ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISE SELECTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISE SELECTION"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISE SELECTION I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES 1.1 De verzekeraar A.G.A. International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, verzekeringsmaatschappij vergund onder codenummer 2769 om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 te beoefenen ondernemingsnummer: , die zich ertoe verbindt alle hiernavolgende prestaties uit te voeren. In de tekst van de Algemene Voorwaarden van de verzekerde risico s wordt tevens gebruik gemaakt van de benaming Allianz GlobalAssistance om de dienst aan te duiden die instaat voor de hulpverlening. 1.2 De verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon die het contract heeft afgesloten. 1.3 De verzekerde personen Dit zijn de personen nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. voor zover zij echter de premie betaald hebben en voor zover zij administratief gedomicilieerd zijn in België of een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland (met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa) en er gewoonlijk (minstens 6 maanden per jaar) verblijven. Voor de personen gedomicilieerd in een ander land dan België wordt "België" in de verdere tekst van deze voorwaarden systematisch vervangen door "het land van uw domicilie". De familiale formule is voorbehouden aan de leden van éénzelfde gezin die samen onder hetzelfde dak wonen. Ze is slechts van toepassing bij een onderschrijving van minimum drie personen. Worden in deze formule bovendien geassimileerd met verzekerde personen: de meereizende minderjarige kinderen (met een maximum van 2) die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin. Gemakkelijkheidshalve wordt in de tekst van de Algemene Voorwaarden van de verzekerde risico s verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen U of Uw. 1.4 Woonplaats woning Dit is de wettelijke domicilie in België, of in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland (met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa), van de verzekerde of, in het geval van onderschrijving door een rechtspersoon, de wettelijke domicilie van de natuurlijke persoon aangeduid op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V Reisgezel Dit is de persoon nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. met wie de verzekerde persoon samen een reis heeft gereserveerd en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan. 1.6 Ziekte Behoudens andersluidende definitie wordt hieronder verstaan : elke aantasting van de fysieke of psychische integriteit die zich op plotse en onverwachte wijze voordoet, te wijten is aan een andere oorzaak dan een ongeval, en die onweerlegbaar gediagnosticeerd wordt door een erkend geneesheer. 1.7 Ongeval Behoudens andersluidende definitie wordt hieronder verstaan : elk schadeverwekkend feit met een plotse, uitwendige oorzaak en buiten de wil van de verzekerde om. 1.8 Repatriëring Hieronder wordt verstaan : de terugkeer naar de woonplaats van de verzekerde. 1.9 Minderjarig Kinderen minder dan 18 jaar Algemene voorwaarden Cruise Selection 1

2 2. VOORWERP VAN HET CONTRACT Dit contract waarborgt de verzekerde personen tegen schade die voortvloeit uit de verzekerde risico s, binnen de perken van de waarborgen en kapitalen voorzien in de Algemene Voorwaarden. Bovendien levert het aan de verzekerde personen de in dit contract voorziene prestaties. 3. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN HET CONTRACT Het contract treedt in voege vanaf de vertrekdatum vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt de laatste dag van de vermelde reisduur. Nochtans wordt de geldigheidsduur van dit contract automatisch verlengd tot de eerste terugkeer van de verzekerden in de hiernavolgende gevallen : a. Indien de verzekerde zijn verblijf moet verlengen op medisch voorschrift. b. Bij gedwongen oponthoud op tussengelegen landings- of noodlandingsplaatsen in geval van een vliegreis. c. Ingeval het vervoermiddel, waarmee verzekerde naar zijn woonplaats terugkeert, in gebreke blijft (ongeval, defect, staking, ) 4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HULPVERLENER De herstellingswerken die de hulpverlener uitvoert, worden steeds met het akkoord van de verzekerde uitgevoerd. Alleen de hulpverlener is aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde werken. 5. MEDEDELINGSPLICHT VERZWARING VAN HET RISICO De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het sluiten als tijdens de loop van het contract, alle hem bekende, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Allianz Global Assistance. 6. PREMIEBETALING De premie is ondeelbaar en dient op het ogenblik van het onderschrijven van het contract betaald te worden. 7. SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN Indien éénzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is tegen hetzelfde risico, kan de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop hij recht heeft. Allianz Global Assistance zal zich niet kunnen beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om haar waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling zal geschieden volgens het artikel 45 par. 2 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Indien de verzekerde nog andere verzekeringen heeft afgesloten voor hetzelfde risico, dient hij ons de verleende waarborgen, alsmede de identiteit van deze verzekeraar(s) mede te delen. 8. NIET GEWAARBORGDE HULPVERLENING Indien onze hulpverlening niet gewaarborgd wordt door dit contract, kunnen wij evenwel ons akkoord verlenen uit humanitaire overwegingen en onder welbepaalde voorwaarden om onze middelen en onze ervaring ter beschikking te stellen van verzekerde, teneinde hem te helpen. In dit geval zullen weliswaar alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening geregeld dienen te worden. 9. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Naast de verplichtingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van het betreffende risico, dient de verzekerde tevens de hiernavolgende verplichtingen na te leven : a. De verzekerde moet, zodra mogelijk en in elk geval binnen de 5 dagen na het ogenblik van de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de opgelopen schade, het schadegeval aan Allianz Global Assistance melden. b. De verzekerde moet zonder verwijl en in elk geval binnen de 30 dagen Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. c. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. d. Elke opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling inzake de omstandigheden of gevolgen van het ongeval, geeft aanleiding tot het verlies van alle rechten op uitkering of schadeloosstelling. * Indien de verzekerde één der voormelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance, kan deze laatste aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel. Algemene voorwaarden Cruise Selection 2

3 Allianz Global Assistance kan bovendien haar dekking weigeren indien de verzekerde de bovenvermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen. 10. OPZEGMOGELIJKHEDEN a. Voor de contracten met een duur van meer dan dertig dagen, heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid het contract op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door Allianz Global Assistance van de voorafgetekende polis. Allianz Global Assistance van haar kant mag het contract opzeggen binnen de dertig dagen na ontvangst van de voorafgetekende polis, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan. b. Zowel Allianz Global Assistance als de verzekeringnemer beschikken over de mogelijkheid de polis in haar geheel op te zeggen, na het zich voordoen van een schadegeval of na elk verzoek om bijstand, doch ten laatste één maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of de weigering ervan, of na de definitieve afhandeling van de bijstand. Deze opzegging heeft pas uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. De betaalde premies worden, met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging, terugbetaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging. 11. SUBROGATIE Allianz Global Assistance treedt ten belope van het bedrag van de uitbetaalde schadevergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden en dit overeenkomstig de artikelen 41 en 49 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Allianz Global Assistance kan, in de mate van het geleden nadeel, van de verzekerde terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding indien door zijn toedoen de indeplaatsstelling ten voordele van Allianz Global Assistance geen gevolg kan hebben. 12. VERJARING Elke rechtsvordering, voortvloeiend uit dit verzekeringscontract, verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 13. CORRESPONDENTIE Allianz Global Assistance is gedomicilieerd in België :Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en bijgevolg dient elke kennisgeving verplicht te geschieden op dit adres. 14. RECHTSREGELS Dit contract wordt beheerst door het Belgisch Recht, de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van dit contract. 15. RECHTSMACHT De geschillen die zouden kunnen ontstaan met Allianz Global Assistance naar aanleiding van dit contract, kunnen uitsluitend voor de bevoegde Rechtbanken van Brussel worden behandeld. II. ASSISTANCE PERSONEN 1. WAT IS DE DUUR VAN DE WAARBORG? De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de opgegeven reisduur, doch blijft evenwel beperkt tot verblijven van maximum 90 opeenvolgende dagen. 2. WAAR GELDT ONZE WAARBORG? Het contract geldt in de zone gekozen bij de onderschrijving van het contract.europa + Middellandsezeegebied : het Europese continent (behalve hetg.o.s. en Albanië), het Verenigd Koninkrijk (Groot- Brittannië + Noord-Ierland), Ierland, de Middellandse-Zee-eilanden, de Canarische eilanden, Madeira, Tunesië, Marokko, Aziatisch Turkije, Egypte en Israël. WERELDWIJD : de hele wereld. 3. WELKE DIENSTEN LEVERT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? 3.1 U bent ziek of gekwetst t.g.v. een ongeval en U heeft hulp nodig : U moet zonder verwijl Allianz Global Assistance contacteren en de identiteit van de geneesheer meedelen die U ter plaatse behandelt, opdat onze medische dienst hem kan contacteren teneinde een beslissing te nemen over de meest geschikte handelwijze. Elke beslissing aangaande uw eventueel transport naar een ziekenhuis moet dus het voorafgaandelijk akkoord hebben van onze medische dienst. Algemene voorwaarden Cruise Selection 3

4 3.2 U dient gehospitaliseerd te worden n.a.v. ziekte of ongeval : 1. U bent jonger dan 18 jaar en reist alleen : a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer vanuit België, heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van uw vader en uw moeder, teneinde hen toe te laten U te vervoegen in het ziekenhuis. b. De tenlasteneming van de hotelkosten (kamer + ontbijt) van deze personen ten belope van maximum 62,50 EURO/dag/persoon en dit gedurende maximaal 7 dagen. 2. Uw kinderen jonger dan 18 jaar die U vergezellen hebben hulpverlening nodig : a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer vanuit België, heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van een hostess of een door de familie aangeduide persoon om hulp te bieden aan de verzekerde kinderen gedurende hun terugreis naar hun woonplaats, indien U in de onmogelijkheid verkeert verder te zorgen voor uw kinderen en indien geen enkele andere reisgezel er kan voor zorgen. De vervoerkosten met betrekking tot de terugreis van de verzekerde kinderen zijn eveneens in de waarborg begrepen. b. De tenlasteneming van de verblijfkosten van deze persoon ten belope van maximum 125 EURO. 3. U dient meer dan 7 dagen in het ziekenhuis te verblijven : a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer, vanuit België, van een achtergebleven familielid, heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, opdat deze zich bij U zou kunnen voegen, voor zover U echter alleen op reis bent. b. De tenlasteneming van de hotelkosten (kamer + ontbijt) ter plaatse van dit familielid ten belope van maximum van 62,50 EURO/dag en dit gedurende maximum 7 dagen. 3.3 U bent ziek of gekwetst t.g.v. een ongeval, en uw gezondheidstoestand vergt een transport of repatriëring : 1. De organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer vanuit het ziekenhuis waar U geïmmobiliseerd bent naar uw woonplaats, naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat het meest geschikt is om U verder te behandelen. Volgens de ernst van het geval zal het transport of de repatriëring gebeuren: per speciaal ambulancevliegtuig ; per vliegtuig in economy class ; per ziekenwagen ; met elk ander geschikt vervoermiddel. De repatriëring zal uitgevoerd worden onder begeleiding van een artsen/of verpleegkundige indien uw medische toestand dit vereist. Er wordt duidelijk bepaald dat de beslissing tot transport of repatriëring uitsluitend met akkoord van onze medische dienst wordt genomen! In elk geval is het enkel uw gezondheidstoestand die bepalend zal zijn bij de keuze van het transportmiddel en het ziekenhuis. Deze keuze wordt uitsluitend bepaald door onze medische dienst na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse. 2. a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer van één verzekerde om U te vergezellen naar uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis indien U nog verder behandeld moet worden. b. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer van de verzekerde kinderen jonger dan 18 jaar, wanneer U wegens medische redenen niet voor hen kan zorgen en niemand anders er toezicht kan op houden en verzorgen. Allianz Global Assistance organiseert en neemt het vervoer heen- en terug ten laste, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van een hostess of een door de familie aangeduide en in België woonachtig persoon. Bovendien neemt Allianz Global Assistance de hotelkosten ten laste van deze begeleidende persoon ten belope van maximum 125 EURO. c. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de overige verzekerde gezinsleden, indien uw transport of repatriëring om medische redenen hen belet hun reis verder te zetten op de oorspronkelijk geplande manier. Indien ze het echter verkiezen, nemen wij de kosten ten laste die nodig zijn om hun reis voort te kunnen zetten en dit ten belope van de vervoerkosten die wij gehad zouden hebben voor de terugreis naar hun woonplaats. Algemene voorwaarden Cruise Selection 4

5 3. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer van uw huisdieren (kat of hond) die U vergezellen, indien deze zonder bewaking alleen gelaten worden en indien geen andere persoon zich met hen kan bezighouden. Nochtans blijven de quarantaine- en/of dierenartskosten, verplicht door de reglementeringen op de luchttransporten, te uwen laste. 4. De tenlasteneming van de vervoerkosten van uw bagage ten belope van maximum 187,50 EURO/verzekerde en 468,75 EURO/familie, indien U door omstandigheden gedwongen bent ze achter te laten ingevolge uw transport of repatriëring. Worden niet als bagage beschouwd : boten, motorrijwielen, zweefvliegtuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal of materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen, meubels. Allianz Global Assistance wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, of schade aan de vervoerde voorwerpen. 3.4 De terbeschikkingstelling van een vervangingschauffeur : Indien U tijdens een verplaatsing overlijdt of ten gevolge van een ziekte of ongeval niet meer in staat bent uw voertuig te besturen en geen enkele andere passagier U kan vervangen, stelt Allianz Global Assistance U een vervangingschauffeur ter beschikking teneinde uw voertuig via het kortste traject terug te brengen naar uw woonplaats. De tussenkomst van Allianz Global Assistance beperkt zich tot het betalen van het salaris en de reiskosten van de chauffeur. De andere kosten van de terugreis (uw kosten voor hotel, restaurant, brandstof, douane, onderhoud of herstelling van het voertuig,...) blijven te uwen laste. Om van deze hulpverlening te kunnen genieten moet het verzekerde voertuig rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften, van toepassing in de doorkruiste landen. Indien dit niet het geval is, organiseert en neemt Allianz Global Assistance het vervoer en laste, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de persoon door U aangesteld om uw voertuig op te halen. Onze bestuurders zijn verplicht de reglementering waarin de arbeidswetgeving voorziet na te leven, en de rusttijden onderweg in acht te nemen. 3.5 Het overlijden van een verzekerde persoon in het buitenland : 1. De tenlasteneming van de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar de begraafplaats in België. De kosten voor deze repatriëring omvatten eveneens de kosten van de zinken kist, de balseming en de douanekosten. 2. De tenlasteneming van de kosten van de post mortem behandeling (lijkkist inbegrepen) en dit tot maximum EURO/verzekerde en EURO /familie. In geen geval worden de kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling ten laste genomen door Allianz Global Assistance. 3. De tenlasteneming van de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse in het buitenland met een maximum van EURO/verzekerde en EURO/familie, indien de familieleden dit verkiezen. De tussenkomst bevat ten belope van het vastgestelde maximum : de kosten voor de post mortem behandeling en het kisten ; de kosten voor de lijkkist ; de kosten voor het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot ; de begrafenis- of crematiekosten met uitsluiting van de kosten voor de rouwdienst ; de kosten voor de repatriëring van de urne. 4. De organisatie en de tenlasteneming van de repatriëring van de verzekerde gezinsleden en/of van een andere verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten voortzetten, indien de reismiddelen die oorspronkelijk voor de terugkeer waren gepland omwille van de repatriëring niet meer gebruikt kunnen worden. 5. De organisatie en tenlasteneming van het vervoer, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de door U aangestelde persoon, teneinde het in het buitenland achtergelaten verzekerde voertuig op te halen, in geval van terugreis van alle verzekerden en indien geen enkele andere persoon die U vergezelt het kan terugbrengen. 3.6 Het overlijden van een verzekerde persoon tijdens een verplaatsing in België: De tenlasteneming van de kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de door de familie in België aangeduide plaats. Allianz Global Assistance draagt niet bij in de kosten voor de lijkkist en de post mortem behandeling, noch in die voor de rouwdienst, de begrafenis of de crematie. Algemene voorwaarden Cruise Selection 5

6 3.7 U moet voortijdig naar uw woonplaats terugkeren tijdens uw verplaatsing in het buitenland: 1. Wegens overlijden, zwaar ongeval of een plotseling optredende, met levensgevaar gepaard gaande ziekte : van uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e) ; van een familielid (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters, schoonvader, schoonmoeder, stiefbroers, stiefzusters, stiefzoons, stiefdochters, stiefvader, stiefmoeder) ; van de persoon, nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V.,die U beroepshalve kan vervangen; van de persoon, nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V., die tijdens uw reis belast is met het toezicht op uw kinderen jonger dan 18 jaar, of op elke mindervalide die bij U inwoont. 2. Wegens zware stoffelijke schade ingevolge brand, explosie, implosie, waterschade, storm, blikseminslag, inbraak, vandalisme, glasbreuk, het contact met een landvoertuig of een gedeelte ervan of met een luchtvaarttoestel, die uw wettelijke of secundaire verblijfplaats of beroepslokalen heeft getroffen, waarvoor uw aanwezigheid absoluut vereist is en welke niet te voorzien was op het ogenblik van uw laatste vertrek uit uw woonplaats. Allianz Global Assistance organiseert en neemt ten laste : a. hetzij uw repatriëring, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, die van uw verzekerde gezinsleden en/of van één verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten voortzetten ; hetzij het vervoer van één verzekerde persoon heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class. In dit geval moet de terugreis op onze kosten binnen de 8 dagen na uw terugkeer in uw woonplaats en vóór de datum die oorspronkelijk werd vastgelegd voor de terugkeer uit het buitenland plaatsvinden. b. Het vervoer, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de door U aangestelde persoon, teneinde het in het buitenland achtergelaten verzekerde voertuig op te halen, in geval van terugreis van alle verzekerden en indien geen enkele andere persoon die U vergezelt het kan terugbrengen. 3.8 U betaalt in het buitenland medische kosten ten gevolge van een ziekte of ongeval overkomen in het buitenland, en dit op voorschrift van een geneesheer: De terugbetaling van de kosten tot maximum EURO/verzekerde en EURO/familie. Deze terugbetaling zal geschieden onder aftrek van de vergoedingen waarop U recht heeft voor dezelfde risico s bij de Sociale Zekerheid (RIZIV, bijkomende verzekering van de ziekenfondsen). U dient bijgevolg zowel in België als bij uw aankomst of tijdens uw verblijf in het buitenland de nodige maatregelen te treffen teneinde rechtmatige terugvordering van uw onkosten te bekomen van de Sociale Zekerheid of enige andere verzekeringsinstelling. Nochtans kunnen wij in geval van hospitalisatie de ziekenhuiskosten in eerste instantie ten laste nemen. Onder deze medische kosten wordt verstaan : de medische en heelkundige honoraria ; de opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie ; de kosten van geneesmiddelen voorgeschreven door een dokter ; de vervoerkosten per ziekenwagen voor een lokaal traject, voorgeschreven door een geneesheer ; de tandheelkundige zorgen ten belope van maximum 125 EURO/verzekerde, inbegrepen de dringende herstellingskosten in het buitenland van de tandprothese van de verzekerde tot maximum 50 EURO/verzekerde ; de plaatselijke vervoerkosten nodig om een gehospitaliseerd familielid te bezoeken en dit ten belope van maximum 62,50 EURO/verzekerde en 156,25 EURO/familie. Voor de ambulante medische kosten (medische verzorging en geneesmiddelen zonder ziekenhuisopname) waarvan het bedrag minder dan 250 EURO/verzekerde bedraagt, dient U geen voorafgaandelijk akkoord van Allianz Global Assistance te hebben. Indien het bedrag van de ambulante medische kosten deze 250 EURO/verzekerde overtreft, vragen wij U ons een gedetailleerd medisch attest te willen overmaken, opgesteld door de behandelende geneesheer en dit ter attentie van onze medische dienst. Algemene voorwaarden Cruise Selection 6

7 3.9 U moet uw verblijf in het buitenland verlengen op medisch voorschrift: Indien uw terugreis niet kan plaatsvinden op de geplande datum, nemen wij uw hotelkosten ten laste (kamer + ontbijt) alsook die van uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)te, of van één verzekerde reisgezel tot maximum 62,50 EURO/dag/ verzekerde en dit gedurende maximum 10 dagen. Bovendien organiseren wij en nemen wij de repatriëring ten laste, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class, van U, uw echtgeno(o)t(e) en/of de verzekerde reisgezel en van de overige verzekerde gezinsleden, indien de reismiddelen die oorspronkelijk voor de terugkeer waren gepland, omwille van de verlenging, niet meer kunnen worden gebruikt Uw fysieke toestand t.g.v. ziekte of ongeval in het buitenland noodzaakt op medisch voorschrift de verbetering van uw verblijfsaccommodatie : De tenlasteneming van de hotelkosten (kamer + ontbijt) ten belope van maximum 62,50 EURO/nacht/verzekerde en 156,25 EURO/nacht/familie gedurende maximum 3 nachten De medische nabehandelingskosten in België : gedurende één jaar na een ongeval met lichamelijk letsel overkomen in het buitenland, en dit ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO /familie, evenwel na tussenkomst van de Sociale Zekerheid U betaalt opsporings- en reddingskosten in het buitenland : De tenlasteneming, ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, van de werkingskosten van elk openbaar of privé-hulpverleningsorganisme bij een lichamelijk ongeval of bij verdwijning. U dient ons de originele bewijsstukken van de reddingskosten over te maken U hebt rechtsbijstand nodig in het buitenland : De tenlasteneming, ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, van de erelonen van uw advocaat, indien tegen U een aanklacht wordt ingediend en op voorwaarde dat op de ten laste gelegde feiten volgens de wetgeving van het land geen strafrechtelijke sancties kunnen volgen en de feiten zich hebben voorgedaan tijdens de gewaarborgde periode. De feiten in verband met uw beroepsbezigheden of voortvloeiende uit het gebruik van of het toezicht op een gemotoriseerd landvoertuig, zijn formeel uitgesloten uit de waarborg U dient een strafrechtelijke borgsom te betalen in het buitenland : De voorafbetaling van deze borgsom tot maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, indien U, ten gevolge van een verkeersongeval, in het buitenland in de gevangenis opgesloten wordt of gevaar loopt opgesloten te worden. Deze som dient U echter terug te betalen binnen de maand na de betaling van het voorschot. Indien de plaatselijke overheid voor bovenvermelde termijn echter de betaalde waarborg vrijgeeft, dient U deze onmiddellijk terug te betalen! 3.15 U betaalt telecommunicatiekosten in het buitenland : Als U in het buitenland iets overkomt dat gewaarborgd is door dit contract, nemen wij de noodzakelijke telecommunicatiekosten ten laste die U in het buitenland hebt gemaakt om ons te bereiken, op voorwaarde nochtans dat uw oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening. U dient ons voor de recuperatie van deze kosten wel de nodige originele bewijsstukken over te maken Uw vervoerbiljetten zijn verloren of gestolen : De organisatie van uw terugreis mits voorafgaande betaling aan de zetel van Allianz Global Assistance door een derde persoon, van een som gelijk aan de kosten van de terugreis Uw reisdocumenten zijn verloren of gestolen : In geval van verlies of diefstal van uw reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, visum...) in het buitenland, vergoedt Allianz Global Assistance de administratieve kosten voor de vervanging, op voorwaarde dat U alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland (aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat). Algemene voorwaarden Cruise Selection 7

8 3.18 U heeft geneesmiddelen of een prothese nodig die ter plaatse in het buitenland onbeschikbaar zijn : In geval van verlies of diefstal zorgt Allianz Global Assistance voor de verzending ervan indien deze geneesmiddelen onontbeerlijk zijn voor een aan de gang zijnde behandeling, voorgeschreven werden door een bevoegd arts en erkend zijn door het RIZIV. Niettemin dient U voor deze dienstverlening het voorafgaandelijk akkoord van onze medische dienst te bekomen en kan ze geweigerd worden indien ze strijdig is met de plaatselijke wetgeving. Ingeval van het breken van een onmisbare prothese en meer bepaald brilglazen en contactlenzen, laat Allianz Global Assistance ze U geworden in het buitenland. Allianz Global Assistance neemt de verzendingskosten van die voorwerpen ten laste. U dient echter de aankoopprijs van deze zaken bij uw terugkeer terug te betalen aan Allianz Global Assistance Uw bagage is verloren of gestolen in het buitenland : Bij verlies of diefstal van uw bagage in het buitenland, organiseert Allianz Global Assistance de verzending en neemt de verzendingskosten van een koffer met persoonlijke voorwerpen ten laste. Deze koffer dient door een familielid of door een door de verzekerde aangeduide persoon afgeleverd te worden op de zetel van Allianz Global Assistance Uw huisdier dat U vergezelt in het buitenland werd getroffen door ziekte of ongeval : Allianz Global Assistance komt tussen in de kosten van een dierenarts ten belope van maximum 62,50 EURO U ondervindt in het buitenland ernstige problemen om de gesproken taal te verstaan : Wanneer U in het kader van de door deze polis geleverde diensten een beroep moet doen op onze hulpverlening, helpen onze diensten U in de mate van hun mogelijkheden U wenst een dringende boodschap door te geven : Indien U in het buitenland bent en een dringende boodschap (ziekte, ongeval, overlijden) wenst door te geven aan uw familie of aan personen in uw directe omgeving in België, zal Allianz Global Assistance het nodige doen om deze boodschap aan de betrokken persoon over te maken. Allianz Global Assistance kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap, die in ieder geval onderworpen is aan de Belgische en internationale wetgeving U miste uw inscheping Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerde cruise wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van de boot naar uw eerste reisbestemming. Allianz Global Assistance organiseert en betaalt uw transport naar volgende opstapplaats van de boot en één hotelnacht indien nodig. Allianz Global Assistance doet hiervoor een beroep op de meest geschikte middelen doch kan zich enkel tot een inspanningsverbintenis engageren. Tenslotte betaalt Allianz Global Assistance u een morele schadevergoeding van 300 EURO per verzekerde persoon. III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE WAARBORG ASSISTANCE PERSONEN 1. WAT MOET U DOEN INDIEN U EEN BEROEP WIL DOEN OP MONDIAL ASSISTANCE? Voor alle aanvragen voor hulpverlening (24uur op 24) : bellen naar Allianz Global Assistance BRUSSEL op het nummer ; of uw bericht per fax doorsturen naar het nummer Bij hospitalisatie dient U ons, indien mogelijk, dezelfde dag en ten laatste binnen de 48 uur te verwittigen. Elk transport/repatriëring gewaarborgd door dit contract dient het voorafgaandelijk akkoord te hebben van Allianz Global Assistance. U moet de geneesheren van Allianz Global Assistance toelaten alle medische informatie in te winnen aangaande uw persoon. 2. De tussenkomsten van Allianz Global Assistance gebeuren steeds in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving. Hiervoor moeten de nodige toelatingen worden verkregen van de bevoegde overheid. Algemene voorwaarden Cruise Selection 8

9 3. Allianz Global Assistance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten in geval van stakingen, explosies, oproer, volksopstanden en de beperking van het vrij verkeer, sabotage, terrorisme, burgeroorlog, oorlog, de gevolgen van radioactieve straling of om het even welk ander onverwacht voorval of bij overmacht. 4. UITSLUITINGEN : 4.1. Goedaardige aandoeningen of letsels die ter plaatse behandeld kunnen worden en die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten De hernieuwde aanvallen en de herstelperiodes van alle aandoeningen die nog niet geconsolideerd zijn en behandeld werden vóór de vertrekdatum van de reis en die een reëel gevaar voor een snelle en nabije verslechtering inhouden Chronische ziekten die stoornissen in het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, de bloedsomloop, het bloed of de nieren hebben teweeggebracht Overmatig gebruik van alcohol (dronkenschap, alcoholisme), geneesmiddelen, drugs of verdovende middelen Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien het de eerste keer is dat de ziekte zich manifesteert en er hospitalisatie is Opzettelijke handelingen en hun gevolgen Ongevallen voortvloeiend uit de deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging Ongevallen en stoornissen voortvloeiend uit de deelname, hetzij beroepshalve, hetzij uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie en de eraan voorafgaande trainingen Burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstanden en stakingen, behalve indien U erdoor verrast werd of tenzij er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis Nucleaire ongevallen en de gevolgen van radioactieve straling De gevolgen van het bewust veronachtzamen van officiële verbodsbepalingen De kosten van alle kuren en van heliotherapie De kosten voor de esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch genoodzaakt waren ingevolge een lichamelijk letsel De kosten voor kinesitherapie en dieetbehandelingen De kosten voor preventieve geneeskunde (de kosten voor een check-up of een periodiek controle- of observatieonderzoek) De kosten voor prothesen (met inbegrip van : brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken en medische apparaten) De kosten voor inenting, alsmede de kosten van de entstoffen en de tandverzorging (boven de 125 EURO/verzekerde wat dit laatste betreft) De kosten voor diagnose, behandeling en medicatie die niet erkend zijn door het R.I.Z.I.V De kosten voor contraceptie, voor zwangerschap tenzij duidelijke en onvoorspelbare complicaties en in alle gevallen de kosten voor zwangerschap die zich na 26 weken voordoen, voor een vrijwillige zwangerschapsonderbreking, en voor de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien De behandelingskosten voor ziekten die reeds voor de verplaatsing naar het buitenland bestonden en gediagnosticeerd werden Werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover er bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren aan verbonden zijn Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers Terroristische aanslagen en hun gevolgen Epidemieën en quarantaine Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. Algemene voorwaarden Cruise Selection 9

10 IV. BAGAGE 1STE RISICO 1. DEFINITIES 1.1 Bagage : Alle voorwerpen die uw eigendom zijn en die U voor uw persoonlijk gebruik tijdens de reis met U meeneemt, met inbegrip van de kledingstukken of voorwerpen die U op het lichaam draagt. Elk van deze voorwerpen wordt verondersteld toe te behoren aan één en dezelfde verzekerde. 1.2 Bewaargeving : Het toevertrouwen van zaken aan een derde welke de verplichting heeft deze te bewaren en in natura terug te geven, doch uitsluitend in het kader van een vervoer- of verblijfscontract afgesloten met laatstgenoemde. 1.3 Gekenmerkte inbraak : Het zich toegang verschaffen tot een slotvast afgesloten ruimte met achterlating van duidelijk zichtbare inbraaksporen. 2. WAT VERZEKERT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? Allianz Global Assistance verzekert uw bagage tegen : diefstal ; gedeeltelijke of totale beschadiging ; verlies of laattijdige aflevering (minstens 12 uur) op de plaats van bestemming bij verzending met het openbaar vervoer. 3. WAAR BENT U VERZEKERD? De waarborg is van toepassing in de hele wereld buiten uw woonplaats. 4. WAT IS DE DUUR VAN DE WAARBORG? De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld op het reisdocument/ bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt om 24 uur van de laatste dag van opgegeven reisduur, doch blijft evenwel beperkt tot verblijven van maximum 90 opeenvolgende dagen. 5. VOOR WELK BEDRAG BENT U VERZEKERD? Het maximumbedrag voor schadeloosstelling voor alle schade geleden in de loop van de verzekeringsperiode bedraagt EURO/verzekerde en EURO/familie. De verzekerde som bedraagt maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, welk ook het aantal contracten zou zijn onderschreven bij Allianz Global Assistance. 6. WANNEER ZIJN DE VOORWERPEN (MET UITZONDERING VAN DE WAARDEVOLLE VOORWERPEN) TEGEN DIEFSTAL VERZEKERD? 6.1. Wanneer de voorwerpen zich in een door U gebruikte en U toebehorende personenwagen (geen cabriolet, jeep of minibus) bevinden die met de sleutel werd afgesloten, waarvan de ruiten en het dak volledig dicht zijn en waarbij de bagage volledig uit het zicht is in de afgesloten kofferruimte voorzien van een hoedenplank : alleen bij diefstal door gekenmerkte inbraak tussen 7 en 22 uur. Tussen 22 en 7 uur bent U verplicht al de bagage uit de wagen te halen, waar deze ook gestationeerd is Wanneer de voorwerpen zich in een hotelkamer of vakantiewoning bevinden: alleen tegen diefstal met gekenmerkte inbraak Wanneer de voorwerpen zich onder toezicht bevinden of worden gedragen: alleen tegen diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon. 7. WANNEER ZIJN WAARDEVOLLE VOORWERPEN VERZEKERD? 7.1. Juwelen, bewerkte edelmetalen, edelstenen, parels en uurwerken zijn slechts verzekerd tegen diefstal indien ze gedragen worden of in bewaring gegeven zijn in de safe van het hotel Onder dragen wordt verstaan het dragen van een juweel op het lichaam op de plaats van hun bestemming (bv. oorring in het oor ; ring aan de vinger; armband, gourmetteketting en uurwerk aan de arm ; halssnoer rond de hals; sierspeld op het kledingstuk ; dasspeld op de das) Verrekijkers, fototoestellen, cinematografisch materiaal en al de andere toestellen voor het opnemen en weergeven van klank en beeld alsmede hun toebehoren, bontmantels, lederen kledingstukken en jachtgeweren zijn slechts verzekerd tegen diefstal enkel en alleen indien zij gedragen, gebruikt of in bewaring gegeven worden. Algemene voorwaarden Cruise Selection 10

11 8. HOE WORDT DE SCHADEVERGOEDING BEREKEND? 8.1. Zij wordt berekend op basis van de prijs betaald bij de aankoop van de verzekerde voorwerpen, rekening houdend met de minderwaarde ten gevolge van ouderdom of slijtage. De aankoopprijzen endata, alsmede de kwantiteit en kwaliteit van de verzekerde voorwerpen, moeten worden bewezen door middel van originele facturen of aankoopnota s Bij gedeeltelijke beschadiging worden alleen de kosten voor herstelling van het voorwerp vergoed (met uitsluiting van expertise- en vervoerkosten), voor zover deze uiteraard de prijs bij aankoop niet overtreffen De schadeloosstelling kan in geen enkel geval hoger liggen dan de aankoopprijs. Allianz Global Assistance vergoedt bovendien enkel de werkelijk geleden schade ; er wordt geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade De schadeloosstelling wordt beperkt tot het verzekerde bedrag, behalve voor: elk voorwerp afzonderlijk : maximum 500 EURO; de waardevolle voorwerpen : maximum 30 % van het verzekerde bedrag per persoon ; het sportmateriaal en de sportuitrusting (alleen in geval van diefstal) : maximum 30 % van het verzekerde bedrag per persoon ; bank-, krediet- en magnetische kaarten : de vergoeding van de administratieve kosten van de vervanging van deze voorwerpen tot maximum 10 % van de verzekerde som per persoon. de schade te wijten aan het breken van voorwerpen, die niet veroorzaakt is door een ongeval van het transportmiddel, noch te wijten aan overmacht, diefstal of inbraak : maximum 10 % van het verzekerde bedrag per persoon. niet-tijdig afgeleverde bagage (cf. artikel 2) : de vergoeding van de kosten voortvloeiende uit strikt noodzakelijke aankopen ten belope van maximum 20 % van het verzekerde bedrag per persoon, en dit op vertoon van de originele aankoopfacturen. Ingeval deze bagage naderhand definitief verloren blijkt te zijn zal deze vergoeding in mindering worden gebracht van de schadevergoeding die U zal ontvangen voor de ontbrekende bagage. de schade te wijten aan ski s t.g.v. hun breuk tijdens het beoefenen van wintersporten : maximum tussenkomst van 250 EURO voor alle verzekerden samen. 9. WIE IS DE BEGUNSTIGDE VAN DE VERGOEDING? Alle vergoedingen worden aan U uitbetaald. 10. WELKE OMSTANDIGHEDEN ZIJN UITGESLOTEN? Elke diefstal, beschadiging of verlies : opzettelijk door U veroorzaakt ; voortvloeiende uit een beslissing van de overheid, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstanden, terroristische aanslagen, stakingen of de gevolgen van radioactieve straling De schade voortvloeiend uit gebreken van het verzekerd materiaal, door normale sleet of het weglopen van : vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten die bij de bagage horen De beschadiging van breekbaar materiaal zoals aardewerk en voorwerpenin glas, porselein en marmer De schade voortvloeiend uit het verlies, het vergeten of het zoekraken van voorwerpen Krassen en schrammen toegebracht op reiskoffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport De beschadiging van sportmateriaal en sportuitrusting tijdens de sportbeoefening (wat ski s betreft: cf. art.8.4. en ) De diefstal, de beschadiging of het verlies van waardevolle voorwerpen (zoals bepaald door artikel 7), vervoerd door een luchtvaartmaatschappij of door elke andere onderneming van openbaar vervoer Elke beschadiging van voorwerpen die zich in een voertuig bevinden Elke diefstal, gedeeltelijke of totale beschadiging, of elk verlies van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming, indien U binnen de 24 uur na het in ontvangst nemen van de bagage niet onmiddellijk controleert of dit nog in goede staat is en of er niets ontbreekt De gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. Algemene voorwaarden Cruise Selection 11

12 11. WELKE VOORWERPEN ZIJN UITGESLOTEN? Munten, bankbiljetten, reisbiljetten, postzegels, alle documenten of waardepapieren, sleutels, schoonheidsproducten Fietsen, motorfietsen, aanhangwagens en caravans, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, boten en andere transportmiddelen, alsmede hun toebehoren Het materiaal voor beroepsdoeleinden gebruikt Muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelingen, handelswaar Brillen (ook zonnebrillen), contactlenzen, prothesen en apparatuur allerhande, behalve wanneer die vernietigd of beschadigd zijn ten gevolge van een ongeval met lichamelijk letsel Kampeertenten ; auto-onderdelen en toebehoren ; de inboedel, onderdelen en toebehoren van caravans, boten of motorhomes Al de voorwerpen achtergelaten in een huurwagen, een autocar, een taxi, een boot, een kampeertent, een caravan, een motorhome of een aanhangwagen, waar ze ook gestationeerd zijn De reistassen van motorfietsen en hun inhoud, voor zover deze tassen achtergelaten werden op de moto Hard- en software, computertoebehoren Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 12. WAT MOET U DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? i. In geval van diefstal : onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijgelegen gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed of door U werd vastgesteld, de inbraaksporen laten vaststellen en dit bewijs naar Allianz Global Assistance sturen. In geval van diefstal in een hotel dient U bovendien ook onmiddellijk klacht neer te leggen bij de hoteldirectie en het bewijs ervan naar Allianz Global Assistance te sturen. b. In geval van totale of gedeeltelijke beschadiging : de bevoegde instantie of de verantwoordelijke onmiddellijk een geschreven verslag laten opmaken. c. In geval van diefstal, verlies, niet-aflevering, totale of gedeeltelijke beschadiging, van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming : de vervoerder onmiddellijk en in elk geval binnen de termijn bepaald door het vervoercontract in gebreke stellen, en van het bevoegde personeel van de onderneming eisen dat een tegensprekelijke vaststelling wordt opgemaakt. d. Op aanvraag dient het beschadigde voorwerp ons op uw kosten worden overgemaakt. e. In geval van diefstal, verlies, totale vernieling of niet-aflevering van uw bagage en indien U reeds een vergoeding heeft ontvangen vanwege Allianz Global Assistance, wordt deze laatste de rechtmatige eigenaar van de teruggevonden bagage, tenzij U verkiest ze te behouden. f. In dit laatste geval dient U ons de reeds ontvangen vergoeding terug te betalen, onder aftrek eventueel van de vastgestelde en verzekerde schade. V. REISONGEVALLEN 1. WAT WAARBORGT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? In geval van overlijden of blijvende invaliditeit ingevolge een ongeval betaalt Allianz Global Assistance een kapitaal ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO/familie. 2. WAT IS EEN ONGEVAL? Iedere plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld en duidelijk gediagnosticeerd door een erkend geneesheer, waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten uw organisme ligt. Dit begrip zal, op het ogenblik van het schadegeval, worden uitgelegd overeenkomstig de rechtspraak inzake de Wet op de Arbeidsongevallen. 3. WAAR BENT U GEWAARBORGD? Over de hele wereld. 4. WAT IS DE DUUR VAN DE WAARBORG? De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdag vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de opgegeven reisduur, doch blijft evenwel beperkt tot verblijven van maximum 90 opeenvolgende dagen. 5. WELKE PERSONEN ZIJN VAN DE WAARBORG UITGESLOTEN? Kunnen in geen geval worden verzekerd : personen ouder dan 75 jaar ; personen die lijden aan : blindheid, verlamming, epilepsie, een mentale stoornis personen die reeds door een cardio- of cerebrovasculair ongeval werden getroffen. Algemene voorwaarden Cruise Selection 12

13 6. WELKE SCHADELOOSSTELLING WORDT ER UITBETAALD? In geval van overlijden plotseling of binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van het ongeval wordt het kapitaal, waarvan sprake in artikel 1, betaald aan de begunstigde nominatief aangeduid op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V., of bij gebreke aan de wettelijke erfgenamen, na aftrek van de schadevergoeding die eventueel vóór het overlijden zou zijn uitgekeerd voor blijvende invaliditeit voortvloeiend uit hetzelfde ongeval. Voor de kinderen jonger dan 15 jaar wordt de waarborg overlijden vervangen door de werkelijke en gerechtvaardigde begrafeniskosten tot maximum EURO /verzekerde. In geval van blijvende invaliditeit wordt het kapitaal waarvan sprake in artikel 1 U evenredig met de graad van invaliditeit uitbetaald. Deze laatste wordt bepaald vanaf de dag van de consolidatie en volgens het Officiële Belgische Barema voor Invaliditeit. De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld ten laatste 3 jaar na het ongeval. Ongeacht het aantal contracten door U bij Allianz Global Assistance afgesloten tegen dit Risico, zijn de maximum waarborgen/persoon : Overlijden : EURO/verzekerde en EURO/familie Blijvende Invaliditeit : EURO/verzekerde en EURO/familie De kapitalen voorzien voor Overlijden en Blijvende Invaliditeit kunnen niet worden gecumuleerd. 7. IN WELKE GEVALLEN WORDT ER GEEN ENKELE SCHADEVERGOEDING UITGEKEERD? 7.1. Bij overmatig gebruik van alcohol (dronkenschap, alcoholisme), geneesmiddelen, drugs of verdovende middelen Bij deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in het geval van wettige zelfverdediging Bij deelname, hetzij beroepshalve, hetzij uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie en de eraan voorafgaande trainingen Het beoefenen van de volgende sporten als amateur en op om het even welk niveau : motorsport (elk motorvoertuig), vliegsporten, alpinisme in het hooggebergte, sneeuwsporten indien voor de wedstrijden een internationale, nationale of regionale rangschikking wordt opgemaakt, ijshockey, bobslee, het gebruik van een skeleton, gevechtssporten, speleologie en de jacht op gevaarlijke dieren Bij epidemieën, quarantaine, milieuvervuiling of natuurrampen Bij burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstanden, terroristische aanslagen, e gevolgen van radioactieve straling, opzettelijke veronachtzaming van officiële verbodsbepalingen Het gebruik van vliegtuigen of toestellen met of zonder motor (zoals zweef- en deltavliegtuigen), uitgezonderd als passagier aan boord van een toestel van een erkende luchtvaartmaatschappij bestemd voor het vervoer van passagiers Het gebruik van tweewielige gemotoriseerde landvoertuigen, met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc Opzettelijke handelingen en hun gevolgen Het overtreden van de veiligheidsvoorschriften van vervoerbedrijven Indien het ongeval rechtstreeks veroorzaakt is ingevolge de uitoefening van uw beroep (handenarbeid) Indien het ongeval werd veroorzaakt gedurende een militaire oefenperiode, alsook in het geval van mobilisatie, wederoproeping of brandweeroefeningen Indien U het slachtoffer bent van een zonnesteek, bevriezing of bloedaandrang, behalve indien dit feit een gevolg is van een verzekerd ongeval Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 8. WAT MOET U DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? In het geval van een overlijden dient ons dit onmiddellijk medegedeeld te worden per telegram opdat wij, indien nodig, vóór de begrafenis of crematie een lijkschouwing zouden kunnen laten uitvoeren door een geneesheer van onze keuze. Indien Allianz Global Assistance het bovendien nodig acht, dient U zich te onderwerpen aan een onderzoek door een door ons aangesteld geneesheer. Zo Allianz Global Assistance door uw weigering enig nadeel ondervindt, kan zij aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel. Algemene voorwaarden Cruise Selection 13

14 VI. COMPENSATIEREIS 1. WAT WAARBORGT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? Op voorwaarde dat u een reiscontract had, vergoedt Allianz Global Assistance u een nieuw reiscontract via dezelfde reisbemiddelaar. Dit gebeurt onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het nieuwe reiscontract. In verband met het verzekerde bedrag is artikel VII.1.4 van de waarborg Annulering van toepassing. 2. IN WELKE GEVALLEN GELDT DE WAARBORG? 2.1 U wordt om medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval: Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag. 2.2 U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd: Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Global Assistance of de andere assistancemaatschappij uw verzoek om repatriëring ontving, tot de laatste dag van de reisduur vermeld op het reisdocument. 3. UITSLUITINGEN a. Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, en hun gevolgen. Is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te voorziene complicatie, na de inwerkingtreding van de betreffende waarborg, van een ziekte die bestond op het ogenblik van de aanvang van de waarborg, indien deze ziekte stabiel was gedurende de 2 maanden voor de aanvang van de waarborg, en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 2 maanden voor de aanvang van de waarborg. b. Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er op het ogenblik van het schadegeval een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling (zie ook artikel I.8.a). c. Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was. d. Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme. e. Opzettelijke of vrijwillige handelingen, roekeloos gedrag. f. Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging. g. Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie, en de trainingen. Tevens elke deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally s, raids,...), en de trainingen. h. Werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden. i. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen. j. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer; tenzij in het buitenland, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft, en indien u door dit voorval werd verrast. k. Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme. l. de repatriëring in geval van immobilisatie van een voertuig, indien dit voertuig in minder dan 5 dagen herstelbaar is. m. de verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten. n. Epidemieën en quarantaine. o. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. Algemene voorwaarden Cruise Selection 14

15 VII. ANNULERING 1. VOORWERP VAN HET CONTRACT Dit contract voorziet in de terugbetaling aan de verzekerde personen van : 1.1. De contractueel verschuldigde annulatiekosten die aan THOMAS COOK BELGIUM N.V. betaald moeten worden wanneer de reis geannuleerd wordt vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement of wanneer de huur opgezegd wordt vooraleer de lokalen te betrekken De huursom naar rato van de niet-gebruikte periode indien de gehuurde lokalen te laat betrokken worden. * De hierboven vermelde terugbetalingen bedragen maximaal de prijs van de reis of de huur vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. 2. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN HET CONTRACT Het contract treedt in voege vanaf de onderschrijving ervan (doch evenwel ten vroegste de dag volgend op de ontvangst, door Allianz Global Assistance, van de voorafgetekende polis of de verzekeringslijst en in alle gevallen na betaling van de verschuldigde premie) en eindigt de laatste dag van de op het reisdocument vermelde reisduur. De onderschrijving van dit contract dient gelijktijdig te gebeuren met de inschrijving van de reis of de ondertekening van het huurcontract. 3. PREMIEBETALING De premie is ondeelbaar en dient op het ogenblik van het onderschrijven van het contract betaald te worden. 4. VERZEKERD BEDRAG De verzekerde som is de prijs van de reis of de huur vermeld op het reisdocument/ bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V., doch bedraagt maximaal EURO/persoon. 5. IN WELKE GEVALLEN GELDT DE WAARBORG? Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan u en elke verzekerde persoon die t.o.v. u onder de definitie van de familiale formule valt, annuleren in de volgende gevallen: 5.1. a. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van: uzelf; uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite; elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft; elke bloed- of aanverwant tot de tweede graad; de persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft; de persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont; de persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad b. overlijden van: uzelf; uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite; elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft; elke bloed- of aanverwant tot in de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot in de derde graad; de persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft; de persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont; de persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad. 5.2 Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven. Algemene voorwaarden Cruise Selection 15

16 5.3 Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld. 5.4 Verdwijning of kidnapping van uzelf; uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite; elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft; elke bloed- of aanverwant tot de tweede graad. 5.5 Het openbaar vervoermiddel waarmee u zich naar uw vertrekpunt begeeft, heeft vertraging opgelopen, of blijft in gebreke door een wilde staking, zodat u uw aansluiting mist met het in het reiscontract geboekte vervoermiddel dat u naar uw reisbestemming moet brengen.(enkel geldig voor vliegtuig en busvakanties) 5.6 Het voertuig dat uw luchthaventransfer verzekert, wordt tijdens dat traject geïmmobiliseerd door een verkeersongeval met al dan niet lichamelijke schade, een brand, diefstal of vandalisme, van het voertuig.(enkel geldig voor vliegtuigvakanties) 5.7 U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer. 5.8 U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid. 5.9 U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis U mag om medische redenen niet worden ingeënt, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen: voor een orgaantransplantatie; voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening; voor de adoptie van een kind; als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief; als jurylid voor het hof van Assisen Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven Immobilisatie door pech of een verkeersongeval van uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel, binnen de 48 uur voor het vertrek, indien het voertuig niet rijklaar kan gemaakt worden en indien het enige voorziene vervoermiddel om zich naar de plaats van bestemming te begeven dit voertuig is. (enkel voor de autovakanties) 5.16 Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen. 6. WELKE OORZAKEN VALLEN BUITEN ONZE WAARBORG? 6.1. Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, en hun gevolgen. Is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te voorziene complicatie, na de inwerkingtreding van de betreffende waarborg, van een ziekte die bestond op het ogenblik van de aanvang van de waarborg, indien deze ziekte stabiel was gedurende de 6 maanden voor de aanvang van de waarborg, en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 6 maanden voor de aanvang van de waarborg. Algemene voorwaarden Cruise Selection 16

17 6.2. Overmatig gebruik van alcohol (dronkenschap, alcoholisme), geneesmiddelen, drugs of verdovende middelen Psychische, mentale of zenuwziekten die geen opname in het ziekenhuis vereisen voor een duur van meer dan 7 dagen De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap Opzettelijke handelingen Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was Ongevallen voortvloeiend uit deelname aan weddenschappen, misdaden, vechtpartijen (behalve in geval van wettige zelfverdediging) Ongevallen en stoornissen voortvloeiend uit de deelname, hetzij beroepshalve, hetzij uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie en de eraan voorafgaande trainingen Ongevallen voortvloeiend uit het beoefenen van de volgende sporten als amateur en op om het even welk niveau : motorsport, (auto, moto, elk motorvoertuig); vliegsport ; alpinisme in het hooggebergte ; sneeuwsporten indien voor de wedstrijden een internationale, nationale of regionale rangschikking wordt opgemaakt ; ijshockey ; bobslee ; skeleton ; gevechtssporten; speleologie; jacht op gevaarlijke dieren Epidemieën, quarantaine, milieuvervuiling of natuurrampen Stakingen, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, terroristische aanslagen en hun gevolgen, gevolgen van radioactieve stralen of het bewust veronachtzamen van officiële verbodsbepalingen Dossierkosten Ontslag om dringende redenen Echtelijke moeilijkheden die op het ogenblik van de annulering niet of nog niet gepaard gaan met de inleiding van een echtscheidingsprocedure, zelfs indien ze gepaard gaan met de inleiding van een procedure m.b.t. dringende voorlopige maatregelen Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 7. UW VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL De ziekte of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren vóór annulering THOMAS COOK BELGIUM N.V. onmiddellijk verwittigen van de annulatiezodra U kennis heeft van een voorval dat uw vertrek zou kunnen verhinderen U moet binnen de 5 dagen, na kennisgeving van de annulatie bij THOMAS COOK BELGIUM N.V., Allianz Global Assistance schriftelijk verwittigen U moet zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die U worden gesteld teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. Indien Allianz Global Assistance het bovendien nodig acht, dient U, of de persoon die aanleiding gaf tot de annulatie, zich te onderwerpen aan een onderzoek door een door Allianz Global Assistance aangestelde geneesheer. MA185 Algemeen nummer : Assistance nummer 24/24 u Tel Tel Fax Fax A.G.A. International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, verzekeringsmaatschappij vergund onder codenummer 2769 om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 te beoefenen ondernemingsnummer: Algemene voorwaarden Cruise Selection 17

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI +

ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI + ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI + I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES 1.1 De verzekeraar A.G.A. International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Verzekeringnemer : * Polisnummer : **/****/** Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Deze versie is geldig vanaf *. WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling op uw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd.

4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd. ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Allianz Global Assistance Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Voorwaarden AGA-Nagelmackers 04 01-06-2016 U leest nu de voorwaarden van de verzekerde waarborgen voor MasterCard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYJET

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYJET Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection

Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection Allianz Global Assistance Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection Algemene voorwaarden AGA_B2A01_Reis_be U leest nu de voorwaarden van de Classic Protection reisverzekering. Hoe leest u de polisvoorwaarden?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: AER LINGUS

ALGEMENE VOORWAARDEN: AER LINGUS Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Noodsituatie? Bel direct naar: (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). A. Algemene bepalingen

Noodsituatie? Bel direct naar: (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). A. Algemene bepalingen U leest nu de voorwaaden van de Annulatie- en bijstandsverzekering. Hoe leest u de polisvoorwaarden? De afspraken over uw verzekering staan in de Bijzondere Voorwaarden (dat is de bevestiging die u ontvangt)

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN - REISGOED

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN - REISGOED Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Reisverzekering, Annuleringsverzekering en verzekeringen voor Vrijstelling autohuur. Verzekeringsvoorwaarden AGA-Vliegtickets.

Reisverzekering, Annuleringsverzekering en verzekeringen voor Vrijstelling autohuur. Verzekeringsvoorwaarden AGA-Vliegtickets. Reisverzekering, Annuleringsverzekering en verzekeringen voor autohuur Verzekeringsvoorwaarden U leest nu de voorwaarden van de Reisverzekering, Annuleringsverzekering en verzekeringen voor autohuur. Hoe

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

GROUP SELECTION ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

GROUP SELECTION ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE GROUP SELECTION ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

A FERRY ALGEMENE VOORWAARDEN

A FERRY ALGEMENE VOORWAARDEN Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De Bijzondere

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Allianz Global Assistance Excess Protection Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Algemene voorwaarden Excess protection Excess Protection biedt u extra financiële bescherming. Ook al heeft u uzelf en uw gezin

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart

Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart Dexia Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart I. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN ASSISTANCE (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering. vriend. om op te rekenen

Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering. vriend. om op te rekenen Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering vriend om op te rekenen Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Allianz Global Assistance Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig vanaf 01.10.2010 GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010)

Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig vanaf 01.10.2010 GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010) Niko Solo_Assitance_0420-GTIN-011010 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013) ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013) De huidige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekerde. Zij bepaalt

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

Voorwaarden bijstandsverzekering BIJSTAND PERSONEN

Voorwaarden bijstandsverzekering BIJSTAND PERSONEN Voorwaarden bijstandsverzekering BIJSTAND PERSONEN 1. DEFINITIES o Reisgezel: de persoon die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke reis reserveert en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES Verzekeringnemer:

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

NS ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - tot maximaal 120 dagen onafgebroken verblijf in het buitenland. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

NS ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - tot maximaal 120 dagen onafgebroken verblijf in het buitenland. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NS ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN tot maximaal 120 dagen onafgebroken verblijf in het buitenland. De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract.

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Reisverzekering Dekkingsoverzicht Informatie voor de klant risicomanagers Wat is verzekerd? Vaste onderdelen De vaste onderdelen van de bestaan uit Bagage, Buitengewone kosten, Ongevallen, Geneeskundige kosten, Automobilistenhulp en Rechtsbijstand.

Nadere informatie

Depannage-direct verzekering

Depannage-direct verzekering Depannage-direct verzekering Polisvoorwaarden AGA_28_DepDirect_nl polisvoorwaarden depannage-direct verzekering Depannage voor voertuigen biedt u hulp bij pech, brand, vandalisme, diefstal en een ongeval

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijstand

Algemene Voorwaarden Bijstand YOUR LIFE. OUR WORLD Algemene Voorwaarden Bijstand Geldig vanaf 01.10.2010 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Bijstand aan personen GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010) GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie