Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken"

Transcriptie

1 Vraag & Antwoord Het CAO-pakket Preventiezorg in de bouwnijverheid Arbouw voor gezond en veilig werken

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Bouwend Nederland, Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA), FNV Bouw en CNV Hout en Bouw. Stichting Arbouw maart Alle rechten voorbehouden. De producten, informatie, tekst, afbeeldingen, foto s, illustraties, lay-out, grafische vormgeving, technische voorzieningen en overige werken van Stichting Arbouw ( de werken ), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Databankenwet en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw. Het bekijken van de werken en het maken van kopieën voor eigen individueel gebruik is toegestaan voorzover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op de werken zijn van Stichting Arbouw en/of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan één of meerdere van deze merken en logo s te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw of de betrokken licentiegever(s). Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) haar (informatie) producten, software daaronder mede begrepen, noch voor het (her)gebruik daarvan door derden. Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor fouten in (de inhoud van) haar (informatie) producten noch voor eventuele (gevolg)schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het (her)gebruik daarvan door derden.

3 Vraag en Antwoord Het CAO-pakket Preventiezorg in de bouwnijverheid Antwoord op de meest gestelde vragen over (periodieke) gezondheidskeuringen 1

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 CAO-pakket preventiezorg 4 - Waaruit bestaat het CAO-pakket preventiezorg? 3 Intredekeuring, Intrede-onderzoek en Aanstellingskeuring 5 - Mag ik nieuw personeel laten keuren? - Moet ik nieuw bouwplaatspersoneel laten keuren? - Moet ik nieuw UTA-personeel laten keuren? - Wanneer krijg ik als werkgever de uitslag van de keuring van nieuw personeel? - Wat kan mijn sollicitant doen als hij het niet eens is met de uitslag van de Intredekeuring? - Moet ik met de arbodienst nog iets regelen voor de Intredekeuring 4 PAGO en GPO 8 - Moet ik zelf met mijn arbodienst afspraken maken over inhoud en frequentie van het PAGO (in verband met zogenaamd PAGO-advies in de RI&E)? - Wanneer worden mijn werknemers periodiek medisch onderzocht? - Kan ik zelf afspraken maken met de arbodienst over plaats, datum en tijdstip van de PAGO s? - Mijn werknemer zegt dat hij niet is uitgenodigd voor een PAGO. Wat kan ik doen? - Wat is het verschil tussen een PAGO en GPO? - Krijg ik als werkgever de uitslag van het periodieke onderzoek? - Kan ik mijn werknemer verplichten om zich periodiek te laten keuren? 5 VCA en arbeidsinspectie 10 - Voldoe ik aan de VCA-eisen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg? - Controleert de arbeidsinspectie de medische geschiktheid van mijn werknemers? 6 Kosten 11 - Wie betaalt de keuringen? 7 Terugkoppeling uitvoeringsgegevens 12 - Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens? - Krijg ik informatie over de uitgevoerde activiteiten? 8 Arbodiensten 14 - Ben ik vrij in de keuze voor mijn arbodienst? - Wat is een goede arbodienst voor mijn bedrijf? - Mag ik meerdere arbodiensten voor verschillende taken inschakelen? 9 Klachten en informatie 15 - Waar kan ik terecht bij klachten over de uitvoering van het CAO-pakket preventiezorg? - Waar kan ik meer informatie krijgen over het CAO-pakket preventiezorg? - Nog vragen? 2 CAO-pakket preventiezorg

5 1 Inleiding De bouwnijverheid heeft het goed geregeld: preventiezorg is in de CAO opgenomen. Dit betekent dat uw werknemers recht hebben op het CAO-pakket preventiezorg. Zij kunnen zich regelmatig laten onderzoeken door een arbodienst. Het CAO-pakket wordt voor een belangrijk deel door de bedrijfstak gefinancierd en is zo opgezet dat u er bijna geen omkijken naar hebt. Deze brochure is bedoeld voor werkgevers en geeft antwoorden op de meeste gestelde vragen over preventiezorg. Door het lezen van deze brochure wordt u geïnformeerd over het pakket. U kunt uw werknemers dan nog beter stimuleren om van het pakket gebruik te maken. Dit is ook in uw eigen belang. Vele werknemers maken al jaren gebruik van het CAO-pakket. Zij willen gezond blijven werken. Mogelijke problemen kunnen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd waardoor erger wordt voorkomen. U als werkgever wilt minder ziekteverzuim, minder WIA-instroom en gemotiveerde medewerkers. Dat werkt wel zo prettig. Bovendien voldoet u aan eisen die de wet, de CAO en VCA-certificering op het gebied van preventiezorg stellen, als u uw werknemers in staat stelt gebruik te maken van het pakket. Het pakket biedt u dus alleen maar voordelen. Doe er dus ook uw voordeel mee. Het organiseren van dit CAO-pakket is een belangrijke taak van Arbouw. Voor de uitvoering van het pakket heeft Arbouw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met arbodiensten die aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen en willen voldoen. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de dienstverlening en bewaakt de kosten en de kwaliteit. Arbouw vergoedt alleen de kosten aan arbodiensten waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. De voordelen voor u op een rijtje: voorkomen is beter dan genezen; u voldoet aan eisen die de wet, de CAO en VCA op het gebied van het pakket preventiezorg stellen; u hoeft voor het CAO-pakket geen apart contract met een arbodienst af te sluiten. Dat heeft Arbouw voor u gedaan; het pakket wordt voor een belangrijk deel betaald door de bedrijfstak. Arbouw draagt zorg voor de betaling aan de arbodiensten; u krijgt jaarlijks een overzicht van de voor uw personeel uitgevoerde activiteiten; de inhoud en uitvoering van het pakket zijn volledig afgestemd op de specifieke gezondheidsrisico- s van de voorkomende functies binnen de bouwnijverheid. naast het functiespecifieke onderzoek wordt ook extra aandacht besteed aan leefstijl en vooral aan die factoren die een vergrote kans geven op het ontstaan van hart- en vaatziekten. 3

6 2 CAO-pakket preventiezorg Waaruit bestaat het CAO-pakket preventiezorg? Verplichte Intredekeuring (IK) Vrijwillig Intrede-onderzoek (IO) Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J) Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Arbo-spreekuur Vervolgconsult Bedrijfs- en werkplekonderzoek Verplichte Intredekeuring (IK) De intredekeuring is een functiegericht onderzoek, waarbij een zorgvuldige afweging plaatsvindt van de belasting van het werk en de belastbaarheid van uw toekomstige werknemer. Volgens de Wet op de medische keuringen mag niet voor alle functies een medische keuring worden uitgevoerd. Een verplichte intredekeuring geldt daarom alleen voor functies die zware lichamelijke arbeid met zich meebrengen en/of waarbij de veiligheid van derden in het geding is, zowel op de bouwplaats als in de werkplaats. In de CAO-Bouwnijverheid zijn de betreffende functies met een asterisk (*) gemerkt in de functielijst bouwplaatswerknemers (bijlagen 2a-1 en 2a-2) en/of de functiematrix UTA-werknemers (bijlage 2b). Deze keuring is verplicht voor werknemers die voor het eerst in de bouwnijverheid gaan werken of langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de bedrijfstak hebben uitgevoerd. Als het bovenstaande niet van toepassing is op uw werknemers, komen zij niet voor een intredekeuring in aanmerking. Het is in dat geval zelfs wettelijk verboden. Vrijwillig Intrede-onderzoek (IO) Als er van een verplichte Intredekeuring geen sprake is, heeft uw werknemer wel recht op een vrijwillig Intrede-onderzoek. Uw werknemer kan hiervoor zelf een afspraak maken met de arbodienst. Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J) Werknemers die jonger zijn dan 20 jaar krijgen ongeveer een jaar na intrede in de bedrijfstak een uitnodiging voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor jongeren (AGO-J) van de arbodienst. De werknemer krijgt dan een gericht advies over hoe hij gezond en veilig kan werken. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) Iedere werknemer in de bouwnijverheid heeft vanaf het 16e jaar recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Uw werknemers ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging van de arbodienst. Dit PAGO vangt aan op de leeftijd van 16 jaar en vindt vervolgens plaats (voor bouwplaatswerknemers) op de leeftijden 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 en 60 en 62 jaar; daarna individueel op indicatie. Deze frequentie geldt ook voor UTA-werknemers echter met uitzondering van de leeftijden 42, 46 en 48 jaar. Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) De werknemer heeft - in aanvulling op het PAGO - in de hieronder genoemde beroepen en/of werkzaamheden recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO): werknemers die werkzaam zijn op terreinen van de chemische industrie dan wel werken met vervuilde grond: elk jaar; werknemers die hun werk doen met behulp van persluchtapparatuur: tot het 40-ste levensjaar eens per twee jaar, daarna elk jaar; werknemers die werken met overdruk: elk jaar; machinisten van torenkranen, mobiele kranen of heistellingen: elke twee jaar of frequenter op indicatie. Vanaf 40 jaar valt dit onderzoek samen met het PAGO; werknemers die werken met asbest: voor aanvang van het werk als blootstelling aan asbest boven het actieniveau mogelijk is. Daarna tot 40 jaar eens per twee jaar. Vanaf 40 jaar valt dit onderzoek samen met het PAGO; werknemer die offshore werken: elke twee jaar; werknemers die met zandsteen werken en blootgesteld worden aan kwartsstof: elk jaar. Uw werknemers ontvangen voor dit GPO geen uitnodiging van de arbodienst. U of uw werknemer kan 4 CAO-pakket preventiezorg

7 zelf een afspraak met de arbodienst maken. De kosten voor een GPO dient u rechtstreeks te betalen aan de arbodienst. U kunt uw arbodienst vragen om het GPO te combineren met het PAGO. Bij een gecombineerde uitvoering wordt dit wel weer door Arbouw betaald. Ook als de bedrijfsarts na het GPO verder onderzoek noodzakelijk vindt, wordt dit door Arbouw betaald. Arbo-spreekuur Als uw werknemer problemen met zijn gezondheid heeft en hij het idee heeft dat die mogelijk veroorzaakt worden door het werk, kan hij het arbo-spreekuur van de bedrijfsarts bezoeken. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer zich niet heeft ziek gemeld. Consulten tijdens ziekte vallen namelijk binnen de afspraken die u met de arbodienst(verlener) rond verzuimbegeleiding heeft gemaakt. Vervolgconsulten De bedrijfsarts kan zonodig de werknemer uitnodigen voor een vervolgspreekuur. Maar ook hier geldt, net als bij het arbo-spreekuur, niet tijdens ziekteverzuim. Bedrijfs- of werkplekbezoek De bedrijfsarts kan het noodzakelijk vinden de werkomstandigheden van uw werknemer nader te onderzoeken en/of daarover nadere afspraken met u te maken. De werknemer moet daar dan wel toestemming voor geven. 5

8 3 Intredekeuring, Intrede-onderzoek en Aanstellingskeuring Mag ik nieuw personeel laten keuren? Ja, maar alleen als zij op de bouwplaats of werkplaats werken (met inachtneming van hetgeen hieronder wordt aangegeven). Volgens de Wet op de medische keuringen mag niet voor alle functies een medische keuring worden uitgevoerd. Een verplichte intredekeuring geldt ten aanzien van functies die zware lichamelijke arbeid met zich meebrengen en/of waarbij de veiligheid van derden in het geding is, zowel op de bouwplaats als in de werkplaats, indien: a)een werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever; b)een werknemer, na een eerder dienstverband bij een werkgever, gedurende een periode van drie jaar geen dienstverband heeft gehad bij een werkgever in de Bouwnijverheid; Voor wat betreft de CAO-Bouwnijverheid zijn de betreffende functies met een asterisk (*) gemerkt in de functielijst bouwplaatswerknemers (bijlagen 2a-1 en 2a-2) en/of de functiematrix UTA-werknemers (bijlage 2b). Moet ik nieuw bouwplaatspersoneel laten keuren? Ja, als zij nog niet eerder in de bouwnijverheid hebben gewerkt. Nee, als zij al eerder in de bouwnijverheid hebben gewerkt. De Intredekeuring is in diverse CAO s verplicht gesteld voor werknemers die: voor het eerst in de bouw gaan werken of langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de bedrijfstak hebben uitgevoerd. Voor het overige gelden de voorwaarden zoals hierboven genoemd bij de vraag Mag ik nieuw personeel laten keuren? Moet ik nieuw UTA-personeel laten keuren? Ja, maar alleen als het gaat om een functie met zwaar lichamelijk werk en/of risico s voor derden (in de CAO-Bouwnijverheid zijn deze functies gekenmerkt met een asterisk(*)) en de werknemer nieuw de bedrijfstak binnenkomt of langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de bouwnijverheid heeft uitgevoerd. Nee, als de werknemer de laatste drie jaar al in de bedrijfstak werkzaam was. De uitvoerder werkt als regel op de bouwplaats. Voor hem geldt dus ook de verplichte Intredekeuring als hij de bedrijfstak binnenkomt. Als hij al eerder (eventueel in een andere functie) werkzaam is geweest in de bouw mag u hem wel laten keuren, maar dit is niet verplicht. Er is in dat geval sprake van een Aanstellingskeuring. De kosten zijn dan wel voor uw eigen rekening. Technisch en administratief personeel (CAO-Bouwnijverheid: als de functie niet met een asterisk(*) is gemerkt mag u deze werknemer niet verplichten zich te laten keuren. De Wet op de Medische keuringen verbiedt dit. Deze werknemers hebben wel recht op een vrijwillig Intrede-onderzoek. NB.: De intredekeuring/aanstellingskeuring moet plaats vinden vóór de feitelijke aanstelling. U moet - afgezien van de medische aspecten - de aspirant werknemer wel geschikt voor de functie hebben bevonden en van plan zijn betrokkene ook daadwerkelijk aan te stellen. Als u een werknemer wilt aannemen die al in de bouw werkt, hoeft u hem dus niet te laten keuren. Maar het mag wel als het gaat om functies met zware lichamelijke arbeid en/of risico s voor derden. Dit wordt een Aanstellingskeuring genoemd. De kosten voor een dergelijk onderzoek zijn dan wel voor uw eigen rekening. 6 CAO-pakket preventiezorg

9 Wanneer krijg ik als werkgever de uitslag van de keuring van nieuw personeel? In beginsel krijgt u niet direct de uitslag van de keuring. Op grond van de privacy-wetgeving mag de uitslag alleen aan de werknemer worden gegeven. Wel kan de werknemer de arbodienst d.m.v. een machtiging toestemming geven de uitslag aan u door te geven. Verplichte Intredekeuring: binnen een week (werknemer is nog niet aan het werk) Aanstellingskeuring: afhankelijk van uw afspraak met de arbodienst. Ook hier geldt de voorwaarde dat de werknemer nog niet aan het werk is ten tijde van de keuring. Arbouw heeft met de arbodiensten afgesproken dat binnen één week (maximaal twee weken als in die periode feestdagen vallen) de Intredekeuring dient te zijn uitgevoerd en de uitslag van dit onderzoek in uw bezit moet zijn. Dit is van belang omdat in de CAO is bepaald dat geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan als de uitslag geschikt voor de beoogde functie nog niet bekend is. De uitslag van de Intredekeuring kan zijn: geschikt, ongeschikt of geschikt onder bepaalde aangegeven voorwaarden. De geschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van richtlijnen die door Arbouw voor de bedrijfsartsen per beroep zijn vastgesteld. Arbouw heeft voor de Aanstellingskeuring geen afspraken gemaakt met de arbodienst. U kunt zelf met de arbodienst een afspraak maken over de uitvoering. Van het Intredeonderzoek krijgt alleen de werknemer de uitslag. Moet ik met de arbodienst verder nog iets regelen voor de Intredekeuring? Nee, Arbouw heeft met de arbodienst afspraken gemaakt over de uitvoering van de keuring. Nee, de Intredekeuring wordt betaald door Arbouw U hoeft, afgezien van het maken van een afspraak met de arbodienst voor de uitvoering van de Intredekeuring, verder niets te regelen. U kunt volstaan met het doorgeven van de functie, waarvoor uw werknemer in aanmerking komt. De arbodienst heeft van Arbouw per beroep richtlijnen voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid ontvangen. U hoeft daarover dus geen verdere informatie aan de arbodienst te verstrekken. Ook over de vergoeding hoeft u geen afspraak te maken. De arbodiensten declareren alle kosten bij Arbouw. Wat kan mijn sollicitant doen als hij het niet eens is met de uitslag van de Intredekeuring? Second opinion is mogelijk. Als uw sollicitant het niet eens is met de uitslag van de Intredekeuring kan hij opnieuw een keuring aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een andere arbodienst waarmee Arbouw een overeenkomst heeft. De kosten worden door Arbouw aan de arbodienst vergoed. 7

10 4 PAGO en GPO Moet ik zelf met mijn arbodienst afspraken maken over inhoud en frequentie van het PAGO (in verband met zogenaamd PAGO-advies in de RI&E)? Nee, alles is in de CAO geregeld. Het is een algemene wettelijke eis dat in de risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E) een PAGO-advies wordt gegeven en dat de arbodienst de werkgever over de inhoud en frequentie van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) adviseert. U als werkgever in de bouwnijverheid kunt daarbij echter volstaan met een verwijzing naar de CAO. In de CAO zijn hierover namelijk afspraken gemaakt. Doordat Arbouw van alle beroepen de arborisico s in beeld heeft gebracht, is het mogelijk voor de gehele bedrijfstak vast te stellen met welke frequentie het PAGO moet worden uitgevoerd en wat de inhoud van de onderzoeken moet zijn. Arbouw heeft hierover contractuele afspraken gemaakt met de arbodienst. De arbodiensten hebben instructie gekregen over hoe het PAGO uit te voeren en moeten daarbij rekening houden met de gezondheidsrisico s van de verschillende beroepen in de bedrijfstak. Wanneer worden mijn werknemers periodiek medisch onderzocht? PAGO: op de leeftijden genoemd in de CAO krijgen uw werknemers van de arbodienst een uitnodiging om zich te laten onderzoeken. GPO: bij uitvoering van risicovolle beroepen in aanvulling op een PAGO. Iedere werknemer in de bouwnijverheid heeft vanaf zijn 16e tot aan zijn 40e eens in de vier jaar recht op een PAGO. Na die leeftijd heeft hij dit recht eens in de twee jaar. Deze frequentie geldt ook voor UTA-werknemers, echter met uitzondering van de leeftijden 42, 46 en 48 jaar. Als de werknemer de leeftijd bereikt die wordt genoemd in de CAO, geeft Arbouw opdracht aan uw arbodienst om de werknemer uit te nodigen voor het PAGO. Op deze wijze is gegarandeerd dat iedere werknemer de gelegenheid krijgt zich regelmatig te laten onderzoeken bij de arbodienst. vaker laten keuren. Zij hebben in aanvulling op het PAGO recht op een gericht periodiek onderzoek (GPO). Op pagina 4 van deze brochure kunt u vinden welke functies voor een GPO in aanmerking komen en in welke frequentie. Gecombineerde uitvoering PAGO en GPO Het is niet de bedoeling dat een werknemer kort achter elkaar wordt gekeurd. In het jaar waarop het GPO samenvalt met een PAGO kunnen de onderzoeken worden gecombineerd. De uitvoeringsprocedure van Het PAGO wordt dan uitgebreid met de specifieke onderzoeken van het betreffende GPO. De kosten van dit gecombineerde onderzoek worden dan volledig betaald door Arbouw. Kan ik zelf afspraken maken met de arbodienst over plaats, datum en tijdstip van de PAGO s? Ja, door middel van een PAGO-jaarplanning. Als in een jaar tien werknemers in aanmerking voor een PAGO komen, kunt u uw arbodienst verzoeken de PAGO s uit te voeren op basis van een PAGO-jaarplanning. In dat geval geeft Arbouw de arbodienst geen opdracht om de werknemers direct uit te nodigen voor een PAGO in het kwartaal dat zij daarvoor in aanmerking komen. Arbouw geeft de arbodienst dan voor een heel kalenderjaar opdracht de keuringen uit te voeren in overleg met u als werkgever. U kunt dan in goed overleg met uw arbodienst afspreken waar en wanneer de keuringen zullen worden uitgevoerd. Mijn werknemer zegt dat hij niet is uitgenodigd voor een PAGO. Wat kan ik doen? De werknemer kan rechtstreeks bij de arbodienst alsnog een afspraak maken voor een Spontaan PAGO. Werknemers die een beroep uitoefenen met bijzondere veiligheids- en gezondheidsrisico s, kunnen zich 8 CAO-pakket preventiezorg

11 Wat is het verschil tussen een PAGO en een GPO? Betreft PAGO GPO Frequentie Op leeftijd Afhankelijk van de soort werkzaamheden Betaling Bedrijfstak Werkgever Initiatief Op uitnodiging van arbodienst Op initiatief van werknemer/werkgever Voor wie? Alle beroepen Beroepen met extra risico s Als een PAGO, om welke reden dan ook, niet is uitgevoerd, kunnen de werknemers zich rechtstreeks bij de arbodienst melden voor het maken van een afspraak voor een Spontaan PAGO. U hoeft dus geen contact op te nemen met Arbouw. Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid kennen meer of grotere risico s dan andere. Werknemers die bijzondere risico s lopen, hebben daarom in aanvulling op het PAGO recht op een gericht periodiek onderzoek (GPO). Krijg ik als werkgever de uitslag van het periodieke onderzoek? Nee, alleen de werknemer krijgt de uitslag. Dit geldt zowel voor het PAGO als voor het GPO. U krijgt als werkgever geen uitslag van het PAGO of het GPO. Het is aan de werknemer of hij zijn werkgever van het resultaat van het onderzoek op de hoogte wil brengen. U kunt uw werknemer dus ook nooit verplichten de uitslag van een PAGO of GPO aan u door te geven. Volgens de Arbowet hebben werknemers recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), maar u kunt de werknemer hier niet toe verplichten. Dit geldt dus ook voor de werknemer die werkt met verontreinigde grond, werkt in de asbestsanering of machinist is op een torenkraan, mobiele kraan of heistelling. U dient wel uw werknemers over de mogelijkheid te informeren en hen de gelegenheid te bieden zich te laten keuren. Uitzondering werken onder overdruk Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet moet een persoon die wordt belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk voor aanvang van deze werkzaamheden medisch geschikt bevonden zijn. Verder moet het medisch onderzoek jaarlijks worden herhaald. Deze arbeidsgezondheidskundige onderzoeken moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde duikerartsen. Kan ik mijn werknemer verplichten om zich periodiek te laten keuren? Nee, dit kan nooit! Noch bij het PAGO, noch bij het GPO. Een uitzondering is het Gericht Periodiek Onderzoek bij het werken onder Overdruk. 9

12 5 VCA en Arbeidsinspectie Voldoe ik aan de VCA-eisen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg? Ja, als ik uitvoering geef aan de CAO-afspraken. Als u uw werknemers in staat stelt gebruik te maken van hun recht op keuring, zoals vastgelegd in het CAO-pakket preventiezorg, voldoet u aan alle eisen die de wet, de CAO en VCA hieraan stellen. In de Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA) is een aantal mustvragen over bedrijfsgezondheidszorg opgenomen. U als werkgever binnen de bouwnijverheid hoeft deze vragen niet stuk voor stuk te beantwoorden. De bedrijfsgezondheidszorg (zoals gevraagd in de VCA-lijst) voor uw bedrijf is namelijk in de CAO geregeld. Omdat de CAO algemeen verbindend is verklaard, gelden al deze afspraken ook voor uw bedrijf. U hoeft daarover dus geen contractuele afspraken te maken met uw arbodienst. Wel moet u uw werknemers in de gelegenheid stellen van de CAOvoorzieningen gebruik te maken. Controleert de arbeidsinspectie de medische geschiktheid van mijn werknemers? Nee. Een inspecteur van de arbeidsinspectie zal niet vragen om aan te tonen dat de werknemer is goedgekeurd voor zijn werkzaamheden. Hij kan wel aan uw werknemers vragen of zij door u in de gelegenheid zijn gesteld om een PAGO of GPO te ondergaan. Arbouw heeft op grond van de CAO met de arbodiensten contractuele afspraken gemaakt over de frequentie en de inhoud van de keuringen. Hierbij zijn ook organisatorische zaken geregeld. Arbouw geeft de arbodienst de opdracht uw werknemer voor het PAGO uit te nodigen. Arbouw geeft de arbodienst instructie hoe de keuringen uit te voeren en daarbij rekening te houden met de gezondheidsrisico s van de verschillende beroepen en functies in de bedrijfstak. Indien de auditor van het certificeringsbureau nadere informatie wenst, kunt u deze door verwijzen naar Arbouw. 10 CAO-pakket preventiezorg

13 6 Kosten Wie betaalt de keuringen? De bedrijfstak betaalt de keuringen met uitzondering van Aanstellingskeuringen en GPO s. Deze moeten door uzelf worden betaald. Het CAO-pakket preventiezorg wordt door de bedrijfstak collectief gefinancierd. Uitzondering op de collectieve financiering is het GPO. Dit wordt door de werkgever zelf betaald. Dit geldt ook voor de Aanstellingskeuring, omdat deze keuring geen deel uitmaakt van het CAO-pakket. Ook de kosten voor dit onderzoek worden door de werkgever rechtstreeks aan de arbodienst betaald. 11

14 7 Terugkoppeling uitvoeringsgegevens Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens? De gegevens worden gebruikt door de arbodienst en Arbouw In het kader van het PAGO en GPO worden door uw werknemer vragenlijsten ingevuld over zijn gezondheid en werkbeleving. De bedrijfsarts bespreekt deze vragenlijst met uw werknemer en onderzoekt hem vervolgens. Deze onderzoekgegevens worden gebruikt door de arbodienst en door Arbouw. De arbodienst, om uw werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Arbouw gebruikt deze gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de actuele informatie over het gezondheids- en werkbeleven van de werknemers in de verschillende beroepen kunnen, door Arbouw prioriteiten worden gesteld voor nader onderzoek naar knelpunten en oplossingsmogelijkheden voor veilig en gezond werken. Krijg ik informatie over de uitgevoerde activiteiten? Ja, u krijgt jaarlijks een PAGO-aankondiging en een activiteitenoverzicht. Tegen betaling kunt u een bedrijfsrapport krijgen. PAGO-aankondiging U ontvangt in het najaar een overzicht met de namen van de werknemers die in het komende jaar in aanmerking komen voor een PAGO. Als in het komende jaar geen van uw werknemers recht heeft op een PAGO ontvangt u dus geen bericht. Omdat het overzicht een momentopname is, kan het zijn dat op de lijst namen staan van werknemers die reeds uit dienst zijn. Ook kan het zijn dat in de loop van het komende jaar nieuw personeel wordt aangenomen, dat recht heeft op een PAGO. De definitieve opdracht aan de arbodienst om werknemers uit te nodigen voor het PAGO wordt vlak voor het nieuwe kwartaal verstuurd. De mutaties zullen hierin wel zijn verwerkt. Het heeft dus geen zin contact op te nemen met Arbouw als op het toegezonden overzicht namen ontbreken of namen teveel staan. Indien u met uw arbodienst een jaarplanning heeft afgesproken, kunt u de toegezonden lijst alvast gebruiken om met uw arbodienst afspraken te maken over de plaats en het tijdstip waarop deze werknemers gekeurd kunnen worden. Activiteitenoverzicht Alle bedrijven ontvangen in het voorjaar een overzicht van alle activiteiten die zijn uitgevoerd voor de werknemers in het voorgaande jaar. Op dit overzicht staan de namen van uw werknemers, de data waarop zij bij de arbodienst zijn geweest en het soort onderzoek dat zij hebben gehad. Van arbospreekuren en vervolgconsulten worden - in verband met de privacy van de werknemer - alleen het aantal vermeld, mits het er meer dan tien zijn. Ook als voor uw bedrijf geen activiteiten zijn uitgevoerd, krijgt u van Arbouw bericht. 12 CAO-pakket preventiezorg

15 PAGO-bedrijfsrapport Arbouw kan tegen een vergoeding van 125,- de geanonimiseerde gegevens leveren over de keuringen van uw werknemers die zijn uitgevoerd: het PAGO-bedrijfsrapport. Dit rapport kan een belangrijke rol spelen in de evaluatie van uw arbobeleid. Uw werknemers vullen in het kader van het PAGO of GPO één of meer vragenlijsten in. Op basis van de inhoud van deze vragenlijsten wordt een geanonimiseerd overzicht over het desbetreffende jaar gemaakt, waardoor u inzicht krijgt in de gezondheid en het werkbeleven van uw werknemers. Daarbij krijgt u ter vergelijking ook de gegevens opgeleverd van bedrijven met een vergelijkbare bedrijfspopulatie. Vanaf 1 januari 2005 is het rapport uitgebreid met gegevens over het werkvermogen en het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw personeel. Daarnaast bevat het rapport ook de gegevens van biometrische onderzoeken, zoals: Lengte Gewicht Gezichtsvermogen (visus) Gehoor Cholesterol Hba 1c (glucosegehalte in het bloed) Electro Cardiogram (vanaf 40 jaar) Verhoogd risico op hart- en vaatziekten U kunt tegen geringe meerkosten ook een uitgebreider rapport aanvragen. Bijvoorbeeld over een groter aantal jaren of met een uitsplitsing naar Bouwplaatsof UTA-personeel, Het bedrijfsrapport kan in verband met privacybescherming en betrouwbaarheidswaarde alleen worden samengesteld als in de verslagperiode elf of meer vragenlijsten van uw werknemers zijn vastgelegd. Als ten minste elf van uw werknemers in de verslagperiode een PAGO hebben ondergaan, kunt u dus een bedrijfsrapport aanvragen. U kunt een bedrijfsrapport aanvragen door middel van het sturen van een fax of naar Arbouw onder vermelding van het ledennummer van het bedrijf en de naam en functie van de aanvrager (alleen door of namens de werkgever kan het bedrijfsrapport worden aangevraagd). Ook kunt u uw arbodienst vragen het rapport voor u aan te vragen. De arbodienst kan u desgevraagd een toelichting geven op het rapport. 13

16 8 Arbodiensten Ben ik vrij in de keuze voor mijn arbodienst? Ja, mits de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst heeft met Arbouw. Wat is een goede arbodienst voor mijn bedrijf? Hiervoor kunt u gebruikmaken van de controlelijst van Arbouw. Om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen hebben CAO-partijen besloten dat het CAO-pakket preventiezorg alleen kan worden uitgevoerd door arbodiensten die met Arbouw een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. De arbodienst moet daarvoor aan een aantal eisen voldoen (wettelijk gecertificeerd, voldoende kennis van de bedrijfstak, etc.). U bepaalt zelf, na het wettelijk voorgeschreven overleg met werknemers, welke arbodienst de activiteiten voor uw werknemers moet uitvoeren. Als u besluit om van arbodienst te veranderen moet u dit minimaal één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal aan uw oude en nieuwe arbodienst kenbaar maken. U krijgt van de nieuwe arbodienst dan het modelformulier Keuze Arbodienst. Dit formulier stuurt u ondertekend terug naar deze arbodienst. De nieuwe arbodienst verwerkt deze mutatie waarna Arbouw zorgt dat met ingang van het volgende kwartaal de PAGO-opdrachten voor het uitnodigen van uw werknemers naar de nieuwe arbodienst worden gestuurd. Van deze mutatie krijgt u van Arbouw een bevestiging. Het kan voorkomen dat keurings(pago)-opdrachten door uw oude arbodienst nog niet zijn uitgevoerd. Uw nieuwe arbodienst kan dan aan de oude arbodienst verzoeken om deze opdrachten aan haar uit te besteden. De arbodiensten kunnen dit onderling - zonder tussenkomst van Arbouw - regelen. Voor de uitvoering van het CAO-pakket preventiezorg heeft Arbouw met arbodiensten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de dienstverlening en bewaakt de kosten en de kwaliteit. Maar u heeft natuurlijk ook zelf wensen waar uw arbodienst aan zou moeten voldoen. Arbouw heeft een controlelijst ontwikkeld waarmee u kunt bepalen of de arbodienst aan de door u gestelde eisen voldoet. Deze controlelijst en de lijst met arbodiensten waarmee Arbouw een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, zijn te vinden op de website van Arbouw: U kunt de controlelijst ook telefonisch bestellen bij Arbouw: (020) Mag ik meerdere arbodiensten voor verschillende taken inschakelen? Ja. De werkgever mag voor de uitvoering van het preventiepakket een andere arbodienst inschakelen dan bijvoorbeeld voor de controle- en verzuimbegeleiding of de risico-inventarisatie en -evaluatie. Sinds 1 juli 2005 kunt u voor deze ondersteuning ook een andere dienstverlener inschakelen. Voor de uitvoering van het CAO-pakket preventiezorg kunt u echter alleen gebruikmaken van een arbodienst waarmee Arbouw een overeenkomst heeft afgesloten. 14 CAO-pakket preventiezorg

17 9 Klachten en informatie Waar kan ik terecht met klachten over de uitvoering van het CAO-pakket preventiezorg? Klachten kunnen bij Arbouw worden ingediend. Als u of uw werknemers klachten hebben over de uitvoering van de activiteiten uit het CAO-pakket kunnen deze, bij voorkeur schriftelijk of per mail worden ingediend bij Arbouw. Graag, naast de inhoud van de klacht, de naam van de arbodienst vermelden en indien mogelijk de naam van de betrokken functionaris van de arbodienst, waarover wordt geklaagd. Indien van toepassing, het sofi-nummer/bsn (Burger Service Nummer) van de betrokken werknemer(s) en het Cordaresaansluitingsnummer van het bedrijf vermelden. Arbouw zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over de verdere afhandeling van de klacht. Arbouw heeft voor bijna alle onderdelen van het CAO-pakket preventiezorg folders samengesteld voor de werknemers. De folder over het PAGO krijgt uw werknemer samen met de uitnodiging voor het onderzoek en de vragenlijst thuisgestuurd. In de folders staat kort omschreven wat de werknemer kan verwachten van het onderzoek. Deze gratis folders kunt u aanvragen bij uw arbodienst. Nog vragen? Bel uw arbodienst. Stel uw vraag aan Arbouw. Wilt u meer weten of is iets voor u nog onduidelijk, belt u dan de arbodienst waarbij u bent aangesloten. U kunt ook Arbouw bellen voor informatie. Meer informatie? Folders zijn gratis te verkrijgen bij uw arbodienst. 15

18 Productie Arbouw, Amsterdam Fotografie Ton Borsboom (cover) Druk Drukkerij De Volharding, Amsterdam 16 CAO-pakket preventiezorg

19 Arbouw La Guardiaweg DG Amsterdam Postbus AC Amsterdam telefoon (020) telefax (020) internet Voor vragen over arbeidsomstandigheden: Arbouw Infolijn (020) ARB

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

1.2 De Commissie heeft de klacht niet in behandeling genomen, omdat klager geen belang (meer) had bij zijn klacht.

1.2 De Commissie heeft de klacht niet in behandeling genomen, omdat klager geen belang (meer) had bij zijn klacht. Oordeel 2003-06 2 december 2003 1 Het signaal 1.1 Op 26 juni 2003 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna te noemen: Commissie) een klacht ontvangen over de verstrekking van

Nadere informatie

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering * Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering Tarieven 205 voor individugerichte activiteiten BGZ

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage 6 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage

Nadere informatie

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg

Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage 6 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg Uitvoeringsprocedures voor het caopakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak. Jan Warning Directeur Arbouw Hoe wij werken Praktijkgericht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat?

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is

Nadere informatie

Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport.

Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport. Geen gezeur met keuringen. Dankzij de service van Gezond Transport. Gezond Transport: dé keuringenspecialist voor transport & logistiek. Uw bedrijf werkt in de transport & logistiek en u bent op zoek naar

Nadere informatie

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport standaard. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport standaard. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport standaard 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw Vragen? Heeft u vragen over uw resultaten? Neem dan contact op met uw arbodienst. Voor algemene vragen over het PAGO kunt u contact opnemen met Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341-46 62 22 of stuur

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

De kwaliteit van de arbodienstverlening in de bouw 2002. Drs. E. Lourens

De kwaliteit van de arbodienstverlening in de bouw 2002. Drs. E. Lourens De kwaliteit van de arbodienstverlening in de bouw 2002 Drs. E. Lourens Amsterdam, augustus 2003 Inhoud 1 Samenvatting I. 1 Werknemers 1.2 Werkgevers 1.3 Arbodiensten 2 Inleiding 16 3 Vraagstelling 19

Nadere informatie

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts De Wet op de medische keuringen Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet! De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Uitvoeringsprocedures voor het cao-pakket

Uitvoeringsprocedures voor het cao-pakket Bijlage 6 bij de basisovereenkomst tussen Volandis en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg Uitvoeringsprocedures voor het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg Bijlage

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015

Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015 Brancheportret Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2015 mei 2015 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 09-05-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ARBOUW INZAKE INDIVIDUGERICHTE PREVENTIEZORG 2015

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ARBOUW INZAKE INDIVIDUGERICHTE PREVENTIEZORG 2015 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ARBOUW EN @ INZAKE INDIVIDUGERICHTE PREVENTIEZORG 2015 De ondergetekenden: 1. de Stichting Arbouw (hierna: Arbouw), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Stappenplan invoering hulpmiddelen ter verlichting van fysieke belasting

Stappenplan invoering hulpmiddelen ter verlichting van fysieke belasting Stappenplan invoering hulpmiddelen ter verlichting van fysieke belasting In deze brochure leest u alles wat u moet weten over het invoeren van arbovriendelijke hulpmiddelen om het werk lichter te maken

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

A Postbus 11, 1620 AA Hoorn T 088 700 7700 E info@preventix.nl W www.preventix.nl

A Postbus 11, 1620 AA Hoorn T 088 700 7700 E info@preventix.nl W www.preventix.nl B E T E R D O O R G E W O O N T E D O E N A Postbus 11, 1620 AA Hoorn T 088 700 7700 E info@preventix.nl W www.preventix.nl Voor ieders veiligheid Voor de eigen veiligheid en die van anderen, moeten sommige

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

2.1 De Commissie heeft in het kader van haar onderzoek schriftelijke informatie gevraagd bij de werkgever en de Arbo-dienst.

2.1 De Commissie heeft in het kader van haar onderzoek schriftelijke informatie gevraagd bij de werkgever en de Arbo-dienst. 2004-08 Utrecht, 8 juni 2004 1. Het signaal 1.1 Op 31 oktober 2003 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna te noemen: Commissie) een signaal ontvangen dat in opdracht van de

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten Rechte rug of slappe knieën Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseur Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid RI&E Maatregelen / AH strategie /preventiestrategie

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring Artikel 17: De arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring Artikel 17: De arbeidsovereenkomst Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring 1. Indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld, geldt een verplichte

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

2.1 De Commissie heeft zich beraad over de ontvankelijkheid van de klacht.

2.1 De Commissie heeft zich beraad over de ontvankelijkheid van de klacht. Oordeel 2004-13 Utrecht, 12 november 2004 1 De klacht Op 30 april 2004 heeft klager de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) verzocht haar oordeel uit te spreken over

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2010

Bedrijfstakatlas 2010 Bedrijfstakatlas 2010 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

2.4 De Commissie heeft de klacht op 18 januari 2011 doorgestuurd naar verweerster.

2.4 De Commissie heeft de klacht op 18 januari 2011 doorgestuurd naar verweerster. Oordeel 2011-04 Commissie: mr. drs. C.M.F. van Roessel, voorzitter, mr. E.P. Harderwijk, bedrijfsarts en mr. M.A.C. Vijn, leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen in tegenwoordigheid

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de bouw

Duurzame inzetbaarheid in de bouw Duurzame inzetbaarheid in de bouw Workshop Arbocoördinatie Arbouw 2015 Kees Peereboom voor gezond en veilig werken Workshop duurzame inzetbaarheid in de bouw Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is mijn

Nadere informatie

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Inleiding Het Landelijk Bureau Bibob (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw Verbetering 1 Inleiding Voor 2 Herkennenjvanjsbest Het gevaar zit in een klein hoekje In de huidige te koop zijnde bouwmaterialen mag

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

PMO, PAGO, GPO: meer van het zelfde of duidelijk wat anders? Prof.dr Judith K Sluiter, MBA & Prof.dr Carel T.J. Hulshof, bedrijfsarts Juni 2017

PMO, PAGO, GPO: meer van het zelfde of duidelijk wat anders? Prof.dr Judith K Sluiter, MBA & Prof.dr Carel T.J. Hulshof, bedrijfsarts Juni 2017 PMO, PAGO, GPO: meer van het zelfde of duidelijk wat anders? Prof.dr Judith K Sluiter, MBA & Prof.dr Carel T.J. Hulshof, bedrijfsarts Juni 2017 Disclosure belangenverstrengeling (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie