REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens"

Transcriptie

1 REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente Lelystad Reglement Bescherming persoonsgegevens Reglement Bescherming persoonsgegevens College van burgemeester en wethouders van Lelystad Bescherming persoonsgegevens Grondslagen 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft 6 april 2010 n.v.t. Nieuwe regeling Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking 11 januari april 2010

2 Het college van de gemeente Lelystad, gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens b e s l u i t: vast te stellen het: REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Gemeente gemeente Lelystad; b. Persoonsgegeven elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; c. Betrokkene degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; d. WBP Wet bescherming persoonsgegevens; e. CBP College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de WBP; f. Verantwoordelijke het (bestuurs) orgaan dat alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; g. Medewerker degene die in dienst is van de gemeente, dan wel degene die werkzaamheden voor de gemeente verricht, anders dan in een dienstverband: h. FG de Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62 van de WBP; i. Bestand elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografische bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen; j. Verwerking van persoonsgegevens elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; k. Verwerker degene, die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt en daarbij rechtstreeks aan zijn gezag is onderworpen; l. Bewerker degene, die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag is onderworpen; m. Ontvanger degene aan wie persoonsgegevens worden verstrekt; n. Elektronische communicatiemiddelen computer-, - en-of internetfaciliteiten; o. Autorisatie

3 het binnen de toepassingssoftware toekennen van het niveau van gebruiksmogelijkheden aan een persoon of groepen van personen of het binnen de toepassingssoftware toekennen van het niveau van verstrekking van persoonsgegevens aan onderdelen binnen de eigen organisatie (intern) en derden (extern); p. Toegangscontrole het geheel van technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de (persoons) gegevens binnen het digitale gemeentelijke netwerk; q. Identificatiecode een door het systeembeheer aan de medewerker toegekende, in combinatie met het wachtwoord te gebruiken, toegangscode tot het digitale gemeentelijke netwerk; r. Wachtwoord een door de medewerker bepaalde uniek, in combinatie met de identificatiecode te gebruiken, toegangscode tot de geautoriseerde directories binnen het digitale gemeentelijke netwerk; s. Voorafgaande onderzoek een onderzoek dat het CBP kan instellen in afwijkende gevallen, als bedoeld in artikel 31 van de WBP; t. Verstrekken van persoonsgegevens het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; u. Verzamelen van persoonsgegevens het verkrijgen van persoonsgegevens; v. Doelbinding het doel waarvoor gegevens worden verzameld, als bedoeld in artikel 7 WBP; w. Behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking de wijze waarop gegevens worden verwerkt, als bedoeld in artikel 6 WBP; x. Grondslag de redenen gegeven in artikel 8 WBP op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden; y. Melding verwerkingen van persoonsgegevens worden middels een melding aan het CBP bekend gemaakt, als bedoeld in artikel 27 WBP; z. Openbaar register aangemelde verwerkingen van persoonsgegevens worden in een register bijgehouden, als vermeld in artikel 30 WBP; aa. Rechten betrokkenen een betrokkene heeft recht op kennis betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens, als vermeld in artikel 35, 36 en 37 WBP; bb. Geheimhouding voor de verwerking van persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht, als vermeld in artikel 9, 4e lid en artikel 12, 2e lid WBP; cc. Burger Service Nummer (BSN) het nummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb, Besluit burgerservicenummer). dd. Doorgifte naar niet EU-landen aan de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen worden eisen gesteld, als vermeld in artikel 76 WBP e.v.; ee. Werkgroep WBP een gemeentebrede overlegstructuur in het kader van de uitvoering van de WBP. Artikel 2 Reikwijdte reglement Deze regeling is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is in de zin van de WBP, met uitzondering van de verwerkingen als bedoeld in artikel 2, 2e en 3e lid en artikel 3 van de WBP. Artikel 3 De Functionaris Gegevensbescherming (FG) 1. Binnen de gemeente is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd als bedoeld in artikel 62 van de WBP.

4 2. De FG heeft naast het houden van toezicht als bedoeld in artikel 64 van de WBP en de taken genoemd in het Reglement taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming in ieder geval tot taak: a. Het onderhouden van dit reglement. Artikel 4 Verantwoordelijkheid verwerkingen 1. Het hoofd van een afdeling is (eind)verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens, als genoemd in artikel 1j van deze regeling, voor zover deze verwerkingen binnen de betreffende afdeling worden uitgevoerd. 2. Het afdelingshoofd kan binnen zijn afdeling één of meer functionarissen aanwijzen, die de uitvoering van de wet en de feitelijke handelingen die daarvoor nodig zijn, binnen zijn afdeling uitvoeren cq coördineren en die tevens lid is (zijn) van de werkgroep WBP. Artikel 5 Werkgroep WBP 1. Binnen de gemeente is een werkgroep WBP actief onder voorzitterschap van de FG. 2. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: a. De aangewezen vertegenwoordigers per afdeling zoals aangegeven in artikel 4, 2e lid; b. De FG. 3. De werkgroep heeft tot taak: a.. algemeen beleid ten aanzien de WBP te ontwikkelen. b. de FG te ondersteunen bij de uitvoering van zijn taak. 4. De werkgroep komt zo vaak als nodig bijeen. HOOFDSTUK 2 Verwerking van persoonsgegevens Artikel 6 Melding van verwerkingen 1. Een ieder binnen de organisatie, die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt deelt, voordat met de verzameling en verwerking wordt begonnen, dit mee aan het afdelingshoofd of aan de aangewezen vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende afdeling. Deze doet (doen) voor zover de WBP van toepassing is, hiervan schriftelijk mededeling aan de FG. 2. Voor wijziging van reeds aanwezige verwerkingen geldt de procedure als bedoeld in het voorgaande lid. 3. Voor hergebruik van vastgelegde persoonsgegevens middels het koppelen van gegevensverzamelingen geldt de procedure als bedoeld in lid De meldingen, als bedoeld in artikel 27 van de WBP, worden gedaan bij de FG. 5. Verwerkingen als bedoeld in artikel 31 (voorafgaand onderzoek) van de WBP worden door de FG gemeld bij het CBP. 6. De uitkomst van het voorafgaand onderzoek als bedoeld in het 4e lid worden medegedeeld aan de verantwoordelijke. Artikel 7 Register verwerkingen 1. Op aanwijzing van de FG stelt de verwerker voor elke onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindende verwerking een omschrijving op voor opname in het register. 2. De omschrijving als bedoeld in het eerste lid bevat tenminste de elementen als bedoeld in artikel 8 lid 6 van dit besluit.

5 Artikel 8 Verwerkingen 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de WBP en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 2. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de WBP. 3. Gegevensverzamelingen met persoonsgegevens mogen onderling slechts worden gekoppeld met toestemming van het hoofd of de aangewezen vertegenwoordiger(s) van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerkingen in die verzamelingen. 4. Voorgenomen koppelingen tussen gegevensverzamelingen met persoonsgegevens moeten aan de FG worden gemeld. Deze koppelingen worden opgenomen in het register. 5. Het Burger Service Nummer mag slechts worden gebruikt voor zover dit toegestaan is bij het Besluit burgerservicenummer. 6. Er wordt een (geautomatiseerd) register bijgehouden waarin naast de gemelde bestanden ook de andere bestanden met persoonsgegevens zijn vermeld. 7. Het register vermeldt in elk geval de volgende elementen: a. de verantwoordelijke; b. de FG; c. omschrijving van de verwerking; d. doel(en) van de verzameling en verwerking; e. categorie(ën) betrokkenen; f. welke gegevens of categorieën van gegevens worden verwerkt; g. welke bijzondere gegevens worden verwerkt; h. ontvangers of categorie van ontvangers aan wie gegevens worden verstrekt; i. gegevens van de bewerker(s); j. doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU; k. algemene omschrijving van de beveiliging van de gegevens; l. de bewaartermijn. m. de eventuele koppelingen met andere verwerkingen 8. Het register wordt ingericht en onderhouden door de FG. 9. De FG draagt zorg voor plaatsing van het register op de gemeentelijke website. 10. De FG treft organisatorische maatregelen die er toe leiden dat aan degene, die een verzoek als bedoeld in artikel 30, 3e lid van de WBP, bij de verantwoordelijke indient, binnen vier weken de gegevens als bedoel in artikel 28 onder a tot en met e, worden verstrekt. 11. De gegevens als bedoeld in het voorgaande lid worden schriftelijk, in digitale vorm of mondeling verstrekt. Artikel 9 Bewerker 1. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker vindt verwerking uitsluitend plaats indien voorafgaand aan die verwerking een daartoe strekkende overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bewerker is gesloten. 2. De in het voorgaande lid bedoelde overeenkomst wordt in overleg met het afdelingshoofd of de aangewezen vertegenwoordiger(s) van de betreffende afdeling opgesteld door de FG. 3. In de overeenkomst als bedoeld in het 1e lid worden de volgende elementen opgenomen: a. De bewerker aanvaardt, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor het risico van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in verband met de door hem verwerkte gegevens; b. De bewerker verklaart bekend te zijn met de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 12 van de WBP; c. De bewerker verklaart de nodige technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 13 van de WBP te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige raadpleging, diefstal, verlies of onrechtmatige verwerking; d. Door of namens de verantwoordelijke kan de bewerking worden getoetst aan de onder a, b en c gestelde voorwaarden. e. De bewerker verklaart de verstrekte gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. f. De bewerker verklaart de verstrekte gegevens na gebruik op deugdelijke wijze te vernietigen.

6 HOOFDSTUK 3 Rechten van betrokkene Artikel 10 Rechten betrokkene 1. De FG treft zodanige maatregelen dat: a. Een betrokkene die persoonsgegevens heeft verstrekt, zo spoedig mogelijk na verstrekking van de gegevens wordt medegedeeld voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij betrokkene hiervan, blijkende uit een vermelding op het aanvraagformulier, brief of mondelinge mededeling, hiervan reeds op de hoogte is; b. Aan betrokkene zo spoedig mogelijk na de vastlegging van de persoonsgegevens die hem betreffen wordt medegedeeld voor welke doeleinden de verantwoordelijke de gegevens verzamelt en verwerkt, indien de gegevens niet door opgave van de betrokkene zijn verkregen; c. Aan een betrokkene, die een verzoek om inzage in zijn gegevens als bedoeld in artikel 35 van de WBP indient, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk dan wel op een wijze zoals bedoeld in artikel 37 van de WBP wordt medegedeeld of hem betreffende gegevens worden verzameld en verwerkt; d. Aan een betrokkene die een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 36 van de WBP indient, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk dan wel op een wijze zoals bedoeld in artikel 37 van de WBP wordt medegedeeld of dan wel in hoeverre de verantwoordelijke aan dit verzoek voldoet. Zijn de gegevens voorafgaand aan derden doorgegeven, dan dient ook de wijziging in de verzamelde persoonsgegevens aan deze derden te worden doorgegeven, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredig zware inspanning kost; e. Aan een betrokkene, die gebruik maakt van het recht van verzet als bedoeld in artikel 40 van de WBP, de verantwoordelijke binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk dan wel op een wijze zoals bedoeld in artikel 37 van de WBP wordt medegedeeld of het verzet gerechtvaardigd is; f. De verwerking onmiddellijk wordt beëindigd indien het verzet gerechtvaardigd is. 2. Indien een betrokkene een verzoek als bedoeld in lid 1 onder c tot en met f, indient draagt de verantwoordelijke zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. HOOFDSTUK 4 Bewaartermijn Artikel 11 Bewaartermijn 1. De FG ziet toe dat: a. bij de vastlegging van persoonsgegevens aantekening wordt gehouden van de aanvang van de bewaartermijn; b. na de het verstrijken van de bewaartermijn de gegevens worden vernietigd dan wel worden overgebracht naar het gemeentelijke archief als bedoeld in de Archiefwet 1995; 2. De onder lid 1, sub b, bedoelde maatregelen worden getroffen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de WBP. HOOFDSTUK 5 Beveiliging en beheer Artikel 12 Beveiliging en beheer 1. De FG toetst technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking en raadpleging. 2. Deze maatregelen dienen te worden getoetst aan de bepalingen, zoals deze zijn opgenomen in het gemeentelijk (informatie) beveiligingsplan. 3. Van de toetsing als bedoeld in het 2e lid dient een jaarlijks een verslag te worden gemaakt. 4. De FG toetst de wijze van verspreiding van de beveiligingsvoorschriften binnen de afdelingen. 5. De afdelingshoofden verlenen in overleg met de FG de noodzakelijke autorisaties aan personen die vanuit hun functie de bestanden dienen te kunnen bewerken en raadplegen. Het verlenen van de autorisatie dient met redenen omkleed te zijn.

7 6. Van de onder lid 5 bedoelde autorisaties wordt per bestand schriftelijk mededeling gedaan aan de FG. 7. De mededeling als bedoeld onder lid 6 bevat de volgende gegevens van de geautoriseerde: a. naam; b. organisatieonderdeel; c. functie; d. geautoriseerd bestand; e. ingangsdatum; f. periode; g. reden / noodzaak; h. naam en functie van degenen die goedkeuring verlenen; 8. De onder lid 7 bedoelde mededeling wordt tevens gedaan aan de beheerder van het centrale gemeentelijk computersysteem. 9. Persoonsgegevens worden bewaard op het centrale gemeentelijke computersysteem en zijn slechts toegankelijk voor degene die hiervoor geautoriseerd zijn. HOOFDSTUK 6 Toezicht Artikel 13 Rol van de FG 1. Indien de FG onrechtmatigheden aantreft bij de verwerking van persoonsgegevens brengt hij hierover verslag uit aan het hoofd van de betreffende afdeling. Hij doet dit verslag vergezeld gaan van een aanbeveling, die strekt tot een verbetering van de bescherming van persoonsgegevens, die door of namens de verantwoordelijke worden verwerkt. 2. De FG ziet er op toe dat bestanden met persoonsgegevens efficiënt worden aangelegd en benut; hierbij dient van de mogelijkheden binnen het datadistributiesysteem binnen de gemeente Lelystad optimaal gebruik te worden gemaakt. 3. Indien de aanbeveling niet of niet voldoende wordt opgevolgd, rapporteert de FG zijn bevindingen aan de verantwoordelijke. Van deze bevindingen wordt de directie op de hoogte gebracht. Artikel 14 Auditing 1. De FG voert namens het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een audit uit naar de naleving van de WBP. 2. De FG legt de rapportage met zijn commentaar voor aan de verantwoordelijke. Van deze rapportage wordt de directie op de hoogte gebracht. HOOFDSTUK 7 Slotbepalingen Artikel 15 Ingangsdatum reglement Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 april 2010 en wordt tevens van toepassing verklaard op de voor deze datum reeds aanwezige verwerkingen met persoonsgegevens. Artikel 16 Publicatie reglement Na vaststelling zal deze regeling gepubliceerd worden op het gemeentelijke intranet, de gemeentelijke internetsite en ter inzage liggen in de Stadswinkel. Artikel 17 Aanhaling Deze regeling kan worden aangehaald als Reglement Bescherming Persoonsgegevens.

8 Toelichting Reglement Bescherming Persoonsgegevens Algemeen Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP) in werking getreden.het is wenselijk dat binnen de gemeente Lelystad op een uniforme wijze uitvoering aan de WBP wordt gegeven. Met het oog hierop wordt dit reglement vastgesteld. Deze regeling geeft naast de specifieke wettelijke eisen tevens een aantal regels weer welke een bijdrage leveren aan de stroomlijning van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Het reglement is niet van toepassing op de gegevens binnen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA of BRP); hiervoor zijn afzonderlijke reglementen vastgesteld, bovendien vallen deze gegevens niet onder de WBP. Naast deze regeling is er ook een Reglement taken en bevoegdheden voor de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) vastgesteld, hierin staan de specifieke taken van deze functionaris. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 In dit artikel zijn de begrippen zo helder mogelijk omschreven. Naast de begripsomschrijvingen, zoals deze voorkomen in de WBP, is er ook een aantal dat specifiek is voor de gemeentelijke verwerkingen. Artikel 2 Dit artikel geeft de reikwijdte van dit reglement weer. Als verantwoordelijke geldt het bevoegde bestuursorgaan. Niet onder de werking van de wet vallen de verwerking van persoonsgegevens t.b.v. (uitvoering van) persoonlijk of huishoudelijk gebruik, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politietaak, gemeentelijke basisadministratie, wet justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag, de kieswet en de krijgsmacht. Artikel 3 Om het proces omtrent de uitvoering van de WBP blijvend te bewaken, wordt een FG aangesteld. Deze functionaris heeft naast de toezichthoudende taak als bedoeld in artikel 64 een aantal specifieke, op de eigen gemeente afgestemde, taken. Deze taken komen ook voor in de Reglement taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming. Een goede taakomschrijving geeft helderheid naar de organisatie. Artikel 4 De ambtelijke verantwoordelijkheid, per afdeling wordt in dit artikel vastgelegd. Binnen iedere afdeling kan (kunnen) één of meerdere vertegenwoordiger(s) worden aangesteld, dit mede ter ondersteuning van de FG. Dit zullen vaak degenen binnen de afdeling zijn die met de WBP te maken hebben. Een contactpersoon is tevens lid van de werkgroep WBP. Artikel 5 De werkgroep dient ter ondersteuning van en als klankbord voor de FG. Daarnaast heeft ze tot taak algemeen beleid in het kader van de WBP te ontwikkelen. De afdelingen die een contactpersoon hebben aangewezen zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. Artikel 6 De aan te maken bestanden en de wijziging van de bestaande bestanden dienen binnen de organisatie centraal gemeld te worden. Om degenen die vragen hebben omtrent de gegevens die van hem / haar worden verzameld van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat er een centraal meldpunt is. Zonder centraal meldpunt zou de FG bovendien de omschreven taak niet goed uit kunnen voeren. De uniformiteit is zeker gediend met een centrale melding.

9 Artikel 7 Alle verwerkingen van persoonsgegevens dienen beschreven te worden. Alleen op deze wijze wordt inzicht verkregen of de verwerking aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Tevens zijn de beschrijvingen noodzakelijk voor de toetsing aan het vrijstellingsbesluit. Artikel 8 De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de WBP, waarbij met name de aspecten: zorgvuldigheid, doelbinding en rechtmatige grondslag (artikel 6, 7 en 8 WBP) belangrijk zijn. Van de verstrekking van persoonsgegevens aan derden dient i.v.m. de rechten van de betrokkene, zie artikel 10 sub d. Het is wenselijk dat naast het verplichte openbare register met meldingen ook een register wordt bijgehouden waarin de overige bestanden wordt opgenomen. Zie in deze de relatie met artikel 5. Verzoeken om informatie dienen binnen 4 weken te worden afgedaan. Deze kunnen schriftelijk, in digitale vorm ( , cd of diskette) dan wel mondeling worden verstrekt. Artikel 9 Ter bescherming van deze gegevens dienen heldere afspraken met de bewerker te worden gemaakt. Hiervoor dient een overeenkomst te worden opgesteld. Artikel 10 Het betreft hier de in de WBP vastgelegde rechten van betrokkenen. Artikel 11 De vastlegging van de bewaartermijnen is van belang voor de toetsing van de bestanden aan het Vrijstellingsbesluit. Worden de termijnen, genoemd in het Vrijstellingsbesluit overschreden, dan zal er een melding van het bestand, hoe eenvoudig ook, aan het CBP moeten plaatsvinden. Dit laatste kan worden voorkomen door de juiste bewaartermijnen in acht te nemen. Artikel 12 Een cruciaal onderdeel in de bescherming van de persoonsgegevens is de beveiliging. Het gaat hier om zowel de digitale als de kaartenbak -bestanden. De maatregelen kunnen zowel bestaan uit het zorgvuldig omgaan met het verlenen van autorisaties (digitaal) als om fysieke maatregelen (bijvoorbeeld: afsluiten kasten, toegang gebouwen). Binnen de gemeente Lelystad wordt er gewerkt met een gemeentelijk Informatie(beveiligings)plan. Hierin komen reeds de nodige beveiligingsmaatregelen voor. De FG dient de aangegeven maatregelen te toetsen aan dit plan. Artikel 13 De FG ziet er op toe dat de verwerking van persoonsgegevens conform de voorwaarden in de WBP plaatsvindt. Onrechtmatigheden worden in eerste instantie gemeld aan het hoofd van de betrokken afdeling. De FG geeft de nodige aanbevelingen voor verbeteringen. Worden de aanbevelingen niet opgevolgd, dan vindt rapportage aan de verantwoordelijke (College van B en W, burgemeester) plaats. Artikel 14 In navolging van de Gemeentelijke Basisadministratie zal er voor de WBP ook een audit-model worden ontwikkeld. De FG rapporteert over de uitkomsten aan het College van burgemeester en wethouders. Artikel 15 Dit reglement treedt in werking op 6 april 2010 maar wordt tevens van toepassing verklaard op alle op dat moment reeds aanwezige verwerkingen.

10 Artikel 16 Elke betrokkene moet de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de inhoud van dit reglement. Artikel 17 De titel van het reglement spreekt voor zich.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman

Privacyreglement BON-holding BV. Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman Privacyreglement BON-holding BV Zuidbroek, 10 oktober 2013 Auteur: P. Bouman I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze gedragscode wordt in aansluiting en aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens; Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen 2015

gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens; Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen 2015 Het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen, overwegende, dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke organisatie moet voldoen aan Europese en Nederlandse wetgeving, dat het

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgzuster

Privacyreglement Zorgzuster Privacyreglement Zorgzuster Versie 3-2015 Inleiding Zorgzuster heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een privacyreglement opgesteld houdende de regels voor de registratie

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement cliëntgegevens. April 2012

Privacyreglement cliëntgegevens. April 2012 Privacyreglement cliëntgegevens April 2012 Privacyreglement CIZ Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. de Wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. de AWBZ: de Algemene

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011

REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011 REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011 Artikel 0. Begripsbepalingen Artikel 1. Het Reglement Artikel 2. KISS en het doel van

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6)

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten.

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten. Privacy reglement Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens door, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. biedt integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanagers

Nadere informatie

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5 Artikel 1: Begripsomschrijvingen Bij de hiernavolgende definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Regeling bescherming persoonsgegevens. Artikel 1 Begripsbepalingen

Regeling bescherming persoonsgegevens. Artikel 1 Begripsbepalingen Regeling bescherming persoonsgegevens Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. beheerder: de functionaris die door de verantwoordelijke aangewezen is om in het kader van deze

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Research BV Opgesteld door: O.G.M. Mensink Nouws C. Kranen

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

Privacyreglement Divers

Privacyreglement Divers TITEL: PenO privacyreglement Divers Documenteigenaar Hoofd P&O Versie 3.0 Wijziging Historie Versie Opgesteld/gecontroleerd of gewijzigd door: 1.0 Sjannie van Hoorn 1.1 Barend Nieuwendijk 2.0 Sjannie van

Nadere informatie

Privacyreglement Regiecentrale BV

Privacyreglement Regiecentrale BV Privacyreglement Regiecentrale BV Onderdeel 1. ALGEMENE BEPALINGEN Versie: 1.0, gepubliceerd op 1 mei 2013 Artikel 1. Definities In dit reglement wordt bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Auteur Martin Romijn. Datum 17 mei 2011. Versie SBV/2009-226/03. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011

Privacyreglement. Auteur Martin Romijn. Datum 17 mei 2011. Versie SBV/2009-226/03. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Auteur Martin Romijn Datum 17 mei 2011 Versie SBV/2009-226/03 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Privacyreglement persoonsgegevens patiënten HU Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik

Nadere informatie

Privacy Reglement. Inhoud

Privacy Reglement. Inhoud Inhoud 1. Begripsbepalingen 1 2. Reikwijdte 1-2 3. Doel. 2 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 2 5. Vertegenwoordiging 2 6. Soorten van gegevens die in de registratie

Nadere informatie

Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport)

Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport) Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport) Artikel 0. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Begripsbepalingen Het

Nadere informatie

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V.

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. 1. begripsbepalingen 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Rijn IJssel training & opleiding

Privacyreglement Rijn IJssel training & opleiding Privacyreglement Rijn IJssel training & opleiding Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie