Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Over Jeugdharmonie Orpheus... 2 Bestuur en Commissies... 3 Dagelijks bestuur... 3 Overige bestuursleden... 3 Muziekcommissie... 3 Secretariaat... 3 Dirigent... 3 Lidmaatschap: aanmelding / opzegging... 3 Contributie... 4 Lesgeld... 4 Opleiding... 4 Tentamens / Examens / Rapporten... 5 Algemene ledenvergadering... 5 Repetities / afmelding... 5 Concerten / optredens... 5 Concertkleding... 6 Concertetiquette... 6 Instrumenten... 6 Lessenaar en accessoires... 6 (Blad)muziek... 7 Website... 7 Nieuwsbrief... 7 Voorspeelavond... 7 Vakanties

2 Wegwijs bij Jeugdharmonie Orpheus Voorwoord. Welkom bij Jeugdharmonie Orpheus (JHO), het opleidingsorkest van Tilburg! In deze wegwijzer vind je informatie over onze vereniging, de opleidingen en je rechten en plichten als lid. Voor meer informatie kun je altijd contact met een van de bestuursleden opnemen. We hopen dat je je snel thuis zult voelen bij ons orkest. Namens het bestuur van Jeugdharmonie Orpheus, Jos van Gerven, Voorzitter. Over Jeugdharmonie Orpheus. In maart 1977 is "Jeugdharmonie Orpheus" opgericht. In onze Jeugdharmonie wordt aan jongeren en volwassenen de kans geboden om zich in de muziek op een zodanige wijze te ontwikkelen, dat zij op een goede en gezellige manier samen kunnen musiceren. Jeugdharmonie Orpheus is een zelfstandig orkest waarin jongeren en volwassenen (die bij voorbeeld op latere leeftijd zijn gestart met het bespelen van een instrument) samen muziek maken op een behoorlijk niveau. Meespelen in ons orkest is mogelijk vanaf het behalen van het A-diploma (of gelijkwaardig). Als een harmonielid dat wil dan kan hij/zij (mits van geschikt niveau) doorstromen naar Koninklijke Harmonie Orpheus. Jeugdharmonie Orpheus werkt nauw samen met Factorium Tilburg voor het verzorgen van de theorielessen en instrumentale praktijklessen. Naast de muzikaliteit heeft Orpheus ook het gezellig samenzijn hoog in het vaandel staan. Door het scheppen van een onderlinge band kan men spreken van een hechte groep muzikanten. Wat biedt Jeugdharmonie Orpheus? JHO speelt blaasmuziek in de meest ruime zin. Het in groepsverband musiceren zorgt voor gezelligheid maar ook voor sociale contacten tussen de leden. Jonge muzikanten leren van elkaar zowel op het gebied van de muziekbeoefening als ook op het gebied van sociale vaardigheden. De persoonlijke begeleiding is hierbij erg belangrijk. Voor de leden betekent het volgen van muzikale lessen aan het Factorium, alsmede de voorbereiding op allerlei concerten uiteraard ook een ontwikkeling op muzikaal gebied. Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. 2

3 Bestuur en Commissies. Het bestuur van JHO bestaat uit het dagelijks bestuur. Daarnaast is er de muziekcommissie die samen met de dirigent het te spelen repertoire bepaalt. Dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat sinds september 2013 uit 5 leden: Jos van Gerven Voorzitter Maartje Wolf Secretaris Kees Spapens Penningmeester Martijn van den Dries Interne contacten Eddie Jongbloets Externe contacten Muziekcommissie. De muziekcommissie bestaat uit Jeroen Geurts (dirigent), Martijn van den Dries, Sjef van Gastel,Dorothée van Ginneken-van Amelsfort en Gijs van der Hamsvoort. De muziekcommissie is verantwoordelijk voor de keuze van het repertoire. De muziekcommissie laat zich hierbij sterk leiden door de resultaten van een enquête die jaarlijks gehouden wordt onder de musicerende leden, waarbij de muzikale voorkeuren in kaart gebracht worden. Getracht wordt een evenwichtige keuze te maken. Secretariaat. Correspondentieadres: Jeugdharmonie Orpheus p/a Postbus 994, 5000 AZ Tilburg. Telefoon: Wijzigingen van adres, telefoonnummer en/of adres dienen de leden zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven. Dirigent. Sinds 1990 staat de Jeugdharmonie onder leiding van Jeroen Geurts. Jeroen Geurts studeerde klassieke trombone. Op het Maastrichts conservatorium volgde hij lessen bij Harry Ries en Fred Deitz, beiden trombonist van het WDR Symfonieorkest te Keulen. In 2010 heeft Jeroen zijn studie klassiek trombone aan het conservatorium voltooid. Hij specialiseerde zich in kamermuziek en behaalde tevens zijn onderwijsbevoegdheid. Momenteel heeft Jeroen les bij Nico Schippers (klassiek) en Martijn Sohier (jazz). Tijdens de studie in Maastricht is Jeroen zich ook gaan richten op het dirigeren van orkesten. In 2011 is hij gestart met de studie HaFa-directie bij Hardy Mertens, aan het Tilburgs Conservatorium. Daarnaast volgt hij lessen orkestdirectie bij Arjan Tien. Lidmaatschap. Aan- en afmeldingen lopen via de leerlingbegeleider, Martijn van den Dries. Lid wordt men door zich aan te melden via een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerlingbegeleider en dient ook daar weer ingeleverd te worden. Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een periode van 1 jaar (looptijd: 1 september t/m 31 augustus van het opvolgend jaar). Opzegtermijn: 1 3

4 juni. Indien er per 1 juni geen schriftelijke opzegging door de leerlingbegeleider ontvangen is dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Bovenstaande opzegtermijn geldt ook voor de muzikale opleiding aan Factorium Tilburg. Contributie. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Per 1 september 2010 bedraagt de contributie EUR 130,- per verenigingsjaar (1 september t/m 31 augustus). De contributie kan per maand (EUR 10,83), per kwartaal (EUR 32,50) of per jaar (EUR 120,- inclusief een korting van EUR 10,- voor betaling ineens) betaald worden. Betaling vindt bij voorkeur plaats d.m.v. een automatische periodieke overschrijving ten gunste van Jeugdharmonie Orpheus op bankrekening (Rabobank) Bij opzegging van het lidmaatschap (opzegtermijn: vóór 1 juni) dient de contributie van het lopende verenigingsjaar (t/m augustus) nog voldaan te worden. Meer informatie over het betalen van contributie en lesgeld kan men verkrijgen bij de penningmeester, Kees Spapens. Lesgeld. Het verschuldigde lesgeld wordt door factorium Tilburg aan JHO in rekening gebracht. De van de gemeente Tilburg door JHO ontvangen subsidie wordt verrekend met het verschuldigde lesgeld. Hierdoor is het mogelijk om via JHO muzikale lessen aan Factorium Tilburg te volgen tegen sterk gereduceerd tarief. Voor het verenigingsjaar dat ingegaan is op 1 september 2011 bedraagt het lesgeld per geregistreerde leerling: - Jeugdleden (peildatum: op 1 september 2011 jonger dan 18 jaar): EUR 324,- per lesjaar - Volwassenen (peildatum: op 1 september jaar of ouder): EUR 434,40 per lesjaar - Het verschuldigde lesgeld kan per maand, per kwartaal of per jaar voldaan worden. Betaling vindt bij voorkeur plaats d.m.v. een automatische periodieke overschrijving ten gunste van Jeugdharmonie Orpheus op bankrekening (Rabobank) De verschuldigde bedragen voor contributie en lesgeld mogen per betaling gecombineerd worden. Meer informatie over het betalen van contributie en lesgeld kan men verkrijgen bij de penningmeester, Kees Spapens. Opleiding. De muzikale opleiding van de leden van JHO wordt verzorgd door Factorium Tilburg. Leden van de Jeugdharmonie betalen minder voor hun lessen bij Factorium Tilburg dan niet-leden. Zelfs inclusief contributie ben je bij ons aanzienlijk minder kwijt, dankzij de subsidie die de Gemeente Tilburg ons geeft! De lesgelden komen voor rekening van het betreffende lid en worden door JHO aan de (ouders van de) leden in rekening gebracht. Daarnaast kan in onderling overleg door de vereniging een blaasinstrument (mits beschikbaar) ter beschikking worden gesteld. Aan- en afmeldingen voor Factorium Tilburg lopen via de leerlingbegeleider, Martijn van den Dries. Men kan zich aanmelden voor lessen via de vereniging door het invullen van een aanmeldingsformulier als Hafa-lid voor Factorium Tilburg. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerlingbegeleider en dient ook daar weer ingeleverd te worden. Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een periode van 1 jaar (looptijd: 1 september t/m 31 augustus van het opvolgend jaar). Opzegtermijn: 1 juni. Indien er per 1 juni geen schriftelijke opzegging door de leerlingbegeleider ontvangen is dan worden de lessen stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Meer informatie over de opzet van de instrumentale lessen kun je vinden op de website van Factorium ( ). 4

5 Tentamens / Examens / Rapporten. - In de maand februari vinden gedurende een week de tentamens plaats op Factorium. Tentamens zijn bedoeld als momentopname om een zo objectief mogelijk zicht te krijgen op het muzikale niveau en vorderingen van de individuele leerling. Hiervoor brengt elke leerling een voordrachtstukje ten gehore van de eigen vakdocent en een collega vakdocent. Het niveau wordt beoordeeld en weergegeven in een puntenbeoordeling: Muzikaliteit, technische vaardigheid en inzet/belangstelling. In deze week vervallen alle muzieklessen. - In de maand juni vinden gedurende een week de instrumentale examens plaats. In deze week vervallen alle muzieklessen en ensembles. - Tweemaal per jaar ontvangt elke leerling een rapport/evaluatie naar aanleiding van de vastgestelde vorderingen: in februari (na afloop tentamen) en in juni (einde lesjaar). De vorderingen worden ook ter kennis gesteld aan de leerlingbegeleider van JHO. Algemene ledenvergadering. Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. In deze algemene ledenvergadering komt onder meer aan de orde: Behandeling van het jaarverslag; Verslag van de kascommissie over het afgelopen jaar. De benoeming van de kascommissie voor het komende jaar. De commissie, bestaande uit minimaal 2 leden, mag geen deel uitmaken van het bestuur; Voorziening in vacatures; Financien; vaststelling contributie komende jaar; Voorstellen van het bestuur, of de leden, aangekondigd bij de bijeenroeping voor de vergadering; Het activiteitenplan; Rondvraag Repetities. Het orkest repeteert elke dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 u. in het theater van de Kunstbalie, Ringbaan Oost 8-17 (voormalige 3 Suisses fabriek) te Tilburg. Van 20:00 tot ca. 20:15 u is er pauze. In de schoolvakanties van factorium Tilburg vervallen de repetities (zie hiervoor de website van factorium: ) Omdat je nu eenmaal lid bent van een vereniging, wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent op repetities en concerten. Alleen wanneer je echt niet aanwezig kunt zijn, dien je dit vooraf door te geven bij de secretaris, Maartje Wolf, op tel of per Bij geen gehoor: voic inspreken of een SMS-bericht sturen! Concerten / optredens. Circa 4 x per jaar vinden er uitvoeringen (concerten) plaats die ook voor publiek toegankelijk zijn. De concertagenda wordt ruim vantevoren aan alle leden bekend gemaakt. Er wordt dan ook van uit gegaan dat iedereen op de geplande concerten aanwezig zal zijn! Vanzelfsprekend kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, waardoor iemand toch verhinderd is om mee te spelen op het geplande concert. In dat geval dient de afwezigheid zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan Maartje Wolf, op tel of per Bij geen gehoor: voic inspreken of een SMS-bericht sturen! Op deze wijze gaan we collegiaal met elkaar om en kan het bestuur eventueel een vervanger regelen. 5

6 Concertkleding. Op de concerten zijn alle musicerende leden gekleed in zwart / wit, d.w.z.: zwarte broek of rok, wit overhemd of witte blouse. Hierbij worden, bij voorkeur, zwarte schoenen en zwarte sokken gedragen. Indien dat laatste niet mogelijk is, kies dan een zo donker mogelijke kleur schoenen. De concertkleding dient door de leden zelf aangeschaft te worden. Concertetiquette. Het is een goede gewoonte om allemaal te gaan staan zodra de dirigent zijn plaats inneemt voor het orkest. Het teken hiervoor wordt gegeven door de concertmeester (eerste klarinettist: Jessica van Oirschot). Zodra de dirigent het aangeeft gaat het orkest daarna weer zitten. Bij het einde van een muziekstuk blijft iedereen zijn / haar instrument vasthouden totdat de dirigent aangeeft dat het instrument weggezet mag worden. Na afloop van het concert zal de dirigent eerst de eventuele solisten aanwijzen om te gaan staan om het applaus in ontvangst te nemen en pas daarna aan de overige muzikanten van het orkest. Na afloop van het applaus blijft iedereen zitten en pas na afloop van het eventuele slotwoord mag er opgeruimd worden! Dit wordt aangegeven door de concertmeester. Instrumenten. Verantwoordelijk voor het beheer van het instrumentarium is de leerlingbegeleider, Martijn van den Dries ( , Elk lid heeft de mogelijkheid een instrument te lenen van de vereniging (mits beschikbaar). Dit dient dan alleen gebruikt te worden ten dienste van de vereniging. Bij elk ander gebruik moet vooraf goedkeuring verleend worden door het bestuur. Het bestuur kan in deze voorkomende gevallen voorwaarden stellen (bv verzekering). Het instrument in bruikleen dient op zorgvuldige manier behandeld te worden, zoals is aangegeven tijdens de overhandiging. Eigen instrumenten van leden worden voor een door het bestuur te beoordelen bedrag, door de vereniging verzekerd. Deze verzekering is geldig tijdens repetities en concerten en tijdens het vervoer hier naar toe (v.v.). Er wordt van uit gegaan dat alle (ouders van) leden over een WA / inboedelverzekering beschikken die eventuele schade aan / diefstal van instrumentarium zal afdekken. Reparaties aan instrumenten in bruikleen moeten altijd eerst gemeld worden aan Martijn van den Dries. Hij zal, nadat hij beoordeeld heeft of er geen nalatigheid in het spel is, een reparatie bon uitschrijven. Het defecte instrument, samen met de reparatie bon moet ingeleverd worden bij Bert-Jan Kosters, Klaproos 64, 5071GX Udenhout, (Tel: ). Bert-Jan Kosters werkt uitsluitend op afspraak zodat je je instrument over het algemeen maar een dag kwijt bent. De reparatie van een eigen instrument van een lid wordt ook betaald door de vereniging, echter: als het lidmaatschap binnen 1 jaar na reparatie opgezegd wordt dan zal het gehele of een gedeelte van het bedrag terugbetaald dienen te worden. Wordt het lidmaatschap in het tweede jaar na reparatie beëindigd, dan dient 2/3 deel,en in het derde jaar na reparatie 1/3 deel terugbetaald te worden aan de vereniging. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd dienen de geleende instrumenten schoon en onbeschadigd ingeleverd te worden. Inleveren kan bij Sjef van Gastel. Lessenaar en accessoires. Elk musicerend lid dat in het orkest mee speelt, moet in het bezit zijn van een lessenaar. Deze lessenaar moet zelf aangeschaft worden en blijft eigendom van het lid. Ook een eventuele instrumentenstandaard moet door het lid zelf aangeschaft worden. Mondstukken (zowel voor koperen blaasinstrumenten als voor houten blaasinstrumenten), rieten (houten blaasinstrumenten), 6

7 rietenbinders (houten blaasinstrumenten) en voorts alle onderhoudsmiddelen (kurkenvet, ventielolie, schuivenvet, wissers, e.d.) moeten eveneens door het lid zelf aangeschaft worden. Bij Zwijsen Muziek, Koningsplein , Tilburg kunnen klarinet- en saxofoonrieten per doos van 10 stuks met een korting van 30% aangeschaft worden. (Blad)muziek. Bladmuziek wordt door JHO aangeschaft. Het blijft dan ook altijd eigendom van de vereniging. Alle bladmuziek dient te worden ingeleverd bij de beheerder van de muziekbibliotheek, Rob van Ginneken, wanneer daarom wordt gevraagd. Bladmuziek dient te worden bewaard in een nette zwarte map die door JHO aan elk nieuw lid verstrekt wordt. Website. Op de website van de Jeugdharmonie (www.jhorpheus.nl) is informatie te vinden over de vereniging. Daarnaast bevat het handige informatie voor nieuwe leden. Voor leden bevat het, het huishoudelijk reglement en een agenda waarin alle optredens met tijd worden aangegeven. Leden kunnen zelf stukken of foto s aandragen voor op de website. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de webmaster: Joris van den Dries Nieuwsbrief. Met regelmaat verstuurt de secretaris, Maartje Wolf, een zg. Nieuwsbrief met actuele informatie over de vereniging naar alle leden en de ouders van de (minderjarige) leden. Graag deze Nieuwsbrief goed lezen en belangrijke data (optredens e.d.) in de eigen agenda noteren! Voorspeelavond. Aan het einde van het verenigingsjaar wordt er een zg. Voorspeelavond georganiseerd. Alle leden (zowel de leden die les hebben aan factorium als de leden die geen les hebben) brengen hier een muziekstuk(je) naar keuze ten gehore. Dit mag zowel individueel als in groeps- / ensembleverband. Doel hiervan is om eventuele podiumangst te overwinnen en de muzikale vorderingen te laten horen aan dirigent en toehoorders. Op deze slotavond van het seizoen worden ook de eventueel behaalde diploma s van Factorium Tilburg uitgereikt. Deze avond staat open voor publiek! In 2014 zal deze voorspeelavond op dinsdag 8 juli plaatsvinden. Vakanties. JHO volgt het vakantieschema van Factorium Tilburg. Tijdens de vakanties vinden er geen repetities plaats. Voor het verenigingsjaar zijn de volgende vakanties gepland: Herfstvakantie: 14 oktober t/m 19 oktober (geen repetitie op 15 oktober) Kerstvakantie: 23 december t/m 4 januari (geen repetities op 24 december en op 31 december) Carnavalsvakantie: 3 maart t/m 8 maart (geen repetitie op 4 maart) Meivakantie: 26 april t/m 10 mei (geen repetities op 29 april en op 6 mei) Zomervakantie: vanaf 14 juli

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015 INHOUD Welkom 3 Lid worden? 3 Orkesten, opleiding en doorstroming 4 Orkesten 4 Opleiding 4 Doorstroming 5 Voorspelen 5 Solistenconcours 5 Repetities en optredens 7 Repetitielokaal 7 Sectierepetities en

Nadere informatie

Huisregels lidmaatschap Crescendo

Huisregels lidmaatschap Crescendo Huisregels lidmaatschap Crescendo Wij zijn heel blij dat jij/u of uw zoon/dochter lid wil worden van muziekvereniging Crescendo Voorthuizen! Voor de duidelijkheid even een aantal voorwaarden waaraan wij

Nadere informatie

MUZIEKOPLEIDING 2014

MUZIEKOPLEIDING 2014 MUZIEKOPLEIDING 2014 Algemene informatie 2. Algemene voorwaarden 4. Tarieven 6. 1 Algemene Informatie Muziekopleidingen Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton,

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 DEFINITIES... 2 2 CONTRIBUTIE... 3 3 INSTRUMENTARIUM... 3 4 VERZEKERING... 3 5 UNIFORM... 4 5.1 UNIFORM MUZIKANTEN...

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST Fanfare Les Montagnards www.lesmontagnards.nl Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van Fanfare Les Montagnards. Het

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan 2016-2021 harmonie st Franciscus Inleiding: Gezien de waarborging voor de toekomst van onze muziekvereniging, is het noodzakelijk om een jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Inhoudsopgave MUZIEK MAAK JEZELF... 3 Werving:... 3 Opgeven/Aanmelding:... 3 Eerste les:... 3 Verloop MMJZ-lessen:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Versie zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 27-11-2013 Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum 1 VOORWOORD Overal waar mensen samenwerken bestaan of ontstaan regels.

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl INFOBOEKJE Muziekvereniging O.Z.O.D. Opgericht 3 januari 1898 Ingeschreven K.v.K. onder nr. 40156537 Statuten ter inzage bij de secretaris Muziekvereniging O.Z.O.D. heeft een ledenbestand van ongeveer

Nadere informatie

OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK?

OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK? M. vd Heuvel Zwarte Molenweg 16 5388 EE Nistelrode T 06-49420047 Email: opleidingen@fanfarenistelrode.nl Nistelrode, Maart 2016 OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE Fanfare St. Lambertus Nistelrode voorziet

Nadere informatie

datum: pagina: 1

datum: pagina: 1 Verder genoemd als Huishoudelijk reglement van het koor Multiple Voice te Veldhoven 1. Algemeen Multiple Voice is opgericht in 2009. De eerste repetitie is op 12 november 2009. De vereniging draagt de

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Opleidingsgids Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

Jeugdfanfare en slagwerkgroep

Jeugdfanfare en slagwerkgroep Jeugdfanfare en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 1. Inhoudsopgave 2. Voorzitter fanfare St. Nicasius 3 3. Afdeling jeugdzaken en opleiding 4 4. Dirigent jeugdorkest 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep 7 Repetitie

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen

I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van de gemeente Bergen. Het doet ons heel veel plezier dat je bij

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum

Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum Versie zoals voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering van april 2011 Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum VOORWOORD Overal waar mensen samenwerken bestaan of ontstaan regels.

Nadere informatie

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen STATUTEN Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging draagt de naam: Gospelkoor Eternal Joy 2. Het gospelkoor werd op

Nadere informatie

Samen leren Samen spelen Met elkaar en van elkaar leren

Samen leren Samen spelen Met elkaar en van elkaar leren Samen leren Samen spelen Met elkaar en van elkaar leren Blazersklas: Alternatief voor muziekonderwijs Samen leren spelen is met elkaar leren en van elkaar leren Spelenderwijs leren Goed voor sociale en

Nadere informatie

17 september 2010. Ouderavond

17 september 2010. Ouderavond 17 september 2010 Ouderavond Harmonie Sint Servaes Statiefoto Harmonie Sint Servaes 18 juli 2010 Aanleiding Leden inspraak via Algemene Ledenvergadering d Ouders van leden welkom Aanleiding Ouders van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de vereniging Harmonie St. Caecilia te Best zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 maart 1996.

Huishoudelijk Reglement van de vereniging Harmonie St. Caecilia te Best zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 maart 1996. Huishoudelijk Reglement van de vereniging Harmonie St. Caecilia te Best zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 maart 1996. Art. 1 HHR: Aspirant leden en leerlingen 1.1 Onder leden wordt in

Nadere informatie

Welkom bij Prins Hendrik (PH)

Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen

Nadere informatie

Inleiding. Aanmelding

Inleiding. Aanmelding Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal zaken. Een en ander is waarschijnlijk al kort met u besproken

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 18-09-2015 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorwoord

Algemene informatie. Voorwoord Ledenboekje 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Voorwoord... 3 Waar gaan we voor?... 3 Geschiedenis... 3 Groot Orkest... 4 Middenorkest... 4 Opstaporkest... 5 Contributie en lesgeld... 5 Inschrijving,

Nadere informatie

Inleiding Evertine Abbink Karin Rheiter Wim Koster Speerpunten

Inleiding Evertine Abbink Karin Rheiter Wim Koster Speerpunten Inleiding Welkom bij Harmonie Tarcisius!!! Om je als nieuw lid een beetje vertrouwd te maken met het reilen en zeilen van de harmonie, is dit informatieboekje samengesteld. Bij dit boekje krijg je ook

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM Algemeen Artikel 1 De vereniging is bij notariële akte opgericht op 4 november 1925 onder de naam Christelijke Muziekvereniging Oranje

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behorende bij de statuten van de Hillegomse Harmonie Kapel Historie De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en is daarmee één van de oudste of misschien wel

Nadere informatie

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes Informatieboekje Harmonie Sint Servaes 2014-2015 1. Voorwoord Beste belangstellende, beste lid, Dit informatieboekje is voor twee doelgroepen bedoeld. Enerzijds om aspirantleden en hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 4-9-2017 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement - 0 - Datum: 16 april 2009 Doelstelling Huishoudelijk Reglement Met dit huishoudelijk reglement willen we de taken en verantwoordelijkheden van zowel het bestuur, de commissieleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Informatieboekje (Bewaar dit bij je lesboek) Inhoudsopgave Welkom blz 3 Info blz 4 Fanfare St. Willibrordus blz 5 Fanfare / Slagwerkgroep blz

Nadere informatie

Crescendo Opleidingshuis

Crescendo Opleidingshuis Crescendo Opleidingshuis Muziek maken begint met goed muziekonderwijs 25 November 2010 Agenda Deel 1: Aanleiding Deel 2: Opleidingshuis Crescendo Deel 3: Individueel muziekonderwijs verandert Deel 4: Ambitie

Nadere informatie

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten.

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten. INFORMATIEGIDS Voorwoord Deze informatiegids is bedoeld voor leden, leerlingen en zij die meer willen weten over Muziekvereniging Concordia. Onze vereniging bestaat al sinds 1898. Er is toen voor de passende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 1. Oorsprong, vorm, doel en middelen: HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Interkerkelijk Gospelkoor Outside Interkerkelijk Gospelkoor Outside is opgestart vanuit het Kerkcentrum De Drieklank in Almere

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

Organisatie Harmonie St. David heeft een jeugdorkest, jeugddrumband, harmonieorkest en drumband.

Organisatie Harmonie St. David heeft een jeugdorkest, jeugddrumband, harmonieorkest en drumband. Algemene Informatie Harmonie St. David Voerendaal (versie 1-1-2015) Deze informatie geeft een overzicht van diverse algemene zaken binnen Harmonie St. David en is bedoeld voor alle leden, in het bijzonder

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Harmonievereniging Barendrecht

Harmonievereniging Barendrecht Harmonievereniging Barendrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Algemeen De Statuten van Harmonievereniging Barendrecht hierna te noemen de vereniging zoals voor het laatst vastgesteld in de Algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Jeugdorkest en slagwerkgroep

Jeugdorkest en slagwerkgroep Jeugdorkest en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 Inhoudsopgave 1. Van het bestuur... 3 2. Afdeling Jeugdzaken en Opleiding... 4 3. Programma... 5 4. Dirigent jeugdorkest... 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep...

Nadere informatie

Muziekvereniging Crescendo Muiden

Muziekvereniging Crescendo Muiden Muziekvereniging Crescendo Muiden Informatieboekje Uitgave: januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Het doel van de Vereniging... 3 Het Verenigingsgebouw... 4 Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Algemeen Huishoudelijk Reglement Het Oisterwijks levensliederenkoor de Molenzangers gevestigd in Oisterwijk. Het koor staat sinds 18 augustus 2010 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Modelovereenkomst dirigenten van koren en/of orkesten

Modelovereenkomst dirigenten van koren en/of orkesten Modelovereenkomst dirigenten van koren en/of orkesten Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor zelfstandig ondernemers verdwenen. Dit heeft gevolgen voor een koor als hun dirigent

Nadere informatie

MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN ALGEMENE INFORMATIE. Muziekvereniging Vicinia is officieel opgericht op 11 januari 1988. Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30

Nadere informatie

Muziekvereniging Crescendo Muiden

Muziekvereniging Crescendo Muiden Muziekvereniging Crescendo Muiden Informatieboekje Uitgave: april 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Het doel van de Vereniging... 3 Het Verenigingsgebouw... 4 Het bestuur... 5 Lidmaatschap...

Nadere informatie

Opleidingengids

Opleidingengids Opleidingengids 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Blokfluitlessen... 6 2.1 Aanschaf/gebruik instrument... 6 2.2 Lessen... 7 2.3 Lesgeld... 7 2.4 Toelating/aanmelden... 7 2.5 Doorstromen naar een

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Meer Dance & Events Hoofddorp

ALGEMENE VOORWAARDEN. Meer Dance & Events Hoofddorp ALGEMENE VOORWAARDEN Meer Dance & Events Hoofddorp Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Aanmelding... 2 3. Proefles... 2 4. Lesgeld... 3 5. Betalingswijze... 3 6. Korting op zorgpremie Zorg en Zekerheid... 3 7.

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd. Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014

Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd. Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014 Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014 Inhoudsopgave 1 Doelstelling... 4 2 Beleidsvoornemens... 5 2.1 Motiveren van leden... 5 2.2

Nadere informatie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Toekomstvisie Koninklijke Fanfare Accelerando 1 1. Werven van leerlingen Werven van leerlingen is een taak voor de leerlingencommissie. Deze tracht

Nadere informatie

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging.

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging. HIPPISCHE SPORTVERENIGING DE BLAUWE STEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 01.01.2011 Vereniging: 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de vereniging met goedkeuring van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE Artikel: De Vereniging Gemengd Koor Spijkenisse vindt haar grondslag in de Statuten. Het Subkoor In Between is een onderdeel van het Gemengd Koor Spijkenisse

Nadere informatie

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk INFORMATIEBOEKJE LEDEN O&U en LEERLINGEN SMO 20160127 Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk Stichting Muziekopleiding O&U Beek en Donk INLEIDING... 4 DE VERENIGING OEFENING & UITSPANNING

Nadere informatie

Informatieboekje / huishoudelijk reglement

Informatieboekje / huishoudelijk reglement Informatieboekje / huishoudelijk reglement Harmonie en Drumband Sint Caecilia Volkel. Opgericht 6 december 1909 Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Inhoudsopgave. 01. Inleiding... 3 02. Bestuur...

Nadere informatie

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Malletband Vrij en Blij Hierden Informatiegids Voorwoord Kunst Muziek maken is mooi en geeft je veel plezier. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om er je beroep

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Muziekvereniging AMDG Wehl

INFORMATIEBOEKJE. Muziekvereniging AMDG Wehl INFORMATIEBOEKJE Muziekvereniging AMDG Wehl 8 e uitgave, mei 2015 Voorwoord Voor je ligt het informatieboekje van muziekvereniging AMDG Het is bedoeld om leden en nieuwe leden enig inzicht te geven wat

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

Koninklijk Erkende. Harmonie Concordia Margraten INFORMATIEGIDS OPLEIDING

Koninklijk Erkende. Harmonie Concordia Margraten INFORMATIEGIDS OPLEIDING Koninklijk Erkende Harmonie Concordia Margraten INFORMATIEGIDS OPLEIDING Juni 2013 Inleiding Plezier hebben in muziek maken vinden wij belangrijk. Maar met plezier bij onze muziekvereniging zijn is misschien

Nadere informatie

Voorwaarden ONS PSV (PDF) ALGEMEEN

Voorwaarden ONS PSV (PDF) ALGEMEEN Voorwaarden ONS PSV (PDF) ALGEMEEN 1. Definities In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: de club betekent PSV NV; het stadion betekent het Philips Stadion aan Frederiklaan 10 te

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

New Voices, een koor waar woorden gaan leven!

New Voices, een koor waar woorden gaan leven! New Voices, een koor waar woorden gaan leven! New Voices is in 2004 opgericht. Beginnen in een regio waar al veel koren reeds langere tijd hun bestaan hebben, is een uitdaging. Als koor moet je dan wel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MUZIEKVERENIGING VOLHARDING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MUZIEKVERENIGING VOLHARDING Harmonieorkest Huissen-Zand HUISHOUDELIJK REGLEMENT MUZIEKVERENIGING VOLHARDING 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MUZIEKVERENIGING VOLHARDING INHOUDSOPGAVE 2 3 INLEIDING 4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT NAAM ZETEL EN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Vrijwilligers De Nieuwe Muziekschool bedankt voor jullie bijdrage

Vrijwilligers De Nieuwe Muziekschool bedankt voor jullie bijdrage Juni 2011, jaargang 15 Einde cursusjaar Het lesjaar zit er al weer bijna op! Dat betekent dat veel leerlingen een keuze gaan maken hoe en of zij volgend jaar willen doorgaan met muziekles. Wanneer een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Juli Informatiegids

Juli Informatiegids Juli 2011 Informatiegids Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorstellen... 4 De missie... 4 De visie... 4 Fanfare... 4 Slagwerkgroep... 5 Niet muzikale activiteiten... 5 Lid worden... 6 Opgeven... 6 Traject

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

R.K. Harmonie St.Caecilia Bavel Huishoudelijk Reglement

R.K. Harmonie St.Caecilia Bavel Huishoudelijk Reglement R.K. Harmonie St.Caecilia Bavel Huishoudelijk Reglement I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van statuten, zijn daarmee bedoeld de statuten van de vereniging, zoals deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Muziekvereniging Semper Crescendo te Nieuw-Vossemeer

Huishoudelijk reglement. Muziekvereniging Semper Crescendo te Nieuw-Vossemeer Huishoudelijk reglement Muziekvereniging Semper Crescendo te Nieuw-Vossemeer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling van de vereniging... 4 Lidmaatschap... 5 Hoe kan ik lid worden?... 5 Soorten lidmaatschap...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie