TLB Halfjaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TLB Halfjaarverslag 2014"

Transcriptie

1 TLB Halfjaarverslag 2014

2

3 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor natuur, cultuur en samenleving. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de behoeften van de huidige, maar ook van toekomstige generaties.

4 Kerncijfers Bedragen in miljoenen EUR Eerste halfjaar 2014 Tweede halfjaar Eerste halfjaar Financieel Tier-1 kernkapitaal Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 91,4 87,3 76,4 Bedrijfslasten -70,5-59,5-53,1 Waardeveranderingen van vorderingen -5,2-11,6-5,5 Waardeveranderingen van deelnemingen -0,1 0 0,2 Bedrijfsresultaat voor belastingen 15,6 16,2 18,0 Belastingen bedrijfsresultaat -4,1-3,9-4,6 Nettowinst 11,5 12,3 13,4 Common Equity Tier 1 Ratio** 18,3% 17,8% 16,9% Solvabiliteit** 18,3% 17,8% 17,0% Leverage Ratio*** 9,2% 9,1% 9,3% Liquidity Coverage Ratio*** 1187% 818% 1134% Net Stable Funding Ratio*** 164% 159% 155% Bedrijfslasten/totaal baten 77% 68% 70% 2

5 Eerste halfjaar 2014 Tweede halfjaar Eerste halfjaar Per aandeel (in EUR) Intrinsieke waarde ultimo periode Nettowinst**** 1,32 1,50 1,75 Dividend 1,95 1,95 Sociaal Aantal medewerkers ultimo periode***** De cijfers opgenomen in dit halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie betrokken zijn. ** De berekening van de Common Equity Tier 1 Ratio en de solvabilteit over het eerste halfjaar 2014 is gebaseerd op de rapportageverplichting van de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) per verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel II-regels. *** De berekening van deze ratio s is gebaseerd op de rapportageverplichting van de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) per verslagdatum. De vergelijkende cijfers van de Leverage Ratio, liquiditeitsdekkingsratio en de Net Stable Funding Ratio zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging in de berekeningsmethode. **** Het nettowinstcijfer per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. ***** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. 3

6 Verslag van de Directie Hoe geven we de toekomstige samenleving vorm? Kijken we vooral terug voor inspiratie? Of kijken we vooruit en kiezen nieuwe uitgangspunten? Het spanningsveld tussen deze twee principes bepaalt de ontwikkelingsrichting van de samenleving. Neem bijvoorbeeld de groei van de welvaart. Die groei is grotendeels tot stand gekomen door de bestaande manier van produceren steeds verder op te rekken. Echter, een dergelijke ontwikkeling loopt uiteindelijk vast. Want de productie die nodig is om steeds meer welvaart voor steeds meer mensen te creëren, blijkt in toenemende mate onverenigbaar met de draagkracht van de aarde. Of neem het streven naar het verhogen van zowel het (materiële) welvaartsniveau als de kwaliteit van leven. Wanneer teveel wordt vertrouwd op bestaande uitgangspunten, blijken die in de praktijk soms lastig met elkaar te verenigen. En zo kunnen overheidsuitgaven aan de ene kant een bijdrage leveren aan het verhogen van de welvaart maar zijn vaak alleen mogelijk door elders te bezuinigingen, wat de kwaliteit van leven van bepaalde groepen mensen benadeelt. In dit verband zijn de recente analyses van de Franse econoom Thomas Piketty relevant. Hij concludeert dat het verschil in bezit en vermogen in de samenleving de afgelopen decennia is toegenomen. De beschikbare middelen zijn steeds meer in handen gekomen van een welvarende elite. De analyses zoals die van Piketty, kregen de afgelopen maanden veel internationale aandacht. Werken op basis van bestaande uitgangspunten of op zoek naar nieuwe principes op basis waar van de toekomst kan worden vormgegeven? Die vraag speelt ook als het gaat om het ontwikkelen van de financiële sector van de toekomst. De afgelopen jaren is vooral gepoogd om de oorzaken van de financiële- en economische crisis aan te pakken, om zo herhaling te voorkomen. Deze benadering heeft over het algemeen geleid tot een aantal nuttige maatregelen en tot betere wet- en regelgeving. Maar dat is niet voldoende. Het gaat om reparatie en tegelijkertijd daadwerkelijk vernieuwing. Zowel lessen trekken uit het verleden als creatief en fundamenteel vernieuwend naar de toekomst kijken is een opdracht voor ondernemers, bankiers en politici bij het creëren van een robuuste en dienstbare bankensector die bovendien bijdraagt aan een duurzame samenleving. De juiste balans Ook Triodos Bank staat voor de uitdaging om een balans te vinden tussen uiteenlopende en soms tegengestelde ontwikkelingen. Dit speelt met name bij het vinden van evenwicht tussen de omvang van de spaartegoeden enerzijds, en die van de kredietportefeuille anderzijds. Bij de spaartegoeden stijgt zowel het aantal klanten als de gemiddelde inleg op een spaarrekening. Deze groei hangt nauw samen met de verbreding van de dienstverlening van 6,8 miljard Het balanstotaal van Triodos Bank nam toe met 6% tot EUR 6,8 miljard. 4

7 de bank. Triodos Bank is voor haar klanten in toenemende mate de eerste bank : de bank waar klanten al hun bankzaken onderbrengen. In de eerste zes maanden van 2014 groeide de toevertrouwde spaartegoeden met 7% tot een totaal van EUR 6,0 miljard. De bank mocht tegelijkertijd nieuwe klanten verwelkomen. Wat betreft de kredietverlening ziet Triodos Bank zich gesteld voor de uitdaging om die voldoende te laten meegroeien met de toevertrouwde middelen. Het verstrekken van hypotheken voor duurzame woningen is een van de manieren om de kredietverlening verder te laten groeien. De hypotheekverstrekking door Triodos Bank groeide in de eerste helft van 2014 met 20%. De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen bedroeg 61%. Dat resultaat werd voor een belangrijk deel gerealiseerd dankzij de groei van de hypotheekportefeuille. De kredietverlening nam in de eerste zes maanden van 2014 toe met slechts 4%. Triodos Bank onderzoekt mogelijkheden voor kredietverlening in een aantal nieuwe sectoren waar de bank een maatschappelijke bijdrage kan leveren en die op middenlange termijn tot verdere groei van de kredietverlening kan leiden. Bij de kredietverlening heeft de bank ook te maken met de gevolgen van de economische crisis. Die gevolgen verschillen van land tot land. Veel ondernemers hebben minder vertrouwen in de toekomst. Wanneer ze toch willen investeren, zijn ze vaak eerder geneigd dat uit eigen besparingen te doen of het aantrekken van eigen vermogen dan tot het opnemen van bankkrediet. De ontwikkelingen in de sector duurzame energie gaan snel. In veel landen is sprake van afbouw van een aantal stimuleringsmaatregelen van overheden. Dit zet de mogelijkheden voor kredietverlening in deze markt onder druk. Net als andere banken heeft ook Triodos Bank te maken met de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De aandacht die dat vraagt, gaat in enige mate ook ten koste van de tijd die nodig is om de kredietverlening verder te ontwikkelen. Overigens verwacht de bank dat de kredietverlening in de toekomst verder kan groeien en de kwaliteit van de kredietportefeuille van goede kwaliteit blijft. Onrust in de financiële sector De financiële sector verandert. Aan de ene kant is sprake van veranderingen van bovenaf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om striktere regelgeving. Aan de andere kant zien we nieuwe financierings-concepten ontstaan. Deze kunnen grote invloed hebben op de manier waarop ondernemingen en initiatieven in de toekomst worden gefinancierd. Ook de rol die banken daarbij spelen is aan verandering onderhevig. De ontwikkelingen dragen bij aan het ontstaan van een diverser en veelkleuriger pallet van financieringsmogelijkheden. Crowdfunding is in dit kader een mooi voorbeeld van een nieuw en innovatief concept. Het is een alternatief financieringsmodel waarbij ondernemers geld ophalen bij een groep investeerders, en zo hun project of onderneming financieren. Vaak gebeurt dit online. Wanneer het op een verantwoorde en transparante manier gebeurt, kan het voor ondernemers een aantrekkelijk financieringsmodel zijn. Aan de andere kant van het financiële spectrum overwegen pensioenfondsen vaker direct te lenen aan relatief grote bedrijven. Dit soort ontwikkelingen kan grote invloed hebben op de rol van banken. Hun traditionele rol als kredietverstrekker, kan erdoor afnemen. Aan de andere kant biedt het banken ook de ruimte om zich te ontwikkelen tot professionele sparringpartners van ondernemers. Zo kunnen banken waarde toevoegen waar andere financiers dat niet kunnen. Triodos Bank loopt voorop in het stimuleren van de geschetste ontwikkelingen. De bank maakt zich sterk voor een diverse, transparante en duurzame bankensector die goed is voorbereid op de vraagstukken van de toekomst. Dat doet Triodos Bank onder andere via haar brede nationale en internationale netwerk, bestaande uit bankiers en wetenschappers zoals de Global Alliance for Banking on Values en het Sustainable Finance Lab. 5

8 Bankactiviteiten In de eerste zes maanden van 2014 nam het balanstotaal van Triodos Bank toe met 6% tot EUR 6,8 miljard. De groei in de eerste zes maanden van bedroeg 11%. De verhouding van kredieten ten opzichte van toevertrouwde middelen daalde naar 61% (64% aan het einde van het eerste half jaar van ). Dit is het gevolg van het feit dat de toevertrouwde middelen sneller groeiden dan de omvang van de kredietportefeuille. Triodos Bank streeft ernaar om 70% tot 80% van de toevertrouwde middelen uit te lenen. Deze ontwikkeling heeft invloed op het financiële resultaat van Triodos Bank. De winst van de bank is na aftrek van kosten- afhankelijk van de marge tussen de betaalde rente op de toevertrouwde middelen en de ontvangen rente op kredieten. De bank financiert haar kredietportefeuille met toevertrouwde middelen zoals spaargeld en leent daarvoor geen geld bij andere banken. Op zich is dat een sterke positie. Echter, als de omvang van de kredietportefeuille ten opzichte van de toevertrouwde middelen afneemt, heeft dat in de huidige markt een drukkende werking op de marge. Omdat toevertrouwde middelen niet allemaal kunnen worden omgezet in kredieten, worden deze elders ondergebracht. Dat gebeurt onder meer bij centrale banken. Het onderbrengen van geld is financieel minder aantrekkelijk geworden. In het huidige monetaire klimaat houden centrale banken de rentetarieven laag met als gevolg dat de middelen die Triodos Bank daar plaatst slechts een zeer beperkte opbrengst genereren. Triodos Bank heeft verder gekozen voor het handhaven van haar hogere kapitaalsbuffers. Dit alles tezamen leidt tot een lagere winstgevendheid. De kredietportefeuille van de bank groeide in de eerste helft van 2014 met 4%, tegen 5% in dezelfde periode in. De groei bleef relatief beperkt door de onzekere economische situatie. Bovendien blijft de bank kritisch bij de beoordeling van kredietaanvragen. Maar ook speelt het inconsistente overheidsbeleid ten aanzien van duurzame energie een rol. En tot slot is er de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving die momenteel veel tijd en aandacht vraagt. Een stabiele en gezonde ontwikkeling van de kredietverlening is speerpunt voor Triodos Bank. Deze activiteit draagt het meest concreet bij aan het realiseren van de missie van de bank. De verwachting is dat een proactieve aanpak er voor zal zorgen dat de bank kredieten verstrekt aan nieuwe en bestaande klanten, en dat gedurende de rest van het jaar een bevredigende groei wordt gerealiseerd. De toevoeging aan de voorzieningen voor probleemkredieten daalde naar EUR 5,2 miljoen (EUR 5,5 miljoen in dezelfde periode van ). Deze daling bevestigt het gezonde karakter van de kredietportefeuille. Duurzaam bankieren bij Triodos Bank blijft voor veel mensen in Europa een aantrekkelijke propositie. De toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito s en tegoeden op betaalrekeningen, groeiden in het eerste halfjaar van 2014 met 7%, tegen12% in dezelfde periode in. In de eerste zes maanden van 2014 steeg het aantal klanten met , naar een totaal van Dat betekent een toename van 6% in de eerste zes maanden van In dezelfde periode steeg het eigen vermogen van de bank met 4% naar EUR 678 miljoen. In dezelfde periode van bedroeg de groei 5%. Campagnes in de landen waar de bank actief is, blijven goede resultaten opleveren. De kapitaalspositie van de bank blijft daardoor sterk. In de eerste helft van 2014 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de introductie van een betaalrekening voor particulieren in België. De conclusie van het onderzoek is dat de marksituatie en kosten die ermee gemoeid zijn, een te groot risico vormen op dit moment. De introductie is daarom uitgesteld in afwachting van betere omstandigheden. Fondsen in beheer Fondsen in beheer bestaan uit twee onderdelen: het vermogen dat door Triodos Private Banking wordt beheerd, en het volume van de Triodos beleggingsfondsen waar Triodos Investment Management de directie over voert. In de eerste zes maanden van 2014 namen fondsen in beheer af met 1% tot EUR 3,2 miljard. In dezelfde periode van was sprake van een groei van 9%. 6

9 Het door Triodos Investment Management beheerde vermogen nam af met 4% tot EUR 2,4 miljard. Dit was grotendeels het gevolg van de overdracht van het Ampere Equity Fund (EUR 221 miljoen) naar een andere fondsmanager per 1 januari Zonder deze overdracht zou het volume van de beheerde beleggingsfondsen zijn gegroeid met 5%, vergeleken met 8% in dezelfde periode vorig jaar. De groei is vooral te danken aan de Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I), die groeiden met 26% gedurende het eerste halfjaar van Daarnaast trok Triodos Organic Growth Fund (geïntroduceerd in januari 2014) EUR 28 miljoen aan. In de eerste helft van 2014 realiseerde Triodos Private Banking een toename van het vermogen in beheer van 8% tot een totaal van EUR 743 miljoen. Deze groei is volgens verwachting. In dezelfde periode vorig jaar was sprake van een groei van 13%. Financiële resultaten In de eerste zes maanden van 2014 bedroeg de netto winst van Triodos Bank EUR 11,5 miljoen. Dat betekent een daling van 14% ten opzichte van dezelfde periode in (EUR 13,4 miljoen). Deze daling is het gevolg van de verplichte bijdrage aan de nationalisatie van SNS REAAL. Zonder deze bijzondere kostenpost was het resultaat gestegen met 22%. De Nederlandse overheid kwam met een wet op basis waarvan banken door middel van een belasting bijdragen aan de redding van SNS REAAL. De bijdrage van Triodos Bank bedraagt netto EUR 8,3 miljoen en wordt voldaan in de eerste drie kwartalen van Als gedeeltelijke compensatie beginnen banken twee jaar later dan gepland met het betalen van de premie aan een fonds dat in het kader van het depositogarantiestelsel wordt gevormd. kapitaal. Dit gebeurt door het uitgeven van certificaten van aandelen. De uitgifte vindt zowel plaats gedurende het jaar als via gerichte campagnes. Die tweeledige strategie is in het verleden succesvol gebleken. Vooruitzichten Triodos Bank verwacht haar activiteiten ook in de tweede helft van 2014 verder uit te kunnen breiden. Daarbij gaat het om het realiseren van blijvende en duurzame positieve verandering op ecologisch, sociaal en cultureel gebied. In 2014 wordt verder een stabiele groei in volume voorzien van naar schatting 10% in fondsen in beheer, en van ongeveer 13% in kredieten. Op middenlange termijn wordt een verbetering van de verhouding toevertrouwde middelen en kredietverlening voorzien. Triodos Bank blijft zich richten op het aantrekken van nieuw kapitaal. Gerichte uitgiftecampagnes van de verschillende vestigingen van de bank spelen daarbij een belangrijke rol. De bank verwacht in 2014 EUR 50 tot 60 miljoen aan nieuw kapitaal aan te trekken. Het financiële resultaat van Triodos Bank is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle groei van haar activiteiten. Het financiële resultaat is een belangrijke graadmeter voor het vermogen van de bank om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling op lange termijn. Triodos Bank verwacht dat haar winst in 2014 onder druk zal staan, maar zich desondanks stabiel zal kunnen ontwikkelen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, wordt een netto resultaat voorzien van EUR 20 tot 25 miljoen. Zeist, 28 augustus 2014 Directie van Triodos Bank Kapitaalspositie Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) - een belangrijke indicator voor de solvabiliteit - van 18,3%. Triodos Bank kiest bewust voor een sterke kapitaalspositie. Om die positie te handhaven en om tegelijkertijd verdere groei van de kredietportefeuille mogelijk te maken, blijft de bank zich ook in 2014 richten op het aantrekken van nieuw 7

10 Kerncijfers eerste halfjaar 2014 met verdeling over de vestigingen en business units in duizenden EUR Bank Nederland Bank België Bank Verenigd Koninkrijk Bank Spanje Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen van vorderingen Waardeveranderingen van deelnemingen Bedrijfsresultaat Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdbasis 133,7 103,7 106,8 224,4 Bedrijfslasten/totaal baten 68% 81% 83% 88% 8

11 Bank Duitsland Totaal bankactiviteiten Investment Management Private Banking Overig Eliminaties Totaal ,2 606,8 95,6 15,0 147,8 865,2 144% 80% 61% 73% 77% 9

12 Geconsolideerde balans per 30 juni 2014 Voor winstverdeling in duizenden EUR 30 juni december 30 juni Activa Kasmiddelen Overheidspapier Bankiers Kredieten Rentedragende waardepapieren Aandelen Deelnemingen Immateriële vaste activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa Totaal activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Achtergestelde schulden Eigen vermogen Totaal eigen vermogen en passiva Voorwaardelijke schulden Onherroepelijke faciliteiten

13 Geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden EUR Eerste halfjaar 2014 Tweede halfjaar Eerste halfjaar Baten Rentebaten Rentelasten Rente Opbrengsten uit overige deelnemingen Inkomsten uit investeringen Provisiebaten Provisielasten Provisie Resultaat uit financiële transacties Overige baten Overige baten Totaal baten Lasten Personeels- en andere beheerkosten Afschrijvingen en waardeveranderingen van materiële en immateriële vaste activa Bedrijfslasten Waardeveranderingen van vorderingen Waardeveranderingen van deelnemingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst Bedragen in euro's Nettowinst per aandeel 1,32 1,50 1,75 Dividend per aandeel 1,95 1,95 11

14 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen in duizenden EUR Aandelen kapitaal Eigen vermogen per 31 december Uitbreiding aandelenkapitaal Stockdividend Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves Winstverdeling vorig boekjaar, dividend Dividend niet in contanten uitgekeerd Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten In- of verkoop eigen certificaten van aandelen Resultaat boekjaar Eigen vermogen per 30 juni Uitbreiding aandelenkapitaal Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen Realisatie van herwaardering Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen Aan de vennootschap vervallen dividend Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten In- of verkoop eigen certificaten van aandelen Resultaat boekjaar Eigen vermogen per 31 december Uitbreiding aandelenkapitaal Stockdividend Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen Realisatie van herwaardering Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves Winstverdeling vorig boekjaar, dividend Dividend niet in contanten uitgekeerd Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten In- of verkoop eigen certificaten van aandelen Resultaat boekjaar Eigen vermogen per 30 juni

15 Agio Herwaarderings reserve Wettelijke reserve Overige reserve Onverdeelde winst Totaal eigen vermogen

16 Geconsolideerd kasstroomoverzicht in duizenden EUR Eerste halfjaar 2014 Tweede halfjaar Eerste halfjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Nettowinst Aanpassingen voor: afschrijvingen waardeveranderingen van vorderingen waardeveranderingen van deelnemingen koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen mutaties voorzieningen overige mutaties overlopende posten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Mutatie overheidspapier Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden Mutaties kredieten Mutaties aandelen Mutaties bankiers, niet direct opeisbare schulden Mutatie toevertrouwde middelen Overige mutaties uit operationele activiteiten Kasstroom uit operationele activiteiten

17 in duizenden EUR Eerste halfjaar 2014 Tweede halfjaar Eerste halfjaar Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto investeringen in: rentedragende waardepapieren deelnemingen -213 immateriële vaste activa onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie achtergestelde schulden -50 Uitbreiding aandelenkapitaal Betaling contant dividend In- en verkoop eigen certificaten van aandelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquiditeiten begin periode Liquiditeiten ultimo periode Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken Direct opeisbare tegoeden bij banken Liquiditeiten ultimo periode

18 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Grondslagen voor consolidatie De financiële gegevens van Triodos Bank NV en groepsmaatschappijen zijn volledig geconsolideerd. De financiële gegevens van joint ventures zijn geconsolideerd naar evenredigheid van het aangehouden belang, indien consolidatie noodzakelijk is voor het inzicht in het vermogen en resultaat van Triodos Bank NV. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Overzicht van kapitaalbelangen conform Artikel 2:379 en 2:414 BW: Kantoor Buitenzorg BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Kantoor Nieuweroord BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Stichting Triodos Beleggersgiro te Zeist, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Triodos Custody BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Triodos Finance BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Triodos IMMA BVBA te Brussel, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Triodos Investment Management BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie; Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management BV te Zeist, belang 50%, joint venture met gezamenlijke zeggenschap, consolidatie naar evenredigheid van het gehouden belang; Triodos Nieuwbouw BV te Zeist, belang 100%, groepsmaatschappij, volledige consolidatie. 16

19 Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. De missie van Triodos Bank is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Ambitie Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. Dat betekent op de eerste plaats het aanbieden van diensten en producten die duurzaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent investeren in een duurzame economie. Daarmee wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief betere samenleving gewerkt. Markten en kernactiviteiten Triodos Bank wil haar missie en strategie als duurzame bank op drie verschillende manieren realiseren. Als relatiebank De dienstverlening van Triodos Bank is gebaseerd op het verdiepen en ontwikkelen van langdurige relaties met haar klanten. Deze relatiegerichtheid is terug te vinden in de hele organisatie. De wijze waarop die relaties worden ontwikkeld, verschilt per land, rekeninghoudend met culturele verschillen. Triodos Bank onderhoudt haar klantrelaties via verschillende kanalen; lokale kantoren waar klanten kunnen worden ontvangen, telefonisch en in toenemende mate via internet. Triodos Bank streeft naar een klantenbestand van zowel particulieren als bedrijven die nadrukkelijk voor Triodos Bank kiezen. Overigens verschilt het dienstenpakket per land waar Triodos Bank is gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de betreffende vestigingen zich bevinden. Duurzame dienstverlener Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een goede service. Triodos Bank is van mening dat deze belangrijke klantwaarden niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit betekent concreet dat zij streeft naar het aanbieden van een adequaat pakket aan bancaire diensten waarmee direct of indirect duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De combinatie van relatiebankieren en bancaire producten waarmee duurzame ontwikkeling wordt gefinancierd, leidt tot nieuwe productontwikkeling. Dat kan van land tot land verschillen. Een goed voorbeeld is dat spaarders ervoor kunnen kiezen hun rente (of een gedeelte daarvan) aan een maatschappelijk doel te schenken. Een andere voorbeeld is de uitgifte van Social Impact Bonds (maatschappelijke obligaties) die de Corporate Finance-afdeling van Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk heeft begeleid. De obligaties dienen ter financiering van bijvoorbeeld een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van dakloosheid en terugdringing van de werkloosheid. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse vestiging in 2012 s werelds eerste Mobiel Bankieren app op de markt gebracht die de gebruiker direct laat zien welke duurzame projecten de bank financiert. In Nederland brengt de bank ook diverse fondsen op de markt waarmee beleggers direct kunnen beleggen in sectoren zoals duurzame energie, kunst en cultuur en financiële instellingen die zich richten op inclusive finance in opkomende markten. 17

20 Sommige van deze fondsen profiteren van be lastingvoordelen die in het leven zijn geroepen om beleggingen in deze sectoren te bevorderen. Referentie voor Duurzaam Bankieren Triodos Bank wil het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Met haar meer dan 30 jaar ervaring wil de bank in het maatschappelijk krachtenveld mede richting geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen activiteiten van Triodos Bank. Door haar visie en aanpak heeft Triodos Bank internationaal erkenning gekregen. Met deelname aan het publieke debat, veelal door middel van evenementen met een grote maatschappelijke impact, wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. 18

21 Addressen Internationaal hoofdkantoor Nederland Nieuweroordweg 1, Zeist Postbus AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) Vestigingen Nederland Utrechtseweg 44, Zeist Postbus AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) België Hoogstraat 139/3 Rue Haute 139/ Brussels, België Telefoon +32 (0) Spanje c/ José Echegaray 5 Parque Empresarial Las Rozas Las Rozas, Madrid, Spanje Telefoon Bijkantoren in: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Girona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid en Zaragoza. Contact via Duitsland Mainzer Landstr Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon +49 (0) Fax +49 (0) Verenigd Koninkrijk Deanery Road Bristol BS1 5AS, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Bijkantoor in Edinburgh Contact via 19

TLB Halfjaarverslag 2014

TLB Halfjaarverslag 2014 TLB Halfjaarverslag 2014 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2012

TLB Halfjaarverslag 2012 TLB Halfjaarverslag 2012 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007 Natuur & Milieu Een initiatief dat door Triodos Bank in de sector Natuur & Milieu gefinancierd wordt, is Southern Solar in het Verenigd Koninkrijk, een bedrijf dat warm watersystemen op zonne-energie voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht juni 2008

Halfjaarbericht juni 2008 TLB Halfjaarbericht juni 2008 Kerncijfers (bedragen in miljoenen EUR) Eerste Tweede Eerste halfjaar halfjaar halfjaar 2008 2007 2007 FINANCIEEL Eigen vermogen 200 200 140 Aantal certificaathouders 11.879

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening in duizenden euro s Algemeen De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Conform

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Financieel Common Equity Tier Eigen vermogen Aantal certificaathouders

Financieel Common Equity Tier Eigen vermogen Aantal certificaathouders Halfjaarverslag 2015 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor natuur,

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

T B. Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een internationaal netwerk van waardengedreven banken -

T B. Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een internationaal netwerk van waardengedreven banken - Halfjaarverslag 2017 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor natuur,

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

T B. Halfjaarverslag 2016 Triodos Bank NV. Kerncijfers 4. Verslag van de Raad van Bestuur 6

T B. Halfjaarverslag 2016 Triodos Bank NV. Kerncijfers 4. Verslag van de Raad van Bestuur 6 Halfjaarverslag 2016 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor natuur,

Nadere informatie