Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen"

Transcriptie

1 Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden Werkgebieden... 7 Hoofdstuk 3 Visie en strategie Visie/meerrenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid Financieel beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen/samenleving Toekomstige ontwikkelingen Hoofdstuk 4 Corporate Governance Bestuur Bedrijfsvoering Ondernemingsraad Cliëntenraad Hoofdstuk 5 Prestaties Patiënten/cliënten Medewerkers Samenleving Financiële prestaties Hoofdstuk 6 Jaarrekening Jaarrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Analyse resultatenrekening Geconsolideerde balans en resultatenrekening Accountantsverklaring Bijlagen Bijlage A: personeel A.1 Personeel zorgbreed Bijlage B Indicatoren Bijlage C Overige informatie C1: Kort overzicht diverse projecten zoals multidisciplinaire poliklinieken, zorgvernieuwingsprojecten en transmurale projecten C2 Opleidingen: overzicht in cijfers C3: Bijlagen bij de arrekening

3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Gelre ziekenhuizen heeft er dit ar voor gekozen het format voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg in te vullen, vooruitlopend op het verplichtende karakter in Graag had Gelre ook meegedaan aan de digitale variant, maar in maart 2006 werd duidelijk dat dit voor 2005 nog niet haalbaar was, in verband met de digitale verwerkingsproblematiek bij VWS. Daarom in 2005 nog een papieren exemplaar, die overigens wel op onze website te lezen zal zijn. Het verslagar van dit document loopt van nuari 2005 t/m 31 december In het modeldocument is geselecteerd op algemene ziekenhuizenen de daaruit voortvloeiende vragen zijn ingevuld. Grosso modo bevat dit ardocument dezelfde informatie als het arverslag 2004, met uitzondering van de verantwoording van de medische staven Apeldoorn en Zutphen, de publicatielijst van de artsen en de gedetailleerde personalia van de diverse bestuurlijke geledingen. Wel zijn de gegevens van de leden van de medische stafbesturen toegevoegd. Inhoudelijk is dit ar voor het eerst informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen toegevoegd en is de in 2004 in een apart hoofdstuk genoemde- informatie over de voortgang van de nieuwbouw verkort in Hoofdstuk 3 en 4 ondergebracht. 3

4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1. Algemene gegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Gelre ziekenhuizen Rechtsvorm Stichting Adres Albert Schweitzerlaan 31 Postcode 7300 DS Plaats Apeldoorn Telefoonnummer CTG/ZAio-nummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Nadere typering Gelre ziekenhuizen Algemeen Ziekenhuis Specialismen Anesthesiologie Algemene heelkunde Cardiochirurgie - Cardiologie Dermatologie Gynaecologie Hematologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische genetica - Klinische oncologie Klinische pathologie Maag- darm, leverziekten Medische microbiologie Mondziekten - Nefrologie Neurologie Neurochirurgie Nierziekten Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde 4

5 Orthopedie Plastische chirurgie Pulmologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Ziekenhuiszorg na 365 dagen (geen specialisme) Structuur van het concern Juridische structuur Stichting Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Services Holding B.V. te Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Diensten B.V. te Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Publieke voorzieningen te Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Vastgoed te Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Participaties B.V. te Apeldoorn Organisatorische structuur 3 hoofdige Raad van Bestuur Medische staf Apeldoorn en Medische staf Zutphen en Holdingstaf 34 Zorgeenheden (duale leiding): zorg- en medische manager 13 Medisch Ondersteunende Diensten Stafdiensten: Facilitair Bedrijf, Financiën & Control, Kwaliteit Product Marktontwikkeling, Personeelszaken Opleiding Organisatie & Informatisering, Communicatie en PR. Integraal management met resultaat verantwoordelijke eenheden Centrale Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Advies Raad als adviesorganen. 2.3 Kerngegevens Gelre ziekenhuizen biedt: Hoogwaardige, medische specialistische diagnostiek, behandeling en zorg aan patiënten in hun eigen leefomgeving. Patiënten beleven de zorg als veilig, betrouwbaar en deskundig en worden in een patiëntvriendelijke sfeer opgevangen. De kernwaarden voor de identiteit van Gelre zijn: deskundig, betrokken, bereikbaar en behulpzaam: Opleiding voor 12 specialismen; Medisch specialistische zorg, A-segment, B-segment Beperkte commerciële c.q. 3 e compartimentszorg Facilitaire services 5

6 Kerngegevens per 31 december 2005 Aantal in verslagar geopende DBC s Gemiddeld aantal feitelijke deeltijdplaatsen Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 2.227,5 Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 143,5 Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 101,2 Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in euro's Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Nadere kerngegevens per 31 december 2005 Gemiddeld aantal verpleegdagen 5,8 Percentage verkeerde-bed-patiënten 1,92% Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging Aantal ontslagen patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingsdagen of deeltijdbehandelingen Aantal zware dagverplegingsdagen Aantal klinische verpleegdagen Nadere kerngegevens Feitelijk beschikbare bedden 701 Waarvan bedden voor hartbewaking 17 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing 12 Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor beademing 3 Spoedeisende hulp Gelre ziekenhuizen De locatie beschikt over een afdeling spoedeisende hulp De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24-uursafdeling van minimaal het basisziekenhuisniveau Medische en verpleegkundige opleidingen Initiële medische/universitaire opleidingen Medisch-specialistische vervolgopleidingen Niet-medisch specialistische vervolgopleidingen Verpleegkundige en verzorgende opleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen (LRVV-erkend) Overige verpleegkundige vervolgopleidingen Opleidingen voor medisch ondersteunende functies Overige inservice/ziekenhuisgerelateerde medisch ondersteunende opleidingen 6

7 2.4 Belanghebbenden Gelre ziekenhuizen kent een veelheid aan belanghebbenden. De belangrijkste noemen wij hier. Op de eerste plaats zijn dit onze patiënten. Primair uit ons eigen verzorgingsgebied van circa inwoners met Apeldoorn en Zutphen/Warnsveld als kernen. Daarnaast de andere zorgaanbieders: Huisartsen zijn een belangrijke partner en leverancier.; En ook andere verwijzers zorgen voor goede interdisciplinaire zorg en een snelle diagnose, behandeling en genezing; De zorgverzekeraars vervullen een belangrijke rol om, mede namens de patiënten, te zorgen voor een goede en doelmatige zorg in de regio; Tenslotte inwoners van Apeldoorn, Zutphen en omstreken onder meer gezien het feit dat wij voor circa mensen werkgelegenheid bieden. Samenwerkingsverbanden: RISO Deventer IKST Ambulancezorg Noord Oost Gelderland UMCU (Universitair Medisch Centrum Utrecht) Transmuraal Netwerk Cure regio Apeldoorn Transmuraal Netwerk Cure regio Zutphen Netwerk Palliatieve Zorg regio Oost-Veluwe Netwerk Palliatieve Zorg regio Zutphen 2.5 Werkgebieden Markten Adherentie totaal in 2004 polikliniek kliniek en dagverpleging Adherentie Zutphen polikliniek circa kliniek en dagverpleging circa regio s marktaandeel adherentie Apeldoorn 91-87% Epe 66-65% Zutphen/Warnsveld 89-86% Brummen 87-83% Lochem 64-59% Steenderen 78-80% Vorden 80-73% Gorssel 46-43% Ruurlo 36-31% Voorst 21-20% Hengelo (Gld) 15-14% overig Zorgmarkten: acuut, electief en chronisch. 7

8 Hoofdstuk 3 Visie en strategie 3.1 Visie/meerrenbeleid In februari 2004 is de Zorgvisie Gelre ziekenhuizen uitgebracht. De Raad van Bestuur en de medisch stafbesturen hebben in de Zorgvisie gezamenlijk de missie en ambities van Gelre ziekenhuizen geformuleerd. De kern van de Zorgvisie is de optimale spreiding van zorg. In de Zorgvisie is specifieke aandacht voor de optimale benutting van de twee locaties (Apeldoorn en Zutphen). Aanleiding voor het uitbrengen van de Zorgvisie was de opnieuw geconstateerde asbestproblematiek in de locatie Zutphen (Het Spittaal). De Zorgvisie is opgesteld ter ondersteuning van het overleg met het Ministerie van VWS en het Bouwcollege over de noodzakelijke aanpak van de asbestproblematiek. De hierover gevoerde gesprekken hebben in de loop van het verslagar tot een positief resultaat geleid: in december 2005 heeft Gelre ziekenhuizen vanuit het Ministerie van VWS de startbrief ontvangen, waarmee kon worden aangevangen met het voorbereidingstraject voor een nieuw te bouwen ziekenhuis in Zutphen. In de Zorgvisie is de volgende missie geformuleerd: Het bieden van hoogwaardige, medisch specialistische diagnostiek, behandeling en zorg aan patiënten in hun eigen leefomgeving. Patiënten beleven de zorg als veilig, betrouwbaar en deskundig en worden in een patiëntvriendelijke sfeer opgevangen. De kernwaarden voor de identiteit van Gelre zijn: deskundig, betrokken, bereikbaar en behulpzaam. In het meerrenbeleidsplan Gelre vernieuwt is gesteld dat Gelre ziekenhuizen een high level ziekenhuis wil zijn. Bij een high level ziekenhuis is sprake van een beperkte klinische capaciteit (maximaal 2 bedden per 1000 inwoners) en een verschuiving van klinische naar poliklinische behandeling, dagbehandeling en short stay opnames. Drie kernbegrippen duiden de ambities: hoogwaardige zorg, hoogwaardige patiëntenservice en hoogwaardige organisatie. In de Zorgvisie worden deze begrippen verder uitgewerkt. Optimale spreiding van zorg In de Zorgvisie wordt met behulp van een toetsingsmodel voor de spreiding van zorg beoordeeld in hoeverre bepaalde zorgtypen zowel in Apeldoorn als in Zutphen aangeboden of geconcentreerd moeten worden in hetzij in Apeldoorn hetzij in Zutphen. Dit model is ontwikkeld door KPMG, in opdracht van de NVZ. Het resultaat van deze beoordeling is geweest dat wij van mening zijn dat chronische patiënten en patiënten die voor een electieve, kortdurende, standaardingreep komen deze zorg zo dichtbij mogelijk aangeboden moeten krijgen, dus gedecentraliseerd. Dit vanwege het specifieke karakter van de regio, namelijk twee qua karakter verschillende gebieden aan weerszijden van de IJssel. Daarbij is de werkelijke afstand van Apeldoorn naar Zutphen in kilometers wellicht niet erg groot, maar wordt de afstand door de inwoners wel als groot beleefd. Ingrepen die electief zijn maar een langere behandeltijd kennen zouden daarentegen wel geconcentreerd aangeboden kunnen worden, hetzij in Apeldoorn hetzij in Zutphen. Electieve meer complexe zorg met een hoog niveau van nazorg voor een kleine doelgroep dient geconcentreerd te worden aangeboden (in Apeldoorn). Optimale benutting van de locaties De twee locaties van Gelre ziekenhuizen bieden 7 x 24 uur acute zorg. Dit is nodig gezien de grootte en aard van de verzorgingsregio s van beide locaties. Gelre ziekenhuizen gaat uit van het benutten van de eigen specifieke kracht van de locaties door in te spelen op de verschillen marktkenmerken. Bij het realiseren van de ambitie een volwaardig opleidingsziekenhuis te worden ligt het accent op de locatie Apeldoorn. Het voor de opleidingsambitie benodigde opleidingsklimaat kan een spanningsrelatie opleveren met de eis om als ziekenhuis zo doelmatig mogelijk te werken: opleiden vraagt extra inzet van mensen en middelen. Het belang van doelmatig werken geeft daarom het accent aan de locatie Zutphen. Gelre ziekenhuizen wil excelleren op doelmatige en flexibele (electieve) zorgproductie die in concurrentie wordt geleverd. De locatie Zutphen kan daar, door haar geringere omvang en door het geringere accent op opleiden, een goede invulling aan geven door het leveren van extra electieve zorg. 8

9 Beide locaties zullen echter 7 x 24 uurs medisch specialistische zorg in de volle omvang moeten blijven bieden om de bevolking in de regio op een verantwoorde manier te kunnen bedienen. Dat laatste heeft voor wat betreft de locatie Zutphen in de eind 2005 van het ministerie van VWS ontvangen startbrief (zie verderop onder Bouw) geleid tot de formulering dat de locatie Zutphen moet blijven functioneren als volwaardig basisziekenhuis, dus inclusief spoedeisende hulp en de daarbij behorende poortspecialismen. 3.2 Algemeen beleid Procesverbetering De belangrijkste pijler binnen het algemeen beleid van Gelre ziekenhuizen in het verslagar is de procesverbetering. De verbetering van zowel de zorgprocessen als algemene werkprocessen loopt als een rode draad door vele projecten en andere activiteiten die in 2005 zijn uitgevoerd. In de eerste plaats is procesverbetering noodzakelijk om vanaf 2007 fasegewijs de vernieuwde locatie Apeldoorn te kunnen betreden. Het nieuwe gebouw gaat uit van een beperkte klinische capaciteit (maximaal 2 bedden op adherente inwoners), een verschuiving naar ambulante zorg en dagbehandeling, scheiding tussen front office en back office, een kenniscentrum met werkplekken voor medisch specialisten, een kantoorconcept voor de algemeen ondersteunende diensten en op de poliklinieken flexibel te gebruiken spreek- en behandelkamers. De logistiek op de poliklinieken en diagnostische afdelingen wordt zodanig ingericht dat een patiënt zoveel mogelijk in slechts één bezoek aan het ziekenhuis alle benodigde diagnostische onderzoeken kan ondergaan ( one-stop shopping ). Binnen het project Gelre Vernieuwd Poliklinisch Werken (GVPW) is hard gewerkt aan de hiervoor benodigde procesverbetering. In 2005 zijn voor alle specialismen in totaal 70 zorgtrajecten benoemd en is een deel hiervan gestart met de beschrijving. In 2006 zullen alle 70 zorgtrajecten worden herontworpen en 15 daarvan zullen in 2006 geïmplementeerd zijn. Inmiddels is de herhalingsfactor polikliniekbezoeken al teruggebracht van 1,7 in 2004 naar 1,6 in Nadere informatie over GVPW treft u aan in hoofdstuk vijf. Ook op de locatie Zutphen wordt gewerkt aan de verbetering van zorgprocessen, met name met als achterliggende doelstelling de versnelling van de doorstroomtijden met betrekking tot diagnostiek en behandeling. In 2005 zijn 18 diagnosegroepen benoemd, waarvan de doorlooptijden worden gemeten. De activiteiten in Zutphen vinden plaats vanuit het project Kwaliteitsbevorderende Activiteiten Zutphen (KAZ). Binnen het KAZ-project wordt tevens gewerkt aan de versterking van de kwaliteit van de maatschappen, vakgroepen en zorgeenheden en aan het optimaliseren van de patiëntveiligheid. Meer informatie over het KAZ-project treft u eveneens aan in hoofdstuk vijf. Bouw In 2005 is hard doorgewerkt aan de vernieuwbouw op de locatie Lukas in Apeldoorn. Dit is vooral zichtbaar door de aanleg van het voorterrein (de aanleg van de Gezondheidsparkweg, het parkeerdek, de aanplant van ar oude bomen, de aanrijroute voor ambulances), de bouw van het opvallende auditorium boven de nieuwe hoofdingang en de voortgang van de aanbouw van nieuwe vleugels. De contouren en het aangezicht van het nieuwe ziekenhuis waren eind 2005 duidelijk te zien. Omdat er sprake is van vernieuwbouw is de belangrijkste taak voor de Raad van Bestuur en het Bouwbureau het bouwproces op een zodanige wijze te managen dat het primaire proces - de patiëntenzorg - gewoon door kan gaan. In 2005 is het noodzakelijk gebleken om in de regievoering en aansturing van het bouwproces een aantal maatregelen te nemen, waaronder de aanstelling van een nieuwe directievoerder. Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. Desondanks is in de loop van 2005 een vertraging opgelopen van een aantal maanden, hetgeen tot uitstel van in 2006 geplande verhuizingen van afdelingen vanuit de locatie Juliana naar de locatie Lukas (met eenzelfde periode) heeft geleid. Zoals reeds in het arverslag 2004 aangekondigd, is de asbestproblematiek in de locatie Zutphen zodanig dat het Ministerie van VWS zich eind 2004, op basis van de door Gelre opgestelde Zorgvisie, bereid heeft verklaard mee te werken aan een financiële oplossing voor deze problematiek. In de loop van 2005 zijn hierover verdere gesprekken gevoerd. Geconstateerd is dat een hernieuwde asbestsanering bedrijfseconomisch onverantwoord zou zijn. De relevantie van die constatering is des te groter daar het aangekondigde nieuwe bouwregime (normatief huisvestingskader, zoals beschreven in de Februaribrief van de Minister van VWS) de financiële verantwoordelijkheid geheel 9

10 bij de instellingen zelf legt. Op basis van deze notie is vervolgens verder gekeken naar de mogelijkheid van nieuwbouw op basis van een experiment met het nieuwe systeem van financiering van kapitaallasten. Essentieel in het nieuwe regime is dat de bouwinvestering niet meer wordt nagecalculeerd en door de Overheid gegarandeerd, maar dat de gepleegde investeringen vanuit de productie moeten worden terugverdiend. Het resultaat van de in 2005 gevoerde gesprekken was positief: eind december ontvingen wij van het Ministerie van VWS de startbrief, waarin een aantal randvoorwaardelijke afspraken zijn vastgelegd. Gegeven het feit dat de nieuwe ziekenhuislocatie in Zutphen zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd (ieder ar doorfunctioneren in het huidige gebouw kost 3,5 miljoen om asbestveilig werken mogelijk te maken), is het zaak om binnen zo kort mogelijke tijd een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het streven is dat het nieuwe ziekenhuis in 2010 in gebruik genomen kan worden ICT ICT is een van de speerpunten van Gelre ziekenhuizen. Al bij de planvorming voor het nieuwe ziekenhuis in Apeldoorn zijn op dit terrein een aantal duidelijke beleidskeuzes gemaakt: werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD); gebruik maken van spraakherkenningssystemen; digitalisering van de afdeling radiologie; geen papieren archieven in het nieuwe ziekenhuis. Eind 2005 is reeds veel bereikt ten aanzien van genoemde onderwerpen; praktisch alle medisch specialisten, zowel in Apeldoorn als in Zutphen, werken op de polikliniek met een EPD. Spraakherkenning en digitalisering bij de radiologie zijn gerealiseerd en met de digitalisering van (medische) archieven is een start gemaakt. In 2005 is echter geconstateerd dat we oplopen tegen de grenzen van mogelijkheden van de op dit moment in Gelre ziekenhuizen aanwezige informatiesystemen, waarbij een belangrijk punt is dat de locaties Apeldoorn en Zutphen een verschillend ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) hanteren. Knelpunten zijn er op het gebied van de beheersbaarheid, de koppelbaarheid, de data-integriteit en privacy-vraagstukken. Dit heeft er toe geleid dat in 2005 het besluit is genomen om te komen tot één Gelrebreed Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). De bedoeling is om met behulp van één leverancier op geïntegreerde wijze alle grote ICT-behoeften, zowel nu als in de toekomst, te dekken. Dit is des te meer van belang omdat de logistieke ondersteuning bij de verbetering van zorgprocessen (GVPW) dit vereist. In 2005 is het Programma van Eisen opgesteld voor het nieuwe ZIS en is een aanbestedingsprocedure gestart Opleidingsziekenhuis In 2005 is het aantal medisch specialistische opleidingen binnen Gelre ziekenhuizen opnieuw uitgebreid: nieuwe erkenningen zijn verkregen voor de B-opleiding cardiologie, de opleiding oogheelkunde en de opleiding klinische pathologie. Daarnaast beschikt Gelre ziekenhuizen over de opleidingen chirurgie, interne geneeskunde, KNO, gynaecologie, anesthesiologie, kindergeneeskunde, radiologie, ziekenhuisapotheker en de huisartsenopleiding. In 2005 is tevens de SUMMA opleiding (School of Utrecht Medical Masters) gestart: een verkorte opleiding tot basisarts, waarbij de invulling van alle co-schappen plaatsvindt binnen Gelre ziekenhuizen. Deze nieuw verkregen opleidingen zijn het resultaat van de geïntensiveerde relatie tussen Gelre ziekenhuizen en het UMCU in het kader van de Academische Onderwijs en Opleidings Regio (AOOR). 3.3 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid op hoofdlijnen Afgelopen 20 ar is het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg steeds breder geworden en de behoefte aan transparantie en vergelijkingsmogelijkheden is toegenomen. De overheid, media en de Inspectie van de Gezondheidszorg hebben allerlei instrumenten ontwikkeld om vergelijkingen tussen ziekenhuizen mogelijk te maken. Als gevolg hiervan worden er andere eisen gesteld aan het managen van een ziekenhuis. Een gestructureerd en breed gedragen kwaliteitssysteem kan hierbij als belangrijke ondersteuning dienen. In 2005 is een dergelijk systeem ontwikkeld in Gelre ziekenhuizen en dient als intern stuurinstrument. Ook wordt het gebruikt om extern verantwoording af te leggen. 10

11 Het beleid van 2005 was gericht op drie prestatievelden: Kwaliteit van zorg In Apeldoorn en Zutphen zijn projecten bezig waar de route die de patiënt door het ziekenhuis aflegt in kaart wordt gebracht. Aan de hand van deze trajecten wordt gekeken waar knelpunten in de zorgverlening zitten en wat de doorlooptijd is voor een patiënt. Waar nodig worden acties ondernomen om knelpunten op te lossen en doorlooptijden te verkorten. Om goede kwaliteit te kunnen garanderen is in 2005 verder gegaan met de voorbereidingen van de NIAZ-accreditatie welke initieel in 2006 zal plaats vinden. Door middel van het patiëntenwaarderingsonderzoek wordt de mening van de patiënt over de geleverde zorg onderzocht en bekend gemaakt en worden acties ondernomen om tot verbetering te komen. Toegankelijkheid Een belangrijk aspect van toegankelijkheid is de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Eind 2005 is een nieuwe telefooncentrale in werking gesteld. De verwachting is dat daardoor de telefonische bereikbaarheid sterk wordt verbeterd. De resultaten hiervan kunnen we pas in 2006 laten zien. Daarnaast is in 2005 in Apeldoorn voor alle specialismen de verwijzing door huisartsen via de fax ingevoerd. Dit betekent dat patiënten niet meer zelf naar het ziekenhuis hoeven te bellen. Het ziekenhuis neemt contact met de patiënt op. Naast bereikbaarheid kan onder toegankelijkheid ook de beschikbaarheid van de zorg worden verstaan. Op beide locaties wordt basiszorg geleverd. Daarnaast zijn er multidisciplinaire poliklinieken en poliklinieken voor bepaalde zorgtrajecten. Door middel van het bijhouden van de wacht- en toegangstijden wordt duidelijk wat de beschikbaarheid van de geleverde zorg is. Patiënten en huisartsen kunnen deze informatie op de website van Gelre ziekenhuizen vinden zodat ze met behulp hiervan een vergelijking kunnen maken met andere ziekenhuizen. Veilige zorg Onder veilige zorg wordt verstaan het vóórkomen en voorkómen van onbedoelde schade voor de patiënt. De analyse van MIP-meldingen (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) leiden tot verbeteringen in de zorg. De MIP-meldingen vinden centraal plaats bij de MIP-commissie die vervolgens adviezen uitbrengt. Uit projecten op afdelingen in andere ziekenhuizen is gebleken dat het melden en analyseren van (bijna) incidenten op afdelingsniveau het aantal meldingen verhoogt zodat ook het totaal aantal verbeteringen toeneemt. In 2005 is daarom in Gelre ziekenhuizen besloten om in 2006 met twee afdelingen te gaan proefdraaien met een dergelijk systeem. Doel is om helder te krijgen welke voorwaarden noodzakelijk zijn om dit succesvol op alle afdelingen te gaan invoeren. Ook is het project medicatieveiligheid van start gegaan, nadat in 2005 een beleids- en projectplan hiervoor was vastgesteld. Patiëntveiligheid stond ook centraal op een speciaal aan dit onderwerp gewijde beleidsconferentie Kwaliteitsmanagementsysteem Gelre ziekenhuizen hanteert het volgende kwaliteitssysteem: HKZ MIK-V ISO INK MKG Z-org kwaliteitseisen NIAZ nee nee nee nee nee nee Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gelre ziekenhuizen Certificaat, label of accreditatie behaald Naam behaalde certificaat, label of accreditatie Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie nee x x x x 11

12 Gelre ziekenhuizen is een traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen Naam beoogde certificaat, label of accreditatie Niaz accreditatie Verwachte maand en ar van uitreiking certificaat, label of accreditatie 2007 Naam toetsende instantie Niaz Door regelmatig te toetsen wordt er een beeld verkregen in welke mate het ziekenhuis op de goede weg is. Daarom zijn de kritische succesfactoren die voortkomen uit de ambitie van Gelre ziekenhuizen vertaald in doelstellingen die meetbaar zijn (prestatie-indicatoren). Ook de doelstellingen van het going-concern van de organisatie zijn vertaald in prestatie-indicatoren. Naast deze prestatieindicatoren zijn er ook indicatoren door de buitenwereld vastgesteld, de zogenoemde IGZ prestatieindicatoren, voor zover mogelijk zijn deze door Gelre ziekenhuizen toetsbaar geformuleerd. Deze set van drie soorten indicatoren vormen de basis van het ontwikkelde kwaliteitssysteem. Het systeem doorloopt een arlijkse cyclus van plan, do, check en act. Jaarlijks wordt vastgesteld welke indicatoren, met daaraan gekoppeld een norm, richting en inhoud geven aan het beleid (plan). Elke eenheid geeft aan welke norm men wil behalen en welke activiteiten ondernomen zullen worden om deze norm te behalen (do). Regelmatig wordt getoetst in welke mate de norm wordt gehaald (check). Toetsing vindt plaats door verschillende audits (Inspectie, MediRisk, Algemeen Eisen Kader, NIAZ), registratiegegevens (productiecijfers, wachtlijstgegevens, IGZ-prestatie-indicatoren), onderzoekgegevens (patiëntenwaarderingsonderzoek, klachten, MIP, medewerkersonderzoek) en adviezen (klachtencommissie, MIP-commissie, Hygiëne en infectiecommissie). Naar aanleiding van de toetsingsinformatie kan worden besloten tot bijsturing (act). NIAZ In 2005 zijn 23 afdelingen van start gegaan met de voorbereidingen van de initiële NIAZ-accreditatie welke in 2006 zal plaatsvinden. Door middel van het in kaart brengen van afdelingsprocessen wordt beschreven hoe de zorgverlening plaatsvindt en welke afspraken er op de afdeling, maar ook tussen afdelingen zijn. De afdelingsprocessen zijn samengevoegd tot een geheel en zullen in 2006 als referentiemodel aangeboden worden aan andere ziekenhuizen in Nederland en België. Een groep van 18 medewerkers is opgeleid om interne audits uit te voeren. Op zeven afdelingen is een start gemaakt met het uitvoeren van deze audits. De interne audits dienen als voorbereiding voor de audit van NIAZ. Duidelijk wordt welke zaken goed geregeld zijn en waar zaken aangepast moeten worden. Naast de afdelingsprocessen is een start gemaakt met het in kaart brengen van ziekenhuisbrede, met name beleidsmatige, processen. Eind 2005 is de initiële accreditatie aangevraagd. In 2006 zal verder gegaan worden met de interne audits en waar nodig het implementeren van ziekenhuisbrede processen of onderdelen van processen. 3.4 Personeelsbeleid Personeelsbeleid De prioriteiten op het gebied van personeelsbeleid in het verslagar lagen op de volgende gebieden: Arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie Versterken wervingskracht intern Versterken leren en leerklimaat Deze punten komen naast andere - in dit hoofdstuk 5 aan de orde. 3.5 Financieel beleid De financiële situatie van Gelre ziekenhuizen was in het ar 2004 verbeterd en voor 2005 was een sluitende begroting opgesteld. De resultaten over 2005 zijn goed geweest en daarnaast was er nog sprake van een positief resultaat over voorgaande ren. 12

13 3.5.1 Productie De gerealiseerde productie van 2005 was wederom hoger dan in 2004: De poliklinische productie is 2,2% hoger; Het aantal opnamen is 2,5% lager Het aantal dagopnamen is 12,9% hoger Werkelijk 2004 Werkelijk 2005 Gewogen EPB s Gewogen opnamen Dagopnamen De stijging van de productie was in 2005 alleen duidelijk minder groot dan voorgaande ren. Verder was er wel sprake van verdergaande en zeer forse substitutie van opnamen naar dagopnamen. Dit leidde zelfs tot een daling van het aantal opnamen. Inclusief die dagopnamen gerekend, is de gemiddelde verpleegduur gelijk gebleven (3,8) Financieel resultaat Het financiële resultaat bedraagt 4,5 miljoen positief. Het operationele resultaat over het ar 2005 is goed en wordt met name verklaard door - meer productie dan begroot (inclusief PAAZ) 2,0 miljoen Hierbij dient opgemerkt te worden dat de totale productie iets lager is dan de afspraak die met de Zorgverzekeraars is gemaakt. - vrijvallen beleidsruimte 1,0 miljoen - onderschrijding personeelskosten 1,0 miljoen (minder inzet fte s en hogere compensatie voor loonstijging dan begroot) - lagere kosten voor de premie WAO dan begroot 0,9 miljoen. De directe exploitatiekosten zijn in 2005 in totaal gelijk aan de begroting. Hierin komt een grote mate van kostenbewustzijn en budgetdiscipline tot uitdrukking. Gegeven de productieontwikkeling mag tevens worden gesproken van een verdere efficiencyverbetering Daarnaast zijn er voordelige resultaten over voorgaande ren van 2,0 miljoen: - nacalculatie meerproductie 2004 conform afspraken met Zorgverzekeraars teruggedraaide landelijke efficiencykorting conform landelijke afspraken - correctie budget Deze zijn aangewend om de wettelijke c.q. benodigde voorzieningen te treffen, te weten: - voorziening jubileumuitkeringen (wettelijk) 1,3 miljoen - voorziening BTW-heffingen afgelopen ren 1,2 miljoen Bestemming resultaat Het resultaat van 4,5 miljoen zal voor 4,0 miljoen worden toegevoegd aan de Reserve Aanvaarbare Kosten met als belangrijkste oogmerk de benodigde versterking van onze solvabiliteit. Voor 0,5 miljoen zal het worden toegevoegd aan de Reserve Vernieuwingsfonds waarmee dit fonds in omvang verdubbeld. Zodoende ontstaat er een bedrag van enige omvang om vernieuwingen te entameren, naast de arlijkse beleidsruimte zoals elk ar opgenomen in de begroting. 13

14 3.5.4 Ontwikkeling liquiditeit De liquiditeit is in 2005 verbeterd. De verhouding tussen vorderingen (inclusief onderhanden werk) en liquide middelen enerzijds en vlottende passiva anderzijds is bijna 1,0 (de gemiddelde norm). Wel is er sprake van veel onderhanden werk als gevolg van de nieuwe DBC systematiek ( 47,8 miljoen). Hier tegenover staat bevoorschotting van de Zorgverzekeraars maar deze dekt dit bedrag slechts beperkt (circa 30%). Voor het restant zijn er regelingen getroffen die de extra rentekosten compenseren Ontwikkeling solvabiliteit Door voornoemd financieel resultaat stijgt het eigen vermogen van 12,4 naar 16,9 miljoen. Dit komt neer op een budgetratio (conform de berekening van het Waarborgfonds) van 10,8%. In de meerrenprognose wordt er vanuit gegaan dat pas eind 2008 het percentage boven de 10% zou komen. Hier wordt dus op vooruit gelopen. Maar gegeven het feit dat een percentage van tussen de 12 en 15% op dit moment door veel partijen als een gezonde financiële positie wordt gezien, mede in het licht van de verdere marktontwikkeling en de invoering van het NKC-model, is deze solvabiliteitsontwikkeling zeer gewenst c.q. noodzakelijk. 3.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen/samenleving Uit de missie van Gelre ziekenhuizen zijn de volgende onderwerpen in dit kader van belang: Wij hebben zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers Goed gemotiveerde medewerkers zijn van essentieel belang. Naast veiligheid, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden verdienen zij respect, openheid en betrouwbaarheid. Aandacht dient ook uit te gaan naar de mogelijkheid van medewerkers zich verder te ontplooien en het bieden van een loopbaanperspectief. Zonder ontwikkeling van de medewerkers komen er geen veranderingen die leiden tot zorgvernieuwing en de daarbij horende organisatieverandering. Wij zijn een opleidingskliniek Wij zullen ons als opleidingskliniek verder ontwikkelen. Als zodanig blijven wij op zoek naar professioneel hoogwaardige kennis en bieden wij deze kennis aan om in de behoefte aan opleiding en scholing te voorzien, zowel in die van onszelf als in die van anderen. Een gezond opleidingsklimaat komt primair ten goede aan de kwaliteit van zorg. Wij willen kennis en opleidingsmogelijkheden ook optimaal ten goede laten komen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek naar behandeltechnieken van specifieke patiëntengroepen en zorgprocessen. Wij verbeteren onze kwaliteit en innoveren continu Wij zullen inspelen op nieuwe behoeften van patiënten in onze regio. Kwaliteitsverbetering en innovatie van ons zorgaanbod en van onze infrastructuur, waaronder de informatie- en communicatietechnologie, staan hoog in ons vaandel. Hierin vindt het concept van ziekenhuisnieuwe- stijl onder meer zijn uitwerking. Wij communiceren open over onze activiteiten Gelre ziekenhuizen wil een zelfbewuste organisatie zijn. Wij communiceren over al onze activiteiten in openheid met onze omgeving. Wij zijn een maatschappelijke onderneming Als maatschappelijke onderneming werken wij mét mensen vóór mensen. Wij maken keuzen gezien het beschikbare budget. Dit budget wenden wij op een doelmatige en doeltreffende wijze aan. Hierover leggen wij verantwoording af aan onze omgeving. Onze positie als ziekenhuis en partner in de zorgverlening in de regio wordt bepaald door de huidige wet- en regelgeving. Wij financieren onze zorgverlening primair uit de reguliere geldstromen. Hiernaast willen wij gebruik maken van andere geldstromen om nieuw zorgaanbod te realiseren. 14

15 Voor wat betreft de inspanningen in het verslagar op de genoemde deelgebieden kunnen specifiek genoemd worden: De projectmatige aanpak van kwaliteitsbeleid en prestatie-indicatoren; De Gelrebrede werkconferenties ten aanzien van rendementsdenken en patiëntveiligheid; De bevordering van de verdere ontwikkeling en implementatie van het Bedrijfs Hulp Verlenings-beleidsplan; Het onderkennen van de noodzaak om op een verantwoorde manier met maatschappelijke gelden om te gaan en als afgeleide daarvan het ontwikkelen van een nieuw inkoopbeleid; Het continueren van de uitvoering van het meerrenbeleidsplan Veiligheid; De keuze om een nieuwe werkwijze te hanteren omtrent inzet en begeleiding door de bedrijfsarts, naar aanleiding van onvrede met de oude situatie aan de hand van gehouden evaluatiesessies; Vervolg geven aan het milieubeleid door de in 2004 opgestelde nota Planning milieuzorg in Gelre ziekenhuizen uit te voeren. 3.7 Toekomstige ontwikkelingen Zoals genoemd in paragraaf 3.2 is de wijziging in de financiering van de kapitaallasten (normatief huisvestingskader) van groot belang voor Gelre ziekenhuizen. Op basis van dit nieuwe systeem zal Gelre ziekenhuizen in Zutphen een nieuw ziekenhuis bouwen dat in 2010 gereed dient te zijn. Essentieel in het nieuwe regime is dat de bouwinvestering niet meer wordt nagecalculeerd en door de Overheid gegarandeerd, maar dat de gepleegde investeringen vanuit de productie moeten worden terugverdiend. In het proces van nieuwbouw locatie Zutphen zal het eerste halfar van 2006 benut worden voor imago-onderzoek, ontwikkeling van zorgconcepten en scenarioanalyse. Dit alles zal moeten leiden tot een businessplan dat medio 2006 gereed dient te zijn en vervolgens aan banken kan worden voorgelegd om tegen zo gunstig mogelijke condities een lening te verkrijgen. Cruciaal in dit proces is het realiteitsgehalte van het businessplan, hetgeen in belangrijke mate zal worden bepaald door de mate van robuustheid van het gekozen zorgconcept, getoetst ten opzichte van verschillende toekomstscenario s. Marktwerking in de gezondheidszorg krijgt in toenemende mate zijn beslag. Gelre ziekenhuizen heeft als missie dat het hoogwaardige medisch specialistische diagnostiek, behandeling en zorg aan patiënten in hun eigen leefomgeving wil bieden volgens de kernwaarden: deskundig, betrokken, bereikbaar en behulpzaam. Gelre wil deze zorg blijven bieden. Concurrentie van bijvoorbeeld ZBC s op het terrein van specifieke ingrepen vraagt ook van Gelre ziekenhuizen een alerte houding en effectief handelen. Wij stellen ons echter op het standpunt dat de energie die dit vergt niet ten koste mag gaan van de aandacht die nodig is voor het kunnen uitoefenen van onze primaire functie, zoals in de missie verwoord. Wel is het van belang om ons nadrukkelijker af te vragen welke typen zorg wij in in welke omvang willen bieden op de twee locaties. Deze vraag staat dan ook centraal in de discussie over het te kiezen zorgconcept dat leidend zal zijn voor de nieuwbouw in Zutphen. In deze discussie zal uiteraard een relatie gelegd moeten worden met de te bieden zorgproducten op de locatie Apeldoorn. Gelre ziekenhuizen zal over een marktpositie moeten beschikken waarmee voldoende cliënten en patiënten worden gebonden die de opbrengsten genereren, nodig om de investeringen te kunnen doen die horen bij de missie en ambities van het ziekenhuis. De keuzes die patiënten daarin zelf maken zijn daarvoor het meest bepalend. Anderzijds mag de rol van huisartsen als verwijzers en de sturing van zorgverzekeraars via de polisvoorwaarden niet worden onderschat. Voor patiënten zijn ervaringen met betrekking tot kwaliteit, wachttijden, vriendelijkheid, sfeer en informatie zeer bepalend voor hun keuze. Hoe dominant de wens van nabijheid van het ziekenhuis ook mag zijn, met name in de electieve zorg is het keuzeproces steeds prominenter aanwezig. Wij zullen dus moeten zorgen dat wij onze zorgprocessen goed op orde hebben, vriendelijkheid en een goede sfeer uitstralen, effectief communiceren en volledige en tijdige informatie verstrekken. 15

16 Hoofdstuk 4 Corporate Governance 4.1 Bestuur Gelre ziekenhuizen hanteert de volgende Governance Code(s): Zorgbrede Governancecode Good Governancecode branche V&V (Arcares) NVZ Governancecode Ja Nee Ja Gelre ziekenhuizen hanteert de Zorgbrede Governancecode. In het verslagar hebben Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op basis van deze Zorgbrede Governancecode de volgende documenten aangepast c.q. opgesteld: Statuten van de Stichting Gelre ziekenhuizen; Reglement Raad van Toezicht; Reglement betreffende de samenstelling en procedure van benoeming, schorsing en ontslag van Leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht; Reglement Raad van Bestuur. In de nieuwe statuten wordt ondermeer expliciet aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht en is het enquêterecht vastgelegd. Er is een geheel nieuw reglement Raad van Toezicht dat aansluit bij de statuten, het reglement Raad van Bestuur en het reglement betreffende de samenstelling en de procedure benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In het laatste reglement is ondermeer het algemene profiel van de leden van de Raad van Toezicht aangepast, aansluitend bij de door de NVTZ aangegeven eisen Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen is verantwoordelijk voor de algehele voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid. Hij doet dit binnen de beleidsdocumenten, goedgekeurd door de Raad van Toezicht, conform de statuten en het bestuursreglement. Daarnaast heeft hij de hoogste leiding in de organisatie en ziet hij toe dat het beleidsplan voor de organisatie wordt uitgevoerd. De Raad van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur en bestaat uit een voorzitter en twee leden (zie voor de samenstelling hieronder). De samenstelling van de Raad van Bestuur is in het verslagar ongewijzigd gebleven. De drie leden van de Raad van Bestuur kennen ieder een aantal specifiek toegewezen aandachtsgebieden. De taakverdeling van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op zowel de aansturing van de verschillende bedrijfsonderdelen van Gelre ziekenhuizen, als op functionele taakgebieden zoals zorgbeleid, HRM-beleid, Financiën & Control, Kwaliteitsbeleid en ICT. Met inachtneming van de statutaire goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht voert de Raad van Bestuur een beleid dat gericht is op een hoogwaardige zorg, hoogwaardige patiëntenservice en hoogwaardige organisatie. Het meerrenbeleidsplan Gelre vernieuwt krijgt zijn realisatie via de arlijkse beleids- en begrotingscyclus en het opstellen van arplannen door alle zorgeenheden, diensten en afdelingen. De werkwijze van de Raad van Bestuur is geheel conform de gestelde vereisten van de Zorgbrede Governancecode. Door de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht zijn in het verslagar functioneringsgesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur en met de drie leden gezamenlijk. Ter voorbereiding hierop zijn gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de directeur POO&I. Geconstateerd is dat de huidige Raad van Bestuur goed functioneert, de onderlinge relaties zijn goed, er is draagvlak in de organisatie en de Raad van Bestuur heeft een positief (financieel) resultaat over 2005 bewerkstelligd. 16

17 De Raad van Toezicht heeft in het verslagar geen redenen gehad om te veronderstellen dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling bij de leden van de Raad van Bestuur. In het verslagar en het ar daarvoor is tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een discussie gevoerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van variabele beloning voor de leden van de Raad van Bestuur. Daarbij is door de Raad van Bestuur het standpunt ingenomen dat indien variabele beloning geïntroduceerd zou worden, het niet verstandig zou zijn om dit alléén voor de leden van de Raad van Bestuur te doen, maar dat dit voor de gehele organisatie zou moeten gaan gelden. Na uitvoerige analyse van de systematiek, te formuleren criteria en de financiële consequenties is door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk de conclusie getrokken dat de toepassing van variabele beloning in Gelre ziekenhuizen op dit moment geen haalbare kaart is. Wel zijn door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, afspraken gemaakt met betrekking tot een aantal specifieke criteria voor de arlijkse beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur (zowel individueel als collectief) in relatie tot het vaste inkomen. Dit naast het algemeen oordeel van de Raad van Toezicht over het functioneren van de Raad van Bestuur. Voor wat betreft de beoordeling van de Raad van Bestuur als geheel is hierbij onderscheid gemaakt naar indicatoren met betrekking tot de financiële positie van het ziekenhuis, de motivatie van de medewerkers en de waardering van de patiënten. Ten aanzien van de beoordeling van de individuele leden zijn specifieke accenten aangebracht, gerelateerd aan de portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur. Met ingang van het ar 2006 zal de Raad van Toezicht op basis van deze criteria het functioneren van de Raad van Bestuur (gezamenlijk en individueel) beoordelen. Samenstelling Raad van Bestuur per Naam Bestuursfunctie M/V R.V.W.M. Lantain voorzitter Raad van Bestuur M G.J. Heuver lid Raad van Bestuur M M.A. Imkamp lid Raad van Bestuur M Medisch stafbestuur Apeldoorn en Zutphen Samenstelling Medisch stafbestuur Apeldoorn per Naam Bestuursfunctie M/V Dr. J.D.E. van Suijlen Voorzitter M Dr. P.H.M. van de Weijer Vice-voorzitter M A.J.M. van Hogerwou Penningmeester M Mw. C.M. Essink-Tjebbes, Bestuurslid V Samenstelling Medisch stafbestuur Zutphen per Naam Bestuursfunctie M/V F.J. Mud, Voorzitter M mw. T.S. Verhoeks Secretaris V dr. Y.K. Nio, Penningmeester M H.G.J. van Cappelle Bestuurslid M dr. M.L.M.J. Goessens Bestuurslid M mw. H.C. Tjeerdsma Voorzitter ondernemerscommissie V 17

18 4.1.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen is tezamen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Stichting Gelre ziekenhuizen en voor de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en benoemt één van de leden als voorzitter. De cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. Deze zetel wordt op dit moment bezet door de heer Bakker. Elk lid van de Raad van Toezicht dient onafhankelijk te zijn. In de statuten is beschreven wanneer een lid van de Raad van Toezicht als niet onafhankelijk kan worden aangemerkt. In principe vergadert de Raad van Toezicht vijf keer per ar, in aanwezigheid van de voltallige Raad van Bestuur. Frequent wordt, gekoppeld aan een reguliere vergadering, een themabespreking gevoerd. De thema s zijn veelal afgeleid van de actuele ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en de concrete ontwikkelingen binnen Gelre ziekenhuizen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagar ongewijzigd gebleven (zie hieronder). De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code. Jaarlijks worden functionerings-en beoordelingsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur, individueel en gezamenlijk. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren tweearlijks. De Raad van Toezicht acht namelijk een tweearlijkse evaluatie toereikend bij een vergaderfrequentie van vijf keer per ar, dit in afwijking van het gestelde in de Zorgbrede Governance Code. Gekoppeld aan deze tweearlijkse zelfevaluatie vindt tevens een evaluatiegesprek plaats over het wederzijds functioneren van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De in 2005 uitgevoerde zelfevaluatie heeft als belangrijkste conclusie opgeleverd dat de toezichtsrol zich veelal heeft geconcentreerd op de financiële situatie van het ziekenhuis, de kwaliteit van het bestuur en de beheersing en aansturing van de vernieuwbouw Apeldoorn. Wat minder uit de verf komt is het toezicht op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Geconcludeerd is dat men daar graag meer over geïnformeerd zou willen worden. Met de Raad van Bestuur zijn hiertoe afspraken gemaakt. De Raad van Toezicht wordt inmiddels structureel geïnformeerd over: rapportages vanuit het structurele patiëntenwaarderingsonderzoek medische prestaties, aan de hand van de IGZ-prestatie-indicatoren; het verloop van de wacht- en toegangstijden. De Raad van Toezicht verleende in het verslagar 2005 goedkeuring aan: de arrekening 2004; het meerreninvesteringskader; de herziening van de statuten van de Stichting Gelre ziekenhuizen; het reglement Raad van Toezicht; het reglement Raad van Bestuur; het reglement betreffende de samenstelling en procedure van benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht; de profielschets van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (per 1 juli 2006); de begroting In de vorm van een themabespreking heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan: het nieuwe financieringssysteem voor kapitaallasten: het normatief huisvestingskader; medisch ethische vraagstukken; strategische ontwikkeling en positionering van Gelre ziekenhuizen. Uiteraard is in het verslagar veel aandacht besteed aan de voortgang van de vernieuwbouw van de locatie Apeldoorn en de asbestproblematiek van de locatie Zutphen. Eind 2005 heeft de Raad van Toezicht met vreugde kunnen vaststellen dat het ministerie van VWS in een startbrief kenbaar heeft gemaakt te willen meewerken aan de bouw van een nieuwe ziekenhuislocatie in Zutphen. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is per 1 nuari 2005 bijgesteld, enerzijds omdat deze sinds 1999 op hetzelfde niveau was gebleven en anderzijds bleek een verhoging wenselijk gezien de resultaten van een inventarisatie naar de vergoedingsregelingen in de omliggende ziekenhuizen van vergelijkbare grootte. 18

19 Samenstelling Raad van Toezicht per Naam Bestuursfunctie M/V prof. mr. J.W.J. Besemer voorzitter Raad van Toezicht M J. R. Nieukerke vice-voorzitter Raad van Toezicht M J.A. Bakker lid Raad van Toezicht M drs. G.J.M. de Cock lid Raad van Toezicht M prof. dr. J.C. Looise lid Raad van Toezicht M mw M.J. Louppen-Laurant lid Raad van Toezicht V ir. E. van Venrooy lid Raad van Toezicht M 4.2 Bedrijfsvoering Planning & Controlcyclus Gelre ziekenhuizen hanteert een Planning en Controlcyclus die in hoofdlijnen bestaat uit de volgende onderdelen: Een meerrenprognose van de kosten en opbrengsten - onderliggende meerreninvesteringsbegrotingen voor de medische en overige inventaris en voor de ICT Deze meerren prognose wordt arlijks bijgesteld. Een arlijkse beleids-en begrotingsprocedure die achtereenvolgens bestaat uit - een kaderbrief van de RvB - arplannen en conceptbegrotingen van alle budgethouders - gezamenlijke besprekingen begroting, knelpunten en prioriteiten - vaststellen en terugkoppelen (deel)begrotingen Maandelijkse managementinformatie - ziekenhuisbreed en per budgethouder - productie (totaal in FB-parameters en B-segment apart) - personeelsinzet - kosten Administratieve organisatie en interne controle Binnen Gelre ziekenhuizen functioneert een interne controlefunctionaris die direct valt onder de financieel directeur en die direct kan rapporteren aan de RvB en de externe accountant. Gelre ziekenhuizen heeft haar AO inzake de DBC-registratie en -facturering, waaronder begrepen de noodzakelijke functiescheidingen en taakverdelingen, AO-beschrijvingen en dergelijke, gedurende het ar 2005 in overeenstemming gebracht met de voorschriften van de Kaderregeling, met uitzonderingen van vijf deelprocessen waarvan de beschrijving nog niet afdoende is vastgelegd Beheer/control samenwerkingsverbanden Het aantal samenwerkingsverbanden is zeer beperkt en gezien de aard van deze verbanden is het risico dat de organisatie hier loopt zeer beperkt c.q. te verwaarlozen. 19

20 4.3 Ondernemingsraad Taken en werkwijze Ondernemingsraad Taken en werkwijze Ondernemingsraad Is binnen de verslagleggende organisatie een OR ingesteld? Is de taakverdeling en werkwijze van de OR vastgelegd in een reglement? Beschikt de OR over een budget binnen de begroting? Ja Ja Ja De Ondernemingsraad (OR) van Gelre ziekenhuizen richt zich in zijn visie op de missie van het ziekenhuis. Hierbij nemen de zorg voor het welzijn en ontwikkeling van de medewerkers èn het bieden van hoogwaardige medisch specialistische zorg voor de OR een belangrijke plaats in. Voor de OR betekent dit dat gemotiveerde en betrokken medewerkers een voorwaarde zijn om deze missie waar te kunnen maken. De OR kent een reglement en beschikt arlijks over een eigen budget dat onderdeel uitmaakt van de begroting van het ziekenhuis Samenstelling Ondernemingsraad per Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen COR C. Eikelboom voorzitter OR lid Dagelijks Bestuur lid commissie Pisa F.G.C. van Lent secretaris OR lid Dagelijks Bestuur lid commissie VGWM lid Financiële commissie W. van Ark lid commissie Pisa lid commissie PR Mw. J. van Benthem voorzitter commissie PR lid commissie VGWM W. F. Das lid commissie VGWM H. ter Haar lid commissie Pisa F.C.H. Jurrjens lid commissie Pisa M.A.C. Lokker voorzitter Financiële commissie H.H. Meijer J.R. Mochèl J.H.N. Sellink P.C. Versteeg Mw. M. de Witte H.M.G. Wierink lid commissie VGWM lid commissie PR voorzitter commissie VGWM lid commissie VGWM lid Financiële commissie lid commissie Pisa lid Financiële commissie voorzitter commissie Pisa lid commissie Pisa lid commissie VGWM lid Financiële commissie 20

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid Naam en typering Instelling: naam en typering Naam/omschrijving van instelling (1) Omschrijving, typering

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Gelre ziekenhuizen

Jaarverslag 2004. Gelre ziekenhuizen Jaarverslag 2004 Gelre ziekenhuizen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Hoofdstuk 1: Verantwoordingen... 7 1.1 Missie en Zorgvisie... 7 1.2 Doelstellingen en resultaten... 8 1.3 Transparantie:

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie