INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014"

Transcriptie

1 INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer M.G.F. Tokkie Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N. Portegijs (PvdA), de heer R. Verheuvel (PvdA), de heer C. Grazette (VVD), de heer J. Jägers (VVD), de heer F. Mulder (VVD), de heer M. Israel (Democraten Diemen), mevrouw R. Herder (Leefbaar Diemen), de heer K. de Haan (D66), de heer J. Klaasse (D66), mevrouw T. Schmitz (SP), de heer W. van Vugt (SP), de heer P. Visser (SP), de heer F. Eerkens (GroenLinks), mevrouw N. van Engelen (GroenLinks), mevrouw M. van Schoot (GroenLinks) en mevrouw G. Uiterdijk (GroenLinks) Vanuit college aanwezig: burgemeester A.E. Koopmanschap, wethouder M. van der Mark en wethouder A.J.M. Scholten Ambtelijke ondersteuning: de heer Alderse Baas en de heer W. Verbree 1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 3. Quick Scan Rekenkamer re-integratietrajecten PvdA constateert dat niet helemaal duidelijk is wat de effectiviteit is van de reintegratietrajecten. Er wordt gesignaleerd dat Diemen relatief veel mensen in de bijstand heeft. Waaruit is die doelgroep precies opgebouwd? Er zitten relatief veel jongeren in die doelgroep maar wat is relatief? VVD memoreert dat het college heeft besloten om flink te investeren in het participatietraject. Toen heeft de VVD al eerder gevraagd naar de effectiviteit van de bestede gelden en dat kon toen niet worden aangegeven door het college. De conclusie van dit rapport is eveneens dat de effectiviteit niet hard is te krijgen. De verantwoording en de controlerende taak van de gemeenteraad is niet optimaal. 1

2 Op basis waarvan heeft het college destijds het besluit genomen om extra te investeren? Waarop is het bedrag dat in de begroting is opgenomen gebaseerd? Waarom heeft de Rekenkamer uit de registraties de harde onderbouwing niet kunnen halen? SP begrijpt dat een applicatie is aangeschaft om beter te registreren op duurzame uitstroom maar wordt dan ook op externe factoren geregistreerd als overlijden en verhuizen et cetera? Is er een koppeling te maken tussen de re-integratie en de participatieladder? Krijgt de gemeente door de samenwerking met het bureau een beter inzicht in het verloop? GroenLinks vraagt wat de betere registratie die nu mogelijk is concreet gaat betekenen voor de output van de re-integratiecijfers. Een steeds groter deel van het budget is voor de reintegratiecoaches en hoe groot is dan het budget dit jaar voor omscholing en dergelijke? De financiering van trajecten inburgering is inmiddels weggevallen en wellicht wordt daarom ook een groter beroep gedaan op het scholingsbudget. VVD merkt op dat GroenLinks al eerder heeft kunnen zien dat het re-integratiegeld naar interne coaches gaat maar daar zijn toen door die fractie geen vragen over gesteld. GroenLinks zegt dat nooit is beweerd dat al het re-integratiegeld naar interne mensen gaat. D66 vraagt waarom er sprake is van onderbesteding van de gelden in 2010 en Is het college van plan om de indicator wat betreft de duurzame uitstroom in de toekomst mee te nemen en hoe wordt dit gemeten? Is het niet mogelijk om de kwetsbaarheid van de functie van jobhunter te verlagen door een of twee participatiecoaches te trainen zodat die ook ingezet kunnen worden als de jobhunter ziek is? Het college maakt de opmerking dat de resultaten van een indicator is dat het beleid goed is. Dat is een vreemde opmerking, zeker als op de volgende pagina van het rapport wordt beweerd dat de uitstroom ook afhankelijk is van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Kan er meer worden gezegd over de verbetering die is gemaakt in het registreren van de uitstroom? Op welke manier wordt de raad voortaan proactief geïnformeerd en wanneer kan dit worden verwacht? Hoe komt het dat de raad geen rol heeft bij het stellen van de kaders? Waarom is er geen afweging gemaakt of de ambities voor de gehele beleidsperiode haalbaar waren? De figuur op pagina 15 over de lopende re-integratietrajecten is niet duidelijk omdat er te veel lijntjes door elkaar lopen. Mevrouw Bakker (Rekenkamer) zegt dat op pagina 13 van de Nota van bevindingen een figuur is opgenomen over de opbouw van het bestand volgens de participatieladder. De Rekenkamer heeft aangegeven dat een groot deel van het bestand op trede 4 en 5 zit en dus relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dat zal de PvdA bedoelen met de opmerking over relatief veel mensen in de bijstand. Het aantal jongeren is door de Rekenkamer afgezet tegen het landelijk gemiddelde en dat is 15 procent van de bijstandspopulatie. Wethouder Van der Mark merkt op dat het ook zo kan zijn dat jongeren beter de weg vinden naar de gemeente als het gaat om de ondersteuning bij het teruggaan naar de schoolbanken 2

3 of op zoek naar werk. Er is sinds enkele maanden weer een jongerencoach. Die heeft de gemeente kunnen aantrekken met behulp van ESF gelden. De heer Alderse Baas vult aan dat extra geld hiervoor is aangevraagd bij de regio Groot Amsterdam. De gemeenten hebben een trajectplan ingediend om de jeugdwerkloosheid extra te bestrijden en om jongeren die aankloppen bij de gemeente extra ondersteuning te geven bij het vinden van een opleiding. Er wordt altijd eerst gekeken naar geschikt werk. Dat traject loopt tot zomer 2014 en daarna wordt bekeken of opnieuw financiering mogelijk is via ESF maar wellicht worden er landelijk middelen beschikbaar gesteld om het traject te verlengen. Wethouder Van der Mark legt uit dat de effectiviteit van de re-integratietrajecten kan worden gemeten aan de mate van uitstroom. Dit steekt in 2012 positief af ten opzichte van omliggende gemeenten. De raad is in een memo in september jongstleden geïnformeerd over de effectiviteit van de re-integratietrajecten en toen zijn cijfers getoond van de kostprijs per bijstandsuitkering. Dat ligt ook lager dan gemiddeld. De Rekenkamer heeft aanbevelingen gedaan over de manier van het vastleggen van gegevens en het koppelen met de re-integratie instrumenten. Die worden ter harte genomen en er worden stappen gezet met de applicatie die is ingezet. Er zal ook in gesprek worden gegaan met de raad of het noodzakelijk is om wellicht een andere prestatie- indicator toe te voegen aan de kwartaalrapportages. Het is lastig om effectiviteit te meten en daarover kan nog een keer van gedachten worden gewisseld met de raad. Er zal een jaar worden verwerkt met de nieuwe applicatie en daarna wordt de raad via een memo geïnformeerd. De heer Alderse Baas geeft aan dat door de applicatie de gemeente meer inzicht krijgt in de duurzaamheid van de uitstroom en de ingezette middelen. Binnenkort komt er een rapportage over de eerste cijfers van juli tot en met december Dan zal beter kunnen worden aangegeven of er een koppeling is met andere redenen van uitstroom zoals een verhuizing, overlijden enzovoort. Eind februari/begin maart komt de eerste rapportage. Het is goed om het gebruik van de applicatie een jaar uit te laten rijpen en op basis daarvan kunnen acties worden ontwikkeld om het bij te sturen door bijvoorbeeld het inzetten van andere instrumenten. Wethouder Van der Mark merkt op dat het re-integratiebudget door de bezuinigingen bij het rijk is gehalveerd en dat wordt geprobeerd om met het overgebleven geld zo effectief mogelijk om te gaan. Het college wil er een bepaald minimum in houden zodat mensen die het nodig hebben het ook kunnen krijgen en dat is de extra investering in 2014 en 2015 waar de VVD fractie het over heeft. De scholingsgelden hebben te maken met de volwasseneneducatiegelden en dat betekent maatwerk voor mensen die re-integreren naar werk. Er lopen nog enkele trajecten voor taalinburgeraars die moeten worden afgemaakt. Het geld in 2010 is inderdaad niet helemaal opgegaan maar het is uitgegeven in 2011 en het jaar daarop. Er lopen nog meer jobcoaches bij het WSP-GA. VVD vraagt zich af of het dan wel een kwetsbare functie is. 3

4 De heer Alderse Baas legt uit dat een Amsterdamse jobhunter in voorkomende gevallen ook Diemense gevallen kan bemiddelen. Als de eigen jobcoach langer zou uitvallen, moeten natuurlijk wel acties worden ondernomen. VVD heeft begrepen dat juist met Amsterdam wordt samengewerkt om de kwetsbaarheid minder te laten zijn. Waarom wordt er in het rapport gesproken over kwetsbaarheid? Mevrouw Bakker geeft aan dat de Rekenkamer heeft geconstateerd dat het bij de jobcoach om één iemand gaat en dat die daarom kwetsbaar is. De jongerencoach is ook kwetsbaar. Het budget hiervoor is namelijk maar voor twee jaar. De vraag is wat er na die periode gebeurt, zeker gezien het grote aantal jongeren. VVD vraagt of dan de samenwerking met Amsterdam is meegenomen in het oordeel van de Rekenkamer dat die persoon kwetsbaar is. Mevrouw Bakker zegt dat alleen naar de Diemense situatie is gekeken. De raad stelt wel degelijk kaders door een beslissing te nemen over de Nota werk en inkomen. De raad is ook erg betrokken bij het onderwerp maar de raad wordt niet betrokken bij de voorbereiding van het beleidsproces. D66 vraagt of dat logisch is of dat dit beter kan. Worden in andere gemeenten raden wel eerder betrokken bij de beleidsvoorbereiding? Mevrouw Bakker zegt dat dit erg per gemeente verschilt maar er zijn wel degelijk gemeenten waar de raadscommissie vanaf het begin wordt betrokken bij het opstellen van prestatieindicatoren en de doelen van re-integratie. Bij de kadernota is een extra budget voor twee jaar vastgesteld. Niet is bepaald waar dit budget speciaal voor wordt ingezet en hoe dit zich verhoudt tot de ambitie die in de Nota werk en inkomen is gesteld. VVD vraagt wat de argumentatie is geweest voor het extra budget dat in de kadernota en bij de begroting is geclaimd. Wethouder Van der Mark geeft aan dat het vooral ging om de stabiliteit en rust in het reintegratiebeleid. De raad heeft ook kunnen zien dat het resultaten heeft opgeleverd in de jaren die zijn gemonitord door de Rekenkamer. VVD wijst er op dat de Rekenkamer concludeert dat de resultaten ervan niet kunnen worden gezien. Wethouder Van der Mark legt uit dat het college de conclusie van de Rekenkamer accepteert dat de mate van registratie verbeteringen behoeft. Daarvoor zijn al stappen gezet. Vorig jaar is in de memo en nu in deze Nota van bevindingen aangegeven dat in die jaren de resultaten van de uitstroom goed zijn geweest. 4

5 VVD constateert een zekere mate van weinig effectiviteit. Om wat rust te creëeren in de reintegratie is er maar een bedrag bij gedaan en er wordt geconstateerd dat dit enige effectiviteit oplevert. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 4. Resultaten en voortgang social return PvdA ziet in een staatje over samenwerkingsvormen dat Diemen in sommige situaties wel samenwerkt en in andere situaties afstand neemt maar bij de uitwerking stond Diemen er soms niet bij. Hoe zit het met de doelgroep jongeren in het kader van social return? VVD vraagt hoeveel geld Diemen in de samenwerking stopt en hoeveel mensen vanuit een uitkering duurzaam zijn uitgestroomd naar werk. D66 vraagt zich ook af duurzaam die uitstroom is. In 2012 zijn drie personen uitgestroomd naar werk. In hoeverre kan worden gesteld dat dit komt door social return of hebben andere dingen daar meegespeeld? Hebben de mensen die de cursus hebben gevolgd en waarvan er vijf zijn uitgestroomd nog steeds werk en geldt dat ook voor de twee stagiaires? Hoe gaat de gemeente ermee om als er totaal geen verantwoording komt van een bepaald bedrijf? Hoeveel staan er hiervan nog open en kan de gemeente de bedrijven bewegen om zich alsnog aan de afspraken te houden? SP vraagt of de mensen die uitstromen via social return na een half jaar nog werk hebben. Zijn er nog andere instrumenten om te toetsen of de uitstroom duurzaam is geweest? Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen dat wanneer hier geen plekken kunnen worden ingevuld mensen uit andere gemeenten te laten instromen? Waarom kiest een andere gemeente daar niet voor? Als de markt verandert, is er dan wél sprake van een prijsopdrijvend effect? Is er nog sprake van verantwoording als iemand ver weg in de keten wordt neergezet bij een onderaannemer? Wethouder Van der Mark legt uit dat de samenwerking met het WSP-GA gebeurt met gesloten beurzen. VVD vraagt of dit betekent dat wanneer zes mensen daar worden gedetacheerd dit met gesloten beurzen gaat. De heer Alderse Baas legt uit dat er behoefte is aan inkoop en juridische kennis bij social return om het in aanbestedingen te kunnen verwerken. Amsterdam heeft hiervoor het stedelijk bureau social return in het leven geroepen dat is gelieerd aan het WSP-GA. De gemeente kan van deze juridische kennis en van het backoffice gebruik maken. Controle op de handhaving en verantwoording in het kader van social return wordt in samenwerking met het bureau uitgevoerd en dat gebeurt met gesloten beurzen. De verantwoording of de social return goed is toegepast, vindt plaats op de backoffice van het projectbureau social return. Na de gunning worden met de leverancier afspraken gemaakt of zij social return kunnen invullen en hoe het WSP daarin kan ondersteunen. De gegunde partij is verplicht om een keer per kwartaal te verantwoorden door het indienen van 5

6 facturen of betaalbewijzen van salarissen en de kosten die mogen worden opgevoerd voor het inzetten van leermeesters en dergelijke. SP vraagt of de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk is voor onderaannemers die dit invullen. De heer Alderse Baas zegt dat met de hoofdaannemer afspraken worden gemaakt. Hij kan de social return laten uitvoeren door een onderaannemer maar hij moet het wel verantwoorden. Tot de doelgroep social return behoren mensen in de bijstand, mensen met een uitkering van bijvoorbeeld het UWV, jongeren zonder startkwalificatie en MBO scholieren die stage moeten lopen. De leverancier is altijd vrij om te kiezen wie hij wil en is niet verplicht om met jongeren aan de slag te gaan. Wethouder Van der Mark legt uit dat met de partij die de opdracht aanneemt heldere afspraken worden gemaakt over het feit dat er geen verdringing plaatsvindt. Een taxibedrijf mag bijvoorbeeld niet iemand ontslaan om dit vervolgens via social return weer in te vullen. De heer Alderse Baas geeft aan dat ook een resultaat van social return is het aantal Diemenaren dat uitstroomt op aanbestedingen door de gemeente Amsterdam. In 2013 betrof dit vier mensen uit de WW, één uit de WWB en drie Nuggers. Vanuit Diemen is ook uitstroom gerealiseerd en die cijfers kunnen op een later tijdstip worden gegeven. VVD vraagt hoeveel mensen vanuit de WWB zijn gestroomd volgens de rapportage. Wethouder Van der Mark zegt toe dat de raad schriftelijk een extra verdiepingsslag krijgt. VVD is van mening dat in de rapportage de resultaten zouden moeten staan en vindt het opmerkelijk dat dit soort basale vragen niet ter plekke kunnen worden beantwoord. 5. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 6. Notitie hondenbeleid Mevrouw Koopmanschap legt uit dat er al een aantal afspraken met elkaar waren gemaakt maar dat de handhavers niet goed in staat waren om het te handhaven omdat het niet goed was vastgelegd of omdat het niet in de APV was opgenomen. Sommige onderdelen staan al in de APV en andere zullen worden opgenomen zodat effectief kan worden gehandhaafd op honden enzovoort. PvdA kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen omdat het honden uitlaten een sociale functie heeft. In het stuk wordt over opruimplicht gesproken en er wordt gedaan alsof het gaat om maatregelen die al lang zijn vastgesteld toen in oktober 2013 door de raad de nieuwe APV is vastgesteld. Op pagina 2 van de bijlage wordt gesproken over geldende regels en dan wordt aangenomen dat wordt bedoeld dat het gaat om regels die nu in de APV staan. De hele tekst die daar staat komt dat toch niet overeen met de tekst die in de huidige APV staat. 6

7 Op pagina 4 wordt geadviseerd om de tekst van de APV op een aantal punten te wijzigen. Dit voorstel zou inmiddels zijn vastgesteld maar dat is nog niet gebeurd. Op pagina 5 bij punt 5 gaat het om het invoeren van de totale opruimplicht maar dat staat niet in de APV zo opgenomen want er wordt niet over plantsoenen en dergelijke gesproken, laat staan over een totale opruimplicht. Voorts wordt in de tweede bullit voorgesteld om op te nemen dat iedere hondenbezitter verplicht is om een opruimmiddel bij zich te hebben maar dat staat al in de APV. Het stuk is op deze punten dus totaal onbegrijpelijk. Wat betreft de plaatjes die in het stuk staan, worden in andere gemeenten allerlei plaatjes gebruikt die helder maken wat een hond of een hondenbezitter wel of niet mag doen. Het is ondoenlijk om in losloopgebieden een opruimplicht in te voeren omdat niet van de hondenbezitter kan worden verwacht dat hij achter zijn hond aanrent om te kijken of die niet ergens achter een bosje zijn behoefte doet. VVD vindt de meeste keuzes in de nota reëel maar gezien de woorden van de PvdA fractie is het voor te stellen dat er nog wel wijzigingen in moeten worden aangebracht. In ieder geval is het een goede zaak dat er een nieuwe hondenkaart wordt samengesteld. Ook met de deregulering wordt ingestemd want hierdoor wordt de handhaving straks makkelijker. In de nota wordt tegemoetgekomen aan hondenbezitters met nieuwe hondenspeelplaatsen maar ook aan mensen die met overlast te maken hebben. Wanneer worden de regels die nog moeten worden aangepast in de APV voorgesteld? Leefbaar Diemen vindt het te gek voor woorden dat een hond een hondenspeelplaats krijgt. Dat betaalt de belastingbetaler. Er wordt bijna uitgetrokken om al deze voorzieningen beschikbaar te stellen. Wat is de bedoeling van een hondenspeelplaats met picknicktafels? Moet de hond ook aan de picknicktafel plaatsnemen? Dit is te gek voor woorden. Ondanks diverse verzoeken worden er echter geen banken voor ouderen in de plantsoenen geplaatst. De depodogs zijn jaren geleden ingevoerd en toen heeft de fractie al gezegd dat die plastic zakjes ondingen zijn. In Amstelveen haal je een papieren zakje uit de automaat. Er wordt ook geschreven dat de borden niet meer voldoen maar op veel plaatsen voldoen ze nog prima. Waarom gaat het college in deze tijd van bezuinigingen ineens zo uithalen terwijl de hondenbelasting 10 duurder is geworden? VVD stelt dat het laatste niet klopt. Leefbaar Diemen zegt dat voor een hond altijd 90 is betaald en dat dit nu 101 is geworden. De hondenbezitters worden getrakteerd op goede voorzieningen in de gemeente Diemen maar banken voor ouderen worden weggehaald omdat een paar zeurpieten zeggen dat daar jongeren op zitten. Er komen echter wel hondenspeelplaatsen met een hek eromheen. Dit is te belachelijk voor woorden. GroenLinks sluit aan bij de conclusies van de PvdA en ziet de afstemming met de APV tegemoet. Zijn bankjes niet voldoende want voor picknicktafels is een hondenspeelplaats niet zo'n fijne omgeving? De fractie heeft ook al jaren gepleit voor meer banken in Diemen en dat wordt met belangstelling tegemoet gezien. 7

8 Goed is om de hondenspeelplaatsen aan te leggen als dit kan worden meegenomen met andere werkzaamheden in de wijk. De markeringen wat honden wel of niet mogen doen, dienen zo snel mogelijk te worden aangebracht. Dan moeten afvalbakken tegelijk worden meegenomen. De nieuwe hondenkaart dient te worden gecombineerd met de geldende regels van de gemeente, het Groengebied Amstelland en SBB. Die gebieden moeten dan duidelijk op de kaart staan aangegeven. Voorts de website en het telefoonnummer erbij waar de mensen terecht kunnen voor vragen. Wanneer is het mogelijk om een evaluatie te houden omdat het nog een tijdje duurt voordat alle voorzieningen in Diemen zijn aangebracht? Hoe lang zal dat duren en is het niet mogelijk om halverwege die periode een evaluatie uit te voeren? Mevrouw Koopmanschap wijst er op dat deze notitie informatief wordt besproken en dat de uitvoering ervan door het college wordt gedaan. Vanaf de aanbevelingen op pagina 5 van de nota wordt de vertaalslag weergegeven van de voorstellen die aan de raad worden gedaan. Op pagina 7 bij punt 3 wordt de raad voorgesteld de uitzonderingen op de opruimplicht ongedaan te maken en dan over te gaan tot het instellen van een algehele opruimplicht. PvdA wijst erop dat hier achter staat dat het al is geschied bij besluit van 26 september jongstleden. Mevrouw Koopmanschap legt uit dat het eerste stuk van de tekst is geschied en dat er wordt voorgesteld om een algemene opruimplicht in de APV op te nemen. Als namelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen hier wel en daar niet, is dat aanleiding voor veel discussies en in het kader van de handhaving is het beter om een algehele opruimplicht in te stellen. De opruimmiddelen stonden al in de APV en dat verandert niet. SP vraagt of de algemene opruimplicht dan geldt voor alle losloopgebieden. Mevrouw Koopmanschap antwoordt bevestigend. Het is niet altijd zo dat honden alleen in losloopgebieden hun behoefte doen. Zij hebben een ritme waar ze het wel en niet doen maar het is aan de handhavers om de vrije hand te hebben om al dan niet te handhaven in de losloopgebieden. Het gaat er vooral om dat buiten de losloopgebieden wordt gehandhaafd. PvdA stelt dat hondenbezitters vaak juist naar een losloopgebied gaan om een hond daar hun behoefte te laten doen. Mevrouw Koopmanschap zegt dat de bedoeling was om een heldere regel te maken maar over de handhaving op een losloopgebied kan straks nog worden doorgepraat. Er staan wel borden maar er zijn vaak discussies met de handhavers tot waar het bord geldt. Daarom moet de bebording verbeterd en aangepast worden. Leefbaar Diemen begrijpt dat de borden worden veranderd voor de handhavers maar de hondenbezitters weten precies waar de borden staan. Mevrouw Koopmanschap herhaalt dat de handhavers vaak discussie hebben met de hondenbezitters over de borden. Het moet een duidelijk aangegeven gebied zijn. 8

9 De banken voor de ouderen worden niet vergeten maar het is inderdaad waar dat de gemeente soms te gemakkelijk ingaat op de signalen van mensen die door Leefbaar Diemen zeurpieten worden genoemd. Het is niet zo dat op elke plek een picknicktafel zal komen maar voor het buitengebied is dat misschien wel interessant. Nagegaan wordt wat het huidige tarief is van de hondenbelasting. De bedoeling is dat op de hondenkaart goed wordt aangegeven waar wat mag. Over anderhalf tot twee jaar zal het beleid worden geëvalueerd en dan vooral op het punt van handhaving. VVD vraagt waarom de depodogs in Diemen niet goed werken en waarom is besloten om die te vervangen door gewone afvalbakken. Zijn er ook in andere gemeenten hondenspeelplaatsen of is dit de creativiteit van de eigen ambtelijke organisatie? Leefbaar Diemen begrijpt dat de voorgestelde hondenvoorzieningen komen wanneer een wijk wordt gerenoveerd maar sommige wijken hebben al een renovatie gehad en die kunnen dus 5-10 jaar wachten. Hoe wordt dat opgelost? Op pagina 9 staat bij de handhavingparagraaf dat in deze waarschuwingsweken positief bedrag zal worden beloond met een presentje maar dat moet zijn gedrag. PvdA vindt het op zich een goed voorstel wanneer alle onduidelijkheden eruit zijn. Er moet een goede hondenkaart komen waar alles goed is omschreven zodat er geen discussies meer kunnen komen. Kan de fractie nog een keer de concepttekst bekijken voordat die gedrukt wordt? Mevrouw Koopmanschap zegt dat er ook elders hondenspeelplaatsen zijn. Als er al een renovatie van de wijk is geweest, moet voor het aanbrengen van hondenvoorzieningen een andere oplossing worden gevonden. Bekeken wordt of een overzicht kan worden gemaakt wanneer wat gaat gebeuren. Als er toch werk op handen is, wordt het meegenomen maar het is niet de bedoeling om het uit te smeren over een lange periode. Het moet inderdaad gaan om positief gedrag. De afdeling Communicatie kijkt naar de tekst op de hondenkaart. Dit hoeft niet met de hele raad te worden besproken maar de bereidheid is er om het met de heer Verheuvel te bekijken. PvdA zegt dat er wat moet worden gepubliceerd dat niet met elkaar in strijd is. De heer Verheuvel zou graag de tekst lezen voordat hij wordt gedrukt. Mevrouw Koopmanschap merkt op dat er geen tegenstrijdigheden in de tekst zullen komen. Er zijn een aantal dingen vastgesteld in de APV. Wanneer met elkaar een algehele opruimplicht wordt afgesproken, moeten in de APV een aantal dingen veranderen en dat komt natuurlijk ook op de kaart terecht maar spreker zegt toe dat de heer Verheuvel vooraf de tekst van de kaart te zien krijgt. De heer Verbree legt uit dat iedereen een opruimzakje bij zich moet hebben en dat daarom de depodog in principe niet meer nodig is. Het zijn namelijk erg storingsgevoelige bakken en waar nu een depodog staat, komt een vuilnisbak. De plastic zakjes in de depodogs moeten worden gevuld en dat is arbeidsintensief. Een vuilnisbak is simpeler omdat die toch moet worden geleegd. 9

10 Leefbaar Diemen merkt op dat veel hondenbezitters niet wisten dat je de plastic zakken ook in de dierenwinkel kon krijgen en het was fijn geweest wanneer hierover informatie was gegeven in het Diemer Nieuws. De gemeente Amstelveen heeft een driehoekig papieren zakje dat werkt als een soort schep en het werkt fantastisch. Je ziet daar geen viezigheid en zakjes op straat terwijl er in Diemen losse zakjes op straat liggen. Mevrouw Koopmanschap vindt het een beetje achterlijk dat de gemeente moet zorgen voor zakjes. Als iemand een hond heeft, moet die ervoor zorgen dat de spullen worden opgeruimd. Leefbaar Diemen stelt dat elke hondenbezitter 101 hondenbelasting betaalt en de inwoners betalen belasting om op straat te kunnen lopen. Mag de gemeente dan wat terugdoen voor de mensen die een hond hebben? PvdA merkt op dat de zakjes bijna niets kosten. Bovendien worden die uit het apparaat getrokken en liggen ze vervolgens op straat. Voorts staat in de APV dat je die zakjes bij je moet hebben als je je hond uitlaat. De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. 7. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 8. Gemeentelijke coördinatieregeling project Bergwijkpark Leefbaar Diemen vraagt wat voor woningen er komen in Bergwijkpark. Zijn dat huur-, koopof studentenwoningen? PvdA is verheugd over de ontwikkeling en de stappen die genomen worden. Dit is een versnelling van het proces van de vergunningverlening en het is goed dat de beroepsmogelijkheden blijven bestaan. D66 vraagt waarom juist bij dit project wordt ingezet op tijdswinst. Gaat het alleen maar om een besluit op het gebied van de geluidshinder en omgevingsvergunningen of zitten er nog meerdere besluiten aan vast? Zijn er nog andere bestuurslagen bij betrokken of is het alleen de gemeente Diemen? Een nadeel van het toepassen van de coördinatieregeling is dat binnen zes weken iedereen tegen alle onderwerpen bezwaar moet maken. Wordt hiermee in het communicatietraject rekening gehouden en wordt dit geïntensiveerd? GroenLinks vraagt of als wordt besloten om de grenswaarde van de geluidsbelasting te overschrijden dit op een of andere manier wordt gecompenseerd zoals is vastgelegd in het milieubeleid. 10

11 Wethouder Scholten legt uit dat de intentie is dat er ook sociale woningbouw komt. De Key heeft met dit oogmerk al jaren geleden gronden aangekocht. Er is geen intentie om nog meer studentenwoningen toe te voegen hoewel je dit nooit zeker kan weten als er een heel goed plan komt. Er komen grotendeels appartementen en weinig laagbouw en het zijn appartementen in de koop- en huursector. Als in de loop van de ontwikkeling blijkt dat de marktbehoefte anders is, is er altijd ruimte voor bijstelling. Bij dit project spelen meerdere dingen en dan is het handig om hier dingen te coördineren, bijvoorbeeld op het gebied van geluid. Bij de Wabo zijn niet meer bestuurslagen betrokken maar als het gaat om de vaststelling van bestemmingsplannen mag de provincie er ook iets van vinden. In de communicatie zal worden gezegd dat dit in één keer alle vergunningen zijn die voor de bouw nodig zijn. De wet schrijft het een en ander voor ten aanzien van de vaststelling van hogere grenswaarden. Er moet bijvoorbeeld voldoende stilte zijn in de woningen maar er zijn geen afspraken over anders compenseren. Door de ligging van woningen kan een deel van de woningen als een soort geluidsscherm functioneren. De hogere waarden worden met name veroorzaakt door het trein- en metroverkeer. GroenLinks vraagt welke partijen benadeeld zouden kunnen worden bij deze versnelde procedure en of die dan tijdig op de hoogte worden gebracht over de procedure. Wethouder Scholten verwacht dat er geen bezwaarschriften worden ontvangen. Partijen die last hebben van de versnelde procedure zijn die mensen en actievoerders die processen langdurig willen ophouden. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 9. Presentatie Bergwijkpark Wethouder Scholten memoreert dat de strategische visie van Bergwijkpark in september 2013 is vastgesteld. Toen is uitgelegd dat de stedenbouwkundige opzet verder worden uitgewerkt, dat er over architectuur gediscussieerd wordt en dat nog moet worden gekozen waar eerst gebouwd gaat worden. Op korte termijn zullen de eerste bouwaanvragen voor appartementen worden ingediend. Dat betreft appartementen op de strook tussen het CVZ gebouw en de metro in. De heer Soeters is door de projectontwikkelaar Snippemans als een soort supervisor/medeontwikkelaar aangesteld. De heer Soeters (Soeters Van Eldonk Architecten) meldt dat hij door de projectontwikkelaar is gevraagd om een uitwerking van het masterplan te maken. Het gaat niet alleen om het invullen van het stedenbouwkundig plan maar ook om de eerste twee blokken te prepareren voor de omgevingsvergunningen. De Eerste Wereldoorlog was voor allerlei architecten en deskundigen aanleiding om na te denken over de situatie in de steden die volgroeiden met industrieën en waar de algemene gezondheid problematisch was. Dit leidde tot gedachten hoe een soort ideale wereld kan worden gemaakt. De architect Garnier kwam met ideeën dat de nieuwe steden zo moeten worden gemaakt dat benedenwinds de industrie is en bovenwinds de sanatoria en de gezondheidsvoorzieningen 11

12 en in het midden de stad wordt gemaakt. Een deel van het plan van Garnier is in Lyon uitgevoerd. Het idee was dat de verschillende functies in de stad uit elkaar worden gelegd. De Duitsers lieten zien dat het ook anders kan. Lagere gebouwen in tussengebieden worden vrij dicht bij elkaar gebouwd en tussen hoge gebouwen zijn veel ruimtes. In de loop van de eeuw werden de tussengebieden gevuld met auto's en dan krijg je in feite banlieu-achtige toestanden. Later kwamen de ideeën van Corbusier met alle gebouwen los in de ruimte die in een parklandschap komen te staan. Door het uiteen leggen van verschillende functies wordt echter heel veel verkeer gegenereerd. Door de hoge gebouwen ontstaat er veel openbare ruimte die zo groot is dat het er sociaal onveilig wordt voor mensen. De lengte van de gevel is maatgevend voor de veiligheid in de openbare ruimte en in een hogere bebouwingsdichtheid zijn er veel meer contactplaten. Mensen kunnen een gezicht herkennen op 25 m afstand, anders is er geen sociale controle meer. Alleen op de grote pleinen die zo druk zijn als in bijvoorbeeld Parma kan de maat groter zijn om toch sociale veiligheid te garanderen. Heel belangrijk is of de mensen het prettig vinden in de openbare ruimte. Als de voetganger het prettig wil hebben, moet hij eigenlijk van ruimte naar ruimte lopen. De reeks van belevenissen die een stad kan bieden is daarom een belangrijk motief om er in te wandelen. De maat voor de ideale winkelstraat is 7,5 m want dan kunnen de mensen met elkaar communiceren. Palen in de openbare ruimte aan de rand van een plein bieden houvast aan de mensen omdat ze daar met elkaar gaan praten. Mensen vinden een gebouw met nissen prettig. Ze gaan er in staan en kijken dan naar de mensen die langs lopen. Deze theorieën zijn toegepast op Java eiland. Omdat dit een voorbeeld was hoe een havenfront moet worden gemaakt, is een opdracht gekregen in Kopenhagen. Het betreft de zuidkant van de haven. Daar zijn vier schiereilanden die elk met een eigen brug verbonden zijn. Het is een kaal industrieel gebied en voor een van de schiereilanden is een masterplan gemaakt. De brug bij Kopenhagen die Denemarken met Zweden verbindt trekt nieuwe industrieën met nieuwe werknemers aan en die moeten worden gehuisvest. Hiervoor was de omschakeling nodig van wonen in een huisje met een tuintje naar een huisje met een steiger aan het water. Dat is het thema van het plan. Aan de rechterkant is het een reeks van gesloten bouwblokken met grote en kleine hoven. De schiereilanden zijn verbonden met bruggen en in het plan zijn kilometers aan grachten gegraven om de woningen direct aan het water te leggen. Er is een gracht gemaakt die rond loopt met een kade aan de noordkant. De gracht loopt krom zodat de andere kant van de grachtwand op het zuiden is georiënteerd. Hierdoor is een zonnige omgeving gemaakt. De bolle kant van de gracht ligt altijd in de schaduw en die is in het perspectief verkort. Dwars op de gracht die rond loopt, zijn een aantal smalle grachten gemaakt en die zijn een beetje geknikt waardoor een soort omsloten ruimte ontstaat. Aan de bolle kant van de rondlopende gracht staan de huizen direct aan het water omdat het maken van een kade daar geen nut heeft en veel geld kost. De mensen lopen immers liever aan de zonnige kant van de huizen. Langs de smallere grachten staan kleinere gebouwen die via de binnenhoven worden ontsloten. De doorstroming van de mensen door de binnenhoven is heel belangrijk voor de levendigheid van het gebied. Aan de smalle grachten zijn gebouwen met vier lagen en aan het grote water gebouwen met zes of zeven lagen. De heer Snippe was toevallig bekend met wat was gerealiseerd in Kopenhagen. Hij wilde een compacte stad maken gekoppeld aan de metro en het treinstation en dat er beelden en 12

13 openbare ruimten ontstaan zoals hij die in Kopenhagen had gezien. Met het masterplan als uitgangspunt is aan de gang gegaan. De architectuur wordt ten dienste gesteld van de openbare ruimte waar de mensen elkaar ontmoeten. Aan de rechterkant ligt de singel en dat is de belangrijkste toevoerweg van het gebied. Tussen de singel en het spoor zijn gebouwen waar pleinen tussen zitten en op de kop van de pleinen met de rug naar het spoor zijn een reeks van torentjes gemaakt. Die zullen allemaal hetzelfde zijn maar de blokken worden met een variatie van gebouwen ingevuld waardoor je een beeld krijgt van perceelsgewijze ontwikkeling. Aan de linkerkant van de singel krijgt de wand een golvend patroon om ruimte te maken aan de singel. Hierdoor ontstaat een groenstrook waardoor een wandelpad kan worden gemaakt. Bruggen steken over het groen en de singel in de blokken waardoor de binnenterreinen van de blokken deel uitmaken van de route. Steeds verder naar links krijgen de knikvormen andere vormen. De lichtgeknikte wanden geven de ruimtes een soort van beslotenheid waardoor je niet direct door het gebied kunt kijken. De blokken links van de singel staan met hun wanden deels direct in het water omdat dit noord georiënteerde façades zijn. Zo wordt de openbare ruimte beperkt en is de kans dat de mensen elkaar ontmoeten zo groot mogelijk. Het parkeren zal zoveel mogelijk onder de hoven van de blokken plaatsvinden. In de openbare ruimtes kan de auto komen maar er is zo weinig mogelijk parkeren in het openbaar gebied omdat het meeste parkeren in de gebouwen kan plaatsvinden. Car to Go zal zich ook uitstrekken tot dit gebied. Veel parkeergarages van corporaties in Amsterdam staan namelijk leeg en dat is een enorme belasting. Contact tussen de mensen en wat er op straat gebeurt, is het belangrijkste idee van het plan. Niet te harde contrasten maar zachte harmonie tussen de gebouwen. Een en ander staat ook in het boek Dialoog met mensen en plekken en als raadsleden hiervoor interesse hebben, kunnen een aantal exemplaren ter beschikking worden gesteld. GroenLinks memoreert dat voor De Sniep ook een mooi plan is gepresenteerd dat er uiteindelijk niet zo mooi is uitgekomen. Hoe stevig zijn deze plannen? Gaat de ontwikkelaar echt zo'n heel groot gebied ontwikkelen? In het gebied dat door de heer Soeters wordt omschreven, wordt op het eerste gezicht niet veel groen gezien. Komt daarin meer groen zoals GroenLinks voorstaat? Is er de mogelijkheid van fietsroutes door de wijk en komen er zonnepanelen op de platte daken? De heer Soeters zegt dat de plannen erg stevig zijn. De ontwikkelaars hebben het voornemen om dit binnen ongeveer vijf jaar te realiseren. Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de plannen. Het park bevindt zich aan de linkerkant van het plangebied. De weg die daar nu loopt, wordt om de waterpartij gelegd. Vanuit de holle kant van de bouwblokken wordt een poging gedaan om het park een beetje naar binnen te trekken en zo wordt veel relatie gebracht tussen het water dat wordt gemaakt en het park. Op de kaders komen bomen en door de singelstructuur komen groene stroken tussen de auto's en het water. De doorgaande fietswegen die in het masterplan staan, komen er onverkort in. In alle gebouwen worden bovendien gezamenlijke fietsenstallingen gemaakt. Als een gebouw van vijf of zes lagen hoog wordt gemaakt, heeft het platte dak van het gebouw niet voldoende afmetingen om volledig in de energiebehoefte te voorzien maar er komen zeker zonnepanelen. 13

14 Wethouder Scholten legt uit dat er binnenkort aparte sessies komen over de duurzaamheid van de wijk. Er worden nog veel onderzoeken gedaan naar wat toepasbaar is in de wijk op het gebied van duurzaamheid. GroenLinks vraagt voor welke doelgroepen gebouwd gaat worden. Dit plan ziet er namelijk wat monotoner uit dan de eerste indruk die werd gekregen. De eerste indruk was namelijk dat er voor meer variëteit zou worden gekozen. De heer Soeters zegt dat er levensloopbestendige woningen zullen worden gemaakt. Veel mensen die in en rond Amsterdam wonen en werken hebben behoefte aan kleine en goedkope appartementen en dat is zeker een doelgroep. Dit zijn vaak starters en die kunnen leningen krijgen tot een bepaald niveau. Dat betekent dat er appartementen komen van m² waarbij de allerkleinste appartementen zo worden gemaakt dat die later kunnen worden verdubbeld. Het is ook van belang voor de belegger dat iets wordt gemaakt dat niet maar 30 jaar functioneert maar dat het een langere levensduur heeft. Het is interessant om zowel jongere als wat oudere mensen hier te krijgen. De voorzieningen van het openbaar vervoer zijn heel goed en daarom is het voor veel mensen aantrekkelijk om hier te wonen. Over een jaar of over twee jaar is meer bekend van hoe de tweede en de derde fase ingevuld gaan worden want dat hangt af van de onderzoeken over wat de mensen dan wensen. SP wijst erop dat de demografische ontwikkeling over een aantal decennia voorspelt dat er veel meer alleenstaande mensen komen en ouderen en dat de vraag naar woongemeenschappen toeneemt. Wordt hiermee rekening gehouden? De heer Soeters legt uit dat er portieken worden gemaakt met een beperkt aantal appartementen op een trappenhuis of een lift en dat dit een vrij gunstige vorm is voor woongroepen omdat de ontsluiting met elkaar wordt gedeeld. Als de laagste appartementen iets hoger ten opzichte van het maaiveld komen, kan er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken worden gemaakt voor een woongroep. Tijdens de ontwikkeling van het project zouden de mensen zich als groep kunnen aanmelden. Als een deel van de structuur bestaat uit verplaatsbare wanden, kan dit vrij makkelijk worden gerealiseerd mits de mensen er zich voor aanmelden. Java eiland is gemaakt met het idee van de gemeente Amsterdam dat reguliere gezinnen nauwelijks meer bestaan en dat het vooral gaat om eenoudergezinnen en 60% van de Nederlanders schijnt tegenwoordig single te zijn. Als een compacte woonomgeving wordt gemaakt, zit je niet in je eentje te verpieteren. In de hele plint langs de singel wordt bijvoorbeeld gedacht aan allerlei commerciële voorzieningen zoals een reisbureautje. De verscheidenheid van het gebied waaronder ook een beetje horeca maakt dat het op zichzelf kan functioneren en dat dit een levendig stuk samenleving oplevert. D66 heeft interesse om een en ander na te lezen in het boek. Hoe verhoudt de voorgestelde groenstructuur zich met het masterplan Bergwijkpark? Hierin was het park immers geschrapt en zouden er zones komen met verhoogde wegen et cetera. In het plan worden weinig wegen gezien maar vermoedelijk willen de mensen ook in de toekomst nog best wel een 14

15 auto en zullen er echt wel verplaatsingen plaatsvinden. De bebouwing is dicht bij de spoorrails georiënteerd en dan wordt een speciaal sociaal klimaat gecreëerd. Hoe wordt met die spoorzone omgegaan? Het lijkt erop dat de gebouwen wel heel dicht bij het spoor liggen en hoe wordt dan omgegaan met de geluidshinder daar? Is gedacht aan verbinding met de wijken aan de andere kant van de spoorrails omdat er nu sprake is van een nogal harde grens? In hoeverre moeten er aparte voorzieningen komen in deze nieuwe wijk en kunnen deze woningen meeliften op de voorzieningen van Diemen Zuid? Gelet op de vele doelgroepen die zich hier kunnen vestigen staat wellicht de concurrentiepositie van De Sniep onder druk en in hoeverre loopt de gemeente dan een financieel risico? Wethouder Scholten geeft aan dat in het masterplan staat dat er in ieder geval m² groen moet komen. Als allerlei ideeën bij elkaar worden genomen, wordt nu gekomen op tenminste 120 m² groen maar dat moet nog verder worden ingevuld. D66 merkt op dat op de tekening het parkachtige gebied dat nu bestaat nog steeds is ingevuld en dat dit niet is conform het masterplan dat is aangenomen. Wethouder Scholten zegt dat dit gaat over de ontwikkeling van de rechterzijde van het plangebied en dat daarop nog wordt teruggekomen. Het grijze gebied van De Key onderaan de tekening moet bijvoorbeeld ook nog later worden ingevuld. De Sniep wordt met name een laagbouwwijk met vooral eengezinswoningen. Dit gebied heeft een meer stedelijke uitstraling en is veel meer op het openbaar vervoer georiënteerd en daar zullen mensen op afkomen die meer een stadse mentaliteit hebben. Bovendien worden in De Sniep woningen gebouwd met een totaal andere prijsklasse. De heer Soeters legt uit wat betreft het verkeer dat de primaire ontsluiting instekers heeft naar pleinachtige ruimten. Daarmee ontstaat toegang tot de pleinen die vervolgens toegang geven tot de garage die onder het hof ligt. De pleinen zijn groot genoeg dat de kinderen veilig daarop kunnen spelen en bovendien kunnen zij spelen op de opgetilde hoven. De fietsroute onder het tunneltje blijft intact. Aan de oostkant van de blokken liggen kades en zo kunnen de auto's de blokken in. Bij de rails worden de gebouwen op de rand van de eigen grond gezet en de grens ligt op de teen van het talud. De gebouwen hebben aan de achterkant geluidswerende maatregelen zoals een dove gevels of net iets minder. Waar sprake is van een samenkomst van spoorlawaai en veel verkeersgeluid worden de privé buitenruimtes van het gebouw van beglazing voorzien. Overigens is de wetgeving in Nederland op dit gebied zodanig dat met het verlenen van omgevingsvergunningen hiermee voldoende rekening wordt gehouden. In dit plan worden de uitgangspunten van het masterplan geheel gevolgd en er is niet gekeken naar relaties met andere gebieden aan de overkant van het spoor. Er kunnen aan het plan beperkte voorzieningen worden toegevoegd daar waar de mensen het metrostation uitkomen in de stroom naar de school. Dan gaat het om kleine dienstverlening. Bij de ontwikkelaar wordt erop aangedrongen dat er aan de kant van de rails een extra hoge verdiepingsvloer komt van 4,5 m hoogte. Dat kan worden ingevuld met kleinschalige voorzieningen ofwel de grondvloer kan 70 cm tot een meter worden opgetild en hiermee 15

16 kunnen de woningen altijd worden omgezet in werken aan huis met kleine kantoortjes waardoor een mix van functies ontstaat. Op Java eiland is er bijvoorbeeld ook veel bedrijvigheid aan huis. VVD vraagt of het vele water in het plan een idee is van de gemeente of van de architect. Komen er ook huurwoningen in het plan? De heer Soeters legt uit dat het vele water een idee van de architect is. In de laatste 5-10 jaar wordt bij alle plannen geëist dat er veel water in komt om het regenwater in het eigen gebied op te vangen. Het maken van een flinke waterberging in het gebied is goed voor het land maar mensen hechten ook veel waarde aan het wonen aan het water. Er wordt voor gezorgd dat het goed is aangesloten waardoor er doorstroming is en er komen in voldoende mate zachte oevers met rietkragen zodat alles wat in het water leeft zich prettig voelt. Daarom komt er ook een groene kant langs de singel bij de autostraat. Er komen zowel koop- als huurwoningen want er wordt ook gedacht aan het aantrekken van beleggers en die investeren alleen in huurwoningen. PvdA zou het een goede zaak vinden als op een ander moment nog iets verder over de plannen kan worden gesproken. Hopelijk wordt van het boek één of twee exemplaren achtergelaten op de fractiekamers. Levensloopbestendige woningen zijn in het begin wat duurder. Dit gaat zich pas terugbetalen als iemand boven de 65 jaar komt. Hoe wordt met die beginperiode omgegaan? Bij de twee blokken die onder de metro-ingang zitten, komt men als men linksaf slaat in een soort doodlopend straatje terecht. Daar moet wat op worden verzonnen want anders bestaat het risico dat dit een soort gribushoekje wordt. Is het niet mogelijk om op de platte daken tuinen te maken? De heer Soeters merkt op dat er geen woningen voor invaliden worden gemaakt maar dat het wel appartementen worden waar je bijvoorbeeld met de rolstoel in kan komen. Binnen de systematiek van de dragende structuren kunnen wanden worden verwijderd of toegevoegd. Als een gebouw maar voor één functie geschikt is, is het gebouw verouderd als die functie verdwijnt en dan moet je dus niet doen. Een gebouw moet een raamindeling hebben waardoor je er eigenlijk alles kunt doen. Het worden neutrale gebouwen die voor veel functies geschikt zijn. De weg langs het spoor wordt verlegd en gaat een stukje naar beneden. Overigens is dit nog niet in bezit want er staat een KPN installatie. Dit is het aanloopgebied voor de gehele wijk en de auto is daar wat dominanter aanwezig en het is er wat minder comfortabel voor de voetganger. Daarom moet er nog eens heel goed naar worden gekeken. Het is een leuk idee om bovenop een appartementengebouw een terras of een daktuin te maken maar de ervaring leert dat er over het algemeen geen gebruik van wordt gemaakt en daarom worden de platte daken gereserveerd voor zonnepanelen. Binnen de blokken is bovendien een stuk groen dat als zodanig is bedoeld. Spreker zal inventariseren aan hoeveel boeken behoefte is. De voorzitter geeft aan dat de griffier die taak op zich zal nemen. 12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 16

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Actie en toezeggingen aan de gemeenteraad

Actie en toezeggingen aan de gemeenteraad Actie en en aan de gemeente nr. 2011 1. Afwegingskader Brede School Diemen Noord: Het speelruimteactieplan zal als toets worden gebruikt of er voldoende speelplaatsen zijn. 2. Plantage De Sniep: Zodra

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden.

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Tijd: 19.00-20.30 uur De heer Jetze Lont opent de avond namens Nieuw Vossepark en stelt

Nadere informatie

Nieuwe gymzaal in Kralingen

Nieuwe gymzaal in Kralingen Nieuwe gymzaal in Kralingen Waarom een nieuwe gymzaal in Kralingen? Gemeente Rotterdam stimuleert sporten en bewegen. Via Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente zich, samen met andere partijen, in voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Voorstel: 1. Kennisnemen van de evaluatie hondenbeleid. 2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vaststellen. 3. Het nieuwe

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431

Raadsstuk. Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431 Raadsstuk Onderwerp: Entree Oost/Vijverpark - Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg BBV nr: 2016/567431 1. Inleiding De Entree Oost in Haarlem wordt een mooie nieuwe woonwijk met ongeveer 400 woningen.

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit:

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit: Raadsstuk Onderwerp Vaststellen SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2016/500469 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken Afdeling GOB

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 9 december 2013 Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 9 december 2013 Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 9 december 2013 onderwerp Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579 zaakkenmerk Inleiding In het transitieproces dat Kompas heeft doorgemaakt,

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede Aanwezig waren circa 80 bewoners/ geïnteresseerden Aanwezig namens de Gemeente: AnneMieke Korf - wethouder

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

Evaluatie enquête Week van het sluipverbruik

Evaluatie enquête Week van het sluipverbruik Evaluatie enquête Week van het sluipverbruik Verzendatum enquête: 5 augustus 2015 Response verzameling: 21 augustus 2015 Verzonden herinneringen: 0 Aantal verzonden enquêtes: 103 Response: 29 ik was wel

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit 82 Uitwerkingsplan wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit Den Helder Stadshart 83 N 3.6.STADSHART WONEN / IN CONTRAST MET DE RUIGHEID VAN DE ZEE EN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN IS HET STADSHART

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-11-2010 Onderwerp: Evaluatie hondenbeleid Conceptbesluit: - het hondenbeleid her te bevestigen en dit ter kennisneming voor te leggen

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Projectnummer: D01021.000175.0300. Opgesteld door: Vincent den Ouden. Ons kenmerk: MB2131-203-04_vA.3. Kopieën aan: ARCADIS

Projectnummer: D01021.000175.0300. Opgesteld door: Vincent den Ouden. Ons kenmerk: MB2131-203-04_vA.3. Kopieën aan: ARCADIS MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Meteren - Boxtel: Uitwerking kansrijke oplossingen appartementencomplexen

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

Registratienummer: GF09.20075 Datum: 3 september 2009 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF09.20075 Datum: 3 september 2009 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20075 Datum: 3 september 2009 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Marijke van Dun Telefoonnummer: 617597 Onderwerp: Verordeningen

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Conclusies locatie P+R Stationsgebied

Conclusies locatie P+R Stationsgebied Conclusies locatie P+R Stationsgebied Inpassing in de omgeving + De omgeving is van een grootschaliger karakter passend bij de functie brandweerkazerne. De openbare ruimte waar de kazerne op aansluit bestaat

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Groenstructuurplan. Publieksversie

Groenstructuurplan. Publieksversie Groenstructuurplan Publieksversie Leidschendam-Voorburg moet nóg groener. De gemeente wil een groene woonstad zijn. Vergeleken met gemeentes in de omgeving is er in onze gemeente al veel groen. Het bestaat

Nadere informatie

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad,

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad, Samenleving lim Gemeente Delft Wijken en voorzieningen De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Wijken en voorzieningen, Postbus

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 Nieuwbouw Woerden Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 n renovatie n nieuwbouw oorspronkelijke situatie definitieve nieuwbouwplan 2010 voormalige herstructureringsplan 2008 In goed overleg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL GROENLINKS GEEN POEP OP DE STOEP (945664)

INITIATIEFVOORSTEL GROENLINKS GEEN POEP OP DE STOEP (945664) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 22 JANUARI 2013 Fysieke Leefomgeving (Milieu en Duurzaamheid) INITIATIEFVOORSTEL GROENLINKS GEEN POEP OP DE STOEP (945664) Voorzitter: de heer Klous

Nadere informatie