EADV, de partner in diabeteszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EADV, de partner in diabeteszorg"

Transcriptie

1 Beleidsplan EADV EADV, de partner in diabeteszorg

2 Inhoudsopgave Inleiding Missie en visie van EADV Ontwikkelingen in de diabeteszorg Strategische keuzes en doelstellingen van EADV Belangenbehartiging Beroepsinhoudelijke professionaliteit Dienstverlening Slagvaardige vereniging

3 Inleiding De diabetesverpleegkundige vervult al lange tijd met succes een belangrijke regierol in de zorgverlening van diabetespatiënten in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. De brede inzet van de praktijkondersteuner 1 in de eerste lijn is de laatste jaren succesvol gebleken. Sinds 2006 zet EADV zich actief in voor de praktijkondersteuner met aandachtsgebied diabetes. Binnen EADV weten deze professionals elkaar te vinden, kennen elkaars specifieke expertise en weten van elkaar gebruik te maken ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige zorg. De zorgvraag zal de komende jaren echter veranderen. Dit heeft niet alleen te maken met een groeiend aantal patiënten met diabetes (RIVM) 2 maar ook met de huidige financiële situatie in Nederland die betaalbare zorg vereist. Tevens zal door de veranderende maatschappelijke visie op zorg (van genezen en verplegen naar voorkomen en beperken ) 3 de aard en mogelijk de setting van de zorgverlening veranderen. Van patiënten wordt meer verantwoordelijkheid en eigen regie verwacht. Van alle zorgverleners en dus ook van diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners wordt de komende jaren meer kwaliteit, doelmatigheid, transparantie en rendement in termen van gezondheid verwacht. Thema`s als Preventie, Zelfmanagement en Kostenbeheersing zullen daarom de komende jaren het speelveld van de (diabetes)zorg in toenemende mate gaan bepalen. Met betrekking tot deze thema`s ziet EADV (nog steeds) een belangrijke regierol weggelegd voor haar leden waarbij de profilering van deze rol belangrijker wordt. In de beleidsperiode was de profilering van de EADV-diabetesverpleegkundige en EADVpraktijkondersteuner als belangrijk aandachtspunt opgenomen. In het komende beleidsplan zal daar nog sterker de nadruk op liggen. Onder beroepsgroep wordt in dit beleidsplan verstaan alle diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. EADV-leden betreffen alle (gewone) verenigingsleden 4 en EADVdiabetesverpleegkundigen/ EADV-praktijkondersteuners zijn degenen die ingeschreven staan in het EADV-Kwaliteitsregister. Als theoretisch kader voor de structuur van het beleid is gebruik gemaakt van het zogenaamde propellermodel vanuit het verenigingsmanagement 5. Dit model gaat ervanuit dat een succesvolle vereniging opereert op drie speelvelden, ofwel drie kritische succesfactoren. Deze drie kritische succesfactoren zijn dynamisch en afhankelijk van elkaar. Zij zijn als het ware de bladen van een propeller die de beroepsgroep voortstuwen EADV verstaat onder een praktijkondersteuner: een professional met een voltooide (post-)hbo-opleiding POH. - stofwisselingsziekten-en-immuniteitsstoornissen/diabetes-mellitus/ Discussienota Raad van Volksgezondheid en Zorg, Den Haag, april 2010 De gewone EADV-leden zijn de diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners zoals in de statuten omschreven Het propellermodel is in 1999 ontwikkeld door ir. drs. P. Tack c.s. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 2

4 De drie propellerbladen (het behartigen van de belangen van de leden als groep, het organiseren en ontwikkelen van de beroepsgroep en het ontwikkelen van individuele diensten en voordelen ten behoeve van de leden) worden aangedreven door de as, zijnde de verenigingsstructuur en organisatie. Belangenbehartiging Vereniging Ordenen van de beroepsgroep Individuele dienstverlening Het beleidsplan is ontwikkeld in samenwerking met de leden die actief zijn in onze regiobesturen, expertisegroepen en commissies. Input hiervoor is verzameld via werkbijeenkomsten en schriftelijke commentaarrondes. Een grotere groep leden is betrokken bij de ontwikkeling middels ledenraadpleging tijdens de algemene ledenvergaderingen en de regiobijeenkomsten. In hoofdstuk 1 wordt de missie en visie van EADV besproken. Vervolgens komen in hoofdstuk 2 de ontwikkelingen in diabeteszorg en de trends die voor EADV relevant zijn aan bod. De strategische keuzes en doelstellingen tenslotte worden in hoofdstuk 3 uitgewerkt. De komende vier jaar wordt op basis van dit meerjarig beleidsplan en actieplan jaarlijks een begroting opgesteld aan de hand van de geplande acties. De evaluatie vindt jaarlijks plaats in november. 1. Missie en visie van EADV EADV is sinds 1986 de beroepsvereniging voor diabetesverpleegkundigen. Vanaf 2006 zet EADV zich ook actief in voor de praktijkondersteuners met aandachtsgebied diabetes mellitus. Sinds 2012 kunnen praktijkondersteuners ook (gewoon) lid worden van EADV. Een beroepsvereniging is belangrijk voor professionals ten behoeve van hun professionalisering en positionering. Terwijl de missie tot op heden nog altijd actueel is, verandert de visie geleidelijk ten gevolge van verdere professionalisering van de leden en de ontwikkelingen die zich aandienen in de omgeving. Deze ontwikkelingen leiden op dit moment tot een herpositionering van alle betrokkenen bij de diabeteszorg. Denk bijvoorbeeld aan de bepalende rol die de zorgverzekeraar de laatste jaren heeft ingenomen. Een krachtige profilering van de EADV-diabetesverpleegkundige/ - praktijkondersteuner in het diabetesveld is meer dan ooit belangrijk. De missie en visie van EADV verwoordt, samengevat, de toegevoegde waarde van de EADVdiabetesverpleegkundige / -praktijkondersteuner, en is de basis van het beleid voor de komende jaren. Missie EADV is dé beroepsorganisatie voor diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners met het aandachtsgebied diabetes en is een platform voor alle professionals betrokken bij de diabeteszorg. Visie De EADV-diabetesverpleegkundige/ -praktijkondersteuner is bij uitstek de professional die vanuit zijn/haar centrale positie in het diabeteskernteam een regierol vervult in de zorgverlening aan mensen 3

5 met diabetes mellitus en is een gesprekspartner voor stakeholders en beleidsmakers in de zorg. Dat betekent dat de EADV-diabetesverpleegkundige/-praktijkondersteuner: inhoudelijke verpleegkundige diabeteszorgverlening levert conform kwaliteitseisen van EADV, geborgd in een erkend kwaliteitsregister, kwalitatief hoogwaardige zorg levert die gebaseerd is op de NDF-Zorgstandaard en andere erkende richtlijnen, de diabetespatiënt centraal stelt. De EADV-diabetesverpleegkundige/-praktijkondersteuner levert niet alleen complexe zorg maar is ook in toenemende mate de coach van de patiënt bij de ondersteuning in preventie en zelfmanagement, centraal is gepositioneerd, bijvoorbeeld in het multidisciplinaire team (2 e lijn) en zorggroep (1 e lijn) of anders binnen de keten en daarmee een belangrijke gesprekspartner voor zorgverzekeraars en werkgevers ten behoeve van transparante en doelmatige zorg. Het beleid van de beroepsorganisatie EADV is dan ook gericht op de ondersteuning van haar leden in het vervullen van deze rol. 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg De (diabetes)zorg is sterk in verandering. Dit raakt direct de inhoud en uitoefening van het beroep van de diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner en zijn/haar positie in het diabetesveld. Basis van het beleidsplan zijn diverse trends waar de diabeteszorg de komende jaren mee te maken krijgt. EADV was betrokken bij het tot stand komen van het boek Diagnose diabetes , waarin 17 trends zijn benoemd. De trends die met name voor de EADV-leden relevant zijn, vormen het uitgangspunt voor de strategische keuzes en de doelstellingen in dit nieuwe beleidsplan. De volgende te verwachten trends in de (diabetes)zorg zijn in het EADV-beleidsplan expliciet meegenomen: Meer zelfmanagement. Naar verwachting zal het aantal mensen met diabetes de komende jaren fors toenemen, terwijl de kosten van de zorg moeten worden teruggedrongen. Van patiënten wordt meer verantwoordelijkheid en eigen regie verwacht. Voor het EADV-lid betekent dit een meer coachende rol. Meer aandacht voor leefstijl. Voorkomen van ziekte wordt een speerpunt in het overheidsbeleid. Concreet betekent dit dat de focus zal komen te liggen op gezonde leefstijl en dit vraagt dat het EADV-lid zich inzet als leefstijlcoach. Individuele zorgvraag: Steeds meer patiënten hebben complexe zorg nodig. De consument van nu heeft verschillende behoeften en dat komt ook tot uitdrukking in de vraag naar meer individueel gerichte zorg. Het EADV-lid zal aan die individuele vragen moeten gaan voldoen en zorg op maat gaan leveren. Herinrichting van de zorg. Om de kosten te beheersen is er een tendens naar herinrichting van de zorg. Marktwerking wordt gestimuleerd, verzakelijking neemt toe. De zorgverzekeraars spelen daarin een belangrijke rol. Meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn en de tweede lijn behandelt vooral de complexe patiënten. Van het EADV-lid zal verwacht worden proactief mee te denken over de inhoudelijke invulling van deze herinrichting, maar ook invulling te geven aan de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn en/of een andere setting in de keten. 6 Ph. J. Idenburg, M. van Schaik, I. de Weerdt, Diagnose diabetes 2025, Over de toekomst van de Nederlandse diabeteszorg, Nederlandse Diabetes Federatie

6 Er is een toenemende vraag van consumenten en verplichting door zorgverzekeraars naar transparantie in de kwaliteit van de zorgverlening. De zorgconsument maakt een keuze op basis van vergelijking en wil de beste kwaliteit. Het EADV-lid zal daarom ook haar kwaliteiten en die van het diabeteskernteam waarin zij werkt duidelijker moeten kunnen profileren. Digitalisering. De digitale mogelijkheden zullen de komende jaren toenemen. In de zorgsector gaat het hierbij om informatie, communicatie en datasystemen. Zorgverleners zullen gebruik maken van digitale hulpmiddelen om met patiënt te kunnen communiceren, online dossiers en zorg op afstand via digitale systemen (apps, sociale media). De relatie tussen patiënt en zorgverlener gaat daarmee veranderen en dat vraagt ook van het EADV-lid aanpassing. 3. Strategische keuzes en doelstellingen van EADV Het uitgangspunt voor EADV is dat kwalitatief goede diabeteszorg afhankelijk is van de (EADV-) diabetesverpleegkundige/ -praktijkondersteuner die zich onderscheidt van de algemene verpleegkundige resp. praktijkondersteuner vanwege zijn/haar specifieke expertise. EADV wil haar leden de juiste middelen aanreiken om zijn of haar praktijkvoering op transparante en doelmatige wijze uit te voeren. Op basis van de missie en visie van EADV (hoofdstuk 1) en de trends die relevant zijn voor de EADV-leden (hoofdstuk 2) heeft EADV voor de beleidsperiode strategische keuzes gemaakt op de onderdelen van het propellermodel : - belangenbehartiging, - beroepsinhoudelijke professionaliteit, - dienstverlening ten behoeve van de dagelijkse praktijk en - de structuur en organisatie van de vereniging. 1. Belangenbehartiging Strategische keuze: EADV is gesprekspartner van werkgevers, zorgverzekeraars en (NDF-) partners over de inzet van de EADV-diabetesverpleegkundige en EADVpraktijkondersteuner binnen de diabeteszorg. De actuele ontwikkelingen in de zorg leiden naar een herpositionering van alle betrokkenen bij de diabeteszorg. De zorgverzekeraars nemen een dominantere rol in, van de patiënt wordt meer eigen verantwoordelijkheid en regie verwacht en de zorgverleners dienen meer vraaggerichte en doelmatige zorg te leveren die bovendien voor iedereen transparant is. Het standpunt van EADV is dat de EADVdiabetesverpleegkundige als specialist een centrale rol inneemt in het diabetesteam, zowel in de eerste- als de tweedelijn en de EADV-praktijkondersteuner met aandachtsgebied diabetes een centrale rol inneemt in de huisartsenpraktijk of zorggroepen met betrekking tot preventie en nietcomplexe diabeteszorg. Om deze centrale rol te benutten en te borgen is een krachtige positionering en profilering van de EADV-diabetesverpleegkundige en -praktijkondersteuner meer dan ooit noodzakelijk. Hier is een taak weggelegd voor zowel de vereniging als de individuele leden in hun eigen praktijksetting. Doelstellingen EADV is gesprekspartner van werkgevers en zorgverzekeraars over de bijdrage van de EADV-diabetesverpleegkundige/-praktijkondersteuner aan de effectiviteit, kwaliteit en kostenbeheersing. 5

7 EADV is volwaardige gesprekspartner van de NDF-partners op het gebied van zowel complexe diabeteszorg als preventie en zelfmanagement bij alle patiënten met diabetes mellitus. Het EADV-Kwaliteitsregister is voor werkgevers en ziektekostenverzekeraars een keurmerk voor het verlenen van goede diabeteszorg. 2. Beroepsinhoudelijke professionaliteit Strategische keuze: EADV streeft ernaar dat diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners zich inschrijven in het EADV-kwaliteitsregister. De verplichting van transparantie over de kennis en kunde van de zorgverlener stijgt. De patiënt wil de kwaliteit van de zorgverlening kunnen vergelijken om zo voor de beste zorgverlener te kunnen kiezen. In de komende jaren zal de medicatievoorschrijfbevoegdheid voor diabetesverpleegkundigen geïmplementeerd worden. Daarmee wordt de plaats van de diabetesverpleegkundige in het diabeteskernteam weliswaar steviger verankerd, maar zal het des te meer nodig zijn om het vak goed bij te houden. EADV blijft zich daarom richten op de kwaliteitsontwikkeling en -bewaking van inhoudelijke verpleegkundige zorgverlening rondom mensen met diabetes mellitus. Inschrijving in het EADV- Kwaliteitsregister is een belangrijk criterium dat de EADV-diabetesverpleegkundige/- praktijkondersteuner kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg levert. Het EADV-Kwaliteitsregister ontwikkelt zich daarmee tot een keurmerk. Doelstellingen Het EADV-Kwaliteitsregister is voor de diabetesverpleegkundige en praktijkondersteuner een keurmerk voor professionaliteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het aantal inschrijvingen in het EADV-Kwaliteitsregister neemt jaarlijks toe met minimaal 5%. Registratie en herregistratie in het EADV-Kwaliteitsregister is mogelijk door voldoende hoogwaardig aanbod van EADV-geaccrediteerde scholingen die aansluiten op het Beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige. 3. Dienstverlening Strategische keuze: EADV wil dat haar leden de meerwaarde van hun lidmaatschap voor de dagelijkse praktijkvoering en hun professionele ontwikkeling ervaren. Als de diabetesverpleegkundige/praktijkondersteuner zich als professional wil (blijven) positioneren en profileren heeft hij of zij daar de nodige kennis en middelen voor nodig. EADV ziet het als haar taak om de individuele diabetesverpleegkundige/praktijkondersteuner daarin te ondersteunen. Dit doet zij door het (laten) ontwikkelen van diensten en producten ten behoeve van de dagelijkse praktijk, het creëren van mogelijkheden om met collega s te netwerken en het verstrekken van EADV-standpunten en up-to-date informatie via de daartoe geëigende kanalen. Doelstellingen EADV biedt haar leden exclusieve diensten en producten aan om zorg op maat binnen hun dagelijkse praktijk aan te bieden. 6

8 EADV biedt haar leden met het organiseren van bijeenkomsten en met het aanbieden van diverse moderne communicatiemiddelen een regionaal en landelijk netwerk waar kennis en ervaring uitgewisseld kan worden. 4. Slagvaardige vereniging Strategische keuze: EADV blijft een slagvaardige en toekomstbestendige vereniging met een beleidsvoerend bestuur, ondersteund door vrijwilligers en een professioneel bureau. Verenigingen hebben bestaansrecht vanwege hun leden. Juist als collectief is het mogelijk om de belangen van de hele groep te behartigen, een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen en hulpmiddelen te ontwikkelen waar men in de praktijk mee aan de slag kan. EADV opereert in een veld waarin ook andere verenigingen zich met diabeteszorg bezighouden. Daarnaast wordt overal in de zorg en bezuinigd. Ook bij de sponsoren van EADV zijn er minder mogelijkheden tot financiële ondersteuning van EADV-projecten. In de loop van de jaren heeft EADV een sterke bestuursstructuur opgebouwd, ondersteund door een professioneel bureau en een grote groep van actieve leden. Daarmee is de basis gelegd voor een sterke vereniging. Stilstaan is achteruitgang, daarom moet EADV juist blijven werken aan een steviger positie die de continuïteit nog voor jaren waarborgt. Doelstellingen: EADV heeft een financieel gezonde basis, zonder in belangrijke mate afhankelijk te zijn van gelden van derden, met dien verstande dat niet meer dan 20% van de baten afhankelijk is van structurele sponsorgelden. Groei van het aantal leden van de vereniging. EADV heeft een toekomstbestendige positie in het diabetesveld door de samenwerking met andere (beroeps-)organisaties. 7

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Geachte heer/mevrouw, Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie voor de herregistratie van de titelgeregistreerde Diabetesverpleegkundige EADV. De uitgebreide informatie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN SPV 2011 2014. Toekomstbestendige SPV

STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN SPV 2011 2014. Toekomstbestendige SPV Vastgesteld ALV 26 5 2011 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN SPV 2011 2014 Toekomstbestendige SPV Inleiding Dit strategisch beleidsplan is het koersgevend document voor de afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Missie en Visie 4 Hoofdstuk 2 Organisatie afdeling 5 Hoofdstuk 3 Doelen en activiteiten 6 a) Oprichten van werkgroepen

Nadere informatie

de randvoorwaarden voor goede diabeteszorg in Nederland

de randvoorwaarden voor goede diabeteszorg in Nederland Inleiding de randvoorwaarden voor goede diabeteszorg in Nederland Diabetes mellitus is meer dan een aandoening met hoge bloedsuikers. Deze aandoening en dan met name diabetes mellitus type (DM) heeft alle

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Werkplan 2015. Vooruit op de ingezette weg

Werkplan 2015. Vooruit op de ingezette weg Stichting Diabetes and Nutrition Organization Werkplan 2015 Vooruit op de ingezette weg Houten, januari 2015 DNO -p/a de Molen 93, 3995 AW Houten dno@nvdietist.nl Inhoudsopgave: Inleiding Activiteiten:

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Een nieuw netwerk: de NVGzP Peter van Drunen en Paul Soons Utrecht, 26 april 2012

Een nieuw netwerk: de NVGzP Peter van Drunen en Paul Soons Utrecht, 26 april 2012 Een nieuw netwerk: de NVGzP Peter van Drunen en Paul Soons Utrecht, 26 april 2012 23 april 2012: initiatiefgroep 20 september 2012: oprichting 12 november 2012: ledenwerving Inmiddels: Meer dan 550 leden

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag vereniging EADV 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag vereniging EADV 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag vereniging EADV 2014 Voorwoord EADV is de beroepsorganisatie voor diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners met het aandachtsgebied diabetes en is een platform voor

Nadere informatie

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening AMBITIE & VISIE Dienstverlening Inhoud 1 Gemeente Brummen in de toekomst... 3 2 Ambitie gemeente Brummen... 4 3 Visie gemeente Brummen... 5 3.1 Visie op de toekomst... 5 3.2 Positionering gemeente Brummen...

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Meerjarig Strategisch Beleidsplan V&VN D&N 2014-2019 maart 2014. Meerjarig Strategisch Beleidsplan V&VN Dialyse en Nefrologie 2014-2019

Meerjarig Strategisch Beleidsplan V&VN D&N 2014-2019 maart 2014. Meerjarig Strategisch Beleidsplan V&VN Dialyse en Nefrologie 2014-2019 Meerjarig Strategisch Beleidsplan V&VN Dialyse en Nefrologie 2014-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Waar staat V&VN Dialyse en Nefrologie voor? 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

OVN meerjarig beleidsplan

OVN meerjarig beleidsplan OVN meerjarig beleidsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Pagina 5 Pagina 7 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 14 Pagina 16 Pagina 18 Inleiding door de voorzitter Optometrie in Nederland OVN zorg voor optometrie Thema

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van!

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 2016 2019 De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren

Nadere informatie

Werkplan 2016. Kennis delen maakt ons groter

Werkplan 2016. Kennis delen maakt ons groter Werkplan 2016 Kennis delen maakt ons groter Den Haag, april 2016 DNO -p/a de Molen 93, 3995 AW Houten dno@nvdietist.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Activiteiten... 4 1. Werkgroepen DNO... 4 Diabetes Type

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname

Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013 2016 Samen sterker, beter en stappen vooruit! Augustus 2013 Bestuur Somo Welzijn 2 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 2018 Optometrie in de basis Samen onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen

Beleidsplan 2016 2018 Optometrie in de basis Samen onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen Beleidsplan 2016 2018 Optometrie in de basis Samen onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen de optometrist kijkt verder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 5 3. Trends en ontwikkelingen... 6

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Ontwikkelingen St. Anna Zorgroep

Ontwikkelingen St. Anna Zorgroep Ontwikkelingen St. Anna Zorgroep Ontwikkelingen St. Anna Zorggroep Strategisch beleidsplan 2013-2015 Programmalijnen Speerpunten 2014 Strategisch beleidsplan 2013-2015 Snelle ontwikkelingen (samenwerking,

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

BRANCHEORGANISATIE PUBLIEKE VEILIGHEID MISSIE & VISIE 2010 2013. Missie & Visie 2010 2013 definitieve versie Door Advies!

BRANCHEORGANISATIE PUBLIEKE VEILIGHEID MISSIE & VISIE 2010 2013. Missie & Visie 2010 2013 definitieve versie Door Advies! BRANCHEORGANISATIE PUBLIEKE VEILIGHEID MISSIE & VISIE 2010 2013 Missie & Visie 2010 2013 definitieve versie Door Advies! - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING & LEESWIJZER AANLEIDING TOT DE BOPV EN OPBOUW VAN DE

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Strategisch plan NVvP

Strategisch plan NVvP Strategisch plan NVvP 2017-2022 Inleiding Doel In de zomer van 2016 heeft het bestuur van de NVvP besloten om de toekomstvisie 2012-2017 te vervangen en aan te passen voor de komende periode van 2017 2022.

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg

Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg Aanleiding Uit de jarenlange dagelijkse contacten met mensen met epilepsie op het kantoor van de EVN, tijdens activiteiten voor mensen met epilepsie in het land, in gesprekken

Nadere informatie

Rondetafeldiscussie 12-12-12 Dag van de Ondervoeding

Rondetafeldiscussie 12-12-12 Dag van de Ondervoeding Rondetafeldiscussie 12-12-12 Dag van de Ondervoeding Aanwezig: Kelly Duin, Christina van Duuren, Anja Evers, Ellen van der Heijden, Miranda Lassche, Marjon van der Looij, Marieke van der Plas, Ricky van

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

NVTG beleid Presentatie Regio Oost, 18 janauri2017 Gert Ligtenberg Piet Visser (i.v.m. verhindering Gert)

NVTG beleid Presentatie Regio Oost, 18 janauri2017 Gert Ligtenberg Piet Visser (i.v.m. verhindering Gert) NVTG beleid 2020 NVTG beleid 2020 Presentatie Regio Oost, 18 janauri2017 Gert Ligtenberg Piet Visser (i.v.m. verhindering Gert) NVTG beleid 2020 NVTG is op weg naar 2020 Besluiten `zijn genomen op ALV

Nadere informatie

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG Stappenplan voor het werken overeenkomstig de Wet BIG EADV, uitgave januari 2006 Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen Postbus 3009, 3502 GA Utrecht Tel. 030 2918910 Fax 030 2918915 E-mail info@eadv.nl

Nadere informatie

Diabeteshulpmiddelen Standpunt EADV

Diabeteshulpmiddelen Standpunt EADV Diabeteshulpmiddelen Standpunt EADV Achtergrond Diverse zorgverzekeraars hebben veranderingen van het inkoopbeleid van diabeteshulpmiddelen aangekondigd. In 2014 zullen alle grote zorgverzekeraars opnieuw

Nadere informatie

Missie (uitgebreide versie)

Missie (uitgebreide versie) Missie (uitgebreide versie) De PSFS zijn psychosomatisch fysiotherapeuten in de regio Stedendriehoek die staan voor optimale psychosomatisch fysiotherapeutische zorg en voor duidelijkheid en bekendheid

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

1. RELATIE MET BEROEPSGENOTEN

1. RELATIE MET BEROEPSGENOTEN 1. RELATIE MET BEROEPSGENOTEN De kennis en ervaring van de collega vakgenoten kunnen goed van pas komen bij het tot stand komen van een advies, maar het onderhouden van deze relatie is geen gemakkelijke

Nadere informatie

Wat kan Ergotherapie bieden?

Wat kan Ergotherapie bieden? Wat kan Ergotherapie bieden? Een productboek en een adviesrapport ter profilering van de vakgroep Ergotherapie. Advies rapport Eelco Beer Karin van Panhuis Jeanie Koop-van Rijn (seniorbegeleider) Juni

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Tekst Bestuur Vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Samen voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hoe Firevaned werkt aan de relevantie en reputatie van hulpmiddelen

Samen voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hoe Firevaned werkt aan de relevantie en reputatie van hulpmiddelen Samen voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid Of Hoe Firevaned werkt aan de relevantie en reputatie van hulpmiddelen Jaarplan 2016 2 1. Inleiding Bijna 500.000 Nederlanders zijn dagelijks aangewezen op

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

deel het gevoel CONVERSATION MAP: een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten had echt uit te maken van

deel het gevoel CONVERSATION MAP: een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten had echt uit te maken van CONVERSATION MAP: een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten Ik had echt het gevoel deel uit te maken van het leerproces. Ontworpen door In samenwerking met Gesponsord

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland antroposofische zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

Voorwoord. Andrea Gnoth. Voorzitter Diabetes and Nutrition Organization Januari 2014

Voorwoord. Andrea Gnoth. Voorzitter Diabetes and Nutrition Organization Januari 2014 BELEIDSPLAN 2014-2016 Voorwoord De Stichting Diabetes and Nutrition Organization (DNO) is in 1997 opgericht als organisatie van en voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in diabetes. Sinds 2002

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN 19 september 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de

Nadere informatie

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling Activiteitenplan NVSPV 2003-2006 BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling 1. Investeren in de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Nr Activiteit Toelichting Contactpersoon

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Professional of niet? Nelleke Rietveld

Professional of niet? Nelleke Rietveld Professional of niet? Nelleke Rietveld Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige? Professionalisering wat is dat eigenlijk? Professionalisering houdt in dat je je als beroepsgroep duidelijk onderscheidt

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015 Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 015 versie: 3-3-015 Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden In het Kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen

Nadere informatie