Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013"

Transcriptie

1 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41

2 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd, bekwaam Het jaargesprek de jaargesprekken... 7 Procedure gesprekken en dossiers Het functieboek en competenties Belonen Bij disfunctioneren Sollicitatieprocedure... 9 Procedure... 9 Vacature... 9 Beleid t.a.v. interne sollicitaties Externe procedure Algemeen Ziekteverzuimbeleidsplan Uitgangspunten Verantwoordelijkheid Plan Preventief beleid Inzet Medewerkers met preventietaken / bedrijfshulpverleners Voorlichting Verzuimgesprek Curatief beleid Ziekmeldingsprocedure Betrokkenheid Werkhervatting en re-integratie Passend werk Registratie en administratie Overzicht Evaluatie Budgettering Taakbeleid, taakverdeling en Werktijdenregeling Taakbeleid Doelen Pagina 2 van 41

3 Taakvolume Werktijdenregeling Definities Taakverdeling Taakbelasting Hoe wordt concreet omgegaan met de taakbelasting? Omgaan met problemen die in de werksituatie ontstaan: Belastbaarheid Mobiliteit Doelen van mobiliteit Vormen van mobiliteit Interne mobiliteit (binnen de school functiemix)) Externe mobiliteit binnen De Woudse Venen Mobiliteit op basis van vrijwilligheid Mobiliteit op basis van onvrijwilligheid Indien sprake is van een formatietekort op een bepaalde school Rddf-plaatsing Bijlage 1 Effectieve of directe instructie Bijlage 2 Model het vooruitgangsgesprek + status POP Bijlage 3 Welzijnscondities, onderdeel van de gesprekscyclus Bijlage 4 Beginnende leerkrachten Bijlage 5 Protocol bij ziekte en re-integratie Bijlage 6 Protocol werkhervatting Bijlage 7 Algemene toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Bijlage 8 Voorbeelden gesprekken ziekteverzuim Bijlage 9 Taakbenoeming en verdeling - voorbeeld Bijlage 10 Afspraken in het kader van de wet BIO onderdeel POP Bijlage 11 Vacatures en mobiliteit Bijlage 12 Introductieplan bij mobiliteit Bijlage 13 Persoonlijke argumenten voor mobiliteit Bijlage 14 Procedure Functiemix Pagina 3 van 41

4 What lies behind us is nothing compared to what lies within us and ahead of us Anoniem 1 Personeelsbeleid Uit ons visiedocument: Personeel Binnen de stichting en op de scholen maken we er werk van elkaars kwaliteiten te herkennen en benutten. Iedere medewerker realiseert zich dat onderwijs voortdurend in ontwikkeling is. Gezamenlijke besluiten (dit is iets anders dan consensus) zijn gezamenlijke opdrachten. Principes van coaching en feedback geven en ontvangen zijn winst. We helpen elkaar met compliment en commentaar. Binnen de stichting wordt bewust gezocht naar samenwerkingssituaties en leren van en met elkaar. Elke school van De Woudse Venen hanteert genormeerde meetmethodes ten aanzien van het onderwijs en zorg en verbindt aan de uitkomsten consequenties. De medewerkers bevorderen expliciet de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen en weten wat de kinderen kunnen en willen. Een extra kwaliteit is als medewerkers zich kunnen blijven verbazen over de ontwikkeling van kinderen. De computer heeft in het onderwijs een duidelijke plaats. Elke school streeft naar afstemmend onderwijs, zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband WSNS-Rijnstreek en zoekt naar mogelijkheden om kinderen medeeigenaar van het onderwijsleerproces te maken, hierbij kan ook gedacht worden aan aspecten van het nieuwe leren. Elk team heeft aandacht voor eigentijdse onderwijstechnieken en communicatiemiddelen (informeer over en weer). Elke school heeft een duidelijk onderwijskundig profiel en dat is zichtbaar, zowel tijdens het lesgeven als ook in fysieke kenmerken van het schoolgebouw. Hoe zien we dit terug in de school? Onder andere door het volgende: De ouders van het kind zijn vaste gesprekpartners om samen zo goed mogelijk aan de ontwikkeling van het kind te werken (er zijn ouder vertel-gesprekken, de leraar kan op de goede manier gesprekken met kinderen voeren) In het teamoverleg is er ruimte voor intervisie (leraren bespreken met elkaar zaken waar je in de klas tegen aan loopt volgens vaste spelregels met als doel van elkaar te leren of samen problemen op te lossen) Er wordt tijd gegeven voor collegiale consultatie (men bezoekt elkaars lessen, meestal met behulp van een kijkwijzer met als doel elkaars werk te verbeteren) Er wordt in de klas handelingsgericht gewerkt (het gaat om dit kind, in deze groep, met deze ouders, op deze school met jou als leerkracht) Alle leerkrachten geven les volgens het model van effectieve instructie (zie bijlage 1) Leerkrachten hebben een onderzoekende houding (de leraar kan achter de resultaten kijken, weet waarom een kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt, kan nagaan waarom men handelt, zoals men handelt) Pagina 4 van 41

5 Inleiding Personeelsbeleid betekent voor De Woudse Venen, zoals door een medewerker van het stafbureau geformuleerd: je moet een goede huisvader zijn. De Woudse Venen wil een goede werkgever zijn, die het personeel weet te binden en te boeien. De stichting heeft oog voor motieven, belangen en ambities van medewerkers. Op hun beurt draagt het personeel bij aan de realisering van de doelen die de school zich stelt. Daarmee levert ieder een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De kracht van de hiertoe benodigde (competentie)ontwikkeling ligt in de systematische afstemming van de schooldoelen, zoals omschreven in de schoolplannen en de koppeling naar de motieven en ambities van het personeel. De wettelijke grondslag voor het personeelsbeleid is te vinden in de Wet op het Primair Onderwijs, de CAO-PO (Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs) en de wet BIO (Beroepsbekwaam zijn en blijven in het onderwijs, 1 augustus 2006). De wet BIO wordt herijkt door De Onderwijscoöperatie (www.onderwijscooperatie.nl). Het streven is er op gericht dat elke leraar voldoende kennis en kunde heeft om zich te kunnen registreren. Registerleraar.nl is belangrijk in de keten van activiteiten om de beroepskwaliteit te waarborgen, net als dat geldt voor bekwaamheidseisen of goede lerarenopleidingen. In een register wordt het onderhouden van bekwaamheid zichtbaar. De Onderwijscoöperatie is daarom met de instelling van een landelijk lerarenregister begonnen. Leraren die zich willen registreren, moeten voldoen aan een aantal harde kwaliteitseisen, zoals type opleiding en een minimaal aantal lesuren. 1 De CAO-PO bevat afspraken waar elke werkgever en werknemer zich aan dienen te houden. Deze afspraken hebben o.a. betrekking op de regeling functioneringsgesprek, het taakbeleid, ARBO-beleid, professionele ontwikkeling, het persoonlijk ontwikkelingsperspectief, scholing, beoordeling en beloning. De wet BIO verplicht werknemers in het onderwijs hun bekwaamheid te onderhouden. Daarbinnen voert het bestuur eigen beleid op stichtings- en/of schoolniveau. De ruimte die hier wordt geboden, zoals verder in dit plan is te lezen, wordt benut om een eigen en verantwoord personeelsbeleid te voeren, toegesneden op de situatie en wensen van De Woudse Venen. De Woudse Venen gaat uit van het principe van de onderzoekende school 2. Binnen dit principe past verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid, immers de school en het personeel staan voor dezelfde doelstelling: de afspraken realiseren die staan in het schoolplan en zodoende een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit personeelsplan past binnen de missie van De Woudse Venen: Samen Beter! zegt iets over de manier waarop wij met elkaar onze doelstellingen willen realiseren; Respect zegt iets over de manier waarop wij met elkaar willen omgaan Eigentijds zegt ook iets over de manier waarop wij het personeelsbeleid gestalte willen gaan geven. De inhoud van dit plan is getoetst aan deze missie. Personeelsbeleid is een ontwikkelingsproces, een samen zoeken naar de juiste weg en verder gaan waar we waren gekomen ( roll-out-strategie ). In dit plan wordt het principe van personeelsbeleid uitgewerkt. In de schoolplannen is een apart hoofdstuk over personeelsbeleid opgenomen. Bij inwerking treden van dit plan vervallen de beleidsplannen 21, 23, 25 en 27 uit het Vademecum van de stichting. Voor alle duidelijkheid: waar hij in dit document wordt gebruikt, kan ook zij worden gelezen. 1 Terecht vraagt het P-deel van de GMR zich af hoe de school- en teamtrainingen kunnen worden ingebracht en officieel kunnen worden omgezet in scholingsuren t.b.v. dit register. Hier is nu (mei 2014) nog geen oplossing voor en wordt verder uitgezocht. 2 In het vorige beleidsplan werd nog gesproken over de lerende school. In het kader van opbrengst gericht werken spreken we nu van de onderzoekende school. Kenmerken hiervan zijn o.a. alle medewerkers hebben een onderzoekende houding, leraren zijn gericht op leeropbrengsten gestuurd door gegevens, er wordt gewerkt met cyclische processen en er wordt bij schoolverbetering gebruikt gemaakt van onderzoeksgegevens. Pagina 5 van 41

6 Wat is eigenlijk personeelsbeleid? De volgende definitie geeft de essentie weer: Onder personeelsbeleid wordt verstaan: het regelmatig en systematisch wederzijds afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de werknemers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt professioneel gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die zijn gericht op de ontwikkeling van individuele werknemers. Dit betekent: voldoende afstemming tussen de missie van De Woudse Venen, het strategisch beleidsplan van de stichting en de doelen van de school, zoals omschreven in het schoolplan en de ontwikkeling van het individuele personeelslid personeelsmanagementinstrumenten, die gericht zijn op personeelsbeheer, -zorg en de ontwikkeling van medewerkers ondersteunen en versterken elkaar (bijvoorbeeld Integraal, Arbobeleid, een 2- jaarlijkspersoneels tevredenheidspeiling); de verschillende betrokkenen: bestuur, management en medewerkers leveren ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en met voldoende vaardigheden een bijdrage aan het realiseren van het personeelsbeleid, waarbij het ontwikkelen van een professionele, onderzoekende houding op dit moment volgens het strategisch beleidsplan, de focus heeft Het eerste aspect richt zich voornamelijk op het schoolniveau. De ontwikkelingsdoelen van de school, met inbegrip van de ondersteunings- en ICT-plannen kunnen niet los worden gezien van de ontwikkelingsdoelen van de leerkrachten. Er kan ruimte geboden worden om aan individuele wensen te voldoen, ook als deze niet binnen de schoolontwikkeling passen. Hiervan is sprake als een leerkracht bijvoorbeeld een IB (Intern Begeleider) of managementopleiding wil doen om aan een persoonlijke carrière te werken. Bij individuele trajecten boven de 500 wordt door de stichting met een werknemer een contractplan opgesteld. Hierin wordt bij vertrek naar een andere werknemer binnen een bepaalde termijn een gedeeltelijke terugbetaling geregeld. (Na 1 jaar 75%, na 2 jaar 50%.) Het tweede aspect richt zich op de ontwikkeling van personeelsbeleid binnen De Woudse Venen en de afstemming met het strategisch beleid, organisatie, financieel en beheer beleid. Het laatste aspect wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen: het bestuur formuleert het beleid en stelt hiertoe de middelen ter beschikking. Het management levert een inhoudelijke bijdrage, voert volgens plan het beleid uit en werkt tevens aan de eigen (competentie)ontwikkeling. De huidige managementstructuur en de ondersteuning vanuit het stafbureau geven een duidelijk keus richting kwaliteitsbeleid (het accent ligt op het primaire proces, hier ligt ook de focus van de locatiedirecteur, de ondersteuning vanuit het stafbureau biedt hiertoe meer ruimte). In het verlengde hiervan geeft dit richting aan het personeelsbeleid. De leerkrachten maken gebruik van de mogelijkheden die het personeelsbeleid biedt en werken zodoende aan vakinhoudelijke bekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Benoembaar, bevoegd, bekwaam Het overgrote deel van de medewerkers van de stichting zijn groepsleerkrachten. De wet kent de benaming groepsleerkracht niet, maar heeft het over de leraar. In het functieboek van de stichting is te vinden welke functieomschrijvingen er binnen de stichting zijn. Het Functieboek is niet opgenomen in dit personeelsplan maar als beleidsdocument nr. 28 opgenomen in het Vademecum voor beleid. Een leraar is benoembaar als: Hij bevoegd is En een verklaring omtrent gedrag kan overleggen En de rechter hem niet heeft uitgesloten van het geven van onderwijs Pagina 6 van 41

7 Verder is iemand ook benoembaar als hij nog niet bevoegd is, maar als: Hij een leraar in opleiding is (LIO), of Een zij-instromer is, of Hij volgens de wet onbevoegd mag werken Een leraar is bevoegd als: Hij een HBO-getuigschrift heeft dat is afgegeven voordat de bekwaamheidseisen zijn ingevoerd en waaraan onderwijsbevoegdheid is verbonden, of als Hij een HBO-getuigschrift heeft waaruit blijkt dat hij aan de bekwaamheidseisen voldoet Een leraar is bekwaam als Hij aan de geldende bekwaamheidseisen voldoet Hij tijdens zijn loopbaan die bekwaamheid onderhoud (in de normjaartaak gaat de wetgever ervan uit dat 10% van de benoemingsomvang wordt besteed aan het onderhouden van deze bekwaamheid) Als toevoeging en voor alle duidelijkheid, op de scholen van de stichting: Wordt handelingsgericht gewerkt Heeft elke werknemer een onderzoekende houding Wordt lesgegeven volgens de didactische principes van effectieve instructie 2 Het jaargesprek de jaargesprekken Om deze bekwaamheid te onderhouden voert de locatiedirecteur tenminste één keer per jaar, maar bij voorkeur 2 keer per jaar, een officieel gesprek met alle medewerkers van de school. Aan dit gesprek wordt een bepaalde status gehangen. Naast nieuwe afspraken (doelstellingen) heeft het gesprek de status van functioneringsgesprek, elk tweede gesprek kent de status van beoordelingsgesprek 3. Tijdens dit gesprek komt het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) of het portfolio aan de orde. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de (gewenste) ontwikkeling van de medewerker, passend binnen de doelstellingen van de school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de competenties van de Onderwijscoöperatie en wordt er vanuit gegaan dat elke groepsleerkracht in staat is handelingsgericht te werken in de klas. Dit laatste is een vereiste dat voortvloeit uit de wetgeving rondom Passend onderwijs. Elke medewerker heeft een zogenaamde (digitale) POP-map, met daarin de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Dit onderdeel wordt in Integraal (onderdeel van ParnasSys) uitgevoerd. Hierin zijn checklists conform de competenties, zoals door de Onderwijscoöperatie ontwikkeld. Zoals eerder aangegeven wil een aantal medewerkers naast het werken aan de onderwijsontwikkeling ontwikkeling die nodig is om de schooldoelstellingen te realiseren, wellicht ook werken aan een verdere carrière (loopbaanontwikkeling). Deze mogelijkheid wordt nadrukkelijk geboden: Medewerkers die een specialistische opleiding willen volgen, worden hierin gestimuleerd. Van elk gesprek wordt door de directeur een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt door beiden ondertekend en wordt in het bekwaamheidsdossier, onderdeel van het personeelsdossier, van de medewerker in Integraal opgeslagen. Procedure gesprekken en dossiers Wanneer schoolleiding en werknemer met elkaar in gesprek gaan is het van belang hierover afspraken te maken. Wanneer een klassenbezoek onderdeel is in de voorbereiding van een gesprek, wordt vooraf een kijkwijzer overlegd. 3 Als meetinstrument wordt de wet BIO, het Functieboek van de stichting en de schoolontwikkeling gebruikt. Het uitvoeren van deze gesprekscyclus behoeft onderzoek op de scholen, er blijken verschillen te zijn in het naleven van de afspraken in dit plan. Pagina 7 van 41

8 De gesprekscyclus is onderdeel van de jaarplanning van de school, dit voorkomt dat de gesprekken als sluitpost worden gebruikt, want ieder onderkent het belang van deze gesprekken. Op deze manier is ieder op de hoogte van de planning en kan iedereen hier rekening mee houden. De schoolleiding draagt zorg voor de agenda en overhandigt deze minstens één week voor het gesprek, de medewerker kan zelf ook onderwerpen op de agenda zetten. Verslaggeving van het gesprek is binnen twee weken voltooid. Zowel schoolleiding als medewerker tekenen voor akkoord, of indien men het niet volledig eens is met het verslag, voor gezien. De schoolleiding of medewerker voegt dan een schriftelijke motivatie toe. De directeur draagt zorg voor de juiste administratieve verwerking in het kader van een juiste dossiervorming. Indien de medewerker zich volstrekt niet kan vinden in de verslaggeving of wanneer hij of zij aangeeft het niet eens te zijn met de wijze waarop het gesprek heeft plaatsgevonden, dan kan de medewerker schriftelijk de algemeen directeur van de stichting van zijn of haar ongenoegen op de hoogte stellen. 3 Het functieboek en competenties Zoals eerder opgemerkt is het functieboek van de stichting geen onderdeel van dit plan, maar als een zelfstandig beleidsdocument in het Vademecum opgenomen. In het vorige personeelsbeleidsplan waren voor alle functies competenties opgenomen. Deze worden in dit plan achterwege gelaten en wel om de volgende redenen: In het functieboek wordt elke functie uitgebreid omschreven en kan tijdens een gesprek uit de gesprekscyclus er bij worden genomen. Zo kan worden bekeken of een werknemer aan de eisen die gesteld worden bij de functie voldoet; Het vak van schoolleider en groepsleerkracht is voortduren in beweging en diverse sites (wordt ondergebracht bij de AVS), en geven hiervoor actuele lijstjes. Registerleraar.nl is een nieuw initiatief (september 2012) om te komen tot een volwaardig geregistreerd beroep. Leraren die zijn geregistreerd onderhouden aantoonbaar hun bekwaamheid; Het begrip competentie is discutabel, er wordt voorbij gegaan dat een werknemer naast vaardigheden ook dient te beschikken over kennis en kunde. 4 Belonen De Woudse Venen geeft elke locatiedirecteur de mogelijkheid jaarlijks een (aantal) van zijn medewerker(s) incidenteel extra te belonen. Elke school heeft hiervoor per schooljaar 1250 ter beschikking te vermeerderen met 50 per fte (fulltime equivalent) te bekostigen uit het Personeels- en Arbeidsbeleid. Van dit bedrag is minimaal een vierde deel gereserveerd voor het middenkader. De te belonen medewerker heeft zich weten te onderscheiden door zich op bijzondere wijze te hebben ingezet voor de school. Het toetsend kader hierbij is, dat: a. de hele school er voordeel van heeft voor een langere of blijvende periode; b. er een oplossing is geboden in een crisissituatie; c. er blijvend tijdwinst binnen de schoolorganisatie wordt geboekt door de bewerkstelligde verandering; d. er een blijvende verandering tot stand is gebracht ter verlaging van de werkdruk van hey schoolteam; e. het didactisch proces een kwaliteitsimpuls heeft gekregen; f. het pedagogisch proces een kwalitatieve voortgang heeft geboekt. Omdat genoemde criteria wel objectief zijn, maar toch moeilijk meetbaar en om willekeur te voorkomen, heeft de locatiedirecteur toestemming nodig van de AD. Genoemde beloningsbedragen zijn per schooljaar inzetbaar en kunnen niet worden gespaard. Op het stafbureau worden de beloningen bijgehouden. Op deze wijze wordt inzicht verkregen over incidenteel belonen en kan het toetsend kader worden aangepast. Dit is van belang, omdat incidenteel belonen nieuw is in onderwijsland en er nog geen vastgesteld toetsend kader beschikbaar is of een voorbeeld, voor zover bekend, bij een vergelijkbare organisatie als De Woudse Venen. Pagina 8 van 41

9 Op stichtingsniveau is 2500 beschikbaar. Dit bedrag kan door de AD eventueel extra worden ingezet t.b.v. locatieleiders en medewerkers van de scholen en/of de stichting. Het toetsend kader is gelijk aan bovenstaand, alleen kan voor school ook stichting worden gelezen. 5 Bij disfunctioneren. Wanneer de werkzaamheden niet naar behoren worden vervuld, of indien een medewerker niet kan voldoen aan de competenties welke volgens het functieboek of volgens de wet BIO, worden verondersteld, volgt een verplicht verbeteringstraject. Voor directeuren gelden de functie eisen, zoals vastgelegd in het register voor schoolleiders. Voor hen geldt een registratieplicht. Bij onvoldoende functioneren wordt een verbetertraject ingezet, conform de eisen zoals in de Cao-PO opgenomen. In het uiterste geval volgt een loopbaantraject en wordt middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst ontbonden. 6 Sollicitatieprocedure Uitgangspunt is de Sollicitatiecode uit de CAO-PO. Samenstelling benoemingsadviescommissie (BAC): 1. Locatiedirecteur van de betreffende school; 2. Staffunctionaris Personele Zaken 3. Een (S.)M.R. lid van de betreffende school; 4. Teamlid van de betreffende school, bij voorkeur iemand die in de praktijk nauw met de nieuwe kandidaat moet samenwerken of de betreffende bouwcoördinator; Bij de vacature van een locatiedirecteur wordt de commissie uitgebreid met een tweede groepsleerkracht /bouwcoördinator en de Algemeen Directeur, maar niet de locatiedirecteur. Procedure De locatiedirecteur meldt een vacature aan de stafmedewerker Personeelszaken, vergezeld van een profielschets. Voor het opstellen van een profielschets wordt verwezen naar de competentie-omschrijvingen zoals opgenomen in het IPB beleidsplan, aangevuld met de specifieke accenten van de betreffende school. Daarnaast worden er in de omschrijving van de vacature een aantal centrale gegevens opgenomen: Identiteit Datum ingang vacature Werktijdfactor Aard van de benoeming : voor bepaalde of onbepaalde tijd, vervanging wegens ziekte, zwangerschap etc. Het stafbureau stelt de vacatureruimte vast (o.a. door na te gaan of er wettelijke verplichtingen zijn m.b.t. de opvulling van de vacature, door terugkoppeling naar het bestuursformatieplan). De benoemingsadviescommissie neemt in haar eerste bijeenkomst deze sollicitatieprocedure door en stelt het te volgen traject vast. Tevens wordt een standpunt ingenomen ten aanzien van eventuele proeflessen, werkbezoeken en het opvragen van referenties, zodat dit uniform bij alle kandidaten kan worden gehanteerd. Vacature In eerste instantie wordt er gestart met een interne ronde. De vacature wordt bij alle scholen aangemeld, mensen hebben 10 dagen de tijd om te reageren. Sollicitatiebrieven worden gezonden naar de locatiedirecteur in CC naar het stafbureau. De locatiedirecteur geeft de alle brieven door aan de benoemingsadviescommissie en het stafbureau stuurt binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst naar de sollicitant. Hierin is tevens een globaal overzicht van de sollicitatieprocedure opgenomen, alsmede een termijn waarop de sollicitant nadere berichten kan ontvangen. Pagina 9 van 41

10 De stafmedewerker personeelszaken onderzoekt of er op grond van de profielschets kandidaten zijn voor interne mobiliteit en geeft hun namen door aan de benoemingsadviescommissie. De betreffende personen worden hiervan op de hoogte gesteld. De benoemingsadviescommissie maakt een selectie van de brieven/aangemelde kandidaten voor interne mobiliteit en nodigt geschikte kandidaten uit voor een gesprek. Bij een gering aantal sollicitanten kunnen dit alle sollicitanten zijn. Bij een interne sollicitatie wordt de mogelijkheid tot het geven van een proefles open gehouden (zie beleid t.a.v. interne sollicitaties). De benoemingsadviescommissie geeft via de locatiedirecteur door aan de algemeen directeur wie het, als de kandidaat ermee heeft ingestemd, wil herplaatsen. Kandidaten waarmee een gesprek geweest is, worden telefonisch op de hoogte gebracht van de afloop van de procedure, de overige kandidaten die afgevallen zijn ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Indien er sprake is van de benoeming van een nieuwe locatiedirecteur doet de algemeen directeur een voorstel aan het Algemeen Bestuur. In de situatie dat er geen reacties zijn maar wel een overschot aan formatie binnen de stichting, dan volgt er een verplichte plaatsing. Zie hiervoor ook artikel 10.6 in de CAO-PO 2009, betreffende overplaatsing. Beleid t.a.v. interne sollicitaties Bij interne sollicitaties dient allereerst voorop te staan dat iemand die intern solliciteert, al benoemd is binnen de Stichting. Wel is het zo, dat een school een dusdanige onderwijskundige identiteit kan hebben, dat een medewerker hiertoe passende competenties dient te hebben. Daarnaast wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of iemand past binnen het schoolteam. Wanneer een leerkracht binnen de stichting naar een andere school gaat, heeft hij geen opzegtermijn omdat hij niet verandert van werkgever. De sollicitant heeft niet de plicht zijn directeur er vooraf van op de hoogte te stellen dat hij wil solliciteren, maar het is wel aan te bevelen. Wanneer een leerkracht solliciteert bij een andere school, vraagt de locatiedirecteur na of de huidige locatiedirecteur op de hoogte is van de sollicitatie en vraagt hij vervolgens of de sollicitant ermee instemt dat hij zijn collega informeert. Hierbij wordt wel duidelijk gesteld dat in het kader van personeelsbeleid en mobiliteit directeuren moeten accepteren dat het hun leerkrachten vrij staat te solliciteren naar vacatures op andere scholen. Ook als er sprake is van zwaarwegende en tegengestelde belangen is het de sollicitant die bepaalt of hij solliciteert; ook het bevoegd gezag zal hierop geen invloed uitoefenen. Na het afronden van de sollicitatieprocedure kan er overleg plaatsvinden tussen de betrokken locatiedirecteuren en de sollicitant over praktische zaken als het tijdstip van starten in de nieuwe werkkring of een mogelijke periode van overlap om een aantal zaken af te kunnen ronden. Externe procedure Wanneer er geen interne kandidaten reageren en er ruimte is binnen de formatie, kan er overgegaan worden tot een externe procedure. Deze vacatures worden ook altijd binnen het Samenwerkingsverband gemeld (WSNS 3302). Het stafbureau overlegt met de locatiedirecteur, het advertentiebudget in ogenschouw nemend, hoe er geadverteerd zal worden. In de praktijk worden ook de tot dan toe openstaande vacatures hierin meegenomen. Sollicitatiebrieven worden gericht aan de locatiedirecteur. De locatiedirecteur geeft de binnengekomen brieven door aan de benoemingsadviescommissie en het stafbureau verzorgt de bevestiging van ontvangst. De benoemingsadviescommissie selecteert de brieven o.g.v. de opgestelde profielschets en nodigt geschikte kandidaten uit voor een gesprek. Hierna kan er een tweede selectie gemaakt worden voor het geven van een proefles en/of een klassenbezoek. De benoemingsadviescommissie kan overgaan tot het inwinnen van inlichtingen. Referenties worden alleen ingewonnen wanneer de sollicitant daarmee instemt. De gevraagde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature. Een werkbezoek aan de sollicitant in zijn huidige functie kan alleen met instemming van de sollicitant en op het moment dat de sollicitant heeft aangegeven. Na verkregen instemming van de sollicitant wordt toestemming gevraagd aan de betrokken werkgever. De sollicitant wordt desgevraagd in staat gesteld de school tijdens een werkdag te bezoeken. Pagina 10 van 41

11 Indien een kandidaat zich terugtrekt wordt alle door de sollicitant verstrekte en over hem/haar ingewonnen informatie vernietigd. Via de locatiedirecteur komt de benoemingsadviescommissie met een benoemingsadvies, dit advies wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de algemeen directeur. De voorzitter van de benoemingsadviescommissie, meestal de locatiedirecteur, geeft telefonisch toelichting aan kandidaten, die uitgenodigd waren voor een gesprek of proefles en waar de keus niet op gevallen is. De overige kandidaten ontvangen bericht via het stafbureau, waarin zij worden bedankt voor hun belangstelling. De door de afgewezen kandidaten verstrekte of over de afgewezen kandidaten verkregen informatie wordt teruggezonden of vernietigd. Indien op korte termijn een andere vacature ontstaat, waarvoor een sollicitant in aanmerking zou kunnen komen, blijven de gegevens ter beschikking, indien de betrokken kandidaat daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De kandidaat die benoemd wordt ontvangt een schriftelijke bevestiging van de stafmedewerker personeelszaken met het verzoek het aanvaarden van een benoeming schriftelijk te bevestigen. Het stafbureau verzorgt het doorsturen van alle gegevens naar het administratiekantoor, zodat er een akte van benoeming kan worden opgesteld. In tijd: Dag 1: digitale advertentiecampagne Twee weken reactietijd Week 3: Selectie kandidaten door BAC Week 4: gesprekken Week 5: benoeming Algemeen Alle inlichtingen die de benoemingsadviescommissie als vertrouwelijk ontvangt of beschouwt, worden als zodanig behandeld. Op aanvraag zal aan een interne/externe sollicitant door de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, over het algemeen de locatiedirecteur van de betreffende school, zo mogelijk gemotiveerd persoonlijk worden aangegeven waarom de sollicitant niet is voorgedragen. Alle sollicitanten krijgen de gemaakte reiskosten op basis van de kosten openbaar vervoer vergoed. Een sollicitant die van oordeel is dat tijdens de sollicitatieprocedure de sollicitatiecode niet behoorlijk is nagevolgd, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de algemeen directeur die dan de GMR onmiddellijk over deze klacht zal informeren. 7 Ziekteverzuimbeleidsplan Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Dit ziekteverzuimbeleidsplan is een uitwerking van de regels waaraan zulk beleid moet voldoen en omschrijft maatregelen ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Met andere woorden, het ziekteverzuimbeleid draagt bij aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Besluit Ziekte en Arbeidsgeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BZA) en overige relevante regelgeving. Algemeen doel: Het streven van De Woudse Venen is er op gericht om aan het eind van een kalenderjaar een ziekteverzuimpercentage te bereiken dat minimaal 1% onder het landelijk gemiddelde van 7% ligt. Actuele cijfers volgen nog. Verantwoordelijkheid De algemeen directeur en de locatiedirecteuren zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van het ziekteverzuimbeleid aan de hand van dit ziekteverzuimbeleidsplan. Zij laten zich bij hun werkzaamheden Pagina 11 van 41

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie