Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen"

Transcriptie

1 Agenda Algemeen bestuur Op 5 december 2007, aanvang uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002908* Barcode : *07I002908* Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht Bepaling primus bij hoofdelijke stemming 2. Notulen* en besluitenlijst Notulen en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 3 oktober Besluit: het algemeen bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst vast. Bijlage 3. Mededelingen a. Stuwen Bovenmark b. Watersysteemrapportage (voorheen jaarverslag) c. Stand van zaken Watertoets d. IGA Aa en Weerijs e. Gebruik Post Onvoorzien op de Begroting Besluit: het algemeen bestuur neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. Bijlage Bijlage Bijlage Nazending Nazending 4. Ingekomen stukken a. Brief H. Machielse en antwoord DB b. Brief provincie inzake Jaarrekening c. Brieven inzake motie Bezoldiging directie NWB d. Brief inzake 5 e lijn SNB Besluit: het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan. 5. Verslagen Regiocommissies a. Verslag commissievergadering regio Midden d.d. 15 augustus en 2 oktober 2007 b. Verslag commissievergadering regio West d.d. 2 oktober 2007 c. Verslag commissievergadering regio Oost d.d. 2 oktober 2007 Besluit: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 6. Verslagen AB-commissies a. Verslag commissievergadering Beleid en Investeringen d.d. 14 november 2007 b. Verslag commissievergadering Beheer en Onderhoud d.d. 14 november 2007 c. Verslag commissievergadering Bestuur en Middelen d.d. 14 november Besluit: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. Bijlage Nazending Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Nazending Nazending Nazending 7. J. Coppens Managementletter 4 Nazending

2 8. B&M / J. Coppens Planning & Controlcyclus 2008 De planning & control cyclus is grotendeels gelijk aan die van Ten aanzien van de P&C producten voorjaarsnota en investeringsplan zijn een aantal bestuurlijk relevante wijzgingen doorgevoerd. Wat betreft de planning is een en ander gebaseerd op de inmiddels vastgestelde bestuursroute. Besluit: het AB stemt in met de planning & control cyclus Bijlage 9. B&M / J. Coppens Beleidsbegroting 2008 en meerjarenraming De tarieven op basis van de begroting 2008 blijven binnen het in het Bestuursprogramma gestelde kader. De tarieven 2008 worden als volgt: Waterkwantiteit: ingezetenen 25,55 per woonruimte; gebouwd 0,39 per eenheid economische waarde van 2.500; ongebouwd 20,62 per hectare. Waterkering: ingezetenen 6,80 per woonruimte, gebouwd 0,19 per eenheid economische waarde van 2.500; ongebouwd 10,58 per hectare. Waterkwaliteit: 49,50 per v.e. Besluit: het AB stemt in met: 1. de vaststelling van de voorliggende begroting 2008 en neemt kennis van de meerjarenraming ; 2. de onttrekkingen aan de egalisatiereserves van de diverse taken zoals vermeld in de begroting; 3. de machtiging aan het dagelijks bestuur tot het beschikken over de post onvoorzien en de machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen; 4. de wijziging van de sleutel vanaf 2007 voor toerekening van het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank over taken keringenbeheer, kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer op basis van de nettolasten. Bijlage 10. B&M / J. Coppens Wijzigingen belastingverordeningen (vaststelling Bijlage tarieven 2008) De tarieven 2008 voor de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing volgen uit de begroting De formele juridische vaststelling van de tarieven 2008 geschiedt door een wijziging van de omslagverordening en de heffingsverordening. Besluit: het AB stemt in met de wijziging van de omslagverordening en de heffingsverordening. 11. B&M / A. Dielissen Switch transaction Nazending * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -2-

3 12. B&M / A. Dielissen 13. B&M / J. Coppens Masterplan MVO Bijlage Het algemeen bestuur heeft op 3 oktober de ambitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vastgesteld. In de betreffende nota is toegezegd dat op 5 december het algemeen bestuur een masterplan MVO zal ontvangen. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het toepassen van de richtlijnen in het masterplan MVO. Herijking Buitenlandbeleid Bijlage Vanuit het DB is de vraag gerezen of het niet goed zou zijn als het waterschap zich zou herbezinnen op het huidige buitenlandbeleid. Deze nota geeft een overzicht van argumenten en criteria die een rol spelen bij het internationaal beleid. Vervolgens worden er drie opties uiteengezet aan de hand waarvan het bestuur richting kan geven aan het buitenlandbeleid. Besluit: het AB stemt in met het voorstel om het internationale beleid van het waterschap uit te breiden volgens de geschetste opties B en C en reserveert daarvoor een jaarlijks bedrag van ,- op de exploitatiebegroting. Een belangrijke voorwaarde is dat het waterschap niet geheel zelfstandig op zoek gaat naar internationale projecten. Internationale samenwerking wordt bij voorkeur gestart op verzoek van een vragende partij. Het waterschap zoekt daarbij samenwerking met ketenpartners en maakt gebruik van bestaande netwerken op dit gebied. 14. B&I / P. de Gier 15. B&I / P. de Gier Beleidsnota zuiveren met ambitie Brabantse Delta is een kostenbewust en efficiënt waterschap. De ambitie vanuit de zuiveringstaak is het optimaliseren van de waterketen, waarbij de focus op efficiency wordt gehouden, maar nadrukkelijk meer aandacht wordt geschonken aan de kernthema s duurzaamheid, betrouwbaarheid en samenwerking. Deze thema s zijn ingevuld met een pakket maatregelen op het gebied van energiebesparing, hergebruik, innovatie en het voldoen aan wet- en regelgeving (MVO-keurmerk. Besluit: het AB stemt in met a) de beleidsnota Zuiveren met ambitie en b) een principebesluit tot het nemen van de beschreven maatregelen voor de korte en de middenlange termijn. Overdracht muskusrattenbestrijdingsorganisatie Bijlage Nazending 16. B&M / J. Coppens Vaststelling wijziging Archiefverordening waterschap Brabantse Delta De wijziging betreft de aanwijzing van het regionaal archief Tilburg als archiefbewaarplaats en het verwijderen van de archiefbewaarplaats in de regio Oost. Besluit: het AB stemt in met de vaststelling van de 1 e wijziging Archiefverordening waterschap Brabantse Delta. Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -3-

4 17. B&M / A. Dielissen 18. B&I / J. van der Aa Vaststellen sociaal statuut Delta Waterlab In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2007 is besloten tot samenvoeging van de laboratoria van waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta en is opdracht gegeven aan de Stuurgroep om een en ander voor te bereiden en uit te werken. Op het personele vlak betekent dit onder andere dat er een Sociaal Statuut opgesteld moet worden dat afstemming behoeft met de vakbonden. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in diverse bijeenkomsten van het Bijzonder Georganiseerd Overleg. Dit heeft in de afrondende bijeenkomst van het BGO op 11 oktober 2007 geleid tot een onderhandelaarsakkoord over bijgevoegd Sociaal Statuut. Besluit: het AB stelt het bijgevoegde Sociaal Statuut Delta Waterlab vast. Ondertekening tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie Instemming met ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie voor de realisering van de wateropgaven in de provincie Noord-Brabant. Besluit: het AB stemt in met ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie voor de realisering van de wateropgaven in de provincie Noord- Brabant. Bijlage Bijlage 19. B&I / P. de Gier Stand van zaken Planstudie Volkerak/Zoommeer Informatie te geven over de stand van zaken met betrekking tot het vervolg van de Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer. Besluit: het AB neemt kennis van de stand van zaken inzake Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en stemt in met de voorgestelde zienswijze. Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -4-

5 20. B&I / P. de Gier Voorstel KRW maatregelen 2010 t/m 2015; stvaza IP project 7910 Fase 3 van het kaderrichtlijn water proces is afgerond. Resultaat is een voorstel voor maatregelen voor de eerste KRW planperiode (2010 t/m 2015). Het voorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke belangenorganisaties. De maatregelen zullen bijdragen aan het realiseren van de ecologische doelen tegen uiterlijk eind Het bereiken van de chemische doelen is lastiger en vooral afhankelijk van aanvullend Europees/landelijk beleid. De voorgestelde maatregelen worden haalbaar en betaalbaar geacht. Besluit: het AB stemt in met de uitwerking van de voorgestelde kaderrichtlijn water maatregelen in de concept teksten van het nieuwe waterbeheerplan (waterschap) en de KRW stroomgebiedbeheerplannen voor respectievelijk Maas en Schelde (rapportage aan de Europese Commissie). Een definitief besluit over de maatregelen zal in de tweede helft van 2009, na de formele inspraakronde, worden genomen met de vaststelling van de nieuwe plannen. Bijlage 21. B&I / J. van der Aa Aanvraag extra UVK voor extra kosten Vierde Bergboezem Informeren van het AB over de hogere kosten voor de realisatie fase 1 van de Vierde Bergboezem en goedkeuring van een extra uitvoeringskrediet. Besluit: het AB stemt in met een extra uitvoeringskrediet ten behoeve van fase 1 van het project Vierde Bergboezem. Bijlage 22. B&I / J. van der Aa Aankoop grond Vierde Bergboezem Bijlage Voor de inrichting van de Vierde Bergboezem zijn gronden nodig voor de aanleg van een kade. Hiervoor worden door het waterschap percelen gekocht die liggen onder en grenzen aan de geplande kade. Bij een viertal aankopen overschrijdt de aankoopsom het gemandateerde bedrag. Voor dergelijke aankopen is de instemming van het algemeen bestuur nodig. In totaal gaat het hier om een verwerving van ca 29,36.05 ha inclusief aankoopkosten. Besluit: het AB stemt in met de aankoop van 29,36.35 ha landbouwgrond inclusief aankoopkosten ten behoeve van de Vierde Bergboezem. * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -5-

6 23. B&I / J. van der Aa 24. B&I / J. van der Aa 25. B&O / P. Oonincx Vaststelling Inrichtingsplan en Inspraaknota Zwaluws getij Het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Zwaluws getij heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 4 zienswijzen binnengekomen. In de bijgevoegde inspraaknota zijn de zienswijzen verwoord en beoordeeld. Op grond van de beoordeling van de zienswijzen wordt een wijziging aangebracht in het ontwerp. Besluit: het AB stemt in met het vaststellen van de inspraaknota, de daaruit voortvloeiende planwijzigingen en het definitief ontwerp inrichtingsplan Zwaluws Getij. Op korte termijn verminderen blauwalgenoverlast Invulling geven aan de intentie van het DB om op korte termijn tot zichtbare resultaten in de waterkwaliteit te komen door het nemen van een investeringsbesluit (uitvoeringskrediet). Besluit: het AB stemt in met: de voorgestelde maatregelen om blauwalgenoverlast te reduceren in vijf stadswateren en twee havens voor een bedrag van 1,294 mln euro in 2008 uit te voeren, onder voorbehoud van samenwerking met de gemeente; het in 2008 uitwerken van maatregelen voor reductie van blauwalgenoverlast in vijf andere stadswateren ter uitvoering in Aanbestedingsbeleid Betreft vaststelling van het aanbestedingsbeleid door het algemeen bestuur. Besluit:het AB stemt in met de Nota Aanbestedingsbeleid waterschap Brabantse Delta 2006 en het daarin weergegeven aanbestedingsbeleid. Bijlage Bijlage Bijlage 26. B&O./ P. Oonincx Knelpuntenanalyse Nazending 27. Implementatie Waterschapswet Nazending 28. B&M / J. Coppens Voorstel voor het anders verwerken van agiowaardering SNB De verwachting is dat met ingang van boekjaar 2009 nieuwe verslaggevingvoorschriften in werking zullen treden. De accountant adviseert om, vooruitlopend hierop, de verslaglegging van de agiowaardering van SNB anders te verwerken. Besluit: Het AB stemt in met het verwerken van de eenmalige correctie herwaardering balanswaarde agio SNB in de jaarrekening Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -6-

7 29. B&O / P. Oonincx 30. B&O / P. Oonincx 31. B&O / C. Coppens Aanvraag UVK renovatie E-installatie rwzi's Lage Bijlage Zwaluwe en Willemstad In het IP is onder nummer 5035 de renovatie van de E-installatie voor kleine rwzi's opgenomen. Twee kleine rwzi's, te weten rwzi Lage Zwaluwe en rwzi Willemstad, vallen onder dit project. Beide zuiveringen voldoen op een aantal punten niet aan de thans geldende normen op het gebied van veiligheid en bedrijfszekerheid én door de verouderde technieken zijn beide zuiveringen niet geschikt om beheer op afstand te kunnen bedrijven. Om op een goede manier de procesvoering op afstand te kunnen voeren zijn aanvullende werken nodig. Besluit: het AB stemt in met de renovatie van de E-installaties voor rwzi's Lage Zwaluwe en Willemstad en stelt daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar. Aanvraag UVK renovatie influent-ontvangwerk en zandvang rwzi Nieuwveer De influent-ontvangwerken en de zandvanginstallatie van rwzi Nieuwveer is op diverse punten toe aan groot onderhoud en/of herziening naar de huidige stand der techniek en de actuele wetgeving op arboen milieugebied. De maatregelen, die in de voorbereidingsfase aan de hand van inspecties zijn vastgesteld, vormen samen dit renovatieproject. De strategie is gericht op een doelmatige en efficiënte realisatie van de maatregelen in Besluit: het AB stemt in met het project en met het toekennen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van de realisatie van het renovatieproject influent-ontvangwerken en zandvanginstallatie rwzi Nieuwveer. Aanvraag UVK civiele renovatie AWP (korte termijn maatregelen) inclusief afdekking vijzels persstation Roosendaal Persstations, leidingen en kelders van de AWP zijn inmiddels circa 35 jaar in bedrijf. Na een inspectie (project 2020) blijkt een eerste maatregelenpakket noodzakelijk om de civiele en bouwkundige installaties van de AWP in een zodanige staat te brengen dat tot na het jaar 2020 een bedrijfszekere werking gegarandeerd kan worden. Besluit: het AB stemt in met de projectaanpak en stelt een uitvoeringskrediet beschikbaar ten behoeve van instandhoudingproject 2039 civiele renovatie AWP, inclusief afdekking vijzels persstation Roosendaal. Bijlage Bijlage * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -7-

8 32. B&O / C. Coppens 33. B&O / P. Oonincx 34. B&O / C. Coppens Aanvraag UVK Eigendommenbeheersysteem Betreft het informeren van het algemeen bestuur over de voortgang van de werkzaamheden op het gebied van het eigendommenbeheer en in te stemmen met het verzoek tot het beschikbaar stellen van Een uitvoeringskrediet voor de aanschaf van programma, licenties en implementatie van een eigendommenbeheer-systeem. Besluit: het AB stemt in met het advies om over te gaan tot aanschaf van de module Ergo en de implementatie daarvan. Hiervoor wordt een krediet verstrekt. Tevens neemt het AB kennis van de huidige stand van zaken met betrekking tot het eigendommenbeheer. Aanvraag UVK telecommunicatie Het verkrijgen van een krediet voor de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. Besluit: het AB stemt in met het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van een nieuwe telefonieinfrastructuur. Bijlage Bijlage Aanvraag UVK voor verwerving primaire waterkering Bijlage Het beleid van het waterschap, zoals verwoord in het Beheersplan waterkeringen, is erop gericht om alle bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde primaire waterkeringen (totaal circa 148 km) in eigendom te verkrijgen. Op dit moment is nog circa 9 kilometer (circa 70 ha) primaire waterkering in handen van derden (particulieren en gemeente Moerdijk). Ten behoeve van het verwerven van het eigendom van deze 9 km wordt een uitvoeringskrediet gevraagd. Besluit: het AB stemt in met verwerving van de resterende 9 kilometer (circa 70 ha) primaire waterkering en stelt hiervoor een krediet beschikbaar. 35. Rondvraag 36. Sluiting * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen en de verslagen van de AB-commissies kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. Breda, 2 november 2007 * Redactionele opmerkingen met betrekking tot de notulen kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de concernstaf. -8-

9 Vergadering algemeen bestuur d.d. 5 december 2007 Agendapunt 2 Nummer : *07I002656* Barcode : *07I002656* Besluitenlijst d.d. 3 oktober 2007 Agendapunt 1. Opening Spreekrecht Bepaling primus bij hoofdelijke stemming: AB-lid C. Jochems. 2. Instellen Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven en onderzoek van de benoemingsbescheiden van de heer M. van Osch. Besloten: Het AB wijst de heren Schots, Poppelaars, Hendrickx en Jochems aan voor de Commissie Geloofsbrieven. 3. Besluit inzake toelating tot lid van het algemeen bestuur. Besloten: Het AB besluit de heer M. van Osch te Roosendaal per 3 oktober 2007 toe te laten als lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ter vervulling van de opengevallen plaats in de belangencategorie Ingezetenen, kiesdistrict Afleggen Eed/Belofte 5. Notulen* en besluitenlijst Notulen en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 27 juni Besloten: het algemeen bestuur stelt de gewijzigde notulen en de besluitenlijst vast. 6. Mededelingen a. overzicht van juridische procedures in 2006 en 2007 (t/m 15 augustus 2007) b. Rapportage Integrale gebiedsanalyses. c. Structuurvisie West-Brabant. d. Interreg IVa projectvoorstel. e. Kwaliteitsplan Juridische Kwaliteitszorg. f. Vergaderingenoverzicht 2008 g. Klanttevredenheidsonderzoeken 2007; verbeteracties en vervolgaanpak Besloten: het algemeen bestuur neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 7. Ingekomen stukken a. Brief ZLTO afdeling Drimmelen inzake communicatie Binnenpolder met korte toelichting van het DB. b. Op verzoek van AB-lid Van der Burg het antwoord van de provincie inzake verzoek tot afkeuring jaarcijfers 2006 van waterschap Brabantse Delta. c. Muskus- en beverrattenbestrijding jaarverslag Besloten: het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan. 8. Verslagen Regiocommissies a. Verslag regiocommissie Oost d.d. 25 juni 2007 b. Verslag regiocommissie West d.d. 28 juni 2007 c. Verslag regiocommissie Midden d.d. 26 juni 2007 Besloten: het algemeen bestuur neemt de verslagen voor kennisgeving aan.

10 9. Verslagen AB-commissies a. Besprekingsverslag van de commissie Beleid en Investeringen. b. Besprekingsverslag van de commissie Beheer en Onderhoud. c. Besprekingsverslag van de commissie Bestuur en Middelen. Besloten: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 10. Personele wijziging in AB-commissie Bestuur & Middelen Door het ontslag van mevrouw Demirel vindt er een personele wijziging plaats in deze commissie voor de categorie Ingezetenen. Besloten: het AB benoemt: als lid van de commissie Bestuur en Middelen: de heer M. van Osch. 10a. Personele wijzigingen in Regio-adviescommissie West Door het ontslag van mevrouw Demirel vinden er personele wijzigingen plaats in deze commissie voor de categorie Ingezetenen. Besloten: Het algemeen bestuur benoemt de heer Schrijen tot plaatsvervangend lid in de Regio-adviescommissie West. 11. Managementletter Besloten: Het AB neemt de Managementletter voor kennisgeving aan. 12. Vaststelling ambitie Duurzaam Ondernemen In het bestuursprogramma kiest het algemeen bestuur voor een actieve rol in de samenleving. Het bestuur is van mening dat het waterschap een maatschappelijk betrokken organisatie dient te zijn. Besloten: Het algemeen bestuur kiest ervoor de hieronder geformuleerde ambitie te hebben ten aanzien van de bedrijfsvoering: Waterschap Brabantse Delta heeft de ambitie om in zijn bedrijfsvoering de principes toe te passen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt dit tot onderdeel van zijn missie. Dat houdt in dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de lange termijn consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten, daar verantwoording over aflegt en de dialoog aangaat met de belanghebbenden. Het waterschap is hierin vernieuwend en vat zijn kerntaken ruim op, passend bij het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie. Dit vindt plaats door een zorgvuldige afweging van maatschappelijke kosten en baten op de lange termijn. 13. Herijking buitenlandbeleid Dit agendapunt zal worden geagendeerd voor het AB van 5 december Inzet van agrarisch natuurbeheer bij ecologische verbindingszones Het algemeen bestuur conform toezegging van het DB informeren over de mogelijkheden voor het inzetten van agrarisch natuurbeheer bij ecologische verbindingszones. Besloten: Het algemeen bestuur verwerpt de motie van de fractie ongebouwd inzake agrarisch natuurbeheer en draagt verder het DB op agrarisch natuurbeheer door een agrariër tevens aanpalend eigenaar van een ecologische verbindingszone in eigendom bij het waterschap, in voorkomende gevallen mogelijk te maken met inachtneming van het bestaande aanbestedingsbeleid. 15. Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop Het 'voorlopig' ontwerp Inrichtingsplan Voorbos/ Broekloop heeft van 26 maart tot en met 9 mei 2007 ter inzage gelegen en er zijn 6 reacties binnengekomen. In de bijlage zijn de reacties verwoord en is de beoordeling gedaan. Op een enkele aanpassing na kan het ontwerp 'definitief' vastgesteld worden. Na controle van de situatie ter plaatse wordt de ophoging van de beekbodem in de Broekloop minder hoog uitgewerkt. Besloten: het AB stemt in met de inspraaknota inzake Voorbos/Broekloop en stelt het Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop vast. -2-

11 16. Inrichtingsplan 5 deelgebieden in projectgebied Chaamse beken Op verzoek van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau heeft het waterschap voor 5 deelgebieden een inrichtingsplan opgesteld. Het betreft de volgende gebieden: Zwartlaag, Chaams Broek, Zuidzijde Chaam, Staartenweg en (een deel van de) Strijbeekse Heide. Het plan is vooruitlopend op de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) tot stand gekomen ('geen-spijtmaatregel'). Met de uitvoering van dit plan worden uiterlijk medio 2008 de volgende doelen uit het Bestuursprogramma gerealiseerd: 55 ha verdrogingsbestrijding, 32 ha herstel natte natuurparels, 8 ha waterberging, 3 km beekherstel Besloten: het AB stemt in met het inrichtingsplan voor de 5 deelgebieden (activiteit 157), gelegen in het projectgebied "Chaamse Beken". 17. Bijdrage aan irichtingsplan waterberging/evz Molenbeek Roosendaal fase 1 Van de activiteit Waterberging/EVZ Molenbeek Roosendaal (IP nr. 7901) wordt de eerste fase uitgevoerd. Trekker van deze activiteit is de gemeente Roosendaal aangezien een belangrijk deel van de werkzaamheden in het Molenbeekpark van Roosendaal plaatsvindt. Het waterschap is, samen met Staatsbosbeheer, partner in het project. Het project omvat de aanleg van recreatie en verkeersvoorzieningen, waterberging, ecologische inrichting van de Molenbeek en de aanleg van een vispassage. Besloten: het AB stemt in met de bijdrage aan de inrichting van Molenbeek fase 1 ten behoeve van de genoemde doelrealisatie, waarbij de gemeente Roosendaal trekker is van het project en het waterschap partner. 19. Bijdrage aan Inrichtingsplan West-Brabantse waterlinie Zuid Het waterschap werkt samen met de gemeente Bergen op Zoom, Brabants Landschap en Evides aan de inrichting van de West Brabantse Waterlinie. De gemeente Bergen op Zoom is trekker van deze activiteit. Hoofddoel is cultuurhistorie; het herstel van het zuidelijk deel van de West Brabantse Waterlinie. Aangezien vernatting van de waterlinie een belangrijk onderdeel is van het plan is het waterschap hierbij betroken. Voor het waterschap zijn de te bereiken doelstellingen verdrogingbestrijding en waterberging. Besloten: het AB stemt in met met de bijdrage aan het plan voor herstel van de West Brabantse Waterlinie Zuid ten behoeve van de waterdoelen waterberging en verdrogingbestrijding. Het plan wordt onder leiding van de gemeente Bergen op Zoom uitgevoerd. 20. Uitvoering Inrichtingsplan Castelré (Merkske) Het waterschap trekt op verzoek van de landinrichtingscommissie Baarle Nassau de natuurbouw in het gebied Castelré. De natuurbouw volgt op de kavelaanvaardingswerken in het kader van de ruilverkaveling Baarle-Nassau. De kavelaanvaardingswerken zijn voor Castelré dit voorjaar afgerond. De natuurbouw omvat de plannen voor natuurontwikkeling als ontwikkeld in het kader van de ruilverkaveling Baarle-Nassau aangevuld met maatregelen vanuit de IGA het Merkske. Belangrijke doelrealisatie is de ontwikkeling van 168 ha natte natuurparel. De start van de uitvoering is gepland voor najaar Het werk is naar verwachting begin 2008 voltooid. Besloten: het AB stemt in met de uitvoering van het inrichtingplan Castelré (Natuurbouw) van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau. 18. Inrichtingsplan Tonnekreek - Keenehaven Voor het samengestelde project Integrale aanpak kreken en EVZ s is een inrichtingsplan opgesteld voor kreekherstel, realisatie EVZ, waterberging en natuurontwikkeling op gronden van Staatsbosbeheer en het waterschap. In het projectgebied 6, Tonnekreek-Keenehaven spelen diverse activiteiten die in onderstaande nota worden toegelicht. Voor de deelprojecten Integrale aanpak kreken en EVZ s, herstel grachten Fort Sabina en Vispassage Aalskreek wordt extra krediet aangevraagd. Besloten: het AB stemt in met: het inrichtingsplan "Integrale aanpak Tonnekreek" en neemt voor kennisgeving aan de stand van zaken van project 6: Tonnekreek- Keenehaven ; het beschikbaar stellen van extra krediet, ten behoeve van de deelprojecten Herstel grachten Fort Sabina, Vispassage Aalskreek en Integrale aanpak kreken en EVZ s Tonnekreek. -3-

12 21. Project Hazenmeren - Langematen fase 1 In het projectgebied 11 'Turfvaart/Bijloop' wordt het project 'Hazenmeren/Langematen fase 1' volledig ingericht. Het project behelst het herstel van het Hazenmeersven (3 ha), het verontdiepen en dempen van een aantal waterlopen (herstel natte natuurparel) en de aanplant van bos (2 ha). De gronden waarop het project zal worden gerealiseerd zijn in eigendom van Brabants Landschap en Trappistenklooster Maria Toevlucht". Met beide partijen inmiddels overeenstemming over de uitvoering van de plannen. Het definitief ontwerp is gereed en er is gestart met het opstellen van het bestek en bestekstekeningen. Besloten: het AB stemt in met het definitief ontwerp voor het project 'Hazenmeren/Langematen fase 1' en de verdere uitwerking en uitvoering hiervan. 22. Aanvraag UVK rwzi Bath, renovatie sliblijn Het projectdoel betreft de instandhouding van de slibverwerking op de rwzi Bath. Hiertoe dienen diverse versleten en verouderde onderdelen te worden vervangen. Daarnaast bestaat het project uit capaciteitsuitbreidingen in de sliblijn om te kunnen voldoen aan vergunningseisen inzake het tegengaan van slibuitspoeling. Besloten: het AB stemt in met de renovatie van de sliblijn van de rwzi Bath volgens project 2045 en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet. 23. Aanvraag UVK rwzi Halsteren korte termijn maatregelen De lozingsnorm van de zuivering Halsteren wordt regelmatig overschreden doordat er slibuitspoeling plaatsvindt vanuit de nabezinktank. Over enkele jaren wordt de zuivering naar aanleiding van de uitkomst van de OAS-studie aanzienlijk aangepast/uitgebreid. De frequente overschrijding van de lozingsnorm kan relatief snel voorkomen worden door een drietal maatregelen te nemen. Door deze maatregelen op korte termijn te treffen, wordt voorkomen dat de lozingseis nog jaren wordt overschreden. Besloten: het AB stemt in met de realisatie van de korte termijn maatregelen op de rwzi Halsteren en stelt daartoe een uitvoeringskrediet beschikbaar. 24. Aanvraag UVK Overdiepse Polder In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt de Overdiepse Polder ingericht om eens in de 25 jaar als meestromende berging te fungeren. Hiertoe wordt de huidige primaire waterkering verlaagd, een nieuwe dijk aangelegd en de waterhuishouding aangepast. Als beheerder is het waterschap bij de voorbereidende activiteiten betrokken. De voorbereiding eindigt volgens planning in Besloten: het AB stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de begeleiding en advisering in het project Overdiepse Polder voor de periode t/m Aanvraag UVK Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Goedkeuring uitvoeringskrediet en aangaan overeenkomst met Stichting GBKN-Zuid voor aanschaf, ingebruikname en onderhoud van de Grootschalige BasisKaart Nederland. Dit is de meest gedetailleerde topografische kaart van Nederland, beschikbaar voor het gehele beheergebied en binnenkort een van de authentieke basisregistraties voor de overheid. Gebruik door de overheid is dan verplicht. Gebruik van de GBKN zal de kwaliteit en uniformiteit van de watersystemen aanzienlijk verbeteren. Besloten: het AB stemt in met: 1. het per 1 januari 2008 beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van ,- voor aanschaf, ingebruikname en onderhoud van de GBKN. Deze investering is in het investeringsplan opgenomen voor het jaar 2009, maar de GBKN is recent voor het gehele beheergebied beschikbaar gekomen. De initiële aanschafkosten en de onderhoudskosten zijn structureel lager dan begroot. 2. het sluiten van een overeenkomst met Stichting GBKN-Zuid voor aanschaf en onderhoud van de GBKN. -4-

13 26. Aanvraag aanvullend UVK oplossen wateroverlast Oudeweg Aanleiding voor het project is dat er wateroverlast problemen zijn voorgekomen in de watergang langs de Oudeweg te Lage Zwaluwe. Met name op 10 en 11 september 2005 is er extreem veel neerslag gevallen en zijn ook delen van de kern van Lage Zwaluwe onder water komen te staan. Door het waterschap is aan de bewoners en gemeente toegezegd prioriteit te geven aan het uitvoeren van de benodigde maatregelen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Met dit pakket van maatregelen kan de frequentie van optreden van wateroverlast worden beperkt. Besloten: AB stemt in het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor het oplossen van de wateroverlast in Lage Zwaluwe. 27. Aanvraag aanvullend UVK wateroverlast Vosdonk In december 2005 heeft Grontmij een studie uitgevoerd naar aanleiding van de wateroverlast op industieterrein Vosdonk-zuid. De conclusie van de studie is dat de wateroverlast kan worden teruggedrongen door middel van de aanleg van een automatische stuw benedenstrooms van een bestaande retentievoorziening. De retentievoorziening wordt hierdoor aanzienlijk beter benut (5.500 m³ extra berging). In het AB van 6 december 2006 is reeds een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De aanbesteding wijst echter uit dat een aanvullend krediet benodigd is. Besloten: het AB stemt in met een aanvullend uitvoeringskrediet voor de realisatie van een automatische stuw op industrieterrein Vosdonk te Etten-Leur. 28. Motie Design and Construct Op 24 augustus 2007 heeft het DB een motie ontvangen van het AB-lid Van der Kallen inzake design and Construct bij aanbestingsbeleid. De motie verzoekt het AB uit te spreken dat het dagelijks bestuur het klaarblijkelijke nieuwe aanbestedingsbeleid (inzake Design and Construct) middels een nieuwe nota aanbestedingsbeleid dient voor te leggen ter vaststelling aan het algemeen bestuur. Besloten: Het AB verwerpt de motie Van der Kallen inzake Design and Construct en draagt het DB op in de komende AB-vergadering het huidige aanbestedingsbeleid ter vaststelling voor te leggen. 28a. Motie Spronk inzake salarisstructuur Nederlandse Waterschapsbank Besloten: het AB neemt de geamendeerde motie Spronk inzake salarisstructuur Nederlandse Waterschapsbank aan inhoudende dat: Verzoekt het DB tijdens de komende aandeelhoudersvergadering van de Nederlandse Waterschapsbank NV of zoveel eerder als mogelijk, bij motie het voorstel wordt gedaan om zodra mogelijk, doch in ieder geval bij een personele wisseling in de directie, de bezoldiging van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank NV te matigen. 29. Rondvraag 30. Sluiting om uur De actielijst van het algemeen bestuur vindt u voortaan direct onder de notulen van de vorige vergadering. -5-

14

15 Nummer : *07I002877* Barcode : *07I002877* Notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta d.d. 3 oktober 2007 om uur te Breda Aanwezig: De voorzitter: J.A.M. Vos De leden: J.J.M. van der Aa, A.P.H. Aarts, Ph.A. Aertssen, E.C. Baartmans, P.J.N.M. van Bavel, D.J.P.M. van den Berg, W.J.H. de Boer, R.J.M. van den Broek, L.A.C.M. Brooijmans, J.A.M. Bruurs, J.D.G. van der Burg, A.M.E. Castelein-Hoogeveen, C.A.A. Coppens, J.G. Coppens, J.H.C. Dielissen, S.W.M.M. Dresen-Hoogvelt, P.C. de Geuze, P. de Gier, J.J.M. van der Heijden, P.M.N. Hendrickx, C. Huijssoon, G.H.M. de Jong, C.A.J. Jochems, A.J. Jongevos, L.H. van der Kallen, M.L.P.L. Knipscheer, C.C.F. Mureau, D.A. Notenboom, P.W.C.M. Oonincx, M. van Osch, H.J.M. Poppelaars, J.A. van Riet, E.H.N. Rokx, C.G.J.J. Rubbens, J.N.M. Schrijen, A.C.L.M. Spronk- Schölvinck, Th.J.J.M. Schots, J.A.M. Slenders, R. van der Wal, C.J.A. Welten, A.A.F.M. Wijnen De secretaris-directeur: H.T.C. van Stokkom Notulist: H. Mutsaerts van Het Notuleercentrum Afwezig met kennisgeving: W. Spierings, A.J.J. de Bruijn, C.W.F.M. Ooms, J.M. van Dalen 1. Opening De voorzitter: Dames en heren, van harte welkom op onze AB-vergadering. Ik open de vergadering. Er hebben zich vier mensen afgemeld, de heren Spierings, De Bruijn, Ooms en Van Dalen. De heer De Geuze komt iets later. Mevrouw Castelein: Ik wil een aanvulling op de agenda doen. Is het mogelijk het stuk SNB bij de ingekomen stukken te behandelen? De voorzitter: Dat spreken we af. Spreekrecht De voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming De voorzitter: Ik bepaal de primus bij hoofdelijke stemming. Dat is nummer 14, de heer Jochems. 2. Instellen Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven en onderzoek van de benoemingsbescheiden van de heer M. van Osch. De voorzitter: De heren Hendrickx (vervangt de heer Spierings), Schots, Poppelaars en Jochems nemen deel aan de commissie Geloofsbrieven. Besloten: Het AB wijst de heren Schots, Poppelaars, Spierings en Jochems aan voor de Commissie Geloofsbrieven. 3. Besluit inzake toelating tot lid van het algemeen bestuur. De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de heer Schots. De heer Schots: De commissie kan akkoord gaan met het toelaten van de heer Van Osch tot deze vergadering.

16 Besloten: Het AB besluit de heer M. van Osch te Roosendaal per 3 oktober 2007 toe te laten als lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ter vervulling van de opengevallen plaats in de belangencategorie Ingezetenen, kiesdistrict Afleggen Eed/Belofte De voorzitter: Dan wil ik nu over gaan tot het afleggen van de eed. Ik zweer dat ik, om als lid van het algemeen bestuur te worden gekozen of benoemd, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, aan iemand enige gift of gunst heb gedaan of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, van iemand enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als lid van het algemeen bestuur naar eer en geweten zal vervullen. De heer Van Osch: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. De voorzitter: De heer Van Osch proficiat en welkom in ons algemeen bestuur. 5. Notulen en besluitenlijst van 27 juni 2007 De voorzitter: De heer Mureau stelt de volgende wijzigingen voor: Pagina 11 onder punt 16: Eigen Huis Natuurvereniging moet zijn: Agrarische Natuurvereniging Onderaan deze pagina: 25 en 32 cm moet zijn meter. Pagina 12 bovenaan: 'Een uitvoeringskrediet moet als voorwaarde gehanteerd worden' moet zijn 'dit moet te zijner tijd bij het voteren van het uitvoeringskrediet als voorwaarde gehanteerd worden'. De heer Van der Aa stelt de volgende wijzigingen voor: Pagina 12 bovenaan regel 3: "wij hebben in overleg met gemeente Drimmelen een groenfonds ingesteld" wijzigen in: De gemeente Drimmelen heeft een groenfonds ingesteld. In de 5e alinea: Ik kan met de heer van der Aa instemmen moet zijn de heer Van der Kallen. Besloten: het algemeen bestuur stelt de notulen met deze aanpassingen en de besluitenlijst van 27 juni 2007 vast. 6. Mededelingen a. overzicht van juridische procedures in 2006 en 2007 (t/m 15 augustus 2007) De heer De Boer: Ik heb de vorige keer gevraagd om dit overzicht. Thans zit het bij de stukken. Wij kunnen constateren dat er ongelooflijk veel procedures zijn waar het waterschap bij betrokken is. Dat zal een behoorlijk beslag leggen op de ambtelijke organisatie. Ik wil even reageren op wat er staat over de Moerdijkse belangenvereniging. Wij hebben kunnen constateren dat die vereniging de procedure heeft verloren. Wanneer moeten de IBA s gerealiseerd zijn in het buitengebied van Moerdijk? Is daar een deadline voor gesteld? De voorzitter: Er zijn twee momenten: De datum dat IBA s in het buitengebied gerealiseerd dienen te zijn, is gepasseerd. Omdat het een omvangrijke klus is om in 21 gemeenten de handhaving ter hand te nemen, hebben wij daar een procedure voor afgesproken met de gemeenten. Dat is een keer in uw AB geagendeerd geweest. In de loop van 2008 zullen in de gemeente Moerdijk controles worden uitgevoerd. Dan zal blijken in hoeverre burgers voldoen aan de norm. Als dat niet het geval is, dan volgt er een handhavingactie. b. Rapportage Integrale gebiedsanalyses. De heer Van Riet: Voorgesteld wordt de IGA s ter kennisgeving aan te nemen. Ik heb over de IGA Bovenmark een aanvullende opmerking die ik graag verwerkt zou zien. Op bladzijde 30 wordt gezegd over de meander Klokkenberg, dat die uitgebaggerd en aangesloten is op de Bovenmark, zodat zij mee stroomt. Dat is niet juist. Die meander is dichtgeslibd. Er is geen stroom meer. Bovendien is dat rottend materiaal slecht voor de waterkwaliteit. Ik hoop dat dit zo spoedig mogelijk hersteld kan worden. De voorzitter: Wij hebben eerder met u afgesproken dat de IGA s ter kennisname naar u gaan. Als dit een zinvolle oproep of aanwijzing is, dan wil ik dat natuurlijk beoordelen. De heer Van der Heijden: Het lijkt mij beter dat als wij een IGA beginnen, wij de grondgebruikers vroeger inlichten en niet iemand langs sturen die een strookje op de kaart groen heeft staan en dan komt informeren of dat de gebruiker oftewel eigenaar eventueel bereid is om te verkopen. Die man heeft geen prijs bij, weet geen meters. Een grondgebruiker of eigenaar wil toch op de hoogte zijn over wat de bedoeling is voor zijn grond. Zorg dat die man beslagen ten ijs komt. Hij moet rechtlijnig zijn, dit is de bedoeling en dit is de prijs die het waterschap kan bieden. Kunnen jullie dat eventueel meenemen? -2-

17 De voorzitter: Als wij onze werkwijze kunnen verbeteren, zullen wij dat zeker doen. Als deze partij daartoe aanleiding geeft, zullen wij dat meenemen. c. Structuurvisie West-Brabant. d. Interreg IVa projectvoorstel. e. Kwaliteitsplan Juridische Kwaliteitszorg. De heer Van den Broek: Er wordt gesproken bij e. in de tweede alinea over het kwaliteitsplan. Daar staat dan dat acties en maatregelen kunnen worden overgenomen. Dat is nogal vrijblijvend. Volgens mij moet het woord kunnen gewoon weg. Dit moet zullen zijn. De voorzitter: Dat is geen probleem. f. Vergaderingenoverzicht 2008 g. Klanttevredenheidsonderzoeken 2007; verbeteracties en vervolgaanpak De heer Van Bavel: In de commissie Bestuur en Middelen is dit onderwerp uitvoerig behandeld. De knelpunten zijn blootgelegd. De na-evaluatie in de komende jaren zal aantonen of wij goed bezig zijn. Het inrichten van een centraal klantencentrum zal zeker bijdragen of een bijdrage kunnen leveren, mits deze gegevens adequaat behandeld worden en erop gereageerd wordt door de organisatie. De categorie ongebouwd wacht met belangstelling de evaluatie af. Wij hebben goede hoop, maar er zijn veel verbeterpunten zeker ten aanzien van het buitengebied. De voorzitter: Bedankt voor uw aandacht voor dit onderwerp. h. Nagekomen mededeling knelpuntenanalyse. Besloten: het algemeen bestuur neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 7. Ingekomen stukken a. Brief ZLTO afdeling Drimmelen inzake communicatie Binnenpolder met korte toelichting van het DB. De heer Mureau: Er wordt aangegeven bij punt 7a dat er begin september bestuurlijk overleg plaatsvindt. Ik ben benieuwd of dit heeft plaatsgevonden en wat daarvan de uitkomst is. De heer Van der Aa: Begin september is de tweede helft van september geworden. Er heeft overleg plaatsgevonden. De communicatie tussen het waterschap en ingelanden in de binnenpolder en omstreken heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk om te melden dat er een afspraak is gemaakt om voor de betrokkenen een voorlichtingsbijeenkomst te houden met name ten aanzien van het instrumentarium aangaande de natuurparel. Dat onderzoek is uitgevoerd. Daar zal binnenkort gevolg aan gegeven worden. De heer Mureau: In alle projecten komt het enorme belang van communicatie terug. In dit geval is het duidelijk misgegaan. Probeer daar als organisatie in de toekomst je voordeel mee te doen. Ik merk zelf in het gebied dat er vaak verschillend tegen communicatie aangekeken wordt. Mensen in het gebied ervaren communicatie anders dan mensen die communicatie moeten voeren. Naast het sturen van algemene nieuwsbrieven of een persbericht is denk ik ook persoonlijk contact met mensen die direct betrokken zijn bij een project, heel belangrijk. De heer Van der Aa: Dat is duidelijk geworden uit het gesprek. Er zijn wat onvolkomenheden gepasseerd met twee verschillende aanvangstijdstippen. Dat mag niet voorkomen. Dat geldt ook voor de datum op de tweede brief. Deze acties zullen wij in het vervolg ter harte nemen. b. Op verzoek van AB-lid Van der Burg het antwoord van de provincie inzake verzoek tot afkeuring jaarcijfers 2006 van Waterschap Brabantse Delta. c. Muskus- en beverrattenbestrijding jaarverslag De heer Van Riet: Wij hebben in de vorige vergadering kort aan de orde gehad de muskusrattenbestrijding. Het is goed dat hier het jaarverslag ligt. Het gaat bij de provincie primair om veiligheid, dat is uitermate belangrijk en onderschrijf ik volledig. Uit dit jaarverslag blijkt weer dat wij niet weten of wij met deze bestrijding ons doel bereiken, of het schadelijk is voor de veiligheid en of de methodes maatschappelijk verantwoord zijn. Als we kijken naar de foto s op bladzijden 7 en 15, deze geven aan waar muskusratten gangen graven en waar oevers in elkaar zakken, maar de relatie met de veiligheid van de dijken is niet te zien. Dit misverstand treedt telkens weer op bij de muskusrattenbestrijding. Ook moet het waterschap in de toekomst bij de nut- en noodzaakdiscussie stilstaan bij hetgeen op bladzijde 18 wordt beschreven dat de Unie van Waterschappen zich ook namens ons sterk maakt in Brussel bij de Europese regelgeving om de -3-

18 verdrinkingsdood van deze dieren die nu vijf minuten is, niet te beperken tot drie minuten. Dat vind ik nog altijd een onmenselijke situatie. Dat is iets wat ik mijn kinderen en kleinkinderen niet duidelijk kan maken. Dat wij ons als waterschap daar sterk voor maken. Ik hoop dat bij de verdere discussie ook ons waterschap zich zo zal opstellen om er voor te zorgen dat het inderdaad aantoonbaar is dat de veiligheid in het gedrang is en dat er bovendien natuurlijkere bestrijdingsmiddelen gezocht worden die niet zo wreed zijn als de huidige. De voorzitter: In dit stadium nemen wij kennis van uw oproep. De heer Oonincx heeft daar namens het DB de vorige keer iets over gezegd. Hier moet zorgvuldiger naar gekeken worden omdat de algemene overtuiging is dat deze dieren enorme schade aanbrengen aan keringen en dijken. De bestrijding zal vooralsnog noodzakelijk blijken. Dit moet zo humaan mogelijk, maar het is de vraag of dit humaner kan. Dat zal moeten blijken uit nieuwe technieken en onderzoeken. Wij nemen dit voorlopig mee. d. Vijfde lijn SNB Mevrouw Castelein: Het is een vervolg op een discussie die wij enige tijd geleden hebben gevoerd. Wij hebben onze zorgen uitgesproken over de realiteit van het vullen van de capaciteit van de vijfde lijn. In oktober 2007 krijgen wij daarop een reactie. In het jaarverslag van SNB geeft men op pagina 20 letterlijk aan: Als er voor 1 juli 2007 geen duidelijkheid komt over de capaciteitsvulling, komt het project voor onbepaalde tijd stil te liggen. Als wij dan verder lezen in het aanvullende stuk, dan komt het SNB op dit moment niet verder dan als contacthouder met de waterschappen, de mogelijkheid dat er duidelijkheid komt in de toekomst en een andere potentiële aanbieder waarvan op korte termijn geen resultaten zijn te verwachten. Onze conclusie is dat er dus nog niets concreets is afgesproken over capaciteitsvulling en komt het project voor onbepaalde tijd stil te liggen. Interpreteert onze fractie dat juist? De voorzitter: In dit dossier is het van belang voor welk anker je wilt gaan liggen. Als je meent dat die uitbreiding er niet moet komen, dan kan het anker tijd belangrijk zijn. In juli of oktober, sluit het dossier en ga over tot de orde van de dag. Je kunt ook voor een ander anker gaan liggen. Dit AB heeft een aantal randvoorwaarden meegegeven waaraan een nieuw voorstel aan moet voldoen. Dan is tijd een minder belangrijk element. Dan wachten we rustig af tot SNB heeft voldaan aan de randvoorwaarden. Dat beoordelen we dan en dan is het ja of nee. Het laatste is wat het DB voorstaat. Laat de directie en rvc hun werk doen. Zodra zij met een voorstel komen, dan zullen wij dat beoordelen op basis van de randvoorwaarden. Mevrouw Castelein: Ik vind de passage die zij zelf in het jaarverslag zetten, verrassend. Zij investeren daar toch tijd en aandacht in. Laten wij voor onszelf een deadline stellen. Die hebben zij ook heel helder gecommuniceerd. Het is niet geheel vrijblijvend wat er in een jaarverslag staat. Dan is er maar een conclusie mogelijk op dit moment. De voorzitter: Het DB leest de notitie van het SNB zo dat zij de handdoek niet in de ring heeft gegooid. Dat er ook andere, nieuwe omstandigheden zijn die het vraagstuk actueel houden. Bijvoorbeeld het gegeven dat De Dommel haar vergistinginstallatie in Mierlo niet realiseert. Dat leidt tot aanzienlijk grotere hoeveelheden bij SNB. Ons investeringsidee in Nieuwveer ter vervanging van de Zimpro-installatie leidt tot enige toename van de slibstroom. Ook daar zal een antwoord op moeten komen. De laatste notitie van de directeur duidt erop dat zij de handdoek niet in de ring gooien. Ik zou toch enige ruimte willen houden wat in de laatste vergadering van de ava verteld wordt ten aanzien van het investeringsvoorstel. De heer Van der Burg: Ik heb al gemeld dat het mijns inziens geen goede zaak is de capaciteit uit te breiden als op langere termijn de aanbodmarkt voor slib zal gaan krimpen. Ik ben voor de goede orde geen aandeelhouder van Siemens. Siemens gaat op 19 oktober a.s. een lezing geven over de resultaten van de pilot bij de Zuiderzeeland. Onze medewerker, Jacques Jonk, zal erbij zijn. Het is denk ik heel goed dat wij naar Jonk gaan luisteren over wat de resultaten zijn. Als blijkt dat die markt op termijn met 70% gaat slinken doordat dat systeem van Siemens, Kannibaal genoemd, die naam duidt op het opeten van het slib door bacteriën waardoor er maar 30% van de oorspronkelijke hoeveelheid overblijft, als dat een succes wordt dan moeten wij niet investeren in capaciteitsuitbreiding. Daarbij vind ik het heel jammer dat niet alle bestuursleden het financiële jaarverslag hebben gekregen. Het gaat om geld. Wij hebben wel een investeringsvoorstel gekregen dat aan alle kanten m.i. rammelde door onvolledigheid. Maar in het financiële verslag kunt u zien dat de winstmarge op de omzet 8 pro mille is en dat de winst in 2006 met 85% is gedaald. Het gaat niet goed met SNB. Het is een bedrijf dat zeer matig draait en uitzicht heeft op een krimpende markt. Ik denk dat uitbreiding onverantwoord is. Ik vrees dat er al heel veel kosten zijn gemaakt voor alle vergunningen. Ik zou graag willen weten welke initiële kosten SNB al heeft gemaakt gezien de kans dat het helemaal afgeblazen wordt. Mevrouw Castelein: Ik ben op zoek naar wat het DB nu voorstaat. U zegt dat u liever wat tijd en ruimte geeft aan SNB om dit verder te onderzoeken. Zij zijn hier al vrij lang mee bezig. Ik hoor een periode van twee jaar en zij zijn nog steeds niet in staat om daar enige duidelijkheid over te geven. U geeft een paar opties aan, waarvan ik mij afvraag of je praat over 20% of over meer capaciteit van de vijfde lijn. Als wij hier twee jaar -4-

19 geleden heel neutraal in waren gestapt, dan hadden wij anders gereageerd in de zin van neem nog maar wat tijd. De invalshoek van ons was vanaf het begin heel kritisch. Ze moeten het nog maar waarmaken dat die capaciteit werkelijk te vinden is. Ze krijgen het niet voor elkaar om het helder te krijgen. Onze terughoudendheid is van meet af aan helder. Ons probleem is dat het maar doorgaat, er wordt tijd en aandacht binnen de organisatie aan besteed. De voorzitter: Het eerste deel van de heer Van der Burg is op zich te volgen. Als er een nieuwe techniek zou ontstaan en toepasbaar wordt waardoor de stroom met 70% afneemt, dan doe je dit soort investeringen niet meer. Dat volg ik zonder meer. Het tweede deel wil ik nuanceren. De aandeelhouders van SNB sturen heel sterk op tarieven, wij proberen deze zo laag mogelijk te houden. Dus zorgen wij dat het bedrijf geen winst maakt om te voorkomen dat daar vet op het bot komt, waarvan wij zeggen dat kan in de tarieven tot uitdrukking komen. Dat is het stuurelement en het lijkt erop dat het bedrijf een marginaal bestaan leidt. Ik wil in het DB voorstellen om in de volgende ava de directie en de rvc te vragen een concrete deadline te noemen. Mevrouw Castelein: Daar kunnen wij mee leven. De heer Van der Burg: Ik las iets cryptisch. Kunt u uitleggen dat er een switch gemaakt zou worden bij de transactie SNB/Deutsche Bank. Wat houdt dat in, het zegt mij niets. Kunt u enige helderheid geven? De voorzitter: Dat kan ik nu niet zo snel uitleggen. Dat zullen wij in een notitie verwoorden. Het heeft te maken met een juridische constructie die destijds gekozen is en nu geoptimaliseerd kan worden. Besloten: het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan 8. Verslagen Regiocommissies a. Verslag regiocommissie Oost d.d. 25 juni 2007 b. Verslag regiocommissie West d.d. 28 juni 2007 c. Verslag regiocommissie Midden d.d. 26 juni 2007 De heer Rokx: Een lid van de regiocommissie heeft in de vorige vergadering aandacht gevraagd voor de problematiek rond het Jacobskruiskruid. Helaas kon ik in het verslag zijn punt niet terugvinden. Het punt is het volgende. Het verbaasde hem dat de aanpak van het kruid in de najaarschouw meegenomen zou worden en niet in de zomerschouw. Als je deze aanpak meeneemt in de najaarschouw, dan werk je een verspreiding van het onkruid in de hand. Wij praten nu over ecologische verbindingszones, het mag niet zo zijn dat we straks praten over ecologische vergiftingzones. Mevrouw Dielissen: Gisteren is dit in de regiocommissie nogmaals aan de orde geweest als een groot probleem, met name het risico van verspreiding van zaden. Wij hebben gisteren besloten hier toch binnen de organisatie nogmaals aandacht voor te vragen om een systeem te bedenken waarbij wij, als boeren klagen over het Jacobskruiskruid op een bepaalde plaats, hierop reageren door er pleksgewijs te maaien. Dit nemen wij mee, hier kan ik nog geen toezeggingen over doen. De heer Rokx: Is deze oplossing in de praktijk haalbaar? Het maaibeleid is niet overal optimaal. Afgelopen zomer zagen wij dat waar laat gemaaid wordt, de begroeiing in de sloten het water ophoudt. Mevrouw Dielissen: Het is een systeem van het Brabants Landschap. Het pleksgewijs maaien staat los van het reguliere maaibeleid. Besloten: het algemeen bestuur neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 9. Verslagen AB-commissies a. Besprekingsverslag van de commissie Beleid en Investeringen. De heer De Geuze: Het betreft agendapunt 18. Hierover is in de commissie een discussie gevoerd over de forse extra kredietaanvraag. Ik wil hierop straks bij het agendapunt ook terugkomen. Naar mijn idee is niet volledig weergegeven wat in de commissie is besproken. Er is gesproken over de eerste stap, dat die moet zijn dat wanneer er sprake is van een forse overschrijding van de begroting, eerst wordt gekeken naar alternatieven, zodat het project binnen de begroting kan worden uitgevoerd. Dat is stap een. Als dat niet lukt, dan komt stap twee aan de orde, dit staat wel in het verslag, namelijk kijken of er bij andere projecten gelden zijn die ingezet kunnen worden zonder dat daardoor de totale begroting om zeep wordt geholpen. Ik wil de eerste stap graag toegevoegd zien. b. Besprekingsverslag van de commissie Beheer en Onderhoud. c. Besprekingsverslag van de commissie Bestuur en Middelen. -5-

20 Mevrouw Spronk: Ik heb in de commissie Bestuur en Middelen aangegeven dat ik overwoog om een actie te beginnen tegen het extreem hoge salaris van de voorzitter en directie van de Waterschapsbank. Naar aanleiding van de positieve reacties die ik heb ontvangen van medebestuursleden zal ik hiervoor een motie indienen, mede namens drie anderen, en ik neem aan dat deze besproken gaat worden. De voorzitter: Zeker, het reglement van orde geeft aan dat er ook moties ingediend kunnen worden vreemd aan de agenda. Deze zullen aan het einde van de vergadering behandeld worden. Ik stel voor dat wij uw motie behandelen na punt 28 a. Ik neem aan dat de tekst verspreid zal worden in de loop van de vergadering. Besloten: het AB neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 10. Personele wijziging in AB-commissie Bestuur & Middelen Besloten: het AB benoemt als lid van de commissie Bestuur en Middelen: de heer M. van Osch. 10.a Personele wijzigingen in Regioadviescommissie West Besloten: Het algemeen bestuur benoemt de heer Schrijen tot plaatsvervangend lid in de Regioadviescommissie West. 11. Managementletter De heer Van den Broek: Een tweetal opmerkingen waar overigens geen causale relatie tussen zit. De fractie is enigszins bezorgd over het nadelige verschil op de reguliere bedrijfsvoering van 1.6 miljoen ten opzichte van de begroting. Wij hebben met veel genoegen kennis genomen van de grensoverschrijdende activiteiten. De heer Rokx: Vanuit de fractie wil ik aandacht vragen voor een aantal punten. Op pagina 6 staat het relatiebeheer met gemeenten. Er wordt 6 fte gestoken in de beoordeling van artikel-19 plannen. Wij vragen de toezegging dat in de evaluatie een overzicht is opgenomen van de behandelde plannen. Er wordt op deze items ook tijd geschreven. Op pagina 9 bij het Europees aanbesteden is mijn vraag welke bestekken dit betreft en is hier iets over te zeggen? Op pagina 13, de Waterwet: zit dit reeds in de 6 fte en hoe denkt het DB hieraan voor 1 januari 2008 gestalte te geven? We lezen niets over het Activiteitenbesluit lozing afvalwater buiteninrichtingen en besluit lozing afvalwater huishoudens. Verder heb ik nog een opmerking over de beleidsuitgangspunten ten aanzien van het omgaan met regenwater. Dit moet via de Wet Gemeentelijke watertaak per 1 januari 2008 geregeld worden. We lezen hier niets over. Hoe gaat het DB hier gestalte aan geven? Op pagina 15 onder Wabo: heeft het DB inzicht of er bij de gemeente voldoende capaciteit aanwezig is voor deze nieuwe taak? Onze fractie heeft hierbij bedenkingen omdat wij vrezen dat de vele wijzigingen ten gevolge van de herziening regelgeving afvalwater zal leiden tot grote verwarring bij de burgers. De burger zal verwijtend naar het waterschap kijken. Wordt hier extra aandacht aan besteed? Op pagina 23 leest men dat er een tekort is ontstaan van euro. Een bedrag van euro is te wijten aan hogere afdelingskosten door implementatie van de Flora- en Faunawet en de verwerking hiervan in de (Europese) aanbesteding maaibestekken. Het doel van Europees aanbesteden is om kosten te besparen. Worden deze extra kosten niet meer dan eens gecompenseerd door een lager aanbestedingsbedrag? Op pagina 24 staat de conclusie waar het om draait. Er is een negatief bedrijfsresultaat van 1.6 miljoen euro. Wij hebben extra baten ontvangen voor 1.6 miljoen euro uit de dividenduitkering van de NWB, maar daar tegenover staat een extra afschrijving bij SNB van euro. Ik las in de conclusie tussen de regels door dat er een voorstel gedaan zal worden in de komende vergadering van het AB voor de afschrijving. Kan ik hieruit opmaken dat een gedeelte van de 1.6 miljoen euro aangewend gaat worden om de 5.2 miljoen euro te compenseren? De heer Van Bavel: Ik zal mij beperken tot een algemene opmerking: het is een heldere samenvattende management letter. We zien heel duidelijk het stroomlijnen van de processen en de parameters en het aftikken van de projecten, er zitten evaluatiemomenten in en er wordt gewerkt aan een verbetering van de doorstroomproducten. Wij zitten met de uitvoering van het bestuursakkoord behoorlijk op de goede weg. Voor de helderheid, een negatieve afwijking ten opzichte van de reguliere begroting, en dat is in dit geval de 1.6 miljoen euro, dat is een punt dat aanwezig is. Het is duidelijk om scherp te moeten blijven. Projectmeevallers mogen geen compenserende invloed hebben op de tegenvallers. Dit zal alles vertroebelen, daar moeten wij goed mee oppassen. De organisatie blijft hierdoor minder scherp. Onze taak is een maximaal rendement tegen de laagst mogelijke maatschappelijke lasten. Dit is een uitgangspunt dat met het bestuur is vastgelegd. Daar staan wij ook achter. De goede wil is aanwezig, maar het is een kwestie van getallen op de goede plaats zetten. De heer Van der Burg: Ik lees op de eerste pagina dat er een extra dividenduitkering van de NWB komt. Is dit een echte dividenduitkering of kapitaalsuitkering? Dat is een verschil. Er is een extra afschrijving van 5.2 miljoen. Op grond waarvan is deze afschrijving nodig? -6-

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda Algemeen bestuur Op 3 oktober 2007, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002231* Barcode : *07I002231* Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda algemeen bestuur Op 3 oktober, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002231* Barcode : *07I002231* Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda algemeen bestuur Op 3 december 2008, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *08I004173* Barcode : *08I004173* Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

: 11IT Barcode : aanvraag uitvoeringskrediet voor de projecten 557 en 559, revisie awppompen en elektrische aandrijvingen

: 11IT Barcode : aanvraag uitvoeringskrediet voor de projecten 557 en 559, revisie awppompen en elektrische aandrijvingen Adviesnota aan het algemeen bestuur Zaaknummer : 11.ZK53487/11.B0431 Kenmerk : 11IT014361 Barcode : 11IT014361 Onderwerp : aanvraag uitvoeringskrediet voor de projecten 557 en 559, revisie awppompen en

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda Algemeen bestuur Op 27 juni 2007, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I001416* Barcode : *07I001416* Agenda agendapunt Cie / Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus.

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. ONDERWERP 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. 2. Notulen vergaderingen. a. Notulen vergadering AB 22 september 2010. b. Verkorte besluitenlijst vergadering 22 september 2010. c. Adviezen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 september 2005. nummer 36 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2005 nummer 36 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten datum ons kenmerk contactpersoon 14 mei 2013 67459/IP Dolf Moerkens bijlage(n) uw kenmerk e-mail CMB 13-10 t/m 16 - dmoerkens@uvw.nl betreft Vergadering

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling ambtseed of belofte Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 21 maart 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 14,

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

13 SEP Getneente Jf Bergen op Zoom RVB d.d

13 SEP Getneente Jf Bergen op Zoom RVB d.d RVB07-0078 Getneente Jf Bergen op Zoom d.d 13 SEP. 2007 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Voorstel tot het nemen van een voorhjefreidingsbesluit ten behoeve van het herstel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009

Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009 Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009 VV 4 juni 2009 04.01. vdb Eindadvies zoetwaterverkenning Zuid-Holland Zuid De VV ondersteunt de aanpak van dijkgraaf en hoogheemraden. Uiterlijk over een jaar

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel.

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel. Voorstel voor Commissie Watersysteem Vergaderdatum 25 maart 2015 Onderwerp Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u448 Portefeuillehouder R. Broeze Opsteller/indiener B. Ordelmans

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: J. van der Aa Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14.ZK08934/14.B0287 Kenmerk : 14IT026339 Barcode :

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. DB-vergadering 19-02-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 5 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Samenvatting. Waterberging Noord-Drenthe

RAPPORTAGE. Samenvatting. Waterberging Noord-Drenthe RAPPORTAGE PROJECT WATERBERGING NOORDDRENTHE Programma Voldoende en gezond water Proces Watersysteembeheer Doel Veilig, veerkrachtig en robuust watersysteem Uitvoering Maart 2007 tot Oktober 2012 Financiën

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser Notulen van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op in het gemeentehuis in Losser Aanwezig: UC: de heren H.J.M. Kemperman (voorzitter), J. van der Graaf (secretaris),

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 27 oktober 2011 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Frank Duijnhouwer 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011:

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: Datum: 16-11-2011 Voorstelnummer: I8025 Onderwerp: voorstel peilgestuurde drainage Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: 1. het dagelijks bestuur te adviseren over bijgevoegd

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatieavond dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Zuidereind en Westdijk 15 en 16 juli2013. http://dijkverbetering.vallei-veluwe.

Informatieavond dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Zuidereind en Westdijk 15 en 16 juli2013. http://dijkverbetering.vallei-veluwe. Informatieavond dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Zuidereind en Westdijk 15 en 16 juli2013 Doel informatiebijeenkomst Nieuwe belanghebbenden informeren over de dijkverbetering Mogelijkheid om

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie