Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen"

Transcriptie

1 Agenda Algemeen bestuur Op 5 december 2007, aanvang uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002908* Barcode : *07I002908* Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht Bepaling primus bij hoofdelijke stemming 2. Notulen* en besluitenlijst Notulen en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 3 oktober Besluit: het algemeen bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst vast. Bijlage 3. Mededelingen a. Stuwen Bovenmark b. Watersysteemrapportage (voorheen jaarverslag) c. Stand van zaken Watertoets d. IGA Aa en Weerijs e. Gebruik Post Onvoorzien op de Begroting Besluit: het algemeen bestuur neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. Bijlage Bijlage Bijlage Nazending Nazending 4. Ingekomen stukken a. Brief H. Machielse en antwoord DB b. Brief provincie inzake Jaarrekening c. Brieven inzake motie Bezoldiging directie NWB d. Brief inzake 5 e lijn SNB Besluit: het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan. 5. Verslagen Regiocommissies a. Verslag commissievergadering regio Midden d.d. 15 augustus en 2 oktober 2007 b. Verslag commissievergadering regio West d.d. 2 oktober 2007 c. Verslag commissievergadering regio Oost d.d. 2 oktober 2007 Besluit: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 6. Verslagen AB-commissies a. Verslag commissievergadering Beleid en Investeringen d.d. 14 november 2007 b. Verslag commissievergadering Beheer en Onderhoud d.d. 14 november 2007 c. Verslag commissievergadering Bestuur en Middelen d.d. 14 november Besluit: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. Bijlage Nazending Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Nazending Nazending Nazending 7. J. Coppens Managementletter 4 Nazending

2 8. B&M / J. Coppens Planning & Controlcyclus 2008 De planning & control cyclus is grotendeels gelijk aan die van Ten aanzien van de P&C producten voorjaarsnota en investeringsplan zijn een aantal bestuurlijk relevante wijzgingen doorgevoerd. Wat betreft de planning is een en ander gebaseerd op de inmiddels vastgestelde bestuursroute. Besluit: het AB stemt in met de planning & control cyclus Bijlage 9. B&M / J. Coppens Beleidsbegroting 2008 en meerjarenraming De tarieven op basis van de begroting 2008 blijven binnen het in het Bestuursprogramma gestelde kader. De tarieven 2008 worden als volgt: Waterkwantiteit: ingezetenen 25,55 per woonruimte; gebouwd 0,39 per eenheid economische waarde van 2.500; ongebouwd 20,62 per hectare. Waterkering: ingezetenen 6,80 per woonruimte, gebouwd 0,19 per eenheid economische waarde van 2.500; ongebouwd 10,58 per hectare. Waterkwaliteit: 49,50 per v.e. Besluit: het AB stemt in met: 1. de vaststelling van de voorliggende begroting 2008 en neemt kennis van de meerjarenraming ; 2. de onttrekkingen aan de egalisatiereserves van de diverse taken zoals vermeld in de begroting; 3. de machtiging aan het dagelijks bestuur tot het beschikken over de post onvoorzien en de machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen; 4. de wijziging van de sleutel vanaf 2007 voor toerekening van het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank over taken keringenbeheer, kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer op basis van de nettolasten. Bijlage 10. B&M / J. Coppens Wijzigingen belastingverordeningen (vaststelling Bijlage tarieven 2008) De tarieven 2008 voor de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing volgen uit de begroting De formele juridische vaststelling van de tarieven 2008 geschiedt door een wijziging van de omslagverordening en de heffingsverordening. Besluit: het AB stemt in met de wijziging van de omslagverordening en de heffingsverordening. 11. B&M / A. Dielissen Switch transaction Nazending * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -2-

3 12. B&M / A. Dielissen 13. B&M / J. Coppens Masterplan MVO Bijlage Het algemeen bestuur heeft op 3 oktober de ambitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vastgesteld. In de betreffende nota is toegezegd dat op 5 december het algemeen bestuur een masterplan MVO zal ontvangen. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het toepassen van de richtlijnen in het masterplan MVO. Herijking Buitenlandbeleid Bijlage Vanuit het DB is de vraag gerezen of het niet goed zou zijn als het waterschap zich zou herbezinnen op het huidige buitenlandbeleid. Deze nota geeft een overzicht van argumenten en criteria die een rol spelen bij het internationaal beleid. Vervolgens worden er drie opties uiteengezet aan de hand waarvan het bestuur richting kan geven aan het buitenlandbeleid. Besluit: het AB stemt in met het voorstel om het internationale beleid van het waterschap uit te breiden volgens de geschetste opties B en C en reserveert daarvoor een jaarlijks bedrag van ,- op de exploitatiebegroting. Een belangrijke voorwaarde is dat het waterschap niet geheel zelfstandig op zoek gaat naar internationale projecten. Internationale samenwerking wordt bij voorkeur gestart op verzoek van een vragende partij. Het waterschap zoekt daarbij samenwerking met ketenpartners en maakt gebruik van bestaande netwerken op dit gebied. 14. B&I / P. de Gier 15. B&I / P. de Gier Beleidsnota zuiveren met ambitie Brabantse Delta is een kostenbewust en efficiënt waterschap. De ambitie vanuit de zuiveringstaak is het optimaliseren van de waterketen, waarbij de focus op efficiency wordt gehouden, maar nadrukkelijk meer aandacht wordt geschonken aan de kernthema s duurzaamheid, betrouwbaarheid en samenwerking. Deze thema s zijn ingevuld met een pakket maatregelen op het gebied van energiebesparing, hergebruik, innovatie en het voldoen aan wet- en regelgeving (MVO-keurmerk. Besluit: het AB stemt in met a) de beleidsnota Zuiveren met ambitie en b) een principebesluit tot het nemen van de beschreven maatregelen voor de korte en de middenlange termijn. Overdracht muskusrattenbestrijdingsorganisatie Bijlage Nazending 16. B&M / J. Coppens Vaststelling wijziging Archiefverordening waterschap Brabantse Delta De wijziging betreft de aanwijzing van het regionaal archief Tilburg als archiefbewaarplaats en het verwijderen van de archiefbewaarplaats in de regio Oost. Besluit: het AB stemt in met de vaststelling van de 1 e wijziging Archiefverordening waterschap Brabantse Delta. Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -3-

4 17. B&M / A. Dielissen 18. B&I / J. van der Aa Vaststellen sociaal statuut Delta Waterlab In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2007 is besloten tot samenvoeging van de laboratoria van waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta en is opdracht gegeven aan de Stuurgroep om een en ander voor te bereiden en uit te werken. Op het personele vlak betekent dit onder andere dat er een Sociaal Statuut opgesteld moet worden dat afstemming behoeft met de vakbonden. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in diverse bijeenkomsten van het Bijzonder Georganiseerd Overleg. Dit heeft in de afrondende bijeenkomst van het BGO op 11 oktober 2007 geleid tot een onderhandelaarsakkoord over bijgevoegd Sociaal Statuut. Besluit: het AB stelt het bijgevoegde Sociaal Statuut Delta Waterlab vast. Ondertekening tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie Instemming met ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie voor de realisering van de wateropgaven in de provincie Noord-Brabant. Besluit: het AB stemt in met ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie voor de realisering van de wateropgaven in de provincie Noord- Brabant. Bijlage Bijlage 19. B&I / P. de Gier Stand van zaken Planstudie Volkerak/Zoommeer Informatie te geven over de stand van zaken met betrekking tot het vervolg van de Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer. Besluit: het AB neemt kennis van de stand van zaken inzake Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en stemt in met de voorgestelde zienswijze. Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -4-

5 20. B&I / P. de Gier Voorstel KRW maatregelen 2010 t/m 2015; stvaza IP project 7910 Fase 3 van het kaderrichtlijn water proces is afgerond. Resultaat is een voorstel voor maatregelen voor de eerste KRW planperiode (2010 t/m 2015). Het voorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke belangenorganisaties. De maatregelen zullen bijdragen aan het realiseren van de ecologische doelen tegen uiterlijk eind Het bereiken van de chemische doelen is lastiger en vooral afhankelijk van aanvullend Europees/landelijk beleid. De voorgestelde maatregelen worden haalbaar en betaalbaar geacht. Besluit: het AB stemt in met de uitwerking van de voorgestelde kaderrichtlijn water maatregelen in de concept teksten van het nieuwe waterbeheerplan (waterschap) en de KRW stroomgebiedbeheerplannen voor respectievelijk Maas en Schelde (rapportage aan de Europese Commissie). Een definitief besluit over de maatregelen zal in de tweede helft van 2009, na de formele inspraakronde, worden genomen met de vaststelling van de nieuwe plannen. Bijlage 21. B&I / J. van der Aa Aanvraag extra UVK voor extra kosten Vierde Bergboezem Informeren van het AB over de hogere kosten voor de realisatie fase 1 van de Vierde Bergboezem en goedkeuring van een extra uitvoeringskrediet. Besluit: het AB stemt in met een extra uitvoeringskrediet ten behoeve van fase 1 van het project Vierde Bergboezem. Bijlage 22. B&I / J. van der Aa Aankoop grond Vierde Bergboezem Bijlage Voor de inrichting van de Vierde Bergboezem zijn gronden nodig voor de aanleg van een kade. Hiervoor worden door het waterschap percelen gekocht die liggen onder en grenzen aan de geplande kade. Bij een viertal aankopen overschrijdt de aankoopsom het gemandateerde bedrag. Voor dergelijke aankopen is de instemming van het algemeen bestuur nodig. In totaal gaat het hier om een verwerving van ca 29,36.05 ha inclusief aankoopkosten. Besluit: het AB stemt in met de aankoop van 29,36.35 ha landbouwgrond inclusief aankoopkosten ten behoeve van de Vierde Bergboezem. * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -5-

6 23. B&I / J. van der Aa 24. B&I / J. van der Aa 25. B&O / P. Oonincx Vaststelling Inrichtingsplan en Inspraaknota Zwaluws getij Het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Zwaluws getij heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 4 zienswijzen binnengekomen. In de bijgevoegde inspraaknota zijn de zienswijzen verwoord en beoordeeld. Op grond van de beoordeling van de zienswijzen wordt een wijziging aangebracht in het ontwerp. Besluit: het AB stemt in met het vaststellen van de inspraaknota, de daaruit voortvloeiende planwijzigingen en het definitief ontwerp inrichtingsplan Zwaluws Getij. Op korte termijn verminderen blauwalgenoverlast Invulling geven aan de intentie van het DB om op korte termijn tot zichtbare resultaten in de waterkwaliteit te komen door het nemen van een investeringsbesluit (uitvoeringskrediet). Besluit: het AB stemt in met: de voorgestelde maatregelen om blauwalgenoverlast te reduceren in vijf stadswateren en twee havens voor een bedrag van 1,294 mln euro in 2008 uit te voeren, onder voorbehoud van samenwerking met de gemeente; het in 2008 uitwerken van maatregelen voor reductie van blauwalgenoverlast in vijf andere stadswateren ter uitvoering in Aanbestedingsbeleid Betreft vaststelling van het aanbestedingsbeleid door het algemeen bestuur. Besluit:het AB stemt in met de Nota Aanbestedingsbeleid waterschap Brabantse Delta 2006 en het daarin weergegeven aanbestedingsbeleid. Bijlage Bijlage Bijlage 26. B&O./ P. Oonincx Knelpuntenanalyse Nazending 27. Implementatie Waterschapswet Nazending 28. B&M / J. Coppens Voorstel voor het anders verwerken van agiowaardering SNB De verwachting is dat met ingang van boekjaar 2009 nieuwe verslaggevingvoorschriften in werking zullen treden. De accountant adviseert om, vooruitlopend hierop, de verslaglegging van de agiowaardering van SNB anders te verwerken. Besluit: Het AB stemt in met het verwerken van de eenmalige correctie herwaardering balanswaarde agio SNB in de jaarrekening Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -6-

7 29. B&O / P. Oonincx 30. B&O / P. Oonincx 31. B&O / C. Coppens Aanvraag UVK renovatie E-installatie rwzi's Lage Bijlage Zwaluwe en Willemstad In het IP is onder nummer 5035 de renovatie van de E-installatie voor kleine rwzi's opgenomen. Twee kleine rwzi's, te weten rwzi Lage Zwaluwe en rwzi Willemstad, vallen onder dit project. Beide zuiveringen voldoen op een aantal punten niet aan de thans geldende normen op het gebied van veiligheid en bedrijfszekerheid én door de verouderde technieken zijn beide zuiveringen niet geschikt om beheer op afstand te kunnen bedrijven. Om op een goede manier de procesvoering op afstand te kunnen voeren zijn aanvullende werken nodig. Besluit: het AB stemt in met de renovatie van de E-installaties voor rwzi's Lage Zwaluwe en Willemstad en stelt daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar. Aanvraag UVK renovatie influent-ontvangwerk en zandvang rwzi Nieuwveer De influent-ontvangwerken en de zandvanginstallatie van rwzi Nieuwveer is op diverse punten toe aan groot onderhoud en/of herziening naar de huidige stand der techniek en de actuele wetgeving op arboen milieugebied. De maatregelen, die in de voorbereidingsfase aan de hand van inspecties zijn vastgesteld, vormen samen dit renovatieproject. De strategie is gericht op een doelmatige en efficiënte realisatie van de maatregelen in Besluit: het AB stemt in met het project en met het toekennen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van de realisatie van het renovatieproject influent-ontvangwerken en zandvanginstallatie rwzi Nieuwveer. Aanvraag UVK civiele renovatie AWP (korte termijn maatregelen) inclusief afdekking vijzels persstation Roosendaal Persstations, leidingen en kelders van de AWP zijn inmiddels circa 35 jaar in bedrijf. Na een inspectie (project 2020) blijkt een eerste maatregelenpakket noodzakelijk om de civiele en bouwkundige installaties van de AWP in een zodanige staat te brengen dat tot na het jaar 2020 een bedrijfszekere werking gegarandeerd kan worden. Besluit: het AB stemt in met de projectaanpak en stelt een uitvoeringskrediet beschikbaar ten behoeve van instandhoudingproject 2039 civiele renovatie AWP, inclusief afdekking vijzels persstation Roosendaal. Bijlage Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -7-

8 32. B&O / C. Coppens 33. B&O / P. Oonincx 34. B&O / C. Coppens Aanvraag UVK Eigendommenbeheersysteem Betreft het informeren van het algemeen bestuur over de voortgang van de werkzaamheden op het gebied van het eigendommenbeheer en in te stemmen met het verzoek tot het beschikbaar stellen van Een uitvoeringskrediet voor de aanschaf van programma, licenties en implementatie van een eigendommenbeheer-systeem. Besluit: het AB stemt in met het advies om over te gaan tot aanschaf van de module Ergo en de implementatie daarvan. Hiervoor wordt een krediet verstrekt. Tevens neemt het AB kennis van de huidige stand van zaken met betrekking tot het eigendommenbeheer. Aanvraag UVK telecommunicatie Het verkrijgen van een krediet voor de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. Besluit: het AB stemt in met het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van een nieuwe telefonieinfrastructuur. Bijlage Bijlage Aanvraag UVK voor verwerving primaire waterkering Bijlage Het beleid van het waterschap, zoals verwoord in het Beheersplan waterkeringen, is erop gericht om alle bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde primaire waterkeringen (totaal circa 148 km) in eigendom te verkrijgen. Op dit moment is nog circa 9 kilometer (circa 70 ha) primaire waterkering in handen van derden (particulieren en gemeente Moerdijk). Ten behoeve van het verwerven van het eigendom van deze 9 km wordt een uitvoeringskrediet gevraagd. Besluit: het AB stemt in met verwerving van de resterende 9 kilometer (circa 70 ha) primaire waterkering en stelt hiervoor een krediet beschikbaar. 35. Rondvraag 36. Sluiting * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen en de verslagen van de AB-commissies kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. Breda, 2 november 2007 * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -8-

9 Vergadering algemeen bestuur d.d. 5 december 2007 Agendapunt 2 Nummer : *07I002656* Barcode : *07I002656* Besluitenlijst d.d. 3 oktober 2007 Agendapunt 1. Opening Spreekrecht Bepaling primus bij hoofdelijke stemming: AB-lid C. Jochems. 2. Instellen Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven en onderzoek van de benoemingsbescheiden van de heer M. van Osch. Besloten: Het AB wijst de heren Schots, Poppelaars, Hendrickx en Jochems aan voor de Commissie Geloofsbrieven. 3. Besluit inzake toelating tot lid van het algemeen bestuur. Besloten: Het AB besluit de heer M. van Osch te Roosendaal per 3 oktober 2007 toe te laten als lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ter vervulling van de opengevallen plaats in de belangencategorie Ingezetenen, kiesdistrict Afleggen Eed/Belofte 5. Notulen* en besluitenlijst Notulen en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 27 juni Besloten: het algemeen bestuur stelt de gewijzigde notulen en de besluitenlijst vast. 6. Mededelingen a. overzicht van juridische procedures in 2006 en 2007 (t/m 15 augustus 2007) b. Rapportage Integrale gebiedsanalyses. c. Structuurvisie West-Brabant. d. Interreg IVa projectvoorstel. e. Kwaliteitsplan Juridische Kwaliteitszorg. f. Vergaderingenoverzicht 2008 g. Klanttevredenheidsonderzoeken 2007; verbeteracties en vervolgaanpak Besloten: het algemeen bestuur neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 7. Ingekomen stukken a. Brief ZLTO afdeling Drimmelen inzake communicatie Binnenpolder met korte toelichting van het DB. b. Op verzoek van AB-lid Van der Burg het antwoord van de provincie inzake verzoek tot afkeuring jaarcijfers 2006 van waterschap Brabantse Delta. c. Muskus- en beverrattenbestrijding jaarverslag Besloten: het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan. 8. Verslagen Regiocommissies a. Verslag regiocommissie Oost d.d. 25 juni 2007 b. Verslag regiocommissie West d.d. 28 juni 2007 c. Verslag regiocommissie Midden d.d. 26 juni 2007 Besloten: het algemeen bestuur neemt de verslagen voor kennisgeving aan.

10 9. Verslagen AB-commissies a. Besprekingsverslag van de commissie Beleid en Investeringen. b. Besprekingsverslag van de commissie Beheer en Onderhoud. c. Besprekingsverslag van de commissie Bestuur en Middelen. Besloten: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 10. Personele wijziging in AB-commissie Bestuur & Middelen Door het ontslag van mevrouw Demirel vindt er een personele wijziging plaats in deze commissie voor de categorie Ingezetenen. Besloten: het AB benoemt: als lid van de commissie Bestuur en Middelen: de heer M. van Osch. 10a. Personele wijzigingen in Regio-adviescommissie West Door het ontslag van mevrouw Demirel vinden er personele wijzigingen plaats in deze commissie voor de categorie Ingezetenen. Besloten: Het algemeen bestuur benoemt de heer Schrijen tot plaatsvervangend lid in de Regio-adviescommissie West. 11. Managementletter Besloten: Het AB neemt de Managementletter voor kennisgeving aan. 12. Vaststelling ambitie Duurzaam Ondernemen In het bestuursprogramma kiest het algemeen bestuur voor een actieve rol in de samenleving. Het bestuur is van mening dat het waterschap een maatschappelijk betrokken organisatie dient te zijn. Besloten: Het algemeen bestuur kiest ervoor de hieronder geformuleerde ambitie te hebben ten aanzien van de bedrijfsvoering: Waterschap Brabantse Delta heeft de ambitie om in zijn bedrijfsvoering de principes toe te passen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt dit tot onderdeel van zijn missie. Dat houdt in dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de lange termijn consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten, daar verantwoording over aflegt en de dialoog aangaat met de belanghebbenden. Het waterschap is hierin vernieuwend en vat zijn kerntaken ruim op, passend bij het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie. Dit vindt plaats door een zorgvuldige afweging van maatschappelijke kosten en baten op de lange termijn. 13. Herijking buitenlandbeleid Dit agendapunt zal worden geagendeerd voor het AB van 5 december Inzet van agrarisch natuurbeheer bij ecologische verbindingszones Het algemeen bestuur conform toezegging van het DB informeren over de mogelijkheden voor het inzetten van agrarisch natuurbeheer bij ecologische verbindingszones. Besloten: Het algemeen bestuur verwerpt de motie van de fractie ongebouwd inzake agrarisch natuurbeheer en draagt verder het DB op agrarisch natuurbeheer door een agrariër tevens aanpalend eigenaar van een ecologische verbindingszone in eigendom bij het waterschap, in voorkomende gevallen mogelijk te maken met inachtneming van het bestaande aanbestedingsbeleid. 15. Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop Het 'voorlopig' ontwerp Inrichtingsplan Voorbos/ Broekloop heeft van 26 maart tot en met 9 mei 2007 ter inzage gelegen en er zijn 6 reacties binnengekomen. In de bijlage zijn de reacties verwoord en is de beoordeling gedaan. Op een enkele aanpassing na kan het ontwerp 'definitief' vastgesteld worden. Na controle van de situatie ter plaatse wordt de ophoging van de beekbodem in de Broekloop minder hoog uitgewerkt. Besloten: het AB stemt in met de inspraaknota inzake Voorbos/Broekloop en stelt het Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop vast. -2-

11 16. Inrichtingsplan 5 deelgebieden in projectgebied Chaamse beken Op verzoek van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau heeft het waterschap voor 5 deelgebieden een inrichtingsplan opgesteld. Het betreft de volgende gebieden: Zwartlaag, Chaams Broek, Zuidzijde Chaam, Staartenweg en (een deel van de) Strijbeekse Heide. Het plan is vooruitlopend op de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) tot stand gekomen ('geen-spijtmaatregel'). Met de uitvoering van dit plan worden uiterlijk medio 2008 de volgende doelen uit het Bestuursprogramma gerealiseerd: 55 ha verdrogingsbestrijding, 32 ha herstel natte natuurparels, 8 ha waterberging, 3 km beekherstel Besloten: het AB stemt in met het inrichtingsplan voor de 5 deelgebieden (activiteit 157), gelegen in het projectgebied "Chaamse Beken". 17. Bijdrage aan irichtingsplan waterberging/evz Molenbeek Roosendaal fase 1 Van de activiteit Waterberging/EVZ Molenbeek Roosendaal (IP nr. 7901) wordt de eerste fase uitgevoerd. Trekker van deze activiteit is de gemeente Roosendaal aangezien een belangrijk deel van de werkzaamheden in het Molenbeekpark van Roosendaal plaatsvindt. Het waterschap is, samen met Staatsbosbeheer, partner in het project. Het project omvat de aanleg van recreatie en verkeersvoorzieningen, waterberging, ecologische inrichting van de Molenbeek en de aanleg van een vispassage. Besloten: het AB stemt in met de bijdrage aan de inrichting van Molenbeek fase 1 ten behoeve van de genoemde doelrealisatie, waarbij de gemeente Roosendaal trekker is van het project en het waterschap partner. 19. Bijdrage aan Inrichtingsplan West-Brabantse waterlinie Zuid Het waterschap werkt samen met de gemeente Bergen op Zoom, Brabants Landschap en Evides aan de inrichting van de West Brabantse Waterlinie. De gemeente Bergen op Zoom is trekker van deze activiteit. Hoofddoel is cultuurhistorie; het herstel van het zuidelijk deel van de West Brabantse Waterlinie. Aangezien vernatting van de waterlinie een belangrijk onderdeel is van het plan is het waterschap hierbij betroken. Voor het waterschap zijn de te bereiken doelstellingen verdrogingbestrijding en waterberging. Besloten: het AB stemt in met met de bijdrage aan het plan voor herstel van de West Brabantse Waterlinie Zuid ten behoeve van de waterdoelen waterberging en verdrogingbestrijding. Het plan wordt onder leiding van de gemeente Bergen op Zoom uitgevoerd. 20. Uitvoering Inrichtingsplan Castelré (Merkske) Het waterschap trekt op verzoek van de landinrichtingscommissie Baarle Nassau de natuurbouw in het gebied Castelré. De natuurbouw volgt op de kavelaanvaardingswerken in het kader van de ruilverkaveling Baarle-Nassau. De kavelaanvaardingswerken zijn voor Castelré dit voorjaar afgerond. De natuurbouw omvat de plannen voor natuurontwikkeling als ontwikkeld in het kader van de ruilverkaveling Baarle-Nassau aangevuld met maatregelen vanuit de IGA het Merkske. Belangrijke doelrealisatie is de ontwikkeling van 168 ha natte natuurparel. De start van de uitvoering is gepland voor najaar Het werk is naar verwachting begin 2008 voltooid. Besloten: het AB stemt in met de uitvoering van het inrichtingplan Castelré (Natuurbouw) van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau. 18. Inrichtingsplan Tonnekreek - Keenehaven Voor het samengestelde project Integrale aanpak kreken en EVZ s is een inrichtingsplan opgesteld voor kreekherstel, realisatie EVZ, waterberging en natuurontwikkeling op gronden van Staatsbosbeheer en het waterschap. In het projectgebied 6, Tonnekreek-Keenehaven spelen diverse activiteiten die in onderstaande nota worden toegelicht. Voor de deelprojecten Integrale aanpak kreken en EVZ s, herstel grachten Fort Sabina en Vispassage Aalskreek wordt extra krediet aangevraagd. Besloten: het AB stemt in met: het inrichtingsplan "Integrale aanpak Tonnekreek" en neemt voor kennisgeving aan de stand van zaken van project 6: Tonnekreek- Keenehaven ; het beschikbaar stellen van extra krediet, ten behoeve van de deelprojecten Herstel grachten Fort Sabina, Vispassage Aalskreek en Integrale aanpak kreken en EVZ s Tonnekreek. -3-

12 21. Project Hazenmeren - Langematen fase 1 In het projectgebied 11 'Turfvaart/Bijloop' wordt het project 'Hazenmeren/Langematen fase 1' volledig ingericht. Het project behelst het herstel van het Hazenmeersven (3 ha), het verontdiepen en dempen van een aantal waterlopen (herstel natte natuurparel) en de aanplant van bos (2 ha). De gronden waarop het project zal worden gerealiseerd zijn in eigendom van Brabants Landschap en Trappistenklooster Maria Toevlucht". Met beide partijen inmiddels overeenstemming over de uitvoering van de plannen. Het definitief ontwerp is gereed en er is gestart met het opstellen van het bestek en bestekstekeningen. Besloten: het AB stemt in met het definitief ontwerp voor het project 'Hazenmeren/Langematen fase 1' en de verdere uitwerking en uitvoering hiervan. 22. Aanvraag UVK rwzi Bath, renovatie sliblijn Het projectdoel betreft de instandhouding van de slibverwerking op de rwzi Bath. Hiertoe dienen diverse versleten en verouderde onderdelen te worden vervangen. Daarnaast bestaat het project uit capaciteitsuitbreidingen in de sliblijn om te kunnen voldoen aan vergunningseisen inzake het tegengaan van slibuitspoeling. Besloten: het AB stemt in met de renovatie van de sliblijn van de rwzi Bath volgens project 2045 en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet. 23. Aanvraag UVK rwzi Halsteren korte termijn maatregelen De lozingsnorm van de zuivering Halsteren wordt regelmatig overschreden doordat er slibuitspoeling plaatsvindt vanuit de nabezinktank. Over enkele jaren wordt de zuivering naar aanleiding van de uitkomst van de OAS-studie aanzienlijk aangepast/uitgebreid. De frequente overschrijding van de lozingsnorm kan relatief snel voorkomen worden door een drietal maatregelen te nemen. Door deze maatregelen op korte termijn te treffen, wordt voorkomen dat de lozingseis nog jaren wordt overschreden. Besloten: het AB stemt in met de realisatie van de korte termijn maatregelen op de rwzi Halsteren en stelt daartoe een uitvoeringskrediet beschikbaar. 24. Aanvraag UVK Overdiepse Polder In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt de Overdiepse Polder ingericht om eens in de 25 jaar als meestromende berging te fungeren. Hiertoe wordt de huidige primaire waterkering verlaagd, een nieuwe dijk aangelegd en de waterhuishouding aangepast. Als beheerder is het waterschap bij de voorbereidende activiteiten betrokken. De voorbereiding eindigt volgens planning in Besloten: het AB stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de begeleiding en advisering in het project Overdiepse Polder voor de periode t/m Aanvraag UVK Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Goedkeuring uitvoeringskrediet en aangaan overeenkomst met Stichting GBKN-Zuid voor aanschaf, ingebruikname en onderhoud van de Grootschalige BasisKaart Nederland. Dit is de meest gedetailleerde topografische kaart van Nederland, beschikbaar voor het gehele beheergebied en binnenkort een van de authentieke basisregistraties voor de overheid. Gebruik door de overheid is dan verplicht. Gebruik van de GBKN zal de kwaliteit en uniformiteit van de watersystemen aanzienlijk verbeteren. Besloten: het AB stemt in met: 1. het per 1 januari 2008 beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van ,- voor aanschaf, ingebruikname en onderhoud van de GBKN. Deze investering is in het investeringsplan opgenomen voor het jaar 2009, maar de GBKN is recent voor het gehele beheergebied beschikbaar gekomen. De initiële aanschafkosten en de onderhoudskosten zijn structureel lager dan begroot. 2. het sluiten van een overeenkomst met Stichting GBKN-Zuid voor aanschaf en onderhoud van de GBKN. -4-

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie