Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Over Jeugdharmonie Orpheus... 2 Bestuur en Commissies... 3 Dagelijks bestuur... 3 Overige bestuursleden... 3 Muziekcommissie... 3 Secretariaat... 3 Dirigent... 3 Lidmaatschap: aanmelding / opzegging... 3 Contributie... 4 Lesgeld... 4 Opleiding... 4 Tentamens / Examens / Rapporten... 5 Algemene ledenvergadering... 5 Repetities / afmelding... 5 Concerten / optredens... 5 Concertkleding... 6 Concertetiquette... 6 Instrumenten... 6 Lessenaar en accessoires... 6 (Blad)muziek... 7 Website... 7 Nieuwsbrief... 7 Voorspeelavond... 7 Vakanties

2 Wegwijs bij Jeugdharmonie Orpheus Voorwoord. Welkom bij Jeugdharmonie Orpheus (JHO), het opleidingsorkest van Tilburg! In deze wegwijzer vind je informatie over onze vereniging, de opleidingen en je rechten en plichten als lid. Voor meer informatie kun je altijd contact met een van de bestuursleden opnemen. We hopen dat je je snel thuis zult voelen bij ons orkest. Namens het bestuur van Jeugdharmonie Orpheus, Jos van Gerven, Voorzitter. Over Jeugdharmonie Orpheus. In maart 1977 is "Jeugdharmonie Orpheus" opgericht. In onze Jeugdharmonie wordt aan jongeren en volwassenen de kans geboden om zich in de muziek op een zodanige wijze te ontwikkelen, dat zij op een goede en gezellige manier samen kunnen musiceren. Jeugdharmonie Orpheus is een zelfstandig orkest waarin jongeren en volwassenen (die bij voorbeeld op latere leeftijd zijn gestart met het bespelen van een instrument) samen muziek maken op een behoorlijk niveau. Meespelen in ons orkest is mogelijk vanaf het behalen van het A-diploma (of gelijkwaardig). Als een harmonielid dat wil dan kan hij/zij (mits van geschikt niveau) doorstromen naar Koninklijke Harmonie Orpheus. Jeugdharmonie Orpheus werkt nauw samen met Factorium Tilburg voor het verzorgen van de theorielessen en instrumentale praktijklessen. Naast de muzikaliteit heeft Orpheus ook het gezellig samenzijn hoog in het vaandel staan. Door het scheppen van een onderlinge band kan men spreken van een hechte groep muzikanten. Wat biedt Jeugdharmonie Orpheus? JHO speelt blaasmuziek in de meest ruime zin. Het in groepsverband musiceren zorgt voor gezelligheid maar ook voor sociale contacten tussen de leden. Jonge muzikanten leren van elkaar zowel op het gebied van de muziekbeoefening als ook op het gebied van sociale vaardigheden. De persoonlijke begeleiding is hierbij erg belangrijk. Voor de leden betekent het volgen van muzikale lessen aan het Factorium, alsmede de voorbereiding op allerlei concerten uiteraard ook een ontwikkeling op muzikaal gebied. Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. 2

3 Bestuur en Commissies. Het bestuur van JHO bestaat uit het dagelijks bestuur. Daarnaast is er de muziekcommissie die samen met de dirigent het te spelen repertoire bepaalt. Dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat sinds september 2013 uit 5 leden: Jos van Gerven Voorzitter Maartje Wolf Secretaris Kees Spapens Penningmeester Martijn van den Dries Interne contacten Eddie Jongbloets Externe contacten Muziekcommissie. De muziekcommissie bestaat uit Jeroen Geurts (dirigent), Martijn van den Dries, Sjef van Gastel,Dorothée van Ginneken-van Amelsfort en Gijs van der Hamsvoort. De muziekcommissie is verantwoordelijk voor de keuze van het repertoire. De muziekcommissie laat zich hierbij sterk leiden door de resultaten van een enquête die jaarlijks gehouden wordt onder de musicerende leden, waarbij de muzikale voorkeuren in kaart gebracht worden. Getracht wordt een evenwichtige keuze te maken. Secretariaat. Correspondentieadres: Jeugdharmonie Orpheus p/a Postbus 994, 5000 AZ Tilburg. Telefoon: Wijzigingen van adres, telefoonnummer en/of adres dienen de leden zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven. Dirigent. Sinds 1990 staat de Jeugdharmonie onder leiding van Jeroen Geurts. Jeroen Geurts studeerde klassieke trombone. Op het Maastrichts conservatorium volgde hij lessen bij Harry Ries en Fred Deitz, beiden trombonist van het WDR Symfonieorkest te Keulen. In 2010 heeft Jeroen zijn studie klassiek trombone aan het conservatorium voltooid. Hij specialiseerde zich in kamermuziek en behaalde tevens zijn onderwijsbevoegdheid. Momenteel heeft Jeroen les bij Nico Schippers (klassiek) en Martijn Sohier (jazz). Tijdens de studie in Maastricht is Jeroen zich ook gaan richten op het dirigeren van orkesten. In 2011 is hij gestart met de studie HaFa-directie bij Hardy Mertens, aan het Tilburgs Conservatorium. Daarnaast volgt hij lessen orkestdirectie bij Arjan Tien. Lidmaatschap. Aan- en afmeldingen lopen via de leerlingbegeleider, Martijn van den Dries. Lid wordt men door zich aan te melden via een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerlingbegeleider en dient ook daar weer ingeleverd te worden. Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een periode van 1 jaar (looptijd: 1 september t/m 31 augustus van het opvolgend jaar). Opzegtermijn: 1 3

4 juni. Indien er per 1 juni geen schriftelijke opzegging door de leerlingbegeleider ontvangen is dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Bovenstaande opzegtermijn geldt ook voor de muzikale opleiding aan Factorium Tilburg. Contributie. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Per 1 september 2010 bedraagt de contributie EUR 130,- per verenigingsjaar (1 september t/m 31 augustus). De contributie kan per maand (EUR 10,83), per kwartaal (EUR 32,50) of per jaar (EUR 120,- inclusief een korting van EUR 10,- voor betaling ineens) betaald worden. Betaling vindt bij voorkeur plaats d.m.v. een automatische periodieke overschrijving ten gunste van Jeugdharmonie Orpheus op bankrekening (Rabobank) Bij opzegging van het lidmaatschap (opzegtermijn: vóór 1 juni) dient de contributie van het lopende verenigingsjaar (t/m augustus) nog voldaan te worden. Meer informatie over het betalen van contributie en lesgeld kan men verkrijgen bij de penningmeester, Kees Spapens. Lesgeld. Het verschuldigde lesgeld wordt door factorium Tilburg aan JHO in rekening gebracht. De van de gemeente Tilburg door JHO ontvangen subsidie wordt verrekend met het verschuldigde lesgeld. Hierdoor is het mogelijk om via JHO muzikale lessen aan Factorium Tilburg te volgen tegen sterk gereduceerd tarief. Voor het verenigingsjaar dat ingegaan is op 1 september 2011 bedraagt het lesgeld per geregistreerde leerling: - Jeugdleden (peildatum: op 1 september 2011 jonger dan 18 jaar): EUR 324,- per lesjaar - Volwassenen (peildatum: op 1 september jaar of ouder): EUR 434,40 per lesjaar - Het verschuldigde lesgeld kan per maand, per kwartaal of per jaar voldaan worden. Betaling vindt bij voorkeur plaats d.m.v. een automatische periodieke overschrijving ten gunste van Jeugdharmonie Orpheus op bankrekening (Rabobank) De verschuldigde bedragen voor contributie en lesgeld mogen per betaling gecombineerd worden. Meer informatie over het betalen van contributie en lesgeld kan men verkrijgen bij de penningmeester, Kees Spapens. Opleiding. De muzikale opleiding van de leden van JHO wordt verzorgd door Factorium Tilburg. Leden van de Jeugdharmonie betalen minder voor hun lessen bij Factorium Tilburg dan niet-leden. Zelfs inclusief contributie ben je bij ons aanzienlijk minder kwijt, dankzij de subsidie die de Gemeente Tilburg ons geeft! De lesgelden komen voor rekening van het betreffende lid en worden door JHO aan de (ouders van de) leden in rekening gebracht. Daarnaast kan in onderling overleg door de vereniging een blaasinstrument (mits beschikbaar) ter beschikking worden gesteld. Aan- en afmeldingen voor Factorium Tilburg lopen via de leerlingbegeleider, Martijn van den Dries. Men kan zich aanmelden voor lessen via de vereniging door het invullen van een aanmeldingsformulier als Hafa-lid voor Factorium Tilburg. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerlingbegeleider en dient ook daar weer ingeleverd te worden. Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een periode van 1 jaar (looptijd: 1 september t/m 31 augustus van het opvolgend jaar). Opzegtermijn: 1 juni. Indien er per 1 juni geen schriftelijke opzegging door de leerlingbegeleider ontvangen is dan worden de lessen stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Meer informatie over de opzet van de instrumentale lessen kun je vinden op de website van Factorium ( ). 4

5 Tentamens / Examens / Rapporten. - In de maand februari vinden gedurende een week de tentamens plaats op Factorium. Tentamens zijn bedoeld als momentopname om een zo objectief mogelijk zicht te krijgen op het muzikale niveau en vorderingen van de individuele leerling. Hiervoor brengt elke leerling een voordrachtstukje ten gehore van de eigen vakdocent en een collega vakdocent. Het niveau wordt beoordeeld en weergegeven in een puntenbeoordeling: Muzikaliteit, technische vaardigheid en inzet/belangstelling. In deze week vervallen alle muzieklessen. - In de maand juni vinden gedurende een week de instrumentale examens plaats. In deze week vervallen alle muzieklessen en ensembles. - Tweemaal per jaar ontvangt elke leerling een rapport/evaluatie naar aanleiding van de vastgestelde vorderingen: in februari (na afloop tentamen) en in juni (einde lesjaar). De vorderingen worden ook ter kennis gesteld aan de leerlingbegeleider van JHO. Algemene ledenvergadering. Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. In deze algemene ledenvergadering komt onder meer aan de orde: Behandeling van het jaarverslag; Verslag van de kascommissie over het afgelopen jaar. De benoeming van de kascommissie voor het komende jaar. De commissie, bestaande uit minimaal 2 leden, mag geen deel uitmaken van het bestuur; Voorziening in vacatures; Financien; vaststelling contributie komende jaar; Voorstellen van het bestuur, of de leden, aangekondigd bij de bijeenroeping voor de vergadering; Het activiteitenplan; Rondvraag Repetities. Het orkest repeteert elke dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 u. in het theater van de Kunstbalie, Ringbaan Oost 8-17 (voormalige 3 Suisses fabriek) te Tilburg. Van 20:00 tot ca. 20:15 u is er pauze. In de schoolvakanties van factorium Tilburg vervallen de repetities (zie hiervoor de website van factorium: ) Omdat je nu eenmaal lid bent van een vereniging, wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent op repetities en concerten. Alleen wanneer je echt niet aanwezig kunt zijn, dien je dit vooraf door te geven bij de secretaris, Maartje Wolf, op tel of per Bij geen gehoor: voic inspreken of een SMS-bericht sturen! Concerten / optredens. Circa 4 x per jaar vinden er uitvoeringen (concerten) plaats die ook voor publiek toegankelijk zijn. De concertagenda wordt ruim vantevoren aan alle leden bekend gemaakt. Er wordt dan ook van uit gegaan dat iedereen op de geplande concerten aanwezig zal zijn! Vanzelfsprekend kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, waardoor iemand toch verhinderd is om mee te spelen op het geplande concert. In dat geval dient de afwezigheid zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan Maartje Wolf, op tel of per Bij geen gehoor: voic inspreken of een SMS-bericht sturen! Op deze wijze gaan we collegiaal met elkaar om en kan het bestuur eventueel een vervanger regelen. 5

6 Concertkleding. Op de concerten zijn alle musicerende leden gekleed in zwart / wit, d.w.z.: zwarte broek of rok, wit overhemd of witte blouse. Hierbij worden, bij voorkeur, zwarte schoenen en zwarte sokken gedragen. Indien dat laatste niet mogelijk is, kies dan een zo donker mogelijke kleur schoenen. De concertkleding dient door de leden zelf aangeschaft te worden. Concertetiquette. Het is een goede gewoonte om allemaal te gaan staan zodra de dirigent zijn plaats inneemt voor het orkest. Het teken hiervoor wordt gegeven door de concertmeester (eerste klarinettist: Jessica van Oirschot). Zodra de dirigent het aangeeft gaat het orkest daarna weer zitten. Bij het einde van een muziekstuk blijft iedereen zijn / haar instrument vasthouden totdat de dirigent aangeeft dat het instrument weggezet mag worden. Na afloop van het concert zal de dirigent eerst de eventuele solisten aanwijzen om te gaan staan om het applaus in ontvangst te nemen en pas daarna aan de overige muzikanten van het orkest. Na afloop van het applaus blijft iedereen zitten en pas na afloop van het eventuele slotwoord mag er opgeruimd worden! Dit wordt aangegeven door de concertmeester. Instrumenten. Verantwoordelijk voor het beheer van het instrumentarium is de leerlingbegeleider, Martijn van den Dries ( , Elk lid heeft de mogelijkheid een instrument te lenen van de vereniging (mits beschikbaar). Dit dient dan alleen gebruikt te worden ten dienste van de vereniging. Bij elk ander gebruik moet vooraf goedkeuring verleend worden door het bestuur. Het bestuur kan in deze voorkomende gevallen voorwaarden stellen (bv verzekering). Het instrument in bruikleen dient op zorgvuldige manier behandeld te worden, zoals is aangegeven tijdens de overhandiging. Eigen instrumenten van leden worden voor een door het bestuur te beoordelen bedrag, door de vereniging verzekerd. Deze verzekering is geldig tijdens repetities en concerten en tijdens het vervoer hier naar toe (v.v.). Er wordt van uit gegaan dat alle (ouders van) leden over een WA / inboedelverzekering beschikken die eventuele schade aan / diefstal van instrumentarium zal afdekken. Reparaties aan instrumenten in bruikleen moeten altijd eerst gemeld worden aan Martijn van den Dries. Hij zal, nadat hij beoordeeld heeft of er geen nalatigheid in het spel is, een reparatie bon uitschrijven. Het defecte instrument, samen met de reparatie bon moet ingeleverd worden bij Bert-Jan Kosters, Klaproos 64, 5071GX Udenhout, (Tel: ). Bert-Jan Kosters werkt uitsluitend op afspraak zodat je je instrument over het algemeen maar een dag kwijt bent. De reparatie van een eigen instrument van een lid wordt ook betaald door de vereniging, echter: als het lidmaatschap binnen 1 jaar na reparatie opgezegd wordt dan zal het gehele of een gedeelte van het bedrag terugbetaald dienen te worden. Wordt het lidmaatschap in het tweede jaar na reparatie beëindigd, dan dient 2/3 deel,en in het derde jaar na reparatie 1/3 deel terugbetaald te worden aan de vereniging. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd dienen de geleende instrumenten schoon en onbeschadigd ingeleverd te worden. Inleveren kan bij Sjef van Gastel. Lessenaar en accessoires. Elk musicerend lid dat in het orkest mee speelt, moet in het bezit zijn van een lessenaar. Deze lessenaar moet zelf aangeschaft worden en blijft eigendom van het lid. Ook een eventuele instrumentenstandaard moet door het lid zelf aangeschaft worden. Mondstukken (zowel voor koperen blaasinstrumenten als voor houten blaasinstrumenten), rieten (houten blaasinstrumenten), 6

7 rietenbinders (houten blaasinstrumenten) en voorts alle onderhoudsmiddelen (kurkenvet, ventielolie, schuivenvet, wissers, e.d.) moeten eveneens door het lid zelf aangeschaft worden. Bij Zwijsen Muziek, Koningsplein , Tilburg kunnen klarinet- en saxofoonrieten per doos van 10 stuks met een korting van 30% aangeschaft worden. (Blad)muziek. Bladmuziek wordt door JHO aangeschaft. Het blijft dan ook altijd eigendom van de vereniging. Alle bladmuziek dient te worden ingeleverd bij de beheerder van de muziekbibliotheek, Rob van Ginneken, wanneer daarom wordt gevraagd. Bladmuziek dient te worden bewaard in een nette zwarte map die door JHO aan elk nieuw lid verstrekt wordt. Website. Op de website van de Jeugdharmonie (www.jhorpheus.nl) is informatie te vinden over de vereniging. Daarnaast bevat het handige informatie voor nieuwe leden. Voor leden bevat het, het huishoudelijk reglement en een agenda waarin alle optredens met tijd worden aangegeven. Leden kunnen zelf stukken of foto s aandragen voor op de website. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de webmaster: Joris van den Dries Nieuwsbrief. Met regelmaat verstuurt de secretaris, Maartje Wolf, een zg. Nieuwsbrief met actuele informatie over de vereniging naar alle leden en de ouders van de (minderjarige) leden. Graag deze Nieuwsbrief goed lezen en belangrijke data (optredens e.d.) in de eigen agenda noteren! Voorspeelavond. Aan het einde van het verenigingsjaar wordt er een zg. Voorspeelavond georganiseerd. Alle leden (zowel de leden die les hebben aan factorium als de leden die geen les hebben) brengen hier een muziekstuk(je) naar keuze ten gehore. Dit mag zowel individueel als in groeps- / ensembleverband. Doel hiervan is om eventuele podiumangst te overwinnen en de muzikale vorderingen te laten horen aan dirigent en toehoorders. Op deze slotavond van het seizoen worden ook de eventueel behaalde diploma s van Factorium Tilburg uitgereikt. Deze avond staat open voor publiek! In 2014 zal deze voorspeelavond op dinsdag 8 juli plaatsvinden. Vakanties. JHO volgt het vakantieschema van Factorium Tilburg. Tijdens de vakanties vinden er geen repetities plaats. Voor het verenigingsjaar zijn de volgende vakanties gepland: Herfstvakantie: 14 oktober t/m 19 oktober (geen repetitie op 15 oktober) Kerstvakantie: 23 december t/m 4 januari (geen repetities op 24 december en op 31 december) Carnavalsvakantie: 3 maart t/m 8 maart (geen repetitie op 4 maart) Meivakantie: 26 april t/m 10 mei (geen repetities op 29 april en op 6 mei) Zomervakantie: vanaf 14 juli

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl INFOBOEKJE Muziekvereniging O.Z.O.D. Opgericht 3 januari 1898 Ingeschreven K.v.K. onder nr. 40156537 Statuten ter inzage bij de secretaris Muziekvereniging O.Z.O.D. heeft een ledenbestand van ongeveer

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN Artikel 1: doel van de vereniging 1.1 Alive Gospel Choir heeft als doel om mensen uit Nieuwegein e.o. samen te brengen om gezamenlijk American Gospel

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter

Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter Nieuwsbrief December 2013 Van de voorzitter Wat hebben we toch een ontzettend actieve jeugdcommissie. Absolute topper natuurlijk de onlangs gehouden Jeugdmuziekdag. Wat een werk, wat een enthousiasme.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Informatieboekje Ventura Cursusjaar 2014 2015

Informatieboekje Ventura Cursusjaar 2014 2015 Informatieboekje Ventura Cursusjaar 2014 2015 Foto: MB productions & More Marcel Brienne Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemene informatie 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 De organisatie 4 1.3 Ontwikkelingen 7 2

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie