Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee"

Transcriptie

1 Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 1 van 10

2 Inhoudsopgave Woord vooraf I. ALGEMEEN 01. Zorgverlening in een contractuele relatie 02. Toepasselijkheid basisvoorwaarden 03. Goed zorgaanbiederschap 04. Inzet medewerkers 05. Inschakeling derden 06. Medewerking cliënt 07. Individueel begeleidingsplan 08. Informatieverschaffing aan de cliënt 09. Privacy 10. Gebruik beeldmateriaal 11. Beëindiging en opzegging 12. Opvolgende zorgverlener 13. Non-reanimatie 14. Onderzoek 15. Aansprakelijkheid de Haardstee 16. Aansprakelijkheid cliënt 17. Verstrekkingen 18. Klachten en geschillen 19. Bevoegde rechter 20. Actualisatie van de zorgvraag II. BEKOSTIGING VAN DE ZORG 21. Eigen bijdrage Zorg in Natura (ZIN) 22. Specifieke voorwaarden Persoonsgebonden Budget (PGB) 22a. Betaling PGB 22b. Bankgarantie 22c. Kosten nakoming 23. Prijsaanpassing per 1 januari van elk jaar 24. Extramurale zorg 25. Afnameverplichting 26. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de cliënt 27. Reiskosten tijdens de begeleiding 28. Gebruik vervoermiddel cliënt III. RECHTSKRACHT VAN DEZE BASISVOORWAARDEN ZORGVERLENING 29. Afwijken 30. Aanpassing aan wet- en regelgeving 31. Rechten van de cliënt bij aanpassing van deze basisvoorwaarden Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 2 van 10

3 WOORD VOORAF Deze brochure bevat onze basisvoorwaarden zorgverlening. Hierin staan de regels omschreven die gelden als De Haardstee een overeenkomst met een cliënt afsluit om zorg of begeleiding aan een cliënt te leveren. In de zorgovereenkomst leggen we de belangrijkste zaken vast, zoals de financiering van de zorg en de manier waarop de zorg zal worden verleend, op basis van de indicatie of de beschikking van de gemeente. Het zijn de rechten en plichten van beide partijen. Wanneer u de zorgovereenkomst tekent, geeft u daarmee ook aan dat u met de bijbehorende basisvoorwaarden akkoord gaat. Heeft u vragen over de basisvoorwaarden, vraagt u ons dan gerust om uitleg. Deze basisvoorwaarden hebben de instemming van de cliëntenraad van De Haardstee. Dat is het centrale medezeggenschapsorgaan van cliënten en hun vertegenwoordigers binnen onze organisatie. De leden van deze raad bewaken het algemene belang van cliënten. Zij vinden het een goede zaak dat deze basisvoorwaarden over wederzijdse rechten en plichten duidelijk zijn. We hopen op een goede samenwerking, op openheid en wederzijds respect, want dat zijn de voorwaarden die essentieel zijn voor goede zorg! Martien Wesselman Directeur-bestuurder Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 3 van 10

4 Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee I. ALGEMEEN 01. Zorgverlening in een contractuele relatie De Haardstee verbindt zich uitsluitend tot zorgverlening, indien en voorzover daaraan een contractuele relatie ten grondslag ligt (dit noemen we verder "zorgovereenkomst"). De zorgovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door De Haardstee en de cliënt ondertekend. 02. Toepasselijkheid basisvoorwaarden De onderhavige basisvoorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van elke individuele zorgovereenkomst. Het maakt daarbij niet uit hoe dit wordt gefinancierd. 03. Goed zorgaanbiederschap De Haardstee verplicht zich om de overeengekomen zorg naar beste weten en kunnen te leveren, naar de normen van een goed zorgaanbieder. Tot deze normen behoort in elk geval dat De Haardstee medewerkers inzet die beschikken over de kennis en kunde om verantwoorde zorg te leveren. Waar de normen van gezondheidszorgwetgeving van toepassing zijn, worden die door De Haardstee nageleefd. Voorbeelden van die wetgeving zijn: de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. 04. Inzet medewerkers De Haardstee bepaalt welke medewerker(s) worden ingezet voor de feitelijke zorgverlening. De tijdstippen waarop zij de zorg verlenen, worden zo veel mogelijk na overleg met de cliënt vastgesteld. De Haardstee behoudt zich het recht voor deze tijdstippen eenzijdig te wijzigen als dit door onvoorziene omstandigheden, met het oog op een goede bedrijfsvoering, noodzakelijk is. De Haardstee houdt bij dergelijke wijzigingen zoveel als mogelijk is rekening met de redelijke belangen van de cliënt. 05. Inschakeling derden De Haardstee mag bij de zorgverlening aan de cliënt derden inschakelen als zij dit nodig en gewenst acht. De eindverantwoordelijkheid voor de zorgverlening blijft ook in die gevallen bij De Haardstee. 06. Medewerking cliënt De cliënt is gehouden mee te werken aan het ontvangen van de zorg en aan het uitvoeren en nakomen van de gesloten zorgovereenkomst, voorzover dit redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Onder deze verplichting valt uitdrukkelijk ook de plicht om informatie te verschaffen over de levensgeschiedenis, gedragsaspecten, afgesloten en lopende (medische of gedragskundige) behandeltrajecten en ondergane vaccinaties. Dit uitsluitend voorzover deze informatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nodig kan zijn voor een zorgvuldige en efficiënte zorgverlening aan de cliënt en/of ter bescherming van de gezondheid van andere cliënten en/of medewerkers. De cliënt verleent tevens de noodzakelijke medewerking om De Haardstee in staat te stellen de geleverde zorg inhoudelijk en financieel aan bevoegde instanties te verantwoorden. De cliënt is wettelijk verplicht om op verzoek van De Haardstee een geldig legitimatiebewijs en een burgerservicenummer (BSN) te overleggen. Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 4 van 10

5 07. Individueel begeleidingsplan De Haardstee maakt voor de zorgverlening aan de cliënt een individueel ondersteuningsplan. Onder ondersteuningsplan wordt verstaan een uitwerking van het zorgarrangement in doelen, randvoorwaarden en werkafspraken. Een individueel begeleidingsplan wordt opgesteld volgens de methodiek die binnen De Haardstee gebruikelijk is. Het wordt minimaal één keer per jaar in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De Haardstee stelt de uitkomst van deze evaluatie binnen drie maanden opschrift. De cliënt ontvangt daarvan een kopie. De cliënt werkt naar vermogen mee aan de totstandkoming, evaluatie en aanpassing van het individueel ondersteuningsplan. De cliënt kan met vermelding van de redenen hiervoor verzoeken om tussentijdse evaluatie. 08. Informatieverschaffing aan de cliënt De Haardstee zorgt voor een duidelijke en zorgvuldige informatieverstrekking aan de cliënt waar het gaat om de uitvoering van het overeengekomen zorgarrangement. De cliënt kan schriftelijk aan De Haardstee te kennen geven dat hij bepaalde informatie niet wenst te ontvangen. De Haardstee respecteert deze wens voor zover dat mogelijk is. 09. Privacy De Haardstee draagt zorg voor registratie en opslag van persoonsgegevens van de cliënt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Haardstee draagt zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, voorzover dat in redelijkheid van haar gevergd kan worden. De Haardstee en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de informatie die zij bij de zorgverlening over de cliënt en diens persoonlijke levenssfeer opdoen, behalve als dit in het kader van goede zorgverlening onwenselijk is, of een wettelijk voorschrift hen van de geheimhoudingsplicht ontslaat. De cliënt heeft het recht zijn dossier in te zien, daaruit een afschrift te verkrijgen en wijzigingen voor te stellen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, een afschrift van, of wijziging van het dossier dient de cliënt schriftelijk in bij de directie van De Haardstee. De cliënt respecteert de persoonlijke levenssfeer van de bij de zorgverlening betrokken medewerkers van De Haardstee. 10. Gebruik beeldmateriaal De Haardstee neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het vervaardigen en publiceren van beeldmateriaal (foto s en/of film) waarop de cliënten zijn afgebeeld. De Haardstee zal altijd eerst toestemming vragen aan de betreffende cliënten voor publicatie van beeldmateriaal binnen de statutaire doelstellingen van De Haardstee. De cliënt heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking geschiedt schriftelijk aan het adres van De Haardstee. 11. Beëindiging en opzegging De zorgovereenkomst eindigt: a. Van rechtswege bij het verstrijken van de looptijd, wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan; b. Bij het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit of de beschikking van de gemeente; c. Bij wederzijds goedvinden; d. Na eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de cliënt (zie Ad d.); e. Na eenzijdige opzegging van de overeenkomst door De Haardstee (zie Ad e.); f. Bij overlijden van de cliënt; g. Bij een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de zorgvrager uit de instelling van de zorgaanbieder; Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 5 van 10

6 h. Wegens een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt; i. In geval van ontbinding door de rechter; Ad d.): De cliënt kan zelf desgewenst de zorgovereenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn. Het opzeggen van de zorg dient schriftelijk te gebeuren. Voor zorg met verblijf is deze opzegtermijn drie maanden, voor ambulante zorg twee maanden. Ad e.): De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlengd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan: a. Dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft; b. De zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst; c. De zorgvrager, diens wettelijke vertegenwoordiger, belangenbehartiger of andere bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont / vertonen jegens medewerkers en/of cliënten van de zorgaanbieder, die voortzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken; d. De omvang of zwaarte van de zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de zorgaanbieder en zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst; e. Op het moment dat de zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de gemeente en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening en de zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt; f. In geval van surseance of faillissement van De Haardstee. Als de zorgovereenkomst door De Haardstee wordt beëindigd, zal De Haardstee indien de cliënt dat wenst, hem of haar behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden voor zorgverlening. Als beëindiging van de overeenkomst door De Haardstee tot een zeer ernstig nadeel voor de cliënt zou leiden, terwijl (nog) niet in vervangende zorgverlening door derden is voorzien, spant De Haardstee zich naar redelijkheid en billijkheid in voor de minimaal noodzakelijke continuïteit in de zorgverlening aan de cliënt. 12. Opvolgende zorgverlener Na eventuele beëindiging van de zorgovereenkomst tussen de cliënt en De Haardstee draagt De Haardstee op verzoek van de cliënt alle gegevens die voor de zorgverlening benodigd zijn over aan een door de cliënt aan te wijzen nieuwe zorgverlener, die de zorg voor de cliënt zal overnemen. 13. Non-reanimatie De Haardstee respecteert, voor zover zij daarvan kennis heeft, een door de cliënt schriftelijk en rechtsgeldig afgegeven non-reanimatieverklaring, maar behoudt zich het recht voor om in noodsituaties medische spoedhulp in te roepen, mede ter professionele beoordeling van de gezondheidssituatie van de cliënt en ter voorkoming van vermijdbaar lijden. 14. Onderzoek In het kader van de kwaliteitswet kan de cliënt gevraagd worden om medewerking te verlenen aan (tevredenheids)onderzoeken. De Haardstee informeert de cliënt en zijn of haar verwanten over de aard en het doel van het onderzoek en de mogelijke consequenties van (de uitkomsten van) het onderzoek voor de cliënt. Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 6 van 10

7 15. Aansprakelijkheid Haardstee De Haardstee is aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Haardstee bij het uitvoeren of niet nakomen van de zorgovereenkomst. De Haardstee zal zich zoveel mogelijk tegen dergelijke schades verzekeren op een wijze die qua dekking en voorwaarden gebruikelijk is voor professionele zorgverleners in de gehandicaptenzorg. De Haardstee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die in redelijkheid niet in haar risicosfeer liggen of die het gevolg zijn van overmacht. 16. Aansprakelijkheid cliënt De Haardstee aanvaardt - behoudens toerekenbare tekortkoming - geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of vermissing van de eigendommen van de cliënt gedurende de zorgverlening. 17. Verstrekkingen Voor cliënten die zorg met verblijf ontvangen heeft het Zorginstituut Nederland vastgesteld op welke producten en diensten een cliënt recht heeft als bewoner van een zorginstelling. De Haardstee houdt zich aan deze richtlijnen, maar wijkt daar in een aantal gevallen voor de cliënt in positieve zin van af: Verzekeringen Voor cliënten die zorg met verblijf ontvangen heeft De Haardstee (in afwijking van de AWBZ/WLZ) een collectieve WA-verzekering afgesloten. Cliënten die extramurale dagbesteding van De Haardstee ontvangen, zijn alleen op kosten van De Haardstee verzekerd indien zij schade veroorzaken tijdens de dagbesteding op de dagbestedingslocatie. Voor cliënten die zorg met verblijf ontvangen heeft De Haardstee een collectieve inboedelverzekering afgesloten. Als verblijfscliënten binnen hun inboedel spullen hebben, die redelijkerwijs niet tot een gewone inboedel behoren, dienen zij deze spullen zelf te verzekeren door middel van een kostbaarhedenverzekering. Dit betreft bijvoorbeeld iemand met een geavanceerde computer, televisie, geluidsinstallatie, muziekinstrumenten, bijzondere verzamelingen of een dure fiets (hierbij kan gedacht worden aan spullen die een nieuwwaarde hebben van meer dan 1000,--). De cliënt of diens vertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering en de keuze voor eventuele aanvullende verzekeringen. De cliënt kan wel gebruik maken van de collectieve arrangementen voor cliënten van De Haardstee met korting bij Zorg en Zekerheid. Abonnementen voor televisie en internet Voor cliënten die zorg met verblijf ontvangen betaalt De Haardstee de kosten van basisabonnementen voor internet en televisie. De Haardstee heeft het recht om bepaalde websites (zoals porno- en goksites) af te sluiten. In aanvulling op het door De Haardstee betaalde basisabonnement voor internet en televisie komen aanvullende pakketten (bijv. films en sport) voor eigen rekening van de cliënt. Waskosten De cliënt verzorgt zijn persoonlijke was in principe zelf. Is de cliënt hier volgens inschatting van De Haardstee niet toe in staat, dan wordt ondersteuning door De Haardstee geboden. Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 7 van 10

8 18. Klachten en geschillen Klachten en geschillen over de inhoud of de uitvoering van de zorgovereenkomst worden in eerste instantie besproken tussen de (vertegenwoordiger van de) cliënt en de eerstverantwoordelijke leidinggevende voor de zorgverlening aan deze cliënt. Een geschil is aanwezig indien één van beide partijen dit stelt en dit schriftelijk aan de wederpartij laat weten. De cliënt kan gebruik maken van de procedure voor klachtbehandeling die De Haardstee kent, waaronder een beroep op de Klachtencommissie Cliënten Haardstee die op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is ingesteld. 19. Bevoegde rechter Als de cliënt of De Haardstee een geschil aan de rechter wil voorleggen, zal dat uitsluitend plaatshebben bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. 20. Actualisatie van de zorgvraag; informatieverschaffing Het kan voorkomen dat de zorgvragen van de cliënt zich zo ontwikkelen dat De Haardstee daarin redelijkerwijs niet meer kan voorzien. Er zal dan een nieuwe zorgovereenkomst worden opgesteld die past bij de nieuwe situatie of er kan in overleg besloten worden de zorg te beëindigen. Eenzelfde procedure is van toepassing wanneer De Haardstee aannemelijk maakt dat de informatie over de zorgvraag die de cliënt heeft verschaft zodanig incompleet was, dat De Haardstee redelijkerwijs nooit zou hebben besloten tot het aangaan van een zorgovereenkomst onder de afgesproken condities en voor de afgesproken prijs, als zij kennis zou hebben gehad van de complete informatie. II. BEKOSTIGING VAN DE ZORG 21. Eigen bijdrage Zorgverlening in Natura (ZIN) Bij zorg in natura betaalt de cliënt een eigen bijdrage voor de overeengekomen zorg en diensten, volgens de regels die de bevoegde instanties daartoe hebben gesteld. De eigen bijdrage voor zorg met verblijf (AWBZ/WLZ), extramurale begeleiding (WMO) en/of dagbesteding wordt berekend en gëind door het CAK. De cliënt stemt ermee in dat De Haardstee de gegevens die voor het berekenen en opleggen van deze eigen bijdragen vereist zijn aan deze bevoegde instanties ter hand stelt. 22. Specifieke voorwaarden Persoonsgebonden Budget (PGB) In de indicatie / beschikking van de cliënt wordt aangegeven op welke manier de zorg wordt gefinancierd. In geval van een persoonsgebonden budget (PGB) zal De Haardstee, op basis van vooraf gemaakte afspraken zoals opgenomen in de zorgovereenkomst, maandelijks een factuur aan de PGB houder toesturen. De verantwoordelijkheid van De Haardstee voor de continuïteit in de zorg- en dienstverlening op basis van een persoonsgebonden budget eindigt als de cliënt nalaat om tijdig en volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen op grond van de gesloten zorgovereenkomst te voldoen. 22a. Betaling PGB De cliënt is gehouden tot tijdige en volledige voldoening van alle betalingsverplichtingen die op grond van de zorgovereenkomst met deze basisvoorwaarden op hem rusten. Betaling vindt plaats op een rekening die De Haardstee daarvoor aanwijst. De cliënt kan geen beroep doen op korting of schuldvergelijking. Vanaf 1 januari 2015 is het trekkingsrecht van toepassing. Dit houdt in dat het PGB van de cliënt wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om dit te kunnen Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 8 van 10

9 realiseren moet (een kopie van) de zorgovereenkomst die de cliënt en De Haardstee hebben gesloten, door de cliënt naar het SVB worden gestuurd. Daarbij moet de PGBzorgovereenkomst voldoen aan een aantal voorwaarden die het SVB heeft gesteld. 22b. Bankgarantie De Haardstee kan te allen tijde van de cliënt verlangen dat hij een op termijn gestelde bankgarantie afgeeft ten bedrage van tweemaal de overeengekomen prijs per betaalperiode, maar ten minste voor een bedrag dat overeenkomt met een betaalperiode van twee maanden. De kosten van deze bankgarantie zijn voor rekening van cliënt. 22c. Kosten nakoming Wanneer De Haardstee kosten moet maken om de cliënt de gesloten zorgovereenkomst na te laten leven, komen deze kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de cliënt. 23. Prijsaanpassing per 1 januari van elk jaar De tarieven van de diensten van De Haardstee zijn afgeleid van de tarieven voor zorg in natura van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de gemeente. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de indexering van de NZa en de gemeentetarieven. In bijzondere gevallen worden uurtarieven gehanteerd, gebaseerd op de CAO voor de Gehandicaptenzorg, met inbegrip van het daarin gehanteerde prijspeil. 24. Extramurale zorg Bij zorgverlening die bij de cliënt aan huis plaatsvindt en waarvoor een uurtarief wordt berekend, bepaalt De Haardstee, zo mogelijk na overleg met de cliënt, welke medewerkers zij daarvoor inzet. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, houdt De Haardstee daarbij rekening met wensen die de cliënt uitdrukkelijk heeft geuit. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, spant De Haardstee zich in voor vervanging van medewerkers wanneer zij arbeidsongeschikt of met verlof zijn. De tijdstippen waarop de zorg wordt verleend, worden zo veel mogelijk in overleg met de cliënt vastgesteld. 25. Afnameverplichting Als de cliënt zijn afspraken op grond van de zorgovereenkomst niet kan nakomen of redelijkerwijs kan verwachten dat hij die niet kan nakomen, is hij verplicht De Haardstee daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wanneer door toedoen of nalaten van de cliënt de medewerkers van De Haardstee hun geplande werkzaamheden, diensten of contacten niet kunnen uitvoeren, moet de cliënt toch de daarvoor overeengekomen prijs voldoen. Alleen als dit uitdrukkelijk in de zorgovereenkomst is afgesproken, hoeft de cliënt niet te betalen voor een niet afgenomen werkzaamheid, dienst of contact. Daarbij geldt altijd de voorwaarde dat de niet-afname ten minste 48 uur van tevoren aan De Haardstee moet zijn gemeld, zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend. 26. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de cliënt Als de dienstverlening plaatsvindt in de woning of in een accommodatie naar de keuze van de cliënt, draagt de cliënt zorg voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerker die de dienstverlening verzorgt. De normen van de Arbeidsomstandighedenwet en van de CAO Gehandicaptenzorg zijn daarbij uitgangspunt. 27. Reiskosten tijdens de begeleiding Reiskosten die de medewerker op verzoek van de cliënt of met instemming van de cliënt tijdens de begeleiding maakt, komen voor rekening van de cliënt. Maakt de medewerker daarbij gebruik van een eigen auto, dan is het kilometertarief daarvoor vastgesteld op basis van de geldende CAO. Kosten voor openbaar vervoer worden doorberekend op basis van de werkelijke kosten (tarief tweede klasse). Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 9 van 10

10 28. Gebruik vervoermiddel cliënt Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan de medewerker gebruik maken van een vervoermiddel van de cliënt, voorzover dit in redelijkheid samenhangt met de uitvoering van de zorgovereenkomst. De cliënt vrijwaart zowel de medewerker als De Haardstee voor elke aansprakelijkheid verbonden aan het gebruik van het vervoermiddel. Als het vervoermiddel een motorvoertuig is, dient de cliënt te zorgen voor een WA-verzekering en een ongevalleninzittendenverzekering. III. RECHTSKRACHT VAN DEZE BASISVOORWAARDEN ZORGVERLENING 29. Afwijken Afwijken van deze basisvoorwaarden is slechts mogelijk wanneer De Haardstee en de cliënt een dergelijke afwijking uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. 30. Aanpassen aan wet- en regelgeving De Haardstee heeft het recht deze basisvoorwaarden zorgverlening en de overeenkomsten die op basis daarvan gesloten zijn, te wijzigen als dit in redelijkheid of noodzakelijkerwijs voortvloeit uit wijzigingen in de wet- en regelgeving of uit verplichtingen die de overheid oplegt. Over aanpassingen van de basisvoorwaarden voert De Haardstee overleg met de Cliëntenraad (CR). Het oordeel van de CR over de voorgenomen aanpassingen van deze basisvoorwaarden zal voor De Haardstee zwaar wegen, maar beperkt het recht tot eenzijdige aanpassing niet. 31. Rechten van de cliënt bij aanpassing van deze basisvoorwaarden Als de basisvoorwaarden gewijzigd worden, stelt De Haardstee de cliënt daarvan op de hoogte. Op diens verzoek ontvangt de cliënt een exemplaar van de gewijzigde basisvoorwaarden. De cliënt wordt geacht de gewijzigde basisvoorwaarden te hebben geaccepteerd, tenzij hij/zij binnen een termijn van zes weken na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk meldt dat hij/zij de wijziging niet wenst te accepteren. Leiden, 2 maart 2015 Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 10 van 10

We hopen op een goede samenwerking, op openheid en wederzijds respect, want dat zijn de voorwaarden die essentieel zijn voor goede zorg!

We hopen op een goede samenwerking, op openheid en wederzijds respect, want dat zijn de voorwaarden die essentieel zijn voor goede zorg! WOORD VOORAF Deze brochure bevat onze basisvoorwaarden zorgverlening. Hierin staan de regels omschreven die gelden als er een zorgovereenkomst met een cliënt wordt afgesloten. In de zorgovereenkomst leggen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Onze spelregels bij zorg in natura versie: 2 april 2015

Onze spelregels bij zorg in natura versie: 2 april 2015 Onze spelregels bij zorg in natura Het zorgkantoor of uw gemeente heeft ons gevraagd om u ondersteuning of zorg te bieden. Voor deze zorg betaalt u niet zelf onze rekening, maar de gemeente of het zorgkantoor.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden. bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Leveringsvoorwaarden. bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst Leveringsvoorwaarden bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst Inhoudsopgave Algemeen De zorg- en dienstverleningsovereenkomst 4 Leveringsvoorwaarden 4 Voor wie? 4 Waarom een zorg- en dienstverleningsovereenkomst?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Zorgverlening Gemiva-SVG Groep

Basisvoorwaarden Zorgverlening Gemiva-SVG Groep Basisvoorwaarden Zorgverlening Gemiva-SVG Groep Deze versie geldt vanaf 1 mei 2011 en vervangt vanaf die datum alle voorgaande versies van deze basisvoorwaarden WOORD VOORAF Deze brochure bevat onze basisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adelante

Algemene voorwaarden Adelante Zandbergsweg 111 6432 CC HOENSBROEK Postbus 88 6430 AB HOENSBROEK t 045-528 28 28 f 045-528 20 00 www.adelante-zorggroep.nl Algemene voorwaarden Adelante Artikel 1 Definities a. Adelante: Stichting Adelante

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERSTEUNING (Wmo 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERSTEUNING (Wmo 2015) ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERSTEUNING (Wmo 2015) Definities Zorgaanbieder: rechtspersoon die op basis van een Overeenkomst met de gemeente ondersteuning biedt Cliënt: natuurlijke persoon die op basis van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Werkingsgebied : De Zijlen Pagina 1 van 10 In deze algemene voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden De Zijlen de zorg en diensten verleent. Deze voorwaarden gelden voor iedereen met wie De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING. BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING. BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING en BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Edu-life: opdrachtnemer; b) Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon alsmede diens wettelijke

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014

Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014 Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014 Inhoud: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Totstandkoming van de overeenkomst 4. Plan van Aanpak 5. Privacy 6. Kwaliteit en veiligheid 7. Hulpverlening

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG MUZIEK ORGANISATIE NOORD Dit zijn de Algemene Voorwaarden Zorg van. Versie: 09-12-2014. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Artikel 1: Definities Andersopvoeden: De onderneming Praktijk Andersopvoeden zoals dat is ingeschreven

Nadere informatie

ARRANGEMENT DAGBEGELEIDING (WMO)

ARRANGEMENT DAGBEGELEIDING (WMO) LEVERINGSOVEREENKOMST WELZIJN, ZORG EN WONEN - LUCIVER ARRANGEMENT DAGBEGELEIDING (WMO) Passie voor Goed Leven Het onderscheidende van LuciVer is de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving

Nadere informatie

Toelichting voor cliënten en vertegenwoordigers

Toelichting voor cliënten en vertegenwoordigers REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de operationeel manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde termen de navolgende betekenis gegeven tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 1.1 Varrari s Huis: Gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM Algemene Voorwaarden van de stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht

Nadere informatie

Overeenkomst voor de niet voor verblijf geïndiceerde partner

Overeenkomst voor de niet voor verblijf geïndiceerde partner Overeenkomst voor de niet voor verblijf geïndiceerde partner in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Stichting Zorggroep Tellens Postbus 97 8700 AB BOLSWARD telefoon 0515-570 870 hierna

Nadere informatie

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Voor een zorgeloze financiële toekomst ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een zorgeloze financiële toekomst ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie de intermediair een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening Algemene voorwaarden Overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Labyrint Zorg en Werk PGB

Algemene voorwaarden Labyrint Zorg en Werk PGB 1. Algemeen ARTIKEL 1 Definities Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij Labyrint Zorg en Werk. Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

De persoon die begeleiding nodig heeft en aan wie Schouder aan Schouder begeleiding verleent.

De persoon die begeleiding nodig heeft en aan wie Schouder aan Schouder begeleiding verleent. Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Schouder aan Schouder. Versie: 07/07/2015. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De Rozelaar

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De Rozelaar Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De Rozelaar De ondergetekenden: 1. Gegevens zorgaanbieder: Stichting De Rozelaar, gevestigd te Barneveld (Postbus 391, 3772 JH), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. 1. Client

Zorgovereenkomst. 1. Client Dit is een zorgovereenkomst die u samen met Stichting Ela invult. U kunt bij het invullen gebruik maken van de informatie die staat op www.achmeazorgkantoor.nl. Ga naar Zorg in Natura. Leest u deze informatie

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING INLEIDING In dit document zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities D.d. 25-08-2011, versie 1.0 Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De opdrachtgever: De rechtspersoon die aan Vertebrae

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAGERHUIS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN JAGERHUIS BV ALGEMENE VOORWAARDEN JAGERHUIS BV INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK Artikel 1. ALGEMEEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid 2. ZORG EN DIENSTEN 3. Zorg en diensten algemeen 4. Cliëntdossier 5. Zorgplan 6. Nieuwe indicatie,

Nadere informatie

Ouder: Ouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezien verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

Ouder: Ouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezien verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder. Algemene voorwaarden Buro Atlantis Zorg (versie 6, april 2016) Artikel 1: Begripsbepalingen Zorgaanbieder: Buro Atlantis Zorg, stichting voor mens en welzijn. De rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht.

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Zorgboerderij Veldzicht (verder te noemen Veldzicht): Het opvangen, verzorgen en opvoeden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoud:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoud: ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud: 1 Definities 2 Algemeen 3 Uitvoering overeenkomst 4 Declaratie / Facturatie 5 Betaling 6 Opzegging / Beëindiging 7 Aansprakelijkheid 8 Overmacht 9 Geheimhouding en informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Voor een zorgarrangement met verblijf

Zorgleveringsovereenkomst Voor een zorgarrangement met verblijf Zorgleveringsovereenkomst Voor een zorgarrangement met verblijf Naam, Stichting De Wittenberg gevestigd te Haaften bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de heer C. van de Craats hierna

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst gaat u akkoord, met de algemene voorwaarden van Zorg La Fleur, zoals deze hieronder zijn omschreven.

Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst gaat u akkoord, met de algemene voorwaarden van Zorg La Fleur, zoals deze hieronder zijn omschreven. Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst gaat u akkoord, met de algemene voorwaarden van Zorg La Fleur, zoals deze hieronder zijn omschreven. 1. Begrippen In deze voorwaarden worden de hierna volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf

Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf 1 Inleiding ZorgBedrijf bestaat momenteel uit Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland, Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland en eventuele toekomstige stichtingen. Alle vestigingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Nr.: Datum publica0e: Datum revisie: Versie Pagina s: Akkoord : 2.11 26-08- 2015 05-05- 2017 2 7 ALGEMENE VOORWAARDEN PLUSHOME

Nr.: Datum publica0e: Datum revisie: Versie Pagina s: Akkoord : 2.11 26-08- 2015 05-05- 2017 2 7 ALGEMENE VOORWAARDEN PLUSHOME 6-08- 015 ALGEMENE VOORWAARDEN PLUSHOME Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen t.a.v. van deze voorwaarden 1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon ( BV) die zorgverlening biedt aan zorgvragers met een beperking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities: Artikel 2 Algemeen:

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities: Artikel 2 Algemeen: Artikel 1 Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: (a) Oud & Nieuw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden tevens de ondernemer

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zijn afspraken die vast staan. Deze afspraken gelden voor iedereen die ondersteuning krijgt van SDW. Heb jij de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Stichting Zorggroep Tellens Postbus 97 8700 AB BOLSWARD telefoon 0515-570 870 hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V.

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. 1. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle overige (rechts) handelingen van A.N.J.A. Assisteert B.V.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Nicolien Kuiper januari 2014. Definities

Algemene Voorwaarden. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Nicolien Kuiper januari 2014. Definities Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Nicolien Kuiper januari 2014. Definities Nicolien Kuiper De onderneming Nicolien Kuiper, ondersteuning en activerende begeleiding voor kinderen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CARE FOR YOU

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CARE FOR YOU ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CARE FOR YOU Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Personal Care for You. Versie: 20/6/2012. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde.

Nadere informatie

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Academica betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Academica een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1 www.caseconsultancy.nl, telefoon 0524-550622 / 06-34930325 KvK nr 01125013, BTW-identificatienummer NL021363389B01 AGB code: 73736429 AVPH150701

1 www.caseconsultancy.nl, telefoon 0524-550622 / 06-34930325 KvK nr 01125013, BTW-identificatienummer NL021363389B01 AGB code: 73736429 AVPH150701 Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Case Consultancy. Versie: 01/07/2014. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde ( AVPH... ). Artikel 1: Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect Bijlage 3: Algemene Voorwaarden VerzuimSelect Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen VerzuimSelect VOF(hierna

Nadere informatie