VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 22 april 2015 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3) Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken... 2 Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen REGISTER

2 - 2 - GUY VANHENGEL, COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, ONDERWIJS, VORMING EN STUDENTENZAKEN Vraag nr.1 van 24 oktober 2014 van mevrouw Brigitte Grouwels Onderwijs: Lessen in andere talen in de secundaire scholen in Brussel Het Nederlandstalig onderwijs biedt mogelijkheden om lessen in andere talen te geven. Dit is voor de leerlingen in Brussel een unieke kans, een nieuwe uitdaging voor de scholen. Hoeveel Nederlandstalige scholen in Brussel hebben gekozen om lessen aan te bieden in een andere taal? Over welke scholen gaat het? Welke talen worden aangeboden? Welke vakken worden in andere talen gegeven? Hoe wordt het lessenrooster georganiseerd? Per trimester? Voor het ganse schooljaar? Antwoord In het Bestuursakkoord geeft het College van de VGC duidelijk weer dat meertaligheid in het Nederlandstalig onderwijs een speerpunt in het beleid is. In de voorbije beleidsperiodes en in de huidige wordt de kwaliteitsondersteuning van het basisonderwijs structureel uitgebouwd op het vlak van taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid en omgaan met diversiteit. Deze werking wordt verankerd binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Een complexe en diverse realiteit vereist een diverse aanpak. Er is niet zoiets als één model dat werkt in alle scholen en alle contexten. De doelstelling om alle Brusselse leerlingen meertalig te laten opgroeien zal een combinatie vereisen van moedertaal-ondersteuning, krachtig taalvaardigheidsonderwijs Nederlands, vormen van vroeg en laat taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs, Content and Language Integrated Learning (CLIL), taalstimulering buiten de school(m)uren, enz. Dit is de uitdaging voor onze scholen: een flexibel en divers beleid ontwikkelen in functie van meertalig opgroeien en opvoeden. Het OCB zoekt op dit moment concreet uit op welke wijze ze de Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen ondersteunen bij het uitwerken en implementeren van een CLIL-aanbod en/of andere methodieken. Er is op dit ogenblik één Brusselse Nederlandstalige secundaire school die CLIL aanbiedt. Het gaat om het Meertalig Atheneum Woluwe, te Sint-Pieters-Woluwe. Deze school profileert zich expliciet als een school die meertalig onderwijs aanbiedt en hiervan een speerpunt heeft gemaakt, naast het aanbod CLIL uit zich dit ook in hun talenonderwijs. Het Meertalig Atheneum Woluwe biedt een aantal vakken aan in het Frans, andere in het Engels. In het lessenrooster over de leerjaren heen is het CLIL-aanbod als volgt ingepast. Het gaat om een vast traject dat het hele jaar door wordt aangeboden, waarbij men reeds start vanaf de eerste graad. Naargelang de gekozen studierichting verschilt ook het CLIL-aanbod. De vakken aardrijkskunde, muzikale opvoeding, wiskunde, wetenschappelijk werk, chemie/fysica, en seminarie worden al dan niet deels als CLIL georganiseerd:

3 - 3 - aardrijkskunde in het 1e tot 6e jaar FR 1u; muzikale opvoeding in het 1e jaar EN 1u; wiskunde in het 1e jaar - FR - 1u keuzevak, in het 3e jaar - FR of EN - 1u en in het 4e jaar EN - 1u; wetenschappelijk werk in het 2 e jaar - EN - 2u (voor keuze moderne talen reeds vanaf 1 e jaar); chemie/fysica in 3e & 4e jaar - 1u EN en in het 5e & 6e jaar EN - 1u; seminarie in het 5e & 6e jaar FR&EN&DU - 1u (academische vaardigheden, diverse thema s voordrachten in FR, EN, DU). Het curriculum is terug te vinden op hun website (www.atheneumwoluwe.be) Vraag nr.2 van 4 november 2014 van de heer Bruno De Lille Onderwijs: Vzw Time-Out Brussel In het regeerakkoord van de VGC wordt vermeld dat de werking van vzw Time Out zal verdergezet worden. Collegevoorzitter Guy Vanhengel onderzoekt bovendien een aantal pistes om de samenwerking met de welzijnspartners te verhogen. Hoeveel jongeren maakten sinds de oprichting van de vzw gebruik van de dienstverlening van vzw Time Out? Wat is de verhouding jongens / meisjes? Wat is de leeftijd van de geholpen kinderen? Op welke manier worden de jongeren doorverwezen? Hoe zijn de resultaten op korte en op iets langere termijn? Met welke welzijnsorganisaties wordt nu reeds samengewerkt? Antwoord In september 2014 zette de nieuwe vzw Time-Out Brussel de time-out projecten verder die sinds 2006 door het Projectencentrum Don Bosco vzw werden aangeboden en de projecten extra-time die samen met Groep-Intro Brussel vzw werden opgebouwd. Samen met het huisvesten van deze vzw op de Leo II-site in Sint-Jans-Molenbeek, wil de VGC met deze bundeling de initiatieven versterken en professionaliseren. In de Raad van Bestuur van de vzw zijn de onderwijsnetten, de respectievelijke CLB s (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en Groep Intro Brussel vzw vertegenwoordigd. Het is de bedoeling om deze Raad van Bestuur in een volgende fase uit te breiden met vertegenwoordigers uit de betrokken welzijnsorganisaties. Gebaseerd op de cijfers die vanaf het schooljaar tot en met het schooljaar werden verzameld, deden in totaal 822 individuele jongeren en 54 klasgroepen een beroep op de projecten die nu onder vzw Time-Out Brussel vallen. Het gaat hierbij om 363 time-out trajecten, 434 jongeren die via een jongerencoach op school werden begeleid en 25 jongeren die nog specifieke intensievere begeleiding binnen het project extra-time kregen. Er vonden sinds schooljaar ook 35 klasgesprekken en 19 herstelgerichte (groeps)gesprekken plaats.

4 - 4 - De verhouding jongens/meisjes is nagenoeg niet veranderd: 70% jongens en 30% meisjes. De leeftijd van de geholpen jongeren varieert tussen 13 en 20 jaar. 40% komt uit de eerste graad SO, 50% komt uit de tweede graad SO en 10% uit de derde graad SO. De jongeren die een time-out traject volgen, allen uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs, worden door een CLB-medewerker aangemeld bij het Meldpunt Schoolexterne Interventies dat voor Vlaams-Brabant en Brussel een rol opneemt als dispatcher. Na invullen van een vertrouwelijk online aanmelddocument wordt bekeken wat het beste traject zou zijn dat voorhanden is in het Brussels aanbod, vzw Time-Out Brussel of Netwerk Leerrecht. Indien een time-out traject raadzaam wordt geacht, wordt eerst een rondetafelgesprek georganiseerd met jongere, aanmelder en hulpverleners om de beste hulp te zoeken alvorens een traject kan worden opgestart. Het dossier wordt overgemaakt aan vzw Time-Out Brussel indien een traject binnen hun aanbod is aangewezen. Ook voor herstelgerichte interventies en gesprekken en voor klasgesprekken wordt zo goed als altijd door een CLB-medewerker aangemeld. Scholen kunnen ook zelf een klasgesprek aanvragen, maar meestal is er wel een CLB-medewerker betrokken bij de vraag. De jongerencoaches die op de scholen zelf aan de slag zijn, zijn steeds rechtstreeks aanspreekbaar door de jongeren op hun school zodat hun hulp zeer laagdrempelig is voor elke jongere van de school. Wat betreft de korte termijneffecten, kon voor de schooljaren tot en met het merendeel van de leerlingen die een time-out volgden, opnieuw instromen in het onderwijs, hoewel een deel van hen na het afwerken van het schooljaar, het daaropvolgende jaar in een andere school inschrijft. Het team van vzw Time-Out Brussel reflecteert, evalueert en stuurt permanent bij. Voor het schooljaar werden er verbeteringen aangebracht in de wijze waarop de trajecten flexibeler kunnen worden afgestemd op de noden van iedere jongere, er werd ingezet op het versterken van de connectie tussen school en de context van de jongere tijdens het traject, er werd geëvalueerd hoe het team samenwerkt in functie van de begeleidingen, de communicatie naar CLB s en scholen toe werd geoptimaliseerd en de nazorg werd verder op punt gesteld. Gezien het succes van jongerencoaches zijn scholen steeds meer vragende partij voor een interventie. Daarnaast werkt vzw Time-Out Brussel momenteel een nazorgaanbod, dat na de trajecten wordt aangeboden, vraaggestuurd. In functie van de zoektocht naar zinvolle dagbestedingen op maat van de jongeren is er een samenwerking met Netwerk Leerrecht. Ook werkt vzw Time-Out Brussel samen met het Meldpunt Schoolexterne Interventies die vanuit Netwerk Leerrecht werd geïnitieerd. In de time-out projecten zelf worden Jes vzw en de vzw Alba betrokken, rond specifieke thematieken tijdens de trajecten. Indien opportuun, worden de hulpverleners die voor het inschakelen van vzw Time-Out Brussel reeds met de jongeren werken, opgenomen in het traject. Op dit ogenblik wordt het opnemen van die opdracht met Netwerk Leerrecht op een structurele manier, verder uitgediept, waarbij een proces naar de inbedding van de trajecten die Netwerk Leerrecht aanbiedt in de overkoepelende werking van vzw Time-Out Brussel wordt voorbereid. Netwerk Leerrecht wordt reeds betrokken bij de verdere uitwerking van de totaalaanpak en -visie van vzw Time-Out Brussel.

5 - 5 - Vraag nr.3 van 23 januari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Probleem van de spoorloze kinderen omwille van het registratiesysteem van de Franse Gemeenschap Eind vorig jaar berichtte het LOP over het feit dat er voor bijna leerlingen geen plaats was in het Nederlandstalig onderwijs. Hoewel het mogelijk is dat velen van hen een plaats vonden in het Franstalig onderwijs is Brussel, zouden er volgens het LOP ook veel schoolplichtige kinderen thuis zitten. We stellen vast dat we het gewoon niet weten. We weten niet hoeveel kinderen er thuis zitten, terwijl ze eigenlijk op school moeten zijn. Dit komt doordat de Franse Gemeenschap gebruik maakt van het systeem Siel, dat niet werkt met een centraal aanmeld- en inschrijfsysteem. Dit in tegenstelling tot het Discimus-systeem dat de Vlaamse Gemeenschap gebruikt. Tijdens de plenaire vergadering van 7 november 2014 verklaarde de collegevoorzitter dat het wachten was tot december 2014 alvorens men de gegevens van Siel en Discimus met elkaar zou kunnen kruisen. We zijn inmiddels januari 2015, dus ik vermoed dat deze cijfers intussen met elkaar vergeleken zijn. Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, verklaarde op 7 november 2014 dat uit navraag bij het LOP bleek dat er bij de VGC gesprekken zouden plaatsvinden om een opvolgingsprocedure te starten, in samenwerking met het LOP. Daarbij zouden ouders die geen plaats vonden voor hun kind in een door hen gekozen school in Brussel, gecontacteerd worden. Dit met als doel na te gaan wat er met deze leerlingen is gebeurd na hun weigering bij het Nederlandstalig onderwijs (Vl.P., antwoord op vraag nr. 97 van 7 november 2014). Hoeveel leerlingen zijn noch bij een school van de Franse Gemeenschap, noch bij een school van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven? Zijn er cijfers bekend van hoeveel van deze leerlingen in een Europese school in Brussel zijn terechtgekomen? Of hoeveel van deze leerlingen thuisonderwijs krijgen? Als de exacte cijfers bekend zijn, welke acties zullen er dan ondernomen worden t.a.v. spijbelaars? Antwoord In België geldt een leerplicht voor kinderen 6 tot 18 jaar. Alhoewel de meeste kinderen voldoen aan de leerplicht door naar school te gaan, bestaat er geen schoolplicht. Het afdwingen van de leerplicht is een bevoegdheid van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De controle op de leerplicht in Brussel gebeurt door een gemeenschappelijke cel, bestaande uit ambtenaren van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De cel rapporteert jaarlijks aan de respectieve ministers van Onderwijs. Voor het lopende schooljaar zijn leerplichtdossiers in behandeling, waarbij nog moet bepaald worden of de kinderen effectief aan de leerplicht voldoen of niet. De gegevens van Discimus en Siel worden, wat het leerplichtonderwijs betreft, al met elkaar vergeleken en dat zonder problemen het is overigens de Franse Gemeenschap die telkens de startbestanden opmaakt die de Vlaamse Gemeenschap dan gebruikt ter verificatie.

6 - 6 - De gegevensuitwisseling nodig om na te gaan waar kleuters al dan niet naar school gaan, aangezien zij niet leerplichtig zijn, is een andere zaak. De Vlaamse en Franse Gemeenschap werken op dit ogeblik aan een bijkomend samenwerkingsprotocol, met de bedoeling om op basis van correcte cijfers een beeld te krijgen van waar niet-leerplichtige kinderen, die zich wensen in te schrijven in het kleuteronderwijs in Brussel en zich daartoe aanmelden, werkelijk terechtkomen. Er werd intussen een werkgroep opgericht waarin de administraties vertegenwoordigd zijn. Zij buigen zich over de technische uitwerking, welke gegevensuitwisseling is mogelijk en wanneer in het schooljaar? De Franse Gemeenschap mag dan wel (nog) geen centraal aanmeldsysteem hebben, zij weten uiteraard ook welke kinderen in hun kleuterklassen zitten. Het is de ambitie van de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de VGC die hier een faciliterende en ondersteunende rol opneemt, ten behoeve van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om tegen volgend schooljaar ook gegevensuitwisseling te doen van niet-leerplichtige kinderen, die werden aangemeld. De collegevoorzitter verwijst naar het debat volgend op de interpellatie in de plenaire vergadering van de Raad van de VGC op 30 januari Spijbelaars zijn leerlingen die zijn ingeschreven in het onderwijs, erkend door de Gemeenschap, maar les- of praktijktijd verzuimen, zonder geldige reden. Wanneer de leerling niet is ingeschreven in een school of onderwijsinstelling en geen huisonderwijs geniet, spreekt men van een absoluut schoolverzuim. Het zijn deze leerlingen die worden opgevolgd door de gemeenschappelijke cel. Voor de laatste stand van zaken wordt verwezen naar de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald naar de website van AgODi, de schriftelijke vragen in het Vlaams Parlement en het rapport Wie is er niet als de schoolbel rinkelt? Evaluatie p.71. Vraag nr.4 van 4 februari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Organisatie van de verplichte taalscreening en eventuele taaltrajecten of taalbaden Een goede kennis van de onderwijstaal is essentieel opdat leerlingen met een goed gevolg de onderwijsactiviteiten kunnen volgen. In het kader van het verhogen van de kansen van alle leerlingen is en blijft het maximaal inzetten op de kennis van de onderwijstaal een belangrijke opdracht voor elke school. Sinds 1 september 2014 moeten scholen voor elke leerling die instroomt in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, een verplichte screening van het taalniveau van de onderwijstaal uitvoeren. Dat kan gaan over leerlingen die doorstromen uit het (gewoon of buitengewoon) kleuteronderwijs naar het gewoon lager onderwijs, maar ook over kinderen die op latere leeftijd instromen in het gewoon lager onderwijs. Deze screening moet de beginsituatie van de leerling in kaart brengen en wordt gevolgd door een aan de leerling aangepast traject. Voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen, is er een taalbad van maximaal één jaar mogelijk.

7 - 7 - De school mag zelf kiezen welk instrument ze gebruikt voor deze taalscreening. Met de toolkit breed evalueren taalvaardigheid Nederlands, die in opdracht van de overheid werd aangemaakt door het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Steunpunt Diversiteit en Leren, kunnen de scholen een betrouwbaar en valide instrument kiezen. In hoeveel gewone Nederlandstalige basisscholen in Brussel is deze taalscreening gebeurd? Bij hoeveel leerlingen is deze taalscreening gebeurd? Voor hoeveel leerlingen werd er een aangepast taaltraject voorzien? Hoeveel leerlingen volgen een taalbad van maximaal één jaar? Hoeveel scholen organiseren deze taalbaden individueel? Hoeveel scholen organiseren deze taalbaden gezamenlijk? Hoe gaat zo een taalscreening in concreto in zijn werk? Welk screeningsinstrument wordt het vaakst gebruikt? Antwoord Alle Nederlandstalige lagere scholen zijn verplicht om het taalniveau van de leerlingen te screenen, dus ook de Brusselse scholen. De scholen doen zelf de taalscreening met een gevalideerd en genormeerd instrument dat door de school zelf gekozen wordt. Deze moeten het taalvaardigheidsniveau Nederlands bepalen van alle leerlingen die instromen in het lager onderwijs. In aantallen gaat het over: * 120 hoofdscholen (met in het totaal 132 vestigingsplaatsen) die lager onderwijs aanbieden; * leerlingen in het eerste leerjaar (zittenblijvers niet meegerekend) en de neveninstromers. Een taalscreening gebeurt klassikaal waarna de resultaten geïnterpreteerd worden door de leerkrachten. Ze zijn bedoeld om de leraren een accurate beginsituatie van hun leerlingen te geven. De resultaten zijn niet bedoeld om een algemeen beeld te schetsen van het basisonderwijs en, gezien het gebruik van verschillende testen, ook niet geschikt om te aggregeren. De scholen kunnen kiezen tussen verschillende instrumenten, in functie van wat zij het meest geschikt vinden. De meeste scholen gebruiken SALTO en in mindere mate TAL(K), alsook andere testen. SALTO is ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een screeningsinstrument specifiek gericht op leerlingen die in het eerste leerjaar starten. De VGC beschikt niet over cijfers van het aantal leerlingen in een taaltraject of een taalbad. Iedere school bepaalt zelf de ondersteuning die geboden wordt aan haar leerlingen in functie van de behaalde resultaten.

8 - 8 - Vraag nr.5 van 4 februari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Ziekteverzuim bij leerkrachten Op maandag 2 februari 2015 lazen we in Het Nieuwsblad dat steeds meer oudere leerkrachten genekt worden door een burn-out. Dat blijkt uit het meest recente jaarrapport Ziekteverzuim van het Vlaamse Onderwijspersoneel. Niet alleen bij de oudere leerkrachten, maar bij alle leerkrachten, zijn psychosociale oorzaken met voorsprong de belangrijkste reden voor hun afwezigheid door ziekte. Bij de oudere leerkrachten is het probleem echter het grootst. Leerkrachten tussen 56 jaar en 65 jaar zijn gemiddeld 8,91% van hun werkdagen ziek. Dat is bijna 1 op de 10 werkdagen dat een oudere leerkracht ziek thuis blijft. 46% van die ziektedagen, of bijna de helft daarvan, zijn te wijten aan psychische aandoeningen. Uit de cijfers over het ziekteverzuimpercentage in de Vlaamse centrumsteden en Brussel, blijkt dat Brussel in 3 categorieën (mannen in basisonderwijs, mannen in secundair onderwijs en vrouwen in secundair onderwijs) onder het gemiddelde scoren. In Brussel zou dus enkel het ziekteverzuim bij vrouwen in het basisonderwijs hoger liggen dan het gemiddelde. Verder bevat dit jaarrapport geen specifieke cijfers over Brussel. Hoeveel leerkrachten in Brussel in het Nederlandstalig onderwijs bevinden zich in de leeftijdscategorie tussen 56 en 65 jaar? Kent de collegevoorzitter de precieze cijfers over het ziekteverzuim in Brussel per leeftijdscategorie? (-26 jaar, 26 tot 35 jaar, 36 tot 45 jaar, 46 tot 55 jaar en 56 tot 65 jaar) Kent de collegevoorzitter de precieze cijfers over het ziekteverzuim in Brussel bij leerkrachten uit de verschillende onderwijsnetten? (GO!, Vrij Onderwijs en Gemeentelijk Onderwijs) Is de meest voorkomende oorzaak voor afwezigheid van leerkrachten wegens ziekte ook in Brussel van psychosociale aard? Antwoord Het jaarrapport Ziekteverzuim van het Vlaams onderwijspersoneel waar mevrouw Dhaene in haar vraag naar verwijst, wordt grotendeels opgemaakt door Mensura. Dit is de arbeidsgeneeskundige dienst waar de Vlaamse Gemeenschap mee samenwerkt voor haar onderwijspersoneel. Mensura beheert de gegevens waarop het rapport Ziekteverzuim van het Vlaams Onderwijspersoneel is gebaseerd. De inhoudelijke informatie voor het rapport wordt onfhankelijk verwerkt. Mensura heeft geen afzonderlijke gegevens van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Vlaamse Gemeenschap vraagt dat de gegevens van Vlaams-Brabant en van het Brussels hoofdstedelijk gewest samengeteld worden voor het opmaken van de tabellen. Er zijn in het rapport enkel cijfers voor Brussel te vinden in het kader van het ziekteverzuim-percentage in de Vlaamse centrumsteden en Brussel.

9 - 9 - Binnen het Brussels Hoofdstedleijk Gewest werkten op 1oktober personeelsleden van 56 jaar of ouder in een Nederlandstalige basisschool en 330 in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Psychosociale oorzaken zijn volgens het rapport met voorsprong de belangrijkste reden voor afwezigheid door ziekte bij leerkrachten. Hoewel er geen precieze gegevens voor het Brussels hoofdstedelijk gewest gekend zijn, is er geen reden om aan te nemen dat de conclusie voor het Brussels hoofdstedelijk gewest verschillend zou zijn. Vraag nr.6 van 4 februari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Nederlandstalig onderwijs in Brussel Hoeveel leerlingen waren er ingeschreven in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel tijdens het schooljaar ? Hoeveel leerlingen zijn er ingeschreven in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel tijdens het huidige schooljaar ( )? Hoeveel leerlingen zaten er tijdens het schooljaar in volgende onderwijsvormen: A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs E. Deeltijds kunstonderwijs F. Buitengewoon basisonderwijs G. Buitengewoon secundair onderwijs Hoeveel leerlingen zitten er tijdens het huidige schooljaar in de volgende onderwijsvormen: A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs E. Deeltijds kunstonderwijs F. Buitengewoon basisonderwijs G. Buitengewoon secundair onderwijs Hoeveel leerlingen zijn er per onderwijsnet? A. GO! B. Gemeentelijk Onderwijs C. Vrij Onderwijs Hoeveel leerlingen mochten na afloop van het schooljaar niet overgaan naar het volgende jaar? Kan de collegevoorzitter een overzicht geven van het aantal zittenblijvers per bovenvermelde onderwijsvorm? A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs

10 E. Deeltijds kunstonderwijs F. Buitengewoon basisonderwijs G. Buitengewoon secundair onderwijs Hoeveel leerlingen hebben tijdens het schooljaar de school verlaten zonder een diploma te hebben behaald? Kan een overzicht worden gegeven per secundaire onderwijsvorm? A. Algemeen secundair onderwijs B. Technisch secundair onderwijs C. Beroeps secundair onderwijs Wat is het gemiddeld aantal leerlingen per klas in het basisonderwijs? Hoeveel leerlingen krijgen begeleiding van een GON-leerkracht? Kan een overzicht worden gegeven per onderwijsvorm? A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs Hoeveel spijbelaars waren er tijdens het schooljaar ? Hoeveel spijbelaars zijn gesanctioneerd? Hoeveel spijbelende leerlingen hebben begeleiding gekregen van het CLB? Hoeveel leerlingen hebben deze begeleiding geweigerd? Bij hoeveel leerlingen heeft de politie een spijbelcontract opgesteld met de ouders en het kind? Bij hoeveel leerlingen werd dit spijbelcontract niet nageleefd, en werd er dus een PV opgesteld? Bij hoeveel leerlingen werd hun dossier doorgestuurd naar het ministerie van Onderwijs en Vorming? Hoeveel leerkrachten zijn er in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Hoeveel leerkrachten gaven tijdens het schooljaar nog les in Brussel, en tijdens het huidige schooljaar ( ) niet meer? Hoeveel leerkrachten waren er gemiddeld tekort gedurende het vorige schooljaar ( )? Hoeveel leerkrachten waren er tekort bij het begin van dit schooljaar ( )? Hoeveel percent van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is woonachtig in Brussel?

11 Hoeveel Nederlandstalige leerkrachten geven als native speaker les Nederlands in een Franstalige school? En omgekeerd, hoeveel Franstalige leerkrachten geven als native speaker les Frans in een Nederlandstalige school? Dit in navolging van het akkoord gesloten tussen de 3 gemeenschappen m.b.t. de uitwisseling van leerkrachten (07/01/2014)? Antwoord Het betreft hier een vraag over statische gegevens die openbaar zijn en beschikbaar zijn via o.m. de website van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, enz. Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan ongeveer gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben. Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating. En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat, komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor de gedetineerde. Het is ook bekend dat velen van de geradicaliseerden, waar heden veel over gediscussieerd wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan. Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle gedetineerden ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt. Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt?

12 Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren? Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen? Antwoord Aangezien de vraag meerdere beleidsdomeinen betreft, wordt een gecoördineerd antwoord gegeven. Onderwijs en Vorming Niettegenstaande de Vlaamse Gemeenschap de opheffing vraagt van de consortia voor volwassenenonderwijs en de vzw Brussels consortium volwassenenonderwijs (Brucovo), verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in de arresthuizen, in 2015 ophoudt te bestaan, blijft de gedetineerdenwerking bestaan (allicht ondergebracht bij een andere organisatie). De huidige opdracht van Brucovo bestaat uit: - coördinatie en ondersteuning van de centra volwassenenonderwijs bij het uitwerken van een onderwijsbeleid voor gedetineerden; - organisatie van het detecteren van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden; - begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden. Het onderwijsaanbod bestaat zowel uit beroepsopleiding/opleidingen in groep via gecertificeerde korte modules in samenwerking met 3 verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs en het CBE Brusselleer als uit individuele begeleiding voor gedetineerden met vragen over leren en studeren. Hieronder wordt een beknopte weergave gegeven van het groepsaanbod binnen de verschillende arresthuizen tijdens het schooljaar : Sint-Gillis: Tijdens het schooljaar werd een onderwijsaanbod Keuken, Informatica, GIMP (Photoshop), NT2, Basiscommunicatie, Conflictbeheersing en Sollicitatietraining, Lezen en Schrijven, Open Leercentrum en Leren Leren georganiseerd. In het najaar van 2013 waren er 279 aanvragen. Dat zijn er 64 minder dan in het voorgaande schooljaar. Hiervan zijn 80 gedetineerden met een opleiding gestart, 48 gedetineerden hebben het onderwijstraject beëindigd en 36 hebben een deelcertificaat behaald. In het voorjaar van 2014 waren er 204 aanvragen. De keukenopleiding werd tijdelijk opgeschort omwille van verbouwingen en de module Leren Leren werd niet herhaald. Ook de module NT2 is gestopt. 51 gedetineerden zijn gestart met een opleiding en 27 hebben een deelcertificaat behaald. Berkendael: In het najaar van 2013 werd het groepsaanbod NT1 verdergezet, met gemiddeld 5 deelnemers. Daarnaast was er een groepsaanbod Keuken, waar 9 cursisten zijn gestart van wie er 7 een certificaat behaalden. In het voorjaar van 2014 startte een nieuwe keukenopleiding. 6 cursisten startten en 3 behaalden hun certificaat.

13 Vorst: Het aanbod werd niet opnieuw gestart omdat de veiligheid van de lesgevers niet verzekerd kon worden, niet omdat er geen vraag zou zijn naar opleidingen. Er werd nog geen werk gemaakt van de digitaliseringsfase zoals vooropgesteld voor een Open Leercentrum (OLC). In het schooljaar is het volgende aanbod in Sint-Gillis voorzien: NT1, NT2, Basiscommunicatie en Conflictbeheersing, Informatica en Keukenmedewerker. In Berkendael wordt een keukenopleiding opgestart. Daarnaast wordt in beide arresthuizen ook een (Open) Leercentrum gerealiseerd. De VGC heeft vanaf het schooljaar tot , vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, bijgedragen tot de cofinanciering van een halftijdse onderwijscoördinator als aanvulling op de halftijdse onderwijscoördinator die wordt gefinancierd met de reguliere middelen van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf het schooljaar verdubbelt de Vlaamse Gemeenschap haar enveloppe en neemt ze de volledige loon- en werkingskost voor haar rekening. Daarom subsidieert de VGC deze werking niet langer. Cultuur, Jeugd en Sport De ondersteuning van een gevangenisbibliotheek is een opdracht van het SBB (Streekgericht Bibliotheekbeleid) van de VGC, opgenomen in het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC met betrekking tot de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid in het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. In datzelfde convenant staat eveneens vermeld dat de VGC jaarlijks minimaal euro moet besteden aan de uitbouw van de gevangenisbibliotheek. Begin 2002 werd een bibliotheek in de gevangenis van Sint-Gillis opgestart en ondersteund door de toenmalige Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek/Streekgericht Bibliotheekbeleid. De collectie van de bibliotheek richtte/richt zich naar de totale gevangenisbevolking en werd/wordt druk bezocht. De dagelijkse werking van de bibliotheek was in handen van 2 penitentiaire beambten samen met een aantal gedetineerden. 12 jaar later is de collectie van de gevangenisbibliotheek uitgegroeid tot ongeveer materialen (boeken, CD s, DVD s) aangeboden in meerdere talen o.a. Albanees, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks,... De gevangenisbibliotheek beschikt ook over een zeer ruime stripcollectie. Als gevolg van structurele hervormingen zowel binnen de gevangenismuren als buiten de gevangenismuren was het noodzakelijk een nieuwe ondersteuningsstructuur uit te tekenen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie/SBB ondersteunt het bibliotheeksysteem van de gevangenisbibliotheek, verzorgt de helpdesk voor deze bibliotheek en staat tevens in voor het collectiebudget. De financiële inbreng van de VGC ter zake: euro eenmalig voor integratie in BruNO-netwerk (conversie, licenties, configuratie) (begroting 2014); euro recurrent jaarlijst (onderhoud licenties) (begroting 2015); euro jaarlijks collectiebudget (begroting 2015); euro: subsidie aan de gemeente Sint-Gillis (voor hun filiaalwerking in de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis) (begroting 2015)

14 Belangrijk te vermelden is dat de VGC (SBB) de voorbije jaren heeft ingestaan voor de jaarlijkse aankoop van de collectie alsook de invoer van de nieuwe materialen in de catalogus. Tevens werd gezorgd voor de ondersteuning en de conversie van het verouderde bibliotheeksysteem naar het huidige bibliotheeksysteem (voor jaar 2015). Vanuit de sportdienst van de VGC wordt ondersteuning aangeboden inzak het sportaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis, en dit in samenwerking met de gevangenis, de Vlaamse Gemeenschap, De Rode Antraciet vzw en de Vlaamse Gemeenschap. De VGC-sportdienst contracteert en vergoedt de sportlesgevers en begeleiders voor het fitnessaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis en voorziet ook in de aankoop van klein sportmateriaal. In november 2014 werd het fitness-aanbod uitgebreid van 4u/week op 2 dagen naar 12u/week op 4 dagen. Dit betekent een uitbreiding van de fitnessbegeleiding (onder VGClesgevercontract) 188 uren in 2014, naar 440 in Met deze uitbreiding bereikt het fitnessaanbod 10% van de gedetineerden. In overleg met de gevangenisdirectie van Sint-Gillis en de sportfunctionaris van de vzw Rode Antraciet (deze vzw werkt aan de bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden) wordt bekeken om in 2015 een aanbod buitensport te voorzien. Welzijn, Gezondheid en Gezin De VGC ondersteunt vanuit dit beleidsdomein, op dit ogenblik, geen concrete projecten in de Brusselse gevangenissen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt immers een specifieke opdracht inzake het ondersteunen van gedetineerden en hun naastbestaanden (Justitieel Welzijnswerk) in de 3 Brusselse gevangenissen toegekend aan CAW Brussel. Het CAW coördineert de trajecten en leidt de cliënten (Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden) toe naar het aanbod van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Brucovo, de VDAB Daarnaast begeleidt het CAW ook naastbestaanden van gedetineerden. In 2014 volgde het CAW Brussel 397 cliënten op in de gevangenis: 120 in die van Sint-Gillis, 231 in die van Vorst en 46 in de kleinere vrouwengevangenis van Berkendael. Dit is een stijging t.o.v toen 335 gedetineerden in trajectbegeleiding bij Justitieel Welzijnswerk waren. In 2014 werd vanuit de dienst Etnisch Culturele Minderheden van de VGC wel eenmalig een projectsubsidie van euro toegekend aan de vzw De Rode Antraciet voor het project Zinneke' in de gevangenis van Sint-Gillis. Vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt in Sint-Gillis een aanbod NT2 voorzien. Binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid richt CAW Brussel zich in de Brusselse gevangenissen op Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden. Franstalige cliënten worden opgevolgd door de Franstalige en bicommunautaire diensten. Uiteraard is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen. Deze samenwerking wordt georganiseerd via het Brussels strategisch plan mbt het aanbod hulp- en dienstverlening aan justitiabelen intra-muros in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het terrein zijn er daarnaast thematische werkgroepen waarbinnen de medewerkers van de verschillende diensten en organisaties elkaar ontmoeten.

15 Tevens is er ook een actieplan voor de Vlaamse hulp- en dienstverlening. In 2013 werd het decreet inzake de organisatie van de hulp- en dienstverlening goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In Brussel werd, zoals bepaald in het betreffende decreet, een Vlaams Beleidsteam en Coördinatieteam opgericht. Het Beleidsteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse partnerorganisaties, maakte in 2013 werk van een Actieplan met daarin 19 concrete doelstellingen. De focus in Brussel ligt op: informatie-uitwisseling, afbakening van de doelgroep, noden en behoeften, bekendmaking van het aanbod en draagvlak en trajectmatig werken. Tot slot, is er vanuit de Vlaamse Gemeenschap een beleidscoördinator tewerkgesteld in de Brusselse gevangenissen. Deze bewaakt het aanbod van de Nederlandstalige diensten en onderhoudt de contacten met de gevangenisdirectie. De GGC en de Franstalige Gemeenschap hebben eveneens een beleidscoördinator.

16 PASCAL SMET, COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID Vraag nr.1 van 24 oktober 2014 van mevrouw Carla Dejonghe Cultuur: Aanvraagprocedure van cultuurwaardebonnen voor scholen, verenigingen en particulieren De hervorming van de cultuurwaardebon heeft al veel inkt doen vloeien en discussie opgeleverd. De focus lag vooral op de gevolgen voor particulieren en verenigingen. We zijn blij dat er nagedacht zal worden over hervormingen van het systeem, zeker voor de verenigingen. In die zin is het ook wel belangrijk dat de verenigingen en individuen correct geïnformeerd worden over aanvraagprocedures en dergelijke. Ook de scholen maakten in het verleden veelvuldig gebruik van de cultuurwaardebon. Zeker sinds de invoering van de maximumfactuur in het onderwijs, had de cultuurbon zijn nut verder kunnen bewijzen om leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs in aanraking te laten komen met cultuur. Dat gebeurt immers in eerste instantie via het onderwijs. Voor het onderwijs gelden echter dezelfde beperkingen als voor de verenigingen. Dit betekent dat een onderwijsinstelling per school éénmalig maximum 45 cultuurbonnen kan aanvragen. Dat is soms al niet genoeg voor alle leerlingen van één jaar. Het zorgt er ook voor dat de andere jaren het zonder moeten stellen. Gezien de focus die de VGC wil leggen op de omkadering van het Nederlandstalig onderwijs, denken we dat er, in samenspraak met de scholen, naar een beter systeem moet geëvolueerd worden waarbij we de cultuurbon maximum kunnen inzetten om jonge Brusselaars in contact te brengen met kunst en cultuur. Hoeveel particulieren vroegen er tot nog toe een Paspartoepas aan? Hoeveel daarvan werden er bedeeld/verkocht aan: a) de basisprijs b) de jongerenprijs (jongeren onder de 26 jaar) c) de reductieprijs Welk bedrag ontving de VGC tot nog toe aan aankoop van Paspartoepassen? Zijn er nog specifieke informatiecampagnes gepland gericht naar particulieren? Hoeveel scholen hebben tot nog toe gebruik gemaakt van het systeem van cultuurbonnen? Hoeveel verenigingen? Op welke manier worden de scholen en individuele leerkrachten er attent op gemaakt dat zij cultuurbonnen kunnen aanvragen voor hun leerlingen? Antwoord Voor het seizoen verandert er voor Paspartoe niets. De vrijetijdspas heeft zijn tijd nodig voor we een eerlijke analyse kunnen maken. Die komt er op het einde van dit seizoen en in overleg met gebruikers en aanbieders. Daarom kan het collegelid momenteel niet op de gedetailleerde vragen antwoorden.

17 Vraag nr.2 van 25 november 2014 van de heer René Coppens Gemeenschapscentra: Formulering van het verdraagzaamheidsprincipe in de verenigingsfiche voor aanvraag van lidmaatschap van de gemeenschapscentra Onlangs heeft de heer René Coppens een voorbeeld gezien van een verenigingsfiche voor aanvraag lidmaatschap voor een Nederlandstalig gemeenschapscentrum in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zoals vereist door de Verordening nr van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra van 29 november 2012, bevatte deze fiche de volgende clausule: De vereniging/organisatie/instelling en haar afgevaardigden onderschrijven ook het verdraagzaamheidsprincipe dat inhoudt: 1 Alle beginselen van de democratie en de grondwet na te leven en toe te passen. 2 Het samenwerkingsmodel tussen de verschillende gemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen. 3 Het harmonisch samenleven van de verschillende volkeren, rassen, culturen en godsdiensten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen bevorderen. Hoewel hij als liberaal de gedachte achter deze clausule, namelijk het verzekeren van een harmonieus samenleven in een multiculturele omgeving en het respect voor diversiteit, uiteraard sterk aanprijst, betreurt hij de bewoording van punt 3 van deze clausule. Het gebruik van de woorden volkeren, rassen en godsdiensten lijkt uit een ander tijdperk te stammen en doet vermoeden dat deze tekst al zeer oud is. Wellicht verouderd. Vandaag kan er beter gesproken worden over respect voor verschillende levensbeschouwingen, voor levenskeuzes. We hebben het ook best over een harmonieus samenlevingsmodel die discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen veroordeelt Er zijn dus talrijke meer eigentijdse formuleringen mogelijk om dezelfde gedachte weer te geven. Van wanneer dateert de huidige formulering? Is de Vlaamse Gemeenschapscommissie bereid deze formulering aan te passen om termen als ras, volk en godsdienst niet te moeten gebruiken in deze context? Antwoord De vzw s gemeenschapscentra moeten dit jaar inderdaad opnieuw worden samengesteld. Vertegenwoordigers van organisaties (verenigingen, gebruikers) kunnen deel uitmaken van de algemene vergaderingen. Daarvoor gebruiken de vzw s gemeenschapscentra aansluitingsfiches, enerzijds voor verenigingen, anderzijds voor privépersonen. Deze fiches bevatten het verdraagzaamheidsprincipe. De formulering van dit principe is letterlijk gebaseerd op de formulering in de verordening houdende de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra, zoals aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport op 23 oktober 2012 (commissie waarvan de heer René Coppens lid was) en door de Raad op 26 oktober 2012.

18 Collegelid Pascal Smet is het eens met de heer Coppens dat de formulering in punt 3 van dit principe Het harmonisch samenleven van de verschillende volkeren, rassen, culturen en godsdiensten binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest te helpen bevorderen. niet eigentijds geformuleerd is. In toekomstige verordeningen kan deze formulering zeker aangepast worden. Vraag nr.3 van 15 januari 2015 van mevrouw Cieltje Van Achter Sport: Sportaanbod van de VGC De VGC biedt heel wat sportactiviteiten aan. Mevrouw Cieltje Van Achter heeft vernomen dat de VGC 45 sportreeksen aanbiedt. Klopt dit? Hoeveel van deze sportreeksen zijn bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen? Hoeveel mensen nemen effectief aan al deze sportactiviteiten deel? Is er nog plaats over of zit men aan de maximum capaciteit? Antwoord 1. VGC-sportlessenreeksen Tijdens het seizoen organiseert de VGC-sportdienst 75 eigen sportlessenreeksen. Hiervan lopen er 50 over een heel jaar (oktober-mei) en 22 over een kortere periode. Van de 75 sportlessenreeksen zijn er 9 volzet. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aanbod per leeftijd en doelgroep, van het aantal ingeschreven deelnemers en de capaciteit van het aanbod. Aangezien een aantal lessenreeksen nog moeten opstarten zal het deelnemersaantal nog licht toenemen. Aantal sportlessenreeksen per leeftijd en doelgroep: Leeftijden en doelgroepen Aantal lessenreeksen volledig seizoen Aantal lessenreeksen korte duur 2,5-5 jarigen jarigen jarigen 6 volwassenen G-sport 3 3 Totaal 50 22

19 Aantal deelnemers en capaciteit: Leeftijden en doelgroepen Aantal deelnemers Capaciteit 2,5-5 jarigen jarigen jarigen volwassenen G-sport Totaal VGC- sportlessenreeksen in partnership met de gemeenschapscentra Naast het eigen aanbod ondersteunt de VGC-sportdienst de gemeenschapscentra voor de organisatie van sportlessenreeksen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal lessenreeksen per leeftijd, het aantal deelnemers en de capaciteit. Leeftijden en doelgroepen Aantal lessenreeksen Aantal deelnemers Capaciteit 2,5-5 jarigen jarigen jarigen volwassenen Totaal Verder worden tal van andere organisaties, zoals brede scholen, scholen, vzw Buurtsport Brussel, vzw Zonder Handen, jeugdhuizen, dienstencentra, het seniorencentrum, door de VGC -Sportdienst ondersteund voor de organisatie van een sportief vrijetijdsaanbod. Vraag nr.4 van 15 januari 2015 van mevrouw Cieltje Van Achter Gemeenschapscentra: Financiering van de gemeenschapscentra Zoals reeds door mevrouw Van Achter werd aangekondigd tijdens de bespreking van de begroting, wenst ze dat collegelid Pascal Smet een overzicht opmaakt per gemeenschapscentra van de dotaties, subsidies, eigen middelen, middelen via de gemeenten en eventuele andere middelen die de centra ontvangen. Antwoord In bijlage 1 worden de financiële resultaten per gemeenschapscentra (bijlage 1) als van het geheel van de 22 centra, (bijlage 2, voor de jaren 2006 t/m 2013 gegeven. In dat overzicht zijn zowel de uitgaven als de inkomsten weergegeven en daarmee de opbrengsten / tekorten per jaar.

20 De financiering is weergegeven op basis van de grootboekrekeningen, waarbij een onderscheid is terug te vinden tussen toelagen van de VGC, andere overheden en anderen. In de loop van 2008 werd het geco-personeel van de vzw s gemeenschapscentra overgenomen door de VGC vandaar het wegvallen van subsidies van Actiris (en tegelijkertijd de loonkosten) voor die personeelsleden. Vraag nr.5 van 15 januari 2015 van mevrouw Carla Dejonghe Sport: Mogelijkheid tot het uitgeven van een sportzakboekje voor sport Vzw De Rand gaf recent het interessante zakwoordenboekje Mijn kind wil sporten! uit voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een sportvereniging. Het woordenboekje is kleurrijk, bevat heel wat afbeeldingen en de meest courante woorden bij/in een sportvereniging. Er staat ook summiere informatie in over de plaatsen waar ze informatie vinden over de inschrijving. Een soortgelijk boekje voor/over het Nederlandstalig sportaanbod in Brussel zou nuttig kunnen zijn. Het zou bovendien ook aansluiten bij de noodzaak om het taalgebruik van Nederlandstalige initiatieven in Brussel te vereenvoudigen. We weten dat steeds meer niet-nederlandstalige ouders hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen. Maar naast de school willen veel ouders hun kinderen ook nog de mogelijkheid geven om buitenschoolse activiteiten in het Nederlands te volgen, waaronder sport. We weten ook dat daar wat administratieve verplichtingen bijhoren die soms behoorlijk moeilijk zijn om te begrijpen voor niet-nederlandskundigen. Maar ook om het kind nadien te begeleiden, komt er vaak heel wat typische woordenschat aan te pas. Het zou dan misschien ook een goed idee zijn mochten we jongeren en ouders door middel van zo n woordenboekje vertrouwd maken met de belangrijkste woorden waarmee zij geconfronteerd gaan worden (wanneer ze hun kinderen willen inschrijven) in een Nederlandstalige sportclub. Het kan voor hen bovendien een aanzet zijn om de taal zelf ook te gaan studeren. Enkele jaren geleden maakte het Huis van het Nederlands iets soortgelijks, een zakwoordenboekje voor de horeca. Het project kon toen op heel wat interesse rekenen. Welke communicatiemiddelen bestaan er momenteel al om anderstalige kinderen en hun ouders naar het Nederlandstalig sportaanbod in Brussel te leiden? Op welke manier wordt er met het Huis van het Nederlands samengewerkt op het vlak van de verspreiding van basisinformatie over sport en culturele initiatieven naar ouders van kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs? Staan er nog initiatieven op stapel om nieuwe communicatiemiddelen uit te werken voor niet- (of weinig) Nederlandskundige ouders om hen bij te staan in de zoektocht naar Nederlandstalige sportinitiatieven in Brussel?

21 Antwoord Het sportwoordenboekje van vzw De Rand werd voorbereid met veel partners, ook Brusselse partners. Het Huis van het Nederlands en de VGC-sportdienst maakten deel uit van de werkgroep en gaven op die manier ook nuttige input. De VGC-sportdienst staat mee in voor de verspreiding van het boekje onder haar doelpubliek. Er wordt ook over gecommuniceerd via de nieuwsbief sport, specifieke mailings naar sportclubs, sportinbrussel.be en de facebookpagina sport. In de sportgids (die alle info bevat van het Nederlandstalig duurzaam sportaanbod) en de vakantiegids (die alle info bevat over het sportief vakantieaanbod) wordt vooraan een Preface en Note explicative opgenomen, waarin ook naar de website sportinbrussel.be verwezen wordt. Op sportinbrussel.be wordt ook een korte Franse en Engelse uitleg gegeven over het Nederlandstalig sportaanbod. Er wordt tevens een telefoonnummer (sportofoon van de VGCsportdienst) meegegeven. De VGC krijgt heel vaak anderstalige telefoons en tracht steeds een zo goed mogelijke dienstverlening te verzorgen. In de sportgids worden ook taaliconen opgenomen. In alle communicatiekanalen wordt getracht een toegankelijke woordenschat te gebruiken. Moeilijke woorden worden vermeden. Voor een gedeelte van het jeugdaanbod wordt ook geflyerd aan de schoolpoorten (van die scholen die in de nabijheid van het aanbod liggen). Dit maakt het mogelijk dat de ouders (ook anderstalige) rechtstreeks hun vragen kunnen stellen. Niettegenstaande de vele middelen die de sportdienst hanteert om anderstalige kinderen toe te leiden, wordt wel telkens het belang van een minimum kennis van de Nederlandstalige taal aangehaald, dit in functie van veiligheid en een goed verloop van de activiteit in een omgeving met het Nederlands als omgangstaal. De publicaties van de VGC-sportdienst worden systematisch bezorgd aan het Huis van het Nederlands, die deze verder verspreidt. Elk jaar worden meer exemplaren bijgevraagd. Ook naar andere organisaties die met anderstalige groepen werken, worden de publicaties bezorgd (Bon, Buurtsport, WMKJ s, ). Hierbij worden ook goede afspraken gemaakt m.b.t. doorverwijzing. De VGC-sportdienst ijvert er voor om verder werk te maken van de taaliconen. Enerzijds om via de iconen het verwacht niveau Nederlands weer te geven (in aanvulling van de inschatting van de oefenkans Nederlands) en anderzijds om dit ook uit te werken voor het jeugdaanbod.

22 Vraag nr.6 van 23 januari 2015 van mevrouw Carla Dejonghe Gemeenschapscentra: Aanstelling van een conciërge in gemeenschapscentrum Den Dam De gemeenschapscentra zijn lokale ankerpunten voor het Nederlandstalige verenigingsleven en het lokaal gemeenschapsleven. Deze open huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor zowel verenigingen en organisaties als voor individuen. Om die reden maken lokale verenigingen vaak dankbaar gebruik van de beschikbare lokalen van de gemeenschapscentra om te vergaderen of voor andere activiteiten. Deze vinden logischerwijs meestal s avonds plaats omdat de meeste mensen overdag een job uitoefenen. Voor het openhouden van het centrum buiten de reguliere werkuren, kunnen de meeste gemeenschapscentra een beroep doen op hun conciërge. In het nieuwe gebouw van GC Den Dam, dat de deuren opende op 4 oktober 2014, werd op de bovenste verdieping alvast een appartement voorzien waar een conciërge kan wonen. Voorlopig werd er echter nog geen conciërge aangesteld. Voor de avond- en weekendactiviteiten van aangesloten lokale verenigingen zou dus momenteel een beroep gedaan worden op vrijwilligers en de personeelsleden, maar dit is geen oplossing op lange termijn. De aanvragen voor het gebruik van de lokalen door andere organisaties en privépersonen blijken systematisch geweigerd te worden, waardoor Den Dam ook inkomsten misloopt. Met andere woorden, de aanstelling van een conciërge zou Den Dam in staat stellen om een nog betere dienstverlening aan te bieden. Hebben alle gemeenschapscentra nog recht op een conciërge? Werd voor deze functie een nieuw model uitgewerkt? Welke procedure moet een gemeenschapscentrum volgen om een conciërge te kunnen aanstellen? Werd deze procedure al in gang gezet voor GC Den Dam? Wanneer zal er een conciërge aan de slag kunnen gaan? Zijn er nog andere gemeenschapscentra met een openstaande plaats voor een conciërge? Indien ja, welke gemeenschapscentra en hoe ver staat het met de invulling van deze openstaande plaatsen? Antwoord Alle gemeenschapscentra met een conciërgewoning hebben recht op een conciërge. GC De Linde en GC Ten Noey hebben geen conciërgewoning. Sinds de verkoop van Wijkhuis Carloo is ook aan GC Candelaershuys geen conciërge meer verbonden. Binnen het nieuwbouwproject van Candelaershuys wordt nog onderzocht of een conciërgewoning tot de mogelijkheden behoort. Er werd tijdens de vorige legislatuur een nieuw model uitgewerkt voor deze functie in de rechtspositieregeling van het personeel (collegebesluit van 5 december 2013 houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel art. 7). We zijn vandaag nog in overleg met Actiris over een profiel technisch assistent huisbewaarder op basis waarvan procedures kunnen opgestart worden voor de uitvoering van de beslissing van eind 2013.

23 De procedure, ook vastgelegd in het personeelsstatuut, bepaalt dat de vacature wordt bezorgd aan alle personeelsleden die in aanmerking komen, waarna een gesprek met de jury (met afvaardiging vanuit GC) volgt en een aanstellingsbesluit wordt voorgelegd aan het College. Voor GC Den Dam werd de procedure nog niet opgestart. De volgende gemeenschapscentra wachten eveneens op de opstart van de procedure: * De Markten * Elzenhof * De Kroon * De Pianofabriek * De Vaartkapoen Bij deze gemeenschapscentra hebben de vzw s een tijdelijke oplossing geregeld, waarbij de vzw een overeenkomst aanging met de persoon die de huisbewaarderstaken opneemt. Collegebesluit van 5 december 2013 houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel art. 7: 3. Titel V van deel XIII van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel wordt vervangen door wat volgt: Titel V. De technisch assistent - huisbewaarders Hoofdstuk I. De aanstelling van de technisch assistent - huisbewaarders Artikel XIII 106 Als technisch assistent - huisbewaarder wordt een personeelslid aangesteld op niveau D. Hoofdstuk II. Voordelen en rechten toegekend aan de technisch assistent - huisbewaarders Artikel XIII 107 Als vergoeding voor de taken en plichten, opgenomen in hoofdstuk III, ontvangt de technisch assistent - huisbewaarder een salaris dat wordt vastgesteld binnen de salarisschaal D 121. Het voordeel in natura omvat: kosteloze huisvesting, verwarming en verlichting, inclusief het verbruik van water, gas en elektriciteit. Het bedrag van deze voordelen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelastingen en is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Hoofdstuk III. De tijdelijke vervanging van de technisch assistent - huisbewaarder Artikel XIII Bij een vakantieverlof van ten minste één week wordt bij de vakantieaanvraag een nota gevoegd waarin de aanstelling van de eventuele plaatsvervanger voor de taken van huisbewaarder wordt voorgesteld. De aanvraag moet door de leidinggevende van de tewerk-

24 stellingsplaats minstens dertig dagen voor de aanvangsdatum van de vakantie worden ingediend bij de directie Personeel en HRM. De persoon die bij beslissing van de leidend ambtenaar de technisch assistent - huisbewaarder vervangt tijdens diens vakantieverlof van ten minste één week, wordt aangesteld met een vervangingsovereenkomst en ontvangt een salaris dat wordt vastgesteld binnen de salarisschaal D 121 a rato van de taken als huisbewaarder. 2. De persoon die in voorkomend geval de technisch assistent - huisbewaarder vervangt na zijn ontslag, wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en ontvangt een salaris dat wordt vastgesteld binnen de salarisschaal D 121. Hoofdstuk IV. De beëindiging van de functie van technisch assistent - huisbewaarder Artikel XIII De aanstelling van de technisch assistent - huisbewaarder eindigt in de gevallen voorzien door het VGC-personeelsstatuut en de arbeidswetgeving. 2. De aanstelling van de technisch assistent - huisbewaarder eindigt wanneer het College de functie van technisch assistent - huisbewaarder afschaft. 3. De beslissing tot beëindiging van de aanstelling wordt genomen door het College. De leidend ambtenaar betekent de beëindiging van de aanstelling aan de technisch assistent - huisbewaarder bij aangetekend schrijven. 4. De technisch assistent huisbewaarder beschikt, ongeacht zijn opzeggingstermijn, over een termijn van drie maanden om de hem ter beschikking gestelde woonst te verlaten. Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan ongeveer gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben. Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating. En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat, komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor de gedetineerde. Het is ook bekend dat velen van de geradicaliseerden, waar heden veel over gediscussieerd wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan.

25 Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle gedetineerden ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt. Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt? Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren? Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen? Antwoord Deze schriftelijke vraag werd gecoördineerd beantwoord door collegevoorzitter Guy Vanhengel (zie vraag 7: Bulletin van Vragen en Antwoorden Nr. 1 ( ) - p.9). Vraag nr.8 van 17 februari 2015 van mevrouw Annemie Maes Media: Het bereik van de Brusselse media De Nederlandstalige media zijn nu bijna een jaar samen ondergebracht in het Nederlandstalig- Brussels Mediaplatform. De bedoeling hiervan was onder andere om tot een groter bereik te komen. Hoewel het door methodologische problemen altijd moeilijk was om tot een volledig en betrouwbaar beeld van het bereik van de Nederlandstalige Brusselse media te komen, wil mevrouw Annemie Maes toch volgende vragen stellen: Hoe ver staat het College met het ontwikkelen van een nieuwe methodiek om de cijfers objectief te kunnen meten? Is de nulmeting reeds uitgevoerd? Hoeveel kijkers bereikt TV Brussel? Hoeveel van deze kijkers worden bereikt dankzij de uitzendingen van de VRT? Hoeveel zonder? Hoeveel kijkers worden via het internet bereikt? Hoeveel lezers bereikt Brusselnieuws.be? Hoeveel van deze lezers worden bereikt in het Brussels gewest en hoeveel daarbuiten? Hoeveel lezers bereikt Brussel Deze Week? Hoeveel abonnementen zijn er buiten Brussel? Hoeveel luisteraars bereikt FM Brussel? Hoeveel luisteraars bezoeken de website? Hoeveel van deze bezoekers komen van buiten het Brussels hoofdstedelijk gewest?

26 Antwoord Bij de opstart van de fusie van de Vlaams Brusselse media was het duidelijk dat de bestaande meetsystemen voor het bereik van media niet betrouwbaar waren voor de Vlaams-Brusselse media. In overleg met de mediapartners zouden zij aan de subsidiërende overheden voorstellen doen met betrekking tot het meten van dat bereik. In januari/februari 2015 heeft de vzw Vlaams-Brusselse Media een beperkt kwantitatief marktonderzoek laten uitvoeren door de firma P-values/Futures, bij 702 respondenten, in Brussel (Nederlandstaligen, anderstaligen) en in de Rand (Nederlandstaligen). De resultaten van die telefoonenquête was te lezen in de Vlaams Brusselse media zelf. Of dit onderzoek kan dienen als objectieve nulmeting, kan het collegelid vandaag nog niet zeggen. Daarover willen we een gesprek met de onderzoekers, met de opdrachtgevers, met Vlaams minister Gatz en met beide administraties. Er is de afgelopen jaren geen kwantitatieve meting geweest voor dit medium, tot vandaag de studie van P-values/Futures in opdracht van de VBM zelf. Zoals eerder gezegd willen we deze studie en de resultaten ervan eerst bespreken met alle betrokken actoren vooraleer er toelichting bij te geven of conclusies uit te trekken. Op één en op Canvas wordt elk weekend het weekoverzicht van tvbrussel uitgezonden. Dit programma heeft gemiddeld kijkers, verspreid over Vlaanderen. Met de zaterdaguitzending haalt tvbrussel gemiddeld kijkers. Dit is lager dan in 2013, en toe te schrijven aan het feit dat het weekoverzicht op een vroeger tijdstip uitgezonden wordt (12 uur i.p.v uur). Met de zondagochtend-uitzending haalt men iets betere cijfers dan in ( gemiddeld t.o.v in 2013). Voor brusselnieuws.be kennen we het aantal bezoekers. In welke mate die bezoekers ook lezers zijn, weten we niet. Het daggemiddelde is niet zomaar uit het softwaremeetpakket Google Analytics te halen: daarvoor moeten alle unieke cijfers voor de 365 dagen manueel opgeteld worden. Men kan wel het aantal unieke bezoekers op maandbasis meten. Voor 2014 bedraagt het maandgemiddelde unieke bezoekers. Gemiddelden per maand van 2010 tot 2014: Maandgemiddelde Unieke bezoekers In januari 2015 bedroeg dit cijfer reeds ; de stijgende lijn van de voorbije jaren zet zich dus door. Bezoekers van de websites: binnen Brussels Gewest: 69,11% buiten Brussels Gewest: 30,89%

27 Voor het printmedium zijn wel CIM bereikcijfers beschikbaar: Brussel Deze Week Print Print + Online (geen CIM-cijfers) AGENDA magazine Print Print + Online (geen CIM-cijfers) De online ontsluiting van BDW en AGENDA gebeurt pas sinds september 2010 via Issuu.com. De website/blog van AGENDA werd gelanceerd in maart Abonnementen: Distributie: Abonnementen Gratis Betalend Totaal Losse Distributie Aantal verdeelpunten Gemiddelde weekoplage Brussel Deze Week AGENDA magazine Op 1 maart waren er postabonnementen (losse distributie gebeurt enkel in het BHG): Brussel: (92,7%) Vlaanderen: (7,1%) Wallonië: 92 (0,2%) Voor het aantal luisteraars zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Voor de gegevens uit het P-values verwijzen we naar onze antwoorden bij vorige vragen. De website fmbrussel.be haalde in 2014 gemiddeld unieke bezoekers per maand, of zo n unieke bezoekers per jaar. Geografische gegevens daarover zijn niet voorhanden.

28 BIANCA DEBAETS, COLLEGELID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN GELIJKE KANSEN Vraag nr.1 van 19 december 2014 van mevrouw Khadija Zamouri Gezondheid: Opvang chronische zieken Al wie 60 à 65 jaar of ouder is en niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan terecht in een woonzorgcentrum als andere zorgformules uitgeput zijn. Maar wat met mensen die jonger zijn en lijden aan een niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijk gehandicapt zijn? Ook zij hebben soms nood aan een permanente verzorging waar de thuiszorg onvoldoende aan hun behoeften tegemoet komt. Echter, al te dikwijls komen zulke zorgbehoevenden in rust- en verzorgingstehuizen terecht die eerder geschikt zijn voor geriatrische patiënten. Nochtans hangt hun levenskwaliteit in grote mate af van de verzorging en omkadering die ze krijgen. Is er overleg tussen de verschillende actoren binnen de Cocof, de VGC en GGC om chronisch zieken of mensen met een handicap op te vangen? Hoeveel 65 ers die chronisch ziek zijn verblijven in een RVT? Hoeveel verzorgingstehuizen zijn er in het Brussels hoofdstedelijk gewest die specifiek gericht zijn op patiënten met bv. een niet-aangeboren hersenletsel? Hoeveel personen staan er op een wachtlijst om in dergelijk verzorgingstehuis opgenomen te worden? Welke maatregelen worden er genomen om tegemoet te komen aan de demografische groei en dus ook aan de toenemende behoefte aan een heschikte opvang om te levenskwaliteit van chronisch zieken te verbeteren? Antwoord Het begrip chronisch zieke is eerder een algemeen containerbegrip waaronder meerdere ziektebeelden kunnen vallen. Ook mensen met een lichamelijke handicap en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel maken hier deel van uit. Collegelid Bianca Debaets vraagt dus begrip omdat het vinden van specifieke cijfergegevens wordt bemoeilijkt. De administratie kon dan ook enkel officiële cijfers van het aantal -60 jarigen opgenomen in een woonzorgcentrum en het aantal personen erkend door het VAPH die geregistreerd staan op de Centrale Registratie van de Zorgvragen, doorgeven. Er zijn geen kruistabellen beschikbaar waar leeftijd, de diagnose en het al dan niet wonen in een woonzorgcentrum voorhanden zijn. Voor de vaststellingen werden de beschikbare cijfers dan ook geïnterpreteerd.

29 Wat betreft de samenwerking tussen de actoren binnen de Cocof, Vlaamse Gemeenschap en GGC is de VGC-administratie niet betrokken bij een eventueel structureel overleg om chronische zieke mensen of personen met een handicap op te vangen. Er zijn enkel cijfers beschikbaar van de globale groep mensen jonger dan 60 jaar die verblijven in een woonzorgcentrum (WZC). In 2010 verbleven 628 personen jonger dan 60 in een WZC in Brussel. Dat is 4,41% van de totale capaciteit. Ter vergelijking, in Vlaanderen zijn het 659 personen. Weliswaar, gezien het groter aantal bedden in Vlaanderen, is dit slechts 1,01 %. Tabel 1: Aantal personen <60 jaar vergeleken met aantal bedden WZC (Gegevens RIZIV/NCAG (31/03/2010)) Aantal < 60 jaar Beddencapaciteit %-age Vlaanderen ,01% Wallonië ,41% Brussel ,41% België ,91% Het Observatoire de la santé et du social verzamelde in 2013 specifiek voor Brussel gegevens over het aantal personen jonger dan 60 jaar in een woonzorgcentrum erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Uit de cijfergegevens blijkt dat wat de GGC betreft de verhoudingen RIZIV 4,41 % en Observatoire 4,28% gelijk lopen. Tabel 2: Verhouding aantal <60 tegenover aanbod residentiële ouderenzorg GGC (Observatoire de la santé et du social, 2013) Aantal < 60 jaar Beddencapaciteit %-age Publiek WZC ,29% Vzw WZC ,62% Commercieel WZC ,22% Totaal ,28% Er zijn geen cijfers ter beschikking van het aantal <60 jarigen in woonzorgcentra in Brussel specifiek erkend door de Vlaamse Gemeenschap of Cocof. Maar de cijfers geven informatie over het aantal personen <60 jaar in een woonzorgcentra, maar zeggen niets over mogelijke diagnoses/ziektebeelden. Deze zijn ook niet gemakkelijk te verkrijgen omdat woonzorgcentra niet zo gedetailleerd moeten registreren waardoor cijfers over dit thema weinig voorhanden zijn. Daarnaast is er ook een verschil tussen het hebben van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), fysieke beperking, chronische ziekte en het erkend zijn als een persoon met een NAH, fysieke beperking, chronische ziekte. Het is veelal zo dat personen die in een woonzorgcentra verblijven vaak geen erkenning handicap hebben. ZONAR, een intersectoraal project van vzw Zonnelied tussen de sector personen met een handicap en de Brusselse woonzorgcentra, heeft op basis van een steekproef een beeld geschetst van de <60 jarige in een woonzorgcentra. Deze cijfers zijn gebaseerd op een steekproef in 3 woonzorgcentra. 2 erkend door de GGC en 1 door de VG en schetsen de verhouding inzake gestelde diagnose van 110 personen met een handicap in die woonzorgcentra.

30 Tabel 3: Gegevens inschaling ZONAR (31/12/2013) Diagnose populatie Aantal < 65 %-age Verstandelijke handicap 21 19% NAH 15 14% Fysieke handicap 5 5% Sensoriële handicap 1 1% Korsakov 35 31% Psychiatrische problematiek 31 28% Andere 2 2% Totaal % Een woonzorgcentrum is vooral een voorziening voor personen ouder dan jaar met een zware zorgbehoefte. Voor deze personen volstaat ambulante ondersteuning niet en dus zijn zij aangewezen op residentiële ondersteuning. Een woonzorgcentra is niet specifiek gericht op personen met een chronische ziekte zoals vb. een niet-aangeboren hersenletsel. Deze personen kunnen hiervoor terecht bij: Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées Phare. Indien deze persoon zich niet wil of kan laten erkennen als persoon met een handicap, is hij voor opvang veelal aangewezen op een woonzorgcentrum. Afhankelijk van de erkennende overheid worden er per woonzorgcentrum andere regels gehanteerd. Binnen Vlaanderen valt dit onder de Vlaamse regelgeving die stelt dat personen <65 jaar pas mogen worden opgenomen in een woonzorgcentrum als er een uitzondering is aangevraagd die is toegestaan door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Woonzorgcentra erkend door de Cocof en de GGC bepalen zelf de voorwaarden waaronder personen jonger dan 60 of 65 jaar mogen opgenomen worden in de RVT s. De huidige normen zijn de volgende: Cocof: 5% van het aantal bedden toegestaan voor personen jonger dan 60 jaar. GGC: 5% van het aantal bedden toegestaan voor personen jonger dan 60 jaar en 10% voor personen met een uitgeschreven levensproject en begeleiding. VG: maximum 10% van het aantal bedden toegestaan voor personen jonger dan 65 jaar. Wat betreft het aantal verzorgingstehuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich specifiek richten naar patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel, geeft de BWR aan dat: het Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius dat sinds 1 augustus 2014 de campus Eureka te Evere uitbaat, zich naast hun werking voor zorgbehoevende ouderen ook specifiek richt naar personen met een NAH. Het woonzorgcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor 158 bedden. Binnen Brussel kunnen personen met een NAH, zware zorgnood en erkend door het VAPH voor residentiële opvang terecht bij de vzw Zonnelied in Sint-Jans-Molenbeek. Zij hebben daar een erkenning als nursingstehuis. Voor woonzorgcentra bestaan geen centrale wachtlijsten. Ieder rusthuis of woonzorgcentrum beslist zelf hoe zij de wachtlijsten beheert. Personen jonger dan 60/65 jaar worden niet opgenomen op de wachtlijst.

31 Binnen het VAPH wordt gebruik gemaakt van een Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Op deze lijst stonden in personen geregistreerd met hun zorgvraag. De CRZ onderscheidt op basis van de zorgvraag en niet op basis van handicap. Tabel 4: Aantal personen met domicilie in Brussel met actieve zorgvraag op de CRZ (prioriteitengroep 1 en 2) (31/12/2013) Brussel PAB Nursingstehuis 14 Bezigheidstehuis 19 Tehuizen Werkenden 5 Geïntegreerd wonen/ Beschermd wonen/ DIO 11 Zelfstandig wonen 3 Begeleid wonen 24 Thuisbegeleiding Dagcentrum 17 Begeleid werken 7 Ambulante begeleiding vanuit dagcentrum 0 PAB <18 7 OBC 7 Internaat niet-schoolgaanden 5 Internaat schoolgaanden 16 Semi-internaat niet-schoolgaanden 7 Semi-internaat schoolgaanden 9 Thuisbegeleiding <18 23 Totaal 194 Phare registreert ook cliënten. Zij hebben daarenboven nog een bijkomende lijst: La liste du personnes de grande dépendance. Dit is een lijst van personen met een handicap die een zeer zware zorgnood hebben, en momenteel geen gepaste oplossing kunnen vinden op hun vraag. In 2012 dedecteerden zij 301 personen, waarvan 66 minderjaren, in zulke omstandigheden. Wat betreft de volwassenen met een onvoldoende oplossing verblijven er 17 (met onaangepaste oplossing) in een WZC. Tabel 5: La liste du personnes de grande dépendance (Phare 2012) 2012 Volwassenen zonder oplossing 131 Volwassenen met onaangepaste oplossing 72 Jongeren op einde van schoolloopbaan 32 Minderjarigen zonder oplossing 35 Minderjarigen met onaangepaste oplossing 31 Algemeen Totaal 301 Totaal meerderjarigen 235 Totaal minderjarigen 66

32 Om tegemoet te komen aan de demografische groei en aan de toenemende behoefte naar geschikte opvang voor mensen met een chronische ziekte werden de voorbije jaren in Brussel verschillende initiatieven genomen: personen met een niet-aangeboren hersenletsel, zware zorgnood en erkend door het VAPH voor residentiële opvang terecht bij de vzw Zonnelied in Sint-Jans-Molenbeek. Zij hebben een erkenning als nursingstehuis. Het project ZONAR van vzw Zonnelied richt zich specifiek tot woonzorgcentra waar personen van minder dan 60 jaar verblijven. Binnen de deelnemende woonzorgcentra worden alle personen jonger dan 60 jaar bevraagd naar hun noden en wensen. Op basis hiervan wordt voor deze groep een aanbod op maat georganiseerd om de levenskwaliteit in het woonzorgcentrum te verhogen. Daarnaast organiseren zij ook een aanbod voor het personeel van het woonzorgcentrum waarbij rond verschillende handicapspecifieke thema s gewerkt wordt. Het Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius dat sinds 1 augustus 2014 de campus Eureka te Evere uitbaat, richt zich naast zijn werking voor zorgbehoevende ouderen ook specifiek naar personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het woonzorgcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor 158 bedden. Chronisch zieken worden ook steeds meer en meer thuis verzorgd en gaan enkel voor ambulante verzorging naar het ziekenhuis. Hierbij speelt vzw Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) een belangrijke rol. Het BOT is werkzaam binnen de thuiszorg als Geïntegreerde Dienst voor Thuiszorg (GDT) en Samenwerkingsinitiatief Eerstelijn (SEL). De doelstelling van het BOT is bijdragen aan initiatieven die er toe leiden dat mensen op een kwalitatieve manier langer thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk de regie over hun leven in eigen handen kunnen houden. Vraag nr.2 van 22 januari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Welzijn: Capaciteit van de door de VGC erkende rusthuizen In september 2014 was er de officiële opening van het Nederlandstalig woon- en zorgcentrum Eureka in Evere. Dit rusthuis biedt plaats aan 158 bejaarden. Met de opening van dit woonzorgcentrum zou de capaciteit van Nederlandstalige woonzorgcentra in Brussel op 497 komen te liggen. Volgens het Masterplan Woonzorg Brussel zouden er daar dit jaar nog eens 115 plaatsen bijkomen in Laken, 30 plaatsen in Evere en 90 plaatsen in Jette. Daarmee zouden er dit jaar dus nog eens 235 extra plaatsen bijkomen, waarmee de totale capaciteit tegen het einde van dit jaar op 732 zou moeten liggen. En ook na dit jaar zou de capaciteit nog omhoog gaan. In 2017 zouden er nog eens 105 plaatsen klaar moeten zijn in Anderlecht. Daarnaast zouden er ook nog eens 343 plaatsen in ontwikkeling zijn waarvan de geplande datum van ingebruikname niet nader bepaald werd. Ook zitten, of zaten, er ook nog eens 51 plaatsen in portefeuille. Voor deze plaatsen in portefeuille was nog geen geschikte locatie gevonden. Indien al deze geplande capaciteitsuitbreidingen gerealiseerd worden, zou de capaciteit van de Nederlandstalige woonzorgcentra in Brussel rond de komen te liggen.

33 Kan het bevoegde collegelid deze cijfers bevestigen? Zo ja, zijn alle 497 plaatsen die momenteel beschikbaar zijn in gebruik? Indien dit het geval is: hoe lang zijn de wachtlijsten? Hoe lang moet een persoon op de wachtlijst gemiddeld wachten vooraleer hij/zij een plaats toegewezen krijgt? Zullen de 235 plaatsen, waarvan de ingebruikname voorzien zou zijn voor dit jaar, tijdig klaar geraken? Of zijn deze reeds afgewerkt? Is er intussen al een datum van voorziene ingebruikname gekend voor de 343 plaatsen waarvoor dit nog niet het geval was? Is er reeds een geschikte locatie gevonden voor de 51 plaatsen in portefeuille? Zo ja, waar? En tegen wanneer zouden deze plaatsen klaar zijn voor ingebruikname? Antwoord Ten eerste: de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan geen rusthuizen of woonzorgcentra erkennen, in het tweetalig gebied van Brussel-hoofdstad zijn de Vlaamse Gemeenschap, de Cocof en de GGC bevoegd voor het toekennen van dergelijke erkenningen, op basis van de respectievelijke programmaties. De Programmatiestudie Brussel van 2012 en het Masterplan Woonzorg geven hierbij alle achtergrondinformatie met bijhorend cijfermateriaal ter zake, evenals de website van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Het collegelid bevestigt grotendeels de cijfers inzake de capaciteit van de reeds door de Vlaamse Gemeenschap erkende woonzorgcentra, alsook het aantal voorafgaande vergunningen (in woonzorgcentrum De Wand in Laken gaat het om 122 plaatsen, en niet om 115 plaatsen). Onderstaande tabel geeft de situatie op 31/12/2014 weer:

34 De 150 bedden van het woonzorgcentrum Pagode worden geleidelijk in gebruik genomen. Eind januari 2015 waren reeds 90 bedden volzet, waaronder 82 met een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap. Geleidelijk aan wordt het aantal verhoogd, met het oog op erkenning van de 150 bedden. Voor de Campus Eureka van Sint-Vincentius zijn de 158 bedden zo goed als volzet. Er is op dit ogenblik geen wachtlijst. De 44 bedden van het woonzorgcentrum De Overbron zijn eveneens zo goed als volzet. Momenteel zijn er enkele vrije plaatsen. Er is een beperkte wachtlijst. Het woonzorgcentrum Bellevue in Vorst beschikt over 145 bedden. Op dit ogenblik zijn er 4 individuele kamers beschikbaar. Er zijn regelmatig plaatsen vrij waardoor de wachttijd voor de kandidaat-bewoners in principe relatief beperkt is. Het gaat echter over een fluctuerende situatie (eigen aan deze sector), waardoor vraag en aanbod niet steeds perfect in balans is. Bovendien betekent een vrije plaats in een woonzorgcentrum niet noodzakelijk dat de eerste persoon op de wachtlijst automatisch in aanmerking komt voor een opname, gezien er bij de opname rekening wordt gehouden met de zorgprofielen (licht en zwaar(der) zorgbehoevend), en aldus met het type plaatsen (al dan niet met een RVT-erkenning). Wat betreft de effectieve realisatie van de op korte termijn voorziene bijkomende plaatsen: de woongelegenheden van het woonzorgcentrum Clivia in Evere zijn klaar, en de initiatiefnemers mochten reeds hun eerste bewoner ontvangen. In het woonzorgcentrum De Wand in Laken zullen in april 2015 de bewoners hun intrek kunnen nemen. De opening van het woonzorgproject Warlandis te Jette, het project van vzw Parkresidentie, is in de loop van 2016 voorzien. De werkzaamheden zijn in september 2014 gestart en zullen twee jaar duren. Het project Arabesk in Anderlecht, in woonzorgzone 6D, zal wellicht klaar zijn in Voor Universalis Park is de concrete realisatiedatum nog onzeker. De realisatie van het project Solidariteit voor het Gezin, eveneens in Anderlecht, in woonzorgzone 6B, en de effectieve uitbreiding van De Overbron in woonzorgzone 1B, zijn beiden vandaag nog onzeker. Wat betreft de 52 plaatsen in portefeuille ontwerpt ZC Sint-Monica momenteel plannen voor 43 woongelegenheden. Ze stellen hierbij de opname in de erkenningskalender voor het derde kwartaal 2017 voorop. Voor de andere projecten in portefeuille is er vandaag nog geen zicht op concrete realisatie. Vraag nr.3 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan ongeveer gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben. Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden

35 goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating. En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat, komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor de gedetineerde. Het is ook bekend dat velen van de geradicaliseerden, waar heden veel over gediscussieerd wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan. Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle gedetineerden ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt. Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt? Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren? Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen? Antwoord De VGC ondersteunt vanuit dit beleidsdomein, op dit ogenblik, geen concrete projecten in de Brusselse gevangenissen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt immers een specifieke opdracht inzake het ondersteunen van gedetineerden en hun naastbestaanden (Justitieel Welzijnswerk) in de 3 Brusselse gevangenissen toegekend aan CAW Brussel. Het CAW coördineert de trajecten en leidt de cliënten (Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden) toe naar het aanbod van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Brucovo, de VDAB Daarnaast begeleidt het CAW ook naastbestaanden van gedetineerden. In 2014 volgde het CAW Brussel 397 cliënten op in de gevangenis: 120 in die van Sint-Gillis, 231 in die van Vorst en 46 in de vrouwengevangenis van Berkendael. Dit is een stijging t.o.v toen 335 gedetineerden in trajectbegeleiding bij Justitieel Welzijnswerk waren. In 2014 werd vanuit de dienst Etnisch Culturele Minderheden van de VGC wel eenmalig een projectsubsidie van euro toegekend aan de vzw De Rode Antraciet voor het project Zinneke' in de gevangenis van Sint-Gillis.

36 Vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt in Sint-Gillis een aanbod NT2 voorzien. Binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid richt CAW Brussel zich in de Brusselse gevangenissen op Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden. Franstalige cliënten worden opgevolgd door de Franstalige en bicommunautaire diensten. Uiteraard is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen. Deze samenwerking wordt georganiseerd via het Brussels strategisch plan m.b.t. het aanbod hulp- en dienstverlening aan justitiabelen intra-muros in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het terrein zijn er daarnaast thematische werkgroepen waarbinnen de medewerkers van de verschillende diensten en organisaties elkaar ontmoeten. Tevens is er ook een actieplan voor de Vlaamse hulp- en dienstverlening. In 2013 werd het decreet inzake de organisatie van de hulp- en dienstverlening goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In Brussel werd, zoals bepaald in het betreffende decreet, een Vlaams Beleidsteam en Coördinatieteam opgericht. Het Beleidsteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse partnerorganisaties, maakte in 2013 werk van een Actieplan met daarin 19 concrete doelstellingen. De focus in Brussel ligt op: informatie-uitwisseling, afbakening van de doelgroep, noden en behoeften, bekendmaking van het aanbod en draagvlak en trajectmatig werken. Tot slot, is er vanuit de Vlaamse Gemeenschap een beleidscoördinator tewerkgesteld in de Brusselse gevangenissen. Deze bewaakt het aanbod van de Nederlandstalige diensten en onderhoudt de contacten met de gevangenisdirectie. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franstalige Gemeenschap hebben eveneens een beleidscoördinator. Vraag nr.4 van 13 februari 2015 van mevrouw Elke Roex Gezin: Brusselse consultatiebureaus We weten al een lange tijd dat er verschillende knelpunten zijn in de situatie bij de Brusselse consultatiebureaus voor het Jonge Kind van Kind&Gezin. De grootste knelpunten liggen op het vlak van de infrastructuur van de consultatiebureaus. De infrastructuur verhindert op sommige plaatsen de uitbreiding van het aantal zittingen en de privacy tijdens de consultaties is niet altijd gegarandeerd. Ook voldoende (jonge) vrijwilligers vinden is niet evident. Zijn er sinds 2011 nieuwe inrichtende machten van consultatiebureaus van Kind&Gezin in het gewest? Zijn er nieuwe locaties in gebruik genomen sinds 2011, of zijn er locaties aangepast? Graag een overzicht van de locaties en van het aantal zittingen. Wie of welke organisatie stelt de lokalen voor de consultatiebureaus ter beschikking? Welke consultatiebureaus betalen huur? Hoeveel bedraagt de huurprijs? Welke consultatiebureaus kunnen hun locatie tijdens de consultaties exclusief gebruiken? In het geval van niet-exclusief gebruik: graag verduidelijking van de situatie voor dokterslokaal, verpleegsterlokaal, wachtlokaal en kleedruimte. Hoeveel vrijwilligers zijn aan de slag in de consultatiebureaus? Is dit een constante groep? Indien niet, hoeveel gaan er weg en hoeveel komen er bij? Wat is hun leeftijd?

37 CB Brussel Groendreef CB Brussel CB Brussel CB Laken CB Schaarbeek CB Schaarbeek Van De CB Etterbeek CB Elsene CB Sint-Gillis CB Anderlecht d' CB Anderlecht CB Anderlecht Korte CB Sint-Jans- CB Sint-Jans- CB Sint-Agatha-Berchem CB Ganshoren CB Jette CB Neder-Over- CB Haren CB Evere CB Oudergem CB Vorst Graag de uitsplitsing voor de verschillende consultatiebureaus. Hoe evolueerde het aantal zittingen van de consultatiebureaus tussen 2011 en 2015? Graag een uitsplitsing volgens de verschillende locaties. Antwoord In het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn er 6 besturen die 22 Nederlandstalige consultatiebureaus van Kind&Gezin organiseren. Er zijn geen wijzigingen sinds Vzw Kind en Preventie ( ), Paviljoenstraat Brussel Vzw De Weeg Zuid-Brussel ( ), Emile Feronstraat Brussel Vzw Foyer ( ), Werkhuizenstraat Brussel Vrije Universiteit Brussel ( ), Pleinlaan Brussel Gemeente Anderlecht ( ), Raadsplein Brussel Vzw De Weeg ( ), Emile Bockstaellaan Brussel Er is sinds 2011 één wijziging: consultuatiebureau Brussel Klein Kasteeltje valt met ingang van 9 januari 2015 niet langer onder het organiserend bestuur vzw Foyer, maar onder het organiserend bestuur vzw Kind en Preventie. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de volgende tabellen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van: De locaties per organiserend bestuur. Het aantal zittingen per locatie en de evolutie van het aantal zittingen van 2010 tot Deze gegevens zijn voor 2014 nog niet beschikbaar bij Kind&Gezin

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie