VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 22 april 2015 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3) Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken... 2 Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen REGISTER

2 - 2 - GUY VANHENGEL, COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, ONDERWIJS, VORMING EN STUDENTENZAKEN Vraag nr.1 van 24 oktober 2014 van mevrouw Brigitte Grouwels Onderwijs: Lessen in andere talen in de secundaire scholen in Brussel Het Nederlandstalig onderwijs biedt mogelijkheden om lessen in andere talen te geven. Dit is voor de leerlingen in Brussel een unieke kans, een nieuwe uitdaging voor de scholen. Hoeveel Nederlandstalige scholen in Brussel hebben gekozen om lessen aan te bieden in een andere taal? Over welke scholen gaat het? Welke talen worden aangeboden? Welke vakken worden in andere talen gegeven? Hoe wordt het lessenrooster georganiseerd? Per trimester? Voor het ganse schooljaar? Antwoord In het Bestuursakkoord geeft het College van de VGC duidelijk weer dat meertaligheid in het Nederlandstalig onderwijs een speerpunt in het beleid is. In de voorbije beleidsperiodes en in de huidige wordt de kwaliteitsondersteuning van het basisonderwijs structureel uitgebouwd op het vlak van taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid en omgaan met diversiteit. Deze werking wordt verankerd binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Een complexe en diverse realiteit vereist een diverse aanpak. Er is niet zoiets als één model dat werkt in alle scholen en alle contexten. De doelstelling om alle Brusselse leerlingen meertalig te laten opgroeien zal een combinatie vereisen van moedertaal-ondersteuning, krachtig taalvaardigheidsonderwijs Nederlands, vormen van vroeg en laat taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs, Content and Language Integrated Learning (CLIL), taalstimulering buiten de school(m)uren, enz. Dit is de uitdaging voor onze scholen: een flexibel en divers beleid ontwikkelen in functie van meertalig opgroeien en opvoeden. Het OCB zoekt op dit moment concreet uit op welke wijze ze de Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen ondersteunen bij het uitwerken en implementeren van een CLIL-aanbod en/of andere methodieken. Er is op dit ogenblik één Brusselse Nederlandstalige secundaire school die CLIL aanbiedt. Het gaat om het Meertalig Atheneum Woluwe, te Sint-Pieters-Woluwe. Deze school profileert zich expliciet als een school die meertalig onderwijs aanbiedt en hiervan een speerpunt heeft gemaakt, naast het aanbod CLIL uit zich dit ook in hun talenonderwijs. Het Meertalig Atheneum Woluwe biedt een aantal vakken aan in het Frans, andere in het Engels. In het lessenrooster over de leerjaren heen is het CLIL-aanbod als volgt ingepast. Het gaat om een vast traject dat het hele jaar door wordt aangeboden, waarbij men reeds start vanaf de eerste graad. Naargelang de gekozen studierichting verschilt ook het CLIL-aanbod. De vakken aardrijkskunde, muzikale opvoeding, wiskunde, wetenschappelijk werk, chemie/fysica, en seminarie worden al dan niet deels als CLIL georganiseerd:

3 - 3 - aardrijkskunde in het 1e tot 6e jaar FR 1u; muzikale opvoeding in het 1e jaar EN 1u; wiskunde in het 1e jaar - FR - 1u keuzevak, in het 3e jaar - FR of EN - 1u en in het 4e jaar EN - 1u; wetenschappelijk werk in het 2 e jaar - EN - 2u (voor keuze moderne talen reeds vanaf 1 e jaar); chemie/fysica in 3e & 4e jaar - 1u EN en in het 5e & 6e jaar EN - 1u; seminarie in het 5e & 6e jaar FR&EN&DU - 1u (academische vaardigheden, diverse thema s voordrachten in FR, EN, DU). Het curriculum is terug te vinden op hun website (www.atheneumwoluwe.be) Vraag nr.2 van 4 november 2014 van de heer Bruno De Lille Onderwijs: Vzw Time-Out Brussel In het regeerakkoord van de VGC wordt vermeld dat de werking van vzw Time Out zal verdergezet worden. Collegevoorzitter Guy Vanhengel onderzoekt bovendien een aantal pistes om de samenwerking met de welzijnspartners te verhogen. Hoeveel jongeren maakten sinds de oprichting van de vzw gebruik van de dienstverlening van vzw Time Out? Wat is de verhouding jongens / meisjes? Wat is de leeftijd van de geholpen kinderen? Op welke manier worden de jongeren doorverwezen? Hoe zijn de resultaten op korte en op iets langere termijn? Met welke welzijnsorganisaties wordt nu reeds samengewerkt? Antwoord In september 2014 zette de nieuwe vzw Time-Out Brussel de time-out projecten verder die sinds 2006 door het Projectencentrum Don Bosco vzw werden aangeboden en de projecten extra-time die samen met Groep-Intro Brussel vzw werden opgebouwd. Samen met het huisvesten van deze vzw op de Leo II-site in Sint-Jans-Molenbeek, wil de VGC met deze bundeling de initiatieven versterken en professionaliseren. In de Raad van Bestuur van de vzw zijn de onderwijsnetten, de respectievelijke CLB s (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en Groep Intro Brussel vzw vertegenwoordigd. Het is de bedoeling om deze Raad van Bestuur in een volgende fase uit te breiden met vertegenwoordigers uit de betrokken welzijnsorganisaties. Gebaseerd op de cijfers die vanaf het schooljaar tot en met het schooljaar werden verzameld, deden in totaal 822 individuele jongeren en 54 klasgroepen een beroep op de projecten die nu onder vzw Time-Out Brussel vallen. Het gaat hierbij om 363 time-out trajecten, 434 jongeren die via een jongerencoach op school werden begeleid en 25 jongeren die nog specifieke intensievere begeleiding binnen het project extra-time kregen. Er vonden sinds schooljaar ook 35 klasgesprekken en 19 herstelgerichte (groeps)gesprekken plaats.

4 - 4 - De verhouding jongens/meisjes is nagenoeg niet veranderd: 70% jongens en 30% meisjes. De leeftijd van de geholpen jongeren varieert tussen 13 en 20 jaar. 40% komt uit de eerste graad SO, 50% komt uit de tweede graad SO en 10% uit de derde graad SO. De jongeren die een time-out traject volgen, allen uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs, worden door een CLB-medewerker aangemeld bij het Meldpunt Schoolexterne Interventies dat voor Vlaams-Brabant en Brussel een rol opneemt als dispatcher. Na invullen van een vertrouwelijk online aanmelddocument wordt bekeken wat het beste traject zou zijn dat voorhanden is in het Brussels aanbod, vzw Time-Out Brussel of Netwerk Leerrecht. Indien een time-out traject raadzaam wordt geacht, wordt eerst een rondetafelgesprek georganiseerd met jongere, aanmelder en hulpverleners om de beste hulp te zoeken alvorens een traject kan worden opgestart. Het dossier wordt overgemaakt aan vzw Time-Out Brussel indien een traject binnen hun aanbod is aangewezen. Ook voor herstelgerichte interventies en gesprekken en voor klasgesprekken wordt zo goed als altijd door een CLB-medewerker aangemeld. Scholen kunnen ook zelf een klasgesprek aanvragen, maar meestal is er wel een CLB-medewerker betrokken bij de vraag. De jongerencoaches die op de scholen zelf aan de slag zijn, zijn steeds rechtstreeks aanspreekbaar door de jongeren op hun school zodat hun hulp zeer laagdrempelig is voor elke jongere van de school. Wat betreft de korte termijneffecten, kon voor de schooljaren tot en met het merendeel van de leerlingen die een time-out volgden, opnieuw instromen in het onderwijs, hoewel een deel van hen na het afwerken van het schooljaar, het daaropvolgende jaar in een andere school inschrijft. Het team van vzw Time-Out Brussel reflecteert, evalueert en stuurt permanent bij. Voor het schooljaar werden er verbeteringen aangebracht in de wijze waarop de trajecten flexibeler kunnen worden afgestemd op de noden van iedere jongere, er werd ingezet op het versterken van de connectie tussen school en de context van de jongere tijdens het traject, er werd geëvalueerd hoe het team samenwerkt in functie van de begeleidingen, de communicatie naar CLB s en scholen toe werd geoptimaliseerd en de nazorg werd verder op punt gesteld. Gezien het succes van jongerencoaches zijn scholen steeds meer vragende partij voor een interventie. Daarnaast werkt vzw Time-Out Brussel momenteel een nazorgaanbod, dat na de trajecten wordt aangeboden, vraaggestuurd. In functie van de zoektocht naar zinvolle dagbestedingen op maat van de jongeren is er een samenwerking met Netwerk Leerrecht. Ook werkt vzw Time-Out Brussel samen met het Meldpunt Schoolexterne Interventies die vanuit Netwerk Leerrecht werd geïnitieerd. In de time-out projecten zelf worden Jes vzw en de vzw Alba betrokken, rond specifieke thematieken tijdens de trajecten. Indien opportuun, worden de hulpverleners die voor het inschakelen van vzw Time-Out Brussel reeds met de jongeren werken, opgenomen in het traject. Op dit ogenblik wordt het opnemen van die opdracht met Netwerk Leerrecht op een structurele manier, verder uitgediept, waarbij een proces naar de inbedding van de trajecten die Netwerk Leerrecht aanbiedt in de overkoepelende werking van vzw Time-Out Brussel wordt voorbereid. Netwerk Leerrecht wordt reeds betrokken bij de verdere uitwerking van de totaalaanpak en -visie van vzw Time-Out Brussel.

5 - 5 - Vraag nr.3 van 23 januari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Probleem van de spoorloze kinderen omwille van het registratiesysteem van de Franse Gemeenschap Eind vorig jaar berichtte het LOP over het feit dat er voor bijna leerlingen geen plaats was in het Nederlandstalig onderwijs. Hoewel het mogelijk is dat velen van hen een plaats vonden in het Franstalig onderwijs is Brussel, zouden er volgens het LOP ook veel schoolplichtige kinderen thuis zitten. We stellen vast dat we het gewoon niet weten. We weten niet hoeveel kinderen er thuis zitten, terwijl ze eigenlijk op school moeten zijn. Dit komt doordat de Franse Gemeenschap gebruik maakt van het systeem Siel, dat niet werkt met een centraal aanmeld- en inschrijfsysteem. Dit in tegenstelling tot het Discimus-systeem dat de Vlaamse Gemeenschap gebruikt. Tijdens de plenaire vergadering van 7 november 2014 verklaarde de collegevoorzitter dat het wachten was tot december 2014 alvorens men de gegevens van Siel en Discimus met elkaar zou kunnen kruisen. We zijn inmiddels januari 2015, dus ik vermoed dat deze cijfers intussen met elkaar vergeleken zijn. Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, verklaarde op 7 november 2014 dat uit navraag bij het LOP bleek dat er bij de VGC gesprekken zouden plaatsvinden om een opvolgingsprocedure te starten, in samenwerking met het LOP. Daarbij zouden ouders die geen plaats vonden voor hun kind in een door hen gekozen school in Brussel, gecontacteerd worden. Dit met als doel na te gaan wat er met deze leerlingen is gebeurd na hun weigering bij het Nederlandstalig onderwijs (Vl.P., antwoord op vraag nr. 97 van 7 november 2014). Hoeveel leerlingen zijn noch bij een school van de Franse Gemeenschap, noch bij een school van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven? Zijn er cijfers bekend van hoeveel van deze leerlingen in een Europese school in Brussel zijn terechtgekomen? Of hoeveel van deze leerlingen thuisonderwijs krijgen? Als de exacte cijfers bekend zijn, welke acties zullen er dan ondernomen worden t.a.v. spijbelaars? Antwoord In België geldt een leerplicht voor kinderen 6 tot 18 jaar. Alhoewel de meeste kinderen voldoen aan de leerplicht door naar school te gaan, bestaat er geen schoolplicht. Het afdwingen van de leerplicht is een bevoegdheid van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De controle op de leerplicht in Brussel gebeurt door een gemeenschappelijke cel, bestaande uit ambtenaren van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De cel rapporteert jaarlijks aan de respectieve ministers van Onderwijs. Voor het lopende schooljaar zijn leerplichtdossiers in behandeling, waarbij nog moet bepaald worden of de kinderen effectief aan de leerplicht voldoen of niet. De gegevens van Discimus en Siel worden, wat het leerplichtonderwijs betreft, al met elkaar vergeleken en dat zonder problemen het is overigens de Franse Gemeenschap die telkens de startbestanden opmaakt die de Vlaamse Gemeenschap dan gebruikt ter verificatie.

6 - 6 - De gegevensuitwisseling nodig om na te gaan waar kleuters al dan niet naar school gaan, aangezien zij niet leerplichtig zijn, is een andere zaak. De Vlaamse en Franse Gemeenschap werken op dit ogeblik aan een bijkomend samenwerkingsprotocol, met de bedoeling om op basis van correcte cijfers een beeld te krijgen van waar niet-leerplichtige kinderen, die zich wensen in te schrijven in het kleuteronderwijs in Brussel en zich daartoe aanmelden, werkelijk terechtkomen. Er werd intussen een werkgroep opgericht waarin de administraties vertegenwoordigd zijn. Zij buigen zich over de technische uitwerking, welke gegevensuitwisseling is mogelijk en wanneer in het schooljaar? De Franse Gemeenschap mag dan wel (nog) geen centraal aanmeldsysteem hebben, zij weten uiteraard ook welke kinderen in hun kleuterklassen zitten. Het is de ambitie van de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de VGC die hier een faciliterende en ondersteunende rol opneemt, ten behoeve van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om tegen volgend schooljaar ook gegevensuitwisseling te doen van niet-leerplichtige kinderen, die werden aangemeld. De collegevoorzitter verwijst naar het debat volgend op de interpellatie in de plenaire vergadering van de Raad van de VGC op 30 januari Spijbelaars zijn leerlingen die zijn ingeschreven in het onderwijs, erkend door de Gemeenschap, maar les- of praktijktijd verzuimen, zonder geldige reden. Wanneer de leerling niet is ingeschreven in een school of onderwijsinstelling en geen huisonderwijs geniet, spreekt men van een absoluut schoolverzuim. Het zijn deze leerlingen die worden opgevolgd door de gemeenschappelijke cel. Voor de laatste stand van zaken wordt verwezen naar de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald naar de website van AgODi, de schriftelijke vragen in het Vlaams Parlement en het rapport Wie is er niet als de schoolbel rinkelt? Evaluatie p.71. Vraag nr.4 van 4 februari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Organisatie van de verplichte taalscreening en eventuele taaltrajecten of taalbaden Een goede kennis van de onderwijstaal is essentieel opdat leerlingen met een goed gevolg de onderwijsactiviteiten kunnen volgen. In het kader van het verhogen van de kansen van alle leerlingen is en blijft het maximaal inzetten op de kennis van de onderwijstaal een belangrijke opdracht voor elke school. Sinds 1 september 2014 moeten scholen voor elke leerling die instroomt in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, een verplichte screening van het taalniveau van de onderwijstaal uitvoeren. Dat kan gaan over leerlingen die doorstromen uit het (gewoon of buitengewoon) kleuteronderwijs naar het gewoon lager onderwijs, maar ook over kinderen die op latere leeftijd instromen in het gewoon lager onderwijs. Deze screening moet de beginsituatie van de leerling in kaart brengen en wordt gevolgd door een aan de leerling aangepast traject. Voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen, is er een taalbad van maximaal één jaar mogelijk.

7 - 7 - De school mag zelf kiezen welk instrument ze gebruikt voor deze taalscreening. Met de toolkit breed evalueren taalvaardigheid Nederlands, die in opdracht van de overheid werd aangemaakt door het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Steunpunt Diversiteit en Leren, kunnen de scholen een betrouwbaar en valide instrument kiezen. In hoeveel gewone Nederlandstalige basisscholen in Brussel is deze taalscreening gebeurd? Bij hoeveel leerlingen is deze taalscreening gebeurd? Voor hoeveel leerlingen werd er een aangepast taaltraject voorzien? Hoeveel leerlingen volgen een taalbad van maximaal één jaar? Hoeveel scholen organiseren deze taalbaden individueel? Hoeveel scholen organiseren deze taalbaden gezamenlijk? Hoe gaat zo een taalscreening in concreto in zijn werk? Welk screeningsinstrument wordt het vaakst gebruikt? Antwoord Alle Nederlandstalige lagere scholen zijn verplicht om het taalniveau van de leerlingen te screenen, dus ook de Brusselse scholen. De scholen doen zelf de taalscreening met een gevalideerd en genormeerd instrument dat door de school zelf gekozen wordt. Deze moeten het taalvaardigheidsniveau Nederlands bepalen van alle leerlingen die instromen in het lager onderwijs. In aantallen gaat het over: * 120 hoofdscholen (met in het totaal 132 vestigingsplaatsen) die lager onderwijs aanbieden; * leerlingen in het eerste leerjaar (zittenblijvers niet meegerekend) en de neveninstromers. Een taalscreening gebeurt klassikaal waarna de resultaten geïnterpreteerd worden door de leerkrachten. Ze zijn bedoeld om de leraren een accurate beginsituatie van hun leerlingen te geven. De resultaten zijn niet bedoeld om een algemeen beeld te schetsen van het basisonderwijs en, gezien het gebruik van verschillende testen, ook niet geschikt om te aggregeren. De scholen kunnen kiezen tussen verschillende instrumenten, in functie van wat zij het meest geschikt vinden. De meeste scholen gebruiken SALTO en in mindere mate TAL(K), alsook andere testen. SALTO is ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een screeningsinstrument specifiek gericht op leerlingen die in het eerste leerjaar starten. De VGC beschikt niet over cijfers van het aantal leerlingen in een taaltraject of een taalbad. Iedere school bepaalt zelf de ondersteuning die geboden wordt aan haar leerlingen in functie van de behaalde resultaten.

8 - 8 - Vraag nr.5 van 4 februari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Ziekteverzuim bij leerkrachten Op maandag 2 februari 2015 lazen we in Het Nieuwsblad dat steeds meer oudere leerkrachten genekt worden door een burn-out. Dat blijkt uit het meest recente jaarrapport Ziekteverzuim van het Vlaamse Onderwijspersoneel. Niet alleen bij de oudere leerkrachten, maar bij alle leerkrachten, zijn psychosociale oorzaken met voorsprong de belangrijkste reden voor hun afwezigheid door ziekte. Bij de oudere leerkrachten is het probleem echter het grootst. Leerkrachten tussen 56 jaar en 65 jaar zijn gemiddeld 8,91% van hun werkdagen ziek. Dat is bijna 1 op de 10 werkdagen dat een oudere leerkracht ziek thuis blijft. 46% van die ziektedagen, of bijna de helft daarvan, zijn te wijten aan psychische aandoeningen. Uit de cijfers over het ziekteverzuimpercentage in de Vlaamse centrumsteden en Brussel, blijkt dat Brussel in 3 categorieën (mannen in basisonderwijs, mannen in secundair onderwijs en vrouwen in secundair onderwijs) onder het gemiddelde scoren. In Brussel zou dus enkel het ziekteverzuim bij vrouwen in het basisonderwijs hoger liggen dan het gemiddelde. Verder bevat dit jaarrapport geen specifieke cijfers over Brussel. Hoeveel leerkrachten in Brussel in het Nederlandstalig onderwijs bevinden zich in de leeftijdscategorie tussen 56 en 65 jaar? Kent de collegevoorzitter de precieze cijfers over het ziekteverzuim in Brussel per leeftijdscategorie? (-26 jaar, 26 tot 35 jaar, 36 tot 45 jaar, 46 tot 55 jaar en 56 tot 65 jaar) Kent de collegevoorzitter de precieze cijfers over het ziekteverzuim in Brussel bij leerkrachten uit de verschillende onderwijsnetten? (GO!, Vrij Onderwijs en Gemeentelijk Onderwijs) Is de meest voorkomende oorzaak voor afwezigheid van leerkrachten wegens ziekte ook in Brussel van psychosociale aard? Antwoord Het jaarrapport Ziekteverzuim van het Vlaams onderwijspersoneel waar mevrouw Dhaene in haar vraag naar verwijst, wordt grotendeels opgemaakt door Mensura. Dit is de arbeidsgeneeskundige dienst waar de Vlaamse Gemeenschap mee samenwerkt voor haar onderwijspersoneel. Mensura beheert de gegevens waarop het rapport Ziekteverzuim van het Vlaams Onderwijspersoneel is gebaseerd. De inhoudelijke informatie voor het rapport wordt onfhankelijk verwerkt. Mensura heeft geen afzonderlijke gegevens van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Vlaamse Gemeenschap vraagt dat de gegevens van Vlaams-Brabant en van het Brussels hoofdstedelijk gewest samengeteld worden voor het opmaken van de tabellen. Er zijn in het rapport enkel cijfers voor Brussel te vinden in het kader van het ziekteverzuim-percentage in de Vlaamse centrumsteden en Brussel.

9 - 9 - Binnen het Brussels Hoofdstedleijk Gewest werkten op 1oktober personeelsleden van 56 jaar of ouder in een Nederlandstalige basisschool en 330 in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Psychosociale oorzaken zijn volgens het rapport met voorsprong de belangrijkste reden voor afwezigheid door ziekte bij leerkrachten. Hoewel er geen precieze gegevens voor het Brussels hoofdstedelijk gewest gekend zijn, is er geen reden om aan te nemen dat de conclusie voor het Brussels hoofdstedelijk gewest verschillend zou zijn. Vraag nr.6 van 4 februari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Onderwijs: Nederlandstalig onderwijs in Brussel Hoeveel leerlingen waren er ingeschreven in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel tijdens het schooljaar ? Hoeveel leerlingen zijn er ingeschreven in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel tijdens het huidige schooljaar ( )? Hoeveel leerlingen zaten er tijdens het schooljaar in volgende onderwijsvormen: A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs E. Deeltijds kunstonderwijs F. Buitengewoon basisonderwijs G. Buitengewoon secundair onderwijs Hoeveel leerlingen zitten er tijdens het huidige schooljaar in de volgende onderwijsvormen: A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs E. Deeltijds kunstonderwijs F. Buitengewoon basisonderwijs G. Buitengewoon secundair onderwijs Hoeveel leerlingen zijn er per onderwijsnet? A. GO! B. Gemeentelijk Onderwijs C. Vrij Onderwijs Hoeveel leerlingen mochten na afloop van het schooljaar niet overgaan naar het volgende jaar? Kan de collegevoorzitter een overzicht geven van het aantal zittenblijvers per bovenvermelde onderwijsvorm? A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs

10 E. Deeltijds kunstonderwijs F. Buitengewoon basisonderwijs G. Buitengewoon secundair onderwijs Hoeveel leerlingen hebben tijdens het schooljaar de school verlaten zonder een diploma te hebben behaald? Kan een overzicht worden gegeven per secundaire onderwijsvorm? A. Algemeen secundair onderwijs B. Technisch secundair onderwijs C. Beroeps secundair onderwijs Wat is het gemiddeld aantal leerlingen per klas in het basisonderwijs? Hoeveel leerlingen krijgen begeleiding van een GON-leerkracht? Kan een overzicht worden gegeven per onderwijsvorm? A. Basisonderwijs B. Algemeen secundair onderwijs C. Technisch secundair onderwijs D. Beroeps secundair onderwijs Hoeveel spijbelaars waren er tijdens het schooljaar ? Hoeveel spijbelaars zijn gesanctioneerd? Hoeveel spijbelende leerlingen hebben begeleiding gekregen van het CLB? Hoeveel leerlingen hebben deze begeleiding geweigerd? Bij hoeveel leerlingen heeft de politie een spijbelcontract opgesteld met de ouders en het kind? Bij hoeveel leerlingen werd dit spijbelcontract niet nageleefd, en werd er dus een PV opgesteld? Bij hoeveel leerlingen werd hun dossier doorgestuurd naar het ministerie van Onderwijs en Vorming? Hoeveel leerkrachten zijn er in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Hoeveel leerkrachten gaven tijdens het schooljaar nog les in Brussel, en tijdens het huidige schooljaar ( ) niet meer? Hoeveel leerkrachten waren er gemiddeld tekort gedurende het vorige schooljaar ( )? Hoeveel leerkrachten waren er tekort bij het begin van dit schooljaar ( )? Hoeveel percent van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is woonachtig in Brussel?

11 Hoeveel Nederlandstalige leerkrachten geven als native speaker les Nederlands in een Franstalige school? En omgekeerd, hoeveel Franstalige leerkrachten geven als native speaker les Frans in een Nederlandstalige school? Dit in navolging van het akkoord gesloten tussen de 3 gemeenschappen m.b.t. de uitwisseling van leerkrachten (07/01/2014)? Antwoord Het betreft hier een vraag over statische gegevens die openbaar zijn en beschikbaar zijn via o.m. de website van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, enz. Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan ongeveer gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben. Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating. En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat, komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor de gedetineerde. Het is ook bekend dat velen van de geradicaliseerden, waar heden veel over gediscussieerd wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan. Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle gedetineerden ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt. Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt?

12 Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren? Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen? Antwoord Aangezien de vraag meerdere beleidsdomeinen betreft, wordt een gecoördineerd antwoord gegeven. Onderwijs en Vorming Niettegenstaande de Vlaamse Gemeenschap de opheffing vraagt van de consortia voor volwassenenonderwijs en de vzw Brussels consortium volwassenenonderwijs (Brucovo), verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in de arresthuizen, in 2015 ophoudt te bestaan, blijft de gedetineerdenwerking bestaan (allicht ondergebracht bij een andere organisatie). De huidige opdracht van Brucovo bestaat uit: - coördinatie en ondersteuning van de centra volwassenenonderwijs bij het uitwerken van een onderwijsbeleid voor gedetineerden; - organisatie van het detecteren van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden; - begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden. Het onderwijsaanbod bestaat zowel uit beroepsopleiding/opleidingen in groep via gecertificeerde korte modules in samenwerking met 3 verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs en het CBE Brusselleer als uit individuele begeleiding voor gedetineerden met vragen over leren en studeren. Hieronder wordt een beknopte weergave gegeven van het groepsaanbod binnen de verschillende arresthuizen tijdens het schooljaar : Sint-Gillis: Tijdens het schooljaar werd een onderwijsaanbod Keuken, Informatica, GIMP (Photoshop), NT2, Basiscommunicatie, Conflictbeheersing en Sollicitatietraining, Lezen en Schrijven, Open Leercentrum en Leren Leren georganiseerd. In het najaar van 2013 waren er 279 aanvragen. Dat zijn er 64 minder dan in het voorgaande schooljaar. Hiervan zijn 80 gedetineerden met een opleiding gestart, 48 gedetineerden hebben het onderwijstraject beëindigd en 36 hebben een deelcertificaat behaald. In het voorjaar van 2014 waren er 204 aanvragen. De keukenopleiding werd tijdelijk opgeschort omwille van verbouwingen en de module Leren Leren werd niet herhaald. Ook de module NT2 is gestopt. 51 gedetineerden zijn gestart met een opleiding en 27 hebben een deelcertificaat behaald. Berkendael: In het najaar van 2013 werd het groepsaanbod NT1 verdergezet, met gemiddeld 5 deelnemers. Daarnaast was er een groepsaanbod Keuken, waar 9 cursisten zijn gestart van wie er 7 een certificaat behaalden. In het voorjaar van 2014 startte een nieuwe keukenopleiding. 6 cursisten startten en 3 behaalden hun certificaat.

13 Vorst: Het aanbod werd niet opnieuw gestart omdat de veiligheid van de lesgevers niet verzekerd kon worden, niet omdat er geen vraag zou zijn naar opleidingen. Er werd nog geen werk gemaakt van de digitaliseringsfase zoals vooropgesteld voor een Open Leercentrum (OLC). In het schooljaar is het volgende aanbod in Sint-Gillis voorzien: NT1, NT2, Basiscommunicatie en Conflictbeheersing, Informatica en Keukenmedewerker. In Berkendael wordt een keukenopleiding opgestart. Daarnaast wordt in beide arresthuizen ook een (Open) Leercentrum gerealiseerd. De VGC heeft vanaf het schooljaar tot , vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, bijgedragen tot de cofinanciering van een halftijdse onderwijscoördinator als aanvulling op de halftijdse onderwijscoördinator die wordt gefinancierd met de reguliere middelen van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf het schooljaar verdubbelt de Vlaamse Gemeenschap haar enveloppe en neemt ze de volledige loon- en werkingskost voor haar rekening. Daarom subsidieert de VGC deze werking niet langer. Cultuur, Jeugd en Sport De ondersteuning van een gevangenisbibliotheek is een opdracht van het SBB (Streekgericht Bibliotheekbeleid) van de VGC, opgenomen in het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC met betrekking tot de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid in het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. In datzelfde convenant staat eveneens vermeld dat de VGC jaarlijks minimaal euro moet besteden aan de uitbouw van de gevangenisbibliotheek. Begin 2002 werd een bibliotheek in de gevangenis van Sint-Gillis opgestart en ondersteund door de toenmalige Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek/Streekgericht Bibliotheekbeleid. De collectie van de bibliotheek richtte/richt zich naar de totale gevangenisbevolking en werd/wordt druk bezocht. De dagelijkse werking van de bibliotheek was in handen van 2 penitentiaire beambten samen met een aantal gedetineerden. 12 jaar later is de collectie van de gevangenisbibliotheek uitgegroeid tot ongeveer materialen (boeken, CD s, DVD s) aangeboden in meerdere talen o.a. Albanees, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks,... De gevangenisbibliotheek beschikt ook over een zeer ruime stripcollectie. Als gevolg van structurele hervormingen zowel binnen de gevangenismuren als buiten de gevangenismuren was het noodzakelijk een nieuwe ondersteuningsstructuur uit te tekenen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie/SBB ondersteunt het bibliotheeksysteem van de gevangenisbibliotheek, verzorgt de helpdesk voor deze bibliotheek en staat tevens in voor het collectiebudget. De financiële inbreng van de VGC ter zake: euro eenmalig voor integratie in BruNO-netwerk (conversie, licenties, configuratie) (begroting 2014); euro recurrent jaarlijst (onderhoud licenties) (begroting 2015); euro jaarlijks collectiebudget (begroting 2015); euro: subsidie aan de gemeente Sint-Gillis (voor hun filiaalwerking in de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis) (begroting 2015)

14 Belangrijk te vermelden is dat de VGC (SBB) de voorbije jaren heeft ingestaan voor de jaarlijkse aankoop van de collectie alsook de invoer van de nieuwe materialen in de catalogus. Tevens werd gezorgd voor de ondersteuning en de conversie van het verouderde bibliotheeksysteem naar het huidige bibliotheeksysteem (voor jaar 2015). Vanuit de sportdienst van de VGC wordt ondersteuning aangeboden inzak het sportaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis, en dit in samenwerking met de gevangenis, de Vlaamse Gemeenschap, De Rode Antraciet vzw en de Vlaamse Gemeenschap. De VGC-sportdienst contracteert en vergoedt de sportlesgevers en begeleiders voor het fitnessaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis en voorziet ook in de aankoop van klein sportmateriaal. In november 2014 werd het fitness-aanbod uitgebreid van 4u/week op 2 dagen naar 12u/week op 4 dagen. Dit betekent een uitbreiding van de fitnessbegeleiding (onder VGClesgevercontract) 188 uren in 2014, naar 440 in Met deze uitbreiding bereikt het fitnessaanbod 10% van de gedetineerden. In overleg met de gevangenisdirectie van Sint-Gillis en de sportfunctionaris van de vzw Rode Antraciet (deze vzw werkt aan de bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden) wordt bekeken om in 2015 een aanbod buitensport te voorzien. Welzijn, Gezondheid en Gezin De VGC ondersteunt vanuit dit beleidsdomein, op dit ogenblik, geen concrete projecten in de Brusselse gevangenissen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt immers een specifieke opdracht inzake het ondersteunen van gedetineerden en hun naastbestaanden (Justitieel Welzijnswerk) in de 3 Brusselse gevangenissen toegekend aan CAW Brussel. Het CAW coördineert de trajecten en leidt de cliënten (Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden) toe naar het aanbod van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Brucovo, de VDAB Daarnaast begeleidt het CAW ook naastbestaanden van gedetineerden. In 2014 volgde het CAW Brussel 397 cliënten op in de gevangenis: 120 in die van Sint-Gillis, 231 in die van Vorst en 46 in de kleinere vrouwengevangenis van Berkendael. Dit is een stijging t.o.v toen 335 gedetineerden in trajectbegeleiding bij Justitieel Welzijnswerk waren. In 2014 werd vanuit de dienst Etnisch Culturele Minderheden van de VGC wel eenmalig een projectsubsidie van euro toegekend aan de vzw De Rode Antraciet voor het project Zinneke' in de gevangenis van Sint-Gillis. Vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt in Sint-Gillis een aanbod NT2 voorzien. Binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid richt CAW Brussel zich in de Brusselse gevangenissen op Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden. Franstalige cliënten worden opgevolgd door de Franstalige en bicommunautaire diensten. Uiteraard is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen. Deze samenwerking wordt georganiseerd via het Brussels strategisch plan mbt het aanbod hulp- en dienstverlening aan justitiabelen intra-muros in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het terrein zijn er daarnaast thematische werkgroepen waarbinnen de medewerkers van de verschillende diensten en organisaties elkaar ontmoeten.

15 Tevens is er ook een actieplan voor de Vlaamse hulp- en dienstverlening. In 2013 werd het decreet inzake de organisatie van de hulp- en dienstverlening goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In Brussel werd, zoals bepaald in het betreffende decreet, een Vlaams Beleidsteam en Coördinatieteam opgericht. Het Beleidsteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse partnerorganisaties, maakte in 2013 werk van een Actieplan met daarin 19 concrete doelstellingen. De focus in Brussel ligt op: informatie-uitwisseling, afbakening van de doelgroep, noden en behoeften, bekendmaking van het aanbod en draagvlak en trajectmatig werken. Tot slot, is er vanuit de Vlaamse Gemeenschap een beleidscoördinator tewerkgesteld in de Brusselse gevangenissen. Deze bewaakt het aanbod van de Nederlandstalige diensten en onderhoudt de contacten met de gevangenisdirectie. De GGC en de Franstalige Gemeenschap hebben eveneens een beleidscoördinator.

16 PASCAL SMET, COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID Vraag nr.1 van 24 oktober 2014 van mevrouw Carla Dejonghe Cultuur: Aanvraagprocedure van cultuurwaardebonnen voor scholen, verenigingen en particulieren De hervorming van de cultuurwaardebon heeft al veel inkt doen vloeien en discussie opgeleverd. De focus lag vooral op de gevolgen voor particulieren en verenigingen. We zijn blij dat er nagedacht zal worden over hervormingen van het systeem, zeker voor de verenigingen. In die zin is het ook wel belangrijk dat de verenigingen en individuen correct geïnformeerd worden over aanvraagprocedures en dergelijke. Ook de scholen maakten in het verleden veelvuldig gebruik van de cultuurwaardebon. Zeker sinds de invoering van de maximumfactuur in het onderwijs, had de cultuurbon zijn nut verder kunnen bewijzen om leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs in aanraking te laten komen met cultuur. Dat gebeurt immers in eerste instantie via het onderwijs. Voor het onderwijs gelden echter dezelfde beperkingen als voor de verenigingen. Dit betekent dat een onderwijsinstelling per school éénmalig maximum 45 cultuurbonnen kan aanvragen. Dat is soms al niet genoeg voor alle leerlingen van één jaar. Het zorgt er ook voor dat de andere jaren het zonder moeten stellen. Gezien de focus die de VGC wil leggen op de omkadering van het Nederlandstalig onderwijs, denken we dat er, in samenspraak met de scholen, naar een beter systeem moet geëvolueerd worden waarbij we de cultuurbon maximum kunnen inzetten om jonge Brusselaars in contact te brengen met kunst en cultuur. Hoeveel particulieren vroegen er tot nog toe een Paspartoepas aan? Hoeveel daarvan werden er bedeeld/verkocht aan: a) de basisprijs b) de jongerenprijs (jongeren onder de 26 jaar) c) de reductieprijs Welk bedrag ontving de VGC tot nog toe aan aankoop van Paspartoepassen? Zijn er nog specifieke informatiecampagnes gepland gericht naar particulieren? Hoeveel scholen hebben tot nog toe gebruik gemaakt van het systeem van cultuurbonnen? Hoeveel verenigingen? Op welke manier worden de scholen en individuele leerkrachten er attent op gemaakt dat zij cultuurbonnen kunnen aanvragen voor hun leerlingen? Antwoord Voor het seizoen verandert er voor Paspartoe niets. De vrijetijdspas heeft zijn tijd nodig voor we een eerlijke analyse kunnen maken. Die komt er op het einde van dit seizoen en in overleg met gebruikers en aanbieders. Daarom kan het collegelid momenteel niet op de gedetailleerde vragen antwoorden.

17 Vraag nr.2 van 25 november 2014 van de heer René Coppens Gemeenschapscentra: Formulering van het verdraagzaamheidsprincipe in de verenigingsfiche voor aanvraag van lidmaatschap van de gemeenschapscentra Onlangs heeft de heer René Coppens een voorbeeld gezien van een verenigingsfiche voor aanvraag lidmaatschap voor een Nederlandstalig gemeenschapscentrum in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zoals vereist door de Verordening nr van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra van 29 november 2012, bevatte deze fiche de volgende clausule: De vereniging/organisatie/instelling en haar afgevaardigden onderschrijven ook het verdraagzaamheidsprincipe dat inhoudt: 1 Alle beginselen van de democratie en de grondwet na te leven en toe te passen. 2 Het samenwerkingsmodel tussen de verschillende gemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen. 3 Het harmonisch samenleven van de verschillende volkeren, rassen, culturen en godsdiensten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen bevorderen. Hoewel hij als liberaal de gedachte achter deze clausule, namelijk het verzekeren van een harmonieus samenleven in een multiculturele omgeving en het respect voor diversiteit, uiteraard sterk aanprijst, betreurt hij de bewoording van punt 3 van deze clausule. Het gebruik van de woorden volkeren, rassen en godsdiensten lijkt uit een ander tijdperk te stammen en doet vermoeden dat deze tekst al zeer oud is. Wellicht verouderd. Vandaag kan er beter gesproken worden over respect voor verschillende levensbeschouwingen, voor levenskeuzes. We hebben het ook best over een harmonieus samenlevingsmodel die discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen veroordeelt Er zijn dus talrijke meer eigentijdse formuleringen mogelijk om dezelfde gedachte weer te geven. Van wanneer dateert de huidige formulering? Is de Vlaamse Gemeenschapscommissie bereid deze formulering aan te passen om termen als ras, volk en godsdienst niet te moeten gebruiken in deze context? Antwoord De vzw s gemeenschapscentra moeten dit jaar inderdaad opnieuw worden samengesteld. Vertegenwoordigers van organisaties (verenigingen, gebruikers) kunnen deel uitmaken van de algemene vergaderingen. Daarvoor gebruiken de vzw s gemeenschapscentra aansluitingsfiches, enerzijds voor verenigingen, anderzijds voor privépersonen. Deze fiches bevatten het verdraagzaamheidsprincipe. De formulering van dit principe is letterlijk gebaseerd op de formulering in de verordening houdende de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra, zoals aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport op 23 oktober 2012 (commissie waarvan de heer René Coppens lid was) en door de Raad op 26 oktober 2012.

18 Collegelid Pascal Smet is het eens met de heer Coppens dat de formulering in punt 3 van dit principe Het harmonisch samenleven van de verschillende volkeren, rassen, culturen en godsdiensten binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest te helpen bevorderen. niet eigentijds geformuleerd is. In toekomstige verordeningen kan deze formulering zeker aangepast worden. Vraag nr.3 van 15 januari 2015 van mevrouw Cieltje Van Achter Sport: Sportaanbod van de VGC De VGC biedt heel wat sportactiviteiten aan. Mevrouw Cieltje Van Achter heeft vernomen dat de VGC 45 sportreeksen aanbiedt. Klopt dit? Hoeveel van deze sportreeksen zijn bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen? Hoeveel mensen nemen effectief aan al deze sportactiviteiten deel? Is er nog plaats over of zit men aan de maximum capaciteit? Antwoord 1. VGC-sportlessenreeksen Tijdens het seizoen organiseert de VGC-sportdienst 75 eigen sportlessenreeksen. Hiervan lopen er 50 over een heel jaar (oktober-mei) en 22 over een kortere periode. Van de 75 sportlessenreeksen zijn er 9 volzet. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aanbod per leeftijd en doelgroep, van het aantal ingeschreven deelnemers en de capaciteit van het aanbod. Aangezien een aantal lessenreeksen nog moeten opstarten zal het deelnemersaantal nog licht toenemen. Aantal sportlessenreeksen per leeftijd en doelgroep: Leeftijden en doelgroepen Aantal lessenreeksen volledig seizoen Aantal lessenreeksen korte duur 2,5-5 jarigen jarigen jarigen 6 volwassenen G-sport 3 3 Totaal 50 22

19 Aantal deelnemers en capaciteit: Leeftijden en doelgroepen Aantal deelnemers Capaciteit 2,5-5 jarigen jarigen jarigen volwassenen G-sport Totaal VGC- sportlessenreeksen in partnership met de gemeenschapscentra Naast het eigen aanbod ondersteunt de VGC-sportdienst de gemeenschapscentra voor de organisatie van sportlessenreeksen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal lessenreeksen per leeftijd, het aantal deelnemers en de capaciteit. Leeftijden en doelgroepen Aantal lessenreeksen Aantal deelnemers Capaciteit 2,5-5 jarigen jarigen jarigen volwassenen Totaal Verder worden tal van andere organisaties, zoals brede scholen, scholen, vzw Buurtsport Brussel, vzw Zonder Handen, jeugdhuizen, dienstencentra, het seniorencentrum, door de VGC -Sportdienst ondersteund voor de organisatie van een sportief vrijetijdsaanbod. Vraag nr.4 van 15 januari 2015 van mevrouw Cieltje Van Achter Gemeenschapscentra: Financiering van de gemeenschapscentra Zoals reeds door mevrouw Van Achter werd aangekondigd tijdens de bespreking van de begroting, wenst ze dat collegelid Pascal Smet een overzicht opmaakt per gemeenschapscentra van de dotaties, subsidies, eigen middelen, middelen via de gemeenten en eventuele andere middelen die de centra ontvangen. Antwoord In bijlage 1 worden de financiële resultaten per gemeenschapscentra (bijlage 1) als van het geheel van de 22 centra, (bijlage 2, voor de jaren 2006 t/m 2013 gegeven. In dat overzicht zijn zowel de uitgaven als de inkomsten weergegeven en daarmee de opbrengsten / tekorten per jaar.

20 De financiering is weergegeven op basis van de grootboekrekeningen, waarbij een onderscheid is terug te vinden tussen toelagen van de VGC, andere overheden en anderen. In de loop van 2008 werd het geco-personeel van de vzw s gemeenschapscentra overgenomen door de VGC vandaar het wegvallen van subsidies van Actiris (en tegelijkertijd de loonkosten) voor die personeelsleden. Vraag nr.5 van 15 januari 2015 van mevrouw Carla Dejonghe Sport: Mogelijkheid tot het uitgeven van een sportzakboekje voor sport Vzw De Rand gaf recent het interessante zakwoordenboekje Mijn kind wil sporten! uit voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een sportvereniging. Het woordenboekje is kleurrijk, bevat heel wat afbeeldingen en de meest courante woorden bij/in een sportvereniging. Er staat ook summiere informatie in over de plaatsen waar ze informatie vinden over de inschrijving. Een soortgelijk boekje voor/over het Nederlandstalig sportaanbod in Brussel zou nuttig kunnen zijn. Het zou bovendien ook aansluiten bij de noodzaak om het taalgebruik van Nederlandstalige initiatieven in Brussel te vereenvoudigen. We weten dat steeds meer niet-nederlandstalige ouders hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen. Maar naast de school willen veel ouders hun kinderen ook nog de mogelijkheid geven om buitenschoolse activiteiten in het Nederlands te volgen, waaronder sport. We weten ook dat daar wat administratieve verplichtingen bijhoren die soms behoorlijk moeilijk zijn om te begrijpen voor niet-nederlandskundigen. Maar ook om het kind nadien te begeleiden, komt er vaak heel wat typische woordenschat aan te pas. Het zou dan misschien ook een goed idee zijn mochten we jongeren en ouders door middel van zo n woordenboekje vertrouwd maken met de belangrijkste woorden waarmee zij geconfronteerd gaan worden (wanneer ze hun kinderen willen inschrijven) in een Nederlandstalige sportclub. Het kan voor hen bovendien een aanzet zijn om de taal zelf ook te gaan studeren. Enkele jaren geleden maakte het Huis van het Nederlands iets soortgelijks, een zakwoordenboekje voor de horeca. Het project kon toen op heel wat interesse rekenen. Welke communicatiemiddelen bestaan er momenteel al om anderstalige kinderen en hun ouders naar het Nederlandstalig sportaanbod in Brussel te leiden? Op welke manier wordt er met het Huis van het Nederlands samengewerkt op het vlak van de verspreiding van basisinformatie over sport en culturele initiatieven naar ouders van kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs? Staan er nog initiatieven op stapel om nieuwe communicatiemiddelen uit te werken voor niet- (of weinig) Nederlandskundige ouders om hen bij te staan in de zoektocht naar Nederlandstalige sportinitiatieven in Brussel?

21 Antwoord Het sportwoordenboekje van vzw De Rand werd voorbereid met veel partners, ook Brusselse partners. Het Huis van het Nederlands en de VGC-sportdienst maakten deel uit van de werkgroep en gaven op die manier ook nuttige input. De VGC-sportdienst staat mee in voor de verspreiding van het boekje onder haar doelpubliek. Er wordt ook over gecommuniceerd via de nieuwsbief sport, specifieke mailings naar sportclubs, sportinbrussel.be en de facebookpagina sport. In de sportgids (die alle info bevat van het Nederlandstalig duurzaam sportaanbod) en de vakantiegids (die alle info bevat over het sportief vakantieaanbod) wordt vooraan een Preface en Note explicative opgenomen, waarin ook naar de website sportinbrussel.be verwezen wordt. Op sportinbrussel.be wordt ook een korte Franse en Engelse uitleg gegeven over het Nederlandstalig sportaanbod. Er wordt tevens een telefoonnummer (sportofoon van de VGCsportdienst) meegegeven. De VGC krijgt heel vaak anderstalige telefoons en tracht steeds een zo goed mogelijke dienstverlening te verzorgen. In de sportgids worden ook taaliconen opgenomen. In alle communicatiekanalen wordt getracht een toegankelijke woordenschat te gebruiken. Moeilijke woorden worden vermeden. Voor een gedeelte van het jeugdaanbod wordt ook geflyerd aan de schoolpoorten (van die scholen die in de nabijheid van het aanbod liggen). Dit maakt het mogelijk dat de ouders (ook anderstalige) rechtstreeks hun vragen kunnen stellen. Niettegenstaande de vele middelen die de sportdienst hanteert om anderstalige kinderen toe te leiden, wordt wel telkens het belang van een minimum kennis van de Nederlandstalige taal aangehaald, dit in functie van veiligheid en een goed verloop van de activiteit in een omgeving met het Nederlands als omgangstaal. De publicaties van de VGC-sportdienst worden systematisch bezorgd aan het Huis van het Nederlands, die deze verder verspreidt. Elk jaar worden meer exemplaren bijgevraagd. Ook naar andere organisaties die met anderstalige groepen werken, worden de publicaties bezorgd (Bon, Buurtsport, WMKJ s, ). Hierbij worden ook goede afspraken gemaakt m.b.t. doorverwijzing. De VGC-sportdienst ijvert er voor om verder werk te maken van de taaliconen. Enerzijds om via de iconen het verwacht niveau Nederlands weer te geven (in aanvulling van de inschatting van de oefenkans Nederlands) en anderzijds om dit ook uit te werken voor het jeugdaanbod.

22 Vraag nr.6 van 23 januari 2015 van mevrouw Carla Dejonghe Gemeenschapscentra: Aanstelling van een conciërge in gemeenschapscentrum Den Dam De gemeenschapscentra zijn lokale ankerpunten voor het Nederlandstalige verenigingsleven en het lokaal gemeenschapsleven. Deze open huizen zijn ontmoetingsplaatsen voor zowel verenigingen en organisaties als voor individuen. Om die reden maken lokale verenigingen vaak dankbaar gebruik van de beschikbare lokalen van de gemeenschapscentra om te vergaderen of voor andere activiteiten. Deze vinden logischerwijs meestal s avonds plaats omdat de meeste mensen overdag een job uitoefenen. Voor het openhouden van het centrum buiten de reguliere werkuren, kunnen de meeste gemeenschapscentra een beroep doen op hun conciërge. In het nieuwe gebouw van GC Den Dam, dat de deuren opende op 4 oktober 2014, werd op de bovenste verdieping alvast een appartement voorzien waar een conciërge kan wonen. Voorlopig werd er echter nog geen conciërge aangesteld. Voor de avond- en weekendactiviteiten van aangesloten lokale verenigingen zou dus momenteel een beroep gedaan worden op vrijwilligers en de personeelsleden, maar dit is geen oplossing op lange termijn. De aanvragen voor het gebruik van de lokalen door andere organisaties en privépersonen blijken systematisch geweigerd te worden, waardoor Den Dam ook inkomsten misloopt. Met andere woorden, de aanstelling van een conciërge zou Den Dam in staat stellen om een nog betere dienstverlening aan te bieden. Hebben alle gemeenschapscentra nog recht op een conciërge? Werd voor deze functie een nieuw model uitgewerkt? Welke procedure moet een gemeenschapscentrum volgen om een conciërge te kunnen aanstellen? Werd deze procedure al in gang gezet voor GC Den Dam? Wanneer zal er een conciërge aan de slag kunnen gaan? Zijn er nog andere gemeenschapscentra met een openstaande plaats voor een conciërge? Indien ja, welke gemeenschapscentra en hoe ver staat het met de invulling van deze openstaande plaatsen? Antwoord Alle gemeenschapscentra met een conciërgewoning hebben recht op een conciërge. GC De Linde en GC Ten Noey hebben geen conciërgewoning. Sinds de verkoop van Wijkhuis Carloo is ook aan GC Candelaershuys geen conciërge meer verbonden. Binnen het nieuwbouwproject van Candelaershuys wordt nog onderzocht of een conciërgewoning tot de mogelijkheden behoort. Er werd tijdens de vorige legislatuur een nieuw model uitgewerkt voor deze functie in de rechtspositieregeling van het personeel (collegebesluit van 5 december 2013 houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel art. 7). We zijn vandaag nog in overleg met Actiris over een profiel technisch assistent huisbewaarder op basis waarvan procedures kunnen opgestart worden voor de uitvoering van de beslissing van eind 2013.

23 De procedure, ook vastgelegd in het personeelsstatuut, bepaalt dat de vacature wordt bezorgd aan alle personeelsleden die in aanmerking komen, waarna een gesprek met de jury (met afvaardiging vanuit GC) volgt en een aanstellingsbesluit wordt voorgelegd aan het College. Voor GC Den Dam werd de procedure nog niet opgestart. De volgende gemeenschapscentra wachten eveneens op de opstart van de procedure: * De Markten * Elzenhof * De Kroon * De Pianofabriek * De Vaartkapoen Bij deze gemeenschapscentra hebben de vzw s een tijdelijke oplossing geregeld, waarbij de vzw een overeenkomst aanging met de persoon die de huisbewaarderstaken opneemt. Collegebesluit van 5 december 2013 houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel art. 7: 3. Titel V van deel XIII van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel wordt vervangen door wat volgt: Titel V. De technisch assistent - huisbewaarders Hoofdstuk I. De aanstelling van de technisch assistent - huisbewaarders Artikel XIII 106 Als technisch assistent - huisbewaarder wordt een personeelslid aangesteld op niveau D. Hoofdstuk II. Voordelen en rechten toegekend aan de technisch assistent - huisbewaarders Artikel XIII 107 Als vergoeding voor de taken en plichten, opgenomen in hoofdstuk III, ontvangt de technisch assistent - huisbewaarder een salaris dat wordt vastgesteld binnen de salarisschaal D 121. Het voordeel in natura omvat: kosteloze huisvesting, verwarming en verlichting, inclusief het verbruik van water, gas en elektriciteit. Het bedrag van deze voordelen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelastingen en is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Hoofdstuk III. De tijdelijke vervanging van de technisch assistent - huisbewaarder Artikel XIII Bij een vakantieverlof van ten minste één week wordt bij de vakantieaanvraag een nota gevoegd waarin de aanstelling van de eventuele plaatsvervanger voor de taken van huisbewaarder wordt voorgesteld. De aanvraag moet door de leidinggevende van de tewerk-

24 stellingsplaats minstens dertig dagen voor de aanvangsdatum van de vakantie worden ingediend bij de directie Personeel en HRM. De persoon die bij beslissing van de leidend ambtenaar de technisch assistent - huisbewaarder vervangt tijdens diens vakantieverlof van ten minste één week, wordt aangesteld met een vervangingsovereenkomst en ontvangt een salaris dat wordt vastgesteld binnen de salarisschaal D 121 a rato van de taken als huisbewaarder. 2. De persoon die in voorkomend geval de technisch assistent - huisbewaarder vervangt na zijn ontslag, wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en ontvangt een salaris dat wordt vastgesteld binnen de salarisschaal D 121. Hoofdstuk IV. De beëindiging van de functie van technisch assistent - huisbewaarder Artikel XIII De aanstelling van de technisch assistent - huisbewaarder eindigt in de gevallen voorzien door het VGC-personeelsstatuut en de arbeidswetgeving. 2. De aanstelling van de technisch assistent - huisbewaarder eindigt wanneer het College de functie van technisch assistent - huisbewaarder afschaft. 3. De beslissing tot beëindiging van de aanstelling wordt genomen door het College. De leidend ambtenaar betekent de beëindiging van de aanstelling aan de technisch assistent - huisbewaarder bij aangetekend schrijven. 4. De technisch assistent huisbewaarder beschikt, ongeacht zijn opzeggingstermijn, over een termijn van drie maanden om de hem ter beschikking gestelde woonst te verlaten. Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan ongeveer gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben. Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating. En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat, komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor de gedetineerde. Het is ook bekend dat velen van de geradicaliseerden, waar heden veel over gediscussieerd wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan.

25 Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle gedetineerden ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt. Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt? Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren? Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen? Antwoord Deze schriftelijke vraag werd gecoördineerd beantwoord door collegevoorzitter Guy Vanhengel (zie vraag 7: Bulletin van Vragen en Antwoorden Nr. 1 ( ) - p.9). Vraag nr.8 van 17 februari 2015 van mevrouw Annemie Maes Media: Het bereik van de Brusselse media De Nederlandstalige media zijn nu bijna een jaar samen ondergebracht in het Nederlandstalig- Brussels Mediaplatform. De bedoeling hiervan was onder andere om tot een groter bereik te komen. Hoewel het door methodologische problemen altijd moeilijk was om tot een volledig en betrouwbaar beeld van het bereik van de Nederlandstalige Brusselse media te komen, wil mevrouw Annemie Maes toch volgende vragen stellen: Hoe ver staat het College met het ontwikkelen van een nieuwe methodiek om de cijfers objectief te kunnen meten? Is de nulmeting reeds uitgevoerd? Hoeveel kijkers bereikt TV Brussel? Hoeveel van deze kijkers worden bereikt dankzij de uitzendingen van de VRT? Hoeveel zonder? Hoeveel kijkers worden via het internet bereikt? Hoeveel lezers bereikt Brusselnieuws.be? Hoeveel van deze lezers worden bereikt in het Brussels gewest en hoeveel daarbuiten? Hoeveel lezers bereikt Brussel Deze Week? Hoeveel abonnementen zijn er buiten Brussel? Hoeveel luisteraars bereikt FM Brussel? Hoeveel luisteraars bezoeken de website? Hoeveel van deze bezoekers komen van buiten het Brussels hoofdstedelijk gewest?

26 Antwoord Bij de opstart van de fusie van de Vlaams Brusselse media was het duidelijk dat de bestaande meetsystemen voor het bereik van media niet betrouwbaar waren voor de Vlaams-Brusselse media. In overleg met de mediapartners zouden zij aan de subsidiërende overheden voorstellen doen met betrekking tot het meten van dat bereik. In januari/februari 2015 heeft de vzw Vlaams-Brusselse Media een beperkt kwantitatief marktonderzoek laten uitvoeren door de firma P-values/Futures, bij 702 respondenten, in Brussel (Nederlandstaligen, anderstaligen) en in de Rand (Nederlandstaligen). De resultaten van die telefoonenquête was te lezen in de Vlaams Brusselse media zelf. Of dit onderzoek kan dienen als objectieve nulmeting, kan het collegelid vandaag nog niet zeggen. Daarover willen we een gesprek met de onderzoekers, met de opdrachtgevers, met Vlaams minister Gatz en met beide administraties. Er is de afgelopen jaren geen kwantitatieve meting geweest voor dit medium, tot vandaag de studie van P-values/Futures in opdracht van de VBM zelf. Zoals eerder gezegd willen we deze studie en de resultaten ervan eerst bespreken met alle betrokken actoren vooraleer er toelichting bij te geven of conclusies uit te trekken. Op één en op Canvas wordt elk weekend het weekoverzicht van tvbrussel uitgezonden. Dit programma heeft gemiddeld kijkers, verspreid over Vlaanderen. Met de zaterdaguitzending haalt tvbrussel gemiddeld kijkers. Dit is lager dan in 2013, en toe te schrijven aan het feit dat het weekoverzicht op een vroeger tijdstip uitgezonden wordt (12 uur i.p.v uur). Met de zondagochtend-uitzending haalt men iets betere cijfers dan in ( gemiddeld t.o.v in 2013). Voor brusselnieuws.be kennen we het aantal bezoekers. In welke mate die bezoekers ook lezers zijn, weten we niet. Het daggemiddelde is niet zomaar uit het softwaremeetpakket Google Analytics te halen: daarvoor moeten alle unieke cijfers voor de 365 dagen manueel opgeteld worden. Men kan wel het aantal unieke bezoekers op maandbasis meten. Voor 2014 bedraagt het maandgemiddelde unieke bezoekers. Gemiddelden per maand van 2010 tot 2014: Maandgemiddelde Unieke bezoekers In januari 2015 bedroeg dit cijfer reeds ; de stijgende lijn van de voorbije jaren zet zich dus door. Bezoekers van de websites: binnen Brussels Gewest: 69,11% buiten Brussels Gewest: 30,89%

27 Voor het printmedium zijn wel CIM bereikcijfers beschikbaar: Brussel Deze Week Print Print + Online (geen CIM-cijfers) AGENDA magazine Print Print + Online (geen CIM-cijfers) De online ontsluiting van BDW en AGENDA gebeurt pas sinds september 2010 via Issuu.com. De website/blog van AGENDA werd gelanceerd in maart Abonnementen: Distributie: Abonnementen Gratis Betalend Totaal Losse Distributie Aantal verdeelpunten Gemiddelde weekoplage Brussel Deze Week AGENDA magazine Op 1 maart waren er postabonnementen (losse distributie gebeurt enkel in het BHG): Brussel: (92,7%) Vlaanderen: (7,1%) Wallonië: 92 (0,2%) Voor het aantal luisteraars zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Voor de gegevens uit het P-values verwijzen we naar onze antwoorden bij vorige vragen. De website fmbrussel.be haalde in 2014 gemiddeld unieke bezoekers per maand, of zo n unieke bezoekers per jaar. Geografische gegevens daarover zijn niet voorhanden.

28 BIANCA DEBAETS, COLLEGELID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN GELIJKE KANSEN Vraag nr.1 van 19 december 2014 van mevrouw Khadija Zamouri Gezondheid: Opvang chronische zieken Al wie 60 à 65 jaar of ouder is en niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan terecht in een woonzorgcentrum als andere zorgformules uitgeput zijn. Maar wat met mensen die jonger zijn en lijden aan een niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijk gehandicapt zijn? Ook zij hebben soms nood aan een permanente verzorging waar de thuiszorg onvoldoende aan hun behoeften tegemoet komt. Echter, al te dikwijls komen zulke zorgbehoevenden in rust- en verzorgingstehuizen terecht die eerder geschikt zijn voor geriatrische patiënten. Nochtans hangt hun levenskwaliteit in grote mate af van de verzorging en omkadering die ze krijgen. Is er overleg tussen de verschillende actoren binnen de Cocof, de VGC en GGC om chronisch zieken of mensen met een handicap op te vangen? Hoeveel 65 ers die chronisch ziek zijn verblijven in een RVT? Hoeveel verzorgingstehuizen zijn er in het Brussels hoofdstedelijk gewest die specifiek gericht zijn op patiënten met bv. een niet-aangeboren hersenletsel? Hoeveel personen staan er op een wachtlijst om in dergelijk verzorgingstehuis opgenomen te worden? Welke maatregelen worden er genomen om tegemoet te komen aan de demografische groei en dus ook aan de toenemende behoefte aan een heschikte opvang om te levenskwaliteit van chronisch zieken te verbeteren? Antwoord Het begrip chronisch zieke is eerder een algemeen containerbegrip waaronder meerdere ziektebeelden kunnen vallen. Ook mensen met een lichamelijke handicap en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel maken hier deel van uit. Collegelid Bianca Debaets vraagt dus begrip omdat het vinden van specifieke cijfergegevens wordt bemoeilijkt. De administratie kon dan ook enkel officiële cijfers van het aantal -60 jarigen opgenomen in een woonzorgcentrum en het aantal personen erkend door het VAPH die geregistreerd staan op de Centrale Registratie van de Zorgvragen, doorgeven. Er zijn geen kruistabellen beschikbaar waar leeftijd, de diagnose en het al dan niet wonen in een woonzorgcentrum voorhanden zijn. Voor de vaststellingen werden de beschikbare cijfers dan ook geïnterpreteerd.

29 Wat betreft de samenwerking tussen de actoren binnen de Cocof, Vlaamse Gemeenschap en GGC is de VGC-administratie niet betrokken bij een eventueel structureel overleg om chronische zieke mensen of personen met een handicap op te vangen. Er zijn enkel cijfers beschikbaar van de globale groep mensen jonger dan 60 jaar die verblijven in een woonzorgcentrum (WZC). In 2010 verbleven 628 personen jonger dan 60 in een WZC in Brussel. Dat is 4,41% van de totale capaciteit. Ter vergelijking, in Vlaanderen zijn het 659 personen. Weliswaar, gezien het groter aantal bedden in Vlaanderen, is dit slechts 1,01 %. Tabel 1: Aantal personen <60 jaar vergeleken met aantal bedden WZC (Gegevens RIZIV/NCAG (31/03/2010)) Aantal < 60 jaar Beddencapaciteit %-age Vlaanderen ,01% Wallonië ,41% Brussel ,41% België ,91% Het Observatoire de la santé et du social verzamelde in 2013 specifiek voor Brussel gegevens over het aantal personen jonger dan 60 jaar in een woonzorgcentrum erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Uit de cijfergegevens blijkt dat wat de GGC betreft de verhoudingen RIZIV 4,41 % en Observatoire 4,28% gelijk lopen. Tabel 2: Verhouding aantal <60 tegenover aanbod residentiële ouderenzorg GGC (Observatoire de la santé et du social, 2013) Aantal < 60 jaar Beddencapaciteit %-age Publiek WZC ,29% Vzw WZC ,62% Commercieel WZC ,22% Totaal ,28% Er zijn geen cijfers ter beschikking van het aantal <60 jarigen in woonzorgcentra in Brussel specifiek erkend door de Vlaamse Gemeenschap of Cocof. Maar de cijfers geven informatie over het aantal personen <60 jaar in een woonzorgcentra, maar zeggen niets over mogelijke diagnoses/ziektebeelden. Deze zijn ook niet gemakkelijk te verkrijgen omdat woonzorgcentra niet zo gedetailleerd moeten registreren waardoor cijfers over dit thema weinig voorhanden zijn. Daarnaast is er ook een verschil tussen het hebben van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), fysieke beperking, chronische ziekte en het erkend zijn als een persoon met een NAH, fysieke beperking, chronische ziekte. Het is veelal zo dat personen die in een woonzorgcentra verblijven vaak geen erkenning handicap hebben. ZONAR, een intersectoraal project van vzw Zonnelied tussen de sector personen met een handicap en de Brusselse woonzorgcentra, heeft op basis van een steekproef een beeld geschetst van de <60 jarige in een woonzorgcentra. Deze cijfers zijn gebaseerd op een steekproef in 3 woonzorgcentra. 2 erkend door de GGC en 1 door de VG en schetsen de verhouding inzake gestelde diagnose van 110 personen met een handicap in die woonzorgcentra.

30 Tabel 3: Gegevens inschaling ZONAR (31/12/2013) Diagnose populatie Aantal < 65 %-age Verstandelijke handicap 21 19% NAH 15 14% Fysieke handicap 5 5% Sensoriële handicap 1 1% Korsakov 35 31% Psychiatrische problematiek 31 28% Andere 2 2% Totaal % Een woonzorgcentrum is vooral een voorziening voor personen ouder dan jaar met een zware zorgbehoefte. Voor deze personen volstaat ambulante ondersteuning niet en dus zijn zij aangewezen op residentiële ondersteuning. Een woonzorgcentra is niet specifiek gericht op personen met een chronische ziekte zoals vb. een niet-aangeboren hersenletsel. Deze personen kunnen hiervoor terecht bij: Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées Phare. Indien deze persoon zich niet wil of kan laten erkennen als persoon met een handicap, is hij voor opvang veelal aangewezen op een woonzorgcentrum. Afhankelijk van de erkennende overheid worden er per woonzorgcentrum andere regels gehanteerd. Binnen Vlaanderen valt dit onder de Vlaamse regelgeving die stelt dat personen <65 jaar pas mogen worden opgenomen in een woonzorgcentrum als er een uitzondering is aangevraagd die is toegestaan door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Woonzorgcentra erkend door de Cocof en de GGC bepalen zelf de voorwaarden waaronder personen jonger dan 60 of 65 jaar mogen opgenomen worden in de RVT s. De huidige normen zijn de volgende: Cocof: 5% van het aantal bedden toegestaan voor personen jonger dan 60 jaar. GGC: 5% van het aantal bedden toegestaan voor personen jonger dan 60 jaar en 10% voor personen met een uitgeschreven levensproject en begeleiding. VG: maximum 10% van het aantal bedden toegestaan voor personen jonger dan 65 jaar. Wat betreft het aantal verzorgingstehuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich specifiek richten naar patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel, geeft de BWR aan dat: het Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius dat sinds 1 augustus 2014 de campus Eureka te Evere uitbaat, zich naast hun werking voor zorgbehoevende ouderen ook specifiek richt naar personen met een NAH. Het woonzorgcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor 158 bedden. Binnen Brussel kunnen personen met een NAH, zware zorgnood en erkend door het VAPH voor residentiële opvang terecht bij de vzw Zonnelied in Sint-Jans-Molenbeek. Zij hebben daar een erkenning als nursingstehuis. Voor woonzorgcentra bestaan geen centrale wachtlijsten. Ieder rusthuis of woonzorgcentrum beslist zelf hoe zij de wachtlijsten beheert. Personen jonger dan 60/65 jaar worden niet opgenomen op de wachtlijst.

31 Binnen het VAPH wordt gebruik gemaakt van een Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Op deze lijst stonden in personen geregistreerd met hun zorgvraag. De CRZ onderscheidt op basis van de zorgvraag en niet op basis van handicap. Tabel 4: Aantal personen met domicilie in Brussel met actieve zorgvraag op de CRZ (prioriteitengroep 1 en 2) (31/12/2013) Brussel PAB Nursingstehuis 14 Bezigheidstehuis 19 Tehuizen Werkenden 5 Geïntegreerd wonen/ Beschermd wonen/ DIO 11 Zelfstandig wonen 3 Begeleid wonen 24 Thuisbegeleiding Dagcentrum 17 Begeleid werken 7 Ambulante begeleiding vanuit dagcentrum 0 PAB <18 7 OBC 7 Internaat niet-schoolgaanden 5 Internaat schoolgaanden 16 Semi-internaat niet-schoolgaanden 7 Semi-internaat schoolgaanden 9 Thuisbegeleiding <18 23 Totaal 194 Phare registreert ook cliënten. Zij hebben daarenboven nog een bijkomende lijst: La liste du personnes de grande dépendance. Dit is een lijst van personen met een handicap die een zeer zware zorgnood hebben, en momenteel geen gepaste oplossing kunnen vinden op hun vraag. In 2012 dedecteerden zij 301 personen, waarvan 66 minderjaren, in zulke omstandigheden. Wat betreft de volwassenen met een onvoldoende oplossing verblijven er 17 (met onaangepaste oplossing) in een WZC. Tabel 5: La liste du personnes de grande dépendance (Phare 2012) 2012 Volwassenen zonder oplossing 131 Volwassenen met onaangepaste oplossing 72 Jongeren op einde van schoolloopbaan 32 Minderjarigen zonder oplossing 35 Minderjarigen met onaangepaste oplossing 31 Algemeen Totaal 301 Totaal meerderjarigen 235 Totaal minderjarigen 66

32 Om tegemoet te komen aan de demografische groei en aan de toenemende behoefte naar geschikte opvang voor mensen met een chronische ziekte werden de voorbije jaren in Brussel verschillende initiatieven genomen: personen met een niet-aangeboren hersenletsel, zware zorgnood en erkend door het VAPH voor residentiële opvang terecht bij de vzw Zonnelied in Sint-Jans-Molenbeek. Zij hebben een erkenning als nursingstehuis. Het project ZONAR van vzw Zonnelied richt zich specifiek tot woonzorgcentra waar personen van minder dan 60 jaar verblijven. Binnen de deelnemende woonzorgcentra worden alle personen jonger dan 60 jaar bevraagd naar hun noden en wensen. Op basis hiervan wordt voor deze groep een aanbod op maat georganiseerd om de levenskwaliteit in het woonzorgcentrum te verhogen. Daarnaast organiseren zij ook een aanbod voor het personeel van het woonzorgcentrum waarbij rond verschillende handicapspecifieke thema s gewerkt wordt. Het Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius dat sinds 1 augustus 2014 de campus Eureka te Evere uitbaat, richt zich naast zijn werking voor zorgbehoevende ouderen ook specifiek naar personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het woonzorgcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor 158 bedden. Chronisch zieken worden ook steeds meer en meer thuis verzorgd en gaan enkel voor ambulante verzorging naar het ziekenhuis. Hierbij speelt vzw Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) een belangrijke rol. Het BOT is werkzaam binnen de thuiszorg als Geïntegreerde Dienst voor Thuiszorg (GDT) en Samenwerkingsinitiatief Eerstelijn (SEL). De doelstelling van het BOT is bijdragen aan initiatieven die er toe leiden dat mensen op een kwalitatieve manier langer thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk de regie over hun leven in eigen handen kunnen houden. Vraag nr.2 van 22 januari 2015 van mevrouw Liesbet Dhaene Welzijn: Capaciteit van de door de VGC erkende rusthuizen In september 2014 was er de officiële opening van het Nederlandstalig woon- en zorgcentrum Eureka in Evere. Dit rusthuis biedt plaats aan 158 bejaarden. Met de opening van dit woonzorgcentrum zou de capaciteit van Nederlandstalige woonzorgcentra in Brussel op 497 komen te liggen. Volgens het Masterplan Woonzorg Brussel zouden er daar dit jaar nog eens 115 plaatsen bijkomen in Laken, 30 plaatsen in Evere en 90 plaatsen in Jette. Daarmee zouden er dit jaar dus nog eens 235 extra plaatsen bijkomen, waarmee de totale capaciteit tegen het einde van dit jaar op 732 zou moeten liggen. En ook na dit jaar zou de capaciteit nog omhoog gaan. In 2017 zouden er nog eens 105 plaatsen klaar moeten zijn in Anderlecht. Daarnaast zouden er ook nog eens 343 plaatsen in ontwikkeling zijn waarvan de geplande datum van ingebruikname niet nader bepaald werd. Ook zitten, of zaten, er ook nog eens 51 plaatsen in portefeuille. Voor deze plaatsen in portefeuille was nog geen geschikte locatie gevonden. Indien al deze geplande capaciteitsuitbreidingen gerealiseerd worden, zou de capaciteit van de Nederlandstalige woonzorgcentra in Brussel rond de komen te liggen.

33 Kan het bevoegde collegelid deze cijfers bevestigen? Zo ja, zijn alle 497 plaatsen die momenteel beschikbaar zijn in gebruik? Indien dit het geval is: hoe lang zijn de wachtlijsten? Hoe lang moet een persoon op de wachtlijst gemiddeld wachten vooraleer hij/zij een plaats toegewezen krijgt? Zullen de 235 plaatsen, waarvan de ingebruikname voorzien zou zijn voor dit jaar, tijdig klaar geraken? Of zijn deze reeds afgewerkt? Is er intussen al een datum van voorziene ingebruikname gekend voor de 343 plaatsen waarvoor dit nog niet het geval was? Is er reeds een geschikte locatie gevonden voor de 51 plaatsen in portefeuille? Zo ja, waar? En tegen wanneer zouden deze plaatsen klaar zijn voor ingebruikname? Antwoord Ten eerste: de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan geen rusthuizen of woonzorgcentra erkennen, in het tweetalig gebied van Brussel-hoofdstad zijn de Vlaamse Gemeenschap, de Cocof en de GGC bevoegd voor het toekennen van dergelijke erkenningen, op basis van de respectievelijke programmaties. De Programmatiestudie Brussel van 2012 en het Masterplan Woonzorg geven hierbij alle achtergrondinformatie met bijhorend cijfermateriaal ter zake, evenals de website van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Het collegelid bevestigt grotendeels de cijfers inzake de capaciteit van de reeds door de Vlaamse Gemeenschap erkende woonzorgcentra, alsook het aantal voorafgaande vergunningen (in woonzorgcentrum De Wand in Laken gaat het om 122 plaatsen, en niet om 115 plaatsen). Onderstaande tabel geeft de situatie op 31/12/2014 weer:

34 De 150 bedden van het woonzorgcentrum Pagode worden geleidelijk in gebruik genomen. Eind januari 2015 waren reeds 90 bedden volzet, waaronder 82 met een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap. Geleidelijk aan wordt het aantal verhoogd, met het oog op erkenning van de 150 bedden. Voor de Campus Eureka van Sint-Vincentius zijn de 158 bedden zo goed als volzet. Er is op dit ogenblik geen wachtlijst. De 44 bedden van het woonzorgcentrum De Overbron zijn eveneens zo goed als volzet. Momenteel zijn er enkele vrije plaatsen. Er is een beperkte wachtlijst. Het woonzorgcentrum Bellevue in Vorst beschikt over 145 bedden. Op dit ogenblik zijn er 4 individuele kamers beschikbaar. Er zijn regelmatig plaatsen vrij waardoor de wachttijd voor de kandidaat-bewoners in principe relatief beperkt is. Het gaat echter over een fluctuerende situatie (eigen aan deze sector), waardoor vraag en aanbod niet steeds perfect in balans is. Bovendien betekent een vrije plaats in een woonzorgcentrum niet noodzakelijk dat de eerste persoon op de wachtlijst automatisch in aanmerking komt voor een opname, gezien er bij de opname rekening wordt gehouden met de zorgprofielen (licht en zwaar(der) zorgbehoevend), en aldus met het type plaatsen (al dan niet met een RVT-erkenning). Wat betreft de effectieve realisatie van de op korte termijn voorziene bijkomende plaatsen: de woongelegenheden van het woonzorgcentrum Clivia in Evere zijn klaar, en de initiatiefnemers mochten reeds hun eerste bewoner ontvangen. In het woonzorgcentrum De Wand in Laken zullen in april 2015 de bewoners hun intrek kunnen nemen. De opening van het woonzorgproject Warlandis te Jette, het project van vzw Parkresidentie, is in de loop van 2016 voorzien. De werkzaamheden zijn in september 2014 gestart en zullen twee jaar duren. Het project Arabesk in Anderlecht, in woonzorgzone 6D, zal wellicht klaar zijn in Voor Universalis Park is de concrete realisatiedatum nog onzeker. De realisatie van het project Solidariteit voor het Gezin, eveneens in Anderlecht, in woonzorgzone 6B, en de effectieve uitbreiding van De Overbron in woonzorgzone 1B, zijn beiden vandaag nog onzeker. Wat betreft de 52 plaatsen in portefeuille ontwerpt ZC Sint-Monica momenteel plannen voor 43 woongelegenheden. Ze stellen hierbij de opname in de erkenningskalender voor het derde kwartaal 2017 voorop. Voor de andere projecten in portefeuille is er vandaag nog geen zicht op concrete realisatie. Vraag nr.3 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan ongeveer gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben. Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden

35 goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating. En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat, komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor de gedetineerde. Het is ook bekend dat velen van de geradicaliseerden, waar heden veel over gediscussieerd wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan. Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen. We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle gedetineerden ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt. Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt? Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren? Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen? Antwoord De VGC ondersteunt vanuit dit beleidsdomein, op dit ogenblik, geen concrete projecten in de Brusselse gevangenissen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt immers een specifieke opdracht inzake het ondersteunen van gedetineerden en hun naastbestaanden (Justitieel Welzijnswerk) in de 3 Brusselse gevangenissen toegekend aan CAW Brussel. Het CAW coördineert de trajecten en leidt de cliënten (Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden) toe naar het aanbod van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Brucovo, de VDAB Daarnaast begeleidt het CAW ook naastbestaanden van gedetineerden. In 2014 volgde het CAW Brussel 397 cliënten op in de gevangenis: 120 in die van Sint-Gillis, 231 in die van Vorst en 46 in de vrouwengevangenis van Berkendael. Dit is een stijging t.o.v toen 335 gedetineerden in trajectbegeleiding bij Justitieel Welzijnswerk waren. In 2014 werd vanuit de dienst Etnisch Culturele Minderheden van de VGC wel eenmalig een projectsubsidie van euro toegekend aan de vzw De Rode Antraciet voor het project Zinneke' in de gevangenis van Sint-Gillis.

36 Vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt in Sint-Gillis een aanbod NT2 voorzien. Binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid richt CAW Brussel zich in de Brusselse gevangenissen op Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden. Franstalige cliënten worden opgevolgd door de Franstalige en bicommunautaire diensten. Uiteraard is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen. Deze samenwerking wordt georganiseerd via het Brussels strategisch plan m.b.t. het aanbod hulp- en dienstverlening aan justitiabelen intra-muros in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het terrein zijn er daarnaast thematische werkgroepen waarbinnen de medewerkers van de verschillende diensten en organisaties elkaar ontmoeten. Tevens is er ook een actieplan voor de Vlaamse hulp- en dienstverlening. In 2013 werd het decreet inzake de organisatie van de hulp- en dienstverlening goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In Brussel werd, zoals bepaald in het betreffende decreet, een Vlaams Beleidsteam en Coördinatieteam opgericht. Het Beleidsteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse partnerorganisaties, maakte in 2013 werk van een Actieplan met daarin 19 concrete doelstellingen. De focus in Brussel ligt op: informatie-uitwisseling, afbakening van de doelgroep, noden en behoeften, bekendmaking van het aanbod en draagvlak en trajectmatig werken. Tot slot, is er vanuit de Vlaamse Gemeenschap een beleidscoördinator tewerkgesteld in de Brusselse gevangenissen. Deze bewaakt het aanbod van de Nederlandstalige diensten en onderhoudt de contacten met de gevangenisdirectie. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franstalige Gemeenschap hebben eveneens een beleidscoördinator. Vraag nr.4 van 13 februari 2015 van mevrouw Elke Roex Gezin: Brusselse consultatiebureaus We weten al een lange tijd dat er verschillende knelpunten zijn in de situatie bij de Brusselse consultatiebureaus voor het Jonge Kind van Kind&Gezin. De grootste knelpunten liggen op het vlak van de infrastructuur van de consultatiebureaus. De infrastructuur verhindert op sommige plaatsen de uitbreiding van het aantal zittingen en de privacy tijdens de consultaties is niet altijd gegarandeerd. Ook voldoende (jonge) vrijwilligers vinden is niet evident. Zijn er sinds 2011 nieuwe inrichtende machten van consultatiebureaus van Kind&Gezin in het gewest? Zijn er nieuwe locaties in gebruik genomen sinds 2011, of zijn er locaties aangepast? Graag een overzicht van de locaties en van het aantal zittingen. Wie of welke organisatie stelt de lokalen voor de consultatiebureaus ter beschikking? Welke consultatiebureaus betalen huur? Hoeveel bedraagt de huurprijs? Welke consultatiebureaus kunnen hun locatie tijdens de consultaties exclusief gebruiken? In het geval van niet-exclusief gebruik: graag verduidelijking van de situatie voor dokterslokaal, verpleegsterlokaal, wachtlokaal en kleedruimte. Hoeveel vrijwilligers zijn aan de slag in de consultatiebureaus? Is dit een constante groep? Indien niet, hoeveel gaan er weg en hoeveel komen er bij? Wat is hun leeftijd?

37 CB Brussel Groendreef CB Brussel CB Brussel CB Laken CB Schaarbeek CB Schaarbeek Van De CB Etterbeek CB Elsene CB Sint-Gillis CB Anderlecht d' CB Anderlecht CB Anderlecht Korte CB Sint-Jans- CB Sint-Jans- CB Sint-Agatha-Berchem CB Ganshoren CB Jette CB Neder-Over- CB Haren CB Evere CB Oudergem CB Vorst Graag de uitsplitsing voor de verschillende consultatiebureaus. Hoe evolueerde het aantal zittingen van de consultatiebureaus tussen 2011 en 2015? Graag een uitsplitsing volgens de verschillende locaties. Antwoord In het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn er 6 besturen die 22 Nederlandstalige consultatiebureaus van Kind&Gezin organiseren. Er zijn geen wijzigingen sinds Vzw Kind en Preventie ( ), Paviljoenstraat Brussel Vzw De Weeg Zuid-Brussel ( ), Emile Feronstraat Brussel Vzw Foyer ( ), Werkhuizenstraat Brussel Vrije Universiteit Brussel ( ), Pleinlaan Brussel Gemeente Anderlecht ( ), Raadsplein Brussel Vzw De Weeg ( ), Emile Bockstaellaan Brussel Er is sinds 2011 één wijziging: consultuatiebureau Brussel Klein Kasteeltje valt met ingang van 9 januari 2015 niet langer onder het organiserend bestuur vzw Foyer, maar onder het organiserend bestuur vzw Kind en Preventie. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de volgende tabellen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van: De locaties per organiserend bestuur. Het aantal zittingen per locatie en de evolutie van het aantal zittingen van 2010 tot Deze gegevens zijn voor 2014 nog niet beschikbaar bij Kind&Gezin

Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen

Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen - 11 - Hoeveel Nederlandstalige leerkrachten geven als native speaker les Nederlands in een Franstalige school? En omgekeerd, hoeveel Franstalige leerkrachten geven als native speaker les Frans in een

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Overeenkomst met vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

VISIETEKST TAALSCREENING TAALTRAJECT - TAALBAD BASISONDERWIJS TAALONTWIKKELING IN BEELD BRENGEN EN ONDERSTEUNEN IN FUNCTIE VAN SCHOOLSUCCES JUNI 2014

VISIETEKST TAALSCREENING TAALTRAJECT - TAALBAD BASISONDERWIJS TAALONTWIKKELING IN BEELD BRENGEN EN ONDERSTEUNEN IN FUNCTIE VAN SCHOOLSUCCES JUNI 2014 JUNI 2014 context Een goede kennis van de onderwijstaal Nederlands 1 is voor leerlingen essentieel om kansrijk deel te nemen aan onderwijs. Vele scholen besteden daar nu reeds extra aandacht aan. De overheid

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi November 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen Gefaseerde aanpak Collectieve opvanginitiatieven Lokale Opvanginitiatieven Erkende vluchtelingen

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 9 10 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen voorgesteld Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen

Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen Van wettelijke verplichtingen voor personeel naar globaal beleid voor iedereen Voorstelling in Kinepolis Brussel, 24 oktober

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/426 24 oktober 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/459 29 november 2001 Collegebesluit nr. 01/459 houdende overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure voor de organisatie van een wetenschappelijk onderzoek naar de verbrusseling

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Gelieve dit formulier ten laatste op 26 oktober 2016 in te dienen via stedenbeleid@vlaanderen.be. 1 GEGEVENS VAN DE INDIENER Naam: Pieter Van Camp Telefoonnummer:

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 537 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 14 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 14 oktober 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

- 1 - Mol, 7 februari 2012

- 1 - Mol, 7 februari 2012 Mol, 7 februari 2012 Engagementsverklaring tussen de minister bevoegd voor onderwijs, de minister bevoegd voor welzijn, de inrichters van de scholen en de CLB s en het Agentschap Jongerenwelzijn / afdeling

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/161 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 07.03.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 CZB

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

3. Regelgevingsagenda

3. Regelgevingsagenda V L A A M S P A R L E M E N T 3. Regelgevingsagenda Titel: Flankerend onderwijsbeleid Onderdeel Sociale en andere voordelen : maatschappelijk debat voorjaar 2011 Onderdeel regierol gemeenten : conceptnota

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/76 BETREFT: Secundair onderwijs: Aankoop rekenmachine. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 21.09.2004 1.2 Verzoeker ouder. 1.3 Antwoordende partij Koninklijk Atheneum

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016 Bekendgemaakt op 25 februari 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

ulp- en dienstverlening aan gedetineerden ulp- en dienstverlening aan gedetineerden Wat? H H

ulp- en dienstverlening aan gedetineerden ulp- en dienstverlening aan gedetineerden Wat? H H Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2 Wat? De Vlaamse overheid wil de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitbreiden en verbeteren. De inspanningen

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN 1 1. Historiek KORTRIJK 2 2. Organisatie 1 per scholengemeenschap Urenpakket steeds aanpasbaar (per 4 leerlingen) 3 3. Visie Veilig klasklimaat Taalvaardigheidsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving BEO-studiedag 16 maart 212 - Rudi Janssens Inhoud Stad en onderwijs Politiek-institutionele context Pedagogische context Demografisch-geografische context

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière Het Huis der Talen «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013 Agnes De Rivière Wie zijn wij? Opgericht in 2008 Platform Ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. Promotie

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Brusselse gevangenissen

Brusselse gevangenissen Brusselse gevangenissen Sint-Gillis Vorst Berkendael Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis Brussel heeft drie gevangenissen: Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. De Vlaamse gemeenschap

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan

nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan Justitiehuizen

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KSO/2007/185 BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 16.11.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3

Nadere informatie