Dossier verslaving en verslavingszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier verslaving en verslavingszorg"

Transcriptie

1 Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1

2 Colofon Het Dossier verslaving en verslavingszorg is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, behorend bij het advies Verslavingszorg herijkt. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) Plein van de Verenigde Naties 21 Postbus AC Zoetermeer Tel Fax Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) Parnassusplein 5 Postbus BC Den Haag Tel Fax Het Dossier verslaving en verslavingszorg is te bestellen door overmaking van ƒ 25,- op gironummer ten name van de RVZ te Zoetermeer onder vermelding van publicatienummer 99/03. ISBN: Auteursrecht voorbehouden Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Zoetermeer, 1999 Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag, 1999 Niets in deze uitgave mag openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de RVZ en de RMO. 2 Dossier verslaving en verslavingszorg

3 Voorwoord Het Dossier verslaving en verslavingszorg is een achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Ter voorbereiding van het advies zijn verschillende studies uitgevoerd door projectmedewerkers van de RVZ en de RMO: - deelproject Vraag en aanbod, waarin de beschikbare informatie over vraag en aanbod van verslavingszorg in Nederland in kaart is gebracht; - deelproject Bekostiging en bedrijfsvoering, waarin de geldstromen tussen financiers en instellingen in kaart gebracht alsmede de wijze waarop de financiële middelen worden ingezet in de verslavingszorg; - deelproject Beleid, waarin de relevante Kamerstukken uit de periode zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Al met al leverden de deelprojecten zo veel interessante informatie op dat een aparte publicatie van de gegevens gerechtvaardigd is. Met behulp van de verschillende overzichtstudies die recent zijn gepubliceerd zijn de gegevens over vraag en aanbod geïnventariseerd. De maatschappelijke positie van de verslaafde is in beeld gebracht aan de hand van de dimensies die de RMO hanteert bij het beschrijven van maatschappelijke integratie. De gegevens en analyses over de bekostigingstromen in de verslavingszorg zijn in Nederland nog niet eerder op deze wijze verzameld, bewerkt en gepresenteerd. Uiteraard zijn er keuzen gemaakt bij het verzamelen van gegevens. Het advies is immers toegespitst op de vraag hoe de verslavingszorg bestuurd zou moeten worden, waarbij zaken als bestuurlijke verantwoordelijkheden, beleidsregie, operationele regie, planning en financiering voorop staan. Inhoudelijke gegevens over verslaving en verslavingszorg zijn bij de dataverzameling meegenomen voor zover ze direct of indirect relevant zijn voor de centrale vraag van het advies. Zoetermeer/Den Haag Juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 3

4 4 Dossier verslaving en verslavingszorg

5 Inhoud 1 Achtergrond, begrippenkader en opzet Achtergrond Soorten verslaving, een eerste domeinafbakening Opbouw van het dossier 8 2 Oorzaken van verslaving Inleiding Sociale, psychologische en biologische factoren Verslaving als maatschappelijk probleem 13 3 Maatschappelijke positie verslaafde Inleiding Alcoholverslaafden Harddrugsverslaafden Profielen 24 4 Vraag Inleiding De verslaafde Maatschappelijke kosten Vraag van de samenleving 37 5 Aanbod Inleiding Hulp vanuit algemene kaders Hulp vanuit de categoriale verslavingszorg Zorgfuncties Cliëntenroutes Effectiviteit en kwaliteit 62 6 Financiering, planning en bekostiging Inleiding De diversiteit in kaart gebracht AWBZ Gemeentelijke doeluitkering verslavingsbeleid Verslavingsreclassering Overige financiële stromen 91 7 Beleid Beleid op hoofdlijnen : Continuïteit en verandering 94 Dossier verslaving en verslavingszorg 5

6 : Voortgangsrapportages : Resultaten scoren SVO en SOV Financiering ambulante verslavingszorg Overig beleid relevant voor verslavingszorg Conclusies 99 Bijlagen Actueel overzicht van de instellingen in de verslavingszorg Literatuur Dossier verslaving en verslavingszorg

7 1 Achtergrond, begrippenkader en opzet 1.1 Achtergrond Ten behoeve van het advies Verslavingszorg herijkt is een aantal deelstudies uitgevoerd. In de deelprojecten zijn diverse facetten van verslaving, verslaafden, hulp aan verslaafden en de categoriale verslavingszorg geïnventariseerd. Dit dossier bevat achtergrondinformatie die is verzameld in deze deelstudies. De belangrijkste feiten staan in deze achtergrondnota nog eens op een rijtje. In de deelprojecten is informatie verzameld over: - de verschillende oorzaken van verslaving; - de maatschappelijke positie van de verslaafde (aan de hand van typologieën); - de ontwikkelingen aan de vraagkant (naast de gebruiker ook de omgeving, werkgevers en dergelijke); - de ontwikkelingen bij het aanbod van hulp aan verslaafden; - zaken als financiering, planning en sturing van instellingen voor verslavingszorg; - beleid van de afgelopen jaren gericht op (een of meer vormen van) verslaving. 1.2 Soorten verslaving, een eerste domeinafbakening In bijlage 6 bij het advies Verslavingszorg herijkt is omschreven wat RVZ en RMO onder verslaving verstaan. Daarbij wordt aangesloten bij de criteria in de DSM-IV. In dit dossier wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verslavende middelen, namelijk alcohol en harddrugs. Ook in de verslavingszorg en in onderzoek naar verslaving en verslaafden wordt dit onderscheid gebruikt. Hoewel er duidelijke verschillen tussen deze middelen zijn, zijn er ook overeenkomsten te vinden tussen de gebruikers van verschillende middelen. Daarnaast zijn er grote aantallen verslaafden die meer dan één middel gebruiken (polydruggebruik). Er zijn daarom verschillende instellingen voor verslavingszorg, zoals het Boumanhuis in Rotterdam en de Jellinek-kliniek in Amsterdam, die er voor kiezen verslaafden in te delen naar andere kenmerken dan middelgebruik. Zaken als leeftijd, (verslavings)gedrag en probleem van de verslaafde zijn belangrijkere uitgangspunten voor de behandeling dan het middel dat de verslaafde gebruikt. In dit dossier kan niet voorbij worden gegaan aan deze constatering. Echter, een onderscheid naar Dossier verslaving en verslavingszorg 7

8 middel is in dit dossier de eerste invalshoek. Daaropvolgend zal ook aandacht besteed worden aan verschillende groepen verslaafden, herkenbaar aan andere karakteristieken dan het gebruikte middel. Er bestaan natuurlijk ook andere dan de twee genoemde vormen van verslaving die in het individuele geval even serieus genomen moeten worden als verslaving aan de hier genoemde middelen. Zo zijn er ook mensen die verslaafd zijn aan eten, telefoneren, chatten op het internet etc. Daarnaast is er ook een grote groep tabakverslaafden en zijn er relatief veel medicijnverslaafden en gokverslaafden. Aan deze groepen zal maar marginaal, en in algemene termen aandacht worden besteed. De reden hiervoor ligt of in het feit dat verslaafden aan deze middelen of vormen van gedrag een te kleine groep vormen of dat er geen sprake is van een ernstig risico voor het maatschappelijk functioneren of voor de gezondheid. Dit laatste is het duidelijkst bij gok- en tabakverslaafden. Hoewel het wat beide middelen betreft om een grote groep gaat, geeft gokken geen ernstig risico voor de gezondheid en levert gebruik van tabak geen grote bedreiging voor het maatschappelijk functioneren. Dit dossier gaat primair over die vorm van gebruik waarbij sprake is van een verslaving. Op sommige plaatsen zal echter ook aandacht besteed worden aan problematisch gebruik. Enerzijds omdat het soms die groepen zijn waarbij sprake is van problematisch gebruik, die maatschappelijke overlast veroorzaken; anderzijds omdat problematisch gebruik van bepaalde middelen de laatste stap kan zijn naar verslaving. Dit is vooral relevant voor preventieactiviteiten. 1.3 Opbouw van het dossier Het dossier sluit grotendeels aan bij de opbouw die in het advies wordt gehanteerd. Dat houdt in dat eerst beschreven wordt wat de oorzaken zijn voor verslaving (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 behandelt de maatschappelijke positie van verslaafden. Daarbij gaat het enerzijds om de mogelijkheden die verslaafden hebben om in de maatschappij te functioneren en anderzijds om de gevolgen van verslavingsgedrag voor de samenleving. In hoofdstuk 3 wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke kosten van verslaving. In het vierde hoofdstuk staat de verslaafde en zijn of haar hulpvraag centraal. In dit hoofdstuk worden onder meer diverse typologieën gepresenteerd op basis waarvan verslaafden kunnen worden gecategoriseerd. Het daaropvolgende hoofdstuk 5 bespreekt de daadwerkelijke hulp aan verslaafden en in hoeverre dit hulpaanbod tegemoet komt aan de hulpvraag. In het voorlaatste hoofdstuk 6 wordt de bekostiging en bedrijfsvoering van de instellingen in de categoriale verslavingszorg in kaart gebracht. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een 8 Dossier verslaving en verslavingszorg

9 uitgebreide samenvatting gegeven van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd op het gebied van de verslavingszorg. Dossier verslaving en verslavingszorg 9

10 2 Oorzaken van verslaving 2.1 Inleiding Het is niet mogelijk om een kant-en-klare oorzaak te geven voor verslavingsgedrag. Er spelen vele factoren mee op de weg naar een verslaving, waarvan maar een deel te duiden is. Daarbij komt dat de visie op de oorzaken van verslaving niet vaststaat, maar steeds verandert. Van der Stel concludeert dat er in de loop van de geschiedenis sprake is van een golfbeweging tussen de visie dat verslaving een gevolg is van een gebrek aan zelfbeheersing en dat verslaving een uiting is van een lichamelijke of psychische ziekte (Van der Stel, 1995). In dit dossier proberen we een zo veelomvattend mogelijke omschrijving te geven van de oorzaken van verslavingsgedrag. Daarbij worden zowel individuele als maatschappelijke factoren in ogenschouw genomen. Het aangeven van de oorzaken van verslaving en problematisch middelengebruik wordt bemoeilijkt doordat voornamelijk gegevens bekend zijn van die verslaafden die in de hulpverlening zijn opgenomen. Het is mogelijk dat deze groep niet representatief is voor de gehele groep verslaafden. Dit is vooral van belang voor de alcoholverslaafden, waarvan slechts 5% in de categoriale verslavingszorg is opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat er relevante verschillen zijn tussen opiaatverslaafden binnen en buiten de hulpverlening. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat het onverantwoord is om gegevens, verkregen van verslaafden onder behandeling, te generaliseren naar de totale populatie opiaatverslaafden (Eland-Goossensen, 1997). In dit dossier wordt aangenomen dat dit ook geldt voor verslaafden die andere middelen gebruiken. Desondanks heeft het zin hier te wijzen op mogelijke oorzaken van verslavingsgedrag van de gehele populatie verslaafden. 2.2 Sociale, psychologische en biologische factoren Grofweg is er een onderscheid te maken tussen sociaal-psychologische en sociaal-culturele definities en medische definities, afkomstig uit de medische (psychiatrische) discipline (NRV, 1989). Bij de eerste variant ligt de nadruk op het benoemen van verslaving in termen van gedrag. Bij de tweede groep definities wordt verslaving fysiologisch of psychisch verklaard. In iets andere termen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het structurele, het culturele en het psychologische model (Van Doorn, 1996). Volgens het structurele model is (drugs)verslaving vooral het gevolg van armoede en sociale achterstand. De drugswereld biedt een alternatief voor diegenen die buiten de sociaal-economische orde staan. Volgens het culturele model is 10 Dossier verslaving en verslavingszorg

11 (drugs)verslaving vooral een zingevingverschijnsel. Het is een cultuurziekte die zich voordoet onder lagen van de bevolking (zoals adolescenten) die sterk bevattelijk zijn voor zingevingproblemen (Van Doorn, 1996, p.20). In het psychologische model wordt de verklaringsgrond voor (drugs)verslaving gezocht in de psychopathologie. (Drugs)verslaving wordt dan gezien als een uiting van individuele psychische stoornissen. Meer dan in beide andere verklaringen ligt hier de nadruk op de farmacologische aspecten van het drugsgebruik op het emotionele welbevinden van de gebruiker. Persoonlijke en traumatische ervaringen zouden bij een bepaalde persoonlijkheidsstructuur een sterke behoefte creëren aan bedwelmende en verdovende effecten van psychotrope middelen (Van Doorn, 1996, p.20). Hoewel deze onderverdeling al veelomvattend is, worden sommige aspecten van de oorzaak van verslavingsgedrag niet (expliciet) genoemd. Zo blijkt uit meerdere studies dat het risico voor alcoholisme een erfelijke component heeft (Wiers, 1999). Verwacht wordt dat dit ook voor drugsverslaving geldt. Er is niet één gen aan te wijzen dat bepalend is voor verslavingsgedrag; vele verschillende genen kunnen een rol spelen. Wanneer er een onderscheid wordt gemaakt tussen diegenen die op jonge leeftijd verslaafd raken aan alcohol en waarbij de verslaving gepaard gaat met gedragsproblemen, en alcoholverslaafden die op latere leeftijd verslaafd zijn geraakt en waarbij de verslaving gepaard gaat met negatieve emoties, dan blijkt vooral de vroegeleeftijdvorm genetisch. Naast erfelijke factoren die drugspecifiek zijn, zijn er ook algemene erfelijke factoren die later verslavingsgebruik voorspellen, zoals het hebben van gedragsproblemen. Het feit dat er een erfelijke factor is bij verslaving betekent niet dat er geen andere oorzaken voor verslaving zijn. Tussen genen en verslaving speelt zich een traject af waarbij ook psychologische factoren een rol spelen. Een van de belangrijkste psychologische factoren is alcoholverwachtingen van een persoon. Hoe meer iemand positieve verwachtingen heeft van het gebruik van alcohol, hoe groter de kans dat deze persoon later een problematisch of verslaafd gebruiker is. Bij kinderen van alcoholisten valt het op dat zij, wanneer zij eenmaal zelf gaan drinken, de positieve effecten van alcohol sterk ervaren. Zij hebben minder last van de latere negatieve effecten. Het blijkt dat iemand die slecht tegen alcohol kan minder gevaar loopt om verslaafd te raken dan iemand die goed tegen alcohol kan. De constatering dat iemand een groter risico loopt om verslaafd te raken als diegene de positieve effecten van alcohol sterker ervaart dan de negatieve lijkt ook op te gaan voor andere drugs. Het verwachtingspatroon van het gebruik van alcohol of drugs wordt niet alleen gevormd door het gedrag van de ouders, maar onder andere ook door leeftijdsgenoten, de media (Van den Brink, 1995) en belangrijke, veel bewonderde personen in iemands leven (Epstein, 1995). Dossier verslaving en verslavingszorg 11

12 Voor mensen die al op jonge leeftijd gedragsproblemen vertonen, een (deels) genetisch bepaalde factor die een voorspeller is van verslaving op latere leeftijd, spelen omgevingsfactoren een rol bij de eventuele ontwikkeling van verslaving. Alcoholisme is in de Westerse wereld de meest voor de hand liggende verslaving, aangezien alcohol overal legaal verkrijgbaar is (Wiers, 1999). Figuur 2.1 Factoren ter verklaring van verslavingsgedrag bij kinderen van alcoholverslaafden 1 ouderlijk gezag FHP stress negatief affect temperament/ persoonlijkheid MISBRUIK VERSLAVING cognitief functioneren gevoeligheid voor middel schoolproblemen coping invloed vrienden verwachtingspatroon 1 Model volgens Sher, voor de verklaring van het ontstaan bij alcoholproblemen bij kinderen van alcoholafhankelijke ouders; FHP=positieve familie-anamnese voor verslaving. Bron: Van den Brink, 1995 In bovenstaand schema komen alle tot nu toe genoemde factoren terug. Dit model is ontwikkeld om verslavingsgedrag bij kinderen van alcoholverslaafden te verklaren. Met enige voorzichtigheid kan dit model ook toegepast worden op het ontstaan van problematisch drugsgebruik (Van den Brink, 1995). Wat in dit schema ontbreekt is het middel zelf als oorzaak van verslaving. Er wordt wel de gevoeligheid voor het middel genoemd, maar het middel wordt niet centraal gesteld, zoals E. Noorlander in navolging van de Groningse hoogleraar Van Dijk doet. 12 Dossier verslaving en verslavingszorg

13 Figuur 2.2 Het middel als oorzaak voor verslaving lichamelijk organen klachten 1 lichamelijk verslavende werking 2 stof 0 psychisch sociaal 3 4 omgeving 5 Bron: Noorlander, 1994 Hoewel dit model in haar eenvoud aantrekkelijk lijkt, kan er bezwaar gemaakt worden tegen het feit dat de stof in het midden staat en alles in beweging zet. Noorlander laat zich hier verder niet over uit, maar suggereert met dit model dat gebruik van het middel onvermijdelijk leidt tot een verslaving. Het blijkt echter dat veel mensen in staat zijn na een experimenteerperiode met het gebruik te stoppen. Dit model staat daarom meer voor de voortgang van de verslaving dan het ontstaan ervan. Het maakt duidelijk dat het verslavende middel een dergelijke behoefte opwekt dat het de verslaving in stand houdt. Het gebruik van het middel vormt geen probleem voor de verslaafde, aangezien het in de meeste gevallen de behoefte, die ook is opgewekt door het gebruik van het middel, bevredigt. Uit onderzoek van Eland-Goossensen worden eerdere bevindingen bevestigd, dat het niet het drugsgebruik is dat mensen hulp doet zoeken, maar andere factoren, zoals sociale en psychiatrische problemen (Eland-Goossensen, 1997). 2.3 Verslaving als maatschappelijk probleem Naast deze verschillende factoren, die uiteindelijk samen een verklaring kunnen vormen voor de oorzaak van verslaving bij het individu, zou ook nog gekeken kunnen worden naar de oorzaak van het bestaan van verslavingen in het algemeen. Met andere woorden: is het mogelijk om oorzaken, die niet te Dossier verslaving en verslavingszorg 13

14 maken hebben met de ontwikkeling van het individu, maar van de samenleving, aan te geven, die een toe- of afname van het gebruik van verdovende middelen verklaren, of de opkomst van bepaalde middelen of het gebruik door bepaalde groepen? Veelal blijft het antwoord op deze vraag een kwestie van speculatie. Zo zou men zich kunnen voorstellen dat door de toenemende individualisering (zie hierover het Sociaal Cultureel Rapport 1998, SCP, 1999) de controle op mensen die geneigd zijn verslaafd te raken is verminderd of dat door toegenomen stress mensen behoefte hebben om, wanneer het hun uitkomt, periodes van rust in te lassen, gefaciliteerd door verdovende middelen waar zij in de loop der tijd aan verslaafd raken. In een advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid uit 1989 wordt hier in algemene termen het volgende over gezegd. Tenslotte moet rekening worden gehouden met het feit dat de belangrijkste verslavende gewoonten zijn ingebed in massieve (zowel legale als illegale) maatschappelijke infrastructuren, waarbij de verslavende gewoonten zowel een integrerende rol (alcohol als sociaal smeermiddel) als een desintegrerende rol (alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast) bij het in stand houden van de samenleving kunnen vervullen. Zelfs op het snijpunt van integrerende en desintegrerende maatschappelijke mechanismen spelen verslavende gewoonten een belangrijke rol (NRV, 1989, p.17) Het is moeilijk om speculaties over de brede sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die verslaving veroorzaken, hard te maken. Daarnaast zijn vele ontwikkelingen onbereikbaar voor verandering door overheidsbeleid. Daarom wordt aan deze ontwikkelingen in dit dossier verder geen uitgebreide aandacht besteed. Wel zou het zinvol zijn als er verder onderzoek zou worden gedaan naar het verband tussen bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en verslavingsgedrag. Een voorbeeld om het belang aan te geven: in de verslavingszorg signaleert men een toename van problematisch gebruik of verslaving onder allochtone jongeren. Veelal combineren zij het gebruik met het dealen in drugs, waarmee zij veel geld kunnen verdienen. Het kan relevant zijn om te weten wat de verklaring van deze toename is. Zo zou men kunnen bedenken dat het voor deze jongeren steeds moeilijker wordt een baan te vinden, waardoor de drugshandel een aantrekkelijk alternatief is, of dat deze jongeren door toenemende problemen met hun opvoeding de behoefte hebben om daar door het gebruik van verdovende middelen aan te ontsnappen, of dat onder allochtonen in het algemeen de tolerantie voor verdovende middelen groeit of dat drugshandel en drugsgebruik de jongeren een identiteit verschaft die ze niet weten te vinden in de wereld buiten de drugscene. Het onderzoeken van deze mogelijke tendensen kan inzicht geven of en hoe het mogelijk is om deze positie te verbeteren of onder deze groepen voorlichting te geven, waardoor anderen behoed worden voor een carrière in de drugs. Dergelijke onderzoeken zouden zich niet hoeven te beperken tot alleen de verslavingszorg en het verslavingsbeleid, maar bijvoorbeeld ook het 14 Dossier verslaving en verslavingszorg

15 beleid met betrekking tot sociale aspecten, onderwijs en werkgelegenheid erbij kunnen betrekken. Dossier verslaving en verslavingszorg 15

16 16 Dossier verslaving en verslavingszorg

17 3 Maatschappelijke positie verslaafde 3.1 Inleiding Voor een degelijk advies over de vormgeving van de verslavingszorg is het van belang zicht te hebben op de verslaafden. Wie zijn zij, welke positie nemen zij in en hoe wordt hun bestaan door anderen ervaren? Uitgangspunt voor de beschouwing over de maatschappelijke positie van verslaafden zijn de door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) onderscheiden dimensies van integratie, zoals verwoord in het RMO-advies Integratie in perspectief (RMO, 1999b) en het RMO-werkprogramma van 1999 (RMO, 1999a). Dimensies van integratie De RMO onderscheidt vier dimensies die tezamen een indicatie geven van de mate waarin mensen geïntegreerd zijn. De dimensies overlappen elkaar op onderdelen. Daarom hanteert de RMO geen hiërarchische ordening. De vier dimensies zijn: - de sociaal-economische positie: belangrijke aspecten van iemands maatschappelijk positie zijn betaalde arbeid en een bepaald opleidingsniveau; - de deelname aan bestaande institutionele wegen van politiek en directe belangenbehartiging, die ten doel heeft een groep te emanciperen en daar de positie van te verbeteren of te handhaven, of meer algemeen de omgeving te beïnvloeden; - de beschikking over persoonlijke relatienetwerken en sociale netwerken: integratie en maatschappelijke stabiliteit zijn anders nauwelijks mogelijk; - zelfstandigheid en zelfredzaamheid: mensen die voor de dagelijkse levensverrichtingen van derden afhankelijk zijn, hebben alleen al vanuit deze optiek integratieproblemen. In aanvulling hierop betrekt de RMO bij zijn advisering de houding van mensen zelf ten aanzien van het belang van participatie in en betrokkenheid bij de samenleving. Bij het gebruiken van de beschikbare gegevens over verslaafden om uitspraken te doen over hun maatschappelijke positie zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Hoewel er redelijk veel gegevens over (sommige groepen) verslaafden bekend zijn, beslaan deze gegevens in veel gevallen maar een bepaalde categorie, namelijk die verslaafden die bekend zijn bij de verschillende zorginstellingen. Zoals al eerder in dit dossier naar voren is gebracht, kan men niet zo maar aannemen dat die verslaafden die behandeld Dossier verslaving en verslavingszorg 17

18 worden representatief zijn voor de gehele groep verslaafden. Van sommige groepen verslaafden zijn sowieso weinig gegevens bekend, zoals medicijnverslaafden en er is weinig cijfermatig materiaal over groepen waarvan men vermoedt dat er onder die groep een verslavingsprobleem bestaat, maar waar geen hulpvraag bestaat. Daarnaast zijn de meeste cijfers gemiddelden, die vele nuances doen verdwijnen. In onderstaand hoofdstuk wordt gepoogd een beeld te schetsen van de maatschappelijke positie van verschillende groepen verslaafden, deels aan de hand van bestaand empirisch materiaal, deels aan de hand van ervaringen uit de hulpverlening aan verslaafden. Een uitgebreid overzicht van de kenmerken van verschillende verslaafden is opgenomen achter in dit hoofdstuk in de paragraaf met profielen. Richtlijn zijn de hiervoor genoemde dimensies van integratie. Na een algemene beschrijving zullen achtereenvolgens alcohol- en drugsverslaafden aan bod komen. Niet van alle groepen is even veel (empirisch) materiaal bekend. Verslaafden functioneren vaak nog net als iedereen binnen verschillende sociale verbanden. Ze hebben een gezin, wonen in een buurt en hebben een werkgever. Als de verslaving dominant wordt gaat het gedrag dat daar bij hoort overheersen. Een groep verslaafden kan dan problemen in relaties en overlast voor de omgeving veroorzaken en kan met de politie in aanraking komen. Verder is het goed mogelijk dat hij niet meer kan functioneren op zijn werk. Hieronder volgt een schets van de positie van de verslaafden. Hierbij wordt opgemerkt dat er sprake is van een sterke stereotypering. In de werkelijkheid is er veel meer variatie in de groepverslaafden. Verslavingsgedrag is niet zomaar herkenbaar. Algemene kenmerken van verslavingsgedrag zijn: een teruggetrokken leven leiden, onechte emoties naar anderen toe, financiële problemen, ontkenning en verberging, bij ontdekking het voortdurend blijven uiten van de intentie te stoppen of minderen zonder het te doen, het maken van verontschuldigingen en doen van beloften, de schuld bij anderen leggen, moeite met verantwoordelijkheid, preoccupatie met het verslavingsmiddel, geloofwaardige uitleg proberen te geven voor het gedrag, bagatelliseren, van gelegenheden gebruik maken. Afhankelijk van de situatie, het verslavingsmiddel en de persoon treedt tijdelijke onderdrukking op in normen en waarden, hetgeen kan leiden tot het afglijden naar onverschilligheid, apathie en verloedering. Slechte eigenschappen krijgen steeds meer de overhand, goede en slechte eigenschappen worden beide ten dienste gesteld van de verslaving. In een vergevorderd stadium bestaat verslavingsgedrag veelal uit liegen, stelen, manipuleren, crimineel gedrag, gebrek aan verantwoordelijkheid, kinderlijkheid, egocentrisme, superioriteitsgevoelens, magisch denken en toneelspelen. De gevolgen voor het gedrag van de betreffende verslaafden zijn een lage zelfwaardering, 18 Dossier verslaving en verslavingszorg

19 vijandigheid naar de omgeving toe, neerslachtigheid, angst, snel geïrriteerd en verongelijkt zijn, gedachten over de dood en zelfdoding, veel somatische klachten, weinig adequaat denken en handelen, agressie, criminaliteit en zelfbeschadiging (Neeteson, 1994). 3.2 Alcoholverslaafden De grootste groep verslaafden in Nederland zijn de alcoholverslaafden. Bijna mensen drinken dagelijks ten minste acht glazen alcoholhoudende drank. Onder hen zijn ongeveer personen die minstens twaalf glazen alcoholhoudende dranken consumeren. Van deze laatste groep drinkt iets meer dan mensen gemiddeld zestien glazen per dag. Het aantal mensen dat kampt met problemen als gevolg van langdurig, overmatig drinken wordt geschat op Er zijn zware alcoholisten. Het is niet mogelijk om personen, uitsluitend op basis van de hoogte van hun gemiddeld alcoholgebruik te classificeren als probleemdrinker, excessieve drinker of alcoholist (De Zwart et.al., 1996). In dit rapport is een alcoholverslaafde iemand die minimaal acht glazen alcohol per dag drinkt, een verhoogde kans heeft op gezondheidsschade en problemen heeft met het maatschappelijk functioneren. Conform die definitie zijn er in Nederland ongeveer alcoholisten. Maar 5,1% van de alcoholverslaafden komt in de categoriale verslavingszorg terecht. De overige alcoholverslaafden kunnen wel met de gezondheidszorg in contact komen, maar dan met een somatische klacht als aanleiding (leverproblemen e.d.). Het is daarom vooral bij alcoholverslaafden moeilijk om iets over algemene kenmerken te zeggen. Het profiel dat er op basis van de LADIS-gegevens is gemaakt van de alcoholverslaafde laat zien dat het grootste deel van de alcoholverslaafden van het mannelijk geslacht is. Het percentage vrouwelijke alcoholcliënten neemt echter wel toe. In 1988 was een op de vijf cliënten vrouw, in 1996 was dat een op de vier. Hoewel de gemiddelde leeftijd van alcoholcliënten vrij hoog is (39,6 bij mannen en 42,3 bij vrouwen) blijkt dat er een toename is in problematisch en excessief drankgebruik onder jongeren tussen de 16 en 24 jaar (Bongers, 1998). Dit wordt onderschreven door verschillende hulpverleners die in het kader van dit advies zijn geraadpleegd. Het grootste deel van de populatie alcoholcliënten is autochtoon. 1e dimensie - sociaal-economische positie Hoewel het opleidingsniveau van alcoholcliënten tussen 1988 en 1996 gelijk opgegaan is met de stijging van het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking, is het aantal mensen dat zich aandient met alcoholproblemen relatief laag opgeleid. Uit onderzoek in Rotterdam bleek een hoge opleiding Dossier verslaving en verslavingszorg 19

20 een negatieve indicator voor het zoeken naar hulp (Bongers, 1998). Drankgebruik komt sowieso meer voor bij hoger opgeleiden, wat een reden kan zijn voor een grotere tolerantie jegens excessief drankgebruik. Het kan ook zo zijn dat hoger opgeleiden over meer vaardigheden beschikken om hun misbruik te verbergen. Ongeveer 44% van de hulpvragers heeft werk. De rest heeft in de meeste gevallen een uitkering. Aangezien de weg naar de zorg voor alcoholverslaafden gemiddeld tien jaar duurt, lijkt het erop dat veel verslaafden hun verslaving door het door werk of door uitkering verschafte inkomen in stand kunnen houden, en dat een verslaving aan alcohol niet direct het werk bedreigt. Dit blijkt ook uit persoonlijke verhalen van verslaafden, zoals dat van Evert Dekker in de Trimboslezing. Vrouwen blijken beter te zijn opgeleid dan mannen, maar hebben vaker geen werk buitenshuis. Een groot deel van de alcoholcliënten heeft ook last van psychische stoornissen. Deze kunnen in verband staan met het alcoholgebruik, als oorzaak of als gevolg. Over psychische stoornissen is te zeggen dat het aantal hiervan stijgt naarmate de sociaal-economische status daalt. Over alcoholgebruik zijn minder stellige uitspraken te doen (Dekker, 1998). 2 e dimensie - deelname aan institutionele netwerken Het is moeilijk een beeld te krijgen van de mogelijkheden die verslaafden die niet in behandeling zijn hebben om deel te nemen aan institutionele netwerken. Een alcoholverslaving blijft lang onzichtbaar, en weinig mensen zullen zich bekend maken als alcoholverslaafden. Zelfhulporganisaties, waarvan Anonieme Alcoholisten de bekendste is, zijn voornamelijk intern gericht en bemoeien zich niet met verandering van politiek en maatschappij (Dekker, 1998, p.24). Er zijn voldoende wettelijke mogelijkheden voor cliënten om te participeren. Toch is binnen de zorg de cliëntenparticipatie van verslaafden zo goed als afwezig (Dekker, 1998, p.23). Ontkenning, schaamte en afwijzing door de omgeving zijn enkele redenen voor de geringe deelname aan institutionele netwerken, zowel binnen als buiten de hulpverlening. Daarnaast kan binnen de hulpverlening de vermeende afhankelijkheid van de hulpvrager ten opzichte van de hulpverlener een reden zijn dat er weinig bemoeienis is van cliënten. Ex-verslaafden hebben weinig behoefte om aan hun verleden herinnerd te worden en na hun behandeling zich in te zetten voor de belangen van verslaafden. De mogelijkheden van alcoholisten in het algemeen en cliënten in het bijzonder om hun eigen positie te verbeteren staat in contrast met de mogelijkheden van de drankindustrie om het beleid te beïnvloeden door middel van lobbies bij bewindspersonen. Ten opzichte van dit soort actoren staan verslaafden en ex-verslaafden zwak. 3 e dimensie - het bezit van persoonlijke relaties en sociale netwerken Alcohol is vergeleken met andere verslavende middelen in die zin opmerkelijk, dat het gebruik er van tot op zekere hoogte wordt geaccepteerd, zo niet wordt 20 Dossier verslaving en verslavingszorg

Verslavingszorg herijkt

Verslavingszorg herijkt Verslavingszorg herijkt Advies over een besturingsmodel voor verslavingszorg en verslavingsbeleid Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Verslavingszorg herijkt 1 Colofon Verslavingszorg herijkt is een gezamenlijk

Nadere informatie

Onderzoek aantal verslaafden

Onderzoek aantal verslaafden Directie Strategie en Projecten Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2002 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Aanpak van het onderzoek 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM

VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGERENROTTERDAM VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGEREN ROTTERDAM S. Biesma, H. Naayer, B. Bieleman INTRAVAL Groningen - Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Documentatie DVD-ROM Documentatie van de DVD-ROM R.V. Roskam & C. Lauricella; Januari, 2010

Documentatie DVD-ROM Documentatie van de DVD-ROM R.V. Roskam & C. Lauricella; Januari, 2010 Documentatie DVD-ROM Documentatie van de DVD-ROM R.V. Roskam & C. Lauricella; Januari, 2010 Een cliënt met verslavings- problemen is meer dan zijn verslaving, zijn somatische, psychische (en/of psychiatrische),

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

- Scanpagina 1 van 82

- Scanpagina 1 van 82 OGGZ-monitor Nieuwe Waterweg Noord Aantal verkommerden en verloederden in de regio Nieuwe INaterweg Noord: cijfers van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg - Scanpagina 1 van 82 In opdracht van: Gemeenten

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING. - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING. - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis Amsterdam, oktober 2003 Regioplan publicatienr. 1069 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

IMPACT VAN PSYCHISCHE EN VERSLAVINGSPROBLEMEN VAN OUDERS OP DE VEILIGHEID VAN KINDEREN ACHTERGRONDEN BIJ DE KINDCHECK

IMPACT VAN PSYCHISCHE EN VERSLAVINGSPROBLEMEN VAN OUDERS OP DE VEILIGHEID VAN KINDEREN ACHTERGRONDEN BIJ DE KINDCHECK IMPACT VAN PSYCHISCHE EN VERSLAVINGSPROBLEMEN VAN OUDERS OP DE VEILIGHEID VAN KINDEREN ACHTERGRONDEN BIJ DE KINDCHECK Colofon Auteurs namens Augeo: Marielle Dekker, Marga Haagmans, Channa Al, Tim Mulder

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Informele zorg 1. Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg. dr. A.J. Struijs, RVZ

Informele zorg 1. Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg. dr. A.J. Struijs, RVZ Informele zorg Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg dr. A.J. Struijs, Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Mensen met

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Alcoholmonitor 2012 1 Joanne Ujcic-Voortman Wilco Schilthuis Johan Osté Marcel Buster Foto s: GGD Amsterdam en Stockexchange Grafische vormgeving: Dagmar van Schaik Amsterdam, augustus 2013 GGD Amsterdam

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie