Toelichting BenW-adviesnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting BenW-adviesnota"

Transcriptie

1 Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november Aanleiding Inwoners met hoge zorgkosten werden gecompenseerd middels een tweetal regelingen: Compensatie eigen risico (Cer) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Beide regelingen zijn met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Onderdeel van de decentralisatie van AWBZtaken naar de Wmo is de overheveling van middelen van voorheen de Cer en Wtcg naar de Wmo. Binnen de Wmo ontstaat een zogeheten 'financiële tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie', waarmee de gemeente kwetsbare inwoners kan tegemoetkomen. 2. Uitgangssituatie en doelstelling Uitgangssituatie De huidige vormen van tegemoetkoming voldoen niet aan de verwachtingen, namelijk hulp bieden aan de meest kwetsbare doelgroep. Vandaar dat beide regelingen worden afgeschaft en overgeheveld naar de Wmo; De decentralisatie van de Cer en Wtcg gaat gepaard met een bezuiniging van meer dan 50%; Gemeenten hebben een grote mate van beleidsvrijheid of en de wijze waarop de financiële tegemoetkoming wordt aangeboden. Het is geen wettelijke verplichting, maar bij het niet aanbieden van een vorm van ondersteuning dient dit te worden beargumenteerd; Er bestaan op hoofdlijnen een viertal vormen van tegemoetkoming: bijzondere bijstand, collectieve (aanvullende) zorgverzekering, financiële tegemoetkoming of verlaging van de eigen bijdrage; Regionaal is redelijk consensus (met uitzondering van Venlo) om voor de eerste twee opties te kiezen; In de beleidsnota Samenredzaamheid is deze keuze al vastgelegd samen met de drempel: 110% van het minimuminkomen; In de gemeente Beesel ontvingen vorig jaar inwoners de Cer en inwoners een bijdrage via de Wtcg; Gelet op de keuze van de 110%-drempel komen naar verwachting hooguit 600 van hen in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de gemeente; Voor deze regeling is een bedrag beschikbaar binnen het sociaal deelfonds Wmo van in 2015 en afnemend tot in 2018 (als gevolg van het objectieve verdeelmodel). Uw college heeft daar eerder een taakstellende bezuiniging van aan toegevoegd. Meerjarig zijn dan ook de volgende budgetten beschikbaar: in 2015 en uiteindelijk in 2018; Bij het opstarten van deze regeling hebben wij rekening gehouden met het feit, dat het Wmo-budget de komende jaren naar waarschijnlijkheid daalt als gevolg van het objectieve verdeelmodel. Daarnaast zijn ook de verwachtingen omtrent de stijgende zorgpremies meegenomen (in relatie tot de duur van de regeling). Doelstelling Implementatie van een vorm van financiële tegemoetkoming voor de meest kwetsbare inwoners binnen de Wmo (chronische beperkingen in combinatie met een laag inkomen). Verseon kenmerk: 1

2 3. Rol gemeente en visie en strategie participatie Niet van toepassing 4. Toelichting In dit collegevoorstel wordt allereerst een korte toelichting gegeven op het hoe en waarom van de regeling. Vervolgens gaat de meeste aandacht uit naar de wijze, waarop wij inwoner met ingang van 1 januari 2015 willen compenseren en welke doelgroep het betreft. Afschaffen Cer en Wtcg Inwoners met chronische aandoeningen zijn jaarlijks het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorgverzekering kwijt. Om deze groep te compenseren ontvingen zij een vastgesteld bedrag per jaar: 99 in Bij de Cer wordt niet gekeken naar inkomen of vermogen. Inwoners ontvingen automatisch dit bedrag aan het einde van het jaar. De Wtcg is ontstaan om inwoners met chronische aandoeningen of handicap(s) te compenseren voor hun hogere zorgkosten. Dat gebeurt allereerst middels een vast bedrag per jaar, afhankelijk van leeftijd en aard van de aandoeningen. Daarnaast ontvangen inwoners, die een eigen bijdrage betalen voor voorzieningen - een korting van 33% op die eigen bijdrage. Afhankelijk van inkomen en vermogen varieert die korting dus. Vermogende inwoners betalen meer eigen bijdrage, maar ontvangen ook meer korting. Omdat beide regelingen geen maatwerk bieden, heeft het rijk besloten om beide regelingen af te schaffen en over te hevelen naar de Wmo. De regelingen zijn met terugwerkende kracht afgeschaft op 1 januari De Cer ontvangen inwoners dit jaar al niet meer. De Wtcg wordt uitbetaald op basis van de situatie het jaar voorafgaand. Dat betekent dat inwoners in 2014 nog wel hun korting voor de Wtcg van 2013 ontvangen. De enige regeling die landelijk nog overeind blijft, dat is de fiscale mogelijkheid om bepaalde zorgkosten als aftrekpost bij de belasting op te geven. Een totaaloverzicht van de veranderingen treft u in onderstaande tabel aan. Huidige regeling Kosten per persoon Kosten macroniveau Toekomstige situatie Compensatie eigen risico (Cer) 99 per jaar 215 miljoen Vervalt per 2014 Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - vast bedrag Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - korting <65: 296 of miljoen Vervalt per 2014 >65: 148 of % eigen bijdrage 180 miljoen Vervalt per 2015 Fiscale regeling specifieke zorgkosten Afhankelijk van inkomen en kosten 492 miljoen Vanaf 2014 resteert 438 miljoen Ter verduidelijking een tweetal voorbeelden. Vrouw, 85 jaar, alleenstaand, laag inkomen (uitsluitend AOW), chronisch beperkt als gevolg van somatische aandoeningen en hierdoor een hoog zorgverbruik. Deze vrouw ontving in 2013 aan tegemoetkoming: 99 voor de Cer, 346 als vast bedrag voor de Wtcg en ongeveer 6 per maand aan korting voor de Wtcg (uitgaande van laagst mogelijke eigen bijdrage van ongeveer 18 per maand). Dit komt neer op een bedrag van: 517 per jaar; Verseon kenmerk: 2

3 Man, 44 jaar, gehuwd, gemiddeld inkomen, bekend met psychiatrische stoornis waardoor behandeling en begeleiding noodzakelijk, maar relatief laag zorgverbruik. Deze man ontving in 2013 aan tegemoetkoming: 99 voor de Cer, 296 als vast bedrag Wtcg en een korting Wtcg van 14 per maand (hogere eigen bijdrage, hogere korting). Dit komt dan weer neer op een financiële tegemoetkoming van 563 per jaar. Het rijk geeft - de fiscale regeling voor het gemak niet meegerekend - op dit moment 745 miljoen uit aan vormen van financiële tegemoetkoming. Het macrobedrag dat voor gemeenten beschikbaar is, komt meerjarig uit op 268 miljoen. Met andere woorden: gemeenten zijn budgettair wel haast verplicht om een andere vorm van financiële tegemoetkoming in te richten en inwoners gaan dit merken. Nieuwe situatie: gemeentelijke aanpak Gemeenten worden geadviseerd om bij de vorming van een nieuwe vorm van tegemoetkoming aan te haken op bestaand beleid. Inpassing en organisatie verloopt hierdoor soepeler en bovendien zorgt dit voor eenduidige communicatie naar inwoners. Voor onze gemeenten gelden daarbij een viertal mogelijkheden: Individuele bijzondere bijstand; Collectieve (aanvullende) verzekering; Financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo; Verlaging eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. In het beleidsplan 'Samenredzaamheid' staat aangegeven, dat wij inwoners wensen te compenseren middels de eerste twee opties. Beide opties staan in de volgende paragraaf uitgewerkt. Voor de financiële tegemoetkoming Wmo en verlaging van de eigen bijdrage is niet gekozen. Dat heeft de volgende redenen: De financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo heeft hetzelfde nadeel als bestaande regelingen. Het is niet mogelijk om maatwerk te bieden. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Bijkomend probleem van deze regeling is bovendien, dat het de meest kostbare vorm van tegemoetkoming is voor de gemeente; De verlaging van de eigen bijdrage maakt, dat inwoners geen of minder prikkel meer ervaren in zorgen voorzieningengebruik. In deze regeling willen we echter, dat alle inwoners naar draagkracht bijdragen. Daarnaast zorgt de eigen bijdrageregeling ook voor inkomsten voor de gemeente, waarmee we de Wmo betaalbaar kunnen houden. Verlaging van de eigen bijdrage verlaagt ook het 'inkomstenbedrag' voor de Wmo (op de huidige Wmo ontvangt onze gemeente aan eigen bijdrage); Met de individuele bijzondere bijstand en collectieve (aanvullende) verzekering zijn we in staat om de meest kwetsbare groep een aanbod te doen ter compensatie voor 'meerkosten' uit de zorg. Bijvoorbeeld de collectieve verzekering is goed voor gemiddeld 80 tot 90 procent dekking van meerkosten. Door een beperkt aantal regelingen te kiezen, houden we de uitvoering van de financiële tegemoetkoming ook efficiënt. Doelgroepbepaling De doelgroep voor het minimabeleid was in het verleden gedifferentieerd. Gemeenten kozen doorgaans voor een grens van 110 of 120 procent van het minimuminkomen. Op verzoek van het rijk heeft destijds uniformering plaatsgevonden op 110 procent. Met de decentralisatie komt er opnieuw meer beleidsvrijheid voor gemeenten. Hierdoor treedt opnieuw differentiatie op. Gemeenten leggen de grens om in aanmerking te komen voor minimaregelingen op 120 en soms zelfs 130 procent van het minimuminkomen. In het beleidsplan 'Samenredzaamheid' hebben wij vooralsnog gekozen om de 110 procent grens te (blijven) hanteren voor vormen van financiële tegemoetkoming uit de Wmo. Voornaamste reden om deze grens aan te houden, is het feit dat deze grens aansluit op de regelingen vanuit sociale zaken (die kennen ook een grens van 110 procent). Secundair speelt de financiele situatie mee. Mocht blijken dat er financieel meer ruimte is, dan kan de regeling later alsnog ten positieve worden bijgesteld. Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Voor de gemeente kent deze regeling het voordeel, dat alleen daadwerkelijk gemaakte meerkosten worden gecompenseerd en Verseon kenmerk: 3

4 bovendien heeft de gemeente veel vrijheid bij het bepalen van de draagkrachtregels (zie hierboven). Voor de inwoner is het dan weer een mogelijkheid om alle type (directe en verbogen) meerkosten te laten compenseren. Daar tegenover staan de nadelen van deze regeling: de kosten zijn moeilijker beheersbaar (openeindregeling) en er zijn hogere administratieve lasten. In relatie tot de individuele bijzondere bijstand wegen de nadelen voor onze gemeente niet op tegen de voordelen. De uitvoering gaat relatief soepel. Omdat er soortgelijke aanvragen binnenkomen, zijn de uitvoeringskosten beperkt. Het risico op niet-beheersbare uitvoeringskosten wordt op basis van huidige ervaringen binnen de bijzondere bijstand ingeschat op laag. Met betrekking tot de financiën van deze regeling: in de begroting is een bedrag opgenomen voor de individuele bijzondere bijstand van In het jaar 2013 bedroegen de totale kosten Tot op heden is er in 2014 aan bijzondere bijstand uitgegeven Geëxtrapoleerd naar geheel 2014 komt dit neer op Verreweg het grootste bedrag voor bijzondere bijstand gaat op aan een tweetal regelingen: financiële transacties (bewindvoering) en de langdurigheidstoeslag. Kosten die gerelateerd zijn aan de Wmo (maaltijdvoorziening, maatschappelijke zorg, hulpmiddelen, vervoerskosten, dieetkosten, geneesmiddelen, (para)medische hulp, tandarts, huishoudelijke of gezinshulp en gespecialiseerde zorg) bedroegen in 2013 rond de Een deel van deze kosten zijn op te vangen met de tweede regeling. Vandaar dat naar verwachting de kosten voor individuele bijzondere bijstand niet sterk stijgen. Collectieve (aanvullende) verzekering De collectieve (aanvullende) verzekering maakt het voor kwetsbare inwoners (110 procent van het minimuminkomen en met gezondheidsklachten) mogelijk om via de gemeente een zorgverzekering af te sluiten. Inwoners profiteren daardoor niet alleen van een collectiviteitskorting. De gemeente kan ook een premiebijdrage geven per inwoner. Bovendien sluiten de pakketten goed aan op de behoeften van inwoners, want zorgverzekeraars hebben deze pakketten speciaal voor deze doelgroepen vastgesteld. Voor alle partijen biedt deze regeling nog een belangrijk voordeel: de kosten zijn vooraf bekend en de regeling heeft beperkte uitvoeringskosten. De collectieve (aanvullende) verzekering kent volgens het transitiebureau ook nadelen: sommige kosten kunnen niet worden opgenomen in pakketten, de keuzevrijheid van inwoners is beperkt en er moet worden onderhandeld met zorgverzekeraar(s). Voor onze gemeente geldt dat de nadelen niet of nauwelijks aanwezig zijn. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft onze gemeente al een lopende afspraak met twee zorgverzekeraars: CZ en VGZ, omdat de gemeente Beesel op een grensgebied van zorgverzekeraars ligt. Hierdoor is ons aanbod al gevarieerder dan in andere gemeenten. Van onderhandelingen is geen sprake. Beide zorgverzekeraars hebben een aanbod neergelegd. Gemeenten kunnen kiezen tussen bepaalde pakketten (zie onder). Probleem is wel dat bepaalde kosten niet gedekt worden, vandaar dat individuele bijzondere bijstand als goed vangnet wordt gezien bij de uitvoering van de financiële tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie. Zoals gezegd biedt onze gemeente de collectieve (aanvullende) verzekering al aan. Er maken 196 inwoners gebruik van, waarvan er 156 zijn verzekerd bij VGZ en 40 bij CZ. Van hen hebben er 34 inwoners een indicatie voor Wmo (bestaand en nieuw). Aan het expertisebureau BS&F en beide zorgverzekeraars is gevraagd naar hun verwachting met betrekking tot instroom door de uitbreiding van deze voorziening. Zij geven aan een beperkte stijging van het aantal inwoners te verwachten. Maximum van 15% van het Wmo-bestand. Dat betekent voor onze gemeente een maximaal te verwachten instroom van 90 inwoners (op basis van berekening dag 600 inwoners in aanmerking komen). Belangrijke redenen voor de beperkte stijging: mogelijkheid is niet bekend of inwoners willen geen gebruik maken van gemeentelijke voorziening, daarnaast hebben sommige inwoners al een collectiviteitsverzekering via een belangen- of cliëntorganisatie. Aanbod VGZ Zorgverzekeraar VGZ biedt de basisverzekering aan met een drietal aanvullende pakketten: uitgebreid, compleet en compleet met verzekering eigen risico. Het eerste pakket is vooral gericht op inwoners met een minimumuitkering en relatief lage zorgkosten. Denk hierbij aan inwoners die gebruik maken van deze voorziening vanuit de bijstand. De andere pakketten richten zich weer meer op inwoners, die en Verseon kenmerk: 4

5 een laag inkomen hebben en (hoge) zorgkosten maken. Op dit moment nemen wij bij VGZ alleen het eerste pakket af. Gelet op de nieuwe doelgroep voegen we hier het complete pakket aan toe. Op die manier bieden we al onze minima een passend pakket. We hebben er niet voor gekozen om het pakket aan te bieden, waarbij ook het eigen risico wordt meeverzekerd. Hoewel veel verzekerden het eigen risico opmaken, is het voordeel van dit pakket voor inwoners minimaal (ongeveer 30 per jaar). De andere zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het eigen risico te verzekeren niet. Dit pakket is door de aanzienlijk hogere kosten per maand, daardoor niet aantrekkelijk voor veel inwoners (die kiezen volgens verzekeraars altijd op prijs en niet op wat er in een pakket zit). Bovendien schatten we het voordeel als relatief laag in, in vergelijking met de mogelijkheid dat het eigen risico ook niet wordt opgemaakt. Aanbod CZ CZ biedt op dit moment naast de basisverzekering een aanvullend pakket aan, dat met ingang van 1 januari 2015 verdwijnt. CZ biedt ons de mogelijkheid om dit pakket evenwel nog 1 jaar aan te houden, vanwege de vele veranderingen die op de gemeenten afkomen. Onze voorkeur geniet het echter om direct alles in één keer te regelen. Bij CZ betekent dat allereerst een keuze maken uit een tweetal basisverzekeringen: Zorg op Maat of Zorgbewust. Laatstgenoemde pakket is één procent goedkoper, maar kent ook enkele nadelen, zeker voor de groep ouderen en kwetsbaren: CZ correspondeert alleen via de , de dekking voor niet-gecontracteerde zorgverleners is 25% lager en CZ stelt hierbij automatische incasso verplicht als betalingswijze. Vanwege deze nadelen adviseren wij om als basisverzekering te kiezen voor CZ Zorg op Maat. Naast de basisverzekering is er bij CZ ook de keuze uit een drietal aanvullende pakketten: gemeente, gemeente extra en extra uitgebreid. Om een gelijkwaardig aanbod te doen in vergelijking met VGZ kiezen we ook bij CZ voor twee aanvullende pakketten. Dat is allereerst het pakket gemeente. Met dit pakket kunnen inwoners met een minimuminkomen en lage zorgkosten uit de voeten. Daarnaast bieden we het pakket gemeente extra aan. Een aanvullend pakket geschikt voor inwoners met hogere zorgkosten. Dit pakket kent de beste balans (ten opzichte van extra uitgebreid) tot extra kosten en wat je daar als verzekerde voor terugkrijgt. Kostenoverzicht zorgverzekeraars In de onderstaande tabel staan de kosten van de basisverzekering en aanvullende pakketten vermeld. Hierbij is uitgegaan van een collectiviteitskorting van 6 procent. VGZ CZ Basisverzekering 101,47 100,50 Aanvullend (minima) 29,95 22,00 Aanvullend (zorg) 37,30 37,75 Premiebijdrage De gemeente Beesel betaalt op dit moment een premiebijdrage van iets boven de 4 per inwoner per maand. Dit bedrag ontvangt de inwoner niet zelf, maar betalen wij direct uit aan de zorgverzekeraar, waardoor de te betalen premie is verlaagd. Vanaf 2006 is dit bedrag niet meer gewijzigd. We zitten hier regionaal mee aan de lage kant. Daarnaast geldt dat wij tot op heden alleen de minima variant als aanvullend pakket hebben aangeboden. Naar de nieuwe situatie toe willen we gaan werken met nieuwe premiebedragen vanuit de gemeente. Daarbij is het enerzijds van belang dat we de inwoners op een adequate manier kunnen ondersteunen (de kosten van zorgverzekeringen stijgen) en tegelijkertijd willen we ruim binnen de financiele bandbreedte blijven, omdat we de komende jaren voor een (financiele) uitdaging staan binnen de Wmo. Het voorstel luidt om een premiebijdrage per persoon per maand te leveren van 10 op het pakket van de minima en van 15 op het pakket voor inwoners met ook gezondheidsproblematiek. Een globale schatting van de kosten: er hebben momenteel een kleine 200 inwoners een zorgverzekering via de gemeenten (allen dus het minima-pakket). Dat betekent een kostenpost in de nieuwe situatie van 10 x 12 maanden x 200 inwoners = Hierbij tellen we op de nieuwe doelgroep die naar verwachting allemaal het aanvullende pakket zorg kiezen, dus: 15 x 12 maanden x 90 inwoners = In totaal verwachten we met deze regeling dus kwijt te zijn: Mochten nu alle potentiele minima binnen de Wmo gebruik maken van de collectieve zorgverzekering, dan gaat het om 600 inwoners, die Verseon kenmerk: 5

6 een zorgverzekering afsluiten. In dat geval gaat het om een bedrag (nieuw) van 15 x 12 maanden x 600 inwoners = Met andere woorden, ook in dit geval blijven we dit jaar ruim binnen het vastgestelde budget. Belangrijke kanttekeningen Het is de vraag in hoeverre kwetsbare inwoners die nu nog een Wtcg en/of Cer ontvangen daadwerkelijk zijn geholpen met deze varianten. Vandaar dat wij de situatie in 2015 willen monitoren en indien gewenst de regeling aanpassen met ingang van Dit biedt - ook regionaal - de tijd om gezamenlijk te kijken naar mogelijke alternatieven. Aan deze werkwijze liggen de volgende redenen ten grondslag: Op voorhand is het lastig om het succes van deze regeling in te schatten. De collectieve zorgverzekering stellen we nu open aan een nieuwe doelgroep; De financiele gevolgen van de regeling lijken op het eerste oog voordelig, maar het is moeilijk in te schatten wat dit doet met de situatie van inwoners (krijgen we de gevolgen binnen via andere regelingen, als de bijzondere bijstand); De zorgverzekeraars verwachten dat de premies de komende 5 jaar blijven stijgen als gevolg van landelijke maatregelen. Zij zijn namelijk verplicht om de solvabiliteit te verhogen en zij krijgen er meer taken bij. Logischerwijs betekent dit een verdere stijging van de premies; Wij willen aan de voorkant geen ruime tegemoetkoming opzetten, omdat opplussen naar de toekomst eenvoudiger is en met minder rumoer gepaard gaat, dan verminderen als blijkt dat de financiele kaders een ruime tegemoetkoming niet langer toelaten. Kortom, we hebben in eerste instantie conservatief ingestoken (ondanks een flinke verhoging op het minima-pakket). 5. Toekomstvisie 6. Integrale afstemming Intern is afgestemd met team WIZ. a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos) Inwoners die een Wtcg of Cer ontvingen, konden aangeven of zij interesse hebben in het aanbod van de gemeente. In totaal hebben inwoners gereageerd. Zij ontvangen binnenkort - na het besluit van het college - een brief met daarin het aanbod en de voorwaarden vanuit de gemeente. Zijn zij dan nog altijd geinteresseerd, dan ontvangen zij een tweede brief met polisbladen van beide zorgverzekeraars, waarmee zij hun keuze kunnen maken. Opgeven voor een zorgverzekering gaat via de site van gezondverzekerd.nl. Deze internetpagina regelt het automatisch opzeggen van de huidige Verseon kenmerk: 6

7 verzekering en inschrijving bij de nieuwe. Bovendien kent de internetpagina een rekentool, waarmee inwoners kunnen zien of zij voor de zorgverzekering in aanmerking komen (110% minimuminkomen). Controle op de inschrijving voeren wij achteraf (begin 2015) uit. Inwoners die ten onrechte gebruik maken, worden uit de collectiviteit gezet en behouden dan een individuele zorgverzekering. b. Financieel Verzoeken voor de individuele bijstand vallen ten laste van de post 'individuele bijzondere bijstand'. Voor de collectieve aanvullende verzekering geldt, dat deze regeling nu ook uit het budget van de bijzondere bijstand wordt betaald. Wij stellen voor om deze werkwijze te blijven hanteren. We hevelen daarbij volgend jaar budget vanuit de Wmo over naar de bijzondere bijstand voor het bedrag, dat wordt uitgegeven aan de nieuwe instroom. Indien de regeling langer blijft lopen, zoeken we naar een blijvende oplossing. c. Juridisch d. Collegeprogramma e. Risico s 7. Voorstel / advies Wij adviseren uw college om in te stemmen met de volgende beslispunten: Kennis te nemen van de nieuwe regeling financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie; Een bedrag per verzekerde per maand toe te kennen van 10 bij een aanvullende pakket gericht op de minima en van 15 voor het pakket meer gericht op de zorg; Het jaar 2015 te zien als een proefperiode, waarin we de wijze van financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie monitoren. Het college wordt hier eind 2015 van op de hoogte gebracht met een advies voor het vervolg. Verseon kenmerk: 7

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2016 Afdelingshoofd: Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 07 maart 2016 1. Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Aan de gemeenteraad Behandeld door S. Koster Datum 11 oktober 2017 Doorkiesnummer 030-28 65908 Ons kenmerk 4829367 E-mail s.koster@utrecht.nl Onderwerp Scenario's Regeling Bijlage(n) Tegemoetkoming Zorgkosten

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 16 september 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk 1. Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG) en

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1530 Vragen van de leden

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Naar een integrale aanpak Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding: de transities in het sociaal domein... 3 1.2

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie