We krijgen een nieuwe bestuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We krijgen een nieuwe bestuurder"

Transcriptie

1 We krijgen een nieuwe bestuurder Goos & Sarah Westerlaken Is er bij jullie in de OR aangekondigd dat er een nieuwe bestuurder zal komen? Dan bieden we je hier een aantal waardevolle tips en achtergrondinformatie om je rol als OR goed op te kunnen pakken! Wordt er bij jullie in de organisatie een nieuwe directeur benoemd, die tevens de bestuurder voor het overleg met de OR zal zijn? De OR heeft in zo n geval recht van advies ten aanzien van deze benoeming. Het is een goed idee om dit adviesrecht echt inhoud te geven - een directeur is tenslotte bepalend voor het op een goede manier functioneren van het bedrijf. In dit artikel geven we een aantal handvatten en suggesties hoe dit te doen. Zo zit het wettelijk In artikel 30 wordt het adviesrecht van de OR bij benoeming (en ook een ontslag) van een bestuurder geregeld. De bepalingen: De ondernemingsraad krijgt de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit om een bestuurder van de onderneming te benoemen of te ontslaan. Het advies moet gevraagd worden op een moment dat het advies van de OR van invloed kan zijn op de benoeming of het ontslag. Vanuit de Onderneming wordt de OR geïnformeerd waarom de onderneming dit besluit wil nemen. In het geval van een benoeming krijgt de OR ook gegevens over de uiteindelijke kandidaat. Hierdoor kan de OR zich een mening vormen over de geschiktheid van deze kandidaat. Mocht de benoeming anders zijn dan de OR adviseert, dan is er geen beroepsmogelijkheid. De precieze tekst is wat uitgebreider - wie de details nodig heeft kan even de wetstekst nalezen. Het is goed om er rekening mee te houden dat in een aantal gevallen artikel 30 geen rol speelt: Als bestuurder en ondernemer dezelfde persoon zijn. De ondernemer is eigenaar van het bedrijf. Hij of zij is niet benoemd, en kan ook niet ontslagen worden. Als de persoon geen bestuurder is in de zin van artikel 1 van de WOR. Dit geldt bijvoorbeeld voor een minister, burgemeester, wethouder. We krijgen een nieuwe bestuurder 1

2 De adviesaanvraag tot benoeming of ontslag moet formeel gezien altijd gedaan worden door de bestuurder, en niet door degene die bevoegd is tot benoeming of ontslag. Een directeur die tevens bestuurder is van de OR, zal dus advies vragen aan de OR voor de benoeming van zijn opvolger. De aanpak van de OR om te komen tot een inhoudelijk goed advies Om tot een goed inhoudelijk advies te komen, staan hier een aantal stappen benoemd, die je als OR kunt zetten. Stap 1: ga, zodra bekend is dat er een nieuw iemand benoemd gaat worden die ook als bestuurder van de OR zal optreden, na of de OR recht heeft op een advies. Check goed de WOR op dit punt, zodat je helder hebt met elkaar of het adviesrecht ook daadwerkelijk geldt. De aankondiging van het benoemen kan overigens best een jaar van te voren zijn, denk aan een bestuurder die in de buurt komt van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Soms is het zo, bij een onverwacht vertrek, dat de aankondiging kort van tevoren wordt gedaan. Als er geen adviesrecht is, jammer en helaas misschien, maar de OR kan verder geen formele rol spelen bij de benoeming. Wel kun je vanzelfsprekend een ongevraagd advies uitbrengen. Naarmate de kwaliteit hiervan beter is, zal de betekenis ervan groter kunnen zijn. Wie weet breng je door je advies wel geheel nieuwe gedachten in. Zoiets moet je dan wel op tijd doen! Er nog eens iets over gaan zeggen als de nieuwe man of vrouw al vrijwel benoemd is, is mosterd na de maaltijd en irritant. Als er wel sprake is van het adviesrecht, dan is het tijd om na te denken over hoe je je rol hierin wilt oppakken. Stap 2: bepaal met elkaar hoe intensief je betrokken wil zijn bij de benoeming. Het gaat hierbij niet alleen over hoe intensief je betrokken wilt zijn, maar ook over wanneer in het proces je als OR graag wilt instappen. minimaal: afwachten tot er een adviesaanvraag komt en op die aanvraag een advies uitbrengen. Voordeel: weinig werk. Nadeel: bijna altijd weinig tot geen invloed. gemiddeld: een profiel opstellen waaraan voor jullie de nieuw te benoemen directeur dient te voldoen en voor jullie advies checken of deze man en vrouw daar inderdaad aan voldoet, en dit de grondslag laten zijn voor je advies. Voordeel: niet zo gek veel werk, redelijke kans op invloed. Nadeel: als er geen of We krijgen een nieuwe bestuurder 2

3 nauwelijks rekening is gehouden met het profiel wat jullie hebben ingediend, wat doe je dan? Als je je verzet tegen de benoeming, op goede gronden, heb je ineens heel veel te doen, onder lastige omstandigheden. maximaal: proberen in een sollicitatiecommissie een vertegenwoordiger te krijgen, aanwezig zijn de selectie, kennismaken met kandidaten Voordeel: kans op veel invloed. Nadeel: veel werk, mogelijk lastig om OR en mensen die in een benoemingsgroep zitten op één lijn te houden, veel verantwoordelijkheid die op de grens ligt (of er over gaat) van de verantwoordelijkheid die een OR moet willen hebben. In het algemeen gesproken zal voor de meeste ondernemingsraden optie 2 de voorkeur verdienen. Deze optie wordt in dit artikel helemaal uitgewerkt. De derde optie lijkt op het oog aanlokkelijk. Er zit echter nogal wat aan vast. We hebben dit kort uitgewerkt in een bijlage bij dit artikel. Stap 3: het is een goed idee om niet af te wachten tot er een adviesaanvraag komt, maar informeel (bijvoorbeeld door voorzitter en secretaris) met de bestuurder te overleggen hoe hij aankijkt tegen de rol van de OR in dit proces en procedureafspraken te maken over het traject. Het gaat hierbij om afspraken over: het moment waarop het nuttig en nodig is dat de OR haar wensen kenbaar maakt, bijvoorbeeld middels een profiel. Dit zal altijd moeten zijn voordat gezocht gaat worden naar kandidaten. Wees dus op tijd! de wijze waarop deze wensen worden meegenomen en gewogen in de gang van zaken bij het opstellen van een eventuele advertentie, bij de gesprekken met kandidaten, bij de selectie, enzovoort. het moment waarop de OR de adviesaanvraag krijgt. het al of niet kennismaken met de OR met de kandidaat of kandidaten voor het uitbrengen van het advies. Wij achten het vanzelfsprekend dat de OR, of een vertegenwoordiging daarvan, persoonlijk met de kandidaat of kandidaten kennis maakt en een gesprek heeft. Dit is de aangewezen gelegenheid om te toetsen of dit de kandidaat is die echt geschikt is voor jullie organisatie. op welke wijze vanuit het management wordt aangegeven wat er met het advies van de OR gedaan is. Stap 4: de OR stelt voor zichzelf vast waaraan de nieuwe persoon zou moeten voldoen: welke ervaring, welke kwaliteiten, wat voor soort persoonlijkheid? De verleiding ligt op de loer om een lange en uitgebreide lijst van eisen te maken. Niet We krijgen een nieuwe bestuurder 3

4 doen! Je krijgt dan een profiel waar eigenlijk geen mens aan kan voldoen. Echt een schaap met vijf poten. Zorg dat jullie voor jezelf de kernvraag beantwoorden: over welke 3 of 4 kernkwaliteiten moet onze nieuwe directeur beschikken om ons bedrijf de komende jaren te leiden? Daarbij is het goed om ook te bedenken voor welke uitdagingen het bedrijf in die periode staat. Een paar voorbeelden: Gaan jullie een moeilijke tijd tegemoet? Dan heb je echt iemand nodig die impopulaire beslissingen durft te nemen. Is er veel verdeeldheid, met name in de top? Dan is iemand die mensen kan laten samenwerken, binden, nuttig. Moeten vooral de contacten naar buiten ontwikkeld worden? Zoek iemand die goed is in netwerken opbouwen en lobbyen. Moet bij de werknemers een nieuw elan, geloof in de zaak versterk worden? Neem in het profiel op dat je iemand wilt hebben die mensen kan motiveren, enthousiast kan maken. Moeten er geheel nieuwe producten ontwikkeld worden? Dan moet je iemand hebben die leiding kan geven aan vernieuwingen en innovaties. Vanuit deze analyse stelt de OR een profiel op van de gewenste persoon. Zie voor suggesties hiervoor de eerste bijlage. Dit profiel wordt ingediend bij het management. Het is een goed idee hierbij ook nog een mondelinge toelichting te geven. Stap 5: afhankelijk van de gemaakte afspraken, heeft de OR verkennende gesprekken met één of meerdere kandidaten. In deze gesprekken kan de OR nagaan of de kandidaat voldoet aan het gewenste profiel. In het algemeen doe je er goed aan de kandidaat of meerdere kandidaten persoonlijk te spreken. Dit geeft je de mogelijkheid om echt te toetsen. In bijlage 2 staan suggesties voor vragen die je kunt stellen. Een paar tips voor een dergelijk gesprek: Besef heel goed dat je niet zit in de rol van benoemingscommissie. Het gesprek loopt mis als het een beetje het karakter krijgt van een verhoor. Het levert echter ook niet veel op als je al te voorzichtig bent. Zoek dus naar een goede balans. Laat het gesprek meer zijn dan de OR vraagt, de kandidaat-bestuurder antwoordt. Nodig hem of haar uit ook aan de OR vragen te stellen! Laat hem of haar iets van jezelf zien, van je opvattingen. Zo n gesprek levert dan ook voor de kandidaat wat op. Wie weet krijgt hij of zij wel informatie die vanuit andere gesprekken niet aan de orde is geweest. Wees ook open naar de kandidaat, over jezelf, over het bedrijf. Dat levert voor nu of voor de toekomst het meeste op! We krijgen een nieuwe bestuurder 4

5 Oefen het gesprek eventueel vooraf in de OR, waarbij een OR-lid de kandidaat speelt en feedback geeft op de OR-leden die het gesprek zullen gaan voeren. Stap 6: de OR overlegt onderling hoe zij tegen de kandidaat of kandidaten aankijken en stelt van daar uit het advies op. In grote lijnen zijn er drie opties: De OR geeft aan dat de kandidaat voldoende of geheel voldoet aan het geschetste profiel en dat ze vertrouwen heeft in de nieuwe directeur. De OR geeft zijn indrukken, geeft aan op welke punten de kandidaat voldoet en waar mogelijk niet. Vervolgens laat de OR het aan degenen die uiteindelijk benoemen over wat ze met het advies van de OR doen. De OR geeft aan dat de kandidaat in de beleving van de OR onvoldoende voldoet aan het gewenste profiel en adviseert om op zoek te gaan naar een ander. Een paar tips voor deze stap: Leg het advies schriftelijk vast. Geef echter wel een mondelinge toelichting. Mocht jullie mening over de kandidaat negatief zijn, dan kun je waarschijnlijk het beste, voordat je het advies indient, al mondeling en informeel laten weten dat jullie de kandidaat ongeschikt achten. Dat geeft het management de ruimte om nader in overleg met jullie te gaan. Een eenmaal ingediend advies raakt bekend, en dan is het moeilijk er nog een andere draai aan te geven. Tast dus even af wat de mogelijkheden zijn, voordat je het formeel op papier zet. Dit voorkomt hopelijk een lastige positie voor iedereen! Stap 7: de directie geeft aan de OR aan wat ze met het advies gedaan heeft. In geval van een negatief advies heeft de OR geen beroepsmogelijkheid. Besef echter wel dat een negatief advies van de OR voor degene die de nieuwe directeur benoemen een lastig dilemma schept. Het is niet gemakkelijk om iemand te benoemen die geen vertrouwen krijgt van een officiële vertegenwoordiging van het personeel! Ook voor de nieuwe man of vrouw is het een lastige start. Het zal vast zo zijn dat er gesprekken volgen of de OR niet alsnog zijn vertrouwen in de benoeming wil uitspreken. Je moet als OR dus heel goed weten wat je argumenten zijn om te adviseren een bepaalde kandidaat niet te benoemen. Ongeacht het advies, negatief of positief, raden we aan om na benoeming snel een moment te nemen om met elkaar in gesprek te gaan. Neem hier meer tijd voor dan gemiddeld en bereid je goed voor als OR. Ga in gesprek over de belangrijkste strategische vragen voor de organisatie en hoe jullie samen willen werken met We krijgen een nieuwe bestuurder 5

6 elkaar om hier een antwoord op te geven. Ook kun je dan direct uitwisselen hoe jullie de samenwerking graag invulling willen geven. We krijgen een nieuwe bestuurder 6

7 Bijlage 1: aandachtspunten om tot een profiel te komen In de vierde stap van het artikel stel je als OR een profiel op van de gewenste nieuwe bestuurder. De vragen hieronder kunnen beantwoord worden door elk individueel OR-lid. De antwoorden zijn dan het materiaal voor de discussie in de OR. Individueel invullen: analyse toekomst van het bedrijf Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de organisatie voor staat de in komende jaren? Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten die iemand moet hebben om aan deze uitdagingen vorm te geven, er een antwoord op te vinden? We krijgen een nieuwe bestuurder 7

8 Vul na het beantwoorden van de voorgaande vragen het schema hieronder in, ook weer individueel. De getallen in de middelste kolom staan voor het volgende: 5 = absoluut noodzakelijk 3 = mooi meegenomen 0 = niet echt nodig, telt niet Wat voor iemand willen jullie? 5, 3 of 0 Wat maakt juist die kwaliteit nodig? Een manager, iemand die sterk leiding kan geven, goed aansturen Een vakdirecteur, die het werkproces heel goed kent Iemand uit eigen kring, die de organisatie door en door kent Iemand van buitenaf, die echt nieuw binnenkomt Iemand die goed past bij onze cultuur, onze specifieke gebruiken Iemand die fris tegen het bedrijf in z n omgeving aankijkt, daarbinnen ook dingen durft te veranderen Iemand die vooral goed is in externe contacten, PR, lobby Iemand die vooral gericht is op het intern functioneren van het bedrijf Vul in: belangrijke persoonlijke eigenschap van onze nieuwe directeur: Vul in: een tweede belangrijke persoonlijke eigenschap: We krijgen een nieuwe bestuurder 8

9 Vul in: derde belangrijke persoonlijke eigenschap of kwaliteit: Vul in: deze persoon moet veel affiniteit hebben met Vul in: Denk eens aan een persoon die je goed kent en waarvan je denkt: zo iemand zou ik willen? Wat trekt je in die persoon aan? Ouder, ervaren iemand Een jong iemand Bij voorkeur man Bij voorkeur vrouw Het is een goed idee om in het gewenste profiel prioriteiten te stellen. Geef duidelijk aan wat je zeer noodzakelijke competenties vindt, in feite onmisbaar, en wat mooi meegenomen is. Maak de lijst vooral niet te lang, gezien het schaap met de vijf poten-gevaar. Geef ook de overwegingen van de OR waarom jullie juist deze prioriteiten hebben! We krijgen een nieuwe bestuurder 9

10 Bijlage 2: suggesties van vragen die je aan kandidaten zou kunnen stellen Hier lees je een aantal suggesties van vragen die je aan de kandidaten zou kunnen stellen als OR. Weeg even af welke van deze vragen in jullie situatie echt geschikt zijn. Misschien moet de vraag ook anders geformuleerd worden, om m te laten passen bij jullie en degene die de vraag zal stellen. nagaan in hoeverre de kandidaat voldoet aan het door jullie opgestelde profiel Wat beschouwt u als een goede, sterke kanten van uzelf? Waar bent u niet zo goed in? Wat maakt het voor u aantrekkelijk om juist deze functie te ambiëren? Waar wordt u echt heel enthousiast van? En wat zou voor u de lol er af halen als directeur van ons bedrijf? U hebt natuurlijk bekeken hoe dit bedrijf in elkaar zit. Wat is u in het bijzonder opgevallen aan sterke en aan zwakke kanten? Wat ziet u, als u benoemd zou worden, als de belangrijkste uitdaging waar u voor staat? Wat beschouwt u als uw belangrijkste verantwoordelijkheid als directeur van ons bedrijf? Als u benoemd zou worden, wat is dan zo ongeveer (na natuurlijk het bedrijf leren kennen) het eerste wat u wil aanpakken? In wat voor soort werkomgeving of bedrijfscultuur voelt u zich prettig? Waar ziet u voor uzelf het meeste werk: in externe contacten of intern, binnen het bedrijf? Wij hebben in onze profiel nogal de nadruk gelegd op In hoeverre denkt u daaraan te kunnen voldoen/ Op welke manier? Wij denken dat het voor ons bedrijf dringend nodig is dat de nieuwe directeur.. Hoe kijkt u daar tegen aan? ervaring met en visie op medezeggenschap Heeft u in vorig werk te maken gehad met een medezeggenschapsorgaan? Zo je, wat waren uw ervaring, zowel positief als negatief? Wat beschouwt u als een goede, nuttige kant van een medezeggenschapsorgaan? Wanneer denkt u er hoofdzakelijk last van te hebben? Wij willen als OR graag iets bijdragen aan het bedrijf. Wat zouden we volgens u kunnen bijdragen? We krijgen een nieuwe bestuurder 10

11 Wat lijkt u aantrekkelijke onderwerpen voor het overleg met de OR? Welke minder, of niet? Welke aspecten van het overleg met de OR trekken u niet, of vind u vervelend? Als u te zijner tijd op een receptie vol lof zou spreken over het overleg met uw OR, wat zou u dan ongeveer zeggen? En de tegenpool: u kunt eigenlijk alleen maar vervelende dingen over ons gedrag zeggen. Wat zegt u dan? uitnodiging om ook aan jullie wat te vragen uiteraard hebben wij ook zo onze ideeën over het bedrijf. Is het voor u de interessant om daar wat over te horen? (bij bevestigend antwoord:) waar zou u dan graag iets over willen horen? is er iets waarvan u graag wil weten hoe wij daar tegenaan kijken? als u het op prijs stelt om onze kijk op het bedrijf/ de organisatie/ de uitdagingen waar we voor staan/ enz dan kunnen en willen we daar zeker iets over zeggen. We krijgen een nieuwe bestuurder 11

12 Bijlage 3: suggesties voor ondernemingsraden die zeer nauw betrokken willen zijn bij de procedure om een nieuwe directeur te benoemen Er zullen situaties zijn waarin zowel OR als management het een goed idee vindt dat de OR nauw bij het selectieproces voor een nieuwe directeur betrokken is. Hierbij valt te denken aan: organisaties waarbij het een traditie is de OR nauw bij belangrijke beslissingen te betrekken, betrekkelijk kleine organisaties met hoog opgeleide professionals, die heel direct met de nieuwe man of vrouw te maken krijgen, een situatie waarin het voor het management erg belangrijk is dat er een directeur komt die vanaf het eerste begin door het personeel gedragen wordt. Wil je zinvol invulling kunnen geven aan een nauwe betrokkenheid bij de selectieprocedure, dan dient er aan een paar voorwaarden voldaan te zijn: Vanuit de kant van het management moet men ook voelen voor een grote en directe betrokkenheid van de OR. Het management is geenszins verplicht mee te gaan in voorstellen voor zo n aanpak. De OR moet voor zichzelf helder hebben wat de meerwaarde kan zijn als een vertegenwoordiging van de OR nauw betrokken is bij de benoemingsprocedure. Het is ook goed om te weten welk belang er bij het management ligt, als men de OR er uitgebreid bij wil betrekken. Er moeten goede afspraken gemaakt worden tussen management en OR wat precies de rol, taak en bevoegdheid van de vertegenwoordiging bij de benoemingsprocedure is. Zijn de OR-vertegenwoordigers toehoorders? Of mogen ze meepraten? Bij welke gesprekken zijn ze wel en bij welke niet? Is er (deels) een geheimhoudingsplicht naar de overige OR-leden? De OR moet voor zichzelf heel helder hebben waar de grens ligt van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van een Medezeggenschapsorgaan. Een paar tips: In de praktijk zal vast niet de gehele OR nauw bij het traject betrokken zijn. Het zal gaan om hooguit twee leden, mogelijk zelfs één. Het is dan wel nodig dat er een goed onderling vertrouwen is. Als er wantrouwen van de rest van de OR naar de vertegenwoordigers van de OR in het selectietraject dan zou ik jullie adviseren er niet aan te beginnen. We krijgen een nieuwe bestuurder 12

13 Bedenk ook hoe je naar de kiezers kunt laten zien dat je als OR onafhankelijk bent gebleven. We krijgen een nieuwe bestuurder 13

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Inhoud 2e Fase persoonlijk ontwikkelplan het praktijktraject... 3 Leerdoel... 3 Droom... 3 Naar de praktijk...

Nadere informatie

memo De Clercq Advocaten Notariaat

memo De Clercq Advocaten Notariaat De Clercq Advocaten Notariaat Aan: Avalex: Jack Kuin, Teun van Genderen Van: Ernst van Win, Renée van der Zwan CC: Datum: 3/24/2017 Betreft: De positie en de bevoegdheden van de OR-bestuurder binnen Avalex

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders

R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders Door Hartger Wassink R U I MTE VI NDE N BINNE N DE KADE RS Een verslag van de workshops voor schoolleiders De rol van de schoolleiders mag niet onderschat worden. Netwerkleren leidt, als het goed is, tot

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang april 2009 Click is onderdeel van KOREIN Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang 1 Begripsomschrijving Ouder Gastouder Gastouder aan huis een persoon

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Zaaks. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 12 april 2016 verzonden

Zaaks. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 12 april 2016 verzonden G( Zaaks -X.-C Leden van de SP-fractie Leden van de raad f2. èvö^cf behandeld door: J.M. Kraak-Brouwer t: 0181-471121 e: a.kraak@brielle.nl bijlage(n): -~ uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 12

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Reglement Ouderplatform Albeda College

Reglement Ouderplatform Albeda College Reglement Ouderplatform Albeda College Dit reglement is vastgesteld op 31-05-17 en geldig tot 31-05-22 Artikel 1: begripsomschrijving en toelichting op begrippen In dit ouderplatform reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Casus 14 Argumenten op tafel!

Casus 14 Argumenten op tafel! Casus 14 Argumenten op tafel! Ondernemers proberen lastige besluiten op een gemakkelijke manier door de ondernemingsraad aanvaard te krijgen. Formuleer in algemene bewoordingen en vooral niet al te precies,

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin Teamrollen van Belbin Inleiding Een ideaal team bestaat uit 8 rollen, die aanvullend op elkaar zijn en die ieder zijn eigen toegevoegde waarde heeft in het team. Bij sollicitatieprocedures wordt eerst

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Uitdaging Workshop 3 Een keuze maken Kun jij goed kiezen?

Uitdaging Workshop 3 Een keuze maken Kun jij goed kiezen? Uitdaging Workshop 3 Een keuze maken Kun jij goed kiezen? Je gaat een nieuw mobieltje kopen. A Je gaat 20 mobieltjes bekijken voor je een keuze maakt. B Je gaat naar de winkel en je koopt er een. C Je

Nadere informatie

Programma. Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900

Programma. Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900 Programma Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Datum Locatie n.o.t.g. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900 Aankomst Werktijden Aantal deelnemers Trainer

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 Persbericht 9 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 OR Insight 2012 OR en toezichthouder Minimaal twee maal per jaar moeten bestuurders de algemene gang

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Almere College

Profiel Raad van Toezicht Almere College Almere College finiknmř f.w'iíooi '-co» tup. imnc--ws Profiel Raad van Toezicht Almere College Taak en karakterisering Raad van Toezicht 1. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Doelen workshops professionals Workshops voor professionals over Ouderpartnerschap bij gezonde leefstijl hebben tot

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo

Reglement oudercommissie Kinderopvang Zus en Zo Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft.

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft. Reglement oudercommissie BSO Visser t Hooft v1.0 BSO Visser t Hooft, Stichting Tabijn, Kemphaan 17, 1902 KA Castricum. Telefoon: 0251 655906 http://visserthooft.tabijn.nl LRK-nummer: 1337.168.79 Contact:

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud Feedback geven en ontvangen Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les leren leerlingen feedback geven en ontvangen. Leerlingen denken na over de manier waarop je feedback formuleert

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

E BOOK HOE ORGANISEER IK EEN SUCCESVOLLE. o.a. aandachtspunten hoe BENADER JE JE GASTEN? WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET?

E BOOK HOE ORGANISEER IK EEN SUCCESVOLLE. o.a. aandachtspunten hoe BENADER JE JE GASTEN? WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET? E BOOK Vol met handige, onmisbare tips om uw relatiedag te laten slagen! HOE ORGANISEER IK EEN SUCCESVOLLE o.a. aandachtspunten hoe BENADER JE JE GASTEN? WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET? BEDRIJFSFEEST.NL

Nadere informatie

4 VRAGEN. Inleiding. Vaak helpt het om je gedachten op papier te zetten.

4 VRAGEN. Inleiding. Vaak helpt het om je gedachten op papier te zetten. Inleiding Je loopt al een tijdje met iets in je hoofd dat je zou willen doen, bereiken of waar je juist van af wilt. Je blijft maar in cirkeltjes draaien en je komt er niet uit. DE ALLEREERSTE STAP IS

Nadere informatie

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE Nieuwegein, Versie januari 2009 Inhoudsopgave Pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 I. Instelling Atletencommissie Artikel 1 Doel 3 Artikel 2 Positie 3 Artikel 3 Taakstelling 3 Artikel

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal Dit is een eerste opzet van het reglement van de Dorendal. Op 7 februari 2013 zal de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar komen en dit reglement bespreken.

Nadere informatie

10 x wijzer in 10 minuten

10 x wijzer in 10 minuten Alle links op de website werken Je hebt dit zelf vast wel eens ervaren. Zo n vervelende 404 Pagina niet gevonden melding als je op een link klikt. Wat doe je dan? Laat me raden je fronst je wenkbrauwen,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL.067 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

De planning is het halve werk

De planning is het halve werk De planning is het halve werk Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij OR-taken Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: OR Rendement Oktober 2009 1 Inleiding De Amerikaanse journalist I.F. Stone schreef

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Zonder dat we het door hebben worden we steeds asocialer. Dit

Nadere informatie

plan facilitators Werkvorm problemen helder krijgen

plan facilitators Werkvorm problemen helder krijgen Werkvorm problemen helder krijgen Aan de meeste initiatieven liggen problemen ten grondslag of ze spelen een rol bij de verwezenlijking van het initiatief. Die problemen moeten we niet alleen benoemen,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink

Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink Inhoud Wat levert een LLL de werknemer op? Wat levert een LLL de werkgever op? Tips voor werkgevers om rendement te verhogen Wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Beheerder van het Korps landelijke Politiediensten i.a.a. de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en het

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

gemeente HEEZE-LEENDE

gemeente HEEZE-LEENDE V Cranendonck r^-j ^2 gemeente HEEZE-LEENDE V GEMEENTE VALKEN SWA A R D SAMENWERKING A2-CEMEENTEN Curtepdonfif I Hecje-ltertdt;! Valkeniwaatd Aan de leden van de Ondernemingsraden van de gemeente Cranendonck,

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 10 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 23 mei Afd:

Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 10 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 23 mei Afd: CURAÇAO Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten Aan de Raad van Ministers t.a.v. de Minister van Algemene Zaken de heer G. Schotte Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/025744

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

BSO De Santekraam. Oudercommissiereglement

BSO De Santekraam. Oudercommissiereglement BSO De Santekraam Oudercommissiereglement December 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave...2 1. Begripsomschrijving...3 2. Doelstelling...3 3. Samenstelling...3 4. Totstandkoming en beëindiging van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie