Verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 18 maart 2014 ( uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 18 maart 2014 (19.30-21.45 uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg"

Transcriptie

1 Verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 18 maart 2014 ( uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg Aanwezig: Johan Manders, locatieverantwoordelijke Jan Wier Tilburg, avondvoorzitter Sandra Vos, psychiater en manager behandelzaken HIC Charlotte van Dam, Novadic-Kentron, afdeling preventie en voorlichting Walther van den Broek, Novadic-Kentron, procesmanager en operationeel leidinggevende MHU Enkele andere medewerkers vanuit GGz en Novadic-Kentron Ongeveer 22 belangstellenden waaronder omwonenden, leden van het beheeroverleg en van de buurtraad. Verslaglegging: Ied Meurders, Spronk Management Support 1. Opening Johan Manders, locatieverantwoordelijke van Jan Wierhof, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Bij de vorige informatieavond in september 2013 bleek de buurt behoefte te hebben aan meer informatie over afdelingen, cliënten en behandelmethoden bij de GGz Jan Wier en van toekomstige gebruiker van de locatie Novadic-Kentron. Met deze bijeenkomst wil men daaraan - met een presentatie rond de High & Intensive Care (HIC) en een presentatie over drugs, verslaving en behandelmethodes tegemoet komen. 2. Presentatie High & Intensive Care (HIC), door Sandra Vos Met gebruikmaking van PowerPoint geeft Sandra Vos, psychiater en manager behandelzaken HIC, een toelichting van de HIC, de voormalige crisisafdeling. (Zie bijlage 1.) Reacties Vroeger duurde een opname gemiddeld 3 tot 6 maanden, nu is dat 2 tot 3 weken. Gevraagd wordt hoe dit kan. S. Vos licht toe dat het tempo om door te pakken en met medicatie te starten nu veel hoger ligt dan vroeger. Toen werd eerst rustig een vertrouwensband opgebouwd en pas daarna gesproken over medicatie, behandeling e.d. Ook speelt mee dat er vroeger geen vervolgplek was of een thuis. Zodra iemand nu binnenkomt, wordt daar meteen aan gewerkt. Verder zijn er nu i.t.t. vroeger ambulante teams ten behoeve van ondersteuning in de thuissituatie, waardoor een opname korter kan duren. Er wordt gewerkt met voorwaardelijk ontslag d.w.z. dat iemand pas ontslagen wordt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Geïnformeerd wordt of je bij een cliënt weleens ziet dat een onvrijwillige opname gedurende de opname wat meer vrijwillig wordt. M.a.w. of je bij cliënten met een onvrijwillige opname veranderingen ziet. S. Vos geeft aan dat een onvrijwillige opname maximaal 6 maanden duurt. Sommige cliënten knappen op binnen 3 weken, zodat iemand thuis verder kan herstellen. Maar dan moet er in ieder geen sprake meer zijn van gevaar. Gevaar, en m.n. gevaar voor zichzelf, is het belangrijkste criterium voor gedwongen opname. Gevraagd wordt of, nu de opnametijd zoveel korter is geworden, dezelfde mensen vaak terugkomen. Dat gebeurt wel, maar niet meer dan anders, aldus S. Vos. Indien een cliënt veelvuldig terugkomt, wordt daar uitvoerig over gesproken met het ambulante team. Iemand vraagt zich af of er wel voldoende hulp en ondersteuning is nu daar zo op wordt bezuinigd. S. Vos wijst erop dat ambulante zorg vele malen goedkoper is dan een opname, waardoor de GGz kostenneutraal veel kan ambulantiseren. Verder wordt gewerkt aan efficiënter inrichten van de zorg. Er is wel minder personeel op de afdeling, wat als nadeel heeft dat men op een afdeling minder kan Verslag informatieavond Jan Wier d.d. 18 maart

2 bieden, maar anderzijds nemen familie en de eigen omgeving nu een deel van de zorg op zich, wat sowieso belangrijk is. Het idee van de participatiemaatschappij speelt dus ook bij de HIC. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld hoe het nu is opgelost met de Dubbele Diagnose (DD). De DD is een VOF met een samenwerkingsverband met GGz Breburg. Het oude gebouw wordt momenteel verbouwd en de DD zit nu in een tijdelijke behuizing. Zodra de HIC en de MC (Medium Care) gereed zijn, wordt bezien waar de DD wordt gehuisvest en wordt het gebouw daarop aangepast, aldus J. Manders. (Volgens vlekkenplan in gebouw 1,2 of 3) Iemand brengt naar voren dat er, nu de opnametijd veel korter is geworden, waarschijnlijk veel meer cliënten komen. Het aantal bedden is teruggebracht, maar schiet dan wellicht tekort. S. Vos bevestigt dat er meer cliënten komen en er minder bedden zijn. Niettemin denkt de GGz dat dit aantal gezien de ambulantisering waarschijnlijk nog te hoog is. De gemiddelde opnameduur is 21 dagen. Een enkeling blijft daarna nog 3 tot 9 weken op de Medium Care. Gevraagd wordt of ambulantisering een blijvertje is, of iets van tijdelijke aard en onderdeel van een golfbeweging. S. Vos wijst erop dat dit niet voor het eerst wordt ingezet. Bij de jeugd gebeurt dat al langer, door de ouders en de omgeving erbij te betrekken. S. Vos denkt dat men niet meer teruggaat naar langdurige opnames, mede omdat die traumatiserend kunnen werken en schadelijk kunnen zijn, omdat het geen gezonde omgeving is waar men tijdens een opname verblijft. Opgemerkt wordt dat iemand met een gedwongen opname veel niet mag. Zo n cliënt mag wel vrij rondlopen op het terrein van de GGz. Geldt dat ook voor de buurt? S. Vos geeft aan dat hierover het meeste overleg plaatsvindt en dit indertijd het grootste struikelblok was. Er is met name één cliënt die momenteel nogal wat overlast veroorzaakt. Maar als hij binnen wordt gehouden en hij daarover een klacht indient, heeft de GGz bij de rechter geen poot om op te staan. Bovendien wordt hij zeer agressief tegen het personeel als hij niet naar buiten mag. S. Vos zegt zich te kunnen voorstellen dat de buurt het niet zo prettig vindt als men zo iemand ziet lopen. De vragensteller zegt door dit antwoord niet echt gerustgesteld te zijn. S. Vos geeft aan daar begrip voor te hebben. In verband hiermee is er veelvuldig overleg met de wijkagent. Een andere bewoner merkt op dat je met zo n korte opnameduur ook kunt denken: over 3 weken is hij/zij weer weg Een buurtbewoner stelt de vraag in hoeverre het mogelijk is een advies te geven m.b.t. de bejegening van bepaalde cliënten, zodat ouders dat tegen hun kinderen kunnen zeggen. S. Vos zegt dat ze tegen haar eigen kind zou zeggen als die iemand ziet die vreemd doet of er wat vreemd uitziet, dat hij of zij maar snel naar huis moet gaan. Aanvullend geeft J. Manders het advies om het door te geven aan de receptie of via het meldpunt Jan Wier als een kind een vervelende ervaring heeft, zodat de GGz dit kan oppakken. Er is zoals gezegd wekelijks overleg met de wijkagent en het helpt als die weet, wie hier rondloopt. Nu is het vaak zo, aldus S. Vos, dat als iemand in de buurt iets doet, de GGz het maar moet oplossen, terwijl in de meeste gevallen justitie dat moet doen. Bovendien heeft de GGz weinig of geen sanctiemogelijkheden. J. Manders benadrukt dat, zodra er een telefoontje bij de receptie binnenkomt, er zo nodig actie wordt ondernomen. Met de wijkagent is afgesproken dat de GGz in actie komt als het een cliënt betreft, en als de GGz niets kan doen, dan de politie wordt gebeld. Buurtbewoners kunnen daarom het beste de politie bellen als niet vaststaat dat het om een cliënt van Jan Wier gaat. De politie zal dan actie ondernemen en terugkoppelen naar de instelling. Ook worden meldingen besproken in het beheeroverleg. Verslag informatieavond Jan Wier d.d. 18 maart

3 Opgemerkt wordt dat wanneer iemand hier maar 3 weken verblijft, de wijkagent die persoon ook niet kent. S. Vos wijst erop dat slechts een zeer klein aantal van de cliënten die hier zijn, overlast in de buurt veroorzaakt. Wanneer iemand die is opgenomen met een machtiging (een onvrijwillige opname) niet op tijd terug is, wordt dat gemeld bij de OAT (Opsporing, Aanhouding, Terugbrengen). Desgevraagd geeft S. Vos aan dat er geen vaste dagdelen of tijden zijn dat cliënten aanwezig moeten zijn, ook niet tijdens het eten. Wel moeten ze s avonds vanaf uur en s nachts binnen zijn. Een buurtbewoner brengt naar voren dat de buurt te maken heeft met mensen met een ernstig psychiatrisch probleem, die nu binnen de kortste keren weer buiten staan, terwijl deze mensen vroeger veel langer werden opgenomen. Het is niet zozeer dat de overlast is toegenomen als wel de risico s. De burgemeester heeft zich persoonlijk verantwoordelijk gesteld als er iets zou gebeuren. S. Vos benadrukt dat de mensen die in de HIC zijn opgenomen vanwege gevaar dat voortkomt uit de psychiatrische stoornis, geen bewegingsvrijheid krijgen. Deze populatie had de burgemeester niet voor ogen toen hij dat zei. De overlast voor de buurt is volgens S. Vos daarom niet groter dan pakweg 15 jaar geleden. Opgemerkt wordt dat er wel meer verloop is en daardoor meer gezichten in de wijk, wat wel een verschil is. Gevraagd wordt wat cliënten zelf willen. S. Vos zegt dat degenen die hier zijn vaak weg willen, en degenen die weg moeten, soms liever willen blijven. Een aanwezige zegt het opvallend te vinden dat S. Vos beroepsmatig op een andere wijze spreekt dan wanneer ze als moeder spreekt. S. Vos wijst erop dat ze zichzelf als mens niet kan uitvlakken en dat ook wil erkennen. Als psychiater werk je met jezelf en ben je je eigen instrument. In haar team zitten ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ooit opgenomen zijn geweest en/of behandeld zijn. Dat is prettig voor bijvoorbeeld verpleegkundigen die een vervelend incident meegemaakt hebben. Tot slot biedt J. Manders de buurtbewoners de mogelijkheid aan om vóór ingebruikname van de HIC een keer te komen kijken, zodat men een beeld krijgt van wat wordt bedoeld met een healing environment. De HIC komt in de huidige gebouwen 4 en 5 die tot één gebouw worden gemaakt. Een buurtbewoonster stelt voor om deze bezichtiging overdag te houden, zodat ook kinderen mee kunnen komen. J. Manders zegt toe dat gekeken zal worden naar een moment waarop een keuzemogelijkheid geboden kan worden. 3. Presentatie drugs en verslaving, door Charlotte van Dam (Zie bijlage 2, sheet 1 t/m 11) Met gebruikmaking van PowerPoint licht C. van Dam van de afdeling preventie en voorlichting van Novadic-Kentron toe welke soorten drugs er zijn en wat die voor effect hebben. Ze heeft voorbeelden van diverse drugssoorten meegenomen, zodat de aanwezigen die kunnen bekijken. Novadic-Kentron is een instelling voor verslavingszorg in Brabant met ongeveer cliënten. De helft daarvan betreft alcoholverslaafden. Alvorens ze start met haar toelichting laat ze de aanwezigen op een wat ludieke wijze ontdekken dat iedereen in meerdere of mindere mate ervaring heeft met drugs als middel die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. Enkele punten uit de toelichting: Verslag informatieavond Jan Wier d.d. 18 maart

4 Coke is heel populair, m.n. in combinatie met alcohol. Coke is duur: 40 euro per gram en werkt maar 10 minuten. Speed is veel goedkoper. Alcohol is als stof schadelijker dan heroïne. GHB, dat vroeger als narcosemiddel werd gebruikt en heeft een verdovend effect. De scheidslijn tussen fijne piek en overdosis is klein. Het effect van GHB verschilt ook per persoon sterk en is sterk afhankelijk van de dosis. Bij een kleine dosis geeft het een ontspannen en vredig gevoel en raken mensen seksueel opgewonden. De effecten lijken op die van alcohol. Bij een hoge dosis worden mensen misselijk, duizelig en kunnen slechts met moeite wakker blijven of raken bewusteloos. Bij het gebruik van XTC komt gelukshormoon serotonine in één keer vrij. Dat geeft een fantastisch gevoel. Het werd vroeger in de psychiatrie gebruikt zoals meer middelen. Bij vrouwen duurt het 5 maanden en bij mannen 4 maanden voordat de hoeveelheid serotonine weer op niveau is. Dat kan leiden tot depressieve klachten. XTC is niet heel erg verslavend maar heeft wel veel risico s, vooral oververhitting van de organen met coma of overlijden tot gevolg. De ene persoon is gevoeliger voor verslaving dan de andere. Die gevoeligheid heeft o.m. te maken met een combinatie van genetische/biologische, sociale en psychologische factoren. Het aantal mensen dat verslaafd is aan blowen ligt in Nederland lager dan in Europese landen waar wiet verboden is. 4. Behandelmethodes, door Walther van den Broek Met gebruikmaking van PowerPoint licht W. v.d. Broek, procesmanager en operationeel leidinggevende, de diverse behandelmethoden toe. (Zie hiervoor eveneens bijlage 2, vanaf sheet 12) Reacties: Gevraagd wordt of er ook verslaafde wetsovertreders op Jan Wier komen als Novadic-Kentron hier gevestigd is. Behandeling is onderdeel van de ondertoezichtstelling i.v.m. ernstige feiten, aldus W. v.d. Broek. De behandeling gebeurt op een op zichzelf staand onderdeel van Novadic-Kentron. De vragensteller wil weten of deze mensen ook gewoon buiten mogen rondlopen. J. Manders verduidelijkt dat de ondertoezichtstelling een dwangmiddel is dat door justitie gehanteerd kan worden. Zo n ondertoezichtstelling wordt opgelegd in relatie tot het delict. Ingeval van een geweldsdelict gaat iemand de gevangenis in en komt die persoon niet hier. Iemand informeert hoeveel bedden Novadic-Kentron heeft buiten de medische heroïne unit (MHU) om. W. v.d. Broek licht toe dat er, zoals het er nu voor staat, 22 bedden zijn die in gebouw 1, 2, of 3 komen, naast de bedden van Dubbele Diagnose. De definitieve hoeveelheid is pas duidelijk als het plaatje definitief is. De maximale hoeveelheid zal zeker niet worden overgschreden. Een aanwezige is benieuwd hoeveel procent van de cliënten van Novadic-Kentron onvrijwillig hier is. W. v.d. Broek benadrukt dat iedereen op vrijwillige basis hier is, behalve de groep die vanuit justitie komt en behandeling opgelegd heeft gekregen. Cliënten voor opname in de BOPZ gaan naar Vught, waar het klinische behandelgedeelte voor BOPZ cliënten is gevestigd. Rayonmanager Hilde Gersjes vult aan dat er ook mensen zijn die vrijwillig in zorg zijn en na een overtreding opgelegd krijgen dat ze de behandeling moeten afmaken, waardoor die verplicht wordt. Geïnformeerd wordt of deze cliënten als zodanig op straat herkenbaar zijn. W. v.d. Broek geeft aan dat het merendeel niet herkenbaar zal zijn. Iedereen kan een probleem krijgen met een middel dat op de markt is. Anders gezegd: verslavingsproblemen kunnen bij iedereen voorkomen. De klassieke junkies komen bij de methadonverstrekking en die is niet hier gevestigd, maar bij Traverse aan de Gasthuisring. Veel mensen hebben alleen dat als beeld van verslaafden, maar de meeste verslaafden zien eruit zoals de mensen die vanavond hier zijn. Verslag informatieavond Jan Wier d.d. 18 maart

5 Tot slot wordt de vraag gesteld wanneer alles klaar zal zijn. J. Manders geeft aan dat dit ergens in 2016 zal zijn, maar nu nog niet bekend is wanneer precies. Het vlekkenplan staat op de site van Jan Wier en wordt de komende tijd nader ingevuld. Via de gemeenschappelijke nieuwsbrief van GGz en Novadic-Kentron wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 5. Sluiting Voor de afsluiting geeft J. Manders nog aan dat hij zich aanbevolen houdt voor wensen en tips t.a.v. informatievoorziening. GGz en Novadic-Kentron zien het als hun taak de buurt te informeren en daarom is het fijn als omwonenden wensen m.b.t. een bepaald thema of onderwerp doorgeven via de site, mail of telefoon, of via de vertegenwoordiger van de buurtraad, zodat daar aandacht aan besteed kan worden op de volgende informatieavond medio september/oktober. Hierna sluit avondvoorzitter J. Manders onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng de bijeenkomst, waarna hij alle aanwezigen uitnodigt voor een afsluitend hapje en drankje. Tilburg, 24 maart 2014 Spronk Management Support IM Bijlagen: 1. Presentatie: Sandra Vos over de HIC 2. Presentatie Charlotte van Dam over drugs en de werking ervan en presentatie Walther van den Broek over behandelmethoden bij verslaving. Verslag informatieavond Jan Wier d.d. 18 maart

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 High & Intensive Care Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 3 jaar geleden 1. Economische crisis: In de ggz in nederland blijkt het aantal opnames in 10 jaar verdubbeld! Er moet bezuinigd worden op

Nadere informatie

Verslaglegging: Ied Meurders, Spronk Management Support

Verslaglegging: Ied Meurders, Spronk Management Support Definitief verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 25 september 2013 (19.45-22.00 uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg Aanwezig: Arold Derix, avondvoorzitter/gespreksleider

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 24 september 2013 (14.00 16.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 12 december 2012 (13.30 15.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier (verslag is vastgesteld in het beheeroverleg van 20 mei 2014) Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 8 april 2014 (19.00 20.45

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier (dit verslag is vastgesteld in het beheeroverleg van 10 juni 2014) Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 20 mei (19.00 21.15

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 14 januari (19.00 20.45 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 16 april 2013 (19.00 21.05 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier. Novadic-Kentron, regiomanager Peter Hoenderkamp buurtbewoner

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier. Novadic-Kentron, regiomanager Peter Hoenderkamp buurtbewoner 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 13 januari 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold

Nadere informatie

Vragen en antwoordenlijst Jan Wierhof

Vragen en antwoordenlijst Jan Wierhof Vragen en antwoordenlijst Jan Wierhof GGZ Breburg, Novadic-Kentron Groep en gemeente Tilburg, augustus 2014 Inhoudsopgave 1) Voorzieningen op het terrein a. VOF Dubbele Diagnose (GGZ Breburg en Novadic-Kentron

Nadere informatie

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 2 oktober 2012 (15.00 17.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 19 augustus (19.00 21.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Johan Manders

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 1 juli (19.00 20.45 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 7 november 2012 (14.30 16.15 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET DRUGS 3 SOORTEN DRUGS 3 WAT DOEN DRUGS? 4 VERSLAAFD AAN DRUGS

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Onderzoek GHB. Publicatiedatum: 18-03- 2013

Onderzoek GHB. Publicatiedatum: 18-03- 2013 Onderzoek GHB Publicatiedatum: 18-03- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 11 t/m 18 maart 2013, deden 2690 jongeren mee (onder wie 1020 middelbare scholieren). De uitslag is

Nadere informatie

Presentatie Drugs op het werk Spreker Saskia Schluter Datum 04-2015

Presentatie Drugs op het werk Spreker Saskia Schluter Datum 04-2015 Presentatie Drugs op het werk Spreker Saskia Schluter Datum 04-2015 Controle Onlangs is door een grote opdrachtgever van STAR OGP een drugscontrole gehouden onder alle aanwezigen (dus medewerkers van diverse

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 juli 2016 (19.00 21.00 uur) Jan Wierhof 11 Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 7 mei 2013 (15.00 16.45 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 26 juni 2013 (14.00 16.45 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 8 maart 2016 (19.00 21.15 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Hulp bij zelfdoding. Informatie voor cliënten en hun familie/naasten

Hulp bij zelfdoding. Informatie voor cliënten en hun familie/naasten Hulp bij zelfdoding Informatie voor cliënten en hun familie/naasten Hulp bij zelfdoding GGz Breburg heeft in 2013 een Handreiking hulp bij zelfdoding vastgesteld. De handreiking is bedoeld voor de hulpverleners

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis 1. Verlof pag 1 2. Ontslag na een vrijwillige opname pag 2 3. Ontslag na een gedwongen opname pag 4 4. Voorwaardelijk ontslag

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt?

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? 1 Agenda Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? Expertmeeting februari 2013 Korsakov Kenniscentrum (KKC) mr. drs. Susanne van den Hooff susanne.vandenhooff@inholland.nl 1. Huidige wetgeving

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 11 november 2014 (19.00 20.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 1 december 2015 (19.00 20.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Verlof 2 Ontslag na een vrijwillige opname 2 Ontslag na een gedwongen

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Signaleren & Bespreken

Signaleren & Bespreken Signaleren & Bespreken HIER KOMT NOG EEN FOTO! Help! Mijn kind gaat uit! Hoe signaleer ik druggebruik bij mijn kind? Hoe signaleer ik problematisch gebruik bij mijn kind? En wat als blijkt dat..? Op tijd..

Nadere informatie

Behandelprogramma psychiatrie en verslaving

Behandelprogramma psychiatrie en verslaving Behandelprogramma psychiatrie en verslaving Keuze voor beheerst gebruik Egbert Meeter, 28-5-2013 Hoe begon het De eerste vergadering 21-07-2010 Bronnen Bronnen Bronnen Bronnen Inhoud Veiligiheid Toetsing

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 5 april 2016 (19.00 21.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

Workshop jongeren, middelengebruik en delictgedrag

Workshop jongeren, middelengebruik en delictgedrag Workshop jongeren, middelengebruik en delictgedrag Programma Delictgedrag en middelengebruik jongeren Typen delictgedrag in relatie tot middelen(gebruik) Effecten middelengebruik samenleving Werking van

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

Uw kind, alcohol en drugs

Uw kind, alcohol en drugs Uw kind, alcohol en drugs Kelly is 13 jaar. Zij heeft vrienden die alcohol drinken. Ze kopen blikjes bier. Ze drinken het bier op straat op. Kelly drinkt nog geen alcohol. Als Kelly uw dochter was. Wat

Nadere informatie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Centrumlocatie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 Verlof 3 Ontslag na een vrijwillige opname 4 Ontslag na een gedwongen opname 7 Voorwaardelijk ontslag 8 Het ontslagverzoek

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Signalen van verdovende middelen. Volgens de (opium)wet. Signalen van stimulerende middelen. Redenen gebruik

Signalen van verdovende middelen. Volgens de (opium)wet. Signalen van stimulerende middelen. Redenen gebruik Associëren Novadic-Kentron Preventie, Voorlichting en Advies Workshop LVG 60 minuten Drugs Belevingswerelden Associëren drugs LVG Ø Impulsief Ø Hier & nu (gevoelig voor impulsen van dat moment) Ø Grenzeloos

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

XTC, cocaïne en speed

XTC, cocaïne en speed XTC, cocaïne en speed Zonder flauwekul Je hebt vast wel eens van XTC, cocaïne en speed gehoord. XTC, cocaïne en speed zijn drugs. Het is belangrijk om te weten wat XTC, cocaïne en speed met je doen. Dat

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

CAT VRAGEN OEFENEN Week 1. Cursus Psychisch Functioneren Mw. dr. U. Klumpers, psychiater/ cursuscoördinator Vrijdag 8 maart 2013

CAT VRAGEN OEFENEN Week 1. Cursus Psychisch Functioneren Mw. dr. U. Klumpers, psychiater/ cursuscoördinator Vrijdag 8 maart 2013 CAT VRAGEN OEFENEN Week 1 Cursus Psychisch Functioneren Mw. dr. U. Klumpers, psychiater/ cursuscoördinator Vrijdag 8 maart 2013 1.Psychiatrisch onderzoek: De cognitieve functies bestaan o.a. uit: a. geheugen,

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

Triple Trouble in de praktijk. Triple Trouble in de praktijk. Komt een man bij de dokter. Drie soorten middelen. Stoornis in het gebruik van middelen

Triple Trouble in de praktijk. Triple Trouble in de praktijk. Komt een man bij de dokter. Drie soorten middelen. Stoornis in het gebruik van middelen Triple Trouble in de praktijk Triple Trouble in de praktijk LEDD congres 2014 Joanneke van der Nagel Jannelien Wieland Robert Didden Van enkelvoudig naar complex licht tot ernstig Over wat te doen wie

Nadere informatie

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Saskia van Duin - verpleegkundig specialist GGZ Melchiord Ricardo - ervaringsdeskundige Ellen Struik teamleider DD kliniek GGZ

Nadere informatie

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Informatie voor patiënten Binnenkort wordt u opgenomen in de Beter Leven Kliniek in Veenhuizen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u tijdens uw opname te maken

Nadere informatie

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Kikid Het is als ouder jouw verantwoordelijkheid, dat je kind NEE kan zeggen tegen drank!

Nadere informatie

Dwang(reductie) in de psychiatrie

Dwang(reductie) in de psychiatrie Dwang(reductie) in de psychiatrie Drs. Yolande Voskes Research Programme > Quality of Care Department of Medical Humanities Separatie: problematisch? Traumatische en emotionele ervaring Cliënten: angst,

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER DRUGS UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144

Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER DRUGS UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Speciaal onderwijs LESBRIEF OVER DRUGS UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief over drugs INHOUD pagina Colofon: Deze lesbrief hoort bij het drugspreventieproject

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

Beheerprotocol locatie GGzBreburg/Novadic-Kentron Jan Wierhof Definitieve versie, 18 december 2013

Beheerprotocol locatie GGzBreburg/Novadic-Kentron Jan Wierhof Definitieve versie, 18 december 2013 Beheerprotocol locatie GGzBreburg/Novadic-Kentron Jan Wierhof Definitieve versie, 18 december 2013 PARTIJEN, Gemeente Tilburg, Hierbij vertegenwoordigd door Peter Noordanus, burgemeester en Marjo Frenk,

Nadere informatie