bed nijfsrruagên i n richti nge n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bed nijfsrruagên i n richti nge n"

Transcriptie

1 rm E - EI bed nijfsrruagên i n richti nge n Bedrijfswagen lnrichtingen West b.v. Energie Audit Verslag - CO2-Prestatieladder Jocumentnummer r/ersie )atum Status A )efinitief Opgesteld door: Naam: C.J. Koops Functie: adviseur Geverifieerd door: Naam: M. Koops Functie: directeur Getekend voor akkoord:,l /./,." '"',ft.t f - /, + I ' Energie Audit Verslag Pagina 1 van 11

2 lnleiding BIW heeft als doelstelling geformuleerd om de CO2-uitstoot met 25o/o te reduceren tot ln dit document wordt het energieverbruik van BIW inzichtelijk gemaakt. Ook worden de kansen beschreven waar een reductie van het energieverbruik kan plaatsvinden en worden de effecten van eerder genomen maatregelen geëvalueerd. ln het reductieplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Prcdtdi prces Gebruiksperiode."> o u'll Verkoop (demo-wagen) Directie Scope 'l Scope 3 Derden Smpe 3 Levêring ovenge leverancrers Scope 3 Figuur 1. Energiestromen : x"ntoor llrcr - tct llsmpez I I llklimaatbeheeí ll GeÍeedschappên t*f1xx" ffif;;-l I ' - llkanonpers VeÍlichting AppeÍatuuÍ (KoÍíe/koelkasUetc. I *-'* I llxi["['lll,,*or"no"n,.u",", ) I l.**, EI I Kantoor, Kantine, werkplaats en opslag I veruam,ns llopsrag ll,** SÉpe 3 woídt in dêze Íase nog buiten de scope van dê Co2-Íootprint gehouden BIW Belanqriikste Energiestromen De grootste CO2-uitstoot (Periode Q Q4 2011) is toe te rekenen aan Scope 1 (87o/o) 610/o Brandstof verbruik Diesel 25o/o Aardgas verbranding t.b.v. verwarming bedrijfspand De resterende 14 % betreft Scope 2: Elektriciteitsverbruik (groene stroom gemiddeld) Energie Audit Verslag Pagina 2 van 11

3 Bedríjfswagen lnrichtingen West b.v. CIRKELDIAGRAM: KLIMAATVERANDERING PER SCOPE VAN KI -2OIO IOI K4-2OI I TEGENDA Scope I Scop 2 6ó.?7 ton CO2 eó,1 le' I C.óó ton CO2 t 3.89* \s.op" r IOTAAT 7ó,73 lon CO2 Figuur 2: COz-uitstoot periode Q Q SIAAFDIAGRAM : KIII{AAIVERANDERING PERCENIAGES VAN Kl TOÏ K.[ oosenr 4, \2 - l!]i,5 K2-20:0 Kl - 20:0 K4-20:0 r(2-20:l LEGENDA I ZckeW verkeer 8ícncsïol kwcnliteil Diesel ',t35 / Irêr 47,!9 lon C02 ó1,38% rr Ovêrigê brcncstotfen Veêl gêbrlikl Aoíogca I I.825 / ínlm3 18,98 ton COz 24,73* I Etelcriciieit lscope 2) Enêrgiemix Groêne slíoom {oembcebl c.3i.3 / kwh '13.6ó ton CO2 I 3,89% IOTAAI: 7ó,73 lon CO2 Figuur 3: COz-uitstoot detail periode Q Q Tabel 1. Mobiliteit - E Exit per Exit per Nieuw per Nieuw per Nieuw per Exit per De demowagen (Ford) is in november 2011 vervangen door een zuiniger type Ford. Er is nog onvoldoende data beschikbaar om te bepalen of deze maatregel effectief heeft bijgedragen tot minder uitstoot. De stijging van de demowagen is te verklaren Energie Audit Verslag Pagina 3 van 11

4 Bedrijfswagen lnrichtíngen West b.v. door een grote afstand per feb-201'1 van het woon-werkverkeer van de medewerker die deze wagen daarvoor gebruikt. De Volvo is een (tr.1delijke) auto van de directeur die als privé is ingezet voor zakelijk gebruik. Het brandstofuerbruik is niet zakehjk afgerekend en dus het exacte brandstofverbruik is niet gemeten. Om deze uitstoot toch mee te nemen in de footprint heeft men op basis van historische cijfers en aannames een inschatting gedaan van het brandstofverbruik. Tabel 2. Gasverbruik bedriifspand t.b.v Verwarming ruimtes Categorie Ruimte Verbruik Verbruik per (m3/jaar) oppervlakte (inschattins) (m3lm2\ Klimaat Werkplaats ,7 67o/o Klimaat Ka ntoor/ka nti ne/ove riq 500 3,3 33o/o Totaal Het bedrijfspand is verdeeld in feitelijk 2 verschillende ruimtes. De werkplaats en het magazljn. En de kantoor omgeving met vergaderruimte en kantine. Een deel van de kantoorruimte is (tijdelijk) onderverhuurd en wordt door middel van elektriciteit verwarmt. Het elektriciteit van deze tijdelijk verhuurde ruimte wordt apart bemeten. Het aardgas verbruik van de verschillende ruimtes wordt niet apart gemeten. Het totale aardgas verbruik wordt op basis van de energienota's historisch vastgesteld. Om een beter beeld te krijgen van het aardgas verbruik zal hel verbruik per maand worden bepaald door de meterstanden te noteren. Dit zelfde geldt voor het e lektriciteitsverb ru ik. De venryarming van de kantoorruimtes geschiedt middels een HR-ketel. De venvarming van de werkplaats geschiedt middels 2 grote gasheaters. Er wordt een aanname gedaan dat de verhouding gas verbruik voor de werkplaats 90% van het totale gasverbruik betreft en 10oÁ voor het verwarmen van de kantoorruimtes. Het totale historische elektriciteitsverbruik is bepaald aan de hand van de energienota. Deze verbruiksgegevens zijn teruggerekend naar gemiddelden per kwartaal. Zodat men inzicht heeft verkregen over het gemiddelde energieverbruik in de periode Q Q Per Q is men per maand de verbruik gaan registreren zodat een nauwkeuriger beeld ontstaat van het actuele elektriciteitsve rbru i k. Gedurende de periode 14 aug-2012t m 2 okt-2012 is er middels PlugWise een meeting verricht op specifieke elektrische apparatuur van de BlW. Op basis van berekeningen en aannames is het totale elektriciteitsverbruik verdeeld over de totale verbruikseenheden: Tabel 3. Elektriciteitsverbruik Categorie Ruimte Verbruik in 2011 (kwh/iaar) Verbruik per totale oppervlakte (kwh/m2) Verlichtinq (TL) Werkplaats 9.'100 13,5 Verlichtins (TL) Kantine/hal ,7 Verlichtinq ffl) Kantoor Klimaat Kantoor ,7 Percentage (o/o'l Energie Audit Verslag Pagina 4 van 11

5 Warmwater & Kantine 850 5,7 koffiemachine ICT Kantoor 800 5,5 Ventilatie Werkplaats 450 0,7 Compressor Werkplaats 200 0,3 Gereedschappen Werkolaats ,2 Kartonpers Werkplaats 50 0,1 Overiq Totaal 600 0,6 Totaal Reductie kansen Tabel4 Reductie kansen Mobiliteit Object Maatregel CO2-reductie Energievorm (koiiaar) Bedrijfswagen Kiezen vaar specifieke Onbekend Diesel Leverancier van duurzamere Diesel Bedriifswaoen Cursus "Het nieuwe Riiden" Diesel Bedrijfswagen Zuinigere bedrijfswagens Diesel aanschaffen Bedrijfswagen & Bepalen brandstof verbruik Diesel personenwagen vs afgelegde afstand (bewustwording Bedrijfswagen & personenwagen medewerker) Meer thuis werken: beperken woon werkverkeer onbekend Diesel Personenwagen Aanschaf zuinigere auto (bv Diesel Label A) Aanóezien de totale hoeveelheid brandstof als losse meetwaarde erg afhankelijk is van het aantal klanten dat bezocht wordt, van de omzet, van het rijgedrag van de bestuurder, van de gemiddelde ritafstand, etc.. Het is dus zinvol om onderzoek te doen om te bepalen hoe deze factoren invloed hebben op de totale brandstof hoeveelheid. Zodat gerichte actie kan worden ondernomen tot reductiemaatregelen. Tabel 5 Reductie kansen Energieverbruik bedrijfspand Object Maatregel C02-reductie Energievorm (ko/iaar) Alle elektrische Schakelaars installeren, zodat Elektriciteit aooaratuur E lektriciteitscontract Verlichting Compressor Compressor stroom kan worden onderbroken Groene stroom afnemen uit groene duurzame centrale i.p.v. mix(=gemiddelde qroene stroom) Griis naar oroen Vervangen huidige verlichting door enerqiezuiniqe lampen Frequente en systematische controle van slanoen Onderzoek naar alternatief (elektrische variant) voor huidige compressor Elektriciteit Elektriciteit (nog) niet beoaald (nog) niet bepaald Elektriciteit Elektriciteit Energie Audit Verslag Pagina 5 van 11

6 Heaters werkplaats Klimaat kantoor Acculaders Roldeur werkplaats Bedrijfspand Klimaatbeheersing werkplaats verplaatsen Maatregelen treffen die leiden tot klimaatverbeterinq op kantoor Uitschakelen oude acculaders indien niet in qebruik Ondezoek welke oplossing meest geschikt is om warmteverlies c. q. koelteverlies via openstaande deur te minimaliseren Verhuizen naar een enerqiezuiniqer bedriifspand aardgas 500 Elektriciteit & aardoas nihil Elektriciteít Aardgas Nog bepalen Elektriciteit & aardqas U itwerkinq red uctiemaatreqelen De uitwerken van de reductíemaatregelen zijn terug te vinden in het reductieplan. EfÍecten van de reductiemaatreqelen Er zijn op dit moment er wel al enkele maatregelen getroffen. Echter is het effect niet eenvoudig te meten mede doordat er geen vaste tussen-meters aanwezig zrln en tot op heden niet veel parameters geregistreerd worden. Daarnaast is zijn de maatregelen te klein om veranderingen in de werklast door veranderingen in productie = meer/minder omzet eenvoudig meetbaar te maken. Door meer metingen en meer parameters te gaan registreren zal het inzicht en dus het effect van de maatregelen duidelijk worden. Energie Audit Verslag Pagina 6 van 11

7 Bijlage I Oppervlaktes van het bedrijfspand abel A. s per ruimte Kantoor, kantine & entree 150 Werkplaats 674 Totaal t.b.v. BIW tot Qí ítiideliik) Verhuurde ruimte 126 Totaal 950 Energie Audit Verslag Pagina 7 van 11

8 Bijlage ll PlugWise gedurende de periode 14 augz0t2tlm 4 okt 20t2 Rapportage van verbruik vane/l/2dlz tot en met LD/L7/2OL2 0,080 0,070 0,060 * 0.0s0 L 0,030 0,020 0, trt trr q, trr dr sr Et oi q + + q 8. q g + 4 ê q q q g g +tt +.1.i-i Ë t Ë Ë Ë E E E E Ë E E A,H'H fi 'f;,h,f,,h,h,h,h,h'h,h,f, 'H ó ó ó ó è ë ë ó c9 PRNSHffi 8S38È 8=sslsnft KhRË88ÈB=ss tr Verbruik 2 werkplekken Rapportage uan verbruik van 8/1/2O12 tot en met 1O/1?/2Of ,090 0, ,0s0 ta 0,040 0,030 0,020 0,010 0, I I I I ss S S Ê8 ÊS S SB $$ S Ê $Ë HHH Ë H H t <t { <t<t {t {t <t <t <tul n n ul ul ntí lí l/l ljr (nul ul líl ti L} (JLJ LJ L', U L', o T9 ER NSHRB638È 8:*P }EËR KÈft Ë88b8= gp tr Verbruik acculader nieuw Energie Audit Verslag PaginaSvaní1

9 Rapportage van uerbruik val.tg/llm[z tot en metlfl/l7lfrl:z!r 30 E q!zs! tzo L 15 1g 5 0 H á E F E F Ë E 8,fl',fr,fr,f,o,fro,Ê,Ho,f,o,fr fr fr fr F fr f; E ë E ë ë I Ë E ce ERNsRRÈEÈÈÈ8:seIsËft RhsË8ts ÈB=re E Verbruik acculader oud Rapptrtage uan uerhruk varlb/l/frl2 tot en netltr/lllmt2 0,200 0, E H E ë E E E E F,H',H',fr ffo,ho fr,fr,n',fr,f,',fr',h,f,o,fro,fr I I E F Ë Ë Ë Ë C gersshffi BÈÈÈÈE=9 g}9é&kft &Ë88ÈB=T5 E VeÈruik compressor Energie Audit Verslag Pagina 9 van 11

10 0,100 Rapportage uan uerbruik vana/l/z0l2 tot en metlo/l7/20l2 0,090 0,080 0, * 0.0s0 l. 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 q q qq I g' tr q qq 4 q q q q+ a ê q qq!a + +ii iië Ë Ë Ë Ë Ë e e e i E Ë Ê Ë,H,fr 'f,,h,h,h,f,,fr,h,h,h,fr 'fr,h,h ó ó ó ë è ë ó ó + \o o o (! + ro E o - í.ï tn f- or - (ï tn F- (r a gï lj.! F: ^ d o n F o H o E N N N ru ru H i- U ó ij ó ;- ;i - = N N 6i i\ Éi (f, E o o o r d Ê tr Verbruik kartonpers Rapportage uan uerbruik van E/1/2O12 tot en met LB/L7/20L2 0,180 0,160 0,110 0,120 B 0,100! ,040 0,020 0.u00 trl o q q q q qt ql s' Ê.f,. É. o..r. o. o. o. Ê. É. Êr 4 4!f + E Ë fr Ë Ë Ë'ij ij E E ë Ë i E E E E,F'H'H'H,F,fr,H,H,H,fr,f, 'H'H,H,H ó ó ó ë ë ó ó ó f \D 0 o (\ f \p fi o H f.! Uï F- oà i (jlt tí' I'r ÉI :1 g? t4 t\ ^ i o n F t m n N N N ru ru Ho Ë Ë ij Ë ;- = :i = NN Éi N ft o oo o o d r i tr Verbruik Kofiiemachine Energie Audit Verslag Pagina 10 van I 1

11 Bijlage I ll Brandstofverbrui k 2OLO-20L2 Brandstofuerbruik 2010 A B C -g E F-.. BÍ.lrèd (Mdtiplalteml!1 ErrndstoízolC F.. H I t 4 r u.!!,. g I i,slrmsílttêír CatmnLrbdr,? t :nowt*crfi Ï z, I E 6 M to tl r?lbl1;{d 6rftdTrtl i 15-Í'Í-ya r6j9 353,39 361,!xt t.65 2:t8, ,75 35C,:t4 296dt es,ri 27gt,t2 ; 99.3X.p1 187,5 24t,Zl 145,L2 75,r,gz 251,49 n0,zt ZO!t,67 213,11 2tg,g7 22r.$ 2?,f.,9 27rg,r '. {bhntl r7st9 19r.4 195,37 zo,r7 U6,9t rl6.t9 62,42 73,Lr l2r,7t ras,ttt 21,2 - rzs7,19 I GnndToi.l Ínlz r5,o1 coa,lt 53aJl 55t2t ít.6 510f5 tto q rfá,a, gnft'tws 5759,!'1 l Volvoschrttin3 350 D 1 Ni uw totill t 1831,3 7.Fl Brandstofuerbruik 2011 A-8 f,aon*tu (MulttpLitÊmli1 grno{lltcr_. Columrrbdr j.rilrt*.b f" 1 4.l/-',n.7 72-tl.-P7 9!l-ax--L (bbnrl ) GÉrdrotC I _ Volvoich.ttin,. I Totadniery t Brandstofuerbruik 2012 A BÉÍdÍtof talll c I : l.e F G - tr,r -l Brrndrtoí ,7 1913,4 t t736,5 t $ro,l t zot2,t KLM 2rJ ,49 351, a C.37 3{19, :t4,OB 365,0:r 75,39 72,4t!u,71 729,t3 7t.* 72,92 174,E rl8,{r5 76, ,39 t53,39 161,99 175,7' 231,65 238,76 rr0,91 219;rS 31í,11 E _ur Brrn&toí 2012 LH {Hilild Í.rdTot l &xt,94 0:]8,fi (F7.59 l2r,l7 177,77 z?ê.* 349,7 18s8.9 r zg.te.6 '.'9,t l-r.* grm óf lltêr' cohmn trbcb f Filbeckl: d s E I a 9 10 Gr.ndTotd 14-VZN-7 355,54?08,:t4 209,4 1*1,44 Z7S,4L tg8,o ,76 gg.ei erzs,s6 72-Z{-Pï 143,23 350,8t t42.u Zls,ot ZL1,S 288,31 207,18 335,68 291,t1 70, {blanl} 351,93 205,65 33r,77 t47,!$ 34C,37 191,25 42a,9R 1rHl,53 111, ,81 GrrndTot l t50,7 léft 683,55 7S2"St ffia 6n,Cl d15,37 7EnF, ft1.:t5 rírá5 tll3tsl z:t{to ,8 2t10,1 Energie Audit Verslag Pagina 11 van 11

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2011 Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2011 o de analyse van de emissie inventaris - Het energie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014 CO2-reductie doelstellingen Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2014 B. van Lier 14 4 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie