In het kader van het programma De Ideale FPA (ifpa) heeft de werkgroep Uitstroom in 2011 een advies uitgebracht over de Ideale uitstroom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het kader van het programma De Ideale FPA (ifpa) heeft de werkgroep Uitstroom in 2011 een advies uitgebracht over de Ideale uitstroom."

Transcriptie

1 Van : ifpa werkgroep Uitstroom Aan : FPA/FPK Directieberaad Datum : Betreft : Aangescherpt advies van de ifpa werkgroep Uitstroom 1. Inleiding In het kader van het programma De Ideale FPA (ifpa) heeft de werkgroep Uitstroom in 2011 een advies uitgebracht over de Ideale uitstroom. Dit advies is besproken in het FPA/FPK Directieberaad. Vervolgens is de werkgroep gevraagd om (1) een standpunt in te nemen over de manier waarop fpa s de uitstroom moeten vormgeven (hoe geven de fpa s de rol van veilig oversteken vorm?) en (2) de volgende punten mee te nemen in het vervolgtraject: - Geef aan wat een fpa in het kader van de uitstroom in ieder geval/ minimaal moet doen. Geef dus een inhoudelijk advies over de ideale uitstroom. - Kijk wat de mogelijkheden zijn een gestandaardiseerde logistiek neer te zetten, bijvoorbeeld met behulp van het EPD, een workflow-systeem of zorgpaden. De resultaten van de werkgroep kunnen dan steviger worden ingezet als hulpmiddel. - Beschrijf de rol van de eigen poli s uitgebreider/ steviger in het stuk. - Geef aan hoe de FPA s omgaan met de ketenpartners. - De rol van het OM en de veiligheidshuizen kan wat verder worden uitgewerkt. - In de tekst kan worden toegevoegd waar de uitstroom precies heen gaat (ambulant, beschermd wonen, naar huis, KIB, reguliere GGZ, andere FPA, veiligheidshuizen). - Kijk of er oplossingen zijn er voor de genoemde knelpunten. Hier onder is het aangescherpte advies van de werkgroep Uitstroom opgenomen, waarin is tegemoetgekomen aan de opmerkingen van het FPA/FPK Directieberaad. De werkgroep Uitstroom bestaat uit Louise Hesseling (GGZ Noord-Midden Limburg), Johan Bertels (FPA Palier), Hans Kolkman (GGNet/ De Boog), Harry Veldhuizen (Trajectum) en Douwina Zwart (GGZ Friesland) en wordt ondersteund door Gijs Bakkum en Denise van Eeden van het EFP. 1

2 2. De ideale uitstroom Voor uitstroom uit een FPA wordt de volgende definitie gehanteerd: uitstroom naar vervolgzorg met een lager beveiligingsniveau en of naar extramurale zorg 1. In het kader van ideale uitstroom wordt uitstroom naar een hoger beveiligingsniveau of (terug) naar detentie buiten beschouwing gelaten. De behandeling binnen de FPA kan gezien worden als stukje in de gehele behandelketen, waarbij het beveiligingsniveau steeds verder afloopt. Het werken aan de uitstroom begint al bij aanmelding voor de behandeling in de FPA. Een goede zorglogistiek moet er voor zorgen dat patiënten niet tussen wal en schip komen, maar ook tijdig doorstromen vanuit een FPA. Per fase van de behandeling van de patiënt binnen de FPA is benoemd welke activiteiten idealiter worden uitgevoerd om te komen tot een goede uitstroom. Tijdens de behandeling op de FPA werkt de hoofdbehandelaar 2 de behandeling van de patiënt uit in een behandelplan. Degene die de coördinatie van in-, door- en uitstroom (hierna coördinator genoemd) doet, werkt conform dit behandelplan. Tijdens de behandelplanbesprekingen houdt de coördinator de hoofdbehandelaar op de hoogte van de vorderingen. Er vindt onderling afstemming plaats. Idealiter wordt opname beschouwd als een tijdelijke onderbreking van een ambulant behandeltraject en is de gewenste uitstroom tijdens de behandeling richtinggevend punt van aandacht. Randvoorwaarden Bij de ideale uitstroom gelden de volgende randvoorwaarden: - Een patiënt wordt aangemeld/ opgenomen met een looptijd van het strafrechtelijk kader waarbinnen tijd is om tijdens de behandeling toe te werken naar gewenste uitstroom/ vervolgzorg. - Er is een heldere taak/verantwoordelijkheidsverdeling binnen de FPA in het kader van in-/uit en doorstroom. - Het is helder welke rol de reclassering heeft bij de voorbereiding/ afstemming voor uitstroom en vervolgtraject na opname FPA. - Er is een goede aansluiting tussen FPA en forensische ambulante zorg. - Er zijn convenanten/ samenwerkingsafspraken met relevante vervolginstellingen afgesloten. - De aanmeldprocedures, benodigde indicaties voor plaatsing en van toepassing zijnde vergoedingen / eigen bijdragen zijn bekend. - De uitstroomplek en datum zijn tijdig bekend zodat er gelegenheid is voor zorgvuldige overgang en overdracht. - Er is financiering voor nazorgactiviteiten en het waarmaken van de terugnamegarantie afspraken. 1 Uitstroommogelijkheden zijn: klinische setting binnen reguliere GGZ of reguliere VG instelling, een BW, zelfstandig wonen 2 Deze functionaris heeft niet overal dezelfde functienaam. Veel voorkomende functienamen zijn hoofdbehandelaar, coördinerend behandelaar en behandelcoördinator. 2

3 De ideale uitstroom uit een FPA ziet er als volgt uit 3 : 1. Voorafgaand aan opname, bij de aanmelding, is: a) Het dossier van de patiënt aanwezig, waarin zijn/haar geschiedenis is opgenomen. Dit wordt verkregen via het NIFP of via de ontslagbrief vanuit de instelling waar een patiënt eerder verbleef. b) Bekend wie de contactpersonen zijn bij reclassering, MMD, trajectbegeleider ISD of andere relevante partijen die bij toezicht- / nazorgtraject patiënt betrokken zijn. c) De sociale omgeving in kaart gebracht (voor zover mogelijk en indien dit geen contraindicatie is) en zijn naastbetrokkenen uitgenodigd voor opnamegesprek. d) Er persoonlijk contact met vorige behandelaars of instellingen. 2. Bij opname dan wel beginfase behandeling wordt: a) De wens van de patiënt geïnventariseerd over hoe hij zijn traject ziet, wat hij na opnameperiode als vervolgstap ziet (bijvoorbeeld terug naar regio herkomst of juist niet, zelfstandig wonen of beschermd wonen etc.). b) Het doel van de opname geformuleerd, evenals hoe en wanneer de patiënt uitstroomt (en wat er dan moet zijn gerealiseerd). c) In kaart gebracht welke (naast)betrokkenen een (welke) rol willen spelen in het kader van nazorg en worden hierover afspraken gemaakt. d) Bepaald wie betrokken zijn bij de patiënt en worden afspraken gemaakt over de verdeling van taken. 3. Tijdens de behandeling wordt/ worden: a) Op basis van de inventarisatie die bij opname is uitgevoerd over de wensen van de patiënt na opname en de uitstroom die dan moet zijn gerealiseerd, aandacht besteed aan: welke scenario s zijn dan concreet denkbaar en wat zijn reëel haalbare tussenstappen. b) Contact gelegd en onderhouden met potentiële vervolgplek en na definitieve keuze voor vervolgvoorziening: tijdige aanmelding en contact onderhouden (bijvoorbeeld door uitnodigen voor een casusoverleg/behandelplanbespreking). c) Contact gelegd en onderhouden met (andere) relevante externe partijen. d) Contact onderhouden met (naast)betrokken die een rol zullen spelen in het kader van nazorg. e) Maatschappelijke randvoorwaarden ten behoeve van succesvolle uitstroom gecreëerd. 4. Tijdens eindfase behandeling op FPA wordt/ worden: a) Hulpverlener van de vervolginstelling betrokken in verband met vervolgtraject. b) Reclassering of toezichthouders betrokken in verband met vervolgtraject. c) Naastbetrokkenen in het kader van hun rol bij uitstroom / nazorg gericht betrokken. d) Specifieke aandacht besteed aan terugvalpreventie. e) Geregeld dat de behandelverantwoordelijkheid wordt overdragen op de uitstroomdatum (valt vaak samen met de expiratiedatum van de maatregel). Eventueel kan daarbij een onderaannemerschap afgesproken worden. f) Dagbesteding/werk georganiseerd en op de hoogte gesteld van uitstroomdatum. 5. Bij uitstroom wordt/ worden: a) Zorg besteed aan zorgvuldige overdracht in het kader van continuïteit van zorg en recidivepreventie door de hulpverleners van de FPA. 3 In bijlage 1 is het stappenplan op onderdelen nader toegelicht. 3

4 b) Concrete afspraken (hoe/wat/wanneer/hoe lang geldig) gemaakt over consultatie, coaching, terugkeergarantie of behandelinhoudelijk contact. Zo mogelijk en nodig kan er nog een tijd ambulante behandeling worden aangeboden in het kader van risicomanagement (vanuit FPA dan wel vanuit for (F)ACT. 4

5 Schema ideale uitstroom: Voorafgaand aan opname, bij Bij opname dan wel beginfase aanmelding is: behandeling wordt: a) het dossier aanwezig. a) de wens van de patiënt geïnventariseerd over het traject en de vervolgstappen. b) bekend wie de contactpersonen zijn bij reclassering, MMD, ISD of andere relevante partijen. c) de sociale omgeving in kaart gebracht. d) er persoonlijk contact met de vorige behandelaars of instellingen. b) het doel van de opname geformuleerd, evenals hoe en wanneer de patiënt uitstroomt. c) indien mogelijk in kaart gebracht welke (naast)betrokkenen een rol willen spelen in het kader van nazorg en worden hierover afspraken gemaakt. d) Bepaald wie betrokken zijn bij de patiënt en afspraken maken over de verdeling van taken. Tijdens de behandeling wordt/ worden: a) aandacht besteed aan de concreet denkbare scenario s en de reëel haalbare tussenstappen. b) contact gelegd en onderhouden met potentiële vervolgplek en (na definitieve keuze voor vervolgvoorziening) tijdig aangemeld. c) Contact gelegd en onderhouden met (andere) relevante externe partijen. d) indien mogelijk contact onderhouden met (naast)betrokken die een rol zullen spelen in het kader van nazorg. e) Maatschappelijke randvoorwaarden ten behoeve van succesvolle uitstroom gecreëerd. Tijdens de eindfase van de behandeling wordt/ worden: a) de hulpverlener van de vervolginstelling betrokken. b) de reclassering/ de toezichthouder betrokken. c) indien mogelijk de naast betrokkenen betrokken. d) specifieke aandacht besteed aan terugvalpreventie. e) geregeld dat de behandelverantwoordelijkheid wordt overgedragen op de uitstroomdatum. f) dagbesteding/ werk georganiseerd en op de hoogte gesteld van de uitstroomdatum. Bij uitstroom wordt: a) zorg besteed aan een zorgvuldige overdracht. b) concreet afgesproken hoe wordt omgegaan met consultatie, coaching, terugkeergarantie en behandelinhoudelijk contact. 5

6 3. Knelpunten bij de uitstroom De werkgroep Uitstroom heeft met betrekking tot de uitstroom de volgende knelpunten gesignaleerd: Knelpunten rond de afhankelijkheid van de vervolginstelling: - Uitplaatsing naar vervolgplekken: Het is vaak moeilijk patiënten goed uit te plaatsen, omdat vervolginstanties terughoudend zijn patiënten met een strafrechtelijke titel over te nemen. Stigmatisering speelt hier een rol. Hier geldt dat investeren in nauwe samenwerking met alle ketenpartners essentieel is. Deze samenwerking moet zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect en op de persoonlijke relaties met de direct betrokkenen. - Gebrek aan plaatsen (in de omgeving): niet alle RIBW s hebben afspraken met justitie en dus ook niet altijd forensische bedden. Om een patiënt toch bij die RIBW te kunnen plaatsen moet er eerst een CIZ indicatie zijn en moet de forensische titel geëxpireerd zijn. - Aanmeldprocedure vervolgplekken: De aanmeldprocedure bij de vervolginstanties en de benodigde indicaties voor het verblijf in de vervolgplek zijn soms niet helemaal duidelijk. Het komt regelmatig voor dat niet duidelijk is wie met welke titel of indicatie naar welk bed of ambulante hulpverlening kan en wat de eigen bijdrage of het eigen risico is dat verbonden is aan die plek. - Forensische kennis bij vervolgplekken: De vervolgplekken weten wel wat het delict is waarvoor de patiënt vastzit, maar zijn dikwijls handelingsverlegen in het omgaan met signalen die duiden op risico terugval. Mogelijke oplossingen: - Koudwatervrees wegnemen: Het is belangrijk de koudwatervrees bij de vervolgplek weg te nemen. Het delict is vaak een drempel waardoor de vervolgplek een patiënt niet wil ontvangen. Te denken valt aan: o het aanleveren van voldoende informatie, o het bieden van terugnamegaranties, o het vragen aan de vervolgplek wat zij nodig hebben, o goed bereikbaar zijn voor vragen, o langsgaan bij de vervolgplek, o de patiënt voorstellen aan de medewerkers van de afdeling waar de patiënt naar toe gaat. - Voor het wegnemen van koudwatervrees bij zowel de vervolgplek als bij de patiënt, maken verschillende FPA s gebruik van een forensisch trainingshuis. Hier kan vanuit de stepped care gedachte tussen de behandeling in een FPA en de behandeling/begeleiding in een RIBW of een ambulante vervolgplek eerst worden geoefend met wonen en vrijheden hanteren, terwijl de behandeling doorloopt. Dit draagt bij aan een goede doorstroom vanuit een FPA. - Afsluiten convenanten of aangaan samenwerkingsverbanden met vervolgplekken. Het afsluiten van dergelijke convenanten of samenwerkingsovereenkomsten is alleen zinvol als de uitplaatsing geen incidenteel karakter heeft en er naar verwachting regelmatig met de desbetreffende zorginstelling zal worden samengewerkt. - Borgen van hetgeen in de uitstroomfase is afgesproken met de vervolgplek. Het kan hierbij gaan om afspraken over: o Terugplaatsing (en indien nodig terugplaatsing verzorgen). o Betrokken blijven bij de patiënt (door vanuit de polikliniek/ for (F)ACT begeleiding of behandeling te bieden ). o Het faciliteren van risicomanagement en het terugvalpreventie en/of signaleringsplan. - Het is belangrijk de verwachtingen te managen. Zo moeten er heldere afspraken worden gemaakt over wat men aan nazorg kan verwachten, voor hoe lang et cetera. 6

7 Knelpunten rond de veiligheidssituatie - Onduidelijkheid m.b.t. rol en bevoegdheden Veiligheidshuizen: Veiligheidshuizen (reclassering, justitie, zorgaanbieders en gemeente samen) kennen sommige patiënten, met name degenen die huiselijk geweld hebben gepleegd of overlast hebben veroorzaakt, en willen weten hoe de behandeling verloopt en wanneer ze uitstromen en terug komen in de gemeente in verband met eventuele overlast. Zij willen dan dingen regelen terwijl het niet nodig is. Het is niet geheel duidelijk wat hun rol is bij de uitstroom en er is onvoldoende overleg. Tevens is het niet duidelijk of de FPA s de gevraagde informatie wel mogen geven in verband met het beroepsgeheim. Nota bene: het ervaren van dit knelpunt verschilt per regio/ fpa. - Onduidelijkheid over rol reclassering: De maatregel van de patiënt bepaalt of de reclassering betrokken is. Soms is er verwarring over waar welke verantwoordelijkheid ligt. Mogelijke oplossingen: Elke FPA maakt een schets van de veiligheidssituatie in de regio. In deze schets worden de rol en taken van de partners in kaart gebracht. Eventueel kan er een overleg worden gepland om concrete afspraken te maken met deze partners. Mogelijk kan verbetering van de samenwerking meegenomen worden in de lokale vertaling van het nieuwe convenant GGZ Nederland en politie. In het kader van succesvolle uitstroom moeten er heldere afspraken gemaakt worden met lokale instanties als gemeenten, Veiligheidshuizen, politie en de reclassering, daarbij moet het beroepsgeheim dat de FPA heeft in acht worden genomen. Indien dit door de FPA wordt gewenst moet de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van huisvesting en andere zaken die komen kijken bij het vestigen in een gemeente. Overige knelpunten - Terugplaatsingsafspraken: het is moeilijk dergelijke afspraken te maken i.v.m. de financiering van de bedden. Als de strafrechtelijk titel is afgelopen, kan een patiënt niet zomaar terug naar de FPA. Idealiter zou er vraag gestuurd moeten worden gewerkt. In dat geval gaat het niet om de titel die een patiënt heeft, maar om de zorg die een patiënt nodig heeft. Mogelijke oplossing: Verschillende FPA s lossen dit probleem op door een aantal plekken te maken op de FPA die niet voor patiënten met een strafrechtelijke titel zijn. Hierdoor hoeven patiënten waarvan de strafrechtelijke titel afloopt niet direct van hun plek af en is het gemakkelijker om terugplaatsingsafspraken te maken. Nota bene: hierin is het rapport van de delict en stoornis van Raad van Volksgezondheid en Zorg ook van belang, over de implementatie Wet forensische zorg en Wet verplichte GGZ, ook na strafrechtelijke kader. - Pas in laat stadium zicht op uitstroom: Er is vaak pas gaandeweg de behandeling zicht op de uitstroom en niet al op het moment dat een patiënt instroomt. Dat maakt het moeilijk om tijdig de uitstroom concreet te regelen/ erop te anticiperen. Mogelijke oplossing: stappenplan uit het advies volgen. Daarmee voorkom je dit probleem zo goed mogelijk. - Nazorg: De betrokkenheid vanuit de FPA of forensische (F)ACT wordt niet altijd door de vervolgplek geaccepteerd. Mogelijke oplossing: uitnodigen voor behandelplanbespreking (zie ook stap 4a uit het stappenplan). Ook het hebben van goede betrekkingen en relaties in het netwerk en met de ketenpartners kan helpen. - Indicatiestelling: Het in werking laten treden van de juiste indicaties voor verblijf kan niet eerder dan de dag van vertrek, anders heb je dubbele indicaties die elkaar overrulen. Dat kan financiële gevolgen hebben en zorgt soms voor problemen, bijvoorbeeld wanneer er nog geen plaats is bij 7

8 de vervolginstelling. Hierover moet worden afgestemd met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP) of het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) en het zorgkantoor. Mogelijke oplossing: Er moet goed contact zijn tussen het (regionale) zorgkantoor en het cliëntservicebureau van de FPA. Daarnaast wordt aangeraden in de gevallen waar dat mogelijk is, vooruitlopend op het aflopen van de titel of uitstroom uit de FPA, alvast een vervolgindicatie aan te vragen. 8

9 4. Advies voor het vervolgtraject De werkgroep adviseert het FPA/FPK Directieberaad om: 1. Akkoord te gaan met de aangescherpte resultaten van de werkgroep. 2. De resultaten van de werkgroep te verspreiden onder de directies van de FPA s/ FPK s en alle in/uitstroomcoördinatoren. 3. de FPA s/ FPK s te vragen het advies te implementeren in de eigen organisatie, binnen het zorglogistiek proces. Dit kan bijvoorbeeld door de stappen in het kader van de uitstroom op te nemen in het behandelplan. 9

10 Bijlage 1: Toelichting bij stappenplan Ad 1a) Het dossier bestaat uit: - NIFP-rapportage - Rapportage pro justitia - Ontslagbrief - Rapportages van vorige behandelinstelling - Milieurapportage Bij het opvragen van informatie is het belangrijk om te kijken of er toestemming van de patiënt nodig is in verband met de privacy-wetgeving en het medisch geheim. NIFP-rapportage en Rapportage pro justitia. Deze rapportages bevatten onder andere informatie over: medische en somatische gegevens, levensloop, sociale netwerk, wordingsgeschiedenis, opleiding, arbeid, milieu, school, delicthistorie, psychiatrische geschiedenis, justitiële voorgeschiedenis, beveiligingsniveau, recidiverisico, beschermende en risicofactoren en motivatie. Ad 1b) Betrekken reclassering Bij patiënten die een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen is de reclassering toezichthouder op de voorwaarden. Dat betekent dat de reclassering kijkt of de patiënt zich houdt aan de voorwaarden die gelden n.a.v. de ISD-maatregel. De fpa waarschuwt de reclassering als de patiënt zijn voorwaarden heeft overtreden. De reclassering is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling. Bij patiënten die vanuit een penitentiaire inrichting geplaatst worden is er afstemming met de Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening (GW, DJI) en de trajectbegeleiders ISD. De MMD er en de trajectbegeleiders ISD moeten o.a. het ontslagbewijs van de detentie, de detentieverklaring, het legitimatiebewijs, de inventarisatie van de schulden en de aanmelding bij de gemeente regelen. De MMD er is om de gedetineerde bij binnenkomst te screenen op vijf gebieden: identiteitspapieren, inkomen, schulden, huisvesting en zorg. Daarnaast moet de MMD er de status van de gedetineerde op deze onderdelen bij ontslag uit de inrichting tijdig en zorgvuldig overdragen aan de gemeente. Hierbij is ook aandacht voor het vervolgtraject na detentie en een eventuele doorverwijzing naar andere ketenpartners zoals de reclassering. Ad 2a) Intakegesprek voeren om alle gewenste informatie te verkrijgen en om kennis te maken De activiteit vindt plaats voordat een patiënt wordt opgenomen. Bij patiënten die via het NIFP instromen wordt de volgende procedure gevolgd: (a) Het NIFP doet de indicatiestelling, (b) vóór de komst van de patiënt vindt indien nodig een intakegesprek plaats. In deze stap wordt een oriëntatie uitgevoerd met de patiënt over scenario s m.b.t. de toekomst: - Onder deze activiteit vallen ook het coördineren van de aanmeldprocedure bij vervolginstanties en het regelen van de juiste indicaties voor verblijf, behandeling of dagbesteding. - Deze activiteit laat de patiënt zien wat er mogelijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering. - De uitkomsten van de oriëntatie zijn input voor de behandeling en het vervolgtraject. 10

11 Ad 2b) Inschatting maken hoe en wanneer de patiënt teruggaat naar maatschappij en waar de patiënt heen gaat. Het is in deze fase vaak niet duidelijk naar welke vervolgplek de patiënt gaat. Het kan daarom ook gaan om de verwachte vervolgplek. In ieder geval moet in deze stap duidelijk worden hoe het verwachte uitstroomtraject er uit ziet. Ad 2c) In kaart gebracht welke (naast)betrokkenen een (welke) rol willen spelen in het kader van nazorg en worden hierover afspraken gemaakt. - Het is niet altijd mogelijk om bij de opname of beginfase van de behandeling betrokkenen al te vragen naar wat men wil betekenen in het kader van de nazorg. Het hangt erg af van wat men met elkaar heeft meegemaakt en hoe de actuele betrokkenheid is. Regelmatig wordt tijdens behandeling ook aan het herstel van de betrokkenheid van naasten gewerkt en gaat dat vooraf aan een gesprek over of men iets kan betekenen na opname. Dit geldt ook voor de stappen 3d en 4c. Ad 2d) Hierbij kunnen de volgende disciplines betrokken zijn (let op: ook hier worden verschillende functiebenamingen gehanteerd):. - Maatschappelijk werker - Maatschappelijk Juridische dienstverlener (financiën) - Plaatsingscoördinator - Psychiater / arts - Behandelcoördinator - Verpleegkundige - Psycholoog Ad 3a) Gewenste uitstroom tijdens de behandeling tot punt van aandacht maken en als richtinggevend beschouwen: In de behandeling is er zowel aandacht voor de korte als de lange termijn doelen. De lange termijn doelen richten zich op het toekomstscenario en korte termijn doelen op de stappen daarnaar toe. Ad 3b) Coördinator in-, door- en uitstroom contact laten opnemen met vervolgplek. - De coördinator en medewerker van de vervolgplek maken heldere afspraken over de wijze waarop ze elkaar op de hoogte houden en betrekken bij de behandeling en over de nazorg. - Vervolgplek betrekken bij behandeling en overleg omtrent mogelijkheden/ hun ideeën omtrent de vervolgzorg: wat heeft de patiënt nodig (welke specifieke aandachtspunten zijn er) en wat kan de vervolginstelling bieden aan bejegening en behandeling. Sluit dat aan bij de benodigdheden van de patiënt. Ad 3c) Externe partijen betrekken voor afstemming - Je kunt hierbij denken aan de fpc, de reclassering en in bepaalde situaties de gevangenis ( art.43.3). - Het is belangrijk goede afspraken te maken over de verdeling van de taken (wie doet wat en wanneer?) en over het te verwachten traject en einddoel. - Bij tbs-patiënten die met transmuraal verlof in de fpa komen blijft de fpc eindverantwoordelijk. De fpc bepaalt dan ook de vrijheden en dergelijke. De afspraken hierover kunnen worden opgenomen in het contract dat met de fpc wordt afgesloten (onderaannemerschap). Ad 3d) Indien mogelijk naast betrokkenen betrekken bij behandeling - De naast betrokkenen kunnen een bijdrage leveren aan de motivatie voor de behandeling van de patiënt en kunnen worden betrokken bij systeemgesprekken tijdens de behandeling. - De fpa kan de naast betrokkenen educatie over de stoornis en/of het delict van de patiënt geven. 11

12 - Het streven is er op gericht om in deze fase het netwerk van de patiënt te verstevigen. Ad 3e) Maatschappelijke randvoorwaarden Er moet aandacht zijn voor de randvoorwaarden op het gebied van huisvesting, financiën, schulden, dagbesteding / werk, uitkering, zorgverzekering, inschrijving gemeente, sociaal netwerk reactiveren, rekening openen. Ad 4a) Hulpverleners vervolginstelling betrekken - Het is belangrijk dat de nieuwe behandelaar en of setting bekend is en dat er kennis wordt gemaakt met medewerkers van de vervolgplek. - Het is aan te bevelen te zorgen voor een warme overdracht. Bij een warme overdracht vindt bij de uitstroom en in het nazorgtraject persoonlijk contact plaats tussen de professionals en heeft bij voorkeur ook de patiënt contact met de medewerkers van de vervolgplek. - Veel instellingen die een FPA hebben, hebben ook een ambulant forensisch team of een forensisch psychiatrische polikliniek. Hier wordt behandeling en begeleiding geboden vanuit de polikliniek of in de thuissituatie. Als de ambulante behandeling/begeleiding daar wordt voortgezet na de behandeling op een FPA, moeten de hulpverleners van het ambulante team al voor het ontslag van de patiënt betrokken worden. Ad 4b) Betrekken reclassering en/of (F)ACT team/ forensische polikliniek. - Idealiter is de reclassering al eerder betrokken maar het contact wordt nu intensiever. De reclassering krijgt een begeleidende rol bij onder andere het zoeken naar werk en het vinden van een woonplek. Ad 4c) Indien mogelijk naast betrokkenen betrekken bij uitstroom en afspraken maken over rol bij nazorg. - De fpa maakt afspraken met de naast betrokkenen over hun rol bij de uitstroom en de nazorg. - De sociale omgeving kan een beschermende factor vormen door onder andere een signaleringsfunctie te vervullen. Ad 5a) Zorgen voor zorgvuldige overdracht in het kader van continuïteit van zorg en recidivepreventie. Een zorgvuldige overdracht bestaat uit: - Het opmaken van het dossier, de verpleegkundige overdracht en een ontslagbrief. In de ontslagbrief wordt aandacht besteedt aan: huisvesting, financiële situatie, zorgverzekering, WAen inboedelverzekering, dagbesteding/ werk, inschrijving huisarts/tandarts. - Het overdragen van het signaleringsplan en/of terugvalpreventieplan. - Het overdragen van concrete zaken, zoals contacten politie, stand van zaken zorgverzekering en de juiste adresgegevens. 12

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Aanleiding Gedetineerden kunnen vanuit het gevangeniswezen bij forensische zorgaanbieders buiten het GW worden geplaatst

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Een zorgwekkende zorgmijder in de ISD (trajectregime) Peter is een 32-jarige man met een rijke historie aan hulpverleningscontacten. Vanaf zijn 9 e jaar waren er al contacten

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Project achtergrond Project Ontwerp

Project achtergrond Project Ontwerp PI project zoetermeer, een project gericht op intensieve samenwerking binnen de keten ten bate van justitiabelen en het verminderen van recidive door continuïteit van zorg, drang en dwang te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Visie op Forensische Verslavingszorg

Visie op Forensische Verslavingszorg Visie op Forensische Verslavingszorg 1. Inleiding In 2013 verscheen het visiedocument voor de verslavingszorg (Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel) en in 2014 het

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek Het ZorgAfstemmingsGesprek De ZAG- Werkwijze Zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting

Nadere informatie

Ook zet het CBP vraagtekens bij de noodzaak voor het van toepassing verklaren van het gehele hoofdstuk VIII van de AWBZ.

Ook zet het CBP vraagtekens bij de noodzaak voor het van toepassing verklaren van het gehele hoofdstuk VIII van de AWBZ. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van Justitie DATUM 2

Nadere informatie

Ketenzorg bij een moeilijke groep in de praktijk Donderdag 22 april 2010 NVAG themamiddag Driever s Dale Evelien von Eije Driever s Dale Behandelinstelling voor kinderen en jeugdigen met een Lichtverstandelijke

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Sophia Kinderziekenhuis Ontslag uit de Adolescentenkliniek Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Wanneer uw kind op de Adolescentenkliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/ psychologie

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek 1 Het Roer Om POO0844_FLD_Proeftuin_A5_fc_03_KJ.indd 1 21-06-17 16:27 Zorg en beveiliging op maat Justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid, onderdeel

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

Beschermende woonvorm

Beschermende woonvorm Een beschermende woonvorm biedt mensen met langdurige psychiatrische en psychosociale problemen een combinatie van begeleiding en wonen. Met deze manier van wonen en leven zorgt Emergis voor een thuissituatie

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Workshop DJI / PI Dordrecht

Workshop DJI / PI Dordrecht Deze workshop richt zic h op instroom, doorstroom en uitstroom van de gedetineerde burger. Detentie als onderdeel van een levensloop, een tijdelijke onderbreking waarbij een goede terugkeer in de maatschappij

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

OBSERVATIE IN DE PSYCHOGERIATRIE SAMEN WERKEN AAN DE BESTE ZORG VOOR U

OBSERVATIE IN DE PSYCHOGERIATRIE SAMEN WERKEN AAN DE BESTE ZORG VOOR U OBSERVATIE IN DE PSYCHOGERIATRIE SAMEN WERKEN AAN DE BESTE ZORG VOOR U FRANCISCUS GASTHUIS Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent opgenomen in het Franciscus Gasthuis. Er kunnen verschillende

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch Psychiatrische Centra M. van Denderen, R. Bax, en N. Sweers Fase 1 Initiatief en motivatie

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >>

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Afdeling Long-Care Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving Algemene informatie >> Cliënten worden benaderd vanuit een principe van

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017 Wet Verplichte GGZ Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag 28 juni 2017 Onderwerpen 1. Historie en wetsbehandeling Wvggz 2. Wvggz en personen met verward gedrag 3. Huidige BOPZ

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Procedure Samenwerkingsafspraken indicatie en plaatsing, tussen

Procedure Samenwerkingsafspraken indicatie en plaatsing, tussen Procedure Samenwerkingsafspraken indicatie en plaatsing, tussen - Penitentiair Psychiatrisch Centrum - (Forensische) GGz voorzieningen - Politie - Openbaar Ministerie - Nederlands Instituut voor Forensische

Nadere informatie

Terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus: mijn vragen!?

Terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus: mijn vragen!? Deze handreiking moet worden beschouwd als een werkdocument. In een keer een sluitende aanpak voor de terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus uit te kunnen werken blijkt te ambitieus. Omdat er altijd

Nadere informatie

Voorstel om tot een opzet voor een VO-onderwijslocatie aan de Meregaard te komen

Voorstel om tot een opzet voor een VO-onderwijslocatie aan de Meregaard te komen Voorstel om tot een opzet voor een VO-onderwijslocatie aan de Meregaard te komen Inleiding: In oktober 2005 kreeg naar aanleiding van een oriënterend gesprek bij de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs,

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel. BMC Datum: Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij

Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel. BMC Datum: Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel BMC Datum: 23-12-2016 Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij Behoefte aan procesbeschrijving van de toegang tot Herlaarhof en de Zwengel Het

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Checklist langdurige GGZ

Checklist langdurige GGZ Checklist langdurige GGZ Handleiding Zorgverzekeraars Nederland November 2014 Preambule De verzekeraars en instelling spreken onderling af op welke wijze deze checklist zal worden gehanteerd. Dit kan zijn

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT Behandelen in een Intensive Home Treatment Team Lianne Boersma - psychiater IHT GGZ Noord-Holland Noord Ruud Zuidmeer SPV IHT Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam Opzet workshop! Wat is de kern van Intensive

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Samenvatting Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Forensisch Psychiatrisch Toezicht In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze

Artikel 2 instelling Coördinatiepunt Nazorg Artikel 3 Aanmeldingsprocedure (ex-)gedetineerden bij Coördinatiepunt Nazorg en werkwijze Hoorn, december 2009 1 Ondergetekenden: 1. Stichting Reclassering Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, op het adres Vivaldiplantsoen 100, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

F-ACT voor LVB. Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober Laura Neijmeijer

F-ACT voor LVB. Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober Laura Neijmeijer F-ACT voor LVB Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober 2015 Laura Neijmeijer 1. Almere moet in 2016 beschikken over minimaal 1 F-ACT team specifiek voor mensen met een LVB 2. De zorg voor mensen met

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs

Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs Hertoets Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Voorwoord In dit visiedocument wordt beschreven wat we als Forensische Verslavingskliniek doen. Deze beschrijving moet gezien worden als

Nadere informatie

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Bezoekadres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Telefoon: 020-590 81 00 Voor verwijzers 020-590 81 50 (tel. opnamesecretariaat)

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel Diagnostiek fase Samenvattingskaart WANNEER, HOE? 1. Diagnostiek middelengebruik 2. Vaststellen problematisch middelengebruik en relatie met delict Aandacht voor interacties psychische problemen en middelengebruik

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie