2de proef. De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de proef. De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd"

Transcriptie

1 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Het pilootproject geëvalueerd

2

3 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Het pilootproject geëvalueerd Universiteit Gent Charlotte Colman Brice De Ruyver Freya Vander Laenen Wouter Vanderplasschen Eric Broekaert Dienst voor het Strafrechtelijk beleid Saaske De Keulenaer Stefan Thomaes Maklu Apeldoorn/Antwerpen

4 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het pilootproject geëvalueerd Charlotte Colman, Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, Wouter Vanderplasschen, Eric Broekaert, Saaske De Keulenaer, Stefan Thomaes Antwerpen-Apeldoorn Maklu pag. 24 x 16 cm ISBN xxxxx D/2010/xxxx/xx NUR xxx 2011 Maklu-Uitgevers nv en de auteurs Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever. Hoewel bij de realisatie van deze uitgave een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten, van welke aard dan ook, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden noch de auteurs, noch de uitgever hiervoor enige aansprakelijkheid. Maklu-Uitgevers Somersstraat 13/15, 2018 Antwerpen (België), Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn (Nederland),

5 Woord vooraf In 2008 werd het samenwerkingsprotocol Pilootproject Drugbehandelingskamer afgesloten tussen de Minister van Justitie, PopovGGZ vzw, de Procureur des Konings te Gent, de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en de Stafhouder van de balie te Gent. Het pilootproject is van start gegaan op 1 mei Het pilootproject Drugbehandelingskamer werd wetenschappelijk geëvalueerd door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en de Universiteit Gent. De vakgroep Strafrecht en criminologie, meer bepaald de onderzoeksgroep IRCP, en de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent voerden de kwalitatieve evaluatie uit. De kwantitatieve evaluatie werd gerealiseerd door de Dienst Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. Het pilootproject Drugbehandelingskamer en de evaluatiestudie werden ondersteund door een begeleidingscomité bestaande uit de heer Jean-Baptist Andries, de heer Aziz Naji, de heer Karel Berteloot, mevrouw Pauline Boyens, de heer Francis Clarysse, de heer Jan Cammaert, mevrouw Catherine Collignon, de heer Jorn Dangreau, de heer Filip De Sager, de heer Alphonse Franssen, mevrouw Sara Goossens, mevrouw Deborah Gustin, de heer Kurt Lievens, de heer Bert Mostien, de heer Wim Onderdonck, mevrouw Hildegard Penne, de heer Johan Sabbe, mevrouw Annemie Serlippens, de heer Frank Schins, de heer Karel Van Cauwenberghe, de heer Filip Van Hende, de heer Dirk Vandevelde en de heer Marcel Vanhex. Wij willen de leden van het begeleidingscomité bedanken voor hun constructieve commentaren en verrijkende inzichten. Bovendien willen de auteurs alle respondenten oprecht danken voor hun deelname aan de interviews en/of focusgroepen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Liselot Tavernier, Laurens Boone, Sharon Hietbrink en Katrien Goossens, masterstudenten Criminologie en Orthopedagogiek, voor hun bijdrage aan het tot stand komen van de kwalitatieve evaluatie. Maklu 5

6 6 Maklu

7 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Inhoudsopgave 7 Lijst van tabellen 11 Inleiding 13 Hoofdstuk 1. Situering en probleemstelling 17 Charlotte Colman, Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, Wouter Vanderplasschen, Eric Broekaert Achtergrond ontstaan drugbehandelingskamer Enkele knelpunten binnen het systeem van probatieopschorting en probatieuitstel Proefzorg als voorloper van de drugbehandelingskamer Drugdelicten en druggerelateerde feiten binnen het beleid van het parket te Gent De drugbehandelingskamer Een Individueel hulpverleningstraject Verschillende zittingen Betrokken actoren 24 Hoofdstuk 2. Kwalitatieve evaluatie van het pilootproject Drugbehandelingskamer 29 Charlotte Colman, Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, Wouter Vanderplasschen, Eric Broekaert Opbouw procesevaluatie Onderzoeksvragen Methodologisch kader Interviews Steekproef Data-analyse Focusgroep Onderzoekspopulatie Data-analyse Dossierstudie Resultaten Percepties van de actoren wat betreft hun rol binnen het project Perceptie van de kerntaken per actor Methodisch werken Inclusiecriteria Tijdsinvestering 45 Maklu 7

8 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Caseload Contacten met andere betrokken actoren Contacten met cliënten Percepties van de betrokken actoren wat betreft de structuur en opzet van het project De nood aan een drugbehandelingskamer volgens de bevraagde actoren Vergelijking met de probatieprocedure: cliënten worden geresponsabiliseerd Samenwerking tussen de verschillende actoren: respect voor elkaars eigenheid en functies Informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren: attestering met respect voor het beroepsgeheim Beter geen pre-court meeting Een drugtreatment centre als oplossing voor de wachtlijsten? Is er sprake van een net-widening effect? Positieve ervaringen met betrekking tot de DBK Ervaren nadelen en knelpunten De mening van DBK-cliënten Dossierstudie Karakteristieken van de steekproef Het Traject Drugs, alcohol en psychische gezondheid Justitie Schulden Tewerkstelling Inkomen Huisvesting Lichamelijke gezondheid Familie Tijdsbesteding Knelpunten Wachtlijsten Communicatie tussen hulpverleners en liaisons DBK en de gevangenis Financiële consequenties Drop-out en retentie in de DBK 81 Hoofdstuk 3. Kwantitatieve evaluatie het pilootproject drugbehandelingskamer in cijfers 85 Saaske De Keulenaer, Stefan Thomaes Doelstelling De database Opbouw 85 8 Maklu

9 Besluit Registratie Controle van de data Evaluatieperiode en onderzoekspopulatie Evaluatieperiode Onderzoekspopulatie De cijfers: een beschrijving De drugbehandelingskamer: succesvol of niet? Wie komt voor de drugbehandelingskamer? Waarom wordt een dossier aanhangig gemaakt voor de drugbehandelingskamer? Hoe wordt het dossier aanhangig gemaakt voor de drugbehandelingskamer? Voorlopige hechtenis en vrijheid onder voorwaarden (VOV) Openstaande gerechtelijke statuten? Naar aanleiding van welke misdrijven komt men voor de drugbehandelingskamer? Welke drugs worden door de beklaagden gebruikt? Wat is de frequentie, voornaamste wijze en duurtijd van gebruik? Komt burgerlijke partijstelling voor? Hoe is het hulpverleningstraject verlopen? Welk vonnis wordt door de rechter uitgesproken? Hoe lang loopt een dossier voor de drugbehandelingskamer? Aantal oriëntatie- en opvolgzittingen Duurtijd tussen inleidingszitting en eindvonnis Hoeveel tijd verstrijkt er tussen aankomst van het aanvankelijk proces-verbaal op het parket en de inleidingszitting voor de drugbehandelingskamer? De cijfers: mogelijke significante verbanden? 124 Besluit 127 Freya Vander Laenen, Wouter Vanderplasschen, Brice De Ruyver, Charlotte Colman, Eric Broekaert, Saaske De Keulenaer, Stefan Thomaes Kwalitatieve evaluatie Kwantitatieve evaluatie Aanbevelingen in functie van de verdere uitbouw en evaluatie van de DBK Heb aandacht voor alle leefgebieden Voorzie voldoende opvolging Schakel de DBK in in het regionale netwerk van hulpverleningsinitiatieven voor druggebruikers Vrijwaar de capaciteit van de hulpverlening Baken de taken van de liaisons duidelijk af Behoud de justitiële drang 142 Maklu 9

10 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen 3.7. Stel een overkoepelende DBK-coördinator aan Maak het project duidelijk kenbaar aan alle betrokkenen Zorg dat een justitieassistent aanwezig is op de zitting Bewijs de meerwaarde van de DBK aan de hand van concrete uitkomstindicatoren Efficiënte registratie van gegevens in een database 145 Referenties 147 Summary: Evaluation of the pilot project Drug Treatment Court at the Ghent Court of First Instance 10 Maklu

11 Lijst van tabellen Tabel 1: Doorverwijzingscriteria Proefzorg en DBK 21 Tabel 2: Overzicht hulp- en dienstverleningsinstanties 22 Tabel 3: Overzicht bevraagde actoren 31 Tabel 4: Voordelen van het DBK-project volgens de bevraagde actoren 61 Tabel 5: Nadelen van het DBK-project volgens de bevraagde actoren 65 Tabel 6: Top vijf voor- en nadelen aangegeven door deelnemers focusgroep 66 Tabel 7: Karakteristieken van de steekproef 72 Tabel 8: Vooropgestelde doelstellingen m.b.t. de 12 levensdomeinen 73 Tabel 9: Hulpverleningsactoren per levensdomein 78 Tabel 10: Kenmerken van DBK-trajecten die vroegtijdig afgebroken werden (n=19) 82 Tabel 11: Kenmerken van volgehouden DBK-trajecten (n=11) 83 Tabel 8: Overzicht van de dossiers die zijn verschenen voor de DBK 95 Tabel 9: Leeftijd van de beklaagden die voor de DBK verschijnen 96 Tabel 10: Antecendenten van de beklaagden die voor de DBK verschijnen 97 Tabel 11 : Reden voor verwijzing naar DBK 99 Tabel 12: Wijze van aanhangigmaking voor DBK 100 Tabel 13: Duurtijd uitgedrukt in maanden tussen de aanhoudingsdatum ter zake en de datum van de inleidingszitting 101 Tabel 14: Duurtijd uitgedrukt in maanden tussen de aanhoudingsdatum ter zake en de datum van de VOV 102 Tabel 15: Duurtijd uitgedrukt in maanden tussen de datum van de inleidingszitting en de datum van de VOV 102 Tabel 16: Openstaande gerechtelijke statuten 103 Tabel 17: Gepleegde drugdelicten 104 Tabel 18: Gepleegde druggerelateerde criminaliteit 105 Tabel 19: Aantal drug en/of druggerelateerde delicten per dossier 105 Tabel 20: Gebuikte drugs volgens het proces-verbaal 106 Tabel 21: Frequentie en voornaamste wijze van gebruik volgens het proces-verbaal 107 Tabel 22: Duurtijd van gebruik volgens het proces-verbaal 108 Tabel 23: Aantal contacten tussen liaison en beklaagde uitgedrukt in uur 109 Tabel 24: Soort hulpverleningstraject 110 Tabel 25: Opgenomen thema s in het hulpverleningstraject 111 Tabel 26: Aantal hulpverleningspartners betrokken bij de uitvoering van het hulpverleningstraject 112 Tabel 27: Overzicht van de betrokken (hulpverlenings)partners 112 Tabel 28: Huidige en vroegere antecendenten binnen de drughulpverlening 116 Tabel 29: Soort uitspraak door de DBK 116 Maklu 11

12 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen Tabel 30: Inhoud van de uitspraak door de DBK 118 Tabel 31: Aantal oriëntatie- en opvolgzittingen voor de DBK 120 Tabel 32: Duurtijd tussen de datum van de inleidingszitting en het eindvonnis 122 Tabel 33: Duurtijd tussen de aankomst van het aanvankelijk proces-verbaal op het parket en de datum van de inleidingszitting 123 Tabel 34: Verband tussen aanhouding en naleving voorwaarden 125 Lijst van figuren Figuur 1: Overzicht DBK-zittingen 23 Figuur 2: Betrokken actoren DBK 27 Figuur 3: Analyse-schema in functie van de dossierstudie 35 Figuur 4: Samenhang tussen de verschillende levensdomeinen Maklu

13 Inleiding Net als in andere West-Europese landen zorgt een groep problematische druggebruikers voor een aanzienlijke belasting van de maatschappij en het justitieel systeem in België 1. Druggebruikers hebben omwille van hun druggebruik of het plegen van druggerelateerde criminaliteit immers een grotere kans om in aanraking te komen met de strafrechtsbedeling 2. De afgelopen jaren is het inzicht gegroeid dat een repressieve aanpak niet succesvol is voor het verminderen van druggebruik en van druggerelateerde criminaliteit 3. Aangezien het ultimum-remediumbeginsel als een rode draad doorheen het strafrechtelijk beleid betreffende drugs loopt 4, wordt voor problematische druggebruikers gezocht naar justitiële reacties die geen gevangenisstraf maar een oriëntatie naar de hulpverlening impliceren. Justitie kan immers geen antwoord bieden op de onderliggende problemen waarmee deze populatie wordt geconfronteerd. Omdat de effectiviteit van verschillende vormen van drugbehandeling intussen is bewezen 5, wordt steeds meer geopteerd om vanuit justitie problematische druggebruikers naar de hulpverlening door te verwijzen, en dit op verschillende echelons van de strafrechtsbedeling. Er is bovendien uitgebreide wetenschappelijke evidentie dat dergelijke alternatieve afhandeling (i.c. behandeling na justitiële doorverwijzing) van problematische VAN OOYEN-HOUBEN, M., Drang bij criminele harddruggebruikers. Een onderzoek naar de toepassing van drang in Nederland, Tijdschrift voor criminologie, 2004, LO, C.C.& STEPHANS, R.C. Drugs and Prisoners: Treatment Needs on Entering Prison. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 2000, 26, ; BEST, D., MAN, L. H., GOSSOP, M., HARRIS, J., SIDWELL, C., & STRANG, J. Understanding the developmental relationship between drug use and crime: are drug users the best people to ask? Addiction Research & Theory, 2001, (9), ; PLOURDE, C. and BROCHU, S. Drugs in prison: a break in the pathway. Substance Use & Misuse, 2002, 37, 47-63; DE RUYVER, B., LEMAITRE, A., BORN, M., COLMAN, C., PIRENNE, C. & VANDAM, L., Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit, Gent: Academia Press, BULL, M., A comparative review of best practice guidelines for the diversion of drug related offenders, International journal of drug policy, 2005, ; DE RUYVER, B., VAN DAELE, L. & VANDER BEKEN, T. (1997). Toepassing van de alternatieve afdoening. Een oriënterende studie, onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting; RUYVER, B., PONSAERS, P. en LEMAÎTRE, A., Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers, Gent, Academia Press, 2007, DE WREE, E., DE RUYVER, B. & PAUWELS, L. (2008) Criminal justice responses to drug offences: Recidivism following the application of alternative sanctions in Belgium. Drugs: education prevention and policy, 1-11; DE WREE, E., DE RUYVER, B., VERPOEST, K. & COLMAN, C. All in favour? Attitudes of Stakeholders and Drug Users Towards Judicial Alternatives, European journal on criminal policy and research, 2008, 14, Beleidsnota van de federale regering in verband met de drugproblematiek, B.S. 19/01/2001/ URL: GOSSOP, M., TRAKADA, K., STEWART, D. & WITTON, J., Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. Drug and alcohol dependence, 2005, ; MEARS, D.P, WINTERFIELD, L., HUNSAKER, J., MOORE, G.E. & WHITE, R.M. Drug Treatment in the Criminal Justice System: The Current State of Knowledge, Washington D.C., Urban institute Justice policy center, 2002, 104pp.; STEVENS, A. Summary literature review: the international literature on drugs, crime and treatment, Canterburry, QCT Europe, 2003; ANGLIN, M. D., & HSER Y. I. Criminal justice and the drug-abusing offender. Policy issues of coerced treatment. Behavioral Science and the Law, 1991, Maklu 13

14 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen druggebruikers leidt tot een significante daling van criminaliteit en druggebruik enerzijds en tot een verbetering van hun gezondheidstoestand en sociale situatie anderzijds 6. Het contact met justitie houdt immers een opportuniteit in en kan een keerpunt betekenen in het leven van problematische gebruikers 7. Daarom moet de samenwerking tussen justitie en hulpverlening uitgebouwd worden, dit zowel in het belang van de gebruiker als ter bescherming van de samenleving 8. Al deze factoren hebben de interesse voor alternatieve maatregelen voor druggebruikers op maatschappelijk en beleidsmatig vlak aangewakkerd. Op elk niveau van de strafrechtsbedeling zijn bruggen gecreëerd naar de hulpverlening. Recent zijn binnen verschillende gerechtelijke arrondissementen projecten opgestart om (probleem)gebruikers (in een vroeg stadium) door te verwijzen naar de hulpverlening. Zo ontstonden bijvoorbeeld het project Clean in Brugge, het Pol -project te Mechelen, het Therapeutisch consult in Limburg,. In het gerechtelijk arrondissement Gent ontstaat in 2005 binnen het parket het project proefzorg 9. In mei 2008 werd binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg de Drugbehandelingskamer (DBK) opgericht, een gespecialiseerde kamer die alle strafdossiers in verband met middelenmisbruik en dossiers over strafbare feiten in verband met druggebruik centraliseert. Het pilootproject DBK werd aan een wetenschappelijke evaluatie onderworpen. De evaluatiestudie nam een aanvang met de opstart van het pilootproject en werd eind 2010 beëindigd. De onderzoeksgroep IRCP van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie en de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent voerden een kwalitatieve evaluatie uit. De Dienst Research & Development van de Dienst voor het DE RUYVER, B., PONSAERS, P. & LEMAÎTRE, A., Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers, Gent, Academia Press, 2007, 319 p.; BELENKO, S. en PEUGH, J., Fighting crime by treating substance abuse, Issues in science and technology, 1999, Hough, M. (2004). Drug user treatment within a criminal justice context. Crime and deliquency, STEVENS, A., BERTO, D., KERSCHL, V., OEUVRAY, K., VAN OOYEN, M., STEFFAN, E., HECKMANN, W. & UCHTENHAGEN, A. (2003) Summary literature review: the international literature on drugs, crime and treatment [WWW]. QCT Europe Partners: QCT%20Europe%20summary%20lit%20review.pdf, geraadpleegd juni COLMAN, C., DE WREE, E. & DE RUYVER, B. Alternatieve afhandelingen: keerpunten voor druggebruikers? In: PAUWELS, L. & VERMEULEN, G. (eds.) Acturalia in het strafrecht en criminologie, p Voor meer informatie inzake randvoorwaarden voor optimale interactie tussen justitie en de (drug)hulpverlening: COLMAN, C., VANDER LAENEN, F. & DE RUYVER, B. De samenwerking tussen justitie en de (drug)hulpverlening. Randvoorwaarden voor een optimale interactie. In: PAU- WELS, L. & VERMEULEN, G. (eds.) Actualia in het strafrecht en criminologie, ; DE RUY- VER, B., LEMAITRE, A., SCHOENAERS, F. VANDER LAENEN, F., PONSAERS, P., PAUWELS, L., LEGRAND, SA., DE SCHEEMAEKER, C., COLMAN, C., MOES, A., DELVAUX, D. & FIN- COEUR, B. Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor een interactie justitie en de drughulpverlening, 2009, Gent, Academia Press, 370p. VANDER LAENEN, F., VANDAM, L., COLMAN, C., Met velen aan de tafel: goede voorbeelden van een integraal en geïntegreerd drugbeleid. Tijdschrift Verslaving, in press. DE RUYVER, B., COLMAN, C., DE WREE, E., VANDER LAENEN, F., REYNDERS, D., VAN LIEMPT, A. & DE PAUW, W., Een brug tussen justitie en drughulpverlening. Een evaluatie van het proefzorgproject, Antwerpen, Maklu, 2008, 199 p. 14 Maklu

15 Inleiding Strafrechtelijk beleid stond in voor de kwantitatieve evaluatie van het pilootproject. Wegens de recente opstart van het pilootproject omvat dit evaluatieonderzoek geen effectstudie. Voorliggende publicatie omvat bijgevolg een kwalitatief en kwantitatief onderzoeksluik. Het kwalitatief onderzoeksluik betreft een procesevaluatie waarbij exploratief te werk is gaan, zonder te vertrekken vanuit vooropgestelde theorieën of hypothesen. De perspectieven van verschillende betrokken actoren zijn in kaart gebracht aan de hand van participerende observaties en interviews. De procesevaluatie heeft immers tot doel de invoering van een interventie op te volgen en mogelijke knelpunten te signaleren, waarna indien nodig kan bijgestuurd worden 10. Er werd vooral aandacht besteed aan de precieze werking van deze interventie. Het kwantitatief onderzoeksluik omvat een cijfermatige evaluatie van het pilootproject DBK. Voor deze kwantitatieve evaluatie werd een database ontwikkeld in samenspraak met de actoren die bij het pilootproject zijn betrokken. De publicatie omvat drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk Situering en probleemstelling komt de ontstaansgeschiedenis van de drugbehandelingskamer aan bod en wordt de werking van de drugbehandelingskamer toegelicht. Het tweede hoofdstuk geeft de kwalitatieve evaluatie van het pilootproject DBK weer. Dit hoofdstuk start met enkele onderzoeksvragen die als leidraad fungeren voor voorliggende procesevaluatie. Vervolgens wordt stii gestaan bij de onderzoeksmethodologie, waarbij de bevraagde actoren, het onderzoeksopzet en de wijze van gegevensverzameling en -verwerking zijn beschreven. Tot slot worden de onderzoeksbevindingen besproken. Deze geven een beeld van de percepties van de verschillende actoren wat betreft hun eigen rol, de algemene structuur van de DBK en hun aanbevelingen ter optimalisatie van dit project. Het derde hoofdstuk omvat de kwantitatieve evaluatie van het pilootproject. Dit hoofdstuk vangt aan met een beschrijving van de database en een afbakening van de onderzoeksperiode en populatie. Vervolgens worden cijfers weergegeven met betrekking tot het aantal behandelde dossiers, het profiel van de beklaagde, de reden voor verwijzing naar de DBK, de wijze van aanhangigmaking voor de DBK, de voorlopige hechtenis en vrijheid onder voorwaarden, de gepleegde delicten, de openstaande gerechtelijke statuten, het druggebruik, de burgerlijke partij, het verloop van het hulpverleningstraject en de uitspraak. Ook wordt even stilgestaan bij de duurtijd van een dossier dat voor de drugbehandelingskamer verschijnt en is nagegaan of er een significant verband bestaat tussen onder meer de variabelen 10 BILLIET, J., Cycli in het empirisch onderzoek in Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, BILLIET, J. en WAEGE, H., (eds.), Antwerpen, De Boeck, 2006, Maklu 15

16 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen geslacht, voorlopige hechtenis, gepleegd delict en het al dan niet naleven van de voorwaarden verbonden aan het hulpverleningstraject. Tot slot worden de besluiten van de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie weergegeven en worden een aantal aanbevelingen geformuleerd in functie van de verdere uitbouw van de DBK.

17 Hoofdstuk 1 Situering en probleemstelling Charlotte Colman Brice De Ruyver Freya Vander Laenen Wouter Vanderplasschen Eric Broekaert 1. Achtergrond ontstaan drugbehandelingskamer Het DBK-project werd opgestart binnen de geschetste ultimum remedium -filosofie en wenst ondermeer tegemoet te komen aan de problemen inherent aan het probatiesysteem, zoals de moeizame doorverwijzing naar de hulpverlening, het grote tijdsverloop tussen het gepleegde feit en concrete reactie, etc Enkele knelpunten binnen het systeem van probatieopschorting en probatieuitstel Via probatie kan de rechter, in plaats van de effectieve straf, bepaalde voorwaarden verbinden aan de opschorting van de uitspraak van de veroordeling of het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf 1. Deze alternatieve sanctie werd ingevoerd via de wet van 29 juli 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Probatieopschorting is een opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Hier is geen sprake van een veroordeling, hoewel de feiten bewezen geacht worden. Wel worden probatievoorwaarden opgesteld die de betrokkene gedurende de proeftijd dient na te komen. Probatieuitstel is uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf, deze straf wordt niet uitgevoerd zolang gedurende de proeftijd de voorwaarden nageleefd worden. In beide gevallen bedraagt de proeftijd minstens één jaar en ten hoogste vijf jaar met ingang van de datum van de beslissing. Deze wet geeft de rechtbank dus de mogelijkheid om aan de beklaagde bepaalde voorwaarden voor te stellen 2. Voorbeelden van probatiemaatregelen bij middelengebruikers zijn: verbod om bepaalde plaatsen te bezoeken, zich aan een behandeling onderwerpen of ingaan op de uitnodigingen van de justitieassistent. Justitieassistenten staan in voor de begeleiding en controle op de naleving van de opgelegde voorwaarden van de probant en brengen verslag uit aan de probatiecom- 1 2 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 1314 p. Wanneer een dienstverlening of een opleiding als probatievoorwaarden overwogen wordt, kan een maatschappelijke enquête aangevraagd worden. Maklu 17

18 De Drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen missie. In voorkomend geval kan deze de herroeping van de probatie op grond van het niet-naleven van de voorwaarden voorstellen aan de rechtbank 3. Met betrekking tot deze maatregelen rijzen enkele problemen. Wanneer een zaak wordt ingeleid voor de rechtbank en er dezelfde dag nog probatiemaatregelen worden voorgesteld, duurt het in ieder geval nog ongeveer een maand voordat de griffie de voorzitter van de probatiecommissie aanschrijft omwille van het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis. Tussen het in kracht van gewijsde zijn van het vonnis en het overmaken van het dossier aan het justitiehuis, verloopt er opnieuw tijd. In het justitiehuis wordt een justitieassistent aangesteld, die belast wordt met de opvolging van het specifieke dossier. Deze nodigt de probant uit voor een gesprek. Dikwijls blijkt dit niet evident. Zo wordt men vaak geconfronteerd met het feit dat een probant geen stabiele leefsituatie kent en onvindbaar blijkt te zijn op het adres vermeld in het vonnis of gewoonweg niet reageert op de uitnodigingen. De mogelijkheden van justitieassistenten om aan dit probleem tegemoet te komen, zijn momenteel ontoereikend. Indien een justitieassistent er wel in slaagt een afspraak te organiseren, worden de maatregel en de opgelegde voorwaarden besproken en zal de justitieassistent de cliënt trachten te motiveren tot actieve participatie aan de verplichte justitiële begeleiding 4. Het spreekt voor zich dat hier in tussentijd heel wat tijd is overheen gegaan. Indien de probant zich niet aan de opgelegde voorwaarden of afspraken met zijn of haar justitieassistent houdt, wordt deze per aangetekend schrijven uitgenodigd voor een zitting van de probatiecommissie. Deze commissie kan de betrokkene aanmanen zijn voorwaarden na te leven of aan de rechtbank voorstellen om de probatiemaatregelen te herroepen. De zaak wordt dan opnieuw verwezen naar het Openbaar Ministerie die de zaak op zitting dient te brengen voor de rechtbank van Eerste Aanleg, waarbij de rechtbank moet oordelen over de opportuniteit van de herroeping. Vaak is er tussen de datum van het niet naleven van de probatievoorwaarden en het voorstel tot herroeping al snel meer dan twee jaar verlopen. Wanneer door de probatiecommissie een effectieve beslissing tot herroeping wordt genomen, zal het vaak acht tot tien maanden duren alvorens de zaak voor de rechtbank wordt gebracht. De rechtbank, die dient te oordelen over de herroeping, wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat een cliënt na ontvangst van zijn dagvaarding snel opnieuw stappen heeft ondernomen om te voldoen aan de hem of haar voorgestelde voorwaarden. Op die manier dreigt men in een vicieuze cirkel terecht te komen 3 4 MEESE, J., VAN IMPE, K. & DE RUYVER, B., De relatie tussen strafrechtsbedeling en drughulpverlening: op dreef of op drift?, Panopticon, 2000, Ministerieel besluit van 23 JUNI 1999 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen en -profielen voor het personeel van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie, B.S. 29 juni URL: GEENENS, K., VANDERPLASSCHEN, W., BROEKAERT, E., DE RUYVER, B. en ALEXANDRE, S., Tussen droom en daad: implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie, Gent, Academia Press, 2005, 296 p. 18 Maklu

19 Situering en probleemstelling waarbij een cliënt het bestaande systeem kan misbruiken, om zonder al te veel inspanningen de zaak voorbij de termijn te tillen waarbinnen de maatregelen gelden 5. De praktijk leert echter dat wanneer de beklaagde maatregelen dient na te leven in de schoot van de zetel (en de zaak voor evaluatie wordt uitgesteld naar een latere zitting) de navolging van de voorwaarden korter op de bal is. 6 Bovenstaand overzicht illustreert enkele knelpunten binnen het bestaande systeem van probatieopschorting en probatieuitstel, die kunnen wijzen op een nood aan verbetervoorstellen, nieuwe invalshoeken en projecten. Een aantal van de hierboven geschetste knelpunten stellen zich immers vooral bij probleemgebruikers. Problematisch druggebruik wordt bovendien meer en meer erkend als een chronische aandoening, gekenmerkt door herval en problemen op verschillende leefgebieden Proefzorg als voorloper van de drugbehandelingskamer Aangezien Proefzorg kan beschouwd worden als een voorloper van het DBK-project, is het aangewezen kort stil te staan bij Proefzorg, voordat dieper wordt ingaan op het DBK-project. Zoals reeds aangegeven in de inleiding, bestaan in België op ieder echelon van de strafrechtsbedeling, doorverwijzingsmogelijkheden naar de hulpverlening voor probleemgebruikers. Op parketniveau is er de mogelijkheid van praetoriaanse probatie of bemiddeling. Praetoriaanse probatie zorgt echter voor een overbelasting bij politie en parketmagistraten. Tevens creëert deze modaliteit heel wat onduidelijkheden voor de persoon in kwestie. Verder is er op parketniveau ook de mogelijkheid van bemiddeling in strafzaken. Niettemin werd door een richtlijn van het College van Procureurs-generaal besloten dat deze bemiddeling in strafzaken enkel kon voorgesteld worden bij delicten waarbij er sprake is van een geïdentificeerd slachtoffer. Daardoor komen loutere druggebruikers niet meer in aanmerking voor strafbemiddeling. Er kan dus gesteld worden dat er op alle parketten een lacune bestaat om in een vroeg stadium daders van slachtofferloze feiten, bij wie een afhankelijkheidsproblematiek werd vastgesteld, naar de hulpverlening door te verwijzen en te voorzien in een opvolging van die doorverwijzing. Dit heeft een aantal praktijken doen ontstaan om aan deze lacune tegemoet te komen. Zo heeft het Gentse parket in overleg met de hulpverleningssector een project uitgewerkt waarbij daders van slachtofferloze feiten, bij wie sprake is van problematisch drug Interne brochure inzake de voorstelling van de Drubehandelingskamer : pilootproject Drugs in 3D in de Gentse rechtbank van eerste aanleg: de Drugbehandelingskamer (DBK), 16 p. Interne brochure inzake de voorstelling van de Drugbehandelingskamer : pilootproject Drugs in 3D in de Gentse rechtbank van eerste aanleg: de Drugbehandelingskamer (DBK), 16 p. MCLELLAN, A.T., Have we evaluated addiction treatment correctly? Implications from a chronic care perspective, Addiction, 2002, ; VANDERPLASSCHEN, W., RAPP, R.C., WOLF, J. & BROEKAERT, E., The development and implementation of case management for substance use disorders in North America and Europe, Psychiatric Services, 2004, Maklu 19

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Samenvatting Kim Geenens Wouter Vanderplasschen Eric Broekaert Brice De Ruyver Sébastien

Nadere informatie

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren centrum Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren Veerle Vergucht Patrick Lobbens Remi Spiers Wouter Vanderplasschen Sofie De Block Marc Vermeire INHOUDSTAFEL 1. Inleiding

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen Henk Ferwerda Ilse van Leiden De schade hersteld? De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek ONDERZOEKSRAPPORT Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek EEN ONDERZOEK NAAR DE METHODIEK VAN HERSTELBEMIDDELING BIJ MINDERJARIGEN Projectleider: Greet van der Wielen Onderzoekers: Stéphanie Légat en Ilse

Nadere informatie

De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht

De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht Een evaluatie van De Haagse ketenaanpak van volwassen veelplegers Nicole Arts Henk Ferwerda De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht Een evaluatie van De Haagse ketenaanpak

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)drugverslaafde ouders met case management als ondersteuningsvorm

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)drugverslaafde ouders met case management als ondersteuningsvorm Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)drugverslaafde ouders met case management als ondersteuningsvorm door Marieke

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Herstelbemiddeling Reclassering Nederland

Herstelbemiddeling Reclassering Nederland Herstelbemiddeling Reclassering Nederland Evaluatie van drie pilots en toekomstscenario s Katinka Lünnemann Myriam Vandenbroucke Niels Hermens Annemieke Wolthuis April 2010 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Missie,

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

Schade herstellen tijdens jeugddetentie

Schade herstellen tijdens jeugddetentie Schade herstellen tijdens jeugddetentie Een evaluatieonderzoek naar herstelgericht werken in Forensisch Centrum Teylingereind Mr. Annemieke Wolthuis Dr. Myriam Vandenbroucke Met medewerking van: Mr. dr.

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie