Gebruikshandleiding Vista Instant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikshandleiding Vista Instant"

Transcriptie

1 GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer:

2 Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld voor de Vista Instant automaat. De Vista Instant is uit te breiden met de volgende opties: 1 Waterfilter. Een waterfilter zorgt voor een goede en constante smaak van consumpties. 2 Waterstop. Een waterstop zorgt ervoor dat bij een eventuele defecte waterslang er niet meer dan de op de waterstop ingestelde hoeveelheid water doorgelaten wordt. 3 Waterpomp (bij geen vaste wateraansluiting) Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor: 1 De gebruiker (dit is degene die uitsluitend aan de buitenzijde de automaat bedient) 2 De operator (reinigt, onderhoud en vult de automaat) 3 De servicemonteur (stelt de automaat in gebruik, instrueert de operator en verricht eventueel reparaties) Waar nodig wordt in deze handleiding aangegeven voor wie het tekstgedeelte van toepassing is. Bijv. bij bediening, onderhoud enz. Zo wordt er ook aangegeven dat de monteur gebruik moet maken van documenten die door de dealer worden verstrekt. Fabrikant: VEROMATIC INTERNATIONAL BV Pieter Zeemanweg GZ Dordrecht Nederland Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Veromatic International B.V. cafeja is een geregistreerd handelsmerk van Veromatic International B.V. SaniWonder is een geregistreerd handelsmerk van Water Wonder Benelux B.V. Hoewel deze gebruikershandleiding met de uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Veromatic International B.V. behoudt zich het recht voor het produkt te wijzigen zonder hiervoor vooraf melding te maken. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Doel Veiligheid Originele onderdelen Hygiëne Ventilatieopeningen Waterfilter Watertemperatuur Uitgiftetijd Elektrische veiligheid Koeler temperatuur Werking Transport en uitpakken Transport Uitpakken Installeren Algemene installatie richtlijnen Aansluitgegevens Elektrische aansluiting Wateraansluiting CO 2 fles aansluiting Plaatsing Aansluiten In bedrijf stellen Instructies voor de operator Afstelling Inleiding Waterdosering Produkten Watertemperatuur Bediening Het nemen van een consumptie Betaalsystemen Sleutelschakelaar Het servicemenu Klok instellen Tijd instellen Schakelklok instellen Schakelklok vrije verkoop instellen Tellers uitlezen Ingredienten voorraad uitlezen en bijstellen Onderhoud Onderhoudsmenu Dagelijks onderhoud Wekelijks onderhoud Vullen produkthouders Onderhoud waterkoeler Wekelijks onderhoud Halfjaarlijks onderhoud CO 2 fles wisselen Verkorte onderhoudsinstructie Dagelijks onderhoud (verkort) Wekelijks onderhoud (verkort) Maandelijks onderhoud Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt STORINGEN & REPARATIE Touch screen meldingen Reparaties Opties Betaalsysteem Sleutelschakelaar Onderkast Onderkast met bekervoorraad Pomp Waterfilter Buiten gebruik stellen Tijdelijk buiten gebruik stellen Afdanken Index...26 Technische gegevens

4 1 Inleiding 1.1 Doel Deze automaat is uitsluitend bedoeld voor de bereiding van warme en koude instant dranken, zoals koffie, cacao, cappuccino, caffè latte en koud water met of zonder koolzuur. Met de heetwater toets kunnen andere warme dranken bereid worden zoals bijvoorbeeld thee. Het is verboden de automaat voor andere doeleinden, als hierboven omschreven, te gebruiken. Ook is het niet toegestaan de automaat te plaatsen in ruimten waar met hoge druk of stoom gereinigd wordt. 1.2 Veiligheid Originele onderdelen Gebruik bij het vervangen van onderdelen uitsluitend originele, door Veromatic International B.V. beschikbaar gestelde (reserve)onderdelen. Dit geldt ook voor de genoemde opties. Die voldoen aan strenge kwaliteitseisen waardoor de automaat optimaal blijft functioneren. Als er geen originele onderdelen worden gebruikt vervalt de garantie en is Veromatic International B.V. niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade Hygiëne Voor een goede hygiëne en veiligheid is het van belang de automaat volgens de voorschriften te onderhouden Ventilatieopeningen Voorkom dat er voorwerpen of vloeistoffen door de ventilatieopeningen in de automaat terechtkomen. Trek onmiddellijk de steker uit de wandcontactdoos als er toch vloeistoffen in de automaat terechtkomen. Spuit vooral nooit met een waterslang of iets dergelijks in de richting van de automaat Waterfilter Het waterfilter (optie) moet elk half jaar, of na ongeveer 6000 liter, vervangen worden. Uw dealer kan u daar meer over vertellen. Een te lang gebruikt waterfilter is nadelig voor de werking van de automaat en kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Gebruik het waterfilter niet op plaatsen waar het water microbiologisch niet veilig is of op plaatsen waar de waterkwaliteit niet bekend is. Volg de installatievoorschriften die in paragraaf 8.6 staan vermeld of volg de installatie voorschriften van het waterfilter Watertemperatuur In de automaat bevindt zich een waterboiler met een watertemperatuur van C. Het water blijft ook bij een uitgeschakelde automaat lange tijd warm Uitgiftetijd De drank wordt vrijwel direct na het selecteren uitgegeven Elektrische veiligheid Er mogen geen delen verwijderd worden waarbij gereedschap nodig is. Dit mag alleen door een erkend monteur gedaan worden. Zie ook paragraaf 3.1. Bovendien mag niet met voorwerpen door de diverse openingen van de automaat gestoken worden en mag er niet met water in of op de automaat gespoten worden. De automaat mag ook niet geplaatst worden in ruimten waar gereinigd wordt met stoom- of hogedruk apparaten. 4

5 1.2.8 Koeler temperatuur Indien de automaat voorzien is van een koeler dan moet u er op passen dat het water in het koelbad van de koeler niet bevriest. Indien het koelwater toch bevroren is dan dient de automaat uitgeschakeld te worden en de waterleiding afgesloten te worden. Het opnieuw in bedrijf stellen van de automaat dient door een servicemonteur gedaan te worden in verband met mogelijke interne beschadigingen van de automaat. 1.3 Werking In figuur 1-1 is schematisch de werking van de automaat weergegeven: Nr. Omschrijving 1 Wateraansluiting 2 Reduceerventiel (optioneel) 3 Waterfilter (Optie) 4 Inlaatventiel 5 Terugslagklep 6 Boiler 7 Uitlaatventiel 8 Boileraftap 9 Koeler (optioneel) 10 Ventielblok koude dranken (optioneel) 11 Produkthouders 12 Mixerunits 13 CO 2 drukreduceer (optioneel) 14 CO 2 fles (optioneel) In deze automaat worden dranken bereid volgens het instantprincipe. figuur 1-1 Het benodigde hete water komt uit een boiler. In deze boiler wordt het water constant op een bepaalde temperatuur gehouden. Als het water onder een bepaald niveau komt, wordt het inlaatventiel geopend waardoor weer leidingwater in de boiler kan stromen. De al aanwezige hoeveelheid water en het verwarmingselement zorgen er samen voor dat het nieuwe water snel op de juiste temperatuur is. Instantprincipe Er wordt een bepaalde hoeveelheid heet of koud water en poeder(s) gedoseerd in een mixerunit. Daar worden beiden met behulp van een snel draaiende mixer met elkaar vermengd. Dit mengsel stroomt, al of niet gecombineerd met een ander oplosprodukt, uit de uitloop in uw beker of kan. 5

6 2 Transport en uitpakken 2.1 Transport Het vervoeren van deze automaat mag uitsluitend in de originele verpakking gebeuren. Op de verpakking staan aanwijzingen die nodig zijn voor het opslaan en vervoeren van deze automaat. bijv. vorstvrij bewaren, niet stoten, steekwagen positie, maximale stapelhoogte enz. Transport gegevens: Opslagtemperatuur : + 0º tot + 50º Celsius Afmetingen (hxbxd) incl. verpakking : 810 x 390 x 600 mm Gewicht automaat zonder koeler : ca. 37 kg met koeler : ca. 79 kg 2.2 Uitpakken Controleer de verpakking op beschadigingen. Een beschadigde automaat kan onveilig zijn en mag niet in gebruik genomen worden. Neem in dat geval contact op met uw dealer. De automaat mag alleen vervoerd worden in de originele verpakking. Bewaar de verpakking dus als verwacht wordt dat de automaat later weer vervoerd moet worden. 6

7 3 Installeren Het installeren mag alleen gebeuren door een bekwaam servicemonteur! 3.1 Algemene installatie richtlijnen Behalve de wettelijke richtlijnen waaraan een servicemonteur moet voldoen stelt Veromatic International BV bovendien nog de volgende eisen aan een servicemonteur: 1 De monteur is goed op de hoogte van Vista Instant automaten, door training bij Veromatic International B.V. of door gelijkwaardige, elders verkregen training. 2 De monteur gebruikt de instructies, schema s enz. die voor dit type en uitvoering gelden. 3 De monteur is goed op de hoogte van de geldende richtlijnen voor hygiëne. 3.2 Aansluitgegevens De Vista Instant is uitsluitend geschikt voor gebruik in huishoudelijke-,kantoor- en licht industriële omgevingen. Bij plaatsing in een andere omgeving kan Veromatic International niet garant staan voor het correct werken van de automaat. De automaat mag alleen op plaatsen staan waar hij in het zicht staat van getraind personeel. Er moet altijd getraind personeel in de buurt zijn van de automaat Elektrische aansluiting Aparte groep alleen voor deze automaat met zekering 16 Amp. Deugdelijke wandcontactdoos met randaarde Voedingsspanning : 230 V ~ ± 10% Frequentie : 50 Hz ± 2% Elektrisch vermogen : 3150 W (uitvoering met enkel verwarmingselement) : 6150 W (uitvoering met dubbel verwarmingselement) : 3450 W (uitvoering met enkel verwarmingselement en koeler) : 6450 W (uitvoering met dubbel verwarmingselement en koeler) Bedrijfstemperatuur : C Wateraansluiting Wateraansluiting : ¾ (toevoer boiler) : 8mm (toevoer koeler) Waterdruk : 0,2-8,5 x10 5 Pa (= 0,2-8,5 bar) : 2,0-8,5 x10 5 Pa (=2,0-8,5 bar) voor uitvoering met koeler Waterslot : Veromatic International BV schrijft het gebruik van een waterslot (bestelcode HL-00190) voor en aanvaardt geen enkele verantwoording en eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot waterschade, indien de automaat zonder deze beveiliging wordt geïnstalleerd CO 2 fles aansluiting Indien de automaat is voorzien van een koeler met koolzuur (CO 2 ) geldt bovendien het volgende: Werkdruk CO 2 voorziening : 3,5 x10 5 Pa (=3,5 bar) 7

8 3.3 Plaatsing Plaats de automaat: Binnenshuis op een vorstvrije plaats waar deze niet bloot staat aan vocht en niet nat gespoten kan worden. Met voldoende vrije ruimte om de automaat om bijvoorbeeld de deur te kunnen openen (zie figuur 3-1, maten in mm). Op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond. de buurt van een makkelijk bereikbare wandcontactdoos zodat bij noodgevallen de steker er uitgetrokken kan worden. Bij plaatsing direct onder een kast links en rechts minimaal 100 mm vrijhouden. 3.4 Aansluiten WAARSCHUWING! Geef de automaat de kans om te acclimatiseren. Laat hem daartoe minstens een half uur op zijn werkplek staan alvorens hem aan te sluiten op het lichtnet. 1 Spoel de waterleiding door zodat eventueel vuil niet in de automaat terechtkomt. 2 Sluit de waterslang aan. Dit werkt uitsluitend met een nieuwe bijgeleverde aansluitset. De wateraansluiting moet voldoen aan de lokaal geldende regels van het waterleidingbedrijf. 3 Kontroleer of de slang knikvrij hangt en niet beschadigd is. 4 Stel de automaat waterpas op met behulp van de stelpootjes aan de onderkant van de automaat. 5 Vul, indien aanwezig, het koelbad tot het aangegeven niveau (binnenkant bad) met behulp van de vulslang aan de voorzijde. 6 Zet de kraan open. 7 Kontroleer op eventuele lekkage. 8 Laat de automaat minstens een ½ uur op z n plek staat zodat deze kan acclimatiseren. 9 Kontroleer of het netsnoer niet over scherpe randen of over een warm oppervlak loopt. 3.5 In bedrijf stellen Dit mag alleen door een erkend service monteur gebeuren! figuur Open de deur van de automaat. 2 Steek de steker in de wandkontaktdoos. De automaat start nu op en het touch screen geeft de software-nummers weer. Door op de pauze toets te drukken blijven de nummers staan. De boiler wordt nu gevuld met water ( Geen water in touch screen). 3 Vul intussen de produkthouder(s). Als de boiler gevuld is met water verschijnt de melding Opwarmen. 4 Wacht tot het water in de boiler op temperatuur is ( Opwarmen uit touch screen). 5 Spoel alle leidingen door, door alle mixersystemen te spoelen en, indien aanwezig, vijf keer koud water te nemen die u weggooit. 6 Stel de automaat af op de gewenste smaak en hoeveelheid. Vul de afwijkende waarden in op de bijbehorende instellijst. Neem elk produkt minimaal 2x om de afstelling te kontroleren. 7 Instrueer de operator over de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen en die samen met de instellijst goed te bewaren. 8 Sluit de deur. 9 Opmerking: indien de automaat is voorzien van een koeler kan het ongeveer 2 uur duren voordat het water in de koeler voldoende is afgekoeld voor een koude consumptie. Houdt u daar rekening mee. 8

9 3.6 Instructies voor de operator Nadat de automaat geïnstalleerd is en gebruiksklaar is gemaakt moet de service monteur aan de hand van deze handleiding de operator een instructie geven hoe de automaat op een verantwoorde manier te onderhouden. Veiligheid en hygiëne staan hierbij centraal. 9

10 4 Afstelling 4.1 Inleiding Om alle produkten en waterhoeveelheden te kunnen doseren zijn er diverse motoren en ventielen ingebouwd. Door gebruik te maken van moderne elektronica zijn de verschillende aanstuurtijden nauwkeurig te regelen. Er zijn diverse combinaties te maken die, binnen zekere grenzen, door de servicemonteur te wijzigen zijn. De automaat wordt geleverd met een standaard fabrieksinstelling. Op deze standaard instelling kan altijd worden teruggevallen. Uw dealer zorgt ervoor dat de automaat bij u ter plekke op uw smaak wordt afgesteld. Het afstellen mag alleen gedaan worden door een servicemonteur. De instellingen van produkt- en waterhoeveelheden kunnen per automaat verschillen. Iedere automaat heeft een uniek automaatnummer met bijbehorende software versie. Als u de afstelling van uw automaat veranderd wilt hebben is het volgende van belang voor de dealer: Het automaatnummer. Dit staat op het typeplaatje dat, afhankelijk van de uitvoering, te vinden is aan de binnenzijde op de rechterzijwand of op de achterkant van de automaat. Het operating system nummer. Dit verschijnt in het touch screen bij het inschakelen van de automaat. Het model en type nummer. Dit verschijnt in het touch screen bij het inschakelen van de automaat. Met deze gegevens is het voor uw dealer mogelijk om de instellingen aan uw persoonlijke wensen aan te passen. 4.2 Waterdosering De waterhoeveelheid wordt bepaald door: De tijdsduur dat het uitlaatventiel aangestuurd wordt. Voor koude dranken, indien de automaat is voorzien van een koeler, de stand van het reduceerventiel. 4.3 Produkten De produkthoeveelheid is afhankelijk van: De tijdsduur dat de produkthouder-motor aangestuurd wordt. De gebruikte spiraalworm in de produkthouder om het produkt te doseren. 4.4 Watertemperatuur De watertemperatuur van het water in de boiler is door uw dealer instelbaar. Globaal kan worden gesteld: Te lage temperatuur Het produkt lost niet goed op Te hoge temperatuur Water kan onder bepaalde omstandigheden gaan koken, waardoor een beveiliging de automaat uitschakelt Er moet dan door een servicemonteur gereset worden voordat de automaat weer in bedrijf kan worden genomen De temperatuur van het water voor koude dranken, mits aanwezig, is niet instelbaar. 10

11 5 Bediening De Vista Instant is voorzien van een touch screen waardoor de automaat zeer eenvoudig is te bedienen. Dit touch screen wordt behalve voor het weergeven van informatie ook als toetsenpaneel gebruikt. Ook is de automaat voorzien van diversen sensoren die terugkoppeling geven aan de gebruiker via het touch screen en de verlichte banen op de deur. Bijvoorbeeld de bekersensor 'ziet' waar een beker geplaatst is en geeft dit aan met een knipperende lichtbaan op de deur. 5.1 Het nemen van een consumptie 1 Maak een consumptie keuze door op de toets (ovaal) te drukken op het touch screen (zie figuur 5-1 en figuur 5-2). Met de toetsen Meer en Terug kunt tussen meerdere schermen met consumptiekeuzen bladeren. U ziet een rood kleurige baan op de deur knipperen die aangeeft waar u uw beker moet plaatsen op het bekerrooster. Voor warme dranken is dat links op het bekerrooster, voor koude dranken en heet water zonder toevoegingen is dat rechts op het bekerrooster. Na het plaatsen van de kopje of beker, of indien u al een kopje of beker had geplaatst, zal de baan rustig knipperen. 2 Pas indien gewenst de sterkte van uw consumptie aan. In figuur 5-3 kunt u het vervolgscherm zien voor als u koffie heeft gekozen. Rechts van de consumptie ziet u een plus- en mintoets waarmee de sterkte aangepast kan worden. In geval dat voor deze consumptie de optie Direct starten is ingesteld ziet u dit optionele scherm niet want de consumptie wordt dan direct uitgegeven. U kunt wel van te voren het aantal consumpties instellen met de kannen toets. Zie ook punt 3 hieronder. 3 Stel het aantal kopjes in als u een kan geplaatst heeft. Dat kunt u aangeven door op de kannen toets te drukken op het touch screen (zie figuur 5-3, rechts in het midden de toets met een kan erop). Met de plus en de min toets die dan verschijnen kunt u het aantal kopjes in stellen. 4 Afhankelijk van de gekozen consumptie kunt u naar wens melk of suiker toevoegen. Druk daarvoor op de toets Melk en/of Suiker en stel daarna eventueel de hoeveelheid bij met behulp van de plus- en mintoetsen die dan rechts daarvan verschijnen. 5 Als u een glas in plaats van een kopje of beker gebruikt kan het zijn dat de beker sensor niet ziet dat u een glas geplaatst heeft. De automaat zal in dat geval geen consumptie uitgeven en een knipperende baan op de deur laten zien om aan te geven dat u een beker of kopje moet plaatsen. U kunt deze sensor tijdelijk negeren door op de toets 'Glas' te drukken. Als de automaat wel een beker detecteerd verdwijnt de glas toets uit het touch screen. EN EN Koffie Cappuccino Cappuccino speciaal Espresso Café crème Espreschoc Café mocca Hot chocolate Chocolademelk Heet water Espresso Café macchiato Dubbele espresso Wiener melange Meer.. figuur 5-1 Terug figuur 5-2 figuur

12 6 Vervolgens drukt u op de Starttoets om de consumptie uit te laten geven. Voldoe indien nodig aan de betaalverplichting. In het touch screen wordt weergegeven dat uw drank bereid wordt. Pas op! Warme dranken kunnen brandwonden veroorzaken. Houdt uw handen uit de buurt van uw beker, kopje of glas zolang de automaat nog bezig is met uw consumptie. 7 Met de stoptoets kunt u eventueel de procedure afbreken. Een consumptie die al 'in de maak' is wordt wel afgemaakt, tenzijn het koud of heet water betreft, die worden onmiddellijk afgebroken. Als u meerdere consumpties heeft geselecteerd middels de kannen toets dan zal de automaat stoppen na uitgifte van de consumptie waar het mee bezig is. 8 Als uw consumptie gereed is zal de automaat dat aangeven in het touch screen. Ook is instelbaar dat de automaat een geluidssignaal geeft als uw drank bereid is Betaalsystemen Als de automaat met een betaalsysteem is uitgerust wordt in het touch screen aangegeven of het betaalsysteem op dit moment aktief is. De prijs van de consumptie kunt u dan lezen in de toets. Indien u niet voldoende saldo heeft op uw kaart, of indien te weinig geld is ingeworpen geeft de automaat een filmpje weer waarop te zien is dat er geld moet worden ingeworpen. Het ingeworpen geld of het aanwezige krediet op de kaart wordt rechtsonder weergegeven in het touch screen Sleutelschakelaar Als extra kan deze automaat uitgevoerd worden met een sleutelschakelaar. Hiermee kan de gebruiker van de sleutel: De kannenfunctie gebruiken als de automaat op betaalde uitgifte staat (zonder hiervoor te moeten betalen). Een kan vullen als de automaat door uw dealer is ingesteld op Kan niet mogelijk. Rinse mixer 1 Rinse mixer 2 Rinse mixer 3 Rinse mixer 4 Rinse all Rinse hot water 5.2 Het servicemenu De Vista Instant is voorzien van een servicemenu (zie figuur 5-5) waarin instellingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot het werken van de automaat. Zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld wat de huidige tijd is en wanneer de automaat moet in- en uitschakelen. Ook kunnen tellers worden uitgelezen. Het servicemenu is alleen beschikbaar in Engelse taal. Exit Enter service menu figuur 5-4, het Onderhoudsmenu Service menu Machine Off/ On Prices U komt in het Servicemenu via het Onderhoudsmenu (zie figuur 5-4). Ook het onderhoudsmenu is in Engelse taal. Om in het Onderhoudsmenu te komen opent u met behulp van de deursleutel de deur van de automaat terwijl deze aan staat. Vervolgens drukt u op de toets 'Servicemenu' om in het servicemenu te komen. 5.3 Klok instellen Free /Paid/Discount Counters Clock Switchtimes Exit System Product Read log Monitor sensors Password Tijd instellen figuur 5-5, het Servicemenu Als u in het servicemenu op de toets 'Clock' drukt kunt u de huidige tijd instellen. U zult een menu zien waarin eenvoudig met pijltjes toetsen tijd ingesteld kan worden. U drukt op de toets 'OK' om de wijzigingen op te slaan en een menu omhoog te gaan. U kunt ook de instelling afbreken door op de 'Cancel' toets te drukken. 12

13 5.3.2 Schakelklok instellen De automaat is voorzien van een electronische schakelklok (zie figuur 5-6). Hiermee kan de automaat op maximaal vier gedeelten van de dag automatisch d.m.v. programma s aan en uit gezet worden, of op gratis/betaald/korting gezet worden. De automaat houdt zelf rekening met de opwarmtijd van de boiler. Kind Time on Time off Su Kind Time on Time off Su not used 0:00 0:00 Mo Tu not used 0:00 0:00 Mo Tu We We Th Th Program 1 Fr Sa Program 2 Fr Sa + De schakelklok kan aan of uit gezet worden. Als de schakelklok uit wordt gezet zal de automaat altijd aan staan. Als de schakelklok aan wordt gezet moeten er programma s worden ingesteld. Aan de rechterkant van het scherm staan de bedieningstoetsen. Deze zijn van boven naar beneden: 1 Beweeg cursor omhoog, 2 Waarde met één eenheid ophogen, 3 Numeriek toetsenbord oproepen voor direct numeriek ingeven van waarden, 4 Exit toets (menu verlaten met behoud van wijzigingen), 5 Waarde met één eenheid verlagen, en 6) Beweeg cursor omlaag. Kind Time on Time off Su Kind Time on Time off Su not used Program 3 0:00 0:00 Mo Tu We Th Fr Sa not used Program 4 0:00 0:00 Mo Tu We Th Fr Sa figuur 5-6, schakelklok menu Om een instelling te wijzigen beweegt u de cursor met behulp van de pijltjestoetsen naar de betreffende instelling. Met de plus en min toets stelt u de gewenste waarde in. Als u de toets ingedrukt houdt dan zal de waarde automatisch en steeds sneller opgehoogd/verlaagd worden. De dagen waarvoor de wijziging moet gelden kunt u gewoon selecteren door met uw vinger op de betreffende dag te drukken. Geselecteerde dagen worden geïnverteerd weergegeven. Wijzigingen worden direct opgeslagen dus om een instelling ongedaan te maken moet u de waarde gewoon opnieuw instellen Schakelklok vrije verkoop instellen Indien de automaat is ingesteld op betaalde uitgifte kan ervoor gekozen worden dat op bepaalde gedeelten van de dag de automaat op gratis gezet wordt. Omdat het dezelfde programma s betreft als bij bovenstaande paragraaf kunt u maximaal vier blokken per dag instellen. De manier van tijd instellen is hetzelfde als voor het instellen van de schakelklok. 5.4 Tellers uitlezen De Vista Instant is uitgerust met elektronische tellers om het aantal genomen consumpties bij te houden. Voor het aflezen van deze software-tellers gaat u als volgt te werk: Druk op de toets 'Counters' in het servicemenu. U ziet vervolgens een overzicht van alle produkten en de hoeveelheid consumpties die ervan uitgegeven is. Met de Exit toets gaat u weer een menu omhoog. 5.5 Ingredienten voorraad uitlezen en bijstellen Om het gebruik van ingrediënten inzichtelijk te maken en om te zien hoe vol de produkthouders zitten kan gebruik gemaakt worden van het ingrediënten voorraad overzicht. Ook kunt u hier het niveau van het produkt in de produkthouder weer opnieuw instellen na het vullen. Het uitlezen werkt als volgt: Open de deur van de automaat terwijl deze aan staat. U komt in het onderhoudsmenu terecht. Open nu de bovenklep van de automaat (zie ook figuur 6-1). U ziet nu in het touch screen de produkthouders afgebeeld en tevens het (geschatte) niveau van het produkt in de betreffende produkthouder. Om het niveau van het ingrediënt in de produkthouder bij te stellen drukt eenvoudig op het corresponderende niveau op de container. Met de toets 'Terug' gaat u weer een menu omhoog Instant coffee Soup Milk Sugar Chocolate Terug figuur

14 6 Onderhoud Goed onderhoud is van groot belang. Hygiëne en een lekkere kop koffie zijn nauw met elkaar verbonden. Door de instructies goed op te volgen kan de automaat op een veilige en efficiënte manier schoongehouden worden in overeenstemming met HACCP voorschriften. WAARSCHUWING! Spuit nooit met vloeistof in of tegen de automaat. Onderdeel herkenning: 1 Bovenklep 2 Kast 3 Produkthouder 4 Produkthouder-uitloop 5 Mixersysteem 6 Uitloop dranken 7 Lekbak 8 Lekbakrooster 9 Uitloop dranken 10 Uitloop dranken 11 Uitgiftevak 12 Deurschakelaar 13 Deur figuur 6-1 Optioneel kan de automaat ook uitgerust zijn met een koeler of met een koeler met CO 2 voorziening (voor koolzuurhoudende dranken). Onderdeel herkenning koeler: 1 Slang voor niveau indicatie waterbad 2 Opvangfles waterbad overloop 3 Afsluitknop CO 2 fles 4 Wartel CO 2 -fles 5 Drukmeter CO 2 werkdruk automaat 6 Drukmeter CO 2 druk in fles 7 Reduceeruitloop CO 2 voor automaat 8 CO 2 fles figuur

15 6.1 Onderhoudsmenu De Vista Instant is voorzien van een geavanceerde foutdetectie en bijbehorend onderhoudsmenu (zie figuur 6-3). Dit menu is toegankelijk voor de operator en het bevat functies voor regulier onderhoud van de automaat. U komt in het onderhoudsmenu door de deur van de automaat te openen met behulp van de deursleutel, terwijl de automaat staat ingeschakeld. Ook hier geldt weer dat u op de weergegeven toets van uw keuze moet drukken om de bijbehorende functie of submenu te activeren. Sommige spoel programma's kunnen worden afgebroken door nogmaals op de betreffende toets te drukken. Met de toets 'Terug' kunt u telkens een menu omhoog gaan. Rinse mixer 1 Rinse mixer 2 Rinse mixer 3 Rinse mixer 4 Rinse all Exit Enter service menu Rinse hot water figuur

16 6.1.1 Dagelijks onderhoud Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als de automaat weinig gebruikt wordt moet dit dagelijks gebeuren. Werkwijze: 1 Open de deur van de automaat (De automaat is nu in service mode en op de touch screen ziet u het onderhoudsmenu. Zie ook figuur 5-4). 2 Spoelen. Let op, heet water! Plaats een kan of iets dergelijks onder de uitloop. Kontroleer tijdens het spoelen op eventuele lekkage. Spoel de mixersystemen door op de toets 'Rinse all' (zie figuur 6-3) te drukken. LET op, heet water! De mixersystemen worden nu gespoeld. Ook de mixermotoren gaan even draaien. Om slechts één mixersysteem te spoelen drukt u op 'Rinse mixer x' (met x een getal tussen 1 en 4, zie figuur 6-4) in het onderhoudsmenu. Herhaal dit spoelen nog 1x. Spoel de heet water uitlaat 2x door op de knop Rinse hot water te drukken. 3 Verwijder de kan onder de uitlopen. 4 Haal de lekbak voorzichtig uit de automaat, en haal het rooster uit de lekbak. Leeg dan de lekbak en reinig met lauwwarm water en een een borstel. Reinig ook het rooster. De lekbak mag niet in de vaatwasmachine aangezien dit de lak kan beschadigen. 5 Plaats het rooster terug in de lekbak en zet de lekbak weer terug op z n plaats. 6 Sluit de deur. 16

17 6.1.2 Wekelijks onderhoud Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als de automaat weinig gebruikt wordt moet dit wekelijks gebeuren. Werkwijze: 1 Open de deur van de automaat (De automaat is nu in service mode en op de touch screen ziet u het onderhoudsmenu. Zie ook figuur 5-4). 2 Draai de uitlopen van de produkthouders omhoog. 3 Haal de produkthouders uit de automaat. 4 Reinig de mixersystemen (zie figuur 6-4 en figuur 6-5). Draai de produkthouder uitlopen omhoog. Maak de uitloopslang (6) los van het mixerhuis (5). Druk de pal aan de onderkant van de mixerplaat (2) naar rechts totdat u een klik voelt. Als het goed is staat nu de pal in de 'unlock' positie. figuur 6-5 is deze positie aangegeven met figuur 6-4 het symbool. Trek het mixerhuis (5) en mixer:funnel (4) naar achteren zodat ze los komen van de mixerplaat (2). Trek de mixerschoep (3) los van de mixerbasis (1). Druk de pal van de mixerplaat (2) nog verder naar rechts boven tot hij niet meer verder kan. Deze positie is in figuur 6-5 aangegeven met het symbool. Haal vervolgens de mixerplaat los door hem naar u toe te trekken. Reinig alle onderdelen in een emmer met heet water en borstel ze bij voorkeur even schoon met een goedgekeurd reinigingsmiddel van SaniWonder. Monteer alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde. Als u het mixerhuis en mixerfunnel weer op de mixerplaat zet, denk er dan aan dat u deze flink aan moet drukken alvorens de pal van de mixerplaat naar links te bewegen naar de 'slot' positie. Deze positie is figuur 6-5 aangegeven met het symbool. 5 Reinig met een vochtige doek het interieur van de automaat, bijvoorkeur met een speciaal daarvoor geschikt reinigingsmiddel zoals SaniClean van Saniwonder. Spuit het uitgiftepunt goed in met SaniClean. 6 Reinig het bekerrooster met een speciaal daarvoor ontwikkeld reinigingsmiddel zoals SaniWonder Scale. Neem het eventueel uit de deur en plaats het daarna weer terug. 7 Plaats de produkthouders weer terug in de automaat en zorg voor de juiste stand van de uitlopen. Zie figuur Spoelen. LET OP, heet water! Plaats een kan of iets dergelijks onder de uitloop. Kontroleer tijdens het spoelen op eventuele lekkage. Druk op de toets 'Rinse all' (zie figuur 6-3). LET OP, heet water! De mixersystemen worden nu gespoeld. Ook de mixermotoren gaan even draaien. Om slechts één mixersysteem te spoelen drukt u op 'Rinse mixer x' (met x een getal tussen 1 en 4, zie figuur 6-4) in het onderhoudsmenu. Herhaal dit spoelen nog 1x. 9 Leeg en reinig de lekbak en het lekbak rooster en plaats deze terug. De lekbak mag niet in de vaatwasmachine gereinigd worden aangezien dit de lak kan beschadigen. 10 Als u het bekerrooster verwijderd heeft, plaats het dan terug in de deur. 11 Sluit de bovenklep en vervolgens de deur. 12 Reinig met een schone vochtige doek en een speciaal geschikt reinigingsmiddel zoals SaniClean van SaniWonder de buitenkant van de automaat. 13 Neem een test consumptie van elk produkt. figuur

18 6.1.3 Vullen produkthouders Om een goede werking te behouden mag deze automaat uitsluitend gevuld worden met produkten die door uw dealer voorgeschreven worden. Werkwijze: 1 Open de deur van de automaat. 2 Klap het bovendeksel omhoog. 3 Draai de uitlopen van de produkthouders omhoog. 4 Haal de produkthouders uit de automaat. 5 Verwijder de deksels van de produkthouders. 6 Vul de produkthouders. De produkten mogen niet aangestampt worden! 7 Doe de deksel weer op de produkthouders. 8 Plaats de produkthouders terug in de automaat. 9 Draai de uitloop van de produkthouders weer in de juiste positie. 10 Spoel de mixersystemen met behulp van toets 'Alles spoelen' (zie figuur 6-3). LET OP, heet water! De mixersystemen worden nu gespoeld. Ook de mixermotoren gaan even draaien. Om slechts één mixersysteem te spoelen drukt u op 'Rinse mixer 1..4' in het onderhoudsmenu. 11 Pas de ingredienten tellers aan. Zie ook paragraaf Sluit het bovendeksel. 13 Sluit de automaat. 14 Neem een test consumptie van elk produkt. 18

19 6.2 Onderhoud waterkoeler Indien de automaat is voorzien van een waterkoeler dient het volgende onderhoud uitgevoerd te worden Wekelijks onderhoud Indien de automaat voorzien is van een koeler met CO2 controleer dan het volgende: 1 De druk in de CO 2 fles. Zodra de wijzer van de drukmeter van CO 2 fles in het rode gedeelte terecht komt moet de fles vervangen worden. 2 Controleer of de koeler geen CO 2 lekt. Draai daarvoor de kraan op de CO 2 fles dicht en wacht 10 minuten. Kijk of de druk meter op de fles een lagere druk aangeeft. Zo ja, dan lekt de koeler CO 2 en moet er een monteur geroepen worden. 3 Controleer het niveau van het waterbad (zie figuur 6-2). Het waterniveau moet tussen het Min en Max teken staan. Nu is het waterbad voorzien van een overloop dus het waterniveau in het waterbad kan niet te hoog zijn. Wel kan het te laag zijn. In dat geval moet u het volgende doen: Haal de vulslang (zie figuur 6-2, (1)) naar buiten met behulp van een bijvoorbeeld een pen of schroevendraaier. Doe een trechter boven in de slang en giet water in de trechter totdat het waterniveau tussen het Min en Max teken staat. Verwijder de trechter en doe de slang terug. 4 Controleer of er water in het opvangflesje zit (2) en leeg deze indien dat het geval is. Let op: Vergeet u vooral niet het flesje terug te plaatsen omdat anders water in de automaat terecht komt en op de vloer! Het waterbad kan soms te vol raken als gevolg van condensvocht dat hierin terecht komt. Overtollig water verlaat via de overloop het waterbad en komt dan in het opvangflesje terecht Halfjaarlijks onderhoud Het waterbad van de koeler en condensator moeten ieder half jaar gereinigd worden. Dit mag uitsluitend door een erkend servicemonteur gedaan worden. Die maakt hierbij gebruik van de door de fabrikant verstrekte trainingsinformatie en service-mededelingen CO 2 fles wisselen Als de druk in de CO 2 fles te laag wordt komt moet de fles gewisseld worden. De druk in de fles is te laag als de wijzer van de CO 2 fles drukmeter in het rode gedeelte van de meter komt (zie figuur 6-2, (6)). U wisselt de CO 2 fles as volgt: 1 Draai de grote verstelbare kraan op de CO 2 fles dicht (zie figuur 6-2, (3)) door deze rechtsom te draaien. Draai met een grote verstelbare steeksleutel de wartel (4) tussen de drukregelaar en de CO 2 fles (8) los. In sommige gevallen hangt de steeksleutel al bij de wartel aan de fles uitloop. Verwijder de lege fles en plaats een nieuwe terug. Zet de kraan van de CO 2 fles voorzichtig ongeveer 5 seconden open zodat eventuele lucht boven in de fles verwijderd wordt. Sluit de drukregelaar weer weer aan op de nieuwe fles. 2 Draai de kraan op de CO 2 fles weer open. 3 Controleer of de koeler geen CO 2 lekt. Draai daarvoor de kraan op de CO 2 fles dicht en wacht 10 minuten. Kijk of de druk meter (5) op de fles een lagere druk aangeeft. Zo ja, dan lekt de koeler CO 2 en moet er een monteur gebeld worden. 4 Tap enkele koolzuur water consumpties om evt. rest water en lucht uit de leidingen te halen. 19

20 6.3 Verkorte onderhoudsinstructie Deze verkorte werkwijze is alleen bedoeld voor een operator die ruime ervaring heeft met de normale onderhoudsinstructies Dagelijks onderhoud (verkort) Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als automaat niet veel gebruikt wordt moet dit dagelijks gebeuren. Waarschuwing! Spuit nooit met een waterslang in of tegen de automaat. Verkorte werkwijze: 1 Reinig de mixersystemen. 2 Spoel alle mixersystemen en heet water uitlaat 2x. 3 Maak de lekbak en lekbakrooster schoon. 4 Reinig het uitgiftevak Wekelijks onderhoud (verkort) Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als de automaat niet veel gebruikt wordt moet dit wekelijks gebeuren. Verkorte werkwijze: 1 Verwijder en reinig alle onderdelen van het mixersysteem. 2 Reinig het afzuigkanaal (zie figuur 6-5, (8,9)). 3 Reinig lekbak en roosters. 4 Reinig het interieur van de automaat. 5 Reinig de mixersystemen. 6 Maak de buitenkant van de automaat schoon. 7 Neem een test consumptie van elke selectie. 6.4 Maandelijks onderhoud Vervang het afzuigfilter van het afzuigkanaal (zie figuur 6-5, (7)) Bestelcode HL Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt Om de automaat veilig en hygienisch te laten werken moet de automaat elk half jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Dit mag uitsluitend door een erkend servicemonteur gedaan worden. Die maakt hierbij gebruik van de door de fabrikant verstrekte trainingsinformatie en servicemededelingen. 20

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001 coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001 Serie 1400 Bestelnr. 33 2323 2030 Uitgave 09.2009 Voorstelling en algemeen Gefeliciteerd met de aankoop van uw WMF koffiemachine.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service: 0900 26 333 62

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL HANDLEIDING 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Model WHC56, LWHC56 WAARSCHUWING: Als de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, kan brand of een explosie worden veroorzaakt met schade, persoonlijk letsel of zelfs

Nadere informatie