Behandeling Programmabegroting ingediende moties en amendementen per programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling Programmabegroting 2011 08-11-2010 ingediende moties en amendementen per programma"

Transcriptie

1 M.Frenk Maatschappij // Cultuur A015 Bibliotheek overwegende dat - de filialen van de bibliotheek goed bereikbaar moeten zijn voor alle gebruikers, maar zeker voor kinderen en ouderen - de filialen een brede sociale, culturele en bindende rol vervullen, dicht bij de doelgroepen - het huidige vestigingsbeleid van de bibliotheek hieraan voldoet De raad besluit om de openbare bibliotheek de opdracht mee te geven, de taakstellende bezuiniging niet te realiseren door het sluiten van filialen M.Frenk Maatschappij // Cultuur A018 Culturele hoofdstad 2018 overwegende dat - Culturele Hoofdstad zijn, niet automatisch zal leiden tot economische, dan wel andere voordelen, voor de inwoners van Tilburg - een duurzame krachtige impuls bieden aan de 5 steden en hun regio, ook op andere wijze gerealiseerd kan worden* voor integrale ontwikkeling van culturele infrastructuur ook andere, goedkopere mogelijkheden open staan - in het kader van iedereen de buikriem aanhalen, een besteding van deze omvang niet past De raad besluit geen Reserve ten bedragen van euro in te stellen en daaruit geen onttrekkingen te doen voor Brabant 2018 M.Frenk Maatschappij // Cultuur M018 VVD, D66, PvdA, CDA J.Heijman Culturele hoofdstad 2018 Overwegende dat - Tilburg bezit en beschikt over een ruim arsenaal aan culturele manifestaties en instellingen. - Het meedoen aan Europese Culturele Hoofdstad 2018 de mogelijkheid biedt Tilburgse cultuuruitingen aan een groot publiek te tonen, zoals kermis, schutterijen, koren, toneel verenigingen, festivals en carnavalsverenigingen, etc. - Op een creatieve en innoverende manier nieuwe initiatieven ondernomen kunnen worden door burgers, amateurs en professionals om de Kunst van het samenleven onder de aandacht te brengen. De raad draagt het College op om voor maart 2011 met de Raad in gesprek te gaan over hoe Tilburg 1

2 bedrag dekkingsvoorstel de bidbookfase ingaat en wat dat voor de stad en Brabant cultureel en economisch moet opleveren. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M020NW CDA, VVD, D66 Factorium tarieven subsidies C. Franssen overwegende dat - het in contradictie met elkaar is om bemoeienis op microniveau te hebben met instellingen waarvan tegelijkertijd een hoge mate van zelfstandigheid wordt verwacht; - uit deze handelwijze wantrouwen spreekt in plaats van vertrouwen; - professionele instellingen zelf de verantwoordelijkheid hebben over beleid, organisatie en financiën; - de gemeente slechts een faciliterende en controlerende rol heeft De raad draagt het College op om de tarieven voor gesubsidieerde cursussen bij Factorium te laten bepalen door de instelling zelf; alsmede de toepassing van het profijtbeginsel. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M050 Midi theater V. Slegers Constaterende dat voor het Midi-theater na 2011 geen gelden beschikbaar zijn. Tevens constaterende dat er nog altijd geen beleid of beleidsvoornemen is over hoe om te gaan met het Midi-theater na De raad draagt het college op hierover op korte termijn en in ieder geval vóór publicatie van de uitvoeringsbegroting een nota aan de raad te doen toekomen. M.Frenk Maatschappij // Cultuur A036 RiksT Overwegende dat de doelstelling van RiksT, een podium als plek waar jonge makers zich kunnen ontwikkelen belangrijk is, Hall of Fame eenzelfde doelgroep kent, en Gebundelde kunstenaarsinitiatieven een betere basis voor continuïteit hebben, De raad besluit euro subsidie te verstrekken aan Stichting RiksT, Stichting RikstT op te laten nemen in de Hall of Fame. 2

3 bedrag dekkingsvoorstel M.Frenk Maatschappij // Cultuur A037 Scryption vrij besteedbare reserve Overwegende dat het stopzetten van de gemeentelijke subsidie een automatische stop betekent voor projectsubsidies waarvoor cofinanciering van de gemeente vereist is; een deel van de collectie behoort tot het Tilburgs erfgoed waarvoor de gemeente Tilburg een zorgplicht heeft; het vervullen van die zorgplicht een belangrijk deel van de besparing opheft; Scryption langlopende projectcontracten heeft gesloten met verschillende onderwijsinstellingen; Scryption nationaal en internationaal van grote betekenis is als enig Nederlands museum en platform voor schriftelijke communicatie en nieuwe media; De raad besluit Scryption een overbruggingssubsidie toe te kennen voor 2011 van euro M.Frenk Maatschappij // Cultuur M071 Scryption + huisvesting in Spoorzone aanvaard V. Slegers De raad draagt het college op om in samenspraak met het Scryption gezien het eind 2010 aflopende contract- op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Scryption tijdelijk of permanent te herhuisvesten in de Spoorzone en de resultaten van dat onderzoek met de raad te bespreken. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M052 Spoorzone - vestiging Nationaal Historisch Museum V. Slegers Van mening dat het NHM goed past in het voornemen om in de Spoorzone een cultuurcluster in te richten. Eveneens van mening dat het NHM aansluit bij de Midden-Brabantse ambitie om tot een Leisure Boulevard te komen. De raad draagt het college op contact te zoeken met het NHM om te bespreken onder welke voorwaarden het NHM een plek zou kunnen krijgen in de Spoorzone, en hierover de raad te informeren. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M010NW PvdA, CDA, VVD Tilburg Textiles aanvaard W.Bongaarts Overwegende dat: - Voor Tilburg Textiles, mede op basis van eerdere besluitvorming, een bedrag van 2,2 miljoen (dit is inclusief provinciale bijdrage) is opgenomen in de begroting; 3

4 - Er sprake van is dat de organisatiekosten voor dit evenement ongeveer bedragen, zodat nog 1,5 miljoen beschikbaar zou zijn voor activiteiten; - Dit 31,8% van de totale kosten bedraagt; - Het bedrag juist bedoeld is om zoveel mogelijk activiteiten te ontplooien. De raad draagt het College op niet meer dan 15% van het beschikbare bedrag te besteden aan organisatiekosten. M.Moorman Maatschappij // Onderwijs en Jeugd M033 Hall of Fame - workshops verwijderen graffiti Constaterende dat uw college voor de binnenstad een nieuw integraal bestek ontwikkelt voor schoonhouden van dit gebied ongewenste graffiti hierin een belangrijk aandeel heeft. Klanten van de Hall of Fame specialisten zijn op het gebied van graffiti De raad draagt het college op de Hall of Fame te verzoeken op korte termijn workshops voor het verwijderen van graffiti op te zetten bij de verhuizing naar de Spoorzone dit verzoek om te zetten in een harde eis bij de subsidieverstrekking M.Moorman Maatschappij // Onderwijs en Jeugd M048 Leerlingvervoer V. Slegers Kennis nemende van het voornemen om het leerlingenvervoer te beperken door het afstandscriterium te verhogen naar 4 km.. Overwegende dat deze maatregel ertoe leidt dat er veel meer van vaak al behoorlijk belaste ouders van kwetsbare kinderen wordt gevergd. Constaterende het maatschappelijk effect van deze maatregel dat sommige ouders deze extra inspanning niet kunnen organiseren waardoor schoolverzuim toeneemt en kinderen niet kunnen doorstromen naar voor hen meer geschikt onderwijs, Van mening zijnde dat deze maatregel de realisatie van de doelstellingen van sociale stijging en Jongeren doen het goed op school en halen een diploma sterk zal vertragen, nog los van het menselijk leed dat deze maatregel veroorzaakt. De raad draagt het college op om een voorstel te maken waarbij voor ouders die de gevraagde extra inspanning aantoonbaar niet kunnen leveren alsnog een uitzondering kan worden gemaakt op de verhoging van het afstandscriterium. 4

5 M.Moorman Maatschappij // Onderwijs en Jeugd M057 Onderwijs T-Primair V. Slegers Overwegende dat hierdoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om aan deze leerlingen passend onderwijs te geven die dus zal wegvallen wanneer de subsidie wordt geschrapt, Van mening dat passend onderwijs aan kinderen met leerachterstanden juist een belangrijk middel is om tot sociale stijging te komen en om de doelstelling van het college in met name de Impulswijken te realiseren ( jongeren doen het goed op school en halen een diploma ), De raad draagt het college op om met de schoolbesturen van T-Primair en de raad in gesprek te gaan over het omkatten van de subsidiegelden voor schoolbegeleiding naar andere taken binnen het Primair Onderwijs zoals deze in de Lokaal Educatieve Agenda zijn opgenomen waardoor de doelstellingen toch worden behaald. J. Hamming Maatschappij // Sport A010 Bezuinigingen - B. van den Camp Overwegende dat ondersteuning van Willem II als commercieel bedrijf geen gemeentelijke kerntaak is en ondersteuning van brede voorzieningen voor amateursporters van alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen wel, De raad besluit om de hierboven genoemde tariefsverhogingen en het afschaffen van de bijdrage voor schoolzwemmen te schrappen en het ontstane nadeel te betalen uit het schrappen van de huurverlaging voor Willem II en van het Maatschappelijk Convenant. J. Hamming Maatschappij // Sport M002NW CDA, PvdA, GL Cruijff Courts - toezicht door Buurtpreventiegroepen W.Bongaarts Overwegende dat: - In de begroting voorgesteld wordt om op het toezicht op sportparken en Cruijffcourts een bedrag van te bezuinigen waardoor overblijft; - Voorgesteld wordt om deze te reserveren voor inhuur van een particulier beveiligingsbureau; De raad draagt het college op om dit bedrag ter beschikking te stellen van die Buurtpreventiegroepen in de stad die deze taak voor hun rekening willen nemen. 5

6 bedrag dekkingsvoorstel J. Hamming Maatschappij // Sport M011 PvdA Huldiging breedtesporters aanvaard B. Wilthagen Overwegende dat: - Sporten belangrijker is dan Feesten, maar het huldigen van met name breedtesporters niet verloren mag gaan. Immers zij zetten Tilburg sportief op de kaart waardoor er een kweekvijver van Talenten ontstaat die hun sport naar een hogere prestatie kunnen tillen. - Kampioenen van uit de breedtesport gehuldigd moeten worden voor hun sportprestaties; - Dat wij daarbij kansen zien in een verweving met het jaarlijks gehouden vrijwilligersfeest omdat breedtesporters zelf ook altijd vrijwillig prestaties neer zetten. De raad draagt het College op om alsnog zorg te dragen voor een jaarlijkse adequate huldiging van met name de breedtesporters. En te bezien of deze huldiging verweven kan worden met het jaarlijkse vrijwilligersfeest, danwel, als dit niet mogelijk is, een aparte huldiging te blijven organiseren. J. Hamming Maatschappij // Sport M001NW CDA, PvdA, GL, VVD B. Wilthagen Ijshallen - mogelijkheden verhuur buiten ijsseizoen onderzoeken Overwegende dat: - De 6e stad van Nederland beschikt over een prachtige ijshockeyhal en sinds vorig jaar ook over een prachtige Irene Wüst ijshal; - Gebleken is dat beide hallen hun nut ruimscr jaar leeg staan; - Deze leegstand voor de gemeente kostbaar is en geen recht doet aan de fraaie ijshal; - Er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatief gebruik van beide hallen, gedurende de 4 maanden leegstand. De raad draagt het College op om een intern onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden om de rentabiliteit van de twee hallen te vergroten door verhuurmogelijkheden voor andere doeleinden te zoeken buiten het ijsseizoen. J. Hamming Maatschappij // Sport A026 Schooltoernooien Participatiefonds overwegende dat - de kostendekkendheid grotendeels bestaat uit het doorrekenen van indirecte kosten, dus verslepen van het budget - dit besluit leidt tot een verdubbeling van de deelnemerskosten en voor ijshockey zelfs een vervijfvoudiging - hierdoor de deelname van deze jonge doelgroep sterk zal afnemen 6

7 bedrag dekkingsvoorstel De raad besluit de kosten van euro niet in rekening te brengen. En maximaal voordeel te halen uit versobering en efficiency J. Hamming Maatschappij // Sport M025 GL skybox WillemII S.Franken overwegende dat: - de gemeente Tilburg groot belang en waarde hecht aan de inzet en betekenis van Willem II en haar spelers voor maatschappelijke doelen en aktiviteiten; - de gemeenteraad daartoe heeft ingestemd met het maatschappelijk conve-nant met Willem II en het beschikbaar stellen van middelen daarvoor; De raad draagt het college op om de gehuurde skybox ook in te zetten en beschikbaar te stellen voor de maatschappelijke doelen en aktiviteiten, zoals beschreven of nog te beschrijven in het maatschappelijk convenant met Willem II. J. Hamming Maatschappij // Sport M070 Sportaccommodatie - Herstructureringsfonds RGI constaterende dat - het Herstructureringsfonds Sportaccommodaties door gedane investeringen geen saldo meer heeft - voor het realiseren van toekomstige investeringen in verbeteringen van sportaccommodaties een dergelijk fonds gewenst is - het Herstructureringsfonds sportaccommodaties met inhoud een stimulans zal betekenen voor sportorganisaties De raad draagt het College op een bedrag van euro te storten in het Herstructureringsfonds Sportaccommodaties J. Hamming Maatschappij // Sport A013 Sportpark Zeshoeven - financiering B. van den Camp Constaterende dat eerder met de sportverenigingen een raadsmeerderheid heeft gekozen voor scenario 1 in het herstructureringsvoorstel. Van mening zijnde dat de gemeente burgers niet blij moet maken met een dooie mus en hen geen gouden bergen moet beloven als ze die bergen niet kan betalen. Tevens van mening zijnde dat de ervaring leert dat toezeggingen zonder financiële 7

8 middelen de gemeente uiteindelijk veel geld kosten en Tilburgers veel frustraties opleveren, De raad besluit om de financiële dekking voor scenario 1 uit de eerder voor de realisatie van het beoogde hockeycomplex aan de Bredaseweg gereserveerde extra te halen. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M027NW V Bevorderen opleidingen zorg N. Schoenmakers De raad draagt het college op er zorg voor te dragen dat er meer jonge mensen en herintreders worden gestimuleerd om deel te nemen aan een opleiding voor een baan in de zorg. Hopelijk dat er dan meer handen aan het bed komen om deze afschuwelijke situaties op te lossen. Op deze zaken mag niet bezuinigd worden. De gemeente is verplicht te zorgen voor het welzijn van alle Tilburgers en zeker ook voor deze groep ouderen. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M034 Bezuinigingen - kortingen op wijkbudgetten B-E en Udenhout beperken Constaterende dat de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout voor wat betreft positie en werkwijze niet te vergelijken zijn met wijk- en buurtraden in de stad in Tilburg-stad er op velerlei gebied en voor veel geld sociaal-maatschappelijke ondersteuning plaatsvindt (meestal door de Twern). Deze ondersteuning, die in Tilburg-stad door professionele krachten wordt uitgevoerd, in de dorpen volledig door echte vrijwilligers wordt gerealiseerd. En dat voor de inzet van die vele vrijwilligers het werk van de dorpsraden onontbeerlijk is. En dat bezuinigen op het budget van de dorpsraden een koekje van eigen deeg is De raad draagt het college op in overleg te gaan met de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout om te bezien of de kortingen op de wijk- en ondersteuningsbudgetten voor Udenhout en Berkel-Enschot beperkt kunnen worden en hiervoor dekking te vinden in de begroting M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M069 PvdA, VVD, CDA, D66, GL O. Baytemir Burgerparticipatie Constaterende dat in de begroting wel voorstellen zijn opgenomen in zake de bezuiniging wijkraden maar geen visie op de participatie van burgers op de hierboven genoemde terreinen; dat integrale uitvoering van bovengenoemde beleidsterreinen alleen kans van slagen heeft bij een effectief functionerend vrijwilligersnetwerk; dat de rol van de wijkraden en hun functie binnen de wijk niet aanvaard 8

9 onderschat mag worden. De raad draagt het College op om voor het Voorjaarsbericht 2011 te komen met een integrale visie, inclusief financieel kader, over de participatie van burgers/vrijwilligers in de hierboven genoemde beleidsterreinen en de rol van wijkraden hierin. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M040 Gratis heroineverstrekking Constaterende dat voor medicinale heroïnebehandeling (2008) via diverse financieringsbronnen ca euro/jaar beschikbaar is, hetgeen neerkomt op ca euro per jaar per verslaafde niet bekend is of de doelstellingen, die met het ter beschikking gestelde budget nagestreefd worden, ook daadwerkelijk gehaald zijn. Nieuwbouw Traverse (6 miljoen euro) moet voorzien in een nieuw uitgiftepunt. Het huidige uitgiftepunt aan de Ringbaan West uitsluitend onderzocht is op veiligheid in de buurt. De raad draagt het college op het project gratis heroïneverstrekking vóór het zomerreces te evalueren. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M046 Idops V. Slegers Overwegende dat deze Idops het resultaat zijn van een lang proces van brede betrokkenheid van bewoners van beide dorpen. Tevens overwegende dat deze Idops vele plannen bevatten die de sociale, economische en fysieke structuur van de samenleving in de beide dorpen langdurig zullen verstevigen. Van mening dat een zo grote inzet en betrokkenheid van zoveel inwoners erkenning, waardering en concreet beleid behoeven. De raad draagt het college op om samen met de dorpsraden van Udenhout en Berkel-Enschot beleid te ontwikkelen waarmee de plannen in de Idops zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M041 Loket Z - Udenhout Reserve WMO Constaterende dat uw college voornemens is Loket Z in Udenhout te sluiten daarmee slechts 8 u/wk ofwel 0,2 fte gemoeid is, 9

10 dat het voorzieningenniveau in het dorp Udenhout op peil dient te blijven. De raad draagt het college op om bij de invulling van de bezuiniging op de loketten Z, Udenhout te ontzien. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn A006 Pluspakket GGD - schrappen pluspakket ongedaan maken V. Slegers Overwegende dat er een wetenschappelijk aangetoond causaal verband is tussen de inkomenssituatie van mensen en hun gezondheid. Tevens overwegende dat dit pakket juist bedoeld is om Tilburgers met een laag inkomen de kans te bieden op een betere gezondheid. Van mening zijnde dat een betere gezondheid niet alleen een betere kwaliteit van leven voor veel Tilburgers maar ook minder druk op zorg- en welzijnsbudgetten met zich meebrengt. De raad besluit om het schrappen van het Pluspakket van de GGD ongedaan te maken. J. Hamming Maatschappij // Zorg en Welzijn A011 Tegemoetkoming Ziektekosten - bezuiniging schrappen reserve sociale investeringen V. Slegers Kennis nemende van het voornemen van het college om de tegemoetkoming in de ziektekosten voor bijstandsgerechtigden te schrappen. Constaterende dat juist deze groep Tilburgers wordt geconfronteerd met een stapeling van bezuinigingen op hun bordje waardoor hun inkomenssituatie, hun levensstandaard en hun kwaliteit van leven nog verder zal afnemen en zal uitmonden in uitzichtloosheid. Overwegende dat de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten niet geldt voor nietchronisch zieke mensen die wel hoge ziektekosten kunnen hebben, De raad besluit om het afschaffen van de Tegemoetkoming Ziektekosten te schrappen en de dekking daarvoor uit de Reserve Sociale Investeringen te halen, M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn A019 WMO - Geen nieuwbouw Traverse overwegende dat - zorgvernieuwing op zich een mooie doelstelling is, maar niet per definitie behoeft te leiden tot 10

11 nieuwbouw - in het kader van te nemen bezuinigingen een investering van zes miljoen veel geld is, die ook anders is te besteden in de basiszorg - huisvesting ook gevonden kan worden in leegstand van bestaande panden De raad besluit geen middelen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw Traverse. En een onderzoek te starten naar geschikte, dan wel geschikt te maken leegstaande panden M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M056NW, GL WMO - reparatie vervoersvoorzieningen door Diamantgroep aanvaard B. van den Camp De raad draagt het college op om in samenspraak met de Diamantgroep beleid te ontwikkelen, waarbij onderhoud, revisie en reparatie van WMO vervoersvoorzieningen kunnen worden aanbesteed en uitgevoerd bij de Diamantgroep, met het doel om deze i.g.s.z. voorzieningen een tweede leven te geven en toe te wijzen aan geïndiceerde gebruikers. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M064 WMO - woongroeppas B. van den Camp Overwegende dat cliënten in woongroepen van bijvoorbeeld Amarant momenteel elk een eigen pas hebben voor de regiotaxi waardoor er vaak meerdere taxi s tegelijk of vlak na elkaar arriveren om cliënten naar dezelfde locatie te vervoeren, De raad draagt het college op om in samenspraak met de wmo-cliëntenraad en instellingen voor zorg en woonbegeleiding tot een plan te komen voor een woongroeppas. J. Hamming Maatschappij // Integratie A022 Integratie tgv algemene middelen overwegende dat - ervan uit gegaan mag worden, dat de nieuwe werkwijze (programma integratie onderbrengen bij bestaande programma s) kostenbesparend zal werken - budgetten, die gevoteerd worden over het algemeen helaas - ook opgebruikt worden De raad besluit het budget voor Integratie taakstellend met 10% te verlagen en deze bezuiniging te verwerken in de nog op te stellen Nota uitvoeringsprogramma integratie 11

12 J. Hamming Maatschappij // Integratie M072 Integratie onderzoek aanbod op maat oudkomers V. Slegers Constaterende dat oudkomers vroeger meestal niet de gelegenheid hebben gehad vanwege werk, gezin en/of gebrek aan aanbod, om met adequate begeleiding en ondersteuning meer en beter te participeren in de Tilburgse samenleving. Overwegende dat oudkomers in het algemeen wel degelijk de behoefte hebben om meer te participeren in de Tilburgse samenleving dan ze nu vaak doen, De raad draagt het college op om te onderzoeken op welke manier oudkomers een aanbod op maat kunnen krijgen, hetzij via kwalitatief goede taaltrajecten hetzij via sociale activeringstrajecten of een combinatie daarvan, en om de resultaten van het onderzoek aan de raad voor te leggen. J. Hamming Maatschappij // Integratie A002 Integratie - doelstelling evenredige participatie allochtonen tov andere Tilburgers V. Slegers Kennis nemende van de bewering op pagina 13 van de bijlagen dat de doelstelling Evenredige participatie allochtonen t.o.v. andere Tilburgers gehaald zou zijn. Van mening dat dit wel een vergissing moet zijn. De raad besluit de eerste regel van de argumentatie om de doelstelling te veranderen in Het doel is weliswaar niet gehaald, maar sluit niet meer aan etc.. J. Hamming Maatschappij // Integratie M023 GL Integratie - verplichte inburgering A.Yenice Constaterende dat: - Het onnodig is om migranten die al jaren in Nederland wonen een inbur-gertoets te laten maken, omdat evident is dat ze al ingeburgerd zijn; - Het overbodig en soms zelfs beledigend om oudkomers lastig te vallen met een inburgeringsexamen; - Een gemeente ruimte heeft om zelf invulling te geven aan inburgering. Draagt het college op om oudkomers vrij te stellen van de verplichte inburgering en de mogelijkheid te behouden dat oudkomers vrijwillig kunnen deelnemen aan inburgering. 12

13 bedrag dekkingsvoorstel B. de Vries Maatschappij // Integratie A031 Internationale samenwerking overwegende dat in een bezuinigingsslag de beschikbare middelen beter voor de Tilburgers kunnen worden ingezet De raad besluit geen 5000 euro te reserveren binnen de reserve Internationale Samenwerking voor Logo South J. Hamming Maatschappij // Armoedebeleid A007 Armoedebeleid - handhaven reserve armoedebeleid V. Slegers Van mening dat het financieren uit algemene middelen geen manier is om een begroting te maken, en het tevens onmogelijk maakt om structurele voeding voor de financiering van het armoedebeleid te organiseren, De raad besluit het voorstel NB 2011/13 en NB2011/6 in die zin te wijzigen dat de Reserve Armoedebeleid blijft bestaan, en voor de jaren 2011 t/m 2014 vanuit de algemene middelen wordt gevoed met minimaal de in het voorstel genoemde middelen per jaar, en draagt het college verder op om op korte termijn met een voorstel te komen voor structurele voeding van deze financiering en daarmee zekerheid over het voorbestaan van het armoedebeleid. R.Lauwerier Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw A034 Buurtparticipatie herschikking stadsprogramma Overwegende dat recent meermaals is gebleken dat de communicatie met de burgers door de gemeente over zaken die hen direct raken, niet echt optimaal is, en, het feit dat het niet verplicht is om bij dit soort zaken in gesprek te gaan met de bewoners nog niet maakt dat dit dan ook niet behoort te gebeuren, en, deze werkwijze bij de experimenten in de Bosstraat in Udenhout en de Nassaustraat plus Hofjes in Tilburg heeft aangetoond dat dit door de bewoners als zeer positief werd ervaren, De raad besluit om niet te bezuinigen op de kosten die moeten worden gemaakt om de buurtbewoners te betrekken bij het nemen van beslissingen die hen direct raken. 13

14 M.Moorman Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M030 Monumentencommissie constaterende dat uw college voorstelt de bemensing van de welstandscommissie terug te brengen van 6 naar 4 leden. De monumentencommissie thans 6 leden kent, die nog tot 2012 c.q 2013 benoemd zijn. Overwegende dat monumentenadviezen niet noodzakelijkerwijze door een commissie van 6 personen hoeven te worden gegeven, maar dat met 4 personen voldoende kwaliteit gewaarborgd is De raad draagt het college op om verordening en benoeming te wijzigen in die zin, dat de monumentencommissie óf uit 6 personen bestaat met een budget wat voorziet in 4 óf gereduceerd is tot 4 personen en hiertoe vóór het zomerreces 2011 een voorstel aan de raad voor te leggen. R.Lauwerier Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M006NW PvdA, CDA Openbaar gebied - nulmeting door Gemeenteschoon T. van de Weyer Overwegende dat: - Zwerfafval in stedelijke gebieden een belangrijke invloed heeft in het ervaren van toenemende verloedering en daarmee ongunstig leefklimaat; - Zwerfafval voor veel burgers een doorn in het oog is en niet alleen leidt tot overlast en klachten maar ook het gevoel van onveiligheid bij burgers vergroot; - Eén van de doelstellingen in het beleid is om de te bevorderen dat de stad schoon, heel en veilig is; - Een omslagpunt in gedrag juist in het geval van een verandering van de quo - en dat is in het geval van de herinrichting stationsgebied het geval - geforceerd kan worden; - Wetende dat er landelijk geld beschikbaar is in het programma gemeente schoon om voor specifieke gebieden, zoals winkelcentra, scholen en OV-gebieden een quick-scan te laten maken rond zwerfafval. De raad draagt het College op het laten uitvoeren van een (kosteloze) nulmeting door GemeenteSchoon (voorheen SenterNovem) en resultaten daarvan mee te nemen in de doorontwikkeling van inrichting OV-gebied binnen de Spoorzone. B. de Vries Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M014 D66 Piushaven - bewonersorganisaties actief betrekken B.Keijsers Overwegende dat: - De programmabegroting 2011 de doelen vastlegt waarop de raad wil sturen en daarmee het kader zal vormen waarbinnen het college zal werken; - Een van de doelen die D66 nastreeft de herontwikkeling van de Piushaven tot een levendig, 14

15 aantrekkelijk stadsdeel is; - Op pagina 51 van de programmabegroting 2011, onder het Thema Piushaven, wordt aangegeven dat dit gebied vanaf eind 2010 een levend podium wordt; - Daarbij wordt aangegeven dat Verbinding het sleutelwoord is; - Hiervoor een stimuleringsfonds beschikbaar is; - Vervolgens alleen de gemeente en ontwikkelaars als partners worden genoemd die de sociaalculturele ontwikkeling gaan oppakken; - In de Piushaven op dit moment al veel activiteiten worden georganiseerd door bestaande (bewoners)organisaties, zoals de Stichting Thuishaven Tilburg en Stichting Tilburg te water; - Het van belang is dat juist burgers betrokken worden bij ontwikkeling van de sociaal-culturele ontwikkeling van het havengebied, zodat er binding ontstaat tussen de haven en de stad; - D66 er vanuit gaat dat het college het wiel niet opnieuw gaat uitvinden en invulling wil geven aan het sleutelwoord Verbinding ; - Om die reden het voor de hand ligt om de bestaande actieve (bewoners)organisaties een rol te geven en daarnaast nadrukkelijk ook nieuwe particuliere initiatieven te ondersteunen; - Het stimuleringsfonds ook voor andere partijen dan gemeente of ontwikkelaars inzetbaar moet zijn; De raad roept het college op om bij het opzetten van de sociaal-culturele ontwikkeling van de Piushaven recht te doen aan het sleutelwoord Verbinding, door naast ontwikkelaars ook bestaande (bewoners)organisaties actief te betrekken en ruimte te bieden aan nieuwe particuliere initiatieven. B. de Vries Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M047 Piushaven - Kademuren H. Kokke Overwegende het voorstel om voor vervangingsinvesteringen van civiele kunstwerken sowieso geen reserveringen meer op te nemen. Overwegende dat momenteel gewerkt wordt aan de herbestrating van de Piushaven en Havendijk (noordzijde), en daar ook rioleringswerkzaamheden zijn gepland. De raad spreekt haar zorg uit dat werkzaamheden om de kademuren te herstellen of te vervangen deze eerder genoemde werkzaamheden weer teniet zullen doen. Draagt het college op om binnen een maand de raad te informeren over de noodzaak tot herstel van de kademuren en de geschatte kosten alsmede de interactie met de andere genoemde werkzaamheden aan de Piushaven en Havendijk. J. Möller Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M037 Rugdijk / Kouwenberg - terras Noorderplas Constaterende dat het gebied Rugdijk/Kouwenberg in ontwikkeling is voor woningbouw, dit gebied aansluit aan het nieuwe natuurgebied Noorderplas en Noorderbos, dat dit nieuwe natuurgebied een 15

16 extra impuls mag krijgen in de vorm van een eenvoudige horecavoorziening dat een zomerterras (vlonder oid) op het water daarvoor een aantrekkelijk initiatief is. Draagt het college op in of bij de nieuwe woningbouwplannen Rugdijk/Kouwenberg de mogelijkheid te onderzoeken van een zomerterras aan, op of in de buurt van de Noorderplas. M.Moorman Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw A039 Spoorzone - vestiging Fontys constaterende dat uw College voornemens is om een subsidie te verlenen van 20 mln. om de verplaatsing en vestiging van Fontys in de Spoorzone mogelijk te maken. Overwegende dat dit niet anders kan worden uitgelegd als een ongeoorloofde vorm van staatssteun en een nog niet in te schatten kapitaalvernietiging op Stappegoor betekent die mogelijk ook nog eens deels voor rekening van de gemeente kan komen. De raad besluit om alleen kostenneutraal aan de verplaatsing van Fontys mee te zullen werken. B. de Vries Fysiek // Wonen M044 Gebouwen - bewoning leegstand H. Kokke Overwegende dat de raad amper zicht heeft op het aantal panden dat de gemeente in bezit heeft en die als anti-kraak worden verhuurd. De raad draagt het college op om voor het einde van dit jaar aan de raad een lijst te overleggen van alle panden die gemeentelijk bezit zijn, met informatie over de waarde en de huidige (leegstaand, verhuurd etc.), en tevens de raad te informeren over de procedure om in aanmerking te komen voor bewoning van dergelijke panden en de daarbij gehanteerde wachtlijst. B. de Vries Fysiek // Wonen M016NW CDA, PvdA, VVD Levenloop bestendig bouwen - rugzakwoning Ch. Stalpers Overwegende dat: - wij hebben kunnen constateren dat men op de hoogte is van het feit dat er in de toekomst steeds meer vraag zal zijn naar woningen waarin mensen die zorg nodig hebben langer zelfstandig kunnen blijven wonen zgn. levensloopbestendige woningen, - wij daar nog niet veel concrete voorbeelden van hebben gezien. Draagt het college op om in de nieuwe Woonvisie extra aandacht te besteden aan toekomstgericht 16

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2008 2

Voorjaarsnota 2008 2 VOORJAARSNOTA 2008 Voorjaarsnota 2008 2 RAADSVOORSTEL Registr.nr. : VLD/2008/31075 R.nr. : 37.1 Datum besluit B&W : 10 juni 2008 Te behandelen in de gemeenteraad van : 2/3 juli 2008 Portefeuillehouder

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie