Versie Zelfstandig werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 08 10 2007. Zelfstandig werken"

Transcriptie

1 Versie Zelfstandig werken

2 I nhoud. Verantwoording Inleiding Organisatie Zelfstandigheid Praktijk Uitgangspunten Doel van zelfstandig werken De doorgaande lijn Het zelfstandig werken in de groepen 1 en Het zelfstandig werken in de groepen 3 t/m Basisafspraken Frequentie / tijdsinvestering Het werkblad Layout van het werkblad Afstrepen van het werkblad Werkwijze in de klas Regels leerkracht Regels leerling Bijlage1 Observatiepunten Bijlage 2 Planbord Bijlage 3 Formulieren pag. 2

3 Verantwoording 1. Inleiding De mogelijkheid om zorg te geven wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken. Op die momenten maakt de leerkracht gebruik van de instructietafel om individuele zorg te verlenen. Om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten, wordt gelet op de volgende zaken: de organisatie Het rooster, het klassenmanagement en de gedragsregels voor zelfstandig werken staan hier centraal. het zelfstandig plannen. Hier leren de leerlingen overzien wat ze moeten regelen om de eigen activiteiten uit te voeren. Deze punten worden in hoofdstuk 2 en 3 verder uitgewerkt. 2. Organisatie. Hierbij zijn de volgende doelen geformuleerd: de leerling ervaart de regierol van de leerkracht. De leerkracht is de regisseur van de onderwijsleersituatie. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid en bepaalt wat en op welke wijze in de klas geschiedt. Hij benadert de leerlingen en niet andersom; hij bepaalt welke leerling op welke wijze aandacht krijgt en wanneer. het leerkrachtengedrag is voorspelbaar. De leerling moet weten dat zij regelmatige aandacht en hulp en/of instructie van de leerkracht krijgt. De regisserende leerkracht bepaalt wanneer en op welke wijze dat gebeurt. de leerling moet leren omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht. De leerkracht is voor leerlingen niet op elk willekeurig moment oproepbaar. De leerling moet weten hoe zij kan doorwerken in afwachting van de aandacht van de leerkracht. De activiteiten onder de regie en in het gedrag van de leerkracht zijn de volgende: de leerkracht formuleert zorgvuldig en nauwkeurig de taak waarvoor de leerlingen staan. de leerkracht formuleert bij aanvang van de periode van zelfstandig werken één of meerdere attentiepunten, waarbij in het werkgedrag van kinderen op gelet moet worden. Een lijstje van aandachtspunten is opgenomen in bijlage 1. na beëindiging van de periode worden deze attentiepunten met de gehele klas geëvalueerd. de leerkracht maakt met zekere regelmaat (maximaal na 15 minuten) een loopronde langs de leerlingen; dit volgens een vaste route door het klaslokaal. de extra instructie aan de instructietafel kan vooraf worden gepland door de leerkracht, of het kan tussentijds noodzakelijk blijken te zijn via observaties tijdens de looprondjes. de leerkrachten van de groepen 3 en 4 maken gebruik van een symbool. Dit symbool geeft aan dat de leerkracht op dat moment niet beschikbaar is. de leerkracht maakt de leerlingen gedurende de periode van zelfstandig werken attent op de voortgang in de tijd. Dit geldt met name bij jongere leerlingen. de leerkracht geeft aan de instructietafel aandacht aan die leerlingen, die aanvullende of herhalende instructie nodig hebben. pag. 3

4 3. Zelfstandigheid. Hierbij gaat het er om dat de leerling zich competenter gaat voelen m.b.t. de leertaak, waarvoor zij zich tijdens het zelfstandig werken geplaatst ziet. Daarnaast wordt beoogd het zelfplannend vermogen van de leerling te ontwikkelen en haar te leren omgaan met probleemsituaties tijdens het werk. De volgende doelen zijn geformuleerd: optimaliseren van de momenten van zelfstandig werken. Dit doel is een voortzetting van datgene wat door leerling en leerkracht is afgesproken en wat moet worden gerealiseerd. zelfplannend en beoordelend vermogen aanleren. De leerling moet de opgedragen taken zelf leren plannen en moet zichzelf reëel kunnen beoordelen op gerealiseerd werkgedrag. leren omgaan met een agenda. De leerkracht geeft in deze fase de leerlingen meer gelegenheid tot zelfstandig werken (meer momenten per week) en geeft de leerlingen de gelegenheid om op door henzelf te bepalen momenten aan de leertaken te werken. de leerling leert zelfstandig problemen op te lossen. Om deze doelen te realiseren zijn de navolgende afspraken gemaakt: Groep 1 en 2: Jonge leerlingen zijn nog sterk gebonden aan vastomlijnde regels en afspraken. Toch wordt er in de groepen 1 en 2 in bepaalde situaties zelfstandig gewerkt. Groep 3, 4 en 5: Door de noodzakelijke sterk gestructureerde aanpak van de instrumentele vaardigheden (met name leren lezen en schrijven) en de beperkte zelfstandige mogelijkheden van de leerlingen hierbij, beperken de momenten van zelfstandig werken zich in de eerste maanden van groep 3 zich tot het zelfstandig verwerken van de vlak daarvoor aangeboden leerstof. Nadat de leerlingen de basale instrumentele vaardigheden hebben aangeleerd, ontstaan meer mogelijkheden voor zelfstandig werken en zelfplanning. Voor de praktische uitwerking, zie hoofdstuk 2. Groep 6, 7 en 8. Voor deze groepen geldt een inhoudelijke uitbreiding van keuzen over meerdere vakgebieden. Hiervoor is het plannings/administratieformulier aangepast. Zie bijlage formulieren. pag. 4

5 Praktijk 1. Uitgangspunten 1.1. Doel van zelfstandig werken De doelstelling voor de leerling luidt: het bevorderen van de eigen zelfstandigheid; het leren plannen van het eigen werk, aangepast naar specifieke behoeften. De doelstelling voor de leerkracht luidt: Het tijd vrij spelen om aangepaste instructie te geven aan individuele leerlingen of aan kleine groepjes leerlingen. Het gaat daarbij om: o niet geplande instructie, waarbij de leerkracht aangepaste instructie geeft aan de hand van actuele observatie; o geplande instructie, waarbij de leerkracht volgens planning aangepaste instructie geeft. Het gaat hierbij om leerlingen die extra aandacht verdienen op grond van observaties en/of handelingsplannen. gerichte observaties te realiseren De doorgaande lijn er is een basisprincipe waarbij geldt dat o de leerkracht regelmatig een vast rondje loopt om actuele problemen te signaleren; o de leerling die een probleem ervaart, gaat als volgt te werk: eerst zelf proberen op te lossen; daarna hulp vragen aan een medeleerling; tot slot de leerkracht om hulp vragen, wanneer deze zijn rondje loopt. o bij het hulp vragen / aanbieden kan de leerling gebruik maken van het blokje. Dit blokje kent: een zijde met een vraagteken; dit is een teken dat de leerling een vraag heeft, bestemd voor de leerkracht. een groene zijde; dit is een teken dat de leerling om hulp gevraagd mag worden. een rode zijde; dit is een teken dat de leerling niet om hulp gevraagd mag worden. Het gebruik van het blokje is verplicht in de groepen 3 t/m 5. Het gebruik is in groep 6 facultatief gesteld. In de groepen 7 en 8 wordt het blokje niet meer gebruikt. er wordt, in opbouw naar groep 8, steeds meer tijd aan zelfstandig werken besteed. de taken worden steeds omvangrijker. de leerlingen krijgen steeds meer vrijheid bij het plannen van hun werkzaamheden. noodzakelijk is een goed klassenmanagement, waardoor leerlingen in staat zijn, zonder voor overlast te zorgen, het benodigde materiaal zelf te pakken en weer op te ruimen. pag. 5

6 2. Het zelfstandig werken in de groepen 1 en 2 De leerlingen zijn in staat zelf een keuze te maken uit: het werken met het ontwikkelingsmateriaal uit de kasten; het werken in de verschillende hoeken. Dit gebeurt met behulp van het keuzebord en het daarmee corresponderende keuzeblad. Iedere leerling heeft een persoonlijk plaatje, dat op het keuzebord gehangen kan worden. Op het keuzebord staan alle mogelijkheden, waaruit het kan kiezen. Er zijn ongeveer 15 keuzemogelijkheden, van watertafel, kleien, luisterhoek, leeshoek, zandtafel, computeren, krijtbord, verfbord, bouwhoek, huishoek,tekenen, knippen en plakken,knutselen,tot het werken met ontwikkelingsmateriaal uit de 5 kasten. Elk onderdeel heeft zijn eigen pictogram. Deze pictogrammen staan ook op het keuzeblad. De leerling moet eerst op het keuzebord kijken, waar hij zijn plaatje nog kan hangen. De plaatsen voor elk onderdeel hebben hun beperking. Zo kunnen er bv. in de hoeken 2 of 3 kinderen, maar uit de verschillende kasten kunnen wel 5 kinderen werken. Dit is dus variabel per onderdeel. Als de leerling zijn plaatje heeft opgehangen,pakt hij zijn keuzeblad. Hij zet op dit formulier een kruisje onder het pictogram waar hij net zijn plaatje heeft opgehangen Ook hier zijn de mogelijkheden beperkt. Je kan bv. 4 keer de poppenhoek kiezen en dan zijn de vakjes onder dit pictogram vol. Je moet dan andere onderdelen kiezen. Als het kind al veel kruisjes op zijn blad heeft gezet, is het handig voor het kind,om eerst zijn keuzeblad te bekijken om te zien welke onderdelen het nog kan doen en vervolgens zijn plaatje op te hangen. Is het hele blad vol met kruisjes, dan kan het aan een nieuw blad beginnen. En dat blad heeft een andere kleur dan het voorgaande. Het materiaal. Het is belangrijk, dat de kinderen goed op de hoogte zijn, van de plaats van de materialen en weten hoe zij daar mee moeten om gaan.het is belangrijk dat de materialen dusdanig zijn opgesteld en gemaakt, dat de kinderen ze zelfstandig kunnen pakken en terugzetten, zelf kunnen aandoen ( denk aan schilderschorten), en kunnen hanteren. Ook de regels over het hoe en waarom van het materiaalgebruik moeten bekend zijn. De kasten met ontwikkelingsmateriaal zijn volgens een bepaalde logische ordening van ontwikkelingsaspecten ingedeeld. Om de kasten herkenbaar te maken voor de kinderen, hebben zij elk een kleur gekregen. Wij onderscheiden 5 ontwikkelingsaspecten taalontwikkeling rekenontwikkeling construeren en fantaseren kleine motoriek/vorm en kleur visuele discriminatie/puzzelen De organisatievorm bij het zelfstandig werken kan verschillend zijn. Zowel de hele groep kan zelf kiezen, als een gedeelte van de groep. Het is mogelijk dat de hele groep mag kiezen behalve een groepje, dat een instructie van de leerkracht krijgt. Het is verder mogelijk, dat de bv. groep 1 mag kiezen uit de hoeken, en dat groep 2 uit een bepaalde kast gaat werken. Er zijn dus veel mogelijkheden te bedenken. pag. 6

7 3. Het zelfstandig werken in de groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 t/m 8 kunnen leerlingen veel taken zelfstandig verwerken zonder directe begeleiding van de leerkracht. Dit kunnen zowel individuele als groepsopdrachten zijn. In de groepen 3 en 4 zorgen de leerkrachten voor de invulling van de dag/weektaken. In groep 5 wordt taal, rekenen en spelling door de leerkracht ingevuld. Het staat op het planbord voorgeschreven. De andere onderdelen worden, na de kerst, door de leerlingen zelf ingepland. In de groepen 6 t/m 8 zorgen de leerkrachten ervoor dat alle taken zichtbaar op het planbord staan zodat de leerlingen in kunnen plannen. Ook de instructiemomenten voor de komende week zijn op het planbord te zien, zodat leerlingen hiermee rekening kunnen houden bij de planning. Een voorbeeld van een planbordindeling is opgenomen in bijlage 2. Dit betekent dat alle vakken onder het zelfstandig werken kunnen vallen. Het betekent niet dat alle vakken door de leerling zelfstandig gemaakt moeten worden. Soms is het aan te bevelen taken klassikaal te verwerken. Te denken valt aan de lessen begrijpend lezen of wereldoriëntatie. Individuele differentiatie vindt plaats door: de grootte van de dag/weektaak aan te passen; moeilijker/ingewikkelder opdrachten i.p.v. het gewone werk; extra opdrachten toe te voegen Basisafspraken Frequentie / tijdsinvestering De momenten van zelfstandig werken variëren per leerjaar. Dit wordt door de jaren heen steeds meer. Er gelden de volgende afspraken: Groep Frequentie Nagestreefde tijdsinvestering per dag 3 Na kerst: eerst twee taken in twee dagen per 30 minuten week. Na Pasen: halve dagtaken in vijf dagen per week. 4 Tot kerst: halve dagtaken; Na kerst: hele dagtaken. 30 minuten 45 minuten 5 Tot kerst: hele dagtaken; Na kerst: twee en driedagen taken. 45 minuten 60 minuten 6 Tot kerst: twee en driedagen taken; Na kerst: weektaken. 60 minuten 90 minuten 7 Weektaak. 120 minuten 8 Tweewekentaak 120 minuten pag. 7

8 Het werkblad Er wordt in alle groepen gewerkt met een werkblad voor zelfstandig werken. Er zit echter een duidelijke lijn in de opbouw van dit blad. Hieronder een schematische weergave uitgaande van de opbouw van het zelfstandig werken zoals hierboven vermeld. Groep Indeling en opbouw 3 De week is ingedeeld in vijf strookjes. Elke dag ontvangt de leerling een nieuw strookje. Zie bijlage werkbladen. De leerkracht vult het blad in. 4 De week is ingedeeld in dagen. Zie bijlage werkbladen. De leerkracht vult het blad in. 5 De week is ingedeeld in dagen. Zie bijlage werkbladen. De leerkracht deels vult het blad in. 6 De week is ingedeeld in dagen. Zie bijlage werkbladen. De leerling vult het blad zelf in. 7 De week is ingedeeld in dagen. Zie bijlage werkbladen. De leerling vult het blad zelf in. 8 De twee weken zijn ingedeeld in dagen. Zie bijlage werkbladen. De leerling vult het blad zelf in. Voorbeelden van groepsformulieren zijn in bijlage 3 opgenomen Layout van het werkblad De lay out van het werkblad is voor alle groepen vergelijkbaar. Wel wordt er in groep 3 en 4 gewerkt met pictogrammen, die voor de hogere groepen vervangen zijn door tekst. De volgende afspraken gelden: 1) het weeknummer van de jaarkalender wordt gehanteerd; 2) voor de vakken en namen van de dagen wordt 25% grijs gehanteerd; 3) elke kolom is verdeeld in een groot deel, dat door de leerling wordt ingekleurd wanneer die het werk afheeft. Het kleine deel wordt door de leerling ingekleurd als de leerkracht het schrift heeft geparafeerd. 4) onderaan het werkblad komt standaard een kolom overig waar overige taken kunnen worden genoteerd; 5) de datum van de verschillende dagen staan niet op het formulier, deze zijn terug te vinden op het bord; 6) er staat geen overbodige informatie op het formulier; Geen feesten, vieringen, klassendienst e.d. In de onderbouw vult de leerkracht dit zelf in en kan hier dus automatisch rekening mee worden gehouden. In de bovenbouw staat de informatie op het planbord. Weekdagen waarop geen school is worden 75% grijs aangegeven. 7) er staan geen instructiemomenten op dit formulier. Deze staan vermeld op het planbord; 8) de volgende vakken staan per leerjaar op het formulier genoteerd: Groep Vakken 3 Taal Schrijven Rekenen Keuze 4 Zie groep 3, waaraan toegevoegd: Spelling Lezen Computer pag. 8

9 5 Zie groep 4, waaraan toegevoegd: Wereldorïentatie (aardrijkskunde/geschiedenis) Begrijpend Lezen Verkeer Overig Keuze 6 Zie groep 5, waaraan toegevoegd: Wereldoriëntatie (incl. topo) 7 Zie groep 6 8 Zie groep Afstrepen van het werkblad De wijze waarop de leerling zijn gemaakte werkt afstreept is voor alle groepen gelijk. De dagen hebben een verschillende kleur. Deze kleuren zijn terug te vinden in de weekplanning op het bord. Het werk dat afgemaakt is, wordt in de kleur van de desbetreffende dag gekleurd. Hebben ze het werk voor de helft af? Dan kleuren ze het hokje voor de helft in de kleur van de dag. Wanneer ze het werk de volgende dag afmaken, kleuren ze de andere helft in de kleur van die dag. Zo wordt het voor leerkracht en leerling inzichtelijk, d.m.v. kleuren, wanneer hij/zij tijd over had en of de planning derhalve optimaal was. De afgesproken kleuren: Dag Kleur Maandag Rood Dinsdag Geel Woensdag Blauw Donderdag Groen Vrijdag Paars pag. 9

10 3.2. Werkwijze in de klas Regels leerkracht Van de leerkracht wordt, binnen het zelfstandig werken, in ieder geval het volgende verwacht: de leerkracht deelt aan het begin van de nieuwe werkperiode (dag of week) het werkblad uit. In de groepen 3 en 4 zijn deze ingevuld. In groep 5 zijn ze deels ingevuld. In de groepen 6 t/m 8 worden deze leeg verstrekt. de leerkracht differentieert qua taakbelasting, taken etc. waar nodig. de leerkracht hanteert een dagindeling op het bord waarop te zien is wat er die dag gedaan wordt en in welke volgorde. het zelfstandig werken begint dagelijks, indien nodig, met een korte instructie, waarin kort per taak verteld wordt wat de opdracht is. de leerkracht draagt er zorg voor dat iedereen aan het werk kan. indien nodig geeft de leerkracht extra instructie, hetzij klassikaal, hetzij individueel of aan een klein groepje. de leerkracht houdt zich consequent aan het afgesproken basisprincipe van het zelfstandig werken (zie 1.2). de leerkracht benut de afgesproken zelfstandige werktijd met: o het doen van gerichte observaties; o het geven van aangepaste instructie; de leerkracht beschikt over een overzichtslijst, waarop al het zelfstandig gemaakt werk wordt afgetekend Regels leerling Voor de leerlingen gelden de volgende regels: de leerlingen hanteren het basisprincipe op de juiste wijze. de leerlingen kleuren op hun werkblad welke taken afgerond zijn op de afgesproken manier (2.2.2). de leerlingen kijken de opdrachten in de bovenbouw zoveel mogelijk zelf na en verbeteren op afgesproken wijze het antwoord. als het werk op het werkblad zelfstandig werken af is, gaat de leerling verder met keuzewerk of een andere opdracht die door de leerkracht is goedgekeurd. pag. 10

11 Bijlage1 Observatiepunten Ik heb ervaren dat: problemen niet zelf opgelost worden. Ik ga erop letten dat iedereen zelf zijn problemen probeert op te lossen. kinderen die met een bepaalde opdracht klaar zijn, niet weten hoe ze verder moeten. Ik ga erop letten dat iedereen de afspraken over hoe je verder moet werken nakomt. kinderen wel spullen pakken, maar dat niet zelf opruimen. Ik ga erop letten dat iedereen zelf zijn spullen opruimt. ik toch regelmatig gestoord word onder het zelfstandig werken. Ik ga erop letten dat ik niet gestoord word tijdens het zelfstandig werken. kinderen mij lastig vallen omdat bijv. het schrift vol is. Ik ga erop letten dat iedereen zelf voor dit soort zaken een oplossing weet. veel kinderen problemen hebben, terwijl dat m.i. niet hoeft. Ik ga erop letten dat iedereen problemen voorkomt door goed te luisteren, goed te lezen, goed te kijken en goed na te denken. medeleerlingen gestoord worden terwijl dat niet altijd echt nodig is. Ik ga erop letten dat anderen alleen gestoord worden als het echt nodig is. jullie je ook storen aan bepaalde zaken. Ik wil dat jullie vandaag opschrijven waar je je aan stoort. Ik ga erop letten hoe jullie deze storingen oplossen. jullie (te) veel lawaai maken als je om hulp vraagt. Ik ga erop letten dat het zo stil mogelijk is als jullie elkaar om hulp vragen. pag. 11

12 Bijlage 2 Planbord Weektaak Klaar? Instructie Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Hier staan de taken vermeld die de kinderen moeten maken. Hier staan taken vermeld die kinderen kunnen doen als ze klaar zijn. Vrijdag Hier staan de momenten vermeld waarop instructie wordt gegeven. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Tijd Hier staan de tijden vermeld die de kinderen beschikbaar hebben voor hun taken.

13 Bijlage 3 Formulieren Zie Excel bestanden

Beleidsdocument: Zelfstandig werken

Beleidsdocument: Zelfstandig werken Beleidsdocument: Zelfstandig werken Relatie met onze visie: O.ja..en morgen wordt ook weer een leuke dag, dan hebben we zelfstandig werken. Da s ook fijn, dan mag je zelf je werk plannen en veel dingen

Nadere informatie

Beleidsstuk Zelfstandig Werken

Beleidsstuk Zelfstandig Werken School met de Bijbel Vaartweg 5 3754 Eemdijk 033-298 14 28 email: directie@smdb-eemdijk.nl website: www.smdb-eemdijk.nl Beleidsstuk Zelfstandig Werken IHOU 1. Inleiding 2. oelstellingen 3. Organisatie

Nadere informatie

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst.

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Bij het zelfstandig werken op onze school zijn er 3 documenten die bij elkaar horen. Ze zijn in de bovenbouw alle 3 met elkaar verbonden om een goede doorgaande

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen.

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen. Instructie Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Op de maandag in Eerst klassikale Eerst klassikale De kinderen zien op De kinderen zien op

Nadere informatie

Werken met instructieblokken

Werken met instructieblokken Werken met instructieblokken Inleiding Op De Appelgaard is bewust gekozen voor het onderwijsmodel werken met instructieblokken. Dit model past bij onze onderwijsvisie, zoals beschreven in het schoolplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst)

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) 6.1 Groep 1/2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Dit bord bestaat uit drie

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

3. Klusjes in school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

3. Klusjes in school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. 3. Klusjes in school Leeftijdsgroep Kerndoel Leerstofonderdeel Doel van de les Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Waarom leerpleinen? Begeleid zelf-ontdekkend leren Recht doen aan verschillen (passend onderwijs) Differentiatie Voorbereiding op het MBO Standaard werken op het leerplein

Nadere informatie

1. Wat is de temperatuur vandaag? Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

1. Wat is de temperatuur vandaag? Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. 1. Wat is de temperatuur vandaag? Leeftijdsgroep Kerndoel Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. En aan kerndoel

Nadere informatie

BAS: Weektaken. Oktober 2016

BAS: Weektaken. Oktober 2016 BAS: Weektaken Oktober 2016 Weektaken 2016-2017 BAS project Ontwikkelingslijn: Zelfstandige leerhouding Ontwikkelingsveld 2: Tijdsbewustzijn en taakplanning Datum: oktober 2016 Doel: Aanleren van een zelfstandige

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Leerlijn leren leren. Vakoverstijgend

Leerlijn leren leren. Vakoverstijgend PO Leerlijn leren leren Vakoverstijgend PI-7 LEERLIJN LEREN LEREN - VERSIE MAART 2009* Voor leerlingen die niet vanzelfsprekend aan het leren gaan. De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Zelfstandige leerhouding 3 Begeleid zelfstandig leren

Zelfstandige leerhouding 3 Begeleid zelfstandig leren Zelfstandige leerhouding 3 Begeleid zelfstandig leren In dit schema is weergegeven in welke groep een bepaalde leerfunctie aan de orde komt. Er is een doorgaande lijn. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiezen x x x x x

Nadere informatie

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties 8. De verjaardagskalender Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties Leerstofonderdeel Doel van

Nadere informatie

De Leessleutel wordt iets van jezelf

De Leessleutel wordt iets van jezelf De Leessleutel wordt iets van jezelf In groep 3/4 van de Eben Haëzerschool in Tholen werkt leerkracht Erna Fase nu bijna twee jaar vol enthousiasme met de nieuwe versie van De leessleutel. Erna: Toen de

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 12-12-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie

Opbrengst Gericht Werken

Opbrengst Gericht Werken Anneke van Ooijen & Fritz Spliethoff Opbrengst Gericht Werken Klassenmanagement opbrengstgericht organiseren Wat gaan we doen? De Driesprong in juni 2009. Problemen in groep 8 en de aanpak. De zichtbare

Nadere informatie

Kinderen leren de hele dag door. Huiswerk

Kinderen leren de hele dag door. Huiswerk leren de hele dag door. Op school, maar ook thuis. Zij pikken veel informatie zelf op, maar heel wat leerstof, vaardigheden en inzichten krijgen de kinderen ook aangeleerd. Dit start al in het kinderdagverblijf

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan?

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan? Uitgangspunten: Daltononderwijs Waar komen wij vandaan? De grondlegger van ons huidige Daltononderwijs is Helen Parkhurst (1887-1973). Zij gaf les vanaf 1905-1913 op verschillende lagere scholen. Op het

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking in Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum:06-11-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen.

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen. UNIT 1 1.1 Wat is het voordeel van de basisgroep binnen een unit? De basisgroep zien we als de vertrouwde plek, waar het kind zich thuis voelt en zich op zijn gemak voelt. Hier zijn gezamenlijke activiteiten,

Nadere informatie

datum: 11 december 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 10:30-11:15 groep: 3

datum: 11 december 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 10:30-11:15 groep: 3 Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 3) Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: RKS De Leer Hengelo (gld) Iselinge klas: VR2B mentor/mentrix: Ria Menting datum: 11 december 2013 aantal

Nadere informatie

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel Fluitend naar school obs de Zandheuvel is een openbare school voor basisonderwijs, heeft veel aandacht voor normen en waarden, streeft naar hoge resultaten, vindt de relatie met ouders belangrijk, leert

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda. Donderdag en vrijdag: meester Ben. Vanaf 14 september zullen we op dinsdag een stagiaire van Domstad in de klas hebben: Martine ( 2 e jaars) Informatie

Nadere informatie

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan. K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.nl Inhoudsopgave Daltonhandboek K.B.S. De Plataan blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Zelfstandigheid mogelijk maken

Zelfstandigheid mogelijk maken Zelfstandigheid mogelijk maken 1. De afspraken t.a.v. zelfstandig werken zijn helder Is zelfstandig werken geïntegreerd in de lessen, of een aparte activiteit? Worden in alle groepen dezelfde afspraken

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

1. Beeldbeschrijving 2. 2. Observatieformulier Het drukke kind 3 Uitleg bij het observatieformulier 4. 3. De benaderingen 5

1. Beeldbeschrijving 2. 2. Observatieformulier Het drukke kind 3 Uitleg bij het observatieformulier 4. 3. De benaderingen 5 Het drukke kind Handleiding Het drukke kind Inhoudsopgave 1. Beeldbeschrijving 2 2. Observatieformulier Het drukke kind 3 Uitleg bij het observatieformulier 4 3. De benaderingen 5 4. Actieplan voor het

Nadere informatie

Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak

Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak Doelstelling zelfstandig werken Zelfstandigheidsbevordering van kinderen en zelfsturing in hun leren. Daarbij zijn zelf leren plannen en bevorderen

Nadere informatie

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2 BAS project Ontwikkelingslijn: 1 Ontwikkelingsveld 1:structuur Datum: januari 2014 Doel: Aanleren van een zelfstandige leerhouding waarbij tijdsbewustzijn en taakplanning worden ontwikkeld. Vanuit verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAKGEDRAG

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAKGEDRAG LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAKGEDRAG Kerndoel 1: Aanpak gedrag: De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie 1.1. Taakaanpak

Nadere informatie

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

BAS: Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag. Oktober 2016

BAS: Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag. Oktober 2016 BAS: Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag Oktober 2016 BAS project Ontwikkelingslijn: Structuur Ontwikkelingsveld 1: Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag Datum: oktober 2016 Doel: Het werk in de groep

Nadere informatie

leerlijn zelfstandig werken o.b.s. Theo Thijssen - Assen

leerlijn zelfstandig werken o.b.s. Theo Thijssen - Assen leerlijn zelfstandig werken o.b.s. Theo Thijssen - Assen Wat de leerling aan het EIND van een groep kan: (wanneer een leerling meer kan, kijkt de leerkracht naar de doelen voor het jaar daarop) groep zelfstandig

Nadere informatie

7. Van huis naar school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

7. Van huis naar school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. 7. Van huis naar school Leeftijdsgroep Kerndoel Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. En aan kerndoel 3: De

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op de Fredericus

De dagelijkse praktijk op de Fredericus DALTONBELEIDSPLAN De dagelijkse praktijk op de Fredericus Onze visie op ons Daltononderwijs, zoals u hebt gelezen in hoofdstuk drie, proberen we vorm te geven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag.

Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag. Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag. De leerlingen gaan elkaar vandaag eens extra veel complimenten

Nadere informatie

2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl.

2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl. Basis Groep: AGL Fase 1 Leerjaar 1 Vak: Engels 2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl. methode De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

De eerste dag van de week, is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. Etc.

De eerste dag van de week, is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. Etc. Informatie groep ½ Informatie Vooral voor ouders wiens kind voor het eerst naar school gaat is het fijn om te weten hoe alles reilt en zeilt. Vandaar dat we u graag wat praktische en inhoudelijke informatie

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Breuken(taal), meetkunde, voortzetting eerlijk verdelen

Breuken(taal), meetkunde, voortzetting eerlijk verdelen Titel Eerlijk verdelen 2 Groep / niveau Groep 5/6 Leerstofaspecten Benodigdheden Organisatie Bedoeling Voorwaardelijke vaardigheden Lesactiviteit Breuken(taal), meetkunde, voortzetting eerlijk verdelen

Nadere informatie

Zweedse puzzel. Uitdager van de maand. Rekenen Wiskunde, Groep 7. Algemeen

Zweedse puzzel. Uitdager van de maand. Rekenen Wiskunde, Groep 7. Algemeen Uitdager van de maand Zweedse puzzel Rekenen Wiskunde, Groep 7 Algemeen Titel Zweeds puzzel Cognitieve doelen en vaardigheden voor excellente leerlingen Eenvoudige getalsrelaties tussen optelsommen kunnen

Nadere informatie

Instapmodule Niveau AA

Instapmodule Niveau AA Instapmodule Niveau AA Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het S(B)O: Geleid probleemoplossen augustus 2012 www. nieuwsrekenen.nl Inhoudsopgave Gebruikswijzer... 3 Deel 1: Samen... 4 Deel

Nadere informatie

Dalton op De Windwijzer

Dalton op De Windwijzer Een boekje open over Dalton op De Windwijzer Een manier van werken én omgaan met elkaar. Verantwoordelijkheid Samenwerken Zelfstandigheid Reflectie Colofon Een boekje open over is een uitgave van De Windwijzer,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Grafieken. 10-13 jaar. Rekenles over het maken van grafieken. Rekenen. 60 minuten. Weerstation, data, grafieken

Grafieken. 10-13 jaar. Rekenles over het maken van grafieken. Rekenen. 60 minuten. Weerstation, data, grafieken Grafieken Rekenles over het maken van grafieken 10-13 jaar Rekenen Weerstation, data, grafieken 60 minuten Op het digitale schoolbord bekijkt de leerkracht met de klas verschillende grafieken over het

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3 voor rekenen: De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3 voor rekenen: De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 15. Op welke dag valt de 15 e van deze maand? Leeftijdsgroep Kerndoel Leerstofonderdeel Doel van de les Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3 voor rekenen: De leerlingen leren

Nadere informatie

Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve leertijd en sociale vaardigheden.

Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve leertijd en sociale vaardigheden. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaar: Coöperatief leren Tandemleren Inge Kiers Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve

Nadere informatie

Tijdens de try-out gingen de groepjes verschillend aan het werk. Soms werd het werk verdeeld: één leerling had alle

Tijdens de try-out gingen de groepjes verschillend aan het werk. Soms werd het werk verdeeld: één leerling had alle In de try-out had de leerkracht alle enveloppen op het bord geplakt. Hij nam een blaadje en vroeg aan een leerling om na te gaan in welke van de enveloppen dit papier zou passen (zonder het papier te vouwen).

Nadere informatie

informatiebrief groep 3b

informatiebrief groep 3b informatiebrief groep 3b 1. Welkom en binnenkomst Als de kinderen s ochtends om 8.25 uur binnenkomen geven wij alle kinderen een hand. Buiten hebben ze dan al afscheid van u als ouder kunnen nemen. 2.

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid eind groep 2 De planning Ik kan op de takentoren zien welke taken er zijn Ik kan plannen welke taken ik wil maken Ik kan de geplande taak uitvoeren De materialen

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Spelling: de verdubbelaar

Spelling: de verdubbelaar Spelling: de verdubbelaar De verdubbelaar: een spellingsregel waar veel kinderen moeite mee blijven houden. Natuurlijk kun je er achteraf extra oefeningen tegenaan gooien, maar waarom niet eens kijken

Nadere informatie

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN Afspraak 1. Maak samen met de kinderen afspraken over wat zelfstandig gedaan mag worden met betrekking tot naar de wc gaan, handen wassen, drinken, eten, de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave - 2 -

1. Inhoudsopgave - 2 - Groep 1/2/3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...- 2-2. Inleiding...- 3-3. Groep 1 en 2...- 4-3.1 Piramide...- 4-3.2 Dagprogramma...- 5-3.3 Gemengde groep...- 5-3.4 Werkwijze...- 5-3.4.1 Planbord/ werkjesbord...-

Nadere informatie

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG Kerndoel 1: Aanpak gedrag: De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie 1.1.

Nadere informatie

De spreekbeurt. In welke groepen wordt een spreekbeurt gehouden? De spreekbeurt wordt gehouden in de groepen 5 t/m 8.

De spreekbeurt. In welke groepen wordt een spreekbeurt gehouden? De spreekbeurt wordt gehouden in de groepen 5 t/m 8. De spreekbeurt mei 2011. Wat is een spreekbeurt? Onder een spreekbeurt verstaan we een vertelbeurt voor de klas. De leerling leert in het openbaar voor een groep te durven spreken over een bepaald onderwerp.

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

21. Lichaamslengte, deel 2: in een grafiek

21. Lichaamslengte, deel 2: in een grafiek 21. Lichaamslengte, deel 2: in een grafiek Leeftijdsgroep Ongeveer 12-16 jaar Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: De leerlingen leren meten en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u Dit is de deur van onze school kom maar gauw binnen! schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u hallo: Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Eerst mag je 5

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie