Dossier verslaving en verslavingszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier verslaving en verslavingszorg"

Transcriptie

1 Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1

2 Colofon Het Dossier verslaving en verslavingszorg is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, behorend bij het advies Verslavingszorg herijkt. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) Plein van de Verenigde Naties 21 Postbus AC Zoetermeer Tel Fax Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) Parnassusplein 5 Postbus BC Den Haag Tel Fax Het Dossier verslaving en verslavingszorg is te bestellen door overmaking van ƒ 25,- op gironummer ten name van de RVZ te Zoetermeer onder vermelding van publicatienummer 99/03. ISBN: Auteursrecht voorbehouden Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Zoetermeer, 1999 Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag, 1999 Niets in deze uitgave mag openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de RVZ en de RMO. 2 Dossier verslaving en verslavingszorg

3 Voorwoord Het Dossier verslaving en verslavingszorg is een achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Ter voorbereiding van het advies zijn verschillende studies uitgevoerd door projectmedewerkers van de RVZ en de RMO: - deelproject Vraag en aanbod, waarin de beschikbare informatie over vraag en aanbod van verslavingszorg in Nederland in kaart is gebracht; - deelproject Bekostiging en bedrijfsvoering, waarin de geldstromen tussen financiers en instellingen in kaart gebracht alsmede de wijze waarop de financiële middelen worden ingezet in de verslavingszorg; - deelproject Beleid, waarin de relevante Kamerstukken uit de periode zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Al met al leverden de deelprojecten zo veel interessante informatie op dat een aparte publicatie van de gegevens gerechtvaardigd is. Met behulp van de verschillende overzichtstudies die recent zijn gepubliceerd zijn de gegevens over vraag en aanbod geïnventariseerd. De maatschappelijke positie van de verslaafde is in beeld gebracht aan de hand van de dimensies die de RMO hanteert bij het beschrijven van maatschappelijke integratie. De gegevens en analyses over de bekostigingstromen in de verslavingszorg zijn in Nederland nog niet eerder op deze wijze verzameld, bewerkt en gepresenteerd. Uiteraard zijn er keuzen gemaakt bij het verzamelen van gegevens. Het advies is immers toegespitst op de vraag hoe de verslavingszorg bestuurd zou moeten worden, waarbij zaken als bestuurlijke verantwoordelijkheden, beleidsregie, operationele regie, planning en financiering voorop staan. Inhoudelijke gegevens over verslaving en verslavingszorg zijn bij de dataverzameling meegenomen voor zover ze direct of indirect relevant zijn voor de centrale vraag van het advies. Zoetermeer/Den Haag Juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 3

4 4 Dossier verslaving en verslavingszorg

5 Inhoud 1 Achtergrond, begrippenkader en opzet Achtergrond Soorten verslaving, een eerste domeinafbakening Opbouw van het dossier 8 2 Oorzaken van verslaving Inleiding Sociale, psychologische en biologische factoren Verslaving als maatschappelijk probleem 13 3 Maatschappelijke positie verslaafde Inleiding Alcoholverslaafden Harddrugsverslaafden Profielen 24 4 Vraag Inleiding De verslaafde Maatschappelijke kosten Vraag van de samenleving 37 5 Aanbod Inleiding Hulp vanuit algemene kaders Hulp vanuit de categoriale verslavingszorg Zorgfuncties Cliëntenroutes Effectiviteit en kwaliteit 62 6 Financiering, planning en bekostiging Inleiding De diversiteit in kaart gebracht AWBZ Gemeentelijke doeluitkering verslavingsbeleid Verslavingsreclassering Overige financiële stromen 91 7 Beleid Beleid op hoofdlijnen : Continuïteit en verandering 94 Dossier verslaving en verslavingszorg 5

6 : Voortgangsrapportages : Resultaten scoren SVO en SOV Financiering ambulante verslavingszorg Overig beleid relevant voor verslavingszorg Conclusies 99 Bijlagen Actueel overzicht van de instellingen in de verslavingszorg Literatuur Dossier verslaving en verslavingszorg

7 1 Achtergrond, begrippenkader en opzet 1.1 Achtergrond Ten behoeve van het advies Verslavingszorg herijkt is een aantal deelstudies uitgevoerd. In de deelprojecten zijn diverse facetten van verslaving, verslaafden, hulp aan verslaafden en de categoriale verslavingszorg geïnventariseerd. Dit dossier bevat achtergrondinformatie die is verzameld in deze deelstudies. De belangrijkste feiten staan in deze achtergrondnota nog eens op een rijtje. In de deelprojecten is informatie verzameld over: - de verschillende oorzaken van verslaving; - de maatschappelijke positie van de verslaafde (aan de hand van typologieën); - de ontwikkelingen aan de vraagkant (naast de gebruiker ook de omgeving, werkgevers en dergelijke); - de ontwikkelingen bij het aanbod van hulp aan verslaafden; - zaken als financiering, planning en sturing van instellingen voor verslavingszorg; - beleid van de afgelopen jaren gericht op (een of meer vormen van) verslaving. 1.2 Soorten verslaving, een eerste domeinafbakening In bijlage 6 bij het advies Verslavingszorg herijkt is omschreven wat RVZ en RMO onder verslaving verstaan. Daarbij wordt aangesloten bij de criteria in de DSM-IV. In dit dossier wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verslavende middelen, namelijk alcohol en harddrugs. Ook in de verslavingszorg en in onderzoek naar verslaving en verslaafden wordt dit onderscheid gebruikt. Hoewel er duidelijke verschillen tussen deze middelen zijn, zijn er ook overeenkomsten te vinden tussen de gebruikers van verschillende middelen. Daarnaast zijn er grote aantallen verslaafden die meer dan één middel gebruiken (polydruggebruik). Er zijn daarom verschillende instellingen voor verslavingszorg, zoals het Boumanhuis in Rotterdam en de Jellinek-kliniek in Amsterdam, die er voor kiezen verslaafden in te delen naar andere kenmerken dan middelgebruik. Zaken als leeftijd, (verslavings)gedrag en probleem van de verslaafde zijn belangrijkere uitgangspunten voor de behandeling dan het middel dat de verslaafde gebruikt. In dit dossier kan niet voorbij worden gegaan aan deze constatering. Echter, een onderscheid naar Dossier verslaving en verslavingszorg 7

8 middel is in dit dossier de eerste invalshoek. Daaropvolgend zal ook aandacht besteed worden aan verschillende groepen verslaafden, herkenbaar aan andere karakteristieken dan het gebruikte middel. Er bestaan natuurlijk ook andere dan de twee genoemde vormen van verslaving die in het individuele geval even serieus genomen moeten worden als verslaving aan de hier genoemde middelen. Zo zijn er ook mensen die verslaafd zijn aan eten, telefoneren, chatten op het internet etc. Daarnaast is er ook een grote groep tabakverslaafden en zijn er relatief veel medicijnverslaafden en gokverslaafden. Aan deze groepen zal maar marginaal, en in algemene termen aandacht worden besteed. De reden hiervoor ligt of in het feit dat verslaafden aan deze middelen of vormen van gedrag een te kleine groep vormen of dat er geen sprake is van een ernstig risico voor het maatschappelijk functioneren of voor de gezondheid. Dit laatste is het duidelijkst bij gok- en tabakverslaafden. Hoewel het wat beide middelen betreft om een grote groep gaat, geeft gokken geen ernstig risico voor de gezondheid en levert gebruik van tabak geen grote bedreiging voor het maatschappelijk functioneren. Dit dossier gaat primair over die vorm van gebruik waarbij sprake is van een verslaving. Op sommige plaatsen zal echter ook aandacht besteed worden aan problematisch gebruik. Enerzijds omdat het soms die groepen zijn waarbij sprake is van problematisch gebruik, die maatschappelijke overlast veroorzaken; anderzijds omdat problematisch gebruik van bepaalde middelen de laatste stap kan zijn naar verslaving. Dit is vooral relevant voor preventieactiviteiten. 1.3 Opbouw van het dossier Het dossier sluit grotendeels aan bij de opbouw die in het advies wordt gehanteerd. Dat houdt in dat eerst beschreven wordt wat de oorzaken zijn voor verslaving (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 behandelt de maatschappelijke positie van verslaafden. Daarbij gaat het enerzijds om de mogelijkheden die verslaafden hebben om in de maatschappij te functioneren en anderzijds om de gevolgen van verslavingsgedrag voor de samenleving. In hoofdstuk 3 wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke kosten van verslaving. In het vierde hoofdstuk staat de verslaafde en zijn of haar hulpvraag centraal. In dit hoofdstuk worden onder meer diverse typologieën gepresenteerd op basis waarvan verslaafden kunnen worden gecategoriseerd. Het daaropvolgende hoofdstuk 5 bespreekt de daadwerkelijke hulp aan verslaafden en in hoeverre dit hulpaanbod tegemoet komt aan de hulpvraag. In het voorlaatste hoofdstuk 6 wordt de bekostiging en bedrijfsvoering van de instellingen in de categoriale verslavingszorg in kaart gebracht. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een 8 Dossier verslaving en verslavingszorg

9 uitgebreide samenvatting gegeven van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd op het gebied van de verslavingszorg. Dossier verslaving en verslavingszorg 9

10 2 Oorzaken van verslaving 2.1 Inleiding Het is niet mogelijk om een kant-en-klare oorzaak te geven voor verslavingsgedrag. Er spelen vele factoren mee op de weg naar een verslaving, waarvan maar een deel te duiden is. Daarbij komt dat de visie op de oorzaken van verslaving niet vaststaat, maar steeds verandert. Van der Stel concludeert dat er in de loop van de geschiedenis sprake is van een golfbeweging tussen de visie dat verslaving een gevolg is van een gebrek aan zelfbeheersing en dat verslaving een uiting is van een lichamelijke of psychische ziekte (Van der Stel, 1995). In dit dossier proberen we een zo veelomvattend mogelijke omschrijving te geven van de oorzaken van verslavingsgedrag. Daarbij worden zowel individuele als maatschappelijke factoren in ogenschouw genomen. Het aangeven van de oorzaken van verslaving en problematisch middelengebruik wordt bemoeilijkt doordat voornamelijk gegevens bekend zijn van die verslaafden die in de hulpverlening zijn opgenomen. Het is mogelijk dat deze groep niet representatief is voor de gehele groep verslaafden. Dit is vooral van belang voor de alcoholverslaafden, waarvan slechts 5% in de categoriale verslavingszorg is opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat er relevante verschillen zijn tussen opiaatverslaafden binnen en buiten de hulpverlening. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat het onverantwoord is om gegevens, verkregen van verslaafden onder behandeling, te generaliseren naar de totale populatie opiaatverslaafden (Eland-Goossensen, 1997). In dit dossier wordt aangenomen dat dit ook geldt voor verslaafden die andere middelen gebruiken. Desondanks heeft het zin hier te wijzen op mogelijke oorzaken van verslavingsgedrag van de gehele populatie verslaafden. 2.2 Sociale, psychologische en biologische factoren Grofweg is er een onderscheid te maken tussen sociaal-psychologische en sociaal-culturele definities en medische definities, afkomstig uit de medische (psychiatrische) discipline (NRV, 1989). Bij de eerste variant ligt de nadruk op het benoemen van verslaving in termen van gedrag. Bij de tweede groep definities wordt verslaving fysiologisch of psychisch verklaard. In iets andere termen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het structurele, het culturele en het psychologische model (Van Doorn, 1996). Volgens het structurele model is (drugs)verslaving vooral het gevolg van armoede en sociale achterstand. De drugswereld biedt een alternatief voor diegenen die buiten de sociaal-economische orde staan. Volgens het culturele model is 10 Dossier verslaving en verslavingszorg

11 (drugs)verslaving vooral een zingevingverschijnsel. Het is een cultuurziekte die zich voordoet onder lagen van de bevolking (zoals adolescenten) die sterk bevattelijk zijn voor zingevingproblemen (Van Doorn, 1996, p.20). In het psychologische model wordt de verklaringsgrond voor (drugs)verslaving gezocht in de psychopathologie. (Drugs)verslaving wordt dan gezien als een uiting van individuele psychische stoornissen. Meer dan in beide andere verklaringen ligt hier de nadruk op de farmacologische aspecten van het drugsgebruik op het emotionele welbevinden van de gebruiker. Persoonlijke en traumatische ervaringen zouden bij een bepaalde persoonlijkheidsstructuur een sterke behoefte creëren aan bedwelmende en verdovende effecten van psychotrope middelen (Van Doorn, 1996, p.20). Hoewel deze onderverdeling al veelomvattend is, worden sommige aspecten van de oorzaak van verslavingsgedrag niet (expliciet) genoemd. Zo blijkt uit meerdere studies dat het risico voor alcoholisme een erfelijke component heeft (Wiers, 1999). Verwacht wordt dat dit ook voor drugsverslaving geldt. Er is niet één gen aan te wijzen dat bepalend is voor verslavingsgedrag; vele verschillende genen kunnen een rol spelen. Wanneer er een onderscheid wordt gemaakt tussen diegenen die op jonge leeftijd verslaafd raken aan alcohol en waarbij de verslaving gepaard gaat met gedragsproblemen, en alcoholverslaafden die op latere leeftijd verslaafd zijn geraakt en waarbij de verslaving gepaard gaat met negatieve emoties, dan blijkt vooral de vroegeleeftijdvorm genetisch. Naast erfelijke factoren die drugspecifiek zijn, zijn er ook algemene erfelijke factoren die later verslavingsgebruik voorspellen, zoals het hebben van gedragsproblemen. Het feit dat er een erfelijke factor is bij verslaving betekent niet dat er geen andere oorzaken voor verslaving zijn. Tussen genen en verslaving speelt zich een traject af waarbij ook psychologische factoren een rol spelen. Een van de belangrijkste psychologische factoren is alcoholverwachtingen van een persoon. Hoe meer iemand positieve verwachtingen heeft van het gebruik van alcohol, hoe groter de kans dat deze persoon later een problematisch of verslaafd gebruiker is. Bij kinderen van alcoholisten valt het op dat zij, wanneer zij eenmaal zelf gaan drinken, de positieve effecten van alcohol sterk ervaren. Zij hebben minder last van de latere negatieve effecten. Het blijkt dat iemand die slecht tegen alcohol kan minder gevaar loopt om verslaafd te raken dan iemand die goed tegen alcohol kan. De constatering dat iemand een groter risico loopt om verslaafd te raken als diegene de positieve effecten van alcohol sterker ervaart dan de negatieve lijkt ook op te gaan voor andere drugs. Het verwachtingspatroon van het gebruik van alcohol of drugs wordt niet alleen gevormd door het gedrag van de ouders, maar onder andere ook door leeftijdsgenoten, de media (Van den Brink, 1995) en belangrijke, veel bewonderde personen in iemands leven (Epstein, 1995). Dossier verslaving en verslavingszorg 11

12 Voor mensen die al op jonge leeftijd gedragsproblemen vertonen, een (deels) genetisch bepaalde factor die een voorspeller is van verslaving op latere leeftijd, spelen omgevingsfactoren een rol bij de eventuele ontwikkeling van verslaving. Alcoholisme is in de Westerse wereld de meest voor de hand liggende verslaving, aangezien alcohol overal legaal verkrijgbaar is (Wiers, 1999). Figuur 2.1 Factoren ter verklaring van verslavingsgedrag bij kinderen van alcoholverslaafden 1 ouderlijk gezag FHP stress negatief affect temperament/ persoonlijkheid MISBRUIK VERSLAVING cognitief functioneren gevoeligheid voor middel schoolproblemen coping invloed vrienden verwachtingspatroon 1 Model volgens Sher, voor de verklaring van het ontstaan bij alcoholproblemen bij kinderen van alcoholafhankelijke ouders; FHP=positieve familie-anamnese voor verslaving. Bron: Van den Brink, 1995 In bovenstaand schema komen alle tot nu toe genoemde factoren terug. Dit model is ontwikkeld om verslavingsgedrag bij kinderen van alcoholverslaafden te verklaren. Met enige voorzichtigheid kan dit model ook toegepast worden op het ontstaan van problematisch drugsgebruik (Van den Brink, 1995). Wat in dit schema ontbreekt is het middel zelf als oorzaak van verslaving. Er wordt wel de gevoeligheid voor het middel genoemd, maar het middel wordt niet centraal gesteld, zoals E. Noorlander in navolging van de Groningse hoogleraar Van Dijk doet. 12 Dossier verslaving en verslavingszorg

13 Figuur 2.2 Het middel als oorzaak voor verslaving lichamelijk organen klachten 1 lichamelijk verslavende werking 2 stof 0 psychisch sociaal 3 4 omgeving 5 Bron: Noorlander, 1994 Hoewel dit model in haar eenvoud aantrekkelijk lijkt, kan er bezwaar gemaakt worden tegen het feit dat de stof in het midden staat en alles in beweging zet. Noorlander laat zich hier verder niet over uit, maar suggereert met dit model dat gebruik van het middel onvermijdelijk leidt tot een verslaving. Het blijkt echter dat veel mensen in staat zijn na een experimenteerperiode met het gebruik te stoppen. Dit model staat daarom meer voor de voortgang van de verslaving dan het ontstaan ervan. Het maakt duidelijk dat het verslavende middel een dergelijke behoefte opwekt dat het de verslaving in stand houdt. Het gebruik van het middel vormt geen probleem voor de verslaafde, aangezien het in de meeste gevallen de behoefte, die ook is opgewekt door het gebruik van het middel, bevredigt. Uit onderzoek van Eland-Goossensen worden eerdere bevindingen bevestigd, dat het niet het drugsgebruik is dat mensen hulp doet zoeken, maar andere factoren, zoals sociale en psychiatrische problemen (Eland-Goossensen, 1997). 2.3 Verslaving als maatschappelijk probleem Naast deze verschillende factoren, die uiteindelijk samen een verklaring kunnen vormen voor de oorzaak van verslaving bij het individu, zou ook nog gekeken kunnen worden naar de oorzaak van het bestaan van verslavingen in het algemeen. Met andere woorden: is het mogelijk om oorzaken, die niet te Dossier verslaving en verslavingszorg 13

14 maken hebben met de ontwikkeling van het individu, maar van de samenleving, aan te geven, die een toe- of afname van het gebruik van verdovende middelen verklaren, of de opkomst van bepaalde middelen of het gebruik door bepaalde groepen? Veelal blijft het antwoord op deze vraag een kwestie van speculatie. Zo zou men zich kunnen voorstellen dat door de toenemende individualisering (zie hierover het Sociaal Cultureel Rapport 1998, SCP, 1999) de controle op mensen die geneigd zijn verslaafd te raken is verminderd of dat door toegenomen stress mensen behoefte hebben om, wanneer het hun uitkomt, periodes van rust in te lassen, gefaciliteerd door verdovende middelen waar zij in de loop der tijd aan verslaafd raken. In een advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid uit 1989 wordt hier in algemene termen het volgende over gezegd. Tenslotte moet rekening worden gehouden met het feit dat de belangrijkste verslavende gewoonten zijn ingebed in massieve (zowel legale als illegale) maatschappelijke infrastructuren, waarbij de verslavende gewoonten zowel een integrerende rol (alcohol als sociaal smeermiddel) als een desintegrerende rol (alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast) bij het in stand houden van de samenleving kunnen vervullen. Zelfs op het snijpunt van integrerende en desintegrerende maatschappelijke mechanismen spelen verslavende gewoonten een belangrijke rol (NRV, 1989, p.17) Het is moeilijk om speculaties over de brede sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die verslaving veroorzaken, hard te maken. Daarnaast zijn vele ontwikkelingen onbereikbaar voor verandering door overheidsbeleid. Daarom wordt aan deze ontwikkelingen in dit dossier verder geen uitgebreide aandacht besteed. Wel zou het zinvol zijn als er verder onderzoek zou worden gedaan naar het verband tussen bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en verslavingsgedrag. Een voorbeeld om het belang aan te geven: in de verslavingszorg signaleert men een toename van problematisch gebruik of verslaving onder allochtone jongeren. Veelal combineren zij het gebruik met het dealen in drugs, waarmee zij veel geld kunnen verdienen. Het kan relevant zijn om te weten wat de verklaring van deze toename is. Zo zou men kunnen bedenken dat het voor deze jongeren steeds moeilijker wordt een baan te vinden, waardoor de drugshandel een aantrekkelijk alternatief is, of dat deze jongeren door toenemende problemen met hun opvoeding de behoefte hebben om daar door het gebruik van verdovende middelen aan te ontsnappen, of dat onder allochtonen in het algemeen de tolerantie voor verdovende middelen groeit of dat drugshandel en drugsgebruik de jongeren een identiteit verschaft die ze niet weten te vinden in de wereld buiten de drugscene. Het onderzoeken van deze mogelijke tendensen kan inzicht geven of en hoe het mogelijk is om deze positie te verbeteren of onder deze groepen voorlichting te geven, waardoor anderen behoed worden voor een carrière in de drugs. Dergelijke onderzoeken zouden zich niet hoeven te beperken tot alleen de verslavingszorg en het verslavingsbeleid, maar bijvoorbeeld ook het 14 Dossier verslaving en verslavingszorg

15 beleid met betrekking tot sociale aspecten, onderwijs en werkgelegenheid erbij kunnen betrekken. Dossier verslaving en verslavingszorg 15

16 16 Dossier verslaving en verslavingszorg

17 3 Maatschappelijke positie verslaafde 3.1 Inleiding Voor een degelijk advies over de vormgeving van de verslavingszorg is het van belang zicht te hebben op de verslaafden. Wie zijn zij, welke positie nemen zij in en hoe wordt hun bestaan door anderen ervaren? Uitgangspunt voor de beschouwing over de maatschappelijke positie van verslaafden zijn de door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) onderscheiden dimensies van integratie, zoals verwoord in het RMO-advies Integratie in perspectief (RMO, 1999b) en het RMO-werkprogramma van 1999 (RMO, 1999a). Dimensies van integratie De RMO onderscheidt vier dimensies die tezamen een indicatie geven van de mate waarin mensen geïntegreerd zijn. De dimensies overlappen elkaar op onderdelen. Daarom hanteert de RMO geen hiërarchische ordening. De vier dimensies zijn: - de sociaal-economische positie: belangrijke aspecten van iemands maatschappelijk positie zijn betaalde arbeid en een bepaald opleidingsniveau; - de deelname aan bestaande institutionele wegen van politiek en directe belangenbehartiging, die ten doel heeft een groep te emanciperen en daar de positie van te verbeteren of te handhaven, of meer algemeen de omgeving te beïnvloeden; - de beschikking over persoonlijke relatienetwerken en sociale netwerken: integratie en maatschappelijke stabiliteit zijn anders nauwelijks mogelijk; - zelfstandigheid en zelfredzaamheid: mensen die voor de dagelijkse levensverrichtingen van derden afhankelijk zijn, hebben alleen al vanuit deze optiek integratieproblemen. In aanvulling hierop betrekt de RMO bij zijn advisering de houding van mensen zelf ten aanzien van het belang van participatie in en betrokkenheid bij de samenleving. Bij het gebruiken van de beschikbare gegevens over verslaafden om uitspraken te doen over hun maatschappelijke positie zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Hoewel er redelijk veel gegevens over (sommige groepen) verslaafden bekend zijn, beslaan deze gegevens in veel gevallen maar een bepaalde categorie, namelijk die verslaafden die bekend zijn bij de verschillende zorginstellingen. Zoals al eerder in dit dossier naar voren is gebracht, kan men niet zo maar aannemen dat die verslaafden die behandeld Dossier verslaving en verslavingszorg 17

18 worden representatief zijn voor de gehele groep verslaafden. Van sommige groepen verslaafden zijn sowieso weinig gegevens bekend, zoals medicijnverslaafden en er is weinig cijfermatig materiaal over groepen waarvan men vermoedt dat er onder die groep een verslavingsprobleem bestaat, maar waar geen hulpvraag bestaat. Daarnaast zijn de meeste cijfers gemiddelden, die vele nuances doen verdwijnen. In onderstaand hoofdstuk wordt gepoogd een beeld te schetsen van de maatschappelijke positie van verschillende groepen verslaafden, deels aan de hand van bestaand empirisch materiaal, deels aan de hand van ervaringen uit de hulpverlening aan verslaafden. Een uitgebreid overzicht van de kenmerken van verschillende verslaafden is opgenomen achter in dit hoofdstuk in de paragraaf met profielen. Richtlijn zijn de hiervoor genoemde dimensies van integratie. Na een algemene beschrijving zullen achtereenvolgens alcohol- en drugsverslaafden aan bod komen. Niet van alle groepen is even veel (empirisch) materiaal bekend. Verslaafden functioneren vaak nog net als iedereen binnen verschillende sociale verbanden. Ze hebben een gezin, wonen in een buurt en hebben een werkgever. Als de verslaving dominant wordt gaat het gedrag dat daar bij hoort overheersen. Een groep verslaafden kan dan problemen in relaties en overlast voor de omgeving veroorzaken en kan met de politie in aanraking komen. Verder is het goed mogelijk dat hij niet meer kan functioneren op zijn werk. Hieronder volgt een schets van de positie van de verslaafden. Hierbij wordt opgemerkt dat er sprake is van een sterke stereotypering. In de werkelijkheid is er veel meer variatie in de groepverslaafden. Verslavingsgedrag is niet zomaar herkenbaar. Algemene kenmerken van verslavingsgedrag zijn: een teruggetrokken leven leiden, onechte emoties naar anderen toe, financiële problemen, ontkenning en verberging, bij ontdekking het voortdurend blijven uiten van de intentie te stoppen of minderen zonder het te doen, het maken van verontschuldigingen en doen van beloften, de schuld bij anderen leggen, moeite met verantwoordelijkheid, preoccupatie met het verslavingsmiddel, geloofwaardige uitleg proberen te geven voor het gedrag, bagatelliseren, van gelegenheden gebruik maken. Afhankelijk van de situatie, het verslavingsmiddel en de persoon treedt tijdelijke onderdrukking op in normen en waarden, hetgeen kan leiden tot het afglijden naar onverschilligheid, apathie en verloedering. Slechte eigenschappen krijgen steeds meer de overhand, goede en slechte eigenschappen worden beide ten dienste gesteld van de verslaving. In een vergevorderd stadium bestaat verslavingsgedrag veelal uit liegen, stelen, manipuleren, crimineel gedrag, gebrek aan verantwoordelijkheid, kinderlijkheid, egocentrisme, superioriteitsgevoelens, magisch denken en toneelspelen. De gevolgen voor het gedrag van de betreffende verslaafden zijn een lage zelfwaardering, 18 Dossier verslaving en verslavingszorg

19 vijandigheid naar de omgeving toe, neerslachtigheid, angst, snel geïrriteerd en verongelijkt zijn, gedachten over de dood en zelfdoding, veel somatische klachten, weinig adequaat denken en handelen, agressie, criminaliteit en zelfbeschadiging (Neeteson, 1994). 3.2 Alcoholverslaafden De grootste groep verslaafden in Nederland zijn de alcoholverslaafden. Bijna mensen drinken dagelijks ten minste acht glazen alcoholhoudende drank. Onder hen zijn ongeveer personen die minstens twaalf glazen alcoholhoudende dranken consumeren. Van deze laatste groep drinkt iets meer dan mensen gemiddeld zestien glazen per dag. Het aantal mensen dat kampt met problemen als gevolg van langdurig, overmatig drinken wordt geschat op Er zijn zware alcoholisten. Het is niet mogelijk om personen, uitsluitend op basis van de hoogte van hun gemiddeld alcoholgebruik te classificeren als probleemdrinker, excessieve drinker of alcoholist (De Zwart et.al., 1996). In dit rapport is een alcoholverslaafde iemand die minimaal acht glazen alcohol per dag drinkt, een verhoogde kans heeft op gezondheidsschade en problemen heeft met het maatschappelijk functioneren. Conform die definitie zijn er in Nederland ongeveer alcoholisten. Maar 5,1% van de alcoholverslaafden komt in de categoriale verslavingszorg terecht. De overige alcoholverslaafden kunnen wel met de gezondheidszorg in contact komen, maar dan met een somatische klacht als aanleiding (leverproblemen e.d.). Het is daarom vooral bij alcoholverslaafden moeilijk om iets over algemene kenmerken te zeggen. Het profiel dat er op basis van de LADIS-gegevens is gemaakt van de alcoholverslaafde laat zien dat het grootste deel van de alcoholverslaafden van het mannelijk geslacht is. Het percentage vrouwelijke alcoholcliënten neemt echter wel toe. In 1988 was een op de vijf cliënten vrouw, in 1996 was dat een op de vier. Hoewel de gemiddelde leeftijd van alcoholcliënten vrij hoog is (39,6 bij mannen en 42,3 bij vrouwen) blijkt dat er een toename is in problematisch en excessief drankgebruik onder jongeren tussen de 16 en 24 jaar (Bongers, 1998). Dit wordt onderschreven door verschillende hulpverleners die in het kader van dit advies zijn geraadpleegd. Het grootste deel van de populatie alcoholcliënten is autochtoon. 1e dimensie - sociaal-economische positie Hoewel het opleidingsniveau van alcoholcliënten tussen 1988 en 1996 gelijk opgegaan is met de stijging van het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking, is het aantal mensen dat zich aandient met alcoholproblemen relatief laag opgeleid. Uit onderzoek in Rotterdam bleek een hoge opleiding Dossier verslaving en verslavingszorg 19

20 een negatieve indicator voor het zoeken naar hulp (Bongers, 1998). Drankgebruik komt sowieso meer voor bij hoger opgeleiden, wat een reden kan zijn voor een grotere tolerantie jegens excessief drankgebruik. Het kan ook zo zijn dat hoger opgeleiden over meer vaardigheden beschikken om hun misbruik te verbergen. Ongeveer 44% van de hulpvragers heeft werk. De rest heeft in de meeste gevallen een uitkering. Aangezien de weg naar de zorg voor alcoholverslaafden gemiddeld tien jaar duurt, lijkt het erop dat veel verslaafden hun verslaving door het door werk of door uitkering verschafte inkomen in stand kunnen houden, en dat een verslaving aan alcohol niet direct het werk bedreigt. Dit blijkt ook uit persoonlijke verhalen van verslaafden, zoals dat van Evert Dekker in de Trimboslezing. Vrouwen blijken beter te zijn opgeleid dan mannen, maar hebben vaker geen werk buitenshuis. Een groot deel van de alcoholcliënten heeft ook last van psychische stoornissen. Deze kunnen in verband staan met het alcoholgebruik, als oorzaak of als gevolg. Over psychische stoornissen is te zeggen dat het aantal hiervan stijgt naarmate de sociaal-economische status daalt. Over alcoholgebruik zijn minder stellige uitspraken te doen (Dekker, 1998). 2 e dimensie - deelname aan institutionele netwerken Het is moeilijk een beeld te krijgen van de mogelijkheden die verslaafden die niet in behandeling zijn hebben om deel te nemen aan institutionele netwerken. Een alcoholverslaving blijft lang onzichtbaar, en weinig mensen zullen zich bekend maken als alcoholverslaafden. Zelfhulporganisaties, waarvan Anonieme Alcoholisten de bekendste is, zijn voornamelijk intern gericht en bemoeien zich niet met verandering van politiek en maatschappij (Dekker, 1998, p.24). Er zijn voldoende wettelijke mogelijkheden voor cliënten om te participeren. Toch is binnen de zorg de cliëntenparticipatie van verslaafden zo goed als afwezig (Dekker, 1998, p.23). Ontkenning, schaamte en afwijzing door de omgeving zijn enkele redenen voor de geringe deelname aan institutionele netwerken, zowel binnen als buiten de hulpverlening. Daarnaast kan binnen de hulpverlening de vermeende afhankelijkheid van de hulpvrager ten opzichte van de hulpverlener een reden zijn dat er weinig bemoeienis is van cliënten. Ex-verslaafden hebben weinig behoefte om aan hun verleden herinnerd te worden en na hun behandeling zich in te zetten voor de belangen van verslaafden. De mogelijkheden van alcoholisten in het algemeen en cliënten in het bijzonder om hun eigen positie te verbeteren staat in contrast met de mogelijkheden van de drankindustrie om het beleid te beïnvloeden door middel van lobbies bij bewindspersonen. Ten opzichte van dit soort actoren staan verslaafden en ex-verslaafden zwak. 3 e dimensie - het bezit van persoonlijke relaties en sociale netwerken Alcohol is vergeleken met andere verslavende middelen in die zin opmerkelijk, dat het gebruik er van tot op zekere hoogte wordt geaccepteerd, zo niet wordt 20 Dossier verslaving en verslavingszorg

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Ondanks dat het in Nederland niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, drinkt een groot deel van deze jongeren

Ondanks dat het in Nederland niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, drinkt een groot deel van deze jongeren Ondanks dat het in Nederland niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, drinkt een groot deel van deze jongeren alcohol. Dit proefschrift laat zien dat de meerderheid van

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Samenwerking tussen algemeen ziekenhuis en GGZ Roxanne Izendooren Projectleider Vroegsignalering alcoholgebruik 23 april 2012 Opdracht: Vragenlijst

Nadere informatie

NeDerLANDse samenvatting

NeDerLANDse samenvatting CHAPTER 10 259 NEDERLANDSE SAMENVATTING Benzodiazepines zijn psychotrope middelen met anxiolytische, sederende, spierverslappende en hypnotische effecten. In de praktijk worden zij voornamelijk ingezet

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Arjetta Timmer Brijder Verslavingszorg

Middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Arjetta Timmer Brijder Verslavingszorg Middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking Arjetta Timmer Brijder Verslavingszorg Parnassia Bavo Groep Brijder Verslavingszorg Preventie Jeugd Zorg ambulant & klinisch Bereidheidliniaal

Nadere informatie

Lectoraat GGZ-Verpleegkunde. LVG en Verslaving. s Heerenloo 30 juni 2010

Lectoraat GGZ-Verpleegkunde. LVG en Verslaving. s Heerenloo 30 juni 2010 Lectoraat GGZ-Verpleegkunde LVG en Verslaving s Heerenloo 30 juni 2010 1 Wat komt aan bod? Overzicht programma LVG en verslaving Prevalentiegegevens Casus Brijder en s Heerenloo Discussie nav casuïstiek

Nadere informatie

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Programma Brijder en Brijder Jeugd Wie zit er in de zaal? Middelengebruik en GGZ Wat is verslaving?

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW De begeleiding van medewerkers met verslavingsproblemen en ongewenst gedrag Handreiking inzet van e-learning in de SW 7 Praktische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen:

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen: Samenvatting Middelengebruik: algemeen In Nederland is het percentage mensen dat ooit of in de afgelopen maand drugs heeft gebruikt tussen 1997 en 2001 toegenomen. De piek ligt bij jongeren tussen 20 en

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

HERSENZIEKTEN, AUTONOMIE EN GEDRAG. Werkbezoek OM Dordrecht 6-10-2009

HERSENZIEKTEN, AUTONOMIE EN GEDRAG. Werkbezoek OM Dordrecht 6-10-2009 HERSENZIEKTEN, AUTONOMIE EN GEDRAG Werkbezoek OM Dordrecht 6-10-2009 Co-morbiditeit is de norm (gegevens uit intern onderzoek Bouman GGZ) HEROÏNE (VAAK POLYDRUGGE BRUIK) ALCOHOL STIMULAN- TIA CANNABIS

Nadere informatie

Jongeren en gamen. Joke Bollebakker Hella Schikkinger

Jongeren en gamen. Joke Bollebakker Hella Schikkinger Jongeren en gamen Joke Bollebakker Hella Schikkinger November 2015 Gameverslaving, onschuldig tijdverdrijf of obsessie? Onderwerpen van de Workshop: * Feiten en cijfers over gamen... * Waarom zijn computerspelletjes

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Conclusie. Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA)

Conclusie. Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA) Conclusie Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA) ecbo - De relatie tussen laaggeletterdheid en armoede A 1 conclusie

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

SAMENVATTING Schadelijk gebruik van alcohol staat wereldwijd in de top vijf van risicofactoren die tot ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden kunnen leiden. Het alcoholgebruik is stabiel of neemt

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Sociale stijging in Velve-Lindenhof Effecten van het werk van de wijkcoaches. Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink

Sociale stijging in Velve-Lindenhof Effecten van het werk van de wijkcoaches. Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink Sociale stijging in Velve-Lindenhof Effecten van het werk van de wijkcoaches Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink Juni, 2012 1 Inleiding In deze rapportage onderzoeken we of de aanpak van de

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Nederland FACTS & FIGURES. Laaggeletterdheid in. Geletterdheid. VAN DE 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn: 65% 35%

Nederland FACTS & FIGURES. Laaggeletterdheid in. Geletterdheid. VAN DE 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn: 65% 35% Laaggeletterdheid in Nederland FACTS & Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen mensen. Van deze groep is 65% autochtoon. Het aantal laaggeletterden

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORAF 4 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht Onderzoek naar functioneren en woonwensen

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht Onderzoek naar functioneren en woonwensen Hoofdstuk uit: Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht Onderzoek naar functioneren en woonwensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg UMC St Radboud Nijmegen Februari 2010 Astrid Altena

Nadere informatie

Verslavingszorg herijkt

Verslavingszorg herijkt Verslavingszorg herijkt Advies over een besturingsmodel voor verslavingszorg en verslavingsbeleid Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Verslavingszorg herijkt 1 Colofon Verslavingszorg herijkt is een gezamenlijk

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Ervaren problemen door professionals

Ervaren problemen door professionals LVG en Verslaving Lectoraat GGZ-Verpleegkunde Ervaren problemen door professionals Kennisdeling 11 november 2010, Koos de Haan, deel 2 1 Wat komt aan bod? Onderzoek naar problemen door professionals ervaren

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

Sint Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

Sint Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGERENROTTERDAM COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: Sint Jansstraat

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting SAMENVATTING 189 Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis die een hoge ziektelast veroorzaakt voor zowel de samenleving als het individu. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender SAMENVATTING Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender In de jaren negentig werd duidelijk dat steeds meer werknemers in Nederland, waaronder in

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Verslavingszorg en meer...

Verslavingszorg en meer... Verslavingszorg en meer... Wanneer spreek je van VERSLAAFD? Het 12 Steps Minnesota Model gaat uit van 4 criteria, tezamen vormen zij de MACHTELOOSHEID 1. Controleverlies over de inname 1 is teveel 100

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

1 Wat is er met me aan de hand? 11

1 Wat is er met me aan de hand? 11 Leven met een alcoholprobleem 07-03-06 09:25 Pagina 7 Inhoud Voorwoord 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Typerend beeld van de kwaal 11 Symptomen 12 Vroege en late symptomen 14 Diagnostiek 14 Een paar

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

LVB en verslaving nu en in de toekomst

LVB en verslaving nu en in de toekomst LVB en verslaving nu en in de toekomst Joanneke van der Nagel Psychiater Tactus Inhoud Middelengebruik en LVB Signaleren en bespreken Zorgmogelijkheden LVG en Verslaving QUIZZZ Alcohol is schadelijker

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Neurocognitive Processes and the Prediction of Addictive Behaviors in Late Adolescence O. Korucuoğlu

Neurocognitive Processes and the Prediction of Addictive Behaviors in Late Adolescence O. Korucuoğlu Neurocognitive Processes and the Prediction of Addictive Behaviors in Late Adolescence O. Korucuoğlu Nederlandse Samenvatting De adolescentie is levensfase waarin de neiging om nieuwe ervaringen op te

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 11

Samenvatting. Samenvatting 11 Samenvatting Dit advies gaat over de vraag of het wenselijk is om mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus (HBV) of het hepatitis C-virus (HCV) op te sporen door middel van screening.

Nadere informatie

Alcohol en drugs. Wat zien we binnen de huisartsenvoorziening? Hersenschade 21-11-2013. Verbinding maken. met datgene wat onbesproken blijft

Alcohol en drugs. Wat zien we binnen de huisartsenvoorziening? Hersenschade 21-11-2013. Verbinding maken. met datgene wat onbesproken blijft Verbinding maken. met datgene wat onbesproken blijft Alcohol en drugs Waar denken we aan? Nadine Mouchart, MSc Medewerker Verslavingspreventie Wat zien we binnen de huisartsenvoorziening? En wat missen

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Inleiding - Stellingen. - Ontstaan psychiatrische aandoeningen. - Wat zien naastbetrokkenen. - Invloed van borderline op

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie