Gezond opgroeien. in Kollumerland c.a. 2009/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond opgroeien. in Kollumerland c.a. 2009/2010"

Transcriptie

1 Gezond opgroeien in Kollumerland c.a. 2009/2010

2 Inhoudsopgave jaarrapportage JGZ Vooraf... 3 Medewerkers gemeentelijk JGZ-team... 4 Gemeentelijke beleidsspeerpunten ten aanzien van jeugd en gezondheid... 5 Monitor jeugdgezondheid... 6 Activiteiten en interventies jeugdgezondheidszorg...20 Conclusies en aanbevelingen

3 Vooraf Met veel genoegen bied ik u namens de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân de jaarrapportage aan. In deze rapportage worden de activiteiten van de afdeling JGZ gepresenteerd in samenhang met beleidsspeerpunten van uw gemeente op het terrein van jeugd en gezondheid. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de gezondheidstoestand van de jeugd in uw gemeente en worden suggesties voor gemeentelijk beleid gedaan. Op is de JGZ 0-19 jaar in één uitvoeringsorganisatie gestart met als kernthema gezond en veilig opgroeien. Naast de implementatie van de afdeling is ingezet op het versterken van de samenwerking met ketenpartners op gemeentelijk en provinciaal niveau. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in de samenwerking in Centra voor Jeugd en Gezin, Verwijsindex Fryslân, Zorg Advies Teams in het onderwijs en de samenwerkingstrajecten en convenanten met instellingen voor Maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, De Friese Huisartsenvereniging en Friese ziekenhuizen. De inzet van JGZ in de grootschalige vaccinatiecampagne bij de uitbraak van Nieuwe influenza A, onderstreepte het belang van de positionering van JGZ binnen de openbare gezondheidszorg. In korte tijd werd veel professionele menskracht gemobiliseerd om samen met gemeenten de vaccinatiecampagne uit te voeren. Binnen de GGD is in 2009 ook op andere terreinen intensief samengewerkt met collega s van andere afdelingen. Bijvoorbeeld in het kader van gezonde leefstijl, beleidsadvisering, epidemiologisch onderzoek, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), calamiteitenzorg, bemoeizorg, kindermishandeling en medische milieukunde. In 2009 zijn de medewerkers van de afdeling JGZ in gemeentelijke teams 0-19 jaar gaan werken om de zorg voor de jeugd nog beter aan te laten sluiten op de situatie in uw gemeente. Intern heeft de afdeling JGZ geïnvesteerd in de implementatie van de nieuwe afdelingsstructuur, het samenwerken van collega s, de implementatie van alle werkprocessen en protocollen, de interne scholing en het versterken van een integrale manier van werken voor JGZ 0-19 jaar. Ook is een aantal grotere trajecten voorbereid: het digitaal kinddossier, de directe verwijzing door jeugdarts naar medisch specialist, HKZcertificering en scholing medewerkers in de methodiek Triple P. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze rapportage. Voor opmerkingen of vragen kunt u terecht bij uw regiomanager. Engelien Zeinstra Regiomanager jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân Telefoon:

4 Medewerkers gemeentelijk JGZ-team Het team jeugdgezondheidszorg van de gemeente Kollumerland c.a. bestaat uit: (werkzaam per september 2010) Francine Woldring, verpleegkundige JGZ 0-4 Klaske Klaver, verpleegkundige JGZ 0-4 Ella van der Wal, verpleegkundige JGZ 4-19 Christa Kruze, arts JGZ 0-4 Veerle Heeren, arts JGZ 4-19 Wieke Boersma, cb-assistente Marja Braaksma, assistente JGZ Martina Hut, pedagoog 4

5 Gemeentelijke beleidsspeerpunten ten aanzien van jeugd en gezondheid In het Collegeprogramma houdt de gemeente een pleidooi voor preventie: Preventie in al zijn facetten is belangrijk. Preventie vertaalt zich in de stellingname: Voorkomen is beter dan genezen!. Aandacht voor preventie komt onder meer terug in tal van ontwikkelingen op het terrein van gezondheid (gezonde leefstijl), wonen en ouder worden (levensloopbestendig wonen), sport (fitter zijn) en hulp aan huis (burenhulp/ klussendienst). De gemeente houdt met dit gegeven dus rekening in haar beleidsvorming. Verder wil de gemeente dat het alcohol- en drugsgebruik wordt aangepakt: Bij de overlast van groepen jongeren speelt alcohol- en drugsgebruik een belangrijke rol en daar zal de aanpak zich op moeten richten. Wij verwachten bij deze beleidsvoornemens aan te (blijven) sluiten, evenals bij de beleidsvoornemens op andere terreinen, zoals bij de kadernotitie De jeugd als middelpunt. 5

6 Monitor jeugdgezondheid In de afgelopen jaren informeerde de monitor jeugdgezondheid u over de gezondheid van de jeugd in de gemeente Kollumerland c.a. in het voorafgaande kalenderjaar. Deze monitor jeugdgezondheid informeert u over de gezondheid van schoolgaande kinderen en jongeren in de schooljaren , en De informatie is verzameld tijdens gezondheidsonderzoeken bij leerlingen van groepen 2 en 7 basisonderwijs, klassen 1 en 3 vmbo en klas 2 havo/vwo. De informatie over gezondheid van de jeugd in de gemeente Kollumerland c.a. wordt gepresenteerd als het totaal van deze drie schooljaren en wordt vergeleken met provinciale percentages over dezelfde periode. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. In de monitor zijn ook gegevens opgenomen afkomstig van de in 2009 afgenomen vragenlijst Stevig Ouderschap. Deze vragenlijst wordt kort na de geboorte van een kind aan ouders voorgelegd. Trends worden op provinciaal niveau gepresenteerd. De aantallen onderzochte kinderen/ jongeren zijn op gemeenteniveau helaas veelal te klein om hieruit een trend te kunnen samenstellen. Gezond gewicht Kinderen en jongeren met overgewicht hebben een aanzienlijke kans op overgewicht op volwassen leeftijd. Daarnaast hebben zij een grotere kans om later suikerziekte, hoge bloeddruk, hartvaatziekten, kanker of gewrichtsproblemen te ontwikkelen. Dit geldt in versterkte mate bij kinderen en jongeren met ernstig overgewicht (obesitas). Op jonge leeftijd kan het overgewicht ook problemen geven: klachten van voeten, knieën, benen of rug, gepest worden, niet goed mee kunnen doen met gymnastiek, sport- en spelactiviteiten en weinig zelfwaardering. In onderstaande figuren wordt het percentage kinderen en jongeren met overgewicht in de gemeente Kollumerland c.a. vergeleken met de rest van Fryslân. De Body Mass Index ( BMI) is als maat voor het gewicht gebruikt. 3 Overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) Gemeente Kollumerland C.A. 25% 4% 2 15% 2% 1 5% 3% 8% 13% 21% 13% ernstig overgew icht (obesitas) (matig) overgew icht Groep 2 Groep 7 Klas1 vmbo Klas2 havo/vw o 6

7 2 Overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) Provincie Fryslân 4% 15% 2% 1 5% 2% 8% 12% 15% 2% 9% ernstig overgew icht (obesitas) (matig) overgew icht Groep 2 Groep 7 Klas1 vmbo Klas2 havo/vw o Bij vrijwel alle kinderen en jongeren met overgewicht wordt door de JGZ actie ingezet in de vorm van advies, begeleiding of verwijzing naar huisarts, diëtist of kinderarts. De verpleegkundigen en artsen JGZ hebben een training motiverende gespreksvoering gevolgd om in de contacten met kind, ouder of jongere het onderwerp gezond gewicht bespreekbaar te maken. Trend overgewicht In onderstaande figuur is het percentage kinderen en jongeren met overgewicht in Fryslân gedurende de afgelopen drie schooljaren gepresenteerd. In het basisonderwijs stabiliseert het aantal kinderen met overgewicht. In het voortgezet onderwijs zijn de verschillen opmerkelijk tussen vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen. In het VMBO is de toename van overgewicht het meest uitgesproken. Bovendien is in het schooljaar het percentage jongeren met obesitas (ernstig overgewicht) in klas 1 vmbo gestegen naar 4%. 25% Trend overgewicht 2007/2010 groep 7 BaO, klas 1 vmbo en klas 2 havo/vwo Provincie Fryslân 2 15% Groep 7 Klas 1 vmbo Klas 2 havo/vw o 1 5% 2007/ / /2010 7

8 Lid van een sportclub Sporten in clubverband kan positieve effecten hebben op de (sociale) ontwikkeling en de gezondheid (onder andere gewicht) van kinderen en jongeren. Door sport ontwikkelen kinderen ook andere talenten zoals de sociale omgang, organisatievermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap. Op Fries niveau is 78% van de leerlingen groep 7 basisonderwijs lid van een sportclub. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs is dit percentage afgenomen tot 69%. In de afgelopen drie schooljaren is op Fries niveau het percentage kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging, stabiel gebleven. In bijgaande figuur is het percentage kinderen (groep 7 basisonderwijs) en jongeren (klassen 1 en 2 voortgezet onderwijs) uit de gemeente Kollumerland c.a. dat lid is van een sportvereniging, vergeleken met de rest van Fryslân. 10 Lid van sportclub groep 7 BaO en onderbouw VO 75% 5 77% 78% 66% 69% 25% groep 7 BaO Gemeente Kollumerland C.A. klas 1/2 VO Overige gemeenten Fryslân Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met een smalle beurs, kunnen de financiën een belemmering vormen om te sporten. Onderstaande figuur toont op Fries niveau voor specifieke risicogroepen het percentage kinderen/jongeren met een lidmaatschap van een sportvereniging in vergelijking tot leeftijdsgenoten die niet tot een risicogroep horen. 8

9 10 Lid van sportvereniging van leerlingen groep 7 BaO en onderbouw VO Friese percentages voor drie belangrijke doelgroepen 89% 75% 79% 79% 5 68% 54% 68% 68% 59% 55% 69% 62% 75% 25% éénouder anders Nederlands Niet w esters laag hoog gezinssamenstelling etniciteit opleidingsniveau blauw =ouders/groen=leerling Groep 7 BaO Onderbouw VO Genotmiddelen In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de jeugd in Fryslân veel alcohol drinkt. Vanwege de gevolgen voor de openbare orde (agressie en vandalisme) en de gezondheidsrisico s (o.a. vermindering van de hersenfuncties aandacht en geheugen, onveilig vrijen en verslaving), zetten veel gemeenten in op het terugdringen van het alcoholgebruik door jongeren. Zoals bekend verhoogt roken de kans op hart- en vaatziekten en longkanker. Jongeren die op jonge leeftijd roken kunnen makkelijk verslaafd blijven. Op jonge leeftijd vormen de jongeren uit het vmbo hierbij een belangrijke risicogroep. Om alcoholgebruik en het roken in kaart te brengen zijn voorafgaand aan de gezondheidsonderzoeken de jongeren uit klas 1 vmbo en klas 2 havo/vwo schriftelijk bevraagd naar het alcoholgebruik tijdens de afgelopen week, het drinken van tenminste 5 glazen alcohol bij tenminste een gelegenheid in de afgelopen vier weken en het dagelijks of wekelijks roken. In onderstaande tabel worden het alcoholgebruik en het roken door de jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de gemeente Kollumerland c.a. vergeleken met hun leeftijdsgenoten elders in Fryslân. 9

10 12% Roken en drinken in klas 1 VMBO 11% 8% 8% 7% 4% 5% 2% 3% rookt w ekelijks / dagelijks Gemeente Kollumerland C.A. alcohol gedronken in afgelopen 4 w eken meer dan 4 glazen per keer in afgelopen 4 w eken Totaal Fryslân 18% Roken en drinken in klas 2 HAVO / VWO 12% 15% 12% 6% 6% 1% rookt w ekelijks / dagelijks alcohol gedronken in afgelopen 4 w eken 4% meer dan 4 glazen per keer in afgelopen 4 w eken Gemeente Kollumerland C.A. Totaal Fryslân 10

11 Trend alcoholgebruik en roken De onderstaande figuur laat op provinciaal niveau een bemoedigende trend zien voor het alcoholgebruik door jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs: in het algemeen is het alcoholgebruik in de afgelopen drie schooljaren afgenomen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ouders alerter zijn geworden op het alcoholgebruik van hun kind. In Fryslân is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs het verschil in alcoholgebruik tussen leerlingen van vmbo en van havo/vwo afgenomen. Het percentage jongeren dat tenminste wekelijks rookt blijft stabiel. De nieuwste inzichten over de risico s op hersenbeschadiging door alcoholgebruik hebben geleid tot de volgende richtlijnen voor jongeren: Beneden de 16 jaar: Drink geen alcohol. 16 jaar of ouder: Drink alleen in het weekend en daarnaast maximaal nog twee dagen per week. Jongens maximaal twee standaardglazen alcohol op die dagen. Meisjes maximaal 1 standaardglas alcohol op die dagen. Trend roken en drinken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs provincie Fryslân 15% Rookt w ekelijks / dagelijks VMBO 1 5% Rookt w ekelijks / dagelijks HAVO/VWO Alcohol gedronken in afgelopen 4 w eken VMBO Alcohol gedronken in afgelopen 4 w eken HAVO/VWO Meer dan 4 glazen per keer in afgelopen 4 w eken VMBO Meer dan 4 glazen per keer in afgelopen 4 w eken HAVO/VWO Overmatig alcoholgebruik en ongewenst gedrag De jongeren uit klas 3 vmbo (14-16 jaar) die in de afgelopen vier weken tenminste vijf glazen alcohol bij tenminste een gelegenheid hebben gedronken (binge drinken) zijn vergeleken met leeftijdsgenoten van het vmbo die niet of weinig alcohol drinken. Jongeren die bovenmatig alcohol drinken (binge drinken) scoren in vergelijking met leeftijdsgenoten die niet of weinig alcohol drinken, bovenmatig op recent gebruik van hasj/ wiet, ooit gebruik van XTC, cocaïne of speed, het bekladden of vernielen van dingen en het pikken van dingen van anderen of uit winkels. Zie onderstaande figuur. 11

12 3 Ongewenst gedrag in relatie tot (binge)drinken 28% % 12% Gebruikt hasj of wiet 1% 2% Heeft wel eens XTC, cocaïne of speed gebruikt bovenmatige drinker Bekladt of vernielt wel eens dingen niet of w einig drinker 6% 1% Pikt wel eens dingen van anderen of uit winkels Alcoholgebruik stijgt met de leeftijd Onderstaande figuur illustreert hoe alcohol- en drugsgebruik onder jongeren toeneemt met het stijgen van de leeftijd. 9 Alcohol en drugsgebruik naar leeftijd 6 Alcohol gedronken in afgelopen maand Vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid 3 Drinkt wel eens meer dan 20 glazen alcohol per week Gebruikt hasj of wiet Heeft wel eens XTC, cocaïne of speed gebruikt 14 jaar (of jonger) 15 jaar 16 jaar en ouder 12

13 Opvoeden en opgroeien De meeste kinderen groeien op in goede omstandigheden. Vergeleken met andere Europese landen geven Nederlandse kinderen en jongeren relatief vaak aan, gelukkig te zijn. En ook veel ouders zijn tevreden over het verloop van de opvoeding. Maar opgroeien en opvoeden gaat niet vanzelf. Ouders kunnen opvoedingsvragen hebben of het gevoel hebben de opvoeding niet goed aan te kunnen. Door voorlichting en advisering, ondersteuning en begeleiding kan voorkomen worden, dat opvoedingsvragen tot opvoedingsproblemen of tot een opvoedingscrisis leiden. Ook jongeren kunnen worstelen met opgroeivragen, onzekerheden, faalervaringen, onzeker toekomstperspectief, sociaal isolement of de groepsdruk van leeftijdsgenoten. Ondersteuning en begeleiding dichtbij de jongere kunnen helpen opgroeiproblemen te voorkomen. Indicatie Stevig Ouderschap In de eerste week na de geboorte legt een verpleegkundige van de JGZ aan ouders een vragenlijst Stevig Ouderschap voor. Met deze vragenlijst worden risicofactoren voor opvoedingsproblematiek in kaart gebracht. De verpleegkundige JGZ bepaalt met behulp van de vragenlijst of ouders de interventie Stevig Ouderschap krijgen aangeboden. Stevig Ouderschap is een programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met een verzwaarde belasting voor het ouderschap. De figuur toont het percentage gezinnen in de gemeente Kollumerland c.a., dat in 2009 in aanmerking kwam voor Stevig Ouderschap. 2 Percentage ouders met indicatie voor Stevig Ouderschap 15% 1 11% 12% 5% Gemeente Kollumerland C.A. Overige gemeenten Fryslân Een van de risicofactoren die worden bevraagd is het ervaren van een sociaal isolement. Opvallend is dat van de ouders die een indicatie hebben voor Stevig Ouderschap, een derde deel aangeeft een sociaal isolement te ervaren. Opvoedingsadvies, opvoedingsondersteuning en gespecialiseerde hulpverlening vanwege gedrag of opgroeiomstandigheden Wanneer kinderen of jongeren door hun gedrag niet goed kunnen functioneren in sociale situaties thuis, op school of tussen leeftijdsgenoten, dan is sprake van een psychosociaal probleem. Deze problematiek hangt vaak samen met omgevingsfactoren zoals verwaarlozing, mishandeling, echtscheiding of gepest worden of hangt samen met kindfactoren zoals bijvoorbeeld ADHD, moeilijk temperament, contactstoornis of een ontwikkelingsstoornis. Psychosociale problemen bij kind of jongere verzwaren de opvoedingstaak van ouders. Vaak is dan hulp en ondersteuning bij de opvoeding nodig. Bij ongunstige opgroeiomstandigheden is meestal hulp of opvoedingsondersteuning nodig. 13

14 De JGZ registreert tijdens de vaste contactmomenten het voorkomen van psychosociale problemen en het voorkomen van ongunstige opgroeiomstandigheden. De arts of verpleegkundige bepaalt in deze situaties of er behoefte is aan opvoedingsadvies, opvoedingsondersteuning (door bijvoorbeeld pedagoog, verpleegkundige of maatschappelijk werk), of behoefte aan gespecialiseerde hulpverlening (door bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, AMK, GGZ-jeugd). Deze indeling sluit aan op functies die in het kader van de WMO bij gemeenten zijn belegd. Onderstaande figuren tonen het percentage kinderen en jongeren waarbij arts of verpleegkundige JGZ tijdens een gezondheidsonderzoek opvoedingsvoorlichting, opvoedingsondersteuning of gespecialiseerde hulpverlening nodig vond. De gemeente Kollumerland c.a. wordt hierbij vergeleken met de rest van Fryslân. 6 Psychosociale problematiek gemeente Kollumerland C.A % 12% 5% 7% 4% 33% 1 27% 13% 1% groep 2 groep 7 klas1 vmbo klas 2 havo/vw o gespecialiseerde hulpverlening opvoedingsondersteuning opvoedingsadvies 5 Psychosociale problematiek provincie Fryslân % 7% 25% 4% 4% 9% 9% 2 2 1% 4% 12% gespecialiseerde hulpverlening opvoedingsondersteuning opvoedingsadvies groep 2 groep 7 klas1 vmbo klas 2 havo/vw o 14

15 4 Ongunstige opgroeiomstandigheden gemeente Kollumerland C.A % 3% 15% 6% 7% 13% 17% 11% 3% groep 2 groep 7 klas1 vmbo klas 2 havo/vw o gespecialiseerde hulpverlening opvoedingsondersteuning opvoedingsadvies 4 Ongunstige opgroeiomstandigheden provincie Fryslân 3 1% 2 6% 2% 2% 6% 6% gespecialiseerde hulpverlening 1 16% 14% 14% 3% 9% opvoedingsondersteuning opvoedingsadvies groep 2 groep 7 klas1 vmbo klas 2 havo/vw o Gebruik van vragenlijsten voor signaleren psychosociale problematiek Om psychosociale problematiek sneller te signaleren gebruikt de JGZ tijdens de vaste gezondheidsonderzoeken gevalideerde vragenlijsten over gedrag. Afhankelijk van de leeftijd vult de ouder of de jongere zelf voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek de vragenlijst in. In groep 7 van het basisonderwijs gebruikt de JGZ de SDQ-vragenlijst. De score op de SDQ-vragenlijst geeft een indicatie voor geen psychosociale problematiek, mogelijk psychosociale problematiek (borderline score) of 95% kans op psychosociale problematiek (klinische score). In het gesprek met ouder en kind wordt nagegaan of er een psychosociaal probleem is en wordt advies gegeven of zo nodig verwezen. Onderstaande figuur toont het percentage kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs met een borderline score en met een klinische score op de SDQ-vragenlijst. De percentages in de gemeente Kollumerland c.a. zijn vergeleken met de rest van Fryslân. 15

16 Percentages SDQ scores van - door ouder(s) gesignaleerde - psychosociale problematiek 2 15% 1 9% 9% klinische score (w aarschijnlijk probleem) 5% 8% 7% borderline score (mogelijk probleem) Gemeente Kollumerland C.A. Overige gemeenten Fryslân Depressieve gevoelens bij jongeren Een depressie houdt in dat iemand zich voor langere tijd neerslachtig voelt en zijn interesse en plezier in gewone dagelijkse dingen heeft verloren. Naar schatting 5 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 13 jaar en 17 jaar heeft het afgelopen half jaar een depressieve stoornis gehad. Jongeren met uitgesproken depressieve gevoelens hebben een verhoogde kans op een depressie op volwassen leeftijd. Een depressie op jongere leeftijd kan de sociale omgang met leeftijdsgenoten en de schoolprestaties verminderen. Jongeren die zich soms of vaak depressief of somber voelen rapporteren ook op andere gedragsterreinen opvallend veel problematiek. In onderstaande figuur zijn jongeren uit klas 3 vmbo die zich soms (7,8%) of vaak (1,4%) depressief of somber voelen, vergeleken met leeftijdsgenoten die aangeven geen problemen van depressieve aard te hebben (90,8%). (Fryslân afgelopen drie schooljaren) 5 4 Indicatieve antwoorden op vragen uit de KIVPA van jongeren in relatie tot depressiviteit 4 44% % 22% 2 18% 15% 14% 17% 16% 1 6% 8% Eigen gezondheid niet (zo) goed Thuis niet leuk Niet goed kunnen praten met ouders Weinig vrienden Niet tevreden met uiterlijk Wordt gepest Onvrijwillige seksuele ervaring M oe of lusteloos Hoofdpijn vanwege spanningen Problemen met eten Onbestemd verdrietig Eenzaam somber of depressief geen problemen van depressieve aard 16

17 In Fryslân zetten veel gemeenten in het kader van gemeentelijk gezondheidbeleid in op depressiepreventie. De JGZ ondersteunt dit beleid met extra zorg voor de jongeren met deze klachten door middel van een risicotaxatie, ondersteunen van zelfzorg van de jongere, versterken van het eigen sociale netwerk van de jongere met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan in samenwerking met het Zorg Advies Team van de school, de mentor de jongere extra ondersteunen. Zo nodig wordt verwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Ontwikkeling Op jonge leeftijd hangt de ontwikkeling van een kind (psychosociaal, cognitief, sociaal, motoriek en spraak en taal) samen met de in aanleg aanwezige mogelijkheden van een kind, de opgroeisituatie, de lichamelijke groei en gezondheid en de zintuigen. Meisjes ontwikkelen zich op jong leeftijd gemiddeld wat sneller dan jongens. Jonge kinderen kunnen een licht ongelijkmatig ontwikkelingsprofiel hebben waarbij lichte achterstanden later kunnen worden ingelopen. Vanaf de geboorte wordt de ontwikkeling van een kind nauwkeurig gevolgd door de JGZ en vindt zo nodig advies of verwijzing naar bijvoorbeeld CB+ of VTO-team plaats. Tijdens het gezondheidsonderzoek in groep 2 van de basisschool wordt de ontwikkeling van een kind door de arts JGZ beoordeeld in samenhang met lichamelijke gezondheid, zintuigen en opgroeisituatie. In onderstaande figuur staat het percentage kinderen uit groep 2 van de basisschool bij wie de arts JGZ een achterstand in de motorische ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling of de algemene ontwikkeling signaleert. - Motoriek: ontwikkeling van grove motoriek tenminste zes maanden achter ten opzichte van de leeftijd en/óf sterk afwijkende handmotoriek; - Spraak en taal: taalontwikkeling tenminste zes maanden achter ten opzichte van leeftijd en/óf matig tot ernstige articulatieproblemen; - Algemeen: achterstand van 1 jaar of meer op tenminste twee van de volgende gebieden: motoriek, spraak/taal, lichamelijke rijping, emotionele en psychosociale ontwikkeling, cognitief functioneren. Ontwikkelingsachterstand groep 2 BaO 2 15% 16% 1 5% 12% 9% 1 7% 5% motoriek spraak/taal algemeen Gemeente Kollumerland C.A. Overige gemeenten Fryslân 17

18 Kinderen afkomstig uit eenoudergezinnen, gezinnen met een laag opleidingsniveau van de moeder en eenoudergezinnen hebben een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstanden. Onderstaande figuur laat zien dat een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling relatief veel voorkomt bij vijfjarige kinderen van moeders met een laag opleidingsniveau (16%) en vijfjarigen met niet westerse allochtone ouders( 18%). 2 Ontwikkelingsachterstand groep 2 BaO Friese percentages voor drie belangrijke doelgroepen 18% 16% 1 13% 11% motoriek 1 9% 9% 9% 9% 5% 9% 5% 8% 8% 12% 5% 6% spraak/taal algemeen éénouder anders Nederlands Niet w esters laag hoog 2% gezinssamenstelling etniciteit opleidingsniveau ouders Risicogroepen opgroeien en opvoeden Sociaaleconomische status en gezondheid Een lagere sociaaleconomische status heeft effecten op de gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een lage SES geeft op de kinderleeftijd meer risico op overgewicht, ongevallen, luchtwegklachten, behoefte aan opvoedingsondersteuning, onvoldoende tandzorg, alcoholgebruik, roken en gedragsproblemen. Meisjes vertonen vaker depressieve klachten terwijl jongens meer agressie laten zien. Kinderen kunnen geïsoleerd raken omdat ze niet kunnen meedoen met culturele en/of recreatieve activiteiten of niet de juiste kleding dragen en daardoor worden uitgesloten door een groep. Kinderen uit gezinnen met armoede blijken vaker de huisarts te bezoeken in verband met luchtwegklachten. Armoede komt vooral voor bij eenoudergezinnen, allochtonen en in gezinnen met ouders met een laag opleidingsniveau. Onderstaande figuur toont de percentages kinderen uit groep 2 basisonderwijs met een laag opgeleide moeder, niet westerse allochtone achtergrond of afkomstig uit een eenoudergezin voor de gemeente Kollumerland c.a. en voor de overige gemeenten in Fryslân. De cijfers zijn afkomstig van de afgelopen drie schooljaren. 18

19 3 Belangrijke doelgroepen Opgroeien en Opvoeden 2 22% 19% 1 Laag opleidingsniveau moeder 6% 8% Eénoudergezin Gemeente Kollumerland C.A. 3% 7% Niet-Westers Overige gemeenten Fryslân Preventie van infectieziekten Namens uw gemeente voert de afdeling JGZ het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Voor kinderen van 0-4 jaar vindt dat plaats tijdens de consulten op het consultatiebureau; voor de 9-jarigen tijdens zogenaamde massavaccinaties op één locatie per gemeente. In 2009 is de vaccinatie tegen het HPV voor meisjes vanaf 13 jaar opgenomen in het RVP. Een vaccinatiegraad van 9 is goed en een vaccinatiegraad van 95% is zeer goed. In Fryslân is de vaccinatiegraad met uitzondering van HPV voor alle vaccinaties tot 10 jaar gemiddeld meer dan 95%. Naast het RVP zijn in 2009 een groot aantal kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Bijgaand een overzicht van de in de gemeente Kollumerland c.a. in 2009 uitgevoerde vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie Kollumerland Fryslân Nederland c.a. DKTP zuigelingen ,3% 96,7% 95, Hib Zuigelingen ,3% 97,1% 95,6% BMR zuigelingen ,3% 98, 96,2% MenC zuigelingen ,3% 97,8% 96,1% Pneumo zuigelingen , 96,3% 94,4% D(K)TP kleuters , 98,3% 91,7% DTP schoolkinderen ,2% 97, 93,4% BMR schoolkinderen ,2% 97, 93,1% 19

20 Activiteiten en interventies jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân en in het bijzonder de JGZ voert een groot aantal activiteiten en interventies uit gericht op het gezond en veilig opgroeien van de jeugd. Voor een deel vinden deze plaats tijdens de contactmomenten op de consultatiebureaus en op de scholen, tijdens huisbezoeken en spreekuren. Daarnaast zijn er activiteiten en interventies, die gericht zijn op een specifiek (gezondheids)probleem. In dit hoofdstuk worden deze beschreven aan de hand van de thema s uit de monitor jeugdgezondheid in het vorige hoofdstuk. De activiteiten en interventies hebben betrekking op 2009 en het eerste halfjaar van Gezond gewicht In het collegeprogramma houdt de gemeente Kollumerland c.a. een pleidooi voor preventie, o.a. door het bevorderen van een gezonde leefstijl. In deze gemeente hebben de JGZ GGD Fryslân en andere organisaties de volgende activiteiten/ interventies uitgevoerd gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht. Borstvoeding stimuleren Borstvoeding werkt preventief op het ontstaan van overgewicht. De gemeente Kollumerland c.a. wil ouders stimuleren om borstvoeding te geven en te continueren. Zij doet dit door ouders tijdens de zwangerschap een cursus borstvoeding aan te bieden. De JGZ GGD Fryslân kan vervolgens op het consultatiebureau ouders stimuleren en ondersteunen om door te gaan met borstvoeding Begeleidingsconsulten overgewicht In het aanvullend pakket biedt de JGZ GGD Fryslân de mogelijkheid van drie extra begeleidingsconsulten voor elk kind en jongere waarbij tijdens een vast contactmoment overgewicht wordt vastgesteld. De verpleegkundige JGZ sluit in haar begeleiding aan op de motivatie van kind of jongere voor een leefstijlverandering. Naast informatie over energierijke voeding en bewegen is de begeleiding gericht op opvoedingsondersteuning (ouders) en opgroeiondersteuning (jongeren). Big Fun 4 Kids Big Fun 4 Kids is een beweegprogramma voor kinderen van 7-14 jaar met obesitas en hun ouders. Onder leiding van een kinderfysiotherapeut, diëtist en pedagoog wordt er gewerkt aan een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl. De medewerkers JGZ kunnen kinderen naar dit beweegprogramma verwijzen. Genotmiddelen De gemeente Kollumerland c.a. wil het alcohol- en drugsgebruik door jongeren aanpakken. Bij genotmiddelen gaat het om preventie van schadelijk alcoholgebruik, roken en drugsgebruik. De interventies kunnen gericht zijn op genotmiddelen in het algemeen of specifiek op één genotmiddel, bv. alcohol of roken. Alcohol voorlichting tijdens contactmoment JGZ in groep 7 basisonderwijs De verpleegkundige JGZ geeft tijdens dit contactmoment individuele voorlichting aan ouder en kind. Het vaste contactmoment wordt per kind met 5 minuten uitgebreid. Tot het 16e jaar geen alcohol drinken, is hierbij de boodschap. Op alle basisscholen in Kollumerland c.a. is deze boodschap met ouders en kinderen besproken. 20

21 Actie Tegengif Actie Tegengif is een klassikale niet-roken wedstrijd voor alle 1e en 2e klassen van het voortgezet onderwijs. Het doel van Actie Tegengif is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken De Actie is aanvullend op de lessen die op school worden gegeven over de gevolgen van roken en het oefenen in nee zeggen tegen een sigaret. Schoolklassen spreken met elkaar af een half jaar niet te roken. In de gemeente Kollumerland c.a. heeft één school meegedaan aan Actie Tegengif. Opvoeden en opgroeien De JGZ GGD Fryslân probeert tijdens de reguliere contactmomenten en met specifieke interventies een bijdrage te leveren aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Fryslân. Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is gericht op het voorkómen van ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblematiek. De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen van 0-1½ jaar, waarbij één of meer risicofactoren zijn geconstateerd. Ouders worden ondersteund door middel van informatie over de ontwikkelingsfasen van kinderen, vergroten van opvoedingscompetentie en zelfvertrouwen van de ouders, stimuleren van hechting en responsief gedrag van de ouders en het helpen vergroten van sociale steun. Stevig Ouderschap tijdens de zwangerschap Stevig Ouderschap tijdens de zwangerschap is gericht op zwangere vrouwen, die door hun eigen problematiek een hoog risico hebben op een verminderde draagkracht ten aanzien van het ouderschap. Door hen al tijdens de zwangerschap ondersteuning en begeleiding aan te bieden in de vorm van huisbezoeken door een verpleegkundige JGZ kunnen deze risico s beperkt worden. De prenatale huisbezoeken kunnen voortgezet worden met de huisbezoeken, die de verpleegkundige JGZ brengt in het kader van Stevig Ouderschap. Pedagogische thuisbegeleiding Pedagogische thuisbegeleiding is een vorm van opvoedondersteuning. Doel is de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren en problemen bij het opvoeden en opgroeien in een vroeg stadium te verminderen of op te lossen. Daarmee draagt pedagogische thuisbegeleiding bij aan de preventie van stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en van gedragsproblemen van kinderen. In de gemeente Kollumerland c.a. is de pedagogische thuisbegeleiding gericht op ouders van kinderen van 0-12 jaar. Themabijeenkomsten en cursussen Tijdens een themabijeenkomst of ouderavond kan met ouders en/of leerkrachten aandacht besteed worden aan opvoedingsvragen en -problemen. Thema s zijn o.a.: eten, slapen, zindelijkheid; taalontwikkeling; druktemakers; waarde(n)vol opvoeden en weerbaarheid. Daarnaast zijn er cursussen Peuter in zicht en Positief omgaan met kinderen. In de gemeente Kollumerland c.a. is de volgende bijeenkomst gehouden: Themabijeenkomst over opvoeden voor leidsters kinderopvang. 21

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011 j Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 3 1.1 Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 4 1.2 Kwaliteit 6 1.3 Centra voor Jeugd en Gezin en ketenzorg 9 1.4 Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag'

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Auteur Lotte Vorwerg Functie Beleidsmedewerker W&O Datum 1 april 2014 BELEIDSNOTA Lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN RICHTLIJN OPVOEDINGSONDERSTEUNING (SAMENVATTING) VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN INLEIDING De richtlijn Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Kindermishandeling voorkomen: het kan!

Kindermishandeling voorkomen: het kan! Kindermishandeling voorkomen: het kan! PREVENTIE IN GEMEENTEN omslag1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Preventiepunt 1: Screening tijdens de zwangerschap 7 Preventiepunt 2: Voorlichting geweldloos opvoeden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Delfshaven

Gezondheid in kaart. Delfshaven Gezondheid in kaart Delfshaven Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de deelgemeente Delfshaven 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Inhoud pagina. Inleiding 3. Hoofdstuk 1 Wat is lokaal volksgezondheidsbeleid 5. Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 7

Inhoud pagina. Inleiding 3. Hoofdstuk 1 Wat is lokaal volksgezondheidsbeleid 5. Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 7 Inhoudsopgave Deel II. Regionale Paragraaf Noord en Midden Drenthe Inhoud pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat is lokaal volksgezondheidsbeleid 5 Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie