Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht"

Transcriptie

1 Prof. mr. M.J.A. van Mourik Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Derde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer

2 INHOUDSOPGAVE Afkortingen / XXV Verkort aangehaalde literatuur / XXVII 1. ALGEMENE INLEIDING / De plaats van het personen- en familierecht binnen het Burgerlijk Wetboek /1 1. Personen- en familierecht /1 2. Burgerlijk Wetboek /1 1.2 De verhouding tussen het personen- en familierecht enerzijds en het huwelijksvermogens- en erfrecht anderzijds / 2 3. Familie(vermogens)recht / De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en familierecht / 3 4. EVRM / 3 5. IVBPR / 5 6. Andere verdragen / Bijzondere wetten / 7 7. Personen- en familierecht niet alleen in Boek 1 BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / 7 8. Familieprocesrecht / Plan van behandeling / 8 9. Te behandelen onderwerpen uit het personen- en familierecht / Andere literatuur betreffende het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht / Bibliografie / 9 IX

3 Inhoudsopgave 2. ALGEMENE BEPAL1NGEN / Rechtsbevoegdheid / Rechtsbevoegdheid in verhouding tot handelingsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid / Ongeboren kind / Fictief bestaan van ongeboren kind /11 23 Bloed- en aanverwantschap / Belang van bloed- en aanverwantschap / Juridische en biologische bloedverwantschap; graad van bloedverwantschap/ Aanverwantschap; graad van aanverwantschap /14 3. HET RECHT OP DE NAAM/ Inleiding/ Het vernieuwde naamrecht / Voornamen/ Verkrijging van voornamen / Wijziging van voornamen /16 33 Ceslachtsnaam/ Geslachtsnaam van het kind / Geslachtsnaam van de (gewezen) echtgenoot of (gewezen) geregistreerde partner/ Bewijs van de geslachtsnaam / Wijziging van de geslachtsnaam en vaststelling van een geslachtsnaam of voornamen / Het voeren van de naam van een ander / WOONPLAATS/ Inleiding / Het belang van de regeling van de woonplaats / De woonplaats van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon / De woonplaats van een natuurlijk persoon / De woonplaats van een rechtspersoon / Verlies en verplaatsing van woonstede / 28

4 27. Verlies van woonstede / Verplaatsing van woonstede / Afgeleide of afhankelijke woonplaats / Afgeleide woonplaats van een minderjarige en van een onder curatele gestelde / Afgeleide woonplaats bij bewind / Afgeleide woonplaats bij mentorschap / Voortduren van afgeleide woonplaats / Sterfhuis/ Debetekenis van het sterfhuis/ Kantoor of filiaal / Woonplaats in verband met kantoor of filiaal / Gekozen woonplaats / Wanneer is het mogelijk een woonplaats te kiezen? / BURGERLIJKE STAND / Inleiding/ Indeling van de regelgeving met betrekking tot de burgerlijke stand / De ambtenaar van de burgerlijke stand / De ambtenaar van de burgerlijke stand / De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan / De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan / Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten / Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten / De akten van geboorte en van overlijden / De akten van geboorte en van overlijden / De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels / De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels / De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand / De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand / 40 XI

5 5.8 De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen / De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen / Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting / Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting / De rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte / De rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte / HET HUWELIJK/ Inleiding / Wat is een huwelijk? / Vereisten tot het aangaan van een huwelijk / MaterieTe of inwendige vereisten en formele of uitwendige vereisten / Leeftijdsvereiste / Geen gestoorde geestvermogens / Verbod van bi- en polygamie / Toestemmingsvereiste / Geen te nauwe bloedverwantschap / Geen geregistreerd partnerschap / Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan / Aangifte / Akte van bekendheid / Hertrouwen van een ouder die met het gezag is belast / Trouwbeloften / Stuiting van het huwelijk / Wat is stuiting? / Bevoegdheid en verplichting tot stuiting / Vorm van de stuiting / Opheffing van de stuiting / Rechtsgevolgen van de stuiting / 59 XII

6 63. Bekendheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand met huwelijksbeletselen / De voltrekking van het huwelijk / De formaliteiten random de voltrekking van het huwelijk / Nietigverklaring van een huwelijk / Terminologie / Personen die bevoegd zijn de nietigverklaring van het huwelijk te verzoeken / Gronden voor nietigverklaring van het huwelijk / Rechtsgevolgen van nietigverklaring van het huwelijk / Omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap / 66 68a. Hoe wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap? / Bewijs van het bestaan van het huwelijk / Hoe wordt het bestaan van een huwelijk bewezen? / HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / Inleiding / Wat is een geregistreerd partnerschap? / Belangrijkste verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap / Inhoud van de wettelijke regeling / Voorwaarden voor de registratie / Rechtsgevolgen van de registratie voor de verhouding tussen de geregistreerde partners onderling / Het einde van het geregistreerd partnerschap / HUWELNKSVERMOGENSRECHT/ Inleiding / Overzicht / Toepassingsgebied / Rechten en verplichtingen van echtgenoten / Dwingend recht / Getrouwheid, hulp en bijstand; verschaffing van het nodige (art. 1:81)/ De reikwijdte van art. 1:81 / 80 XIII

7 80. Verzorging en opvoeding; levensonderhoud en studie / Samenwoning / Kosten van de huishouding / Inleiding / Aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalbaarheid / Draagplicht / Verhaalbaarheid / De draagplicht ten aanzien van de kosten van de huishouding / De bijdrageplicht ten aanzien van de kosten van de huishouding / Aansprakelijkheid voor de kosten van de huishouding / Feitelijke scheiding en kosten van de huishouding / Gevolgen van niet-naleving van de wettelijke of de overeengekomen regeling / Huishoudgeld / Bestuur / Inleiding / Bestuursbevoegdheid / Bestuursverdeling / Bestuur en zaaksvervanging / Goederen dienstbaar aan beroep of bedrijf / Overschrijding van bestuursbevoegdheid / Overlaten van bestuur / Derdenbescherming / Bestuursopdracht door de rechtbank / Opheffing van de gemeenschap bij rechterlijke beschikking / Vergoedingsrechten en -plichten / Beperking van handelingsbevoegdheid / Inleiding/ Bescherming van het woonmilieu / Feitelijke scheiding / Bescherming tegen vrijgevigheid / Bescherming tegen zekerheidstelling / Vereenzelviging NV/BV / Bescherming tegen koop op afbetaling / Vormvereiste / Vernietiging / De wettelijke gemeenschap van goederen / Inleiding/ Huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap /104 XIV

8 114. De omvang van de wettelij ke gemeenschap van goederen; goederen / De omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen; schulden / Verhaalbaarheid, uitwinning, vergoedingen, verjaring / Bestuur/ Ontbinding/ Afstand van de gemeenschap / Huwelijkse voorwaarden in het algemeen / Inleiding/ De aard van de overeenkomst / Vormvereisten; derdenbescherming / Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk / Reparatiehuwelijk / Dwingende wetsbepalingen, goede zeden, openbare orde / Schuldeisers; Dozyclausule / Keuzestelsels/ Inleiding/ De gemeenschap van vruchten en inkomsten / De gemeenschap van winst en verlies / Analoge toepassing van de art. 1: / Overgangsrecht / Het wettelijk deelgenootschap (oud) / Koude uitsluiting / Verrekenstelsels / Periodiek verrekenbeding / Finaal verrekenbeding / De verrekenplicht van de bestuurder-grootaandeelhouder / Aanbreng ten huwelijk / Bewijsregeling/ Ontbinding, vereffening en verdeling / Ontbinding/ Vereffening/ Verdeling/ Pensioenverevening / ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED / Inleiding/ Overzicht/136 XV

9 inhoudsopgave 144. Duurzame ontwrichting / Rechtspleging / Pensioenverweer; billijke voorziening / Alimentatie/ Alimentatie en pensioenverevening / Alimentatie; vaststelling door de rechter / Behoefte / Draagkracht/ Alimentatie; vaststelling bij overeenkomst / Indexering/ Limitering van de duur / Wijziging of intrekking / Einde door hertrouwen of (geregistreerd) samenwonen / Bijzondere bepalingen / Benadeling van de huwelijksgemeenschap / Voortzetting bewoning / LEVENSONDERHOUD/ Inleiding/ Levensonderhoud in het algemeen / De tot onderhoud verplichte personen / Bloed- en aanverwanten / De verwekker van het niet-erkende kind; donorinseminatie / Destiefouder/ De gezagsdrager / Omvang van de verplichting / Maatstaven; matiging / Innatura/ Voorrangsregeling / Wijziging of intrekking; indexering / Kosten van verzorging en opvoeding / Inleiding/ Naar draagkracht / Niet (behoorlijke) nakoming / Erfgenamen / Vaststelling en wijziging door de rechter; indexering / Betaaladres en invordering /156 XVI

10 Inhoudsopgave 11. AFSTAMMING/ Inleiding/ De nieuwe regelgeving inzake het afstammingsrecht / Het recht om te weten van wie men afstamt / Algemene bepalingen / Familierechtelijke betrekking / Wie ismoedervan een kind?/ Wie is vader van een kind? / Ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap / Het Kroon-arrest / Ontkenningsmogelijkheden voor de vader, de moeder en het kind / Ontkenningsmogelijkheden in geval van overlijden van de vader, van de moeder of van het kind / Rechtsgevolgen van de ontkenning / Erkenning/ Wat is erkenning? / Rechtsgevolgen van erkenning / Wijzen van erkenning / Nietigheid van de erkenning / Vernietiging van de erkenning / Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap / Definitie en rechtsgevolgen van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap/ Inhoud van de wettelijke regeling / Inroeping of betwisting van staat / Inroeping of betwisting van staat / De bijzondere curator / De bijzondere curator / ADOPTIE/ Inleiding/ De nieuwe regelgeving inzake de adoptie / Inhoud van de wettelijke regeling / Wie kunnen adoptie verzoeken? /188 XVII

11 Inhoudsopgave 193. Algemene grond voor beoordeling van adoptie en voorwaarden voor adoptie/ De voornamen en de geslachtsnaam van het geadopteerde kind / a. De processuele bekwaamheid van de minderjarige ouder in zaken van adoptie/ Rechtsgevolgen van de adoptie en tijdstip waarop deze intreden / Herroeping van de adoptie en rechtsgevolgen van herroeping / MINDERJARIGHEID/ Algemene bepalingen / Wie zijn minderjarig? / Rechtsgevolgen van minderjarigheid / Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid van de minderjarige / 205 Handlichting / Wat is handlichting? / Intrekking van de handlichting / Publicatie van de handlichting en haar intrekking / Raad voor de kinderbescherming / Taak van de raad voor de kinderbescherming / Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefendegezag / Gezagsregisters / HET GEZAG OVER MINDERJARIGE KINDEREN / Inleiding/ De nieuwe regelgeving inzake het gezag over minderjarige kinderen / Algemene bepalingen / Ouderlijk gezag en voogdij / Wie zijn onbevoegd tot het gezag? / Gezag wat de persoon van de minderjarige betreft / Gezag wat net vermogen van de minderjarige betreft / Ouderlijk gezag / Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag van een ouder na scheiding / a. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd partnerschap / 220 XVIII

12 211. Het gezag van een ouder anders dan na scheiding / Gezag na meerderjarigverklaring / Het bewind van de ouders / Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door een van hen / Beeindiging van het gezamenlijk gezag / Wijziging van beslissingen waarbij een ouder alleen met het gezag is belast / Aanvang van het gezag / Onbevoegdheid tot het gezag / Blokkaderecht van pleegouders / Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder/ a. Algemeen/ b. Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / c. Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing, dat bij de geboorte van het kind kan ingaan / Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing / Rechtsgevolgen van gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing / a. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezameniijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / Voogdij / Voogdij in het algemeen / Voogdij door een der ouders opgedragen / Voogdij door de rechter opgedragen / Ontslag van de voogdij / Onbevoegdheid tot de voogdij / Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige / Het bewind van de voogd / De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / Het grote gezagschema met toelichting / a. Het grote gezagschema met toelichting / OMGANG EN 1NFORMATIE/ Inleiding / 254 XIX

13 229. De nieuwe regelgeving inzake de omgang met minderjarige kinderen / Inhoud van de wettelijke regeling / Omgang tussen kind en ouder; ontzeggingsgronden / Informatie- en consultatieverplichting van de ene jegens de andere ouder/ Informatieverplichting van derden jegens de niet met het gezag belaste ouder / Begin van het omgangsrecht en wijziging van de omgangsregeling / Omgang tussen kind en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat / Informele rechtsingang van de minderjarige / Omgangs- en informatieregeling in geval van gezamenlijke gezagsuitoefening / CURATELE, MEERDERJARIGENBEWIND EN MENTORSCHAP / Inleiding / Drie rechtsfiguren ter bescherming van meerderjarigen / Verhouding tot algemeen vermogensrecht / Inhoud van de wettelijke regeling van de curatele / Gronden voor ondercuratelestelling / Door wie kan de curatele worden verzocht? / Provisionele bewindvoerder / Begin van de curatele en haar rechtsgevolgen / Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid van de onder curatele gestelde / Wie wordt tot curator benoemd? / Schakelbepalingen / Einde van de curatele / Publicatievoorschriften / Inhoud van de wettelijke regeling van het meerderjarigenbewind / Gronden voor onderbewindstelling / Door wie kan instelling van het bewind worden verzocht? / Bewind in plaats van curatele of bestuursopdracht / Substitutie; uitbreiding en beperking van het bewind / Wie wordt tot bewindvoerder benoemd? / Beperkte publicatieverplichting / 279 XX

14 254. Rechtsgevolgen van het bewind / Handelingsbevoegdheid van de bewindvoerder en haar beperkingen / Rechten en verplichtingen van de wederpartij; bescherming van de wederpartij / Aansprakelijkheid van de rechthebbende en van de bewindvoerder / Rekening en verantwoording door de bewindvoeder; beloning van de bewindvoerder / Einde van de taak van de bewindvoerder; einde van het bewind / Inhoud van de wettelijke regeling van het mentorschap / Gronden voor installing van een mentorschap / Door wie kan installing van het mentorschap worden verzocht? / Mentorschap in plaats van curatele / Wie wordt tot mentor benoemd? / Rechtsgevolgen van het mentorschap / Aansprakelijkheid van de mentor en van de betrokkene / Verslag van werkzaamheden van de mentor; kostenvergoeding en beloning van de mentor / Einde van de taak van de mentor; einde van het mentorschap / AFWEZIGHEID, VERMISSING EN VASTSTELLING VAN OVER- LIJDEN IN BEPAALDE GEVALLEN / Onderbewindstelling in geval van afwezigheid / Gronden voor onderbewindstelling / Rechtsgevolgen van het afwezigenbewind / Einde van het afwezigenbewind / Personen wier bestaan onzeker is / Wanneer is een persoon vermist? / Erfdeel of legaat voor vermiste / Verklaring van vermoedelijk overlijden en haar rechtsgevolgen / Beperkingen ten aanzien van erfgenamen en legatarissen van degene die vermoedelijk overleden is verklaard / Staat van voor het nieuwe huwelijk geboren kinderen en gezagsvoorziening / Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 302 XXI

15 18. ERFRECHT/ Inleiding / Erfopvolging / De nalatenschap / Erfstelling, legaat, last / Bestaanseis / Uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling / Erfopvolging bij versterf / Ordening; parentelenstelsel / Halfbroers en halfzusters / Wettelijke verdeling / De 'deelgenoten' en hun erfdelen / Afwijking van de wettelijke regeling / De vordering van de kinderen / Ongedaanmaking/ Wilsrechten/ De ouderlijke boedelverdeling / Andere wettelijke rechten / Inleiding/ Gebruik van woning en inboedel / Vruchtgebruik op woning en inboedel / Verzorgingsvruchtgebruik op andere goederen / Verzorgingsbehoefte/ Som ineens voor een kind / Som ineens als billijke vergoeding voor verrichte arbeid / Beroeps- of bedrijfsvoortzetting / Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen / Rechtshandeling / Uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen / Aanwas/ 'Het naaste bloed' / Testeerbevoegdheid / Beperking voordeelgenieters / Vormvereisten; codicil / Soorten uiterste wilsbeschikkingen / Gesloten stelsel / Erfstelling / Legaat / Quasi-legaat / 327 XXII

16 310. Testamentaire last / Voorwaardelijke makingen en tweetrapsmakingen / De legitieme portie / Dwingend recht / Omschrijving van de legitieme portie / Berekening van de legitieme portie / Overgangsrecht / In aanmerking te nemen giften / Giften die niet als giften worden beschouwd / Quasi-legaten / Waardering van giften / Berekening van de legitimaire aanspraak / 'Inferieure' makingen aan een legitimaris / Bedrijfsopvolging en bewind / Inzage en inlichtingen voor de legitimaris / De vordering van de legitimaris / De niet-opeisbaarheidsclausule / Inkorting van makingen / Inkorting van giften / Legitieme portie en stiefkinderen / Executele en bewind / Executele / Testamentair bewind / Gevolgen van erfopvolging; aanvaarding en verwerping / Opvolging in goederen en schulden ('saisine') / Aansprakelijkheid voor nalatenschapsschulden / Boedelnotaris / Boedelregister / Verklaring van erfrecht / Boedelvolmacht / Aanvaarding en verwerping / Vereffening / Verdeling/ Inleiding/ Toerekening van schulden / Inbreng van giften / 352 JURISPRUDENTIEREGISTER / 354 WETSARTIKELENREGISTER / 361 TREFWOORDENREGISTER / 373 XXIII

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk Monografieèn Privaatrecht Nieuw erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vierde druk Deventer - 2004 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk Monografieèn Privaatrecht Erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vijfde druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28 INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen / XIX Lijst van verkort aangehaalde werken / XXII lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Mw. mr. J.A.E.

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Zesde druk

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Versterferfrecht 13 1.1 Inleiding 13 1.1.1 Achtergrond 13 1.1.2 Terminologie 15 1.1.3 Geschiedenis 16 1. 2 Algemene bepalingen 20 1.2.1 Erfopvolging 20 1.2.2 Commoriënten 20 1.2.3 Onwaardigheid

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 Voorwoord 13 Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14 Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.1.1 Achtergronden 15 1.1.2 Terminologie 17 1.1.3 Geschiedenis 19 1.2 Algemene bepalingen 22

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van afkortingen / XIX

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van afkortingen / XIX INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen / XIX Hoofdstuk 1 Personen- en familierecht in ontwikkeling: een introductie / 1 1.1 Familie en gezin in Nederland vanuit sociologisch perspectief / 1

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

8 Kind en scheiding. mr. MJ.C. Koens. 2e gewijzigde druk

8 Kind en scheiding. mr. MJ.C. Koens. 2e gewijzigde druk 8 Kind en scheiding mr. MJ.C. Koens 2e gewijzigde druk Sdu Uitgevers 2008 Inhoud Voorwoord / 13 Afkortingenlijst / 15 Inleiding/ 17 1. De verantwoordelijkheid van ouders bij scheiding / 19 1.1. De rechter

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4

Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan 1 1. Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4 Hoofdstuk 2 Huwelijksvermogensrecht algemeen 7 1. Algemene inleiding 7 2. Wetsgeschiedenis

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

Veelvuldig geraadpleegde werken op erfrechtelijk gebied. De geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en algemeen overgangsrecht 1

Veelvuldig geraadpleegde werken op erfrechtelijk gebied. De geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en algemeen overgangsrecht 1 Inhoud Afkortingen Veelvuldig geraadpleegde werken op erfrechtelijk gebied XXVII XXIX Hoofdstuk I De geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en algemeen overgangsrecht 1 1. Erfrecht 1 1.1. De

Nadere informatie

Wettenbundel Verzekeringen INKIJKEXEMPLAAR

Wettenbundel Verzekeringen INKIJKEXEMPLAAR Wettenbundel Verzekeringen 2017-2018 Burgerlijk Wetboek_FM.indd 1 25/07/17 10:32 AM Burgerlijk Wetboek_FM.indd 2 25/07/17 10:32 AM Wettenbundel Verzekeringen 2017-2018 Wetsartikelen in de verzekeringspraktijk

Nadere informatie

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht mr. CA. Kraan tweede druk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en zn.) Arnhem 1994 Inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde literatuur 11 Enkele afkortingen

Nadere informatie

Handboek. Nieuw Erfrecht. prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) mr. B.M.E.M. Schols mr. F.WJ.M. Schols mr. L. C.A. Verstappen mr.b.c.m.

Handboek. Nieuw Erfrecht. prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) mr. B.M.E.M. Schols mr. F.WJ.M. Schols mr. L. C.A. Verstappen mr.b.c.m. Handboek Nieuw Erfrecht prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) mr. B.M.E.M. Schols mr. F.WJ.M. Schols mr. L. C.A. Verstappen mr.b.c.m. Waaijer W.E.J.TjeenkWillink Deventer 1998 Inhoud Lijst van afkortingen

Nadere informatie

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 Inhoudsopgave Afkortingen XIX Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 1. Inleiding 1 2. Ondernemer en wettelijke gemeenschap van goederen 2 2.1. Voorzieningen in het zicht van scheiding

Nadere informatie

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot Monografieen BW B19 Erfrecht van de langstlevende echtgenoot Mr. P.C. van Es Universitair hoofddocent notarieel recht, Universiteit Leiden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud VOORWOORD V LUST VAN AFKORTINGEN

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR)

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR) Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10 Internationaal Privaatrecht (IPR) Prof. mr. M.H. ten Wolde Mr. dr. J.G. Knot Mr. ICC. Henckel Mr. A. Mens Mr. D.A. Pettengell ^ J.Kluwer a W o lte

Nadere informatie

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Handboek Erfrecht Vierde druk door prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) prof. mr. L.C.A. Verstappen mr. B.M.E.M. Schols mr. F.W.J.M. Schols mr. B.C.M.

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Handleiding bij scheiding

Handleiding bij scheiding Handleiding bij scheiding door mr. J.A.M.P. Keijser Derde, herziene druk Kluwer-Deventer-1995 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De fase vöör de scheiding 1 1.1. Scheiden of niet 1 1.2. Inschakeling van een advocaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Nederlands vermogensrecht bij scheiding

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Vierde druk door Prof. mr. M.J.A. van Mourik en Prof. mr. L.C.A. Verstappen Kluwer - Deventer - 2006

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

Gevolgen van de erfopvolging

Gevolgen van de erfopvolging Monografieen BW B22 Gevolgen van de erfopvolging Prof. mr. W.R. Meijer Kluwer - Deventer - 2005 Inhoud VOORWOORD IX LUST VAN AFKORTINGEN XI LUST VAN VERKORT AANGEHAALDELITERATUUR XIII INLEIDING 1 I DE

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht

Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht (Tekst geldend op: 28-01-2014) Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht Boek 4. Erfrecht Titel 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 772 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 430 Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 2002, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Boek 4 en Titel 3 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Personen- en familierecht. mr. S.F.M. Wortmann mr. J. van Duijvendijk-Brand

Personen- en familierecht. mr. S.F.M. Wortmann mr. J. van Duijvendijk-Brand COMPENDIUM Personen- en familierecht mr. S.F.M. Wortmann mr. J. van Duijvendijk-Brand twaalfde druk Compendium van het personen- en familierecht Mevr. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het openbaar ministerie in civiele zaken

Het openbaar ministerie in civiele zaken Het openbaar ministerie in civiele zaken M. E. de Meijer Erasmus Universität Rotterdam sander-g I lnstituut KLUWER 2003 INHOUDSOPGA VE Voorwoord V Inhoudsopgave VII Lijst van gebruikte afkortingen XV Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

1 van 5 26-10-13 19:27

1 van 5 26-10-13 19:27 1 van 5 26-10-13 19:27 Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 19 (Tekst geldend op: 24-10-2013) Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT. Waarde en Erfrecht

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT. Waarde en Erfrecht Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Waarde en Erfrecht Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten door Mr. W. Burgerhart Kluwer a Wolters

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Nieuw Erfrecht. Handboek. prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) prof. mr. L.C.A. Verstappen mr. B.M.E.M. Schob mr. F.W.J.M. Schob mr. B.C.M.

Nieuw Erfrecht. Handboek. prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) prof. mr. L.C.A. Verstappen mr. B.M.E.M. Schob mr. F.W.J.M. Schob mr. B.C.M. Handboek Nieuw Erfrecht prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) prof. mr. L.C.A. Verstappen mr. B.M.E.M. Schob mr. F.W.J.M. Schob mr. B.C.M. Waaijer Tweede druk WEJ.TjeenkWillink Deventer 2000 Inhoud Afkortingen

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Voorwoord. Ook opgenomen in deze tekstuitgave:

Voorwoord. Ook opgenomen in deze tekstuitgave: Voorwoord Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, besluiten en overeenkomsten. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 300 Wet van 3 juni 1999, houdende invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (wijziging van

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

INHOUD BURGERLIJK WETBOEK 1

INHOUD BURGERLIJK WETBOEK 1 INHOUD Voorwoord bij de zevende druk V Auteurs ' VII Lijst van afkortingen XXV BURGERLIJK WETBOEK 1 BOEK1. PERSONEN-EN FAMILIERECHT 3 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-3) 3 Titel 2. Het recht op de

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 6 Landsverordening van de 9 de januari 2014 tot vaststelling van Boek 4 en titel 7.3 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening erfrecht en schenking)

Nadere informatie

BOEK 4 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 4 Erfrecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1

BOEK 4 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 4 Erfrecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 BOEK 4 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 4 Erfrecht Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. 2. Van de erfopvolging

Nadere informatie

SAMENVATTING PERSONEN- EN FAMILIERECHT

SAMENVATTING PERSONEN- EN FAMILIERECHT 1 SAMENVATTING PERSONEN- EN FAMILIERECHT Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 1.Personen- en familierecht (P&F-recht) Het personen- en familierecht is het geheel van regels die betrekking hebben op de status

Nadere informatie

A 2011 N 68 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 68 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 68 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de december 2011 tot vaststelling van Boek 4 en titel 7.3 van het Burgerlijk Wetboek Landsverordening erfrecht en schenking) IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Organisatie van de preventieve rechtspleging

Organisatie van de preventieve rechtspleging Bijlage bij de vragenlijst Preventieve rechtspleging in Europa Organisatie van de preventieve rechtspleging Belangrijke toelichtingen: 1. De tabel gaat van bepaalde feitelijke levensomstandigheden/vraagstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

TESTAMENT C GEHUWDEN MET MINDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE)

TESTAMENT C GEHUWDEN MET MINDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE) TESTAMENT C GEHUWDEN MET MINDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE) Ontwerp d.d. *** Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:----------------------------- de heer ***,, gehuwd in algehele

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad

Nadere informatie

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel 33 987 Swinkels (D66) / Recourt

Nadere informatie

Processtukken binnen het personen- en familierecht

Processtukken binnen het personen- en familierecht Processtukken binnen het personen- en familierecht Melanie Nadorp Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Oktober 2010 513879 Voorwoord Dit onderzoeksrapport, naar de processtukken binnen het personen- en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk?

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? A.J.M. Nuytinck Published

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 229 Wet van 18 april 2002 tot vaststelling van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 428 Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 2002, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de wet van

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

1. Inleiding 29. Hoofdstuk 4. De wettelijke verdeling en de wilsrechten 29 P.G. Knoppers...29

1. Inleiding 29. Hoofdstuk 4. De wettelijke verdeling en de wilsrechten 29 P.G. Knoppers...29 Inhoudsopgave Voorwoord XV Hoofdstuk 1. Algemene opbouw Boek 4 en kort overzicht van de grondslagen van het Nederlandse erfrecht 1 A.M. Steegmans..................................1 1. Algemene opbouw Boek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 13-07-2017 Zaaknummer C/09/520036 / FA RK 16-7841 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken "Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis

De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken "Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis Werkstuk in het kader van het vak erfrecht I Maart 2008

Nadere informatie