Behandeling Programmabegroting ingediende moties en amendementen per programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling Programmabegroting 2011 08-11-2010 ingediende moties en amendementen per programma"

Transcriptie

1 M.Frenk Maatschappij // Cultuur A015 Bibliotheek overwegende dat - de filialen van de bibliotheek goed bereikbaar moeten zijn voor alle gebruikers, maar zeker voor kinderen en ouderen - de filialen een brede sociale, culturele en bindende rol vervullen, dicht bij de doelgroepen - het huidige vestigingsbeleid van de bibliotheek hieraan voldoet De raad besluit om de openbare bibliotheek de opdracht mee te geven, de taakstellende bezuiniging niet te realiseren door het sluiten van filialen M.Frenk Maatschappij // Cultuur A018 Culturele hoofdstad 2018 overwegende dat - Culturele Hoofdstad zijn, niet automatisch zal leiden tot economische, dan wel andere voordelen, voor de inwoners van Tilburg - een duurzame krachtige impuls bieden aan de 5 steden en hun regio, ook op andere wijze gerealiseerd kan worden* voor integrale ontwikkeling van culturele infrastructuur ook andere, goedkopere mogelijkheden open staan - in het kader van iedereen de buikriem aanhalen, een besteding van deze omvang niet past De raad besluit geen Reserve ten bedragen van euro in te stellen en daaruit geen onttrekkingen te doen voor Brabant 2018 M.Frenk Maatschappij // Cultuur M018 VVD, D66, PvdA, CDA J.Heijman Culturele hoofdstad 2018 Overwegende dat - Tilburg bezit en beschikt over een ruim arsenaal aan culturele manifestaties en instellingen. - Het meedoen aan Europese Culturele Hoofdstad 2018 de mogelijkheid biedt Tilburgse cultuuruitingen aan een groot publiek te tonen, zoals kermis, schutterijen, koren, toneel verenigingen, festivals en carnavalsverenigingen, etc. - Op een creatieve en innoverende manier nieuwe initiatieven ondernomen kunnen worden door burgers, amateurs en professionals om de Kunst van het samenleven onder de aandacht te brengen. De raad draagt het College op om voor maart 2011 met de Raad in gesprek te gaan over hoe Tilburg 1

2 bedrag dekkingsvoorstel de bidbookfase ingaat en wat dat voor de stad en Brabant cultureel en economisch moet opleveren. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M020NW CDA, VVD, D66 Factorium tarieven subsidies C. Franssen overwegende dat - het in contradictie met elkaar is om bemoeienis op microniveau te hebben met instellingen waarvan tegelijkertijd een hoge mate van zelfstandigheid wordt verwacht; - uit deze handelwijze wantrouwen spreekt in plaats van vertrouwen; - professionele instellingen zelf de verantwoordelijkheid hebben over beleid, organisatie en financiën; - de gemeente slechts een faciliterende en controlerende rol heeft De raad draagt het College op om de tarieven voor gesubsidieerde cursussen bij Factorium te laten bepalen door de instelling zelf; alsmede de toepassing van het profijtbeginsel. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M050 Midi theater V. Slegers Constaterende dat voor het Midi-theater na 2011 geen gelden beschikbaar zijn. Tevens constaterende dat er nog altijd geen beleid of beleidsvoornemen is over hoe om te gaan met het Midi-theater na De raad draagt het college op hierover op korte termijn en in ieder geval vóór publicatie van de uitvoeringsbegroting een nota aan de raad te doen toekomen. M.Frenk Maatschappij // Cultuur A036 RiksT Overwegende dat de doelstelling van RiksT, een podium als plek waar jonge makers zich kunnen ontwikkelen belangrijk is, Hall of Fame eenzelfde doelgroep kent, en Gebundelde kunstenaarsinitiatieven een betere basis voor continuïteit hebben, De raad besluit euro subsidie te verstrekken aan Stichting RiksT, Stichting RikstT op te laten nemen in de Hall of Fame. 2

3 bedrag dekkingsvoorstel M.Frenk Maatschappij // Cultuur A037 Scryption vrij besteedbare reserve Overwegende dat het stopzetten van de gemeentelijke subsidie een automatische stop betekent voor projectsubsidies waarvoor cofinanciering van de gemeente vereist is; een deel van de collectie behoort tot het Tilburgs erfgoed waarvoor de gemeente Tilburg een zorgplicht heeft; het vervullen van die zorgplicht een belangrijk deel van de besparing opheft; Scryption langlopende projectcontracten heeft gesloten met verschillende onderwijsinstellingen; Scryption nationaal en internationaal van grote betekenis is als enig Nederlands museum en platform voor schriftelijke communicatie en nieuwe media; De raad besluit Scryption een overbruggingssubsidie toe te kennen voor 2011 van euro M.Frenk Maatschappij // Cultuur M071 Scryption + huisvesting in Spoorzone aanvaard V. Slegers De raad draagt het college op om in samenspraak met het Scryption gezien het eind 2010 aflopende contract- op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Scryption tijdelijk of permanent te herhuisvesten in de Spoorzone en de resultaten van dat onderzoek met de raad te bespreken. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M052 Spoorzone - vestiging Nationaal Historisch Museum V. Slegers Van mening dat het NHM goed past in het voornemen om in de Spoorzone een cultuurcluster in te richten. Eveneens van mening dat het NHM aansluit bij de Midden-Brabantse ambitie om tot een Leisure Boulevard te komen. De raad draagt het college op contact te zoeken met het NHM om te bespreken onder welke voorwaarden het NHM een plek zou kunnen krijgen in de Spoorzone, en hierover de raad te informeren. M.Frenk Maatschappij // Cultuur M010NW PvdA, CDA, VVD Tilburg Textiles aanvaard W.Bongaarts Overwegende dat: - Voor Tilburg Textiles, mede op basis van eerdere besluitvorming, een bedrag van 2,2 miljoen (dit is inclusief provinciale bijdrage) is opgenomen in de begroting; 3

4 - Er sprake van is dat de organisatiekosten voor dit evenement ongeveer bedragen, zodat nog 1,5 miljoen beschikbaar zou zijn voor activiteiten; - Dit 31,8% van de totale kosten bedraagt; - Het bedrag juist bedoeld is om zoveel mogelijk activiteiten te ontplooien. De raad draagt het College op niet meer dan 15% van het beschikbare bedrag te besteden aan organisatiekosten. M.Moorman Maatschappij // Onderwijs en Jeugd M033 Hall of Fame - workshops verwijderen graffiti Constaterende dat uw college voor de binnenstad een nieuw integraal bestek ontwikkelt voor schoonhouden van dit gebied ongewenste graffiti hierin een belangrijk aandeel heeft. Klanten van de Hall of Fame specialisten zijn op het gebied van graffiti De raad draagt het college op de Hall of Fame te verzoeken op korte termijn workshops voor het verwijderen van graffiti op te zetten bij de verhuizing naar de Spoorzone dit verzoek om te zetten in een harde eis bij de subsidieverstrekking M.Moorman Maatschappij // Onderwijs en Jeugd M048 Leerlingvervoer V. Slegers Kennis nemende van het voornemen om het leerlingenvervoer te beperken door het afstandscriterium te verhogen naar 4 km.. Overwegende dat deze maatregel ertoe leidt dat er veel meer van vaak al behoorlijk belaste ouders van kwetsbare kinderen wordt gevergd. Constaterende het maatschappelijk effect van deze maatregel dat sommige ouders deze extra inspanning niet kunnen organiseren waardoor schoolverzuim toeneemt en kinderen niet kunnen doorstromen naar voor hen meer geschikt onderwijs, Van mening zijnde dat deze maatregel de realisatie van de doelstellingen van sociale stijging en Jongeren doen het goed op school en halen een diploma sterk zal vertragen, nog los van het menselijk leed dat deze maatregel veroorzaakt. De raad draagt het college op om een voorstel te maken waarbij voor ouders die de gevraagde extra inspanning aantoonbaar niet kunnen leveren alsnog een uitzondering kan worden gemaakt op de verhoging van het afstandscriterium. 4

5 M.Moorman Maatschappij // Onderwijs en Jeugd M057 Onderwijs T-Primair V. Slegers Overwegende dat hierdoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om aan deze leerlingen passend onderwijs te geven die dus zal wegvallen wanneer de subsidie wordt geschrapt, Van mening dat passend onderwijs aan kinderen met leerachterstanden juist een belangrijk middel is om tot sociale stijging te komen en om de doelstelling van het college in met name de Impulswijken te realiseren ( jongeren doen het goed op school en halen een diploma ), De raad draagt het college op om met de schoolbesturen van T-Primair en de raad in gesprek te gaan over het omkatten van de subsidiegelden voor schoolbegeleiding naar andere taken binnen het Primair Onderwijs zoals deze in de Lokaal Educatieve Agenda zijn opgenomen waardoor de doelstellingen toch worden behaald. J. Hamming Maatschappij // Sport A010 Bezuinigingen - B. van den Camp Overwegende dat ondersteuning van Willem II als commercieel bedrijf geen gemeentelijke kerntaak is en ondersteuning van brede voorzieningen voor amateursporters van alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen wel, De raad besluit om de hierboven genoemde tariefsverhogingen en het afschaffen van de bijdrage voor schoolzwemmen te schrappen en het ontstane nadeel te betalen uit het schrappen van de huurverlaging voor Willem II en van het Maatschappelijk Convenant. J. Hamming Maatschappij // Sport M002NW CDA, PvdA, GL Cruijff Courts - toezicht door Buurtpreventiegroepen W.Bongaarts Overwegende dat: - In de begroting voorgesteld wordt om op het toezicht op sportparken en Cruijffcourts een bedrag van te bezuinigen waardoor overblijft; - Voorgesteld wordt om deze te reserveren voor inhuur van een particulier beveiligingsbureau; De raad draagt het college op om dit bedrag ter beschikking te stellen van die Buurtpreventiegroepen in de stad die deze taak voor hun rekening willen nemen. 5

6 bedrag dekkingsvoorstel J. Hamming Maatschappij // Sport M011 PvdA Huldiging breedtesporters aanvaard B. Wilthagen Overwegende dat: - Sporten belangrijker is dan Feesten, maar het huldigen van met name breedtesporters niet verloren mag gaan. Immers zij zetten Tilburg sportief op de kaart waardoor er een kweekvijver van Talenten ontstaat die hun sport naar een hogere prestatie kunnen tillen. - Kampioenen van uit de breedtesport gehuldigd moeten worden voor hun sportprestaties; - Dat wij daarbij kansen zien in een verweving met het jaarlijks gehouden vrijwilligersfeest omdat breedtesporters zelf ook altijd vrijwillig prestaties neer zetten. De raad draagt het College op om alsnog zorg te dragen voor een jaarlijkse adequate huldiging van met name de breedtesporters. En te bezien of deze huldiging verweven kan worden met het jaarlijkse vrijwilligersfeest, danwel, als dit niet mogelijk is, een aparte huldiging te blijven organiseren. J. Hamming Maatschappij // Sport M001NW CDA, PvdA, GL, VVD B. Wilthagen Ijshallen - mogelijkheden verhuur buiten ijsseizoen onderzoeken Overwegende dat: - De 6e stad van Nederland beschikt over een prachtige ijshockeyhal en sinds vorig jaar ook over een prachtige Irene Wüst ijshal; - Gebleken is dat beide hallen hun nut ruimscr jaar leeg staan; - Deze leegstand voor de gemeente kostbaar is en geen recht doet aan de fraaie ijshal; - Er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatief gebruik van beide hallen, gedurende de 4 maanden leegstand. De raad draagt het College op om een intern onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden om de rentabiliteit van de twee hallen te vergroten door verhuurmogelijkheden voor andere doeleinden te zoeken buiten het ijsseizoen. J. Hamming Maatschappij // Sport A026 Schooltoernooien Participatiefonds overwegende dat - de kostendekkendheid grotendeels bestaat uit het doorrekenen van indirecte kosten, dus verslepen van het budget - dit besluit leidt tot een verdubbeling van de deelnemerskosten en voor ijshockey zelfs een vervijfvoudiging - hierdoor de deelname van deze jonge doelgroep sterk zal afnemen 6

7 bedrag dekkingsvoorstel De raad besluit de kosten van euro niet in rekening te brengen. En maximaal voordeel te halen uit versobering en efficiency J. Hamming Maatschappij // Sport M025 GL skybox WillemII S.Franken overwegende dat: - de gemeente Tilburg groot belang en waarde hecht aan de inzet en betekenis van Willem II en haar spelers voor maatschappelijke doelen en aktiviteiten; - de gemeenteraad daartoe heeft ingestemd met het maatschappelijk conve-nant met Willem II en het beschikbaar stellen van middelen daarvoor; De raad draagt het college op om de gehuurde skybox ook in te zetten en beschikbaar te stellen voor de maatschappelijke doelen en aktiviteiten, zoals beschreven of nog te beschrijven in het maatschappelijk convenant met Willem II. J. Hamming Maatschappij // Sport M070 Sportaccommodatie - Herstructureringsfonds RGI constaterende dat - het Herstructureringsfonds Sportaccommodaties door gedane investeringen geen saldo meer heeft - voor het realiseren van toekomstige investeringen in verbeteringen van sportaccommodaties een dergelijk fonds gewenst is - het Herstructureringsfonds sportaccommodaties met inhoud een stimulans zal betekenen voor sportorganisaties De raad draagt het College op een bedrag van euro te storten in het Herstructureringsfonds Sportaccommodaties J. Hamming Maatschappij // Sport A013 Sportpark Zeshoeven - financiering B. van den Camp Constaterende dat eerder met de sportverenigingen een raadsmeerderheid heeft gekozen voor scenario 1 in het herstructureringsvoorstel. Van mening zijnde dat de gemeente burgers niet blij moet maken met een dooie mus en hen geen gouden bergen moet beloven als ze die bergen niet kan betalen. Tevens van mening zijnde dat de ervaring leert dat toezeggingen zonder financiële 7

8 middelen de gemeente uiteindelijk veel geld kosten en Tilburgers veel frustraties opleveren, De raad besluit om de financiële dekking voor scenario 1 uit de eerder voor de realisatie van het beoogde hockeycomplex aan de Bredaseweg gereserveerde extra te halen. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M027NW V Bevorderen opleidingen zorg N. Schoenmakers De raad draagt het college op er zorg voor te dragen dat er meer jonge mensen en herintreders worden gestimuleerd om deel te nemen aan een opleiding voor een baan in de zorg. Hopelijk dat er dan meer handen aan het bed komen om deze afschuwelijke situaties op te lossen. Op deze zaken mag niet bezuinigd worden. De gemeente is verplicht te zorgen voor het welzijn van alle Tilburgers en zeker ook voor deze groep ouderen. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M034 Bezuinigingen - kortingen op wijkbudgetten B-E en Udenhout beperken Constaterende dat de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout voor wat betreft positie en werkwijze niet te vergelijken zijn met wijk- en buurtraden in de stad in Tilburg-stad er op velerlei gebied en voor veel geld sociaal-maatschappelijke ondersteuning plaatsvindt (meestal door de Twern). Deze ondersteuning, die in Tilburg-stad door professionele krachten wordt uitgevoerd, in de dorpen volledig door echte vrijwilligers wordt gerealiseerd. En dat voor de inzet van die vele vrijwilligers het werk van de dorpsraden onontbeerlijk is. En dat bezuinigen op het budget van de dorpsraden een koekje van eigen deeg is De raad draagt het college op in overleg te gaan met de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout om te bezien of de kortingen op de wijk- en ondersteuningsbudgetten voor Udenhout en Berkel-Enschot beperkt kunnen worden en hiervoor dekking te vinden in de begroting M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M069 PvdA, VVD, CDA, D66, GL O. Baytemir Burgerparticipatie Constaterende dat in de begroting wel voorstellen zijn opgenomen in zake de bezuiniging wijkraden maar geen visie op de participatie van burgers op de hierboven genoemde terreinen; dat integrale uitvoering van bovengenoemde beleidsterreinen alleen kans van slagen heeft bij een effectief functionerend vrijwilligersnetwerk; dat de rol van de wijkraden en hun functie binnen de wijk niet aanvaard 8

9 onderschat mag worden. De raad draagt het College op om voor het Voorjaarsbericht 2011 te komen met een integrale visie, inclusief financieel kader, over de participatie van burgers/vrijwilligers in de hierboven genoemde beleidsterreinen en de rol van wijkraden hierin. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M040 Gratis heroineverstrekking Constaterende dat voor medicinale heroïnebehandeling (2008) via diverse financieringsbronnen ca euro/jaar beschikbaar is, hetgeen neerkomt op ca euro per jaar per verslaafde niet bekend is of de doelstellingen, die met het ter beschikking gestelde budget nagestreefd worden, ook daadwerkelijk gehaald zijn. Nieuwbouw Traverse (6 miljoen euro) moet voorzien in een nieuw uitgiftepunt. Het huidige uitgiftepunt aan de Ringbaan West uitsluitend onderzocht is op veiligheid in de buurt. De raad draagt het college op het project gratis heroïneverstrekking vóór het zomerreces te evalueren. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M046 Idops V. Slegers Overwegende dat deze Idops het resultaat zijn van een lang proces van brede betrokkenheid van bewoners van beide dorpen. Tevens overwegende dat deze Idops vele plannen bevatten die de sociale, economische en fysieke structuur van de samenleving in de beide dorpen langdurig zullen verstevigen. Van mening dat een zo grote inzet en betrokkenheid van zoveel inwoners erkenning, waardering en concreet beleid behoeven. De raad draagt het college op om samen met de dorpsraden van Udenhout en Berkel-Enschot beleid te ontwikkelen waarmee de plannen in de Idops zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M041 Loket Z - Udenhout Reserve WMO Constaterende dat uw college voornemens is Loket Z in Udenhout te sluiten daarmee slechts 8 u/wk ofwel 0,2 fte gemoeid is, 9

10 dat het voorzieningenniveau in het dorp Udenhout op peil dient te blijven. De raad draagt het college op om bij de invulling van de bezuiniging op de loketten Z, Udenhout te ontzien. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn A006 Pluspakket GGD - schrappen pluspakket ongedaan maken V. Slegers Overwegende dat er een wetenschappelijk aangetoond causaal verband is tussen de inkomenssituatie van mensen en hun gezondheid. Tevens overwegende dat dit pakket juist bedoeld is om Tilburgers met een laag inkomen de kans te bieden op een betere gezondheid. Van mening zijnde dat een betere gezondheid niet alleen een betere kwaliteit van leven voor veel Tilburgers maar ook minder druk op zorg- en welzijnsbudgetten met zich meebrengt. De raad besluit om het schrappen van het Pluspakket van de GGD ongedaan te maken. J. Hamming Maatschappij // Zorg en Welzijn A011 Tegemoetkoming Ziektekosten - bezuiniging schrappen reserve sociale investeringen V. Slegers Kennis nemende van het voornemen van het college om de tegemoetkoming in de ziektekosten voor bijstandsgerechtigden te schrappen. Constaterende dat juist deze groep Tilburgers wordt geconfronteerd met een stapeling van bezuinigingen op hun bordje waardoor hun inkomenssituatie, hun levensstandaard en hun kwaliteit van leven nog verder zal afnemen en zal uitmonden in uitzichtloosheid. Overwegende dat de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten niet geldt voor nietchronisch zieke mensen die wel hoge ziektekosten kunnen hebben, De raad besluit om het afschaffen van de Tegemoetkoming Ziektekosten te schrappen en de dekking daarvoor uit de Reserve Sociale Investeringen te halen, M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn A019 WMO - Geen nieuwbouw Traverse overwegende dat - zorgvernieuwing op zich een mooie doelstelling is, maar niet per definitie behoeft te leiden tot 10

11 nieuwbouw - in het kader van te nemen bezuinigingen een investering van zes miljoen veel geld is, die ook anders is te besteden in de basiszorg - huisvesting ook gevonden kan worden in leegstand van bestaande panden De raad besluit geen middelen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw Traverse. En een onderzoek te starten naar geschikte, dan wel geschikt te maken leegstaande panden M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M056NW, GL WMO - reparatie vervoersvoorzieningen door Diamantgroep aanvaard B. van den Camp De raad draagt het college op om in samenspraak met de Diamantgroep beleid te ontwikkelen, waarbij onderhoud, revisie en reparatie van WMO vervoersvoorzieningen kunnen worden aanbesteed en uitgevoerd bij de Diamantgroep, met het doel om deze i.g.s.z. voorzieningen een tweede leven te geven en toe te wijzen aan geïndiceerde gebruikers. M.Frenk Maatschappij // Zorg en Welzijn M064 WMO - woongroeppas B. van den Camp Overwegende dat cliënten in woongroepen van bijvoorbeeld Amarant momenteel elk een eigen pas hebben voor de regiotaxi waardoor er vaak meerdere taxi s tegelijk of vlak na elkaar arriveren om cliënten naar dezelfde locatie te vervoeren, De raad draagt het college op om in samenspraak met de wmo-cliëntenraad en instellingen voor zorg en woonbegeleiding tot een plan te komen voor een woongroeppas. J. Hamming Maatschappij // Integratie A022 Integratie tgv algemene middelen overwegende dat - ervan uit gegaan mag worden, dat de nieuwe werkwijze (programma integratie onderbrengen bij bestaande programma s) kostenbesparend zal werken - budgetten, die gevoteerd worden over het algemeen helaas - ook opgebruikt worden De raad besluit het budget voor Integratie taakstellend met 10% te verlagen en deze bezuiniging te verwerken in de nog op te stellen Nota uitvoeringsprogramma integratie 11

12 J. Hamming Maatschappij // Integratie M072 Integratie onderzoek aanbod op maat oudkomers V. Slegers Constaterende dat oudkomers vroeger meestal niet de gelegenheid hebben gehad vanwege werk, gezin en/of gebrek aan aanbod, om met adequate begeleiding en ondersteuning meer en beter te participeren in de Tilburgse samenleving. Overwegende dat oudkomers in het algemeen wel degelijk de behoefte hebben om meer te participeren in de Tilburgse samenleving dan ze nu vaak doen, De raad draagt het college op om te onderzoeken op welke manier oudkomers een aanbod op maat kunnen krijgen, hetzij via kwalitatief goede taaltrajecten hetzij via sociale activeringstrajecten of een combinatie daarvan, en om de resultaten van het onderzoek aan de raad voor te leggen. J. Hamming Maatschappij // Integratie A002 Integratie - doelstelling evenredige participatie allochtonen tov andere Tilburgers V. Slegers Kennis nemende van de bewering op pagina 13 van de bijlagen dat de doelstelling Evenredige participatie allochtonen t.o.v. andere Tilburgers gehaald zou zijn. Van mening dat dit wel een vergissing moet zijn. De raad besluit de eerste regel van de argumentatie om de doelstelling te veranderen in Het doel is weliswaar niet gehaald, maar sluit niet meer aan etc.. J. Hamming Maatschappij // Integratie M023 GL Integratie - verplichte inburgering A.Yenice Constaterende dat: - Het onnodig is om migranten die al jaren in Nederland wonen een inbur-gertoets te laten maken, omdat evident is dat ze al ingeburgerd zijn; - Het overbodig en soms zelfs beledigend om oudkomers lastig te vallen met een inburgeringsexamen; - Een gemeente ruimte heeft om zelf invulling te geven aan inburgering. Draagt het college op om oudkomers vrij te stellen van de verplichte inburgering en de mogelijkheid te behouden dat oudkomers vrijwillig kunnen deelnemen aan inburgering. 12

13 bedrag dekkingsvoorstel B. de Vries Maatschappij // Integratie A031 Internationale samenwerking overwegende dat in een bezuinigingsslag de beschikbare middelen beter voor de Tilburgers kunnen worden ingezet De raad besluit geen 5000 euro te reserveren binnen de reserve Internationale Samenwerking voor Logo South J. Hamming Maatschappij // Armoedebeleid A007 Armoedebeleid - handhaven reserve armoedebeleid V. Slegers Van mening dat het financieren uit algemene middelen geen manier is om een begroting te maken, en het tevens onmogelijk maakt om structurele voeding voor de financiering van het armoedebeleid te organiseren, De raad besluit het voorstel NB 2011/13 en NB2011/6 in die zin te wijzigen dat de Reserve Armoedebeleid blijft bestaan, en voor de jaren 2011 t/m 2014 vanuit de algemene middelen wordt gevoed met minimaal de in het voorstel genoemde middelen per jaar, en draagt het college verder op om op korte termijn met een voorstel te komen voor structurele voeding van deze financiering en daarmee zekerheid over het voorbestaan van het armoedebeleid. R.Lauwerier Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw A034 Buurtparticipatie herschikking stadsprogramma Overwegende dat recent meermaals is gebleken dat de communicatie met de burgers door de gemeente over zaken die hen direct raken, niet echt optimaal is, en, het feit dat het niet verplicht is om bij dit soort zaken in gesprek te gaan met de bewoners nog niet maakt dat dit dan ook niet behoort te gebeuren, en, deze werkwijze bij de experimenten in de Bosstraat in Udenhout en de Nassaustraat plus Hofjes in Tilburg heeft aangetoond dat dit door de bewoners als zeer positief werd ervaren, De raad besluit om niet te bezuinigen op de kosten die moeten worden gemaakt om de buurtbewoners te betrekken bij het nemen van beslissingen die hen direct raken. 13

14 M.Moorman Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M030 Monumentencommissie constaterende dat uw college voorstelt de bemensing van de welstandscommissie terug te brengen van 6 naar 4 leden. De monumentencommissie thans 6 leden kent, die nog tot 2012 c.q 2013 benoemd zijn. Overwegende dat monumentenadviezen niet noodzakelijkerwijze door een commissie van 6 personen hoeven te worden gegeven, maar dat met 4 personen voldoende kwaliteit gewaarborgd is De raad draagt het college op om verordening en benoeming te wijzigen in die zin, dat de monumentencommissie óf uit 6 personen bestaat met een budget wat voorziet in 4 óf gereduceerd is tot 4 personen en hiertoe vóór het zomerreces 2011 een voorstel aan de raad voor te leggen. R.Lauwerier Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M006NW PvdA, CDA Openbaar gebied - nulmeting door Gemeenteschoon T. van de Weyer Overwegende dat: - Zwerfafval in stedelijke gebieden een belangrijke invloed heeft in het ervaren van toenemende verloedering en daarmee ongunstig leefklimaat; - Zwerfafval voor veel burgers een doorn in het oog is en niet alleen leidt tot overlast en klachten maar ook het gevoel van onveiligheid bij burgers vergroot; - Eén van de doelstellingen in het beleid is om de te bevorderen dat de stad schoon, heel en veilig is; - Een omslagpunt in gedrag juist in het geval van een verandering van de quo - en dat is in het geval van de herinrichting stationsgebied het geval - geforceerd kan worden; - Wetende dat er landelijk geld beschikbaar is in het programma gemeente schoon om voor specifieke gebieden, zoals winkelcentra, scholen en OV-gebieden een quick-scan te laten maken rond zwerfafval. De raad draagt het College op het laten uitvoeren van een (kosteloze) nulmeting door GemeenteSchoon (voorheen SenterNovem) en resultaten daarvan mee te nemen in de doorontwikkeling van inrichting OV-gebied binnen de Spoorzone. B. de Vries Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M014 D66 Piushaven - bewonersorganisaties actief betrekken B.Keijsers Overwegende dat: - De programmabegroting 2011 de doelen vastlegt waarop de raad wil sturen en daarmee het kader zal vormen waarbinnen het college zal werken; - Een van de doelen die D66 nastreeft de herontwikkeling van de Piushaven tot een levendig, 14

15 aantrekkelijk stadsdeel is; - Op pagina 51 van de programmabegroting 2011, onder het Thema Piushaven, wordt aangegeven dat dit gebied vanaf eind 2010 een levend podium wordt; - Daarbij wordt aangegeven dat Verbinding het sleutelwoord is; - Hiervoor een stimuleringsfonds beschikbaar is; - Vervolgens alleen de gemeente en ontwikkelaars als partners worden genoemd die de sociaalculturele ontwikkeling gaan oppakken; - In de Piushaven op dit moment al veel activiteiten worden georganiseerd door bestaande (bewoners)organisaties, zoals de Stichting Thuishaven Tilburg en Stichting Tilburg te water; - Het van belang is dat juist burgers betrokken worden bij ontwikkeling van de sociaal-culturele ontwikkeling van het havengebied, zodat er binding ontstaat tussen de haven en de stad; - D66 er vanuit gaat dat het college het wiel niet opnieuw gaat uitvinden en invulling wil geven aan het sleutelwoord Verbinding ; - Om die reden het voor de hand ligt om de bestaande actieve (bewoners)organisaties een rol te geven en daarnaast nadrukkelijk ook nieuwe particuliere initiatieven te ondersteunen; - Het stimuleringsfonds ook voor andere partijen dan gemeente of ontwikkelaars inzetbaar moet zijn; De raad roept het college op om bij het opzetten van de sociaal-culturele ontwikkeling van de Piushaven recht te doen aan het sleutelwoord Verbinding, door naast ontwikkelaars ook bestaande (bewoners)organisaties actief te betrekken en ruimte te bieden aan nieuwe particuliere initiatieven. B. de Vries Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M047 Piushaven - Kademuren H. Kokke Overwegende het voorstel om voor vervangingsinvesteringen van civiele kunstwerken sowieso geen reserveringen meer op te nemen. Overwegende dat momenteel gewerkt wordt aan de herbestrating van de Piushaven en Havendijk (noordzijde), en daar ook rioleringswerkzaamheden zijn gepland. De raad spreekt haar zorg uit dat werkzaamheden om de kademuren te herstellen of te vervangen deze eerder genoemde werkzaamheden weer teniet zullen doen. Draagt het college op om binnen een maand de raad te informeren over de noodzaak tot herstel van de kademuren en de geschatte kosten alsmede de interactie met de andere genoemde werkzaamheden aan de Piushaven en Havendijk. J. Möller Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw M037 Rugdijk / Kouwenberg - terras Noorderplas Constaterende dat het gebied Rugdijk/Kouwenberg in ontwikkeling is voor woningbouw, dit gebied aansluit aan het nieuwe natuurgebied Noorderplas en Noorderbos, dat dit nieuwe natuurgebied een 15

16 extra impuls mag krijgen in de vorm van een eenvoudige horecavoorziening dat een zomerterras (vlonder oid) op het water daarvoor een aantrekkelijk initiatief is. Draagt het college op in of bij de nieuwe woningbouwplannen Rugdijk/Kouwenberg de mogelijkheid te onderzoeken van een zomerterras aan, op of in de buurt van de Noorderplas. M.Moorman Fysiek // Stedelijke inrichting/stedenbouw A039 Spoorzone - vestiging Fontys constaterende dat uw College voornemens is om een subsidie te verlenen van 20 mln. om de verplaatsing en vestiging van Fontys in de Spoorzone mogelijk te maken. Overwegende dat dit niet anders kan worden uitgelegd als een ongeoorloofde vorm van staatssteun en een nog niet in te schatten kapitaalvernietiging op Stappegoor betekent die mogelijk ook nog eens deels voor rekening van de gemeente kan komen. De raad besluit om alleen kostenneutraal aan de verplaatsing van Fontys mee te zullen werken. B. de Vries Fysiek // Wonen M044 Gebouwen - bewoning leegstand H. Kokke Overwegende dat de raad amper zicht heeft op het aantal panden dat de gemeente in bezit heeft en die als anti-kraak worden verhuurd. De raad draagt het college op om voor het einde van dit jaar aan de raad een lijst te overleggen van alle panden die gemeentelijk bezit zijn, met informatie over de waarde en de huidige (leegstaand, verhuurd etc.), en tevens de raad te informeren over de procedure om in aanmerking te komen voor bewoning van dergelijke panden en de daarbij gehanteerde wachtlijst. B. de Vries Fysiek // Wonen M016NW CDA, PvdA, VVD Levenloop bestendig bouwen - rugzakwoning Ch. Stalpers Overwegende dat: - wij hebben kunnen constateren dat men op de hoogte is van het feit dat er in de toekomst steeds meer vraag zal zijn naar woningen waarin mensen die zorg nodig hebben langer zelfstandig kunnen blijven wonen zgn. levensloopbestendige woningen, - wij daar nog niet veel concrete voorbeelden van hebben gezien. Draagt het college op om in de nieuwe Woonvisie extra aandacht te besteden aan toekomstgericht 16

17 bouwen van zorg- en levensloopbestendige woningen,waarbij als voorbeeld de zogenaamde rugzak woningen zou kunnen dienen, welke bestaat uit een eengezinswoning die gekoppeld is aan een appartement op de begane grond, welke door woningbouwvereniging Volksbelang in Sandoel zijn gerealiseerd. B. de Vries Fysiek // Wonen M007NW PvdA, CDA, D66 Particulier opdrachtgeversschap A. Pronk Overwegende dat: - Uitgangspunt van beleid is per 2014 minimaal 20% van de grondgebonden bouwproductie in POschap te realiseren; - De collectieve vorm van particulier opdrachtgeverschap kan leiden tot lagere bouwkosten en kan bijdragen aan verbetering van de sociale cohesie; - Op kleine binnenstedelijke bouwlocaties vanuit bewoners uit de buurt interesse kan bestaan te participeren in een project in de eigen wijk; - In het voorjaar van 2011 een nieuwe Woonvisie wordt vastgesteld. De raad draagt het College op bij de ontwikkeling van (kleine) binnenstedelijke bouwlocaties speciale aandacht te geven aan initiatieven vanuit een CPO constructie en dit kader uit te werken in de nieuwe Woonvisie. B. de Vries Fysiek // Wonen M008 PvdA Vrouwen Adviescommissie Tilburg A. Pronk Overwegende dat: - De gemeente besloten heeft de subsidie (a 6.000) voor VAC Tilburg per 2011 te stoppen; - Consument gericht bouwen en kwaliteit speerpunten zijn in het Woonbeleid en VAC daar een bijdrage aan levert; - VAC feitelijk een kwalitatieve bijdrage levert aan bouwprojecten van de corporaties; - De Tilburgse corporaties gezamenlijk besloten hebben de financiering van VAC niet op zich te nemen; - In andere steden het inschakelen van VAC onderdeel is van het convenant met de corporaties; - In het Tilburgse convenant met de corporaties VAC niet genoemd wordt. De raad draagt het College op om in overleg de corporaties verzoeken VAC Tilburg te consulteren bij bouwprojecten en tevens te verzoeken VAC een financiële vergoeding te bieden voor geleverde diensten. Daarnaast het inschakelen van VAC te agenderen voor de eerstvolgende herziening van het convenant met de corporaties. 17

18 bedrag dekkingsvoorstel R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer A014NW Conov overwegende dat in een tijd van bezuinigingen deze adviescommissie te duur aan presentiegelden + ambtelijke ondersteuning is. De taken van de commissie overgenomen kunnen worden door ROB of door onbetaalde vrijwilligers (mogen ook dezelfde mensen zijn, die nu zitting hebben in de adviescommissie) ten gunste van de Algemene Middelen De raad besluit om met ingang van 2011 Conov (Consumentennetwerk openbaar vervoer) niet meer financieel en ambtelijk te ondersteunen. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer A040 Fietsbeleid V. Slegers Kennis nemende van het voornemen van het college om het fietsbeleid de komende jaren niet aan te vullen. Van mening dat Tilburg een echte fietsstad moet worden. De raad draagt het college op maatregel BZ 2011/59 (verminderen beleidscapaciteit fietsbeleid) niet uit te voeren. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M004 PvdA Gladheidbestrijding - Evaluatie irt extra inzet middelen T. van de Weyer Overwegende dat: - Een investering in het machinepark alleen verantwoord is als uit evaluatie blijkt dat deze capaciteit echt noodzakelijk is - Een tussentijdse evaluatie van de gladheidbestrijding kan aantonen of deze investering op structurele basis echt noodzakelijk is. De raad draagt het College op om voor de zomer een evaluatie voor te leggen aan de raad met tussentijdse cijfers over de gladheidbestrijding waarin aantoonbaar wordt gemaakt dat de inzet van meer capaciteit echt noodzakelijk is. En op basis van deze evaluatie bij de programmabegroting 2012 een voorstel voor te leggen voor continuering van deze middelen. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M029 GL Gladheidbestrijding - meer fietspaden opnemen in strooiplan P. Oerlemans overwegende: 18

19 - Dat fietsers niet op 4 wielen staan en (zeker bij gladheid) extra kwetsbare verkeersdeelnemers zijn; - De gemeente Tilburg fietsers goede voorzieningen wil bieden; De raad draagt het College op om door verschuiving van prioriteiten binnen het strooiplan en binnen het vastgestelde budget, meer fietspaden op te nemen in het strooiplan en daarmee op minstens het gemiddelde te komen van genoemde gemeenten. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M026 GL, D66 Gladheidbestrijding - nieuwe technieken iets minder inhuur derden P. Oerlemans Overwegende: - Dat er fors extra geïnvesteerd wordt in gladheidbestrijding; - Via de actualisering van de begroting maar liefst 10 extra voertuigen bij der-den worden ingehuurd (aanbeveling 1, optie 2); - Wij menen dat om middelen vrij te maken voor dit onderzoek, eenmalig 8 ex-tra voertuigen voldoende is wat ± ,- oplevert; De raad draagt het College op om deze nieuwe methode uit te proberen en dit te dekken door eenmalig iets minder inhuur van voertuigen van derden. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M059 Kadernota mobiliteit H. Kokke Overwegende dat van het huidige TVVP inmiddels alles al is uitgevoerd of in gang gezet. Van mening dat Tilburg geen goed mobiliteitsbeleid kan voeren zonder dat de raad daarvoor (nieuwe) kaders heeft vastgesteld, De raad draagt het college op om op korte termijn te beginnen met de voorbereidingen voor een nieuwe kadernota mobiliteit, en hiertoe een proces voor te stellen waarin de raad een actieve rol speelt. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M031 Noordoosttangent Overwegende dat de noodzakelijke verdubbeling van de Noordoosttangent al jaren geleden via studies (Goudappel Coffeng) is aangetoond en absolute prioriteit verdient boven de verbreding van het derde deel van de Bredaseweg 19

20 De raad draagt het college op om de beschikbare middelen voor verdubbeling van de Noordoosttangent en derde deel Bredaseweg (provincie, RGI, aanbestedingsvoordelen, toekomstige exploitatieplannen etc.) zo efficiënt mogelijk in te zetten waarbij prioriteit gegeven wordt aan de verdubbeling van de Noordoosttangent. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M051 N65 H. Kokke Kennis nemende van het voornemen van het ministerie van Verkeer en Vervoer om het pilotproject N65 níet uit te voeren. Van mening dat dit in strijd is met de toezeggingen van minister Eurlings, daarin gesteund door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. De raad draagt het college op om waar mogelijk ervoor te pleiten dit voornemen van het ministerie ongedaan te maken, en vraagt de fracties uit de gemeenteraad met vertegenwoordigers in de Tweede Kamer deze aan te spreken op het belang van het pilotproject N65 en met name de bouw van Station Berkel-Enschot. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer A004 Oostelijke inprikker - schrappen uit RGI-projecten H. Kokke Kennis nemende van de voorgenomen versobering van de Oostelijke Inprikker. Van mening dat dit niet langer kan doorgaan voor een grootschalige investering volgens de definitie van de RGI, dat de versoberde uitvoering ook geen recht meer doet aan de ooit veronderstelde noodzaak tot grootschalige aanpak, en voor zover er sprake is van doorstromingsproblemen deze met de versoberde aanpak niet zullen worden opgelost, De raad besluit de Oostelijke Inprikker te schrappen uit het lijstje met RGI-projecten. R.Lauwerier Fysiek // Verkeer en vervoer M012 D66 Openbaar vervoer per bus - beter dekkend busnetwerk B.Keijsers Overwegende dat: - De programmabegroting 2011 de doelen vastlegt waarop de raad wil sturen en daarmee het kader zal vormen waarbinnen het college zal werken; - Een van de doelen die D66 nastreeft is dat alle delen van de stad bereikbaar zijn via een goed gespreid busnetwerk, zeker voor hen die van busvervoer afhankelijk zijn; - Een goed busnetwerk ook tot een verlaging van het aantal autokilometers in de stad kan leiden en 20

Behandeling Programmabegroting 2011 08-11-2010 ingediende moties en amendementen per programma

Behandeling Programmabegroting 2011 08-11-2010 ingediende moties en amendementen per programma M.Frenk Maatschappij // Cultuur A015 Bibliotheek overwegende dat - de filialen van de bibliotheek goed bereikbaar moeten zijn voor alle gebruikers, maar zeker voor kinderen en ouderen - de filialen een

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Versie: 10 november 2014 t.b.v. raad Amendementen Wie Onderwerp Advies A1 CDA Schrappen precariomaatregel begroting 2015-2018 Met het schrappen van

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Fietsenstalling Spoorlaan Datum April 2016 Naam en telefoon Adriaan Vos, 9275 Afdeling GIBORVS Portefeuillehouder Gé Wagemakers Wat adviseer je te besluiten? 1. De fietsenstalling Spoorlaan in

Nadere informatie

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013 Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting 2014 - versie 12 november 2013 Nr. Partij Blz. Vraag Antwoord 26. HvLD66 19 c. Efficiency vervoersvoorzieningen Hoeveel is de totale bijdrage

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20099 Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Mevrouw A. van der Roest Onderwerp: Beleidsmatige heroverweging

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 1 september 2015 : 14 september 2015 : dhr. J.L.M.

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Amendement. De Gemeenteraad van Tilburg op 11 juli 2016 en op 14 juli 2016 in vergadering bijeen komt voor de behandeling van de perspectiefnota.

Amendement. De Gemeenteraad van Tilburg op 11 juli 2016 en op 14 juli 2016 in vergadering bijeen komt voor de behandeling van de perspectiefnota. Amendement Amendement 1 De Gemeenteraad van Tilburg op 11 juli 2016 en op 14 juli 2016 in vergadering bijeen komt voor de behandeling van de perspectiefnota. Constaterende dat: Dit college de ambitie heeft

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie