdstuk uitgewerkte hoofddoelstellingen, maar ook aan reguliere acquisitie-, beheeren distributieactiviteiten. > 12 SURFmarket Jaarverslag 2014

13 3.1 Ontwikkelingen in het aanbod software, clouddiensten en content In 2014 zijn 100 nieuwe of vernieuwde overeenkomsten afgesloten of ingegaan. Daarvan waren er ruim 60 voor software en clouddiensten en 35 voor content. Software en clouddiensten Op het gebied van software werden onder andere de consortiumovereenkomsten met Adobe, IBM (SPSS) en Microsoft vernieuwd. Deze overeenkomsten hebben een hoge participatiegraad en kennen een hybride model (gecombineerd lokaal gebruik en gebruik in de cloud). In het kader van het SURF-programma Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) is een overeenkomst afgesloten met een nieuwe aanbieder, te weten Mindgame (educational security awareness game). Voor het programma Toetsen en Toetsgestuurd leren (TTL) zijn Turnitin, 12Change Xerte Online Toolkits (XOT) en Cirrus gecontracteerd. In Learning analytics is voorzien op basis van bestaande Business Intelligence contracten zoals die met IBM, SAP en 2AT. Om clouddiensten te kunnen leveren zijn SURFnet en SURFmarket de afgelopen jaren steeds nauwer gaan samenwerken. Clouddiensten van commerciële aanbieders en digitale content van uitgevers worden toegankelijk gemaakt via SURFconext. Van deze online diensten konden er eind 2014 (inclusief content) 47 via SURFmarket worden aangeschaft (2013: 40). Door de koppeling aan SURFconext kunnen gebruikers bij de instellingen veilig met hun instellingsaccount op deze diensten en content inloggen. SURFmarket verzorgt de hiervoor benodigde aansluitingsovereenkomsten, SURFnet de koppeling. Dat laatste gebeurde ook voor enkele clouddiensten waarvoor een instelling een eigen licentieovereenkomst heeft afgesloten met een leverancier. Voorbeelden van nieuwe clouddiensten die via SURFconext beschikbaar kwamen zijn Van Dale Online, Evalytics (een online evaluatietool voor het hoger onderwijs) en het Blue Billywig Online Video Platform voor het beheren, publiceren, converteren en analyseren van audiovisuele content. In totaal waren er eind bemiddelingsovereenkomsten van kracht, met 127 ICT-aanbieders. In vrijwel alle overeenkomsten is sprake van flexibiliteit, vaak zowel in looptijd als op groepsniveau. Op SURFspot waren eind instellingen aangesloten. Content SURFmarket is verantwoordelijk voor het acquireren, afsluiten en onderhouden van overeenkomsten met (wetenschappelijke) uitgevers. Dat gebeurt in opdracht van UKB (het consortium van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) en SHB (het samenwerkingsverband van hogeschoolbibliotheken). Namens UKB werden 13 contracten verlengd. Eind 2014 waren 71 (2013: 78) bemiddelingsovereenkomsten actief met 60 (2013: 70) uitgevers. In overleg met de opdrachtgevers en op basis van de met hen opgestelde jaarkalenders werden onder meer de bemiddelingsovereenkomsten verlengd met Bio One, LexisNexis en Jstor. Ook vermeldenswaardig zijn de contracten met 13 SURFmarket Jaarverslag 2014

14 Springer Ebooks en databases, Cambridge University Press, Thomson Reuters en Lippincott Williams & Wilkins (Wolters Kluwer Health). De daling in het aantal afgesloten overeenkomsten ten opzichte van 2013 wordt deels veroorzaakt doordat de onderhandelingen met OUP Journals, Elsevier, Wiley, Springer, OUP Reference, Johns Hopkins en Annual Reviews nog niet waren afgerond, vooral vanwege verscherpte eisen ten aanzien van open access. 3.2 Naast bemiddelen ook diensten leveren MIJN SURFMARKET: Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand: (Vergelijking met 2013 is niet te maken, omdat sinds vorig jaar alle openbare content van SURFmarket.nl is ondergebracht op SURF.nl); Bereik nieuwsbrief: contactpersonen geabonneerd (2013: 2.184). SURFSPOT: Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand: (2013: ); Bereik nieuwsbrief: studenten en medewerkers geabonneerd (2013 resp en ; Afname laat zich deels verklaren door opschoning van het bestand, daarnaast neemt de animo voor nieuwsbrief als informatiemiddel af. De doorklikratio ligt overigens relatief hoog op 6,6% (bench-mark: 3,5%)). Als gevolg van de veranderingen binnen SURF en het meer beleggen van de uitvoering bij de werkmaatschappijen, nam SURFmarket in 2014 de verantwoordelijkheid voor de repositorydienst voor open content Sharekit en de HBO Kennisbank van SURFshare over. Door deze wijziging bevat de ICT-marktplaats dus niet langer alleen het aanbod van ICT-leveranciers en uitgevers, maar ook diensten die SURFmarket zelf aanbiedt om de marktplaats te verrijken. Het gaat om diensten die (nog) niet door de markt worden geleverd en vaak een sectorspecifiek karakter hebben. Naar verwachting zal de vraag naar dit type dienstverlening toenemen. 14 SURFmarket Jaarverslag 2014

15 4 SAMENWERKING Samenwerking is voor SURFmarket onmisbaar. Alleen door samen op te trekken binnen en buiten SURF en door samen te werken met nationale en internationale organisaties, kan SURFmarket haar doelstellingen realiseren. > 15 SURFmarket Jaarverslag 2014

16 Toetreding mbo tot SURF In 2014 is de mbo-sector toegetreden tot SURF. Vooral de grotere mbo-instellingen hadden die wens al langer. Die beschikten al over een SURFnet-aansluiting en hadden dus ervaring met SURF. Nu kunnen alle mbo-instellingen gebruik maken van de diensten van SURFnet, SURFsara en natuurlijk ook die van SURFmarket. Zoals het afnemen van software en content via Mijn SURFmarket en SURFspot, en deelnemen aan gezamenlijke aanbestedingen. Ook clouddiensten zijn voor het mbo belangrijk. Essentieel daarbij zijn regie en een ontsluitingsmechanisme. Regie houdt in dat er goede producten en diensten beschikbaar zijn tegen de juiste licentievoorwaarden. Via SURFmarket hopen instellingen meer flexibiliteit te krijgen, zoals pay-per-use of de mogelijkheid tot kortlopende licenties. Als ontsluitingsmechanisme ontwikkelen we MBOcloud, een marktplaats waarin digitaal lesmateriaal en clouddiensten beschikbaar komen voor de mbo-instellingen en waar de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext onderdeel van zal uitmaken. Om de mbo-instellingen voor te bereiden op de veranderingen heeft SURFmarket intakegesprekken gevoerd en zijn er productvergelijkingen gemaakt en kosten-berekeningen uitgevoerd. Dat is door de instellingen zeer op prijs gesteld. We zijn ook blij met de mogelijkheid om meer te kunnen samenwerken met het hoger onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Veel van de problematiek is hetzelfde en niemand wordt er beter van als daarvoor in elke onderwijssilo aparte oplossingen komen. Jan Bartling Manager sambo-ict 16 SURFmarket Jaarverslag 2014

17 4.1 Toetreding mbo tot SURF In mei 2014 trad de mbo-sector toe tot SURF. Daardoor zijn alle diensten van SURFmarket, SURFnet en SURFsara beschikbaar voor het mbo en kunnen mbo-instellingen licenties voor software, content en clouddiensten afnemen van SURFmarket. In 2014 werd de dienstverlening aan deze nieuwe doelgroep voorbereid. In het vierde kwartaal werd een vijftal instellingen als pilot op SURFmarket aangesloten. In 2015 gaat de pilot over in reguliere exploitatie. van iaas-platformen. Ook participeerde SURFmarket in het Global Service Delivery (GSD) initiatief. Hoewel het voornemen was om samen met onder andere Internet2, Janet, AArnet en Nordunet een portfolio aan clouddiensten te realiseren, was er in 2014 alleen sprake van actieve kennisdeling. Op het gebied van content heeft SURFmarket samengewerkt in ICOLC-verband (International Coalition of Library Consortia), vooral door het uitwisselen van ervaringen en kennis van business modellen (inclusief open access). 4.2 Samenwerking met nationale partners In 2014 is een nieuwe partnerovereenkomst gesloten met APS IT-diensten en SLBdiensten, die respectievelijk het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bedienen. De overeenkomst kent een looptijd (met terugwerkende kracht) van 2013 tot en met 2017 en heeft betrekking op de samenwerking bij consortiumovereenkomsten. Met APS IT-diensten is overeenstemming bereikt over het continueren van de samenwerking voor SURFspot ten behoeve van basisonderwijs voor Samenwerking met internationale partners 4.4 Samenwerking binnen SURF SURF Meerjarenplan In 2014 heeft SURFmarket intensief meegewerkt aan het tot stand komen van het nieuwe SURF Meerjarenplan Het is de ambitie van SURF om voor haar doelgroep ICTvoorzieningen te bieden die aansluiten bij de actuele behoefte van eindgebruikers en samen met de instellingen in te spelen op de enorme dynamiek in de ICT-ontwikkelingen. Het Meerjarenplan bepaalt de innovatieagenda van SURF en daarmee ook die van SURFmarket. Het is voor het eerst dat SURFmarket binnen een Meerjarenplan de directe verantwoordelijkheid draagt voor onderdelen uit het plan, en zich daardoor naast exploitatie- ook op deze wijze op innovatieactiviteiten richt. In Europees verband werkte SURFmarket met SURFnet aan vergaande samenwerking op het gebied van cloudcomputing. Dat gebeurde met onder andere Europese nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerkorganisaties die zijn verenigd in GÉANT Association. De eerste resultaten zullen naar verwachting in 2015 zichtbaar worden via contracten met vendoren Cloudcomputing Op het gebied van cloudcomputing trok SURFmarket samen met de andere werkmaatschappijen op richting service providers. Ook is in samenwerking met SURFnet afstemming geweest met instellingen over de aanwezige cloudvraagstukken en de manier waarop SURFmarket daarbij zou kunnen 17 SURFmarket Jaarverslag 2014

18 INNOVATIEACTIVITEITEN VAN SURFMARKET IN SURF MEERJARENPLAN Het realiseren van een one-stop-shop Gebruikers hebben behoefte aan geïntegreerde en laagdrempelige ICT-dienstverlening. Met de one-stop-shop geeft SURF invulling aan deze behoefte, in eerste instantie bij consumerende klanten, daarna ook bij faciliterende en regievoerende klanten. Het is de bedoeling dat alle ICT-voorzieningen, van commodity clouddiensten tot en met zeer geavanceerde toepassingen, eenvoudig en eenduidig toegankelijk zijn. faciliteren. Omdat het onderwerp cloud zo verweven is in de vele programma s van het SURF Meerjarenplan werden de activiteiten van de SURF-taskforce Cloud afgerond en is de taskforce opgeheven. De nieuwe strategie is per 2015 de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen van SURF. Daarnaast werd aandacht besteed aan de verdere implementatie van het Juridisch Normenkader Cloud Services HO, de best practice clausules voor overeenkomsten met service providers en Service Level Agreements (SLA s). Het leveren van streaming studybooks Een aantrekkelijk aanbod van digitale studieboekenis een zeer actuele behoefte bij studenten en docenten. Omdat de markt hierin nog onvoldoende voorziet, werkt SURFmarket aan het via een abonnementsmodel beschikbaar stellen van streaming content op any device. Het faciliteren van open access Op het gebied van open access is de markt sterk in beweging. Het hoger onderwijs heeft via de VSNU en de Vereniging van Hogescholen en samen met OC&W een duidelijk open access-beleid bepaald. SURFmarket gaat een bijdrage leveren aan een naadloze transitie van het huidige abonnementsmodel naar het model van open access. Gezamenlijk accountmanagement Ook de samenwerking tussen SURFmarket en SURFnet op het gebied van accountmanagement werd het afgelopen jaar voortgezet. De afstemming met instellingen krijgt hiermee steeds meer één SURF-gezicht. Communicatie richting de instellingen gebeurde zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere werkmaatschappijen van SURF, onder andere via SURF.nl. Het bijdragen aan efficiënte bedrijfsprocessen Bij instellingen groeit de behoefte om gezamenlijk op te trekken, gezamenlijk ICT te ontwikkelen en kennis te delen ten aanzien van hun bedrijfsprocessen, zodat deze zo efficiënt mogelijk kunnen plaatsvinden. SURFmarket gaat de instellingen daarbij ondersteunen en faciliteren. 18 SURFmarket Jaarverslag 2014

19 5 PERSONEEL EN ORGANISATIE In 2014 waren gemiddeld 48 personen (2013: 41 personen) werkzaam bij SURFmarket. Uitgedrukt in fte komt dat neer op gemiddeld 44,00 fte (2013: 39,10 fte). > DIRECTIE STAF INNOVATIE MANAGEMENT TEAM VENDOR MANAGEMENT TEAM CUSTOMER MANAGEMENT TEAM CHANNEL MANAGEMENT 19 SURFmarket Jaarverslag 2014

20 MAN-VROUWVERHOUDING 2014 per 31 december 2014 (2013: 44% vrouw, 56% man) 47% 47% 47% 53% vrouw man Organisatiestructuur Anticiperend op ontwikkelingen in de markt, binnen SURF en specifiek binnen SURFmarket is de organisatiestructuur in 2014 aangepast. Door de introductie van Innovatie Management kan sturing worden gegeven aan de innovatieactiviteiten en worden exploitatie en innovatie met elkaar in balans gebracht. Daarnaast zijn alle vendormanagementactiviteiten in één nieuw team samengebracht, waardoor efficiënter en slagvaardiger kan worden gewerkt. 5% 4% 3% 2% GEMIDDELD ZIEKTEVERZUIM (percentage) 53% 53% 4,98 4 2,7 Gezamenlijke huisvesting Om invulling te geven aan het besluit om heel SURF met uitzondering van SURFsara op één plaats te huisvesten, stond 2014 in het teken van samen met SURFnet en SURF voorbereiden daarvan. Een gezamenlijk projectteam boog zich over de selectie en inrichting van het nieuwe kantoor, de gezamenlijke ICT-voorzieningen, en een gezamenlijk facilitair team. Per 2015 kan SURFmarket samen met SURFnet en SURF (inclusief SaNS Expertisecentrum) hiervan de vruchten plukken. De principes van Het Nieuwe Werken, zoals SURFmarket al hanteerde, zijn op de nieuwe locatie SURF-breed ingevoerd onder het label het SURF-werken. De kantoorruimte fungeert eveneens als ontmoetingsplek voor samenwerking met en binnen de doelgroep van SURF. 1% 0% SURFmarket Jaarverslag 2014

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8 3 SURFmarket in bedrijf 11 3.1 Dienstenportfolio in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 6. 3 SURFmarket exploitatie 12. 4 SURFmarket innovatie 17. 5 Organisatie 21. 2.1 Missie 6 2.

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 6. 3 SURFmarket exploitatie 12. 4 SURFmarket innovatie 17. 5 Organisatie 21. 2.1 Missie 6 2. JAARPLAN 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 6 2.1 Missie 6 2.2 Visie 8 3 SURFmarket exploitatie 12 3.1 Doelstellingen 2015 12 3.1.1 Het transparanter maken van ons portfolio 12 3.1.2 Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 1 Voorwoord 3 2 Cloudservicebroker, vraaggeïnspireerd werken en educatieve e-books 5 2.1 Invullen rol

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Exploitatie 5 2.1 Doelstellingen en resultaten 6 2.2 Software

Nadere informatie

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten.

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. 1 2 1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. Aanbesteden betekent dan sowieso afscheid nemen van SURFnet.

Nadere informatie

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket John Janssen Senior License Manager SURFmarket Pim Slot Team Manager SURFmarket SURFmarket-OCLC pilot voor het UKB-consortium OCLC Contactdag 2015 Achtergrond van de pilot Kan het OCLC WorldShare Platform

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

MBOcloud. Samen slim leren en werken in de cloud. Op weg naar realisatie. MBOcloud

MBOcloud. Samen slim leren en werken in de cloud. Op weg naar realisatie. MBOcloud Samen slim leren en werken in de cloud Op weg naar realisatie Studenten en medewerkers snel en slim toegang geven tot die ICT-diensten en (digitale) leermiddelen die zij nodig hebben voor hun studie of

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

J ARVERSLA G 20 VERSLA

J ARVERSLA G 20 VERSLA JAARVERSLAG 2011 Wat SURFMARKET realiseerde in 2011 INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Aanbesteden 5 3 Innovatie 8 4 Het Nieuwe Samenwerken 11 5 Teams in Beeld 14 5.1 Software

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware.

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware. SURFmarket Algemene Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1: Definities Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Dienstverleningsovereenkomst in

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

MBO en SURF: wie, wat, waar, hoe?

MBO en SURF: wie, wat, waar, hoe? MBO en SURF: wie, wat, waar, hoe? SAMBO-ICT CONFERENTIE ID COLLEGE GOUDA, 2 OKTOBER 2015 Lara Gonzalez (SURFmarket) en Remco Rutten (SURFnet) Agenda 1. Lidmaatschap SURF: stand van zaken (Remco Rutten)

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Insteek bij de realisatie van MBOcloud is, dat plateau 1 vrijwel volledig zal bestaan uit hergebruik en koppeling van bestaande componenten.

Insteek bij de realisatie van MBOcloud is, dat plateau 1 vrijwel volledig zal bestaan uit hergebruik en koppeling van bestaande componenten. Governance MBOcloud 1. Inleiding Nu binnenkort de realisatie van MBOcloud van start gaat, is het goed om vooruit te kijken naar de governance- aspecten van deze ontwikkeling. Het is belangrijk te weten

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Informatiemanagement Even bijpraten over sambo-ict en Kennisnet Algemeen: (meerjaren)plannen sambo-ict en KN en even voorstellen: Marvin Leerdam, nieuwe sectormanager

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Remco Rutten 20 september 2012 Naam Functie Cloud cloud cloud dat a explosion Mobile mobile mobile device explosion Go go go st udy + w ork + play

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring 1 Bespreking van de resultaten 2 Bevestiging bij de jaarrekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam KvK-nummer: 51316080 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief JAARSTUKKEN 2016 JAARREKENING

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie