Nijmegen, april Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong"

Transcriptie

1 Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong

2

3 Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Radboud Universiteit Nijmegen/ACSW NISPA Postbus HE Nijmegen 3

4 Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen: De Weert-van Oene GH, Verbrugge C, De Jong CAJ: IMC monitor; jaarrapportage 9. NISPA, Nijmegen,. 4

5 Inhoudsopgave: Paginanr I. Introductie 7 II. Respons III. Kerngegevens bij opname, en ontslag 3 III.. Sociaaldemografische gegevens 3 III.. Problematiek bij opname 5 III.3. Opname 9 III.4. Ontslag 4 IV. Effectiviteit van de behandeling 7 V. Na ontslag 3 VI. Resultaten wat betreft motivatie 33 VI.. RCQ 33 VI.. MfT 39 VII. Resultaten wat betreft kwaliteit van leven 45 VIII. Resultaten wat betreft Craving 47 IX. Resultaten wat betreft Beperkingen (HONOS) 49 X. Interpersoonlijk gedrag 55 XI. Patiëntsatisfactie 57 XII. Samenvattende conclusies 59 5

6 6

7 I. Introductie Monitoring heeft als doel met valide instrumenten gestandaardiseerde gegevens te verzamelen, die teruggekoppeld kunnen worden naar alle teams. Met de gebruikte instrumenten worden de vier velden van de uitkomstenkwadrant 'geraakt': Klinische resultaten: Kerngegevens Motivatiemeting Registr. uitstroom Kwaliteit van leven: * EuroQol - 5 D SCL9 Uitkomstkwadrant Patiënt tevredenheid: * GGZ thermometer Kosten: * Aantal opnamedagen De doelstellingen van monitoring zijn te onderscheiden in algemene en inhoudelijke doelen: Algemene doelen zijn: Het verzamelen en vergelijken van gegevens over patiënten die zijn opgenomen op een IMC, over de klinische resultaten, kwaliteit van leven, tevredenheid over de behandeling en de kosten van de behandeling. Zicht krijgen op de uitkomsten van de behandeling om te komen tot verbetering van protocollen, methodiekontwikkeling en implementatie daarvan. Inzicht krijgen in de invloed van verschillende interventies op de motivatie tijdens de periode van opname op een IMC. Aard van uitstroom van het IMC in beeld brengen aan de hand van vier uitstroom niveaus zoals omschreven in het handboek IMC. Inhoudelijke doelen zijn: Het volgen en meten van de motivatie, om het gebruik van een of meerdere psychoactieve stoffen te stabiliseren of te verminderen, bij patiënten met een afhankelijkheid van een of meerdere van deze stoffen. Het meten van motivatie, als zelfbeoordeling, met behulp van de Dutch Readiness to change questionnaire ( RCQ- ) en de Motivation for Treatment Scale ( MfT) Veranderingen in de motivatie aangeven door teamleden met behulp van de Motivation for Treatment Observatieschaal (MfT-O ) Kwaliteit van leven: voormeting en nameting door de Euro Qol 5D zelfbeoordelingschaal 7

8 Tevredenheidsmeting door middel van de GGZ thermometer. Niveau uitstroom registreren bij exit en follow-up door het 'registratie uitstroom' formulier. Financiële kosten in kaart brengen door registratie van aantal opnamedagen. Meetinstrumenten Voor deze monitoring worden, afhankelijk van de gehanteerde variant, een aantal vragenlijsten gebruikt: Europ-ASI SCL-9/BSI ICL-R RCQ MfT Mft-O : Addiction Severity Index, meting ziektespecifieke indicatoren. : Symptom Check List/Brief Symptom Inventory. Klachtenlijst (Zelfbeoordelingschaal 9 items) : Interpersonal Check List (Zelfbeoordelingschaal persoonlijkheid 6 items) : Dutch Readiness to Change Questionnaire, Nederlands herziene versie - item vragenlijst; meet precontemplatie, contemplatie en actie fase uit model van Prochaska - DiClemente. : Motivatie voor Behandeling, 4 items. Meet problemen gepaard gaand met gebruik middelen, wens voor hulp en bereidheid behandeling te krijgen. : Motivatie voor Behandeling Observatieschaal, 4- items observatielijst, inschatting doorbegeleider hoe patiënt denkt over problemen gepaard gaand met gebruik middelen, wens voor hulp en bereidheid behandeling te krijgen van de patiënt. HONOS : Health of the Nation Outcome Scale. Geestelijke gezondheidstoestand en sociaal functioneren. 4 items. EuroQol-5D Craving Scale CIDI-sam : Kwaliteit van Leven, 6 items zelfbeoordeling. : Meet de mate van zucht op een Visual Analogue Scale per middel dat wordt gebruikt. : De diagnose afhankelijkheid van een psychoactieve stof volgens de DSM- IV-criteria. GGZ Thermometer : Meet patiënt tevredenheid. Kerngegevens : Ingebed registratiesysteem voor IMC's van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Registratie gegevens voor intake, ontslag en voorgenomen vervolgbegeleiding tot 3 maanden na ontslag. Registratie uitstroom:de registratie van de uitstroom gebeurt in twee fasen. Op het ontslag moment wordt een inschatting gemaakt door de begeleider bij welk niveau van uitstroom de patiënt past. Vervolgens wordt bij follow-up nogmaals geregistreerd op welk niveau de patiënt na drie maanden functioneert. Uitleg van de verschillende niveaus volgt hieronder. Registratie niveau van uitstroom: Wil het IMC zichzelf duidelijker positioneren in de zorgketen, en met name ten opzichte van andere intramurale zorginstellingen, dan moet de uitstroom geëxpliciteerd zijn (Schramade.M, Wildt de W. handboek IMC 3). Er worden vier niveaus van uitstroom omschreven in het handboek:. De patiënt is na de opname, dus zonder de geboden structuur, niet in staat de vooruitgang vast te houden (bijv. het lichamelijk herstel geldt alleen gedurende de opname). Uitstroom op dit niveau kan eveneens betekenen dat de patiënt de gezondheidsrisico's verminderd door de wijze van gebruik te veranderen. In speciale gevallen, voorziet 8

9 een IMC opname in de behoefte palliatieve / terminale zorg te bieden aan patiënten binnen de doelgroep, die deze zorg elders niet kunnen krijgen.. Patiënt kan het behaalde resultaat na de opname voor een bepaalde periode aantoonbaar vasthouden. Uitstroom op dit niveau kan ondermeer betekenen dat de patiënt na de opname excessief middelengebruik (enigszins) verminderd of het dag- en nachtritme handhaaft. 3. Patiënt heeft een weloverwogen beslissing genomen om een vervolgtraject te ondergaan dat, in meer of mindere mate gestructureerd gericht is op het bereiken van specifieke re-integratiedoelen ten aanzien van wonen, werken, dagbesteding en eventueel middelengebruik. De patiënt is in staat om aan de noodzakelijke voorwaarden voor het volgen van het traject te voldoen. 4. Patiënt heeft een weloverwogen beslissing genomen om een verslavingsbehandeling te ondergaan die gericht is op abstinentie en / of drastische verandering van leefstijl en verslavingsgedrag. De patiënt is in staat om aan de noodzakelijke voorwaarden voor het volgen van deze behandeling te voldoen. Daarnaast heeft de patiënt het contact met de trajectbegeleider verbeterd, of is er een traject begeleider toegewezen. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de patiënt op de eisen in vervolgbehandeling. De varianten van monitoring Er zijn drie varianten bij IMC-monitoring mogelijk. Het verschil zit in de hoeveelheid vragenlijsten per meetmoment. Instellingen kunnen zelf kiezen voor een minimum, medium of maximum variant. Die varianten kunnen als volgt in schema worden weergegeven, waarbij het onderscheid in doelstellingen duidelijk wordt: De maximum variant week week 5 week 9 week 3 Opname Week 6: follow-up Baseline Europ-ASI CIDI-SAM Euroqol-5D Euroqol-5D RCQ- RCQ- RCQ- RCQ- MfT/MfT-O MfT/MfT-O MfT/MfT-O MfT/MfT-O SCL-9/BSI SCL-9/BSI Kern opname kern ontslag kern follow-up ICL-R ICL-R Craving Scale Craving Scale Craving Scale Craving Scale GGZ thermometer HONOS HONOS De te bereiken doelen bij de maximum variant zijn: Klinische resultaten: ASI gegevens. Registratie aanmelding en vervolgaanbod gegevens. Meting motivatieproces tot veranderingsbereidheid. Invloed van verschillende interventies op motivatieproces. 9

10 Kwaliteit van leven: Patiënt tevredenheid: Kosten: Follow-up registratie: Inhoudelijke evaluatie programma aanbod. Middelengebruik tijdens opname. Aard van uitstroom. Meting van verandering in kwaliteit van leven. Registratie tevredenheids gegevens m.b.t. IMC aanbod. Registratie aantal opnamedagen. Vervolgaanbod na 3 maanden. Vanuit dezelfde structuur kan een instelling kiezen voor een minder zwaar opgetuigde (medium) variant, met een uitgebreide voor- en nameting en tussenmetingen van de RCQ waarbij de koppeling met monitordoelen overeind blijft. Verder kan elke instelling naar eigen wens instrumenten toevoegen. Er kan ook gekozen worden voor een minimum variant, waarbij men zich beperkt tot verzameling van de kerngegevens, een tussenmeting van de RCQ-, aangevuld met een voor- en nameting middels een korte 6-item beoordelingsschaal die iets zegt over een eventuele wijziging in de kwaliteit van leven. Eventueel zou de GGZ thermometer nog toegevoegd kunnen worden als nameting.

11 II. Respons Tabel II... Overzicht respons: aantallen respondenten 9 Aantal patiënten in monitor 9 Aantal patiënten totaal ontslagen in 9 bij IMC Percentage patiënten in monitor Nb: niet bekend. A B C D E F G H J Totaal 9 Totaal Nb 9 Nb , 57, 4,7 4, 4,8 3,8 Totaal 7 Tabel II... Overzicht respons: aantallen respondenten per monitorjaar Totaal A B C D E F G H J Totaal In 9 zijn bij 84 patiënten monitorgegevens verzameld. Dat is in absolute aantallen iets minder dan in 8, toen er 3 patiënten in de monitor participeerden. Het responspercentage is nagenoeg gelijk aan dat van 8. De registratiegegevens van instelling A zijn niet verkregen. De representativiteit van de verkregen gegevens is getoond bij de rapportage over de afzonderlijke IMC s. Zie daarvoor de betreffende hoofdstukken.

12 Respons opname ontslag follow-up. In de figuur hieronder is getoond hoeveel de respons - per instelling en totaal in 9 bedraagt bij ontslag en bij follow-up als percentage van het aantal respondenten bij opname C (n-9) E (n=) F (n=77) G (n=) J (n=85) totaal (n=84) ontslag follow-up ontslag Figuur II... Respons bij ontslag en follow-up als percentage van de respons bij opname; per instelling en totaal; cijfers 9. Van de vijf instellingen die de kerngegevens opname hebben ingevuld, is de gemiddelde respons bij de ontslaggegevens: 5%; bij follow-up is deze 4%.

13 III. KERNGEGEVENS BIJ OPNAME, ONTSLAG EN FOLLOW-UP III.. Sociaaldemografische gegevens C E F G J totaal 9 totaal < 9 man ,5 79 vrouw 9 4 8,5 Figuur III... Deelnemers aan IMC monitor naar geslacht per instelling en totaal; 9. Getoond zijn percentages. (ter vergelijking zijn de percentages getoond van de monitorgegevens voor 9) B C E F G J totaal totaal < 9 9 Kolom 38,8 38,4 39, 37, 37,4 38,4 37 Figuur III... Deelnemers aan IMC monitor naar gemiddelde leeftijd per instelling en totaal B C E F G J totaal 9 totaal <9 autochtoon allochtoon Figuur III..3. Deelnemers aan IMC monitor naar etniciteit per instelling en totaal 9. Getoond zijn percentages. Ter vergelijking zijn percentages getoond van monitorgegevens voor 9. 3

14 Conclusies bij sociaaldemografische kenmerken. Een op de vijf patiënten is vrouw; Een op de vijf patiënten is allochtoon; De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 38 jaar; De gemiddelde leeftijd van IMC patiënten is,4 jaar hoger dan in voorgaande jaren; Het percentage vrouwen bij instelling E is hoger dan dat bij de andere instellingen; De gemiddelde leeftijd bij instellingen G en J ligt lager dan die bij de andere instellingen; Het percentage allochtone patiënten ligt bij instellingen C en E hoger dan dat bij de andere instellingen. 4

15 III.. Problematiek bij opname Tabel III... Problematiek IMC patiënten per instelling en totaal. Gegeven zijn aantallen [en percentages tussen haakjes]. Primaire problematiek Alcohol Drugs Patiënt gebruikt Opiaten Cocaïne Cannabis Benzodiazepinen Amfetamine Anders Problematiek sinds < jaar -5 jaar 5- jaar > jaar Verslavingsdiagnose As I C N=9 (4) 67 (76) 58 (64) 65 (7) 39 (43) () 6 (7) () 7 (8) 9 () 68 (8) E N= 6 (3) 3 (68) 9 (3) 6 (55) 4 (4) (3) (7) 4 () 4 () (58) F N=77 (7) 54 (73) 34 (4) 4 (5) 4 (3) 8 () 9 () 4 (5) 3 (4) (8) 5 (68) G N= 5 (5) 5 (5) 4 (4) 6 (6) 3 (3) 3 (3) () 3 (33) 5 (56) J N=85 8 (3) 6 (77) 4 (44) 38 (4) () 6 (7) 3 (3) () (3) 4 (5) (7) 5 (65) Totaal 9 N=84 7 (6) 99 (74) 45 (48) 66 (55) 8 (7) 9 () (7) 7 () 3 () 8 (7) 58 () 86 (7) Totaal 8 N=33 37 (6) 9 (84) 77 (55) 69 (49) 9 (3) - 7 (5) () () 6 (4) (5) 6 (75) Totaal 3-6 N=764 4 () 34 (5) 9 (3) 55 (8) Afhankelijkheid van Alcohol Cocaine Opioiden Cannabis Sedativa, hypnotica Amphetamine Hallucinogenen Verschillende middelen Anders (4) 37 (4) 37 (4) 9 () 6 (7) 5 (8) (35) 5 (5) (35) 4 (4) (7) (7) 35 (43) 37 (46) 36 (44) (7) (5) 6 (7) 4 (5) 4 (5) 4 (4) 5 (5) 4 (4) () (3) 6 (9) 4 (6) 8 () 9 () 3 (3) () () 9 (3) (4) (37) 63 () 3 () (4) 5 () 3 () Misbruik van Alcohol Cocaine Opioiden Cannabis Sedativa, hypnotic Amphetamine Hallucinogenen Anders Psychiatrische diagnose As I () 9 () () () () (7) 3 () (3) (3) (3) 8 () 5 (9) 7 (9) 3 (6) 8 () 3 (4) (3) () () () () 3 (3) () () () () 5 (8) 3 () (3) 8 (6) (4) 5 () () () Ontwikkelingsstoornis Cognitieve stoornis Psychotische stoornis Stemmingsstoornis Angststoornis Somatoforme stoornis Nagebootste stoornis Dissociatieve stoornis Eetstoornis Slaapstoornis Impulsiviteitsstoornis Psychiatrische diagnose As II 9 () 4 (4) () 3 (3) () (5) (5) (9,5) (9,5) 3 (4) (9,5) (5) 6 () () 5 (6) 5 (6) (3) (3) () () () () () () 7 (9,5) (,5) (4) 9 (3) (4) (,5) 8 (3) Paranoïde ps Schizoïde ps Schizotypische ps Antisociale ps Borderline ps Theatrale ps Narcistische ps Ontwijkende ps Afhankelijke ps Obsessief-compulsieve ps Ps NAO 8 (8) 6 (6) () 5 (5) (5) (9,5) (5) 3 (4) 5 (6) () () 6 (8) () (4) 3 (5) () () (,5) () (7) 5

16 C N=9 E N= F N=77 G N= J N=85 Totaal 9 N=84 Totaal 8 N=33 Totaal 3-6 N=764 Geen diagnose As II Uitgestelde diagnose As II Onbekend Somatische problematiek As III Zenuwstelsel Hart-vaatstelsel Ademhalingswegen Nieuwvormingen Endocriene ziekten Voedingsziekten Stofwisselingsziekten Spijsvertering Urogenitaalsysteem Bloed en bloedvormende organen Oog Oor, neus, keel Bewegingsstelsel Huid en subcutis Congenitale afwijkingen Complicaties zwangerschap ea Infectieziekten Overdosering Geen diagnose Psychosociale problematiek As IV Primaire steungroep Woonproblemen Financiele problemen Politie/justitie Sociale omgang Opvoeding Werk Toegang gezondheidsdiensten Andere Geen problemen 3 (33) 7 (9) () (86) 57 (63) 64 (7) 6 (68) 37 (4) 34 (37) 3 (4) 63 (69) 6 (7) 5 (6) () (5) (5) (5) (4) 5 (5) 3 (45) 9 (3) 5 (7) (3) 4 (48) (3) (4) 38 (49) (6) (73) 64 (79) 58 (7) 55 (7) 34 (4) 34 (4) (3) 55 (68) 7 (9) 8 () () 4 (4) 3 (3) 6 (6) 5 (5) 5 (5) () 6 (6) () () 3 (38) 3 3 (7) 3 (33) 3 (5) (3) 3 (5) (3) () 7 (3) (3) () 45 (6) (36) 6 (6) () 7 () (4) () (,5) 5 () (,5) 5 () () (,5) () () 6 () () 64 (58) 63 (57) 65 (58) 47 (5) 3 (36) 87 (3) 8 (6) 65 (58) 3 (5) 37 (3) 3 () Kolom C 44,8 E 5,3 F 47,8 G 46,9 J 46,4 totaal 9 46,5 Figuur III... Gemiddelde GAF scores bij opname per instelling en totaal 9. De range is

17 Figuur 3... Scores op de ASI; totaal 9. In 9 zijn 68 ASI s verkregen (bij twee instellingen). De gemiddelde ernstscores zijn te zien in figuur 3... De score voor drugsproblemen is het hoogst (6,63), maar ook de scores voor juridische, sociale en psychische problemen zijn hoog met gemiddeld respectievelijk 4,38, 3,86 en 4,58. Conclusies bij problematiek bij opname. Bij driekwart van de patiënten van IMC s is de primaire problematiek gelegen in drugsgebruik; Bij de meesten betreft dit opiaten en/of cocaïne; Bij zeven van de tien patiënten is sprake van langdurig bestaande problemen: > jaar; Bij 4% van de patiënten wordt bij opname de diagnose cocaïneafhankelijkheid gesteld; bij 37% afhankelijkheid van opiaten en bij 3% is de diagnose alcoholafhankelijkheid; Diagnosen op de assen I, II en III van de DSM-IV ontbreken bij de meeste patiënten bij opname; Op as IV worden problemen met wonen, werk, primaire steungroep en financiën het meest vastgesteld. De gemiddelde GAF score bij opname is 46.5 (SD 7,) met een spreiding van 9 tot 7. Bij instelling C vinden we gemiddeld de laagste GAF score (44) en bij instelling E de hoogste (5). De verschillen tussen de instellingen zijn statistisch significant, maar klein. 7

18 CIDI-SAM Tabel III..3. Resultaten CIDI-SAM; N (%) Afhankelijkheid van: C N=6 E N=3 F N=78 G N=3 TOTAAL 9 N=64 TOTAAL 8 N=5 TOTAAL 7 N=9 ALCOHOL 36 (6) (48) 55 (7) (67) 4 (63) 67 (58) 64 (7) CANNABIS 36 (6) (5) 4 (53) (67) 9 (56) 49 (43) 47 (5) STIMULANTIA () 3 (3) 3 (7) (33) 9 (8) 4 () (3) SEDATIVA 4 (4) 6 (6) 35 (45) (67) 67 (4) 43 (38) 44 (48) OPIATEN 39 (65) 7 (3) 36 (46) (67) 84 (5) 73 (64) 66 (73) COCAINE 49 (8) 6 (7) 43 (55) (67) (67) 78 (68) 65 (7) PCP (9) 4 (5) (33) 7 (4) () () PSYCHEDELICA 5 (8) (4) 5 (6) (33) (7) 5 (4) 6 (7) INHALANTIA () (9) (3) (33) 6 (4) () () ANDERS 5 (8) 3 (3) 3 (4) (7) 4 (4) 4 (4) Conclusies bij CIDI-SAM. De CIDI-SAM is een instrument om de verslavingsdiagnose op de DSM-IV As I vast te stellen; De CIDI-SAM is ingevuld bij vier instellingen; bij instelling G slechts bij 3 patiënten; In de tabel zijn alleen afhankelijkheidsdiagnoses vermeld. Er was sprake van een zeer klein aantal diagnoses misbruik van middelen: tweemaal misbruik van cannabis, eenmaal van sedativa, vijf maal van opiaten,drie maal van cocaïne, eenmaal van psychedelica. De meest gestelde diagnoses betreffen afhankelijkheid van cocaïne, opiaten en alcohol. 8

19 III.3. Opname Tabel III.3.. Opnamegegevens. Getoond zijn aantallen per instelling en totaal. [en percentages tussen haakjes]. Vrijwillige opname Ja Nee Onbekend Cliënt in aanraking (geweest) met politie/justitie Ja Nee Onbekend Opname met strafrechtelijke maatregel Ja Justitiële titel Artikel 43 Artikel 8 Bijzondere voorwaarden TBS met voorwaarden Einde detentie Schorsing Nee Ontbrekende gegevens Opname met BOPZ Ja Nee Ontbrekende gegevens 6 C N=9 8 (9) 9 () 46 (56) 3 (38) 5 (6) 9 E N= 8 (86) 3 (4) 9 (5) 3 (7) 6 (33) F N=77 6 (8) 5 (9) 37 (6) 4 (6) (34) 8 7 G N= 8 (8) () 3 (38) 4 (5) () 5 6 J N=85 4 (48) 44 (5) 6 (39) 6 (5) 9 (46) 34 6 Totaal 9 N=84 (74) 73 (6) (53) 48 (3) 5 (5) Totaal 8 N=33 () () 78 (78) 49 () 6 98 (4) 37 (6) 98 (4) 4 (5) (44) 9 (4) 53 (86) N=7 N=33 Totaal 3-6 N=764 8 (7) 49 (7) Tabel III.3.. Hulpvraag verwijzer en patiënt en formulering behandeldoel. Getoond zijn aantallen per instelling en totaal (percentages tussen haakjes). Hulpvraag verwijzer Geen specifieke Diagnostiek Afbouw middelen Stabilisatie Terugvalmanagement Detoxificatie Doorbreken middelengebruik Doorbreken psychische problematiek Instellen vervolgbehandeling Instellen op medicatie Structureren Resocialisatie Hanteren middelengebruik Hanteren psychische problematiek Time-out Crisisopvang Motiveren Somatisch herstel Anders C N=9 (4) 9 () () 5 (6) 9 () (4) 7 (8) () 5 (6) 4 (4) 9 () () () 6 (7) 3 (34) () () E N= 5 (4) (5) 3 (4) 6 (9) (5) 4 (9) ( (5) () 3 (4) (5) () () F N=77 8 () (3) 9 () 3 (4) 3 (4) (6) (9) (4) 7 (9) 8 () 6 () 8 () 3 (4) 4 (5) 9 () 4 (5) 3 (7) (6) (6) G N= () () 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 3 (3) () J N=85 39 (46) 4 (5) () 7 (3) 3 (4) 59 (69) () () 9 () 8 (9) () Totaal 9 N=84 36 (3) 59 () 37 (3) 47 (7) 5 (9) 7 (5) 4 (4) 5 (5) 7 (5) (4) 7 () (7) 8 (3) 5 () 4 (9) (4) 47 (7) 4 (5) 4 (9) 9

20 C N=9 E N= F N=77 G N= J N=85 Totaal 9 N=84 Hulpvraag patiënt Geen specifieke Diagnostiek Afbouw middelen Stabilisatie Terugvalmanagement Detoxificatie Doorbreken middelengebruik Doorbreken psychische problematiek Instellen vervolgbehandeling Instellen op medicatie Structureren Resocialisatie Hanteren middelengebruik Hanteren psychische problematiek Time-out Crisisopvang Motiveren Somatisch herstel Anders 4 (5) () 5 (8) 3 (3) 5 (8) 34 (37) 9 () 4 (4) 6 (7) 4 (4) 4 (5) () () 6 (7) 3 (34) 3 (3) 9 () 8 (38) (5) () 3 (4) 3 (4) (5) 3 (4) () () (5) 4 (8) 7 (9) (6) 7 (35) (3) 8 (3) 7 () 4 (5) 8 () (4) 6 () 5 (7) 4 (5) 8 () 5 (7) () (3) (7) (6) 4 (4) 3 (3) 4 (4) () () 5 (5) () () () () (4) 5 (6) 3 (4) () 9 () 7 () 7 (3) () () () 8 (9) 4 (5) () 3 (4) 48 (7) 5 (5) 46 (6) 34 () 3 () 7 (5) 5 (8) 9 (3) 43 (5) 5 (5) 7 () (7) 8 (3) (4) 9 (7) 5 () 44 (6) 5 (9) 4 (9) Behandeldoel Diagnostiek Afbouw middelen Stabilisatie Terugvalmanagement Detoxificatie Doorbreken middelengebruik Doorbreken psychische problematiek Instellen vervolgbehandeling Instellen op medicatie Structureren Resocialisatie Hanteren middelengebruik Hanteren psychische problematiek Time-out Crisisopvang Motiveren Somatisch herstel Anders 8 (9) 4 (6) 5 (6) 7 (3) 33 (36) () () 7 (8) 5 (6) 4 (5) () () 6 (7) 38 (4) 3 (3) 9 () (5) () 7 (33) (5) (5) 5 (4) () () (5) () (5) (5) 8 (36) (7) 53 (69) 9 (5) 4 (3) 34 (44) 3 (3) 7 () 4 (3) 43 (56) 9 () 9 () (6) (3) (3) 3 (4) 9 (38) (4) () () () () 6 (6) () 3 (3) 4 (4) () () 37 (44) 5 (6) () 7 (3) 7 (8) () 59 (69) () () 9 () 8 (9) () 74 (6) 54 (9) 68 (4) 49 (7) 86 (3) 6 () 8 () 86 (3) 6 (9) 53 (9) 7 () 4 (5) 3 (8) 5 (9) (4) 7 (5) 3 () (7) Conclusies bij opname. Ruim driekwart van de patiënten wordt vrijwillig opgenomen. Hierin zijn wel grote verschillen tussen de instellingen: bij instelling J wordt ongeveer de helft vrijwillig opgenomen; bij de instellingen C en E zijn deze percentages dicht tegen de %. Iets meer dan de helft van de patiënten is in het jaar voorafgaand aan de opname in aanraking geweest met politie en/of justitie. De hulpvraag van de verwijzer is detoxificatie, het instellen van een vervolgbehandeling en diagnostiek. Ook afbouw van middelen en motivatie worden vaak genoemd. Hierin zijn overigens opvallende

21 verschillen tussen de instellingen. Detoxificatie wordt bijvoorbeeld bij de instellingen E en G nauwelijks genoemd. Bij de instellingen C en G is terugvalmanagement ook een vaak voorkomende hulpvraag van de verwijzer; bij de andere instellingen niet. Bij instellingen C en E is er in een kwart van de gevallen geen specifieke hulpvraag van de verwijzer. De meest genoemde hulpvraag van de patiënt is detoxificatie gevolgd door afbouw middelen/doorbreken middelengebruik en motivatie. Ook hierin enkele opvallende verschillen tussen de instellingen. Bij instelling F bijvoorbeeld is stabilisatie de meest genoemde hulpvraag van de patiënt, gevolgd door somatisch herstel. Motiveren is een belangrijke hulpvraag bij instelling C, maar veel minder tot helemaal niet bij de andere instellingen. Zeventien procent van de patiënten heeft geen specifieke hulpvraag. De meest genoemde behandeldoelen zijn detoxificatie en instellen van vervolgbehandeling, gevolgd door diagnostiek, motivatie en stabilisatie. Bij instelling F is stabilisatie het behandeldoel bij tweederde van de patiënten; bij instelling C en J wordt dit behandeldoel nauwelijks genoemd.

22 III.4. Ontslag Duur van de behandeling gem aantal dgn #REF! C (n=9) E (n=) F (75) G () J (n=85) totaal (n=8) duur in dgn 64, 39,4 5, 33,4 5,7 Figuur III.4.. duur behandeling; BEHANDELDUUR IN WKN >5 BEHANDELDUUR IN WKN Figuur III.4.. IMC Patiënten naar duur van het verblijf: 9. Kijkend naar de verblijfsduur van de patiënten per week, dan blijkt dat voor de vierde behandelweek 4% van de patiënten is vertrokken. Wijze van vertrek Over het geheel genomen wordt 3% van de behandelingen conform behandelingsplan beëindigd. Bij tweederde van de patiënten is dus sprake van een ongeplande beëindiging (figuur III.4.3). Zeventien procent van de behandelcontacten wordt door de instelling verbroken en 46% wordt door de patiënt verbroken. Zichtbaar is in de figuur dat wat de wijze van vertrek betreft aanzienlijke verschillen bestaan tussen de instellingen. Deze verschillen houden mede verband met het beleid van de afdeling ten aanzien van ontslag.

23 percentage C E F J totaal completer dropout stepout pushout anders Figuur III.4.3. Wijze van vertrek naar instelling in %; > 6 completer dropout pushout Figuur III.4.4. Duur verblijf naar wijze van vertrek; 9. Figuur III.4.4. laat zien dat de meeste patiënten vertrekken in de eerste twee maanden. Dat geldt zowel voor completers, als voor situaties waarin het behandelcontact wordt verbroken door de patiënt of door de instelling. Van de dropouts (de lichte lijn met de vierkante blokjes) vertrekt een derde in de eerste week en nog eens rond een kwart binnen een maand. Bij de meeste patiënten die door de instelling worden weggestuurd (dunne doorgetrokken lijn met sterretjes) uit de behandeling, gebeurt dit na een verblijfsduur van vier tot zes weken. 3

24 Diagnose bij ontslag In tabel III.3.3 is de diagnose bij ontslag getoond op de assen van de DSM-IV. De GAF score is overigens in paragraaf IV vermeld, omdat deze meer past bij het behandeleffect. Wat de diagnosen betreft: deze zijn niet bij alle patiënten ingevuld. Omdat echter niet te achterhalen is bij welke patiënt er niets is ingevuld, of bij welke patiënt er geen diagnose is vastgesteld, geven we in tabel III.3.3 de diagnosen als percentage van alle 5 patiënten van wie kerngegevens ontslag zijn ingevuld. Hier kan dus sprake zijn van een onderschatting van de werkelijke percentages. Bovendien worden alleen de totale aantallen en percentages getoond; niet die per instelling omdat hier de aantallen bijzonder laag werden. Tabel III.3.3. Problematiek IMC patiënten per instelling en totaal bij ontslag. Gegeven zijn aantallen [en percentages tussen haakjes]. Verslavingsdiagnose As I Totaal 9 N=5 Afhankelijkheid van Alcohol Cocaïne Opioiden Cannabis Sedativa, hypnotica Amfetamine Hallucinogenen Verschillende middelen Misbruik van Alcohol Cocaïne Opioiden Cannabis Sedativa, hypnotica Amfetamine Hallucinogenen Anders Psychiatrische diagnose As I Ontwikkelingsstoornis Cognitieve stoornis Psychotische stoornis Stemmingsstoornis Angststoornis Somatoforme stoornis Nagebootste stoornis Dissociatieve stoornis Eetstoornis Slaapstoornis Impulsiviteitstoornis Anders Psychiatrische diagnose As II Paranoïde ps Schizoïde ps Schizotypische ps Antisociale ps Borderline ps Theatrale ps Narcistische ps Ontwijkende ps Afhankelijke ps 4 (8) 47 (3) 4 (8) 6 (7) 3 (9) 5 (3) (8) 7 () 5 () 6 (4) 5 (3) 7 (5) 5 (3) () 4 (9) () 6 (4) 6 (4) () () 4 (3) 3 (9) 4 (3) 8 (5) () 3 () () 4

25 Obsessief-compulsieve ps Ps NAO Geen diagnose As II Uitgestelde diagnose As II Onbekend Somatische problematiek As III Zenuwstelsel Hart-vaatstelsel Ademhalingswegen Nieuwvormingen Endocriene ziekten Voedingsziekten Stofwisselingsziekten Spijsvertering Urogenitaalstelstel Bloed en bloedvormende organen Oog Oor, neus, keel Bewegingsstelsel Huid en subcutis Congenitale afwijkingen Complicaties zwangerschap ea Infectieziekten Overdosering Geen diagnose Psychosociale problematiek As IV Primaire steungroep Woonproblemen Financiële problemen Politie/justitie Sociale omgang Opvoeding Werk Toegang gezondheidsdiensten Andere Geen problemen Totaal 9 N=5 5 () (7) 4 (7) 9 (6) 3 () () 6 (4) () 3 () () 3 () 3 () 56 (37) 76 (5) 67 (45) 54 (36) 4 (8) 4 (7) 4 (3) 65 (43) 5 (3) 4 (9) 5 (3) Conclusies beëindiging behandeling: Wat betreft de behandelduur: De gemiddelde behandelingsduur is in 9: 5 dagen (ruim zeven weken). De langste gemiddelde verblijfsduur is te zien bij instelling G ( dagen), de kortste bij instelling J (33 dagen). Na een verblijfsduur van een week is er een piek te zien in vertrekkende patiënten. Daarna neemt het percentage vertrekkers geleidelijk aan af. Er is geen piek bij een verblijfsduur van drie maanden. Wat betreft de wijze van vertrek: Een derde van de patiënten beëindigt de behandeling conform de behandelovereenkomst. Er zijn tamelijk grote verschillen tussen de instellingen wat betreft het ontslagbeleid, ondermeer blijkend uit de percentages pushouts: bij instelling E is het hoogste percentage pushouts te zien; bij 5

26 instelling J het laagste. Dropouts vertrekken vooral in de eerste behandelmaand, pushouts in de eerste twee behandelmaanden. wat betreft de diagnose bij ontslag: Bij de afhankelijkheidsdiagnose wordt afhankelijkheid van cocaïne het meest gesteld. De diagnose misbruik wordt veel minder vaak gesteld dan afhankelijkheid. Overige As I diagnosen zijn niet vaak vastgesteld. Niet duidelijk is of dit komt omdat er geen sprake is van een diagnose, of omdat deze niet is geregistreerd. Wat betreft somatische problematiek: bij 37% van de patiënten is geen sprake van somatische problemen. Toch is niet voor 63% van de patiënten aangegeven wat dan wel het probleem is. Dit ondersteunt het vermoeden dat niet bij alle patiënten een diagnose is geregistreerd in het kerngegevens formulier. Bij de As IV problematiek worden vaak problemen met de primaire steungroep en woon- en werkproblemen genoteerd. 6

27 IV. EFFECTIVITEIT VAN DE BEHANDELING De effectiviteit van de behandeling wordt in het IMC monitorproject bepaald aan de hand van de volgende parameters: - Het behandelproces (zijn de hulpvraag van patiënt en verwijzer beantwoord; het verloop van de opname (middelengebruik; zo ja: hoe vaak, welke middelen); functioneren in een groep); - GAF score; - Inschatting van de situatie van de patiënt bij ontslag. Deze parameters zullen in deze paragraaf achtereenvolgens worden besproken. Proces van behandeling Tabel IV.. Evaluatie opname Hulpvraag verwijzer beantwoord Ja Gedeeltelijk Nee Hulpvraag patiënt beantwoord Ja Gedeeltelijk Nee Middelengebruik tijdens opname Ja Vermoeden Nee Aantal malen middelengebruik Een keer Twee keer Meerdere malen Aard middelengebruik alcohol heroïne cocaïne cannabis anders Factoren die hebben bijgedragen aan eventueel voortijdig ontslag Geen Herhaalde terugval/uitglijders Delinquent gedrag Disfunctioneren in groep Niet conformeren aan regels Niet conformeren aan afspraken behandelplan Structureel grensoverschrijdend gedrag Anders Ontbrekende gegevens C N=9 8 (4) (5) (53) 8 (4) (5) (53) (53) 9 (47) N=9 5 E N=9 5 (6) () (63) 7 (37) (5) (58) (59) (6) 8 (35) N= F N=4 7 (4) 6 (5) 8 (44) 5 (38) 7 (7) 8 (45) 8 (45) (3) (5) N= J N=59 (36) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 6 () 8 (48) () () 43 (78) N=8 TOTAAL N=39 5 (37) 3 (7) 64 (46) 55 (4) 5 () 67 (49) 49 (37) 4 () 69 (5) 5 (45) () 9 (34) 34 (55) 8 (9) 5 (4) 5 (4) 4 (6) N=46 3 (6) 7 (37) 6 (3) () 6 (3) 6 (34) (6) 9 (4) Bij de helft van de patiënten is de hulpvraag van de verwijzer, dan wel de hulpvraag van de patiënt beantwoord of gedeeltelijk beantwoord; bij de andere helft dus niet. Nadere analyse zal moeten uitwijzen 7

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1 2 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GHB detoxificatie met farmaceutische GHB

GHB detoxificatie met farmaceutische GHB GHB detoxificatie met farmaceutische GHB 2013 Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) Postbus 6909, 6503 GK Nijmegen, www.nispa.nl De GHB monitor is tot stand gekomen in bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Gerdien de Weert Ineke Zekveld Cor de Jong Guus Schrijvers Nijmegen, 1 mei 2010 1 Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen: Weert-van Oene GH de,

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Marjolein Goderie m.m.v. Bas Tierolf Katinka Lünnemann Lisette van den Heuvel December 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling 7 3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol Crimi handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de NEXUS 1.1 en de MfT-C gerard schippers theo broekman nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant M.m.v. L.C. Aerts-Roorda & N. van Erp Effectiviteit van Individuele Plaatsing en

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Effectevaluatie van de Forensische Verslavingskliniek (FVK) M.W.J. Koeter M. Bakker

Effectevaluatie van de Forensische Verslavingskliniek (FVK) M.W.J. Koeter M. Bakker Effectevaluatie van de Forensische Verslavingskliniek (FVK) M.W.J. Koeter M. Bakker Effectevaluatie van de Forensische Verslavingskliniek (FVK) 1 Colofon Opdrachtgever Ministerie van VWS Financiering Ministerie

Nadere informatie

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz MATE Handleiding en protocol Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz Colofon Uitgever Project Resultaten Scoren/GGZ Nederland

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

Nieuwe verslavingen in zicht

Nieuwe verslavingen in zicht Nieuwe verslavingen in zicht Een inventariserend onderzoek naar aard en omvang van nieuwe verslavingen in Nederland Dr. G-J. Meerkerk Drs. A.J. van Rooij S.S. Amadmoestar, BSc Dr. T. Schoenmakers In opdracht

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie