Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012"

Transcriptie

1 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012

2 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht Voorlopig jaarrekeningresultaat Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk 10 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk 22 Programma 3 Meedoen in Moerdijk 32 Programma 4 Veiligheid in Moerdijk 41 Programma 5 Duurzaam leven in Moerdijk 50 Programma 6 Samen vóór en mét de klant 56 Programma 7 Raad 64 Toelichting kostenplaatsen 67 Bijlage 1 Overzicht reserves Bijlage 2 Overzicht voorzieningen Bijlage 3 Overzicht investeringen maatschappelijk nut 70 Bijlage 4 Overzicht investeringen economisch nut 76 Bijlage 5 Kengetallen 85 Bijlage 6 Projecten 92 1

3 Bestuurlijke samenvatting In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt op het laatste kwartaal, maar over het gehele jaar Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen per programma benoemd. Programma 1: Wonen en leven in Moerdijk De woningmarkt kende in 2012 een stagnatie. Door het later in aanbouw nemen dan gepland van het project Bosselaar Zuid is het aantal geprognosticeerde op te leveren woningen bijgesteld van 180 (tot 200) naar 90. De afgelopen jaren is de bevolkingsomvang aan het stabiliseren. Het jaar 2012 laat een lichte groei van het aantal inwoners zien. Dit jaar is een start gemaakt met het project gebiedsplannen. In de 1 e helft van 2012 heeft de gemeenteraad zowel een startdocument als een plan van aanpak vastgesteld en is er tevens een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Op basis hiervan is de aanbestedingsprocedure gestart voor de selectie van de externe adviseur. In het najaar van 2012 is gestart met de 2 pilots voor Fijnaart en Klundert. Programma 2: Werken en ondernemen in Moerdijk Het jaar 2012 heeft in teken gestaan van het proces om te komen tot een eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Afgelopen periode is onder andere via interactieve sessies met een brede vertegenwoordiging van organisaties informatie opgehaald. De planning was dat het concept in het begin van het nieuwe jaar ter visie zou worden aangeboden. De onderzoeken vragen echter meer tijd. De verwachting is dat er voor de zomer van 2013 een concept Havenstrategie ligt. De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op de WWB (Wet Werk en Bijstand). Het totale klantbestand blijft, ondanks de crisis, ongeveer op een gelijk niveau. Programma 3: Meedoen in Moerdijk Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in 2012 voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar de Wmo met een jaar is uitgesteld naar 1 januari Nieuw in het Regeerakkoord is ook dat de Persoonlijke verzorging overgaat vanuit de AWBZ naar de Wmo. De Wet Werken naar Vermogen ging niet door. In plaats hiervan is een participatiewet in voorbereiding. Deze wet gaat in per 1 januari 2014 en heeft als doel de reïntegratie te bevorderen van mensen met een bijstandsuitkering of een beperking waardoor zij gebruik maken van een sociale werkvoorziening of Wajong uitkering. Daarnaast gaat de Jeugdzorg per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. De voorbereidingen voor al deze stelselwijzigingen zijn in onze gemeente in volle gang. Programma 4: Veiligheid in Moerdijk In 2012 is voortgeborduurd op de ingezette verbeteracties in 2011 naar aanleiding van de grote brand bij Chemie-Pack. Zo is het actieprogramma Moerdijk veilig vastgesteld door gemeente, provincie, Veiligheidsregio en Havenschap. Het actieprogramma is eind september op de door de gemeente en haar stuurgroeppartners georganiseerde VeiligheidsTOP Moerdijk Veilig gepresenteerd. Een belangrijke mijlpaal is de publiekprivate samenwerking Brandweerzorg Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De bedrijven en de Veiligheidsregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden en bekostigen van de publiekprivate brandweerorganisatie. De gemeenteraad heeft een krediet verstrekt voor de realisatie van een brandweerkazerne. Uiteindelijk is het bestaande pand aan Plaza 21 aangekocht. In het jaar 2012 heeft ook de verantwoording over het bestuurlijk handelen met betrekking tot Chemie-Pack plaatsgevonden. Begin oktober is de bovengrondse sanering, als ook de afvoer van het verontreinigd afvalwater volledig afgerond. In het 4e kwartaal is een concept-eindrapportage opgesteld. Deze rapportage wordt in het 1e kwartaal met de provincie besproken. 2

4 Programma 5: Duurzaam leven in Moerdijk De eerste van de drie Paraplunota s, de Paraplunota Leefomgeving is eind 2012 vastgesteld. Hierin staan de ambities ten aanzien van de feitelijke leefomgeving. Met instemming van de partners wordt ingezet op: hergebruik van reststromen op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, het gebruik van zonne-energie en afvalgrondstof. De Paraplunota Leefomgeving heeft ambities voor bodem, water, lucht, grondstoffen en natuur. Er is op verschillende gebieden gewerkt aan de doelstelling het energiegebruik terug te dringen en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. Zo is de campagne Energiebewust, thuis besparen gehouden en zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van het transporteren van restwarmte en CO 2 van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk naar de Spiepolder. Programma 6: Samen vóór en met de klant In het kader van het verbeteren van de dienstverlening hebben diverse acties plaatsgevonden. Het vaststellen van de servicenormen en de pilot werken op afspraak zijn hier enkele voorbeelden van. Ook wordt met het project Orde op zaken, zaken op orde: Moerdijk digitaal! een bijdrage geleverd aan de verbetering van zowel de interne als externe dienstverlening. Met het project wordt gestart met de volledige overgang van analoog/digitaal naar volledig digitaal werken. In het jaar 2012 is veel aandacht besteed aan de diverse uitwerkingen van de bezuinigingsopdrachten. Met de uitwerking van de opdrachten is een bedrag van behaald, in 2012 was een bedrag van aan bezuinigingen in de begroting opgenomen. Programma 7: Raad De gemeenteraad van Moerdijk voert op dit moment een discussie over het takenpakket van de gemeente. In het 1 e kwartaal van 2012 is een werkgroep uit de gemeenteraad begonnen met de voorbereidingen van de kerntakendiscussie. De kerntakendiscussie zal in twee fasen plaatsvinden. De afronding van de kerntakendiscussie zal op 21 maart 2013 plaatsvinden in een raadsdebat. In de raadsvergadering van maart heeft de griffier de heer J.A.M. Hereijgers zijn verzoek tot ontslag per 1 juni 2012 aangekondigd. De plaatsvervangend raadsgriffier is na het doorlopen van de interne procedure als opvolger van de raadsgriffier voorgedragen. In de raadsvergadering van mei 2012 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met deze voordracht. Per 1 juni is de heer H.D. Tiekstra benoemd tot raadsgriffier. Financiële uitkomsten 2012 Op basis van de financiële uitkomsten tot en met het 4 e kwartaal wordt een positief jaarrekeningresultaat over 2012 verwacht van Hiervan heeft betrekking op de grondexploitatie en op de algemene dienst. Het voordelig resultaat binnen de algemene dienst heeft voor een bedrag van circa betrekking op structurele mutaties. De overige betreft mutaties met een éénmalige karakter. 3

5 Totaal financieel overzicht 2012 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 31 december In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 13 december Per programma wordt aangegeven tot welke afwijkingen de ontwikkelingen in het 4 e kwartaal van 2012 hebben geleid. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die of meer bedragen. Omdat het boekjaar 2012 inmiddels is afgesloten worden de ramingen hier niet meer op aangepast. Verder wordt een globaal overzicht gegeven van het voorlopige jaarrekeningresultaat Stand van zaken na het 4 e kwartaal 2012 Exploitatie Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar 2012 zien en de werkelijke bedragen t/m het 4 e kwartaal: Overzicht programma s per 31 december 2012 bedragen x /- = voordeel 2012 Actuele begroting 2012 Werkelijke bedragen 2012 Restant budget Lasten Baten Totaal programma 1 Saldo Lasten Baten Totaal programma 2 Saldo Lasten Baten Totaal programma 3 Saldo Lasten Baten Totaal programma 4 Saldo Lasten Baten Totaal programma 5 Saldo

6 2012 Actuele begroting 2012 Werkelijke bedragen 2012 Restant budget Lasten Baten Totaal programma 6 Saldo Lasten Baten Totaal programma 7 Saldo TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie Bovenstaand overzicht is inclusief de kapitaallasten en de doorbelasting van de kostenplaatsen. Bestedingen in procenten Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m het 4 e kwartaal 2012 zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het volledige jaar 2012: Overzicht bestedingen in procenten per 31 december 2012 bedragen x Actuele begroting Werkelijk besteed tot en met 4 e kw Besteding in % Programma 1 t/m 7 (lasten) ,72 % Kostenplaatsen (lasten) ,16 % Totaal ,37 % Investeringen economisch nut De stand van zaken van de investeringen met economisch nut is als volgt: Overzicht investeringen economisch nut per 31 december 2012 bedragen x Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo investeringen economisch nut Voor een specificatie zie bijlage 4. 5

7 Investeringen maatschappelijk nut Conform het raadsbesluit van 28 juni 2012 is de nieuwe werkwijze voor de investeringen maatschappelijk nut doorgevoerd (zie notitie Reserves en Voorzieningen 2012 ). De investeringen en de daarmee corresponderende onttrekkingen uit de reserve maatschappelijk nut zullen voortaan in de exploitatie worden verwerkt in het jaar van afronding van de investering. Tot die tijd zijn de investeringen opgenomen op de balans. Van de stand van zaken van de investeringen maatschappelijk nut kan het volgende overzicht worden gegeven: Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 31 december 2012 bedragen x Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo investeringen maatschappelijk nut Voor een specificatie zie bijlage Afwijkingen en toelichting 4 e kwartaal 2012 In het 4 e kwartaal 2012 hebben zich een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2012 voorgedaan. In de toelichting per programma zijn deze afwijkingen verder toegelicht. bedragen x /- = voordeel 2012 actuele begroting op Afwijkingen grondexploitatie Overige afwijkingen 2012 werkelijke bedragen op Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Resultaat De in het 4 e kwartaal 2012 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van (hiervan heeft een voordeel van betrekking op de algemene dienst en een nadeel van op de grondexploitatie). Het voorlopig resultaat 2012 komt hierdoor uit op voordelig. Opgemerkt moet worden dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn. In principe kunnen de cijfers van de jaarrekening 2012 straks nog afwijken. 6

8 De afwijkingen van in totaal zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: Lagere kosten uitvoering Wmo Besparing kostenplaatsen (o.a. huisvesting en bureaukosten) BTW voordeel De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad Lagere kosten groenonderhoud Provinciale subsidie goedkope woningen Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) Lagere kosten gemeenteraad Hogere algemene uitkering Lagere kosten inzameling afval b) nadelen vanwege: Grondexploitatie Lagere opbrengst OZB Extra storting in pensioenvoorziening wethouders Hogere kosten Werk & Inkomen/uitkeringen WWB Lagere opbrengst bouwleges en leges bestemmingsplannen Hogere kosten leerlingenvervoer Meer toelichting op deze verschillen is te vinden in de overzichten bij de verschillende programma s. Hier blijkt dat een groot deel van de afwijkingen een incidenteel karakter heeft. Is er wel sprake van een structureel effect, dan is dat in veel gevallen al verwerkt in de meerjarenbegroting Nog niet verwerkte structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1 e en/of 2 e bestuursrapportage van

9 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 In deze 4 e bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 ziet er verdeeld per programma als volgt uit: bedragen x Werkelijk Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat N N N N N V N V Het totale voordelige resultaat bedraagt Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 10 november 2011) komt het jaarrekeningresultaat 2,5 miljoen voordeliger uit. Resultaat primitieve begroting Voordelig Voorlopig jaarrekeningresultaat Voordelig Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting Voordelig Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: Progr. Berap 1 Omschrijving Voordeel Nadeel I/S 1 4 Terugontvangst BTW De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad I 1 4 Provinciale subsidie goedkope woningen I 1 4 Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) I 1 3,4 Lagere opbrengst bouwleges/leges bestemmingsplannen I 2 1,3,4 Grondexploitatie I 2 1,3 Verhoging rijksbijdrage t.b.v. WWB inkomen S 1 Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. 8

10 Progr. Berap 1 Omschrijving Voordeel Nadeel I/S 2 2,3,4 Hogere kosten Werk & Inkomen en uitkeringen WWB S 2 2 Uitkering i.v.m. verkoop aandelen Intergas I 3 1 Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is vervallen S 3 2,4 Lagere kosten uitvoering Wmo S 6 1,2,3,4 Lagere uitkeringen uit gemeentefonds S 6 1 Bijdrage uit het gemeentefonds t.b.v. Jeugd en Gezin S 6 2,4 Hogere opbrengst OZB en afvalstoffenheffing S 6 3 Rentevoordeel I 6 4 Extra storting in pensioenvoorziening wethouders I 7 4 Lagere kosten gemeenteraad S Div 2 Lagere kapitaallasten I Kpl 1 Kosten van tijdelijk personeel I Kpl 3,4 Lagere kosten kostenplaatsen (o.a. huisvesting, bureaukosten en overige personeelslasten) I Totaal Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. 2 Dit betreft enerzijds inzet personeel voor specifieke nieuwe taken waarvoor middelen worden ontvangen in de algemene uitkering en anderzijds extra capaciteit ten behoeve van toename cliëntenbestand WWB 9

11 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Doelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Bevorderen kwaliteit woon- en leefomgeving Dit doel trachten we te bereiken door het toevoegen van de juiste kwaliteit aan de fysieke woon- en leefomgeving alsmede het behouden van bepaalde bestaande kwaliteiten. Hiertoe zetten wij in op het bouwen naar behoefte, het beschermen en in stand houden van het cultureel erfgoed én het in goed samenspraak met de burger komen tot passend kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Een adequate koppeling van wonen, werken en recreatie brengt, gezien onze bovenregionale bijdrage aan werkgelegenheid, met zich mee dat bouwen naar behoefte verder strekt dan het voorzien in de behoefte van onze eigen bevolking. Het promoten van Moerdijk als plezierige woon-, werk- en leefgemeente achten wij in dit kader noodzakelijk. Voorzien in een adequaat aanbod van woningen Door het later in aanbouw nemen dan gepland van het project Bosselaar Zuid is het aantal geprognosticeerde op te leveren woningen bijgesteld van 180 (tot 200) naar 90. In 2012 zijn er in totaal 107 opgeleverd. Dit is voor een groot deel het resultaat van het gereedkomen van 16 grondgebonden woningen uit het project Groenaert te Fijnaart, 16 grondgebonden woningen uit het project Rodeborg te Klundert, 25 huurappartementen en 24 grondgebonden woningen uit het project Serena in Zevenbergen, 7 grondgebonden huurwoningen Lage Wipstraat te Zevenbergen, 10 CPOwoningen te Standdaarbuiten en een 9-tal particuliere initiatieven. Periode Geprognosticeerd (bruto) Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal Alhoewel er geen duidelijk verband is tussen de woningbouwproductie en de bevolkingsontwikkeling, kan worden waargenomen dat de bevolkingsomvang de afgelopen jaren aan het stabiliseren is. De doelstelling om het huidige aantal inwoners te behouden lijkt realistisch mede gezien de nieuwe bevolkingsprognoses van de provincie laat een lichte groei van het aantal inwoners zien, mede op basis van een positief migratiesaldo. Omtrent de effecten van de recessie voor de toekomstige woningbouwplanning zal u afzonderlijk worden geïnformeerd. Het opstellen van gebiedsplannen (project 166) In 2012 is gestart met het project gebiedsplannen. De gemeenteraad heeft in maart het startdocument vastgesteld. Eind mei is de Intentieverklaring ondertekend door de samenwerkende partners: de gemeente Moerdijk, Brabantse Waard, Bernardus Wonen, Groenhuyzen, Surplus en de politie. In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak en is tevens een (startkrediet) van beschikbaar gesteld. Aansluitend is de procedure gestart voor de selectie van de externe adviseur. Het werd Arcadis, dat in het 3 e kwartaal is gestart met het opstellen van de twee pilotplannen: Fijnaart en Klundert. 10

12 Het actualiseren van het woonbeleid Het geactualiseerde woonbeleid zal een onderdeel vormen van de Paraplunota Maatschappij. Dit onderdeel vervangt het huidige Beleidsplan Wonen gemeente Moerdijk ; Een (t)huis voor iedereen. Als eerste stap voor het invullen van het onderdeel wonen heeft er eind mei een discussiebijeenkomst Wonen Bouwstenen voor een actueel woonbeleid plaatsgevonden. Naast raadsleden was een groot aantal externe partijen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is op basis van stellingen een discussie gevoerd, waaruit bouwstenen zijn gekomen. Met name blijkt dat er op het gebied van wonen gerelateerd aan zorg een forse opgave ligt. Daarnaast is de evaluatie van het huidige beleidsplan in het 4 e kwartaal verder opgepakt. Deze zal begin 2013 worden afgerond. Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord Bruggen slaan gepresenteerd, waarin tal van maatregelen voor de woningmarkt zijn aangekondigd. In de loop van 2013 zal duidelijk worden welke gevolgen deze maatregelen met zich meebrengen. Met de actualisatie van het onderdeel wonen kan hierop worden geanticipeerd. Het samen met partners organiseren van een woon- werk- en recreatiemarkt Met de raadsagenda ligt er de wens om het hoofd te bieden aan de toenemende bevolkingskrimp als gevolg van de vergrijzing en ontgroening. Dit willen we bereiken door een adequate koppeling van wonen, werken en recreëren. Deze wens heeft geresulteerd in een opdracht in de beleidsbegroting 2011 en 2012 om een woon-, werk- en recreatiemarkt te organiseren. Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad besloten om niet akkoord te gaan met het uitgewerkte voorstel. Met dit besluit is de opdracht om een woon-, werk- en recreatiemarkt te organiseren afgerond. Het cultureel erfgoed beschermen en in stand houden Eind juni heeft de gemeenteraad de herziene Erfgoedverordening vastgesteld. De herziening was noodzakelijk om het mogelijk te maken dat objecten kunnen worden voorbeschermd en aangewezen als gemeentelijk monument. Ook is hiermee juridisch verankerd dat voor het slopen, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument een vergunning noodzakelijk is. Eind augustus zijn de eigenaren van potentieel gemeentelijke monumenten geïnformeerd over het voornemen om hun object aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eigenaren kregen zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd over de stand van zaken en de lijst met potentiële monumenten. Er is een aantal zienswijzen ingediend met betrekking tot de redengevende omschrijvingen en/of het voornemen tot aanwijzen. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot wijzigingen in de omschrijving en in sommige gevallen is ook het aantal toegekende punten bijgesteld. Een deel van de eigenaren heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om een zienswijze in te dienen. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp is ervoor gekozen om deze eigenaren meer tijd te geven. In december heeft het college besloten om de eerste 21 objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument en 1 object niet als zodanig aan te wijzen. De overige objecten zijn nog in behandeling en hierover zal begin 2013 een besluit worden genomen. Het voldoen aan het kwaliteitsplan beheer Openbare Ruimte In januari 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de kwaliteitsambities voor alle aspecten van het beheer van de openbare ruimte voor het resterende deel van deze raadsperiode vast te stellen op het huidige onderhoudsniveau, t.w: a. Structuurelement centrum en wonen op Kwaliteitsniveau standaard. b. Structuurelement bedrijven, verbindingsweg/lintbebouwing en buitengebied op Kwaliteitsniveau minimaal. Om aan de kwaliteit van de openbare ruimte te blijven voldoen (kwaliteit wegen) zijn in 2012 twee grote onderhoudswerken uitgevoerd, namelijk de Driehoefijzersstraat en Stadsedijk. Daarnaast zijn er in combinatie met de riolering de volgende wegen aangepakt: Deventerstraat, Boudewijnstraat, Koningin Wilhelminalaan en Van Solmstraat. Verder is om de kwaliteit van de verhardingen te waarborgen onderhoud uitgevoerd middels een tweetal grote bestekken ( onderhoud elementen verhardingen en onderhoud asfaltverhardingen). Meldingen openbare ruimte via BuitenBeter Sinds september is het mogelijk meldingen van de openbare ruimte te doen via een smartphone. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de BuitenBeter app. Deze applicatie is gratis beschikbaar voor smartphones en werkt in heel Nederland. 11

13 Gladheidbestrijding Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd, zodat ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen is een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is de efficiëntere werkwijze door één strooiroute minder te rijden.in het 4e kwartaal is er vijf keer uitgerukt in het kader van de gladheidbestrijding. Contract WVS onderhoud groen In het afgelopen kwartaal is onderhoud groen inbesteed aan de WVS voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 2 x één jaar. Daarmee blijft de gemeente Moerdijk voldoen aan de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Bovendien wordt er bespaard op de inzet van ambtelijke capaciteit. Maatregelen wateroverlast Fijnaart Medio november zijn de bewoners van de Vrouwe Jacobstraat e.o. via een informatieavond geïnformeerd over de te nemen maatregelen om de wateroverlast in de straten te verminderen. De eerste quick wins aan het rioolstelsel binnen gemeentelijke mogelijkheden zijn uitgevoerd. Voor maatregelen op de langere termijn is samenwerking met het Waterschap essentieel. Hiervoor zijn eerste afspraken gemaakt. Het continueren van de burgerschouw In het kader van Maatschappelijke stage heeft in het 1 e kwartaal een zogenaamde jeugdschouw plaatsgevonden door leerlingen van het Markland College. Nagenoeg overal werd het vastgestelde onderhoudsniveau gehaald (standaard). Alleen de schouw in Heijningen en Moerdijk scoorde een te laag cijfer. Deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verzorging (hondenpoep en zwerfafval). In het 2 e en 3 e kwartaal van 2012 hebben burgerschouwen plaatsgevonden in de kernen Langeweg, Moerdijk, Zevenbergen wijk 1 (Bosselaar, centrum en Zwanegat) en 2 (Torenveld), Fijnaart, Heijningen, Klundert, Helwijk en Zevenbergschen Hoek. In de kernen Noordhoek, Standdaarbuiten en Willemstad en de woonwijken Krooswijk en Molengors in Zevenbergen heeft geen burgerschouw plaatsgevonden, omdat er geen aanmeldingen waren. In het 1 e kwartaal 2013 wordt de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de verschillende schouwen. Subdoel 2 Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen Wij richten ons op het stapsgewijs realiseren van een toekomstbestendig, goed gespreid netwerk van voorzieningen teneinde maatschappelijke doelen op het terrein van onderwijs, sport, welzijn en jeugd in alle kernen te kunnen verwezenlijken. Behoud, opwaardering en beschikbaarheid basisvoorzieningen Sport Binnensport In het kader van de bezuinigingsopdracht voor binnensportaccommodaties heeft het college besloten om de verhoging met 1 (van het geharmoniseerde uurtarief voor sociaal-cultureel gebruik) van zowel gemeentelijke gymzalen als binnensportaccommodaties die in eigendom zijn en/of geëxploiteerd worden door derden, door te voeren met ingang van 1 juli Dit wordt vervolgens herhaald per 1 januari 2013 en 1 januari 2014, exclusief de jaarlijkse indexering. De Borgh De Borgh voorziet in het vereiste bewegingsonderwijs voor met name het Markland College Zevenbergen. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de besluitvorming in 2013 over een eventuele vervangingsinvestering door de gemeente. Buitensport Om de bezuiniging op het beheer buitensport te realiseren is gekozen voor een onderhoudsvergoeding. Dit betekent dat de verenigingen, waarbij de gemeente Moerdijk het onderhoud voor haar rekening neemt, hiervoor een vergoeding gaan betalen. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal bespelingsuren per veldtype (een onderhoudsvergoeding van een kunstgrasveld zal duurder zijn dan die van een natuurgrasveld). In de tweede helft van 2012 zijn alle voetbal-, korfbal-, honkbal- en atletiekverenigingen benaderd en hebben er gesprekken plaatsgevonden. De eerste reacties waren, ondanks de bezuiniging, niet negatief. De meeste verenigingen hebben begrip voor de situatie en hebben meegedacht aan mogelijke oplossingen. Vooral het gefaseerd laten bijdragen in het onderhoud wordt als prettig ervaren. Medio februari 2013 zal een plenaire avond worden gehouden (alle verenigingen waarmee eerder gesprekken zijn gevoerd) waar het definitieve voorstel wordt besproken. 12

14 Zwembaden In de nota Gewikt en gewogen is een voorstel gedaan om op de uitgaven ten behoeve van de gemeentelijke zwembaden te bezuinigen. Naar aanleiding hiervan is in 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en zijn gesprekken gevoerd met de exploitant en andere belanghebbenden. In het 1 e kwartaal 2013 zal een voorstel aan de gemeenteraad gedaan worden. Overig Aan Stichting Ons Dorpshuis, eigenaar van Gebouw Irene in Willemstad, is een bijdrage van ter beschikking gesteld om uitvoering te geven aan groot onderhoud. Hiermee is invulling gegeven aan het behoud van de basisvoorziening ontmoetingsfunctie voor de kern Willemstad. Ter uitvoering van de bezuinigingsopdracht om de kosten van gemeenschapshuizen te verminderen is overleg gevoerd met beheersstichtingen van deze accommodaties. Via een stapsgewijze huurverhoging is uitvoering gegeven aan deze bezuinigingsopdracht. Hierover vindt besluitvorming plaats in het 1 e kwartaal van In dit kader is de subsidie vanaf 2013 aan Speeltuinvereniging Kindervreugd, voor de exploitatie van gemeenschapshuis De Blokhut, reeds naar beneden bijgesteld. Adequate onderwijsvoorzieningen Actualisatie verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk In mei heeft de gemeenteraad de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 14 juni Op grond van deze verordening zijn door het college met ingang van 1 augustus 2012 nadere regels vastgesteld en opgenomen in de beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk. Uitvoering onderwijshuisvesting programma (OHP) De aanpassing/vervanging van plafonds vanwege brandveiligheid van de basisscholen De Molenvliet, Het Bastion, De Rietvest, De Singel en De Hoeksteen op basis van het OHP 2011, zijn gerealiseerd. De bedragen voor het noodzakelijk onderhoud in 2012 zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld op grond van het OHP De schoolbesturen zijn gestart met de uitvoering van de toegekende onderhoudsvoorzieningen. Op basis van het OHP 2012 is ingestemd met het uitgewerkte bouwplan en de begroting van de uitbreiding voor de 5 e groep van basisschool Willem de Zwijger in Willemstad. De uitbreiding en de inrichting (meubilair) zijn gerealiseerd. Daarnaast is in 2012 besloten tot: - Aanpassing van het schoolgebouw van basisschool De Rietvest in Klundert met een thermisch verzinkte vluchttrap vanwege de brandveiligheid; - Het herstellen van de constructiefout aan het geveltegelwerk van het schoolgebouw van het Markland College in Zevenbergen. De aannemer en architect hebben het tegelwerk (laten) vervangen en voor hun rekening genomen. De kosten van het onafhankelijk onderzoek zijn vergoed aan het schoolbestuur. Onderwijs Huisvesting Programma 2013 (OHP 2013) Het college heeft in het 4 e kwartaal het definitieve OHP 2013 vastgesteld op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Toegekend is: - Noodzakelijke onderhoudsvoorzieningen bij 8 basisscholen (ca ); - Uitbreiding van het schoolgebouw en de eerste inrichting van het Markland College Zevenbergen met m² brutovloeroppervlakte (ca. 3,3 miljoen en ); - De eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 10e groep van basisschool Het Bastion in Klundert (ca ); - De aanpassing van de schoolgebouwen van basisscholen De Toren (ca ) en Juliana/Kennedy (ca ) vanwege brandveiligheid (compartimentering). De aanpassingen zijn reeds gerealiseerd. Bouw Regenboogschool (project 112) In maart 2012 is de bouw van de Regenboogschool gestart op de locatie aan de Lindonk 41. Echter raakte bouwbedrijf De Rooy in 2012 in financiële problemen. Teneinde een lange vertraging te voorkomen is opdrachtgever Stichting de Waarden/Brabantse Waard in samenspraak met de bewindvoerder overeengekomen dat de aannemingsovereenkomst onder exact dezelfde condities wordt overgenomen door B. de Nijs - Soffers B.V. Door deze ingreep komt de verhuizing van de school tegen de zomervakantie van 2013 niet in het gedrang, alsmede het verwijderen van de tijdelijke huisvesting. 13

15 Bouw Neerhofschool (project 127) Ten behoeve van de gewenste kwaliteit van het nieuwbouwproject Neerhofschool is in 2012 een procedure gevoerd om een aanpassing van de bouwhoogte en de ligging van het bouwblok te realiseren. Met het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid op 15 oktober 2012 zou de bouw van de Neerhofschool ook van start kunnen gaan. Door sterke terugloop in de kinderopvang en gemaakte keuzes in het verleden bij Kindercentra de Roef heeft geen ondertekening van de bouwopdracht plaatsgevonden. Kindercentra de Roef wil participeren in de Neerhof, maar kan zich geen lastenverzwaring veroorloven. Het college heeft op 18 december de gemeenteraad geïnformeerd over de stagnatie. Aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd op welke wijze kan worden bereikt dat de projectdoelen kunnen worden gerealiseerd. In maart 2013 moet de gewenste duidelijkheid worden gegeven. Op voorhand zal naar verwachting de school niet eerder dan bij de aanvang van het schooljaar gerealiseerd zijn. Faciliteren realisatie brede scholen Ten aanzien van de brede schoolontwikkeling heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om in de periode % van alle scholen (12 scholen) in de gemeente Moerdijk te ontwikkelen tot brede scholen. In september 2012 heeft, aan de hand van de eerder in de stuurgroep jeugd en onderwijs vastgestelde criteria, de eerst monitor brede scholen plaatsgevonden. Drie van de 12 basisscholen die in ontwikkeling zijn als brede school voldoen aan 6 of meer criteria en verdienen hierdoor het predikaat brede school Moerdijk. De stuurgroep jeugd en onderwijs heeft hiermee ingestemd. Het gaat om de volgende scholen: de Boemerang, de Jozefschool en de Aventurijn. De overige 9 scholen in de kernen Klundert, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en dienen eind 2013 de status van brede school te bereiken. Inspecteren van scholen en gemeentelijke gymzalen ouder dan 1994 op de aanwezigheid van asbest De schoolbesturen hebben in 2012 hun oude schoolgebouwen geïnspecteerd op asbest. Er zijn in dit kader (nog) geen aanvragen van schoolbesturen ontvangen voor aanpassingen van schoolgebouwen. Als bij de gemeentelijke gymzalen onderhoud/vervanging aan de orde is, wordt het asbestrisico in kaart gebracht en hiermee rekening gehouden. Optimalisering zorgvoorzieningen Het ontwikkelen van een visie zorg Het Rijk heeft duidelijkheid verschaft over de consequenties van het scheiden van wonen en zorg. Voor de doelgroepen senioren, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische beperking met een zorgzwaartepakket 1 of 2 zal vanaf 1 januari 2013 de verblijfsindicatie vervallen. Concreet betekent dit dat deze mensen langer in een thuissituatie blijven wonen. Daarbij komt voor de doelgroep senioren vanaf 1 januari 2014 ook de verblijfsindicatie met zorgzwaartepakket 3 te vervallen. Voor de overige doelgroepen gaat dit in per 1 januari In het structureel overleg met de zorgaanbieders worden de consequenties van het scheiden van wonen en zorg per locatie (huidige verzorgingslocaties) nader uitgewerkt. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling zijn beslag in de Paraplunota Maatschappij krijgen. Haalbaarheidstudie herstructurering Mauritshof (project 168) Op basis van de benodigde financiële middelen, het woningbehoefteonderzoek en de huidige marktsituatie heeft het college besloten om af te zien van de verhuizing van de Cocon naar de Mauritshof. Het college heeft ook besloten om de herstructurering van de Mauritshof niet als project op te pakken, omdat Brabantse Waard heeft aangegeven deze herstructurering binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan te kunnen vormgeven. Voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte Inrichten openbare schoolpleinen Met de vaststelling van de nieuwe algemene subsidieverordening is de tijdelijke regeling voor openbare schoolpleinen voortaan ingebed in de Uitvoeringsregeling eenmalige subsidies. Met de 3 huidige scholen is een subsidieovereenkomst afgesloten waarin de randvoorwaarden van de regeling voor beide partijen juridisch geborgd zijn. Basisschool De Singel in Willemstad heeft een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage voor een speeltoestel op het schoolplein. Als tegenprestatie wordt het schoolplein gedeeltelijk opengesteld voor de buurt. Ook de Kennedyschool in Fijnaart heeft samen met de Julianaschool een eenmalige subsidie ontvangen voor de gedeeltelijke openstelling van hun schoolplein. 14

16 Naar aanleiding van diverse subsidieaanvragen voor gedeeltelijke openstelling van schoolpleinen is de regeling openbare schoolpleinen versoepeld toegepast. Deze versoepeling wordt volgend jaar ingebed in het subsidiebeleid. Nieuwe speelruimte Noordhoek Over een periode van een half jaar zijn verschillende mogelijkheden voor speelruimte voorgelegd aan de inwoners van Noordhoek. Uiteindelijk is geconcludeerd dat er te weinig draagvlak aanwezig is onder de bewoners van de wijk t Reekje voor een nieuwe speelplek. Om het speelaanbod in de kern Noordhoek toch op niveau te houden, wordt de speelplek aan de Vlasaard uitgebreid met een speeltoestel. Medio november is een zogenaamde vogelnestschommel aan de Vlasaard geplaatst. Fijnaart De bewoners zijn geïnformeerd over de geplande opwaardering van de speelplek aan de Hazebrouckstraat. Er zijn twee nieuwe speeltoestellen geplaatst en het plein is opgeknapt. In juni is het pannaveldje aan de Wielerstraat in Fijnaart officieel geopend en in gebruik genomen. Aan dit buurtinitiatief is uiteindelijk succesvol uitvoering gegeven. Na de oplevering verzorgt de gemeente het onderhoud en beheer van de voorziening. Subdoel 3 Goede bereikbaarheid kernen Het uitgangspunt voor ons is dat de kernen van Moerdijk onderling goed bereikbaar zijn zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt, waarbij belangrijke aandacht is voor fietsen en openbaar vervoer. De negatieve effecten van mobiliteit (geluids- en trillingshinder, luchtverontreiniging, verminderde doorstroming, verkeersonveiligheid) willen wij hierbij zo veel mogelijk trachten te beperken. Het herijken van het lokaal mobiliteitsplan Het herijken van het lokaal mobiliteitsplan vormt een onderdeel van de opgestelde Paraplunota Leefomgeving (planet) en de op te stellen Paraplunota s Maartschappij (people) en Economisch Klimaat (profit). In de Paraplunota Leefomgeving, die op 25 oktober is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn doelen geformuleerd met betrekking tot verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van geluidhinder door verkeer. Hieraan is onder andere gekoppeld het stimuleren van het gebruik van elektrische auto s en het opwaarderen van de P+R voorzieningen. Verder wordt in het kader van de Intentieovereenkomst Duurzame Verbindingen Moerdijk een duurzame ontsluiting van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk nagestreefd door middel van het stimuleren van multimodaal transport en collectief personenvervoer. In 2012 is ook de Paraplunota Economisch Klimaat opgesteld. Deze nota beschrijft doelen als de goede en veilige bereikbaarheid van bedrijven(terreinen), agrarisch gebied en het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Ook de bereikbaarheid van en het parkeren in centrumgebieden is in een doelstelling verweven. Verder is het fiets- en wandelpadennetwerk aan deze nota gekoppeld. In oktober is het startdocument Paraplunota Maatschappij vastgesteld. Hierin staat aangegeven dat binnen het thema wonen en woonomgeving de onderdelen parkeren en verkeersveiligheid worden opgenomen. Bij het thema voorzieningen wordt de bereikbaarheid hiervan aangekaart. Er wordt ingezet op openbaar vervoer, fietsen en wandelen binnen de woonkern en Wmo-vervoer (deeltaxi). Het oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten - Naar aanleiding van klachten en snelheidsmetingen is de inrichting van de Kreekdijk (Standdaarbuiten) gewijzigd in een 30 km/h zone; - Om een beter beeld te krijgen van de verkeerssituatie in Klundert is een analyse uitgevoerd naar de exacte problematiek en oplossingsrichtingen. De commissie Fysieke Infrastructuur is mondeling geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek; - Er zijn zienswijzen ingediend met betrekking tot de maximale snelheidsverhoging op de rijkswegen A16, A17, A29 en A59. Hiervan is het resultaat dat op een gedeelte van de A16 de maximum snelheid permanent is verlaagd naar 120 km/h. Openbaar vervoer (OV) - Bij het busstation in Fijnaart is een extra halte gecreëerd voor buurtbus 200 (Heijningen). Hiermee is het probleem van een te krappe ruimte voor 3 buslijnen opgelost; 15

17 - In 2012 is de Regionale OV visie vastgesteld door de 19 deelnemende gemeenten. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen wat de regio wil met OV, welke accenten men legt en welke ambities eraan ten grondslag liggen. De visie vormt een basisdocument van waaruit de regio zowel haar eigen vraagstukken als relevante externe plannen (bijvoorbeeld de provinciale OV-visie en aanbesteding) kan beoordelen en afwegen; - De gemeente heeft opmerkingen, opvattingen en wensen kenbaar gemaakt aan de provincie voor zowel de exploitatie van het OV in 2013 als de aanbesteding van OV vanaf Er is met name ingezet op de geplande negatieve wijziging van frequenties in het westelijk deel van de gemeente Moerdijk. In het Programma van Eisen aanbesteding openbaar vervoer 2015 wordt namelijk voorgesteld om in de avonduren en weekenden geen OV meer aan te bieden in de kernen Willemstad, Helwijk, Fijnaart en Klundert. Daarentegen wordt de frequentie naar Zevenbergen in daluren verhoogd. Parkeren - Om de klachten over de bereikbaarheid van de winkels voor bezoekers en de parkeerproblemen voor bewoners op te lossen is op verschillende plekken in het centrum van Klundert een blauwe zone ingesteld en is er nieuwe parkeerruimte voor langparkeerders gerealiseerd. In de Westerstraat wordt de zone aangepast naar aanleiding van meldingen; - In het kader van de evaluatie van de blauwe zone in Zevenbergen hebben er zogenaamde parkeerdrukmetingen plaatsgevonden in het centrum. Hieruit volgt dat de parkeerschijfzones (na een gewenningsperiode) veelal gebruikt worden zoals bedoeld. De gemeentelijke handhavers delen dit beeld. In de Molenstraat wordt naar aanleiding van meldingen de zone aangepast; - Ook in andere (woon)wijken in Zevenbergen is onderzoek gedaan naar de eventuele parkeerproblematiek. Uit tellingen en het theoretische onderzoek komt naar voren dat door de hoge parkeerdruk in enkele straten een verminderde bereikbaarheid ontstaat. In 2013 wordt in samenspraak bezien of extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn en of deze (relatief eenvoudig) gerealiseerd kunnen worden. Op enkele andere locaties veroorzaken foutgeparkeerde voertuigen de verminderde bereikbaarheid. Bewoners zullen erop aangesproken worden. - Er zijn door de gemeente 32 extra parkeerplaatsen gerealiseerd bij het station Lage Zwaluwe waarmee het totale aantal op 214 komt; - Prorail heeft de fietsenstalling bij station Zevenbergen uitgebreid met circa 350 plaatsen. Geluidmetingen Zowel bij Heijningen als Zevenbergschen Hoek zijn in 2012 geluidmetingen verricht. Dit is naar aanleiding van geuite zorgen en klachten over geluid van enerzijds de A29 (en de geplande doortrekking van de A4) en anderzijds het spoor (HSL). De resultaten volgen in het 1 e kwartaal Landbouw/vrachtverkeer - Een stagiair heeft onderzoek gedaan naar de problematiek rondom landbouwverkeer. Hierbij is objectief naar zowel het perspectief van bewoners als agrariërs gekeken. De uitvoerbaarheid van de voorgestelde oplossingsrichtingen wordt in 2013 met het Agroplatform besproken; - Een deel van de Slobbegorsedijk (Heijningen) is en wordt naar aanleiding van klachten en een ingediend bezwaar afgesloten voor zowel landbouw- als vrachtverkeer. Er is besloten om de alternatieve route, op advies van VVN, te verbreden en overzichtelijker te maken; - De kern Langeweg is in 2012 afgesloten voor vrachtverkeer. Er is hierop bezwaar en beroep ingediend. De procedure wordt vervolgd. 16

18 Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen Medio juni is tijdens een informatiebijeenkomst de uitwerking van de motie fietspadennetwerk aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor twee specifieke fietsverbindingen (Moerdijk-Zevenbergen en Willemstad- Klundert-Zevenbergen) is een plan van aanpak opgesteld. Dit geeft inzicht in nut en noodzaak van de aanpak van beide verbindingen, de analyse van mogelijke tracévarianten en de uitwerking van de voorkeursvariant voor beide verbindingen. Naar aanleiding hiervan is de meerjarenplanning enigszins aangepast. Verder zijn in 2012 de volgende maatregelen getroffen: - Langs de Stoofdijk (Klundert) en de Zwingelspaansedijk zijn dynamische snelheidsindicatoren (DSI s) geplaatst; - De markering op de Maltaweg is aangepast; - Er heeft overleg met de provincie plaatsgevonden over oversteekvoorzieningen voor fietsers op de N285 (ter hoogte van de Galgenweg) - Er zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen op de Kreekdijk (30 km zone); - Op de Koekoekendijk zijn verschillende drempels gerealiseerd en is de markering verbeterd. Overige ontwikkelingen Starterslening In maart en september 2012 heeft de gemeenteraad opnieuw besloten om respectievelijk en beschikbaar te stellen voor het verstrekken van Startersleningen. In 2012 zijn er in totaal 12 Startersleningen verstrekt. Hiermee komt het totaal aantal verstrekte Startersleningen neer op 38 (periode ). Tevens heeft er in 2012 een evaluatie van de Starterslening plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel uit deze evaluatie is het aantal Startersleningen die voor terugbetaling in aanmerking zijn gekomen. Dit bedroeg slechts vijf en dit aantal is te laag om er conclusies aan te verbinden. Daarom zal eind 2013 opnieuw de balans worden opgemaakt. Een andere belangrijke conclusie uit deze evaluatie is dat de Starterslening voldoet aan de verwachting. De Starterslening is met name gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning, vooral eengezinswoningen. De leeftijdgrens van 35 jaar lijkt gezien de leeftijdscategorieën die een beroep doen op de Starterslening gerechtvaardigd. Er kan gesteld worden dat de echte starters op de kopersmarkt worden bediend met de Starterslening. Project 56 Frisostraat/Plein 1940 Het bestemmingsplan Kern Zevenbergschen Hoek is onherroepelijk geworden, nadat een beroepschrift is ingetrokken. Daarnaast loopt het contact met het RVOB (voormalig Domeinen) om tot afhandeling van een benodigde grondtransactie te komen. Project 92 Oevers Roode Vaart In september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft tot en met 14 november ter inzage gelegen voor beroep. Er is 1 ontvankelijk beroepschrift ingesteld bij de Raad van State. Project 116 Vlinderbuurt Standdaarbuiten Eind 2011 is gestart met de bouw van de 10 starterswoningen, in de vorm van een CPO-format. Op 16 november 2012 was de formele oplevering door middel van een bijzondere bewonersbijeenkomst. Er moet nog 1 woning worden verkocht. 17

19 Project 146 Achterstraat Willemstad In september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Hiermee is in november het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Project 149 Moye Keene In april is het bestemmingsplan Moye Keene, ten behoeve van de realisatie van 26 appartementen, onherroepelijk geworden. Voor het project kan door Brabantse Waard een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Project 152 Noordhoeksedijk Noordhoek De verkoop van het plan is opgestart. De verkoop verloopt niet zoals verwacht vanwege de crisis op de woningmarkt. Hierdoor kent de realisatiefase een langer verloop. Tot op heden is één vrije kavel verkocht en is voor de bouw vergunning verleend. Inmiddels is het terrein bouwrijp gemaakt (aanleg nutsvoorzieningen, bouwstraat etc.). Project 160 Helwijk/Van der Linden Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ondertekenen van de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) Van der Linden Helwijk en heeft daarmee groen licht gegeven voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van 12 appartementen. Project 161 Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen Het ontwerpbestemmingsplan werd in augustus vastgesteld. Met inachtneming van de zienswijzen heeft het college in december besloten het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen in de raadsvergadering van 7 februari Project 165 Watertoren Zevenbergen Voor het project is in januari 2012 een LOO gesloten. De uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan en de nadere stedenbouwkundige uitwerking zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond voor de omgeving op 21 juni Het college heeft in november het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Dit ontwerp lag ter inzage in de periode van 29 november tot en met 9 januari Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Het bouwrijp maken van fase 1 van het plangebied is afgerond. In november is de eerste bouwstroom van 71 woningen in aanbouw genomen. Ook zijn er 6 kavels voor particuliere bouw verkocht. Tevens is de bouw van de permanente brug over de Roode Vaart gestart. Prognose De eerste woningen zullen eind 2013 worden opgeleverd. Afwijkingen van planning/budget De vervolgplanning is grotendeels afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Verder heeft de ontvangst van de bijdrage bovenwijks van niet plaatsgevonden in De verwachting is dat dit niet eerder dan 2015 zal worden. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken Voor de zomer zijn de 16 2-onder-1 kap woningen aan Kristiansand en Larvik opgeleverd. Ook de bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat is afgerond en het deelgebied is woonrijp gemaakt. Tevens zijn de 2 toegangsbruggen voor het autoverkeer gerealiseerd en is de langzaamverkeersbrug vanaf de Van Strijenstraat geplaatst. Deze brug is uniek in de zin dat het de eerste brug is in de gemeente die volledig van duurzaam composiet is vervaardigd. In december heeft er een avond plaatsgevonden voor de bewoners van Rodeborg over het duurzaam spelen -concept. Dit concept behelst een aantal speelvoorzieningen die geheel aansluiten bij de Noorse thematiek, en bovendien zijn vervaardigd van natuurlijke materialen. Aanwezigen konden hun voorkeur uitspreken voor 2 verschillende varianten. 18

20 Prognose Insteek is om het duurzaam spelen concept in het voorjaar van 2013 te realiseren. Tevens wordt het plandeel fase 1 op dat moment woonrijp gemaakt. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. Er is een vergunning verstrekt voor de bouw van 16 rijwoningen en 7 grondgebonden nultredewoningen. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van de verkoop van deze woningen. Afwijkingen van planning/budget Realisatie van fase 2 duurt langer dan gepland vanwege het uitblijven van voldoende afzet voor de woningen. Aangezien de grondtransacties reeds zijn afgewikkeld heeft dit geen gevolgen voor het budget. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken In 2012 is het bestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad verder in procedure gebracht. Het plan is op 2 februari 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. De ingediende zienswijzen zijn eind 2012 door de Raad van State ongegrond verklaard waarmee het plan onherroepelijk is geworden. Prognose Op basis van het bestemmingsplan vindt in 2013 de verdere planuitwerking plaats. Het is de bedoeling om het totale plangebied in 1 keer bouwrijp te maken en vervolgens zal de concrete woonbebouwing in 3 fasen worden ontwikkeld. De 1 e fase omvat de bouw van 15 huurwoningen en 18 koopwoningen. Afwijkingen van planning/budget Geen. Project 159 Uitbreiding Markland College Wat willen we bereiken Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. Stand van zaken Met het raadsbesluit van 6 september 2012 is besloten: - In te stemmen met het voeren van een gecoördineerde procedure gericht op de vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het Markland College; - Een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van voor de uitvoering van civieltechnische werken bij het Markland College en dit te dekken uit de algemene reserve. - In te stemmen met de daartoe vast te stellen anterieure LOO. De bestemmingsplanprocedure en de uitwerking voor de bouwvergunning/ bouwvoorbereiding zijn in voorbereiding. Aan het begin van het schooljaar werd de dependance in het voormalige Kompas in de Dr. Ariënslaan in gebruik genomen. Op 3 oktober 2012 werden de omwonenden van het Markland College uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken en planvorming tot heden. Prognose Op 8 januari 2013 vind de inspraakavond plaats ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan. In maart 2013 worden naar verwachting de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan verder in procedure gebracht. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan in november 2013 wordt vastgesteld. De bouwtijd staat gepland tussen november 2013 en september Afwijkingen van planning/budget Niet van toepassing. 19

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 358393. Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Project 159 Uitbreiding Markland College

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 358393. Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Project 159 Uitbreiding Markland College RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 358393 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Project 159 Uitbreiding Markland College Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer SAMENVATTING

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 335115 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer - Dubbelman

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Telefoonnummer Gewijzigd ISV3 programma in relatie tot Dukdalf/ Steenhouwersstraat

Telefoonnummer Gewijzigd ISV3 programma in relatie tot Dukdalf/ Steenhouwersstraat Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00037* GR16.00037 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen.

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.10 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid.

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 291891 Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3 Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 28 september 2015 PenO 1. 1471498 Procedureregeling Functieboek en functie-indeling gemeente Smallingerland 2015 De

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J.

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J. Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 134610 25 maart 2015 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 J. Verstand Steller M.J.G. Nagel Datum 30 januari 2015 Vlottrekken

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 19 juni 2007 Nr. : 6 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Noordoostelijke uitbreiding kern Uitweg Behandelend ambtenaar: A. Vruggink Voorstel: 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle A01.OOT Cofinanciering waterschap uitvoering waterplan Waalwijk-Zuid B01 Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle In door de gemeenteraad vastgestelde waterplan is een maatregel opgenomen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.16485 Onderwerp : Voorstel inzake Baanbrekers jaarstukken 2015, jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 en

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn B01 Project wijk-ggd'er Personen met verward gedrag Als reactie op een toename van incidenten en problematiek rondom personen met verward gedrag is een landelijk aanjaagteam verwarde personen opgericht,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 oktober 2013 Aanleiding Planontwikkeling

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie