Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg"

Transcriptie

1 Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: Fax: website: bankrekening Het Spectrum, IBAN nummer: NL 74 ABNA Informatieboekje Het Spectrum, locatie Vreedonk Februari 2015

2 Inhoud Pagina Over Vreedonk 3 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 8 Cliëntenraad 9 Klachtenfunctionaris 9 Medewerkers 9 Waardering 9 Over praktische zaken 10 Bijlage I : Maaltijden en koffie- en theevoorziening 15 Bijlage II : Linnenverzorging 16 Bijlage III : Het appartement 18 Bijlage IV : Wonen in Vreedonk 20 Bijlage V : Kosten/vergoedingen 22 Bijlage VI : Plattegronden appartementen 23 2

3 Over Vreedonk Welkom in Vreedonk Dit informatieboekje is een eerste kennismaking met zorgcentrum Vreedonk. Hierin vindt u antwoord op een groot aantal vragen. Het is helaas niet mogelijk alle informatie in dit informatieboekje te zetten. Met vragen kunt u daarom altijd terecht bij onze medewerkers. Zij staan u graag te woord. Het Spectrum Het Spectrum bestaat uit verpleeghuis De Sterrenlanden, zorgcentrum Vreedonk (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) en De Prinsemarij (verzorgingshuiszorg en extramurale zorg) Onder deze stichting vallen ook Hospice De Patio, de huurappartementen in De Sterrenhof en het kinderdagverblijf De Sterretjes (beiden op het terrein van De Sterrenlanden). Het Spectrum biedt intramurale zorg, alsmede extramurale zorg- en dienstverlening. Extramurale zorg- en dienstverlening wordt o.a. verleend in: Appartementen in De Prinsemarij Appartementen aan de Maurits- en Weizigtweg Aanleunwoningen zorgcentrum Vreedonk; Het Theehuis en de zorgappartementen aan de Atmosfeerstraat; De Klockelaer; Ontmoetingscentrum Dordrecht (een samenwerkingsverband met Katholieke Stichting Thuiszorg Internos en Stichting Het Parkhuis); Het Sterrenwiel (een samenwerking met o.a De Wielborgh) De Sterrenhof. In dit gebouw bevinden zich 20 huurappartementen die via De Sterrenlanden worden verhuurd (zie ook brochure De Sterrenhof); Stichting Het Spectrum heeft het HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan de eisen zoals gesteld in de norm: NEN-EN-ISO Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: verpleging en verzorging en het bieden van ondersteuning aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onze geschiedenis Vreedonk werd in 1969 geopend. Sindsdien is Vreedonk als zorgcentrum niet meer weg te denken uit Dordrecht. Vreedonk kwam tot stand op initiatief van de Stichting voor Bejaardenhuisvesting op Protestants Christelijke Grondslag in Dordrecht. De naam Vreedonk betekent: - vree : de hoop op een vredige levensavond. - donk : een terp in het moeras. Dit betekent beschutting voor ouderen in een woelige wereld. Deze elementen kwamen ook terug in het oude logo van Vreedonk, met de Emmaüsgangers en de tekst Blijf bij ons want het is tegen de avond. Dit logo vindt u nog op de steen die is gemaakt voor de officiële overdracht van het nieuwe zorgcentrum op 15 juli

4 Voor wie zijn we er? De mensen die in Vreedonk komen wonen, hebben steeds meer behoefte aan zorg. Dit kan zijn doordat er sprake is van een dementieel beeld of door een grotere behoefte aan lichamelijke (somatische) zorg. Het aantal verzorgingshuisplaatsen in Vreedonk is sinds 2014 afgebouwd, daarvoor in de plaats biedt Vreedonk sindsdien ook verpleeghuiszorg (zowel somatische als psychogeriatrische zorg). Dit boekje gaat over de zware zorg (verpleeghuiszorg) in Vreedonk. Iedereen met een indicatiebesluit voor verblijf met behandeling in een zorginstelling, komt in aanmerking voor verpleeghuiszorg in Vreedonk. Dit indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In bijlage IV van dit boekje leest u hoe u het CIZ kunt benaderen en hoe het opname -en verhuisproces verloopt. Onze visie Onze visie geeft aan hoe we aankijken tegen onze bewoners als mens. De visie beschrijft ook hoe we onze zorg op hen afstemmen. Onderdelen van onze zorgverlening onderscheiden Vreedonk van andere zorgcentra. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat wij streven naar het behoud van zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen identiteit van de mensen die wij verzorgen. De autonomie van bewoners moet daarbij zoveel mogelijk tot uiting komen. Onze visie luidt: De bewoners van Vreedonk moeten in staat worden gesteld om binnen de mogelijkheden van het zorgcentrum en de grenzen van ziekte, geestelijke mogelijkheden en handicap, het leven te leiden dat past bij het leven dat men geleid heeft, dan wel recht doet aan de verwachtingen die men verder ten aanzien van het leven koestert. We denken daarbij aan zaken als levensbeschouwing, dagritme, hobby s en de mate van afhankelijkheid. Daarmee wordt wederzijds erkend dat het verblijf in een zorginstelling als Vreedonk beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van de autonomie van de bewoner. Deze beperking kan gevoeld worden in de beperkingen die bestaan ten aanzien van de inzet van mensen en middelen alsook in de onderlinge relatie van bewoners. Voor de complete versie van de visie van Stichting Het Spectrum verwijzen wij u naar het folderrek. 4

5 Onze zorg en diensten Wat bieden we? Vreedonk biedt zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg is voor mensen met een lichamelijke (somatische) aandoening en voor de licht tot zwaar dementerende ouderen waarbij men spreekt over psychogeriatrie (PG). Dat betekent dat we u binnen Vreedonk 24 uur per dag zorg- en dienstverlening, opvang en ondersteuning bieden. Voor alle zorg en diensten hebben we deskundige en gekwalificeerde medewerkers in dienst. Psychogeriatrische zorg Op de gesloten afdelingen in Vreedonk kunnen 56 bewoners gehuisvest worden, verdeeld over vier units van elk 14 bewoners. Voor elke bewoner is een eigen appartement beschikbaar. Een appartement kan ook door een echtpaar worden bewoond. De gesloten afdelingen zijn gesitueerd op de eerste en tweede verdieping. Aan het begin van iedere PG afdeling is een huiskamer waarin u mede bewoners kunt ontmoeten, waar u ook kunt deelnemen aan activiteiten of gezamenlijk de maaltijd kan gebruiken. Somatische zorg Vreedonk biedt ook zorg aan bewoners die behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding op lichamelijk (somatisch) gebied. Elke bewoner verblijft in een eigen appartement, dit kan ook bewoond worden door een echtpaar. Voor somatische zorg zijn appartementen op de begane grond en de derde verdieping geschikt. Zorg op maat In uw indicatiebesluit van het CIZ staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ beschrijft het zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP) dat u is toegekend. Daarin ligt precies vast welke zorg u nodig heeft en in hoeveel uur die verleend moet worden, indien nodig ook door (para)medici. Deze zorg krijgt u van ons. Het handhaven van uw zelfstandigheid staat in elk ZZP voorop. Als u later meer of andere zorg nodig heeft, dan moet uw ZZP worden aangepast. In overleg met u zorgen wij dat het CIZ uw indicatiebesluit op tijd wijzigt. Activiteitenbegeleiding De activiteitenbegeleiding organiseert samen met de vrijwilligers verschillende activiteiten in de huiskamers en in het restaurant. De activiteiten worden in groepsverband gehouden, maar ook met individuele wensen houden wij rekening. Naast activiteiten als lezen, handwerken, bloemschikken, bingo, spelmiddag en koersbal staan ook uitstapjes, muziekoptredens, filmmiddagen en eetmiddagen regelmatig op de agenda. Ook is er de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger of familielid gebruik te maken van de duofiets. We kiezen voor een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten, die een waardevolle invulling aan de dag geven. Natuurlijk zijn familieleden of contactpersonen altijd welkom. Informatie over de activiteiten die plaatsvinden in Vreedonk kunt u vinden in de Vreedonkklanken en op de kabelkrant. 5

6 Behandeling/begeleiding Uw specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) neemt de taak van uw huisarts over. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u bekijkt hij welke behandelingsmogelijkheden er voor u zijn en stelt hij een behandelplan op. Op de psychogeriatrische afdeling overleggen we dit met de eerste contactpersoon van de bewoner. Net als uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde verwijzen naar een specialist, zoals een internist, neuroloog, psychiater of huidarts. Dat bespreken we eerst met u. Als u wensen of vragen heeft over uw behandeling, dan kunt u altijd een afspraak maken met de specialist ouderengeneeskunde. Bij ons werken onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Als u voor behandeling in aanmerking komt, bespreken we dit met u. Diëtiek De diëtiste adviseert over het voedingsbeleid en over alles wat met eten en drinken te maken heeft. De diëtiste beoordeelt met een screeningsinstrument, de SNAQ-rc, de voedingstoestand van de bewoner. De diëtiste wordt betrokken bij de behandeling wanneer er een dieet moet worden gevolgd. Ergotherapie De ergotherapie helpt u zo zelfstandig mogelijk te blijven/worden op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals wassen en kleden, zitten en liggen, eten en drinken, verplaatsen. Daarnaast ondersteunen wij de zorg door bijvoorbeeld te adviseren hoe u verzorgd moet worden, het beste gesteund kan worden in bed enzovoort. Dit gebeurt met training, hulpmiddelen of aanpassingen. Fysiotherapie Lopen, staan, springen of bukken zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u vaak pas als u ergens last van krijgt. Op dat moment kunt u rekenen op de specialist in beweging: de fysiotherapeut. Naast behandelen adviseren zij u, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, de inzet van hulpmiddelen, geschikt schoeisel. Logopedie De logopedist biedt u hulp bij problemen op het gebied van de communicatie en eten en drinken. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist om de taal, de spraak en het slikken bij u te verbeteren. De logopedist geeft (communicatie)adviezen op het gebied van gehoor, met vragen over uw hoortoestel, voor gehooronderzoek of voor het aanmeten van een nieuw hoortoestel bent u ook welkom. Voor gehooronderzoek en het aanmeten van een nieuw hoortoestel kan er een audicien langskomen. 6

7 Psycholoog Opname in het zorgcentrum is vaak moeilijk. De psycholoog kan u helpen om te gaan met spanningen en verdriet. Daarnaast kan onderzoek worden gedaan naar onder andere geheugenfuncties. De psycholoog neemt contact met u op na overleg tussen u en de specialist ouderengeneeskunde. Geestelijke verzorging Vreedonk heeft een protestants-christelijke identiteit. We verwachten van alle bewoners en medewerkers dat zij hier respectvol mee omgaan. We hebben een geestelijk verzorger in dienst, die bij u langs kan komen voor een praatje of pastoraal gesprek. Hij organiseert ook de bijbelkring. U mag ook een eigen geestelijk verzorger inschakelen. Elke vrijdagmiddag vindt tussen en uur in restaurant de Oude Maas de weeksluiting plaats. Enkele malen per jaar vieren we op zondagmiddag het Heilig Avondmaal. Op zondagen, protestants-christelijke feestdagen en tijdens de weeksluiting op vrijdag verwachten we dat bewoners, medewerkers en bezoekers in de algemene ruimten de zondagsrust eerbiedigen. In Vreedonk is een permanente werkgroep Identiteit actief. Deze groep bestaat uit de geestelijke verzorging, een bewoner en een aantal medewerkers en geeft in opdracht van het management advies over het beleid rond identiteit en levensovertuiging. Kapsalon De kapsalon wordt door derden geëxploiteerd en is geopend op woensdag en vrijdag van 9.00 tot uur. U kunt met de medewerkers van de kapsalon een afspraak maken via intern telefoon nummer Maatschappelijk werk U leert het maatschappelijk werk meestal al kennen voordat u in het zorgcentrum komt wonen. Ook als u in Vreedonk woont, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht om vertrouwelijk te praten over uw problemen. U kunt hen zelf bellen voor een afspraak of uw eerst verantwoordelijk verzorgende vragen dit voor u te regelen. Pedicure Om de twee maanden komt de pedicure bij u langs voor het knippen van de teennagels. Het Spectrum betaalt deze service voor u. Op advies van de Specialist ouderengeneeskunde kunt u eventueel een volledige pedicurebehandeling krijgen. Dit kan nodig zijn vanwege diabetes of orthopedische aandoeningen. Ook deze service betaalt Het Spectrum voor u. 7

8 Receptie Onze receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur, op zaterdag van tot uur en op zondag van tot uur. De receptie fungeert als vraagbaak. De receptioniste is altijd bereid u te woord te staan en u zo nodig te verwijzen naar degene die uw vraag kan beantwoorden. Ze is telefonisch te bereiken op intern telefoonnummer Buiten de receptietijden kunnen bezoekers zonder Spectrumpas bij de hoofdingang aanbellen. Restaurant Het restaurant is dagelijks geopend. U bent van harte welkom om een kop koffie/thee te drinken of een warme maaltijd te gebruiken. Meer informatie hierover leest u in bijlage 1. Ook is het mogelijk om van de kleine consumptiekaart een hapje te bestellen, bijvoorbeeld een tosti of een kop soep. Schoonmaak We maken regelmatig uw appartement, de huiskamers, sanitaire ruimten en gangen schoon. Dat doen we volgens het schoonmaak protocol. Vrijwilligers In Vreedonk werken veel vrijwilligers ter ondersteuning van de bewoners en de betaalde medewerkers. De medewerker coördinatie vrijwilligerswerk is het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers, natuurlijk kunt u bij deze functionaris ook terecht voor vrijwilligerswerk. Winkeltje Het winkeltje is elke dag, behalve woensdag en zondag, tussen 9.00 en uur geopend. U kunt er terecht voor een gevarieerd aanbod aan producten. Intern kunt u het winkeltje bellen via nummer Bezoekers Ons zorgcentrum staat niet los van de samenleving. Het is daar juist een onderdeel van. Familieleden en vrienden van bewoners kunnen het contact met de samenleving in stand houden en verstevigen. Wij vinden het daarom prettig als er veel bezoekers naar Vreedonk komen. Ons uitgangspunt is dat ze welkom zijn als het de bewoner schikt. We stellen het op prijs als bezoekers zich betrokken voelen bij de bewoners. We vragen bezoekers zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Het Spectrum kan bezoekers de toegang tot het huis en het eigen terrein ontzeggen, als zij herhaald overlast veroorzaken voor bewoners of medewerkers. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. De bezoeker moet zelf zorgen voor een voer- en drinkbak en natuurlijk moet de hond gevaccineerd en goed verzorgd zijn. 8

9 Cliëntenraad In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat bewoners van zorginstellingen inspraak krijgen via een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit bewoners van de zorginstellingen of uit hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad van Vreedonk/De Prinsemarij heeft minimaal vier leden. Het doel van de cliëntenraad is het vertegenwoordigen en het behartigen van de collectieve belangen van de bewoners. De cliëntenraad vormt een schakel tussen de bewoners, het locatiemanagement en de Raad van Bestuur van Het Spectrum. Het adres is: Ook heeft Het Spectrum een centrale cliëntenraad. Tenminste één lid van de cliëntenraad Vreedonk/De Prinsemarij is in de centrale cliëntenraad vertegenwoordigd. Klachtenfunctionaris Iedere locatie van Het Spectrum heeft een interne klachtenfunctionaris. Bij de receptie kunt u nadere informatie opvragen. In het folderrek vindt u een brochure over de klachtenafhandeling. Medewerkers Alle personeelsleden van Vreedonk zijn in dienst van Het Spectrum. Ze worden bij indiensttreding getoetst op deskundigheid en opleiding. We scholen alle medewerkers regelmatig in hun vakgebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt hen, onder andere bij activiteiten. Dankzij hun hulp kunnen wij nog beter ondersteuning op maat leveren. Van alle medewerkers en vrijwilligers verwachten we dat zij de bewoners bejegenen zoals beschreven in de gedragscode Zo zijn onze manieren. Deze code ontvangen alle medewerkers als zij bij Het Spectrum in dienst treden. Waardering Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig als u zich niet alleen laat horen over zaken die niet zo goed lopen, maar ook over zaken waarover u tevreden bent. Wij vragen u uw waardering niet te uiten in de vorm van geschenken of geld. Het is onze medewerkers officieel verboden geschenken of beloningen aan te nemen van bewoners of hun familieleden. Brengt u hen daarmee dus niet in verlegenheid. Als u toch uw bijzondere erkentelijkheid wilt laten blijken, dan kan dit via het locatiemanagement van Vreedonk. We hebben een speciale personeelspot waarin we giften storten. Jaarlijks ontvangen alle medewerkers hieruit een attentie. Blijken van waardering kunt u ook overmaken naar de rekening van Stichting Vrienden van Vreedonk in Dordrecht, IBAN: NL22ABNA Door het werven van donateurs wil de stichting extra mogelijkheden creëren voor de bewoners. Het gaat om financiering van materiële zaken of activiteiten waar Vreedonk zelf geen middelen voor beschikbaar heeft, maar die het welzijn van bewoners ten goede komen. 9

10 Over praktische zaken In alfabetische volgorde. Appartementen Alle informatie over de appartementen vindt u in bijlage III van dit informatieboekje. Bedrijfshulpverlening, brandalarm, brandveiligheid Zoals wettelijk verplicht heeft Stichting Het Spectrum een bedrijfshulpverleningsplan. Doorlopend leiden we onze medewerkers op of scholen we hen bij om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen. Vreedonk beschikt over een automatische brand meld installatie. Ontdekt u een brand, dan kunt u bij een handbrandmelder het glazen ruitje inslaan. Op het vluchtplan dat op alle etages hangt, vindt u de plaats van deze brandmelder. Aan de plafonds van alle ruimtes zijn melders bevestigd, die bij rookontwikkeling of sterke hitte automatisch een signaal bij de receptie afgeven. Op de gangen vallen bij een brandmelding alle deuren automatisch dicht. U mag deze niet openen. Verder is het belangrijk dat u niet in paniek raakt en verdere instructies van de bedrijfshulpverlening of de brandweer afwacht. Tijdens een brandalarm mag u niet bellen en de liften niet gebruiken. Wat moet u doen bij brand? - Kalmte bewaren. - Dichtstbijzijnde handbrandmelder indrukken. - Ramen en deuren sluiten. - Volg de orders van de bedrijfshulpverlening of de brandweer op. - Beperk het telefoonverkeer tot het uiterste. - Blijf, zolang dat veilig is, in uw appartement. - Wacht op instructie. Om brand te voorkomen: - is roken in bed niet toegestaan. - Is roken in het appartement alleen onder begeleiding toegestaan bij zware zorg PG-bewoner. - mogen asbakken niet in prullenmanden geleegd worden. - is het branden van kaarsen, waxinelichtjes en olielampjes in het appartement verboden. - is het verboden om brandgevaarlijke stoffen in het appartement te hebben of te gebruiken. Het gebruik van elektrische apparatuur is toegestaan als dit het KEMA- of CEkeurmerk heeft, of als u toestemming heeft van de Technische Dienst. 10

11 Beveiliging Als u geld, sieraden of documenten veilig wilt opbergen, kunt u gebruik maken van het kluisje in uw appartement. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de sleutels van het kluisje. Medewerkers mogen uw kluisje nooit openen. Als u uw appartement verlaat, doet u de deur op slot. Bibliotheek Vreedonk beschikt over een uitleenpunt voor boeken. Een vrijwilliger kan u helpen kiezen uit de collectie. Brochures Het Spectrum en andere dienstverlenende instellingen geven regelmatig brochures uit. Deze brochures vindt u in het rek tegenover de receptie. Catering Als u bijvoorbeeld uw verjaardag wilt vieren, informeer dan naar onze cateringmogelijkheden. Meer informatie hierover kan de afdelingsmanager facilitair en/of de keuken u geven. Financiën Er komt een kassa met een pinautomaat. Ook kunt u bij de receptie een strippenkaart van de activiteitenbegeleiding kopen ( 10,00) of voor het restaurant consumptie of maaltijd bonnen. Huisblad/nieuwsbrief De Vreedonkklanken is een informatieblad voor de bewoners van Vreedonk. Naast allerlei algemene informatie vindt u daarin een opsomming van de activiteiten en stukjes van bewoners of medewerkers. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan de Vreedonkklanken. Huisdieren U mag in Vreedonk in principe kleine huisdieren houden. Onder huisdier verstaan we een kat, een hond, een kooivogel, een knaagdier en vissen. De voorwaarden staan in het huisdierenreglement, dat u bij uw verhuizing naar Vreedonk invult en ondertekent. Belangrijk is dat u zelf uw huisdier kan onderhouden en er geen overlast voor de andere bewoners is. Hygiëne In Vreedonk is goede hygiëne absoluut noodzakelijk. De medewerkers zorgen samen met u voor goede persoonlijke hygiëne en schone kleding. Internet In Vreedonk is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een computer met internetverbinding, eventueel met behulp van een vrijwilliger. In het restaurant en in de vergaderruimten is wifi beschikbaar. Kabeltelevisie We hebben eigen interne kabelaansluitingen en betalen UPC voor het signaal van radio en televisie. Daardoor kunt u niet zelfstandig een signaal afnemen bij UPC. 11

12 Als u gebruik wilt maken van onze service kunt u dit kenbaar maken bij uw verhuizing naar Vreedonk. Via automatische incasso brengen we elke maand de kosten bij u in rekening. Kabelkrant Op alle verdiepingen hangt een televisie waarop u de kabelkrant kunt lezen. Daarop vindt u elke dag informatie over activiteiten en de dagmenu s. De kabelkrant kunt u ook op uw eigen televisie instellen. Kerktelefoon U kunt via uw televisie de kerktelefoon van 4 kerken, de Paulus, Wilhelmina, Andreas of de Zuidhovenkerk, ontvangen. De vier zenders zijn gekoppeld aan de kanalen van de kabelkrant. Als u geen televisie heeft, kunt u bij de receptie een geluidsbox aanvragen. Linnenverzorging Alle informatie over de linnenverzorging vindt u in bijlage II van dit informatieboekje. Maaltijden Alle informatie over broodmaaltijden, warme maaltijden en koffie- en theevoorziening vindt u in bijlage I. Medicatieverstrekking Medicatie die u tijdens uw verblijf gebruikt, worden voorgeschreven door de Specialist Ouderengeneeskunde en komt voor rekening van Vreedonk. De verzorging regelt de bestelling en verstrekt de medicijnen. Mondzorg Vreedonk maakt gebruik van Mondzorgplus. Dit bedrijf levert structurele tandheelkundige zorg aangepast aan onze bewoners. Ophalen huisvuil De Technische dienst of de verzorging (in het weekend) haalt het huisvuil op. Parkeren Bezoekers van Vreedonk kunnen gebruik maken van het parkeerterrein voorbij de hoofdingang. Het parkeerterrein bij de ingang van de Vreedonklaan is bestemd voor medewerkers. Bij de hoofdingang zijn enkele parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen. Post Persoonlijke post, de krant en circulaires bezorgt Het Spectrum op de dag van ontvangst op afdeling. Indien u de post als wettelijk vertegenwoordiger wil ontvangen dient u zelf adreswijzigingen door te geven. Eventuele porto voor het doorsturen van post komt voor uw rekening. U kunt uw uitgaande post in de brievenbus tegenover de receptie doen of bij de receptie afgeven. Rookbeleid Zorgcentrum Vreedonk is een rookvrij gebouw. In uw eigen appartement mag u roken, u dient wel de deur van uw appartement gesloten te houden. De psychogeriatrische bewoners roken alleen onder begeleiding. 12

13 Servicekosten Voor een actueel overzicht van alle kosten/vergoedingen verwijzen wij u naar bijlage V van dit informatieboekje. Sleutels Als u uw zorgovereenkomst heeft ondertekend, krijgt u een sleutel set voor uw appartement. U bent dan vrij om het appartement te gaan inrichten. Bij de receptie kunt u tegen vergoeding extra sleutels bestellen. Technische Dienst / huismeester Alle kleine technische werkzaamheden meldt u bij de receptie. Onze Technische Dienst of de huismeester zorgen dat ze worden opgelost. Zij kunnen ook uw lampen verwisselen. De lampen voor de verlichting die bij de inventaris hoort, betalen wij. De overige lampen koopt u zelf. Het ophangen van schilderijen, verlichting en dergelijke mag alleen de Technische Dienst verzorgen. Telefonie Vreedonk heeft een eigen telefooncentrale. Als u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit aan op de zorgleveringsovereenkomst. Hierbij krijgt u een telefoonnummer, dat niet in het telefoonboek komt te staan. U kunt wel aangeven of u wilt dat uw nummer aan derden wordt verstrekt. Intern bellen is gratis en uw interne nummer bestaat uit de laatste drie getallen van uw telefoonnummer met een 4 ervoor. Wilt u naar buiten bellen, dan draait u eerst een 0. De meest gebruikte interne telefoonnummers: - Receptie: Winkel: Kapsalon: 4107 Toegangspasje Als u s avonds na sluitingstijd van de receptie wilt thuiskomen, dan kunt u bij de receptie (tegen betaling van een kleine borgsom, 10,00) een pasje aanschaffen voor de voordeur van Vreedonk. Veiligheidsmaatregelen voor PG-bewoners Naast de maatregelen in het kader van de brandveiligheid zijn de volgende maatregelen van toepassing voor onze PG-bewoners: - Er mogen geen scherpe gebruiksvoorwerpen, zoals scharen, in het appartement aanwezig zijn; - De ramen van het appartement kunnen niet helemaal open, in verband met valgevaar; - Gevaarlijke stoffen (shampoo, schoonmaakmiddel etc) moeten in afgesloten keukenkastjes worden bewaard Op aanwijzing van de zorg kunnen aanvullende maatregelen met betrekking tot de veiligheid genomen worden. 13

14 Verzekeringen Uw eigendommen zijn via Vreedonk verzekerd tegen brand-, braakschade en diefstal (met sporen van braak) tot een maximale waarde van ,--. Daarin is een eigen risico van 100,- opgenomen. De kosten voor deze inboedelverzekering zitten in het servicepakket (bijlage V). Als u niet kiest voor het servicepakket algemeen dient u zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Enkele tips: - Om bij diefstal de kans op opsporing te vergroten, kunt u kostbare apparatuur merken met postcode en huisnummer van Vreedonk. Dit nummer is 3317 HS en 2. - U kunt een lijst opstellen van waardevolle eigendommen met een goede omschrijving, type- en serienummer en eventueel een foto. - Het is belangrijk aankoopnota s van kleding en andere waardevolle eigendommen te bewaren. - Het in uw kamer bewaren van grote sommen geld en / of sieraden, raden we ten stelligste af. Bij diefstal moet u, of iemand namens u, aangifte doen bij de politie. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dan regelen we dat met onze verzekering Vermissing van en breuk aan eigendommen Als uw eigendom zoekraakt of kapot is, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding door Vreedonk. Behalve als de vermissing of de schade aantoonbaar het gevolg is van onachtzaamheid van een medewerker. In dat geval doen we u een voorstel voor vergoeding, waarbij de dagwaarde het uitgangspunt is. Is de schade buiten onze schuld ontstaan, dan zijn de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering van belang als het gaat om een medisch hulpmiddel, zoals brilmontuur, glazen of een hoortoestel. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een politierapport. Dit krijgt u bij aangifte van de vermissing op het politiebureau, waarbij u de aankoopnota en een door Vreedonk ingevuld vermissingformulier moet laten zien. WA-verzekering Bewoners van Vreedonk zijn collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is ook van toepassing buiten het gebouw, als u bijvoorbeeld op familiebezoek bent. Ook deze kosten zitten in het servicepakket algemeen (zie bijlage V). Als u niet kiest voor het servicepakket dient u zelf een WA-verzekering af te sluiten. 14

15 Bijlage I Maaltijden en koffie- en theevoorziening Broodmaaltijd De broodmaaltijd kan worden gebruikt in de huiskamer of op het eigen appartement. Warme maaltijd Elke dag bereiden we voor u een warme maaltijd. U kunt dagelijks kiezen uit de onderdelen van twee menu s. De maaltijd kunt u in de gemeenschappelijke huiskamer nuttigen maar ook (zo nodig onder begeleiding) in uw eigen appartement of in het restaurant. We vragen u bij de receptie te melden als u op een bepaalde dag geen gebruik wilt maken van de warme maaltijd. Ook bezoekers kunnen een warme maaltijd nemen. Dat moet u voor uur bij de receptie melden. De maaltijd rekent u dan ook meteen af. Wilt u een groepsreservering doen, dan meldt u dat één week van te voren bij de receptie. Koffie en thee Bewoners krijgen gratis koffie en thee in de huiskamers. Ook bezoek kan normaal van koffie en thee gebruik maken indien men een servicepakket afsluit, zie bijlage V. Ook kan er door bewoners in restaurant Oude Maas elke dag s morgens, s middags en s avonds koffie of thee worden gedronken. Bezoekers kunnen daar met een consumptiekaart van tot uur koffie/thee bestellen in het restaurant. Deze kaart is verkrijgbaar bij de receptie. Ook contant betalen is mogelijk. 15

16 Bijlage II Linnenverzorging Wassen en merken - Het Spectrum kan zorgen voor het wassen van uw kleding. Zie hiervoor bijlage V. - De linnenkamer vindt u op de derde etage. De linnenkamer is dinsdag en donderdag van tot uur geopend. Als de linnenkamer is gesloten, kunt u de kleding afgeven bij de receptie. U ontvangt een bewijs van afgifte. - De linnenkamer ontvangt zo snel mogelijk na het ondertekenen van de zorgleveringsovereenkomst alle kleding in goede staat, schoon en gevouwen in een tas of koffer, met vermelding van uw naam. Nadat de kleding is gemerkt, ontvangt u zo spoedig mogelijk alle kleding weer terug in uw kamer. - Al uw ondergoed en bovenkleding moeten gemerkt worden in de linnenkamer, ook als u zelf het wassen verzorgd. - Het Spectrum is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding en ondergoed dat niet of niet goed is gemerkt. - De kosten van het merken van de kleding brengen we bij u in rekening (bijlage V). - Het Spectrum zorgt voor een linnenpakket (lakens, handdoeken etc.). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Richtlijnen kleding Hieronder geven we u richtlijnen voor de kleding die u mee kunt nemen als u in Vreedonk komt wonen. Heren Dames - 15 stuks ondergoed - 15 stuks ondergoed - 8 pantalons - 10 stuks bovenkleding - 10 overhemden - 3 truien/vesten - 10 paar sokken - 10 panty s of paar kousen - 3 truien of vesten - 2 paar schoenen - 2 paar schoenen - 1 paar pantoffels - 1 paar pantoffels - 1 winterjas - 1 winterjas - 1 zomerjas - 1 zomerjas - 1 sjaal - 1 sjaal - 1 kamerjas - 1 kamerjas - 4 bh s - 10 pyjama s (liefst tricot) - 10 nachthemden/pyjama s - 20 zakdoeken (liefst tricot) - 20 zakdoeken Kleine reparaties aan kleding verzorgt de linnenkamer. Grote reparaties moet u zelf laten verzorgen. Als kleding versleten of onherstelbaar kapot is, krijgt u van de linnenkamer een schriftelijk verzoek om contact op te nemen en af te spreken wat er moet gebeuren. Ook nemen we contact met u op als een tekort aan kleding dreigt te ontstaan. De was die de wasserij verzorgt, halen we op maandag op. De week daarop bezorgen we de was op dinsdag weer terug. 16

17 Nieuwe kleding Als u nieuwe kleding koopt, geeft u die rechtstreeks af bij de linnenkamer om te laten registeren. U tekent voor afgifte en de medewerker voor ontvangst. De kleding wordt dan gemerkt, hieraan zijn kosten verbonden, en vervolgens naar de juiste afdeling gebracht. Voor het merken van nieuwe schoenen, bril en gebit kunt u op uw afdeling om advies vragen. Een dringend advies - Koop geen wollen of kamgaren kleding, of kleding waarin deze stoffen voorkomen. - Heeft u toch wollen kleding, dan komen de stomerijkosten voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u om de drie maanden een rekening. Wilt u stoomgoed apart aanbieden, dan voorzien we het van een extra merkje (gele stip). - Op verzoek kan, via Vreedonk, andere kleding ook bij de stomerij gebracht worden. De kosten voor het chemisch reinigen (stomerij) worden doorberekend aan de bewoner. - Het laten wassen van kleding door Het Spectrum is op eigen risico. Alleen als beschadigde kleding door aantoonbare nalatigheid van ons is ontstaan, kijken we naar een passende vergoeding. Tips bij het kopen van kleding - Koop alle kleding groot genoeg. Liever een maat groter dan eigenlijk nodig zou zijn. Ruime kleding is makkelijker aan te trekken en is daardoor comfortabeler voor de bewoner. Kleding met ruime openingen voor hoofd, armen en benen zijn gemakkelijker dan kleding met krappe openingen. - Nachtkleding van een soepele stof en goed rekbaar (tricot of joggingstof, bij voorkeur stretch) is prettig voor de bewoner. - De kleding die overdag gedragen wordt is bij voorkeur van een soepel vallende stof. Dit voorkomt dat kleding gaat plooien (dit geldt met name voor mensen die veel zitten) en er op die manier drukplekken ontstaan. - Koop bij voorkeur geen kleding in Fleece-stof: Fleece is weliswaar lekker warm, maar rekt onvoldoende mee (zeker na een aantal wasbeurten) en is daardoor moeilijk aan te trekken. - Knoopjes en ritsen zijn harde voorwerpen. Voor sommige bewoners is hierbij de kans op bezeren aanwezig. Het is verstandig kleding aan te schaffen waarbij deze voorwerpen zo mogelijk zijn weggewerkt, door bijvoorbeeld de zogenaamd blinde sluiting. Het is echter wel belangrijk dat knoopsluitingen en/of ritssluitingen genoeg ruimte geven om het kledingstuk makkelijk aan te kunnen trekken. - Voor de mensen die de hele dag zitten, is het niet noodzakelijk dat er voering in de kleding zit. - Een vest trekt makkelijker aan dan een trui of een colbert. - Let bij sokken op een goede maat en rekbare kwaliteit. Zogenaamde welness -sokken (extra zachte sokken, gemaakt van chenille ) zijn lekker warm, erg rekbaar, en voelen heerlijk zacht aan. 17

18 Bijlage III Het appartement Algemene beschrijving Vreedonk bestaat uit 91 appartementen, waarvan 35 appartementen voor lichte zorg en somatische zware zorg. Deze bevinden zich op de begane grond en de derde etage. De overige 56 appartementen zijn bestemd voor zware zorg PG en te vinden op de eerste en tweede etage. De verdiepingen zijn, evenals de algemene ruimten, vernoemd naar Dordtse rivieren, havens en kades. De gedachte achter deze namen is dat Dordrecht is omgeven door rivieren, waarbij de havens en kades veiligheid en beschutting bieden. Dat is terug te voeren naar het woord donk uit Vreedonk, dat ook verwijst naar het bieden van beschutting. De appartementen 66 appartementen hebben een oppervlakte van 48m² en 25 appartementen meten 58m². Het verschil in oppervlakte ontstaat door het al dan niet aanwezig zijn van een berging. Elk appartement is geschikt voor bewoning door één persoon of een echtpaar. De zware zorg appartementen beschikken over: - een aparte woon- en slaapruimte. - een open (rolstoeltoegankelijk) keukentje voorzien van linoleum met een koelkast (met vriesvakje). U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het keukenblok. Tevens is er een tweepits kooktoestelletje met tijdschakelaar. Deze is op de PG afdelingen vanwege de veiligheid standaard afgekoppeld (in individuele gevallen kan hiervan afgeweken worden). Ook zijn op de PG afdelingen in het keukenblokje de bovenste drie kastjes afgesloten waarin onder meer toiletartikelen, shampoo en afwasmiddel bewaard kan worden. - een badkamer van 7m² die zowel vanuit de keuken als de slaapkamer te bereiken is. De badkamer is uitgerust met een wastafel, toilet, een douche met douchestoeltje en thermostaatkraan en een verlichtingsarmatuur met bewegingscensor. - een alarmeringssysteem. In de slaapkamer, de woonkamer en de badkamer kunt u met een knop of trekkoord alarm slaan. U kunt daarvoor ook een halsalarm gebruiken. In individuele gevallen kan in het appartement ook een apparaat worden geplaatst dat een signaal geeft aan de verzorging zodra het bed of het appartement verlaten wordt. - een hoog/laag bed (elektrisch) - een kluisje - driedeurs linnenkast (alleen pg-afdeling) - linoleum in gehele woning (alleen pg-afdeling). 18

19 Afspraken over de inrichting - Uw appartement op zware zorg PG is standaard voorzien van linoleum. Ook aanwezig in het appartement is een elektrisch hoog laag bed en een driedeurs linnenkast. - Verder kunt u het appartement inrichten naar uw eigen smaak, met uw eigen meubilair, verlichting en gordijnen. Als u dit niet wilt of kunt dan zorgt Het Spectrum voor een basisinrichting. - Wij vragen u wel om bij de inrichting rekening te houden voor bijvoorbeeld de ruimte om een tillift te kunnen verplaatsen - Heeft u een scootmobiel, rolstoel of rollator, dan plaatst u die in uw appartement. - Vreedonk levert het appartement schoon en in goede staat op. Als het nodig is, knappen we het op. - Het is niet toegestaan om zelf de woning op te knappen, over het behang te schilderen of andere muurbekleding aan te brengen. - Zonder schriftelijke toestemming van Het Spectrum mag u geen wijzigingen aanbrengen in het appartement. Bij de inrichting van het appartement zijn de volgende zaken van belang: - U mag niet boren in de plafonds of wanden. Ook elektrische of werktuigbouwkundige wijzigingen zijn niet toegestaan. - U mag geen stickers op deuren, ramen en brievenbussen plakken. - In de badkamer mag niets opgehangen worden. - De badkamer mag in geen geval als opslagruimte worden gebruikt. - Het inrichten en ontruimen van het appartement mag niet op zondag en op protestants-christelijke feestdagen plaatsvinden. 19

20 Bijlage IV Wonen in Vreedonk Indicatie aanvragen Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst van een zorgcentrum, moet u een indicatie verblijf met behandeling aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw huisarts of thuiszorgorganisatie kan u hierbij begeleiden. Via de website van het CIZ (www.ciz.nl) kunt u nagaan welke CIZ vestiging bij u in de buurt zit (na het invoeren van uw postcode wordt het adres en telefoonnummer zichtbaar). Als het CIZ de aanvraag heeft ontvangen, volgt een huisbezoek door een medewerker van het CIZ. Hij bespreekt met u welke zorg nodig is en informeert u schriftelijk of u in aanmerking komt voor een indicatie. Tijdens het gesprek kunt u een voorkeur voor bijvoorbeeld Vreedonk uitspreken. Bij een positieve indicatie ontvangen wij het indicatiebesluit. We informeren u daarover en plaatsen u op de wachtlijst. U kunt ons daarna bellen voor een rondleiding. De zorgovereenkomst Zodra een appartement vrijkomt en u daarvoor in aanmerking komt, wordt met maatschappelijk werk de datum afgesproken wanneer u in Vreedonk komt wonen. Op de dag van inhuizing vindt het inhuizingsgespek plaats. In dit gesprek wordt de zorgovereenkomst getekend en wordt besproken wat u nog zelfstandig kunt doen en waarbij onze ondersteuning noodzakelijk is. Gekeken wordt of de afspraken passen in het indicatiebesluit. Ook wordt besproken welke zaken door uw familie geregeld kunnen worden. De afspraken leggen we vast in het (elektronisch) zorgdossier. Beëindiging zorgverlening; termijn ontruiming van het appartement Bij de termijn waarbinnen een appartement ontruimd zou moeten worden na vertrek of overlijden van een bewoner (mutatietijd) worden de voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden voor zorg met verblijf gevolgd. Daar waar in artikel 34 lid 4 staat dat de termijn voor ontruiming van het appartement maximaal zeven kalenderdagen is, interpreteert Het Spectrum dat als volgt: Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Het Spectrum om cliënten die op een wachtlijst staan te helpen wordt gestreefd naar ontruiming van het appartement in drie werkdagen. Als dit, na goed overleg niet mogelijk blijkt, wordt de maximale termijn waarbinnen een appartement van een bewoner zou moeten zijn ontruimd gehanteerd. Een langere mutatietijd blijft mogelijk als dit voor naasten van een bewoner gewenst is, bijvoorbeeld wanneer de bewoner in zijn of haar eigen appartement opgebaard wordt. 20

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis regio west-man/pr&comm-wj/4maart2015 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Hartelijk welkom!... 5 Zes eeuwen Ewoud en Elisabeth

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Buitensluis 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Buitensluis

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Open Waard 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Open Waard

Nadere informatie