Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen"

Transcriptie

1 te Verslag inzake jaarstukken mei

2 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Grondslagen jaarrekening 11 4 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 7 Controleverklaring 21 Specificaties 8 Specificatie materiële vaste activa 22 2

3 VERSLAG 2014 Algemeen Medewerkers Jaarverslag Resultaatvergelijking 3

4 1 ALGEMEEN 1.1 Doelstelling De doelstelling van de stichting is het Evangelie in Nederland te verbreiden naar het concept van de door de Holy Trinity Brompton Church te Londen ontwikkelde Alpha-course. Hierbij heeft de stichting als grondslag de Bijbel als het Woord van God. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. Christelijke gemeenten en gemeenteleden te stimuleren mee te werken aan het bereiken van het doel van de stichting; b. Christelijke gemeenten en gemeenteleden bij deze arbeid te betrekken; c. plaatselijke meewerkende vrijwilligers toe te rusten en te begeleiden; d. regionale adviseurs in te schakelen en te begeleiden; e. het vervaardigen, beschikbaar stellen en verspreiden van het in het kader van deze arbeid nodige materiaal; f. voorlichtings- en instructiesamenkomsten te organiseren en/of hieraan medewerking te verlenen; g. het ontwikkelen en beschikbaar stellen van voorlichtings- en studiemateriaal; h. contacten te onderhouden met de organisatie van de Alpha-cursus in het Verenigd Koninkrijk; i. contacten te onderhouden met door het bestuur van de stichting aan te wijzen organisaties en personen die (bij benadering) hetzelfde doel nastreven. 1.2 Stichting De stichting werd op 6 maart 2001 opgericht en is statutair gevestigd te Amersfoort. Het kantoor was gevestigd in Amersfoort en is sinds april 2013 gevestigd in Hoofdstraat 51a 3971 KB. Het geven van Alpha-cursussen werd al in 1998 gestart en is in de loop der jaren sterk uitgebreid. Inmiddels zijn er diverse Alpha-cursussen en activiteiten gestart: Alpha-cursus Youth Alpha Student Alpha Alpha in de gevangenis Alpha Worship Central Business Alpha Special Alpha Vanaf 2003 wordt ook de Marriage Course gegeven en vanaf 2006 ook de Premarriage Course. 1.3 Bestuur en directie De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: Mevrouw A.Haasnoot voorzitter t/m H.G.Sigtermans waarnemend voorzitter vanaf Mevrouw S.Briscoe bestuurslid en vanaf voorzitter A.Priem secretaris t/m Mevrouw A.Kooij bestuurslid en vanaf secretaris H.G.Sigtermans penningmeester A.Eland bestuurslid E.Kuisch bestuurslid t/m G.J.de Groot bestuurslid vanaf E.J.W.Hoekstra bestuurslid vanaf J.L.I.Bakker directeur t/m A.Drop directeur vanaf

5 2 Medewerkers Het verloop van de medewerkers was in 2014 als volgt: Directie 1 1 Overige medewerkers Eind 2014 bedroeg het aantal FTE's 7,97, eind ,10. Het werk werd in 2014 evenals in 2013 mede uitgevoerd door vrijwilligers. 3 Jaarverslag Het jaarverslag is afzonderlijk opgesteld. 5

6 4 RESULTAATVERGELIJKING 4.1 Vergelijkend overzicht Het resultaat over 2014 bedraagt negatief tegenover positief over Met ingang van 2013 zijn de ontvangsten en de bestedingen van gelabelde giften in het resultaat verwerkt en zijn de nog te besteden uitgaven als winstbestemming aan de bestemmingsreserves toegevoegd. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Verschil Baten Baten uit eigen fondswerving Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Alpha-cursus Youth Alpha Marriage course Buitenlandfonds Werving baten Kosten eigen fondswerving Kosten overige baten Beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming Resultaat Bestemmingreserve Alpha Uitnodiging Bestemmingsreserve Youth Alpha Special Projects Bestemmingsreserve Youth Alpha Online Continuïteitsreserve

7 FINANCIEEL VERSLAG 2014 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Grondslagen jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

8 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen 3 Debiteuren Rekening-courant IZB Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal

9 PASSIVA Reserves en fondsen Reserves 5 Continuïteitsreserve Fondsen 6 Buitenlandfonds Bestemmingreserves 7 Alpha Uitnodiging Youth Alpha Special Projects Youth Alpha Online Totaal reserves en fondsen Kortlopende schulden 8 Crediteuren Belastingen Overige schulden Totaal

10 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Resultaat Begroting Resultaat Baten Baten uit eigen fondswerving Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Alpha-cursus Youth Alpha Marriage course Buitenlandfonds Werving baten Kosten eigen fondswerving Kosten overige baten Beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming Resultaat Bestemmingreserve Alpha Uitnodiging Bestemmingsreserve Youth Alpha Special Projects Bestemmingsreserve Youth Alpha Online Continuïteitsreserve

11 3 GRONDSLAGEN JAARREKENING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het doel van deze richtlijn is inzicht geven in de kosten van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de gelden bijeen zijn gebracht. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een restwaarde. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd op de kostprijs of lagere marktwaarde per balansdatum en worden aangehouden in het kader van de doelstelling. Vorderingen Deze posten zijn opgenomen tegen de nominale waarden. Voor dubieuze vorderingen is indien nodig een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen, lang- en kortlopende schulden De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. De lang- en kortlopende schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Reserves en fondsen De reserves en fondsen zijn onderverdeeld in een continuïteitsreserve, een bestemmingsfonds en bestemmingsreserves. Het onder de post continuïteitsreserve opgenomen bedrag dient als buffer voor projecten en onvoorziene kosten. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling De baten en de lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door de baten uit eigen fondswerving en de overige baten te verminderen met de kosten van fondswerving, uitvoeringskosten en de bestedingen aan de doelstelling. Baten De baten zijn verantwoord in het jaar, waarin de giften zijn ontvangen, de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. 11

12 Lasten Kosten en bestedingen aan de doelstelling worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Uitvoeringskosten van de eigen organisatie alsmede publiciteitskosten worden, voor zover deze niet direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten eigen fondswerving en bestedingen aan de doelstelling, toegerekend op basis van een verdeelsleutel. GRONDSLAGEN VAN VALUTAOMREKENING Transacties in vreemde valuta welke gedurende de verslagperiode zijn afgewikkeld, worden opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 12

13 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Inventaris Cumulatieve aanschaffingswaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Afschrijvingen Cumulatieve aanschaffingswaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december De afschrijving bedraagt 33 1/3% per jaar van de aanschafwaarde en wordt naar tijdsgelang toegepast. Met ingang van 2014 wordt 20% per jaar afgeschreven. De specificatie is opgenomen in bijlage 8. Vlottende activa 2. Voorraden Alpha-cursus materiaal Youth Alpha materiaal Marriage course materiaal Promotiemateriaal Voorziening incourantheid Balanswaarde De voorraad is gewaardeerd op kostprijs rekening houdend met een voorziening voor incourantheid van 10%. 3. Vorderingen Debiteuren Saldo per 31 december Voorziening 0 90 Balans per 31 december Rekening-courant IZB Saldo per 31 december

14 Overige vorderingen Rente Postbank Rente Rabobank Vooruitbetaalde kosten 73 0 Te ontvangen HTB Alpha International Vooruitbetaalde conferentiekosten Londen Te ontvangen royalties Overlopende activa Nog te realiseren huurkortingen Overlopende activa Liquide middelen Kas INGBank, girorekening NL40 INGB INGBank, rentemeerrekening NL40 INGB Rabobank, rekening-courant NL07 RABO Rabobank, spaarrekening NL67 RABO Buitenlandse valuta

15 PASSIVA Reserves en fondsen 5. Reserves Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Resultaat Saldo per 31 december Fondsen Buitenlandfonds Saldo per 1 januari Bestedingen: Rusland Hongarije Roemenië Oeganda Suriname Europa overig Palestijnse gebieden Materialen buitenlandfonds Bijdrage loonkosten Giften buitenlandfonds Dotatie 10% giften particulieren Mutatie Saldo per 31 december Bestemmingsreserves Alpha Uitnodiging Saldo per 1 januari Giften Bestedingen Vrijval Mutatie Saldo per 31 december Youth Alpha Special Projects Saldo per 1 januari Giften Bestedingen Mutatie Saldo per 31 december

16 Youth Alpha Online Saldo per 1 januari Giften Bestedingen Mutatie Saldo per 31 december Kortlopende schulden Crediteuren Saldo per 31 december Belastingen Loonheffing Omzetbelasting Loonheffing Aangifte december Omzetbelasting Aangifte 4e kwartaal Suppletie Suppletie Overige schulden Royalties Vakantiegeld Vakantiedagen Accountantskosten Bankkosten Vooruitontvangen trainingsdagen Vooruitontvangen huurkortingen Kosten concerten Te betalen HTB Overige kosten NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN In februari 2013 heeft de Stichting een 5-jarig huurcontract afgesloten voor het kantoorpand in. De huur ging in op en bedraagt per jaar en wordt met ingang van geïndexeerd en extra verhoogd met gedurende de eerste 5 jaar. 16

17 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Resultaat Begroting Resultaat Baten Giften particulieren Giften extra te werven Giften kerken Giften stichtingen Giften Alpha Uitnodiging Giften Youth Alpha Special Projects Giften Youth Alpha Online Gift Parenting Course Gift Alpha-coördinator Gift uitbreiding PR en administratie Gift CRM-systeem Baten uit eigen fondswerving Netto-omzet Deelnamegelden Overige baten Netto-omzet boeken e.d Netto-omzet AU-materialen Netto-omzet Deelnamegelden Alpha conferentie Deelnamegelden instructiedagen Opbrengst infoavonden Opbrengst Alpha Nieuws Opbrengst MC Magazine Deelnamegelden MC/PMC dag Doorberekende overhead loonkosten Deelnamegelden Lasten Besteed aan doelstellingen 11. Alpha-cursus Student Alpha Prison werkgroep Kosten vrijwilligers Kosten Alpha conferentie Kosten instructiedagen Kosten Alpha nieuws Promotiekosten Alpha Uitnodiging Uitvoeringskosten Alpha-cursus

18 Resultaat Begroting Resultaat Youth Alpha Kosten Youth Alpha Bijdragen uitvoeringskosten Youth Alpha Kosten Youth Alpha Online Kosten Youth Alpha Special Projects Uitvoeringskosten Youth Alpha Marriage course Kosten MC/PMC dagen Kosten MC Magazine Kosten MC/PMC Uitvoeringskosten Marriage course Buitenlandfonds Dotatie aan fonds Werving baten 15. Kosten eigen fondswerving Directe fondswervingskosten Extra fondswervingskosten Bijdrage extra fondswervingskosten Uitvoeringskosten fondswerving Kosten overige baten Kostprijs materialen Kostprijs AU-materialen Royalties HTB, afdracht YfC/CBMC Uitvoeringskosten verkopen Beheer en administratie 17. Kosten beheer en administratie Uitvoeringskosten beheer en administratie

19 6 VERDELING UITVOERINGSKOSTEN NAAR BESTEMMING 2014 Resultaat Begroting Resultaat Personeelskosten Bruto salarissen Alpha coördinator Uitbreiding PR en administratie Sociale lasten Pensioenpremie Reiskosten Overige personeelskosten Inhuur freelancers Ziekengeldverzekering Bijdrage loonkosten Youth Alpha online uit gift Bijdrage loonkosten fondswerver uit gift Bijdrage loonkosten Youth Alpha Europe Alpha International Bijdrage loonkosten Youth Alpha Special Projects Bijdrage loonkosten Buitenlandfonds Bijdrage loonkosten vernieuwing website uit gift Huisvestingskosten Huur Energie e.d Verhuiskosten/onderhoud Gemeentelijke belastingen Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Automatiseringskosten Vernieuwing automatisering Kosten websites Kopieerkosten Portokosten Telefoonkosten Drukwerk Verzekeringen Algemene kosten Accountantskosten Bank- en girokosten Salarisadministratie Dotatie voorziening debiteuren Niet verrekenbare omzetbelasting Lidmaatschappen Overige kosten Onvoorziene kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Rente Rente Totaal uitvoeringskosten

20 Lastenverdeling 2014 Resultaat Begroting Resultaat Verdeling uitvoeringskosten Alpha-cursus ,5% ,5% ,5% Youth Alpha ,0% ,0% ,0% Marriage course ,5% ,5% ,5% Eigen fondswerving ,5% ,5% ,5% Kosten overige baten ,5% ,5% ,5% Beheer en administratie ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20

21 7 CONTROLEVERKLARING

22 8 SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris Jaar Kostprijs Boekwaarde Mutaties Afschrijving Boekwaarde Koffiemachine

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie