REGEERAKKOORD MICHEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGEERAKKOORD MICHEL"

Transcriptie

1 REGEERAKKOORD MICHEL STUDIEDIENST / DIENS T SOCIALE ZEKERHEID INLEIDING De regering Michel staat in de steigers. Het regeerakkoord werd donderdag vrijgegeven. In onderstaande bijdrage willen wij u een algemeen beeld schetsen van de maatregelen die in het regeerakkoord vermeld staan. Vooraleer aan de lectuur te beginnen, willen wij u de volgende bemerkingen meegeven: - Ofschoon elk hoofdstuk van een regeerakkoord zijn consequenties heeft op de respectievelijke beleidsdomeinen, kunnen wij uiteraard niet in extenso elk van deze maatregelen ten volle analyseren. De nadruk wordt in eerste instantie dan ook op de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 gelegd. Desalniettemin worden enkele interessante items betreffende de hoofdstukken 5 tot en met 10 meegegeven. - Een regeerakkoord legt de krachtlijnen van een beleid vast. Derhalve ontbreekt het ons soms aan cijfermateriaal om concrete analyses te maken. Waar wij dit nodig achtten, hebben wij gewerkt met een [ ]. Dit duidt op een bedenking die met de nodige omzichtigheid moet bekeken worden. 1 1 Gelet op de techniciteit van de verschillende stelsels tijdskrediet en SWT, wordt in deze passages stilgestaan bij de huidige reglementering. 1

2 1. Werkgelegenheid & concurrentievermogen De regering ambieert om het concurrentievermogen te versterken en extra banen te creëren. Meer specifiek wil de regering tegen het einde van de legislatuur een werkgelegenheidsgraad van 73,2 % bereiken, zoals bepaald bij de nationale invulling van de Europa 2020-doelstellingen. Men wil dit realiseren door de loonhandicap weg te werken en de arbeidsmarkt en pensioenen verder te hervormen. Sociaal overleg krijgt veel aandacht in de inleiding. Men wil het interprofessioneel overleg verzekeren en bevestigt dat sociaal overleg een stevige en creatieve basis vormt om de noodzakelijke hervormingen te kunnen verwezenlijken. Sociaal overleg waarborgt de stabiliteit en legitimiteit van de ondernomen hervormingen. De wederzijdse verantwoordelijkheid wordt wel sterk benadrukt. Meer concreet wil de regering een sociaaleconomisch macro-akkoord afsluiten, waarover structureel overlegd zal worden met de groep van 10. De regering engageert zich om de tripartite akkoorden die in dit kader wordt gesloten volledig uit te voeren Banenplan Het scheppen van banen is de centrale prioriteit van deze regering. Om de werkloosheidsgraad te verminderen zal de regering in overleg met de sociale partners een banenplan uitwerken. De belangrijkste doelstelling van dit banenplan is de economie op gang brengen door het concurrentievermogen te versterken en de binnenlandse vraag en koopkracht te ondersteunen. De regering wil tegen het einde van de legislatuur de loonhandicap, die sinds 1996 zou opgebouwd zijn, wegwerken en deze vervolgens bewaren.. De regering wil deze doelstelling bereiken door de sociale en fiscale lasten op arbeid aanzienlijk te verlichten. Men wil arbeid netto beter verlonen, en werkloosheidsvallen en inactiviteitsvallen gevoelig verminderen door de koopkracht van de werknemers te verhogen en door een daling van de fiscaliteit op arbeid. De regering wil de gemiddelde effectieve uittredingsleeftijd optrekken en een activerend werkgelegenheidsbeleid voeren. Daarnaast zal men geografische en professionele mobiliteit sterk aanmoedigen. Om deze zaken te realiseren en ervoor te zorgen dat werkbaar werk loont, zal de regering een breed loopbaanbeleid voeren. Concreet zal het banenplan zich richten op volgende thema s: lastenverlaging, levenslang leren, werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere en meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen. Men wil met het banenplan ook meer flexibiliteit aan bedrijven en werknemers bieden (wordt verder toegelicht in 1.4). Er zal ook een relancemaatregel specifieke steun in ontwrichte zones worden ontwikkeld in samenwerking met de gewesten. 2

3 De regering zal in het kader van het banenplan de opleidingsdoelstelling (die momenteel bepaalt dat werkgevers 1,9 % van hun loonlast aan opleiding dienen te spenderen) moderniseren om tot een effectieve en afdwingbare verhoging van de opleidingsinspanning te komen. De formulering van een nieuwe opleidingsdoelstelling moet opleiding in ondernemingen stimuleren. Men rekent hierbij op de gedeelde en afdwingbare verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Hierbij wordt onderzocht of de opleidingsinspanning in een loopbaanrekening (cfr. 1.4) voor iedere werknemer kan worden geïntegreerd. Naast de opleidingsinspanningen wil men ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling versterken, door creativiteit aan te moedigen en ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van efficiënte industriële productiewijzen. In dit kader denkt men eraan om de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers te versterken. De regering zal verder de impact van de reeds bestaande beperking in tijd van en versterkte degressiviteit van inschakelingsuitkeringen opvolgen en stelt dat er na deze evaluatie bijkomende maatregelen kunnen overwogen worden. Ten slotte wordt vermeld dat de regering een technisch kader uitwerkt om de uitvoering van de staatshervorming op het vlak van arbeidsmarkt te verzekeren. Men zal dit voorafgaand voorleggen aan de Gewesten Loonkostenhandicap verminderen België zou volgens het technisch verslag van de CRB en het verslag van de expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (juli 2013) concurrentievermogen verloren hebben ten opzichte van de drie referentielidstaten. Dit zou banengroei afremmen en bestaande banen, vooral in de arbeidsintensieve industrie, vernietigen. Daarom verbindt de regering zich ertoe om minstens de loonhandicap met de buurlanden die sinds 1996 zou opgebouwd zijn vóór het einde van de legislatuur weg te werken. Men wil hier zo snel mogelijk mee beginnen door reeds in 2015 en 2016 volgende drie maatregelen door te voeren: Een indexsprong in [Er worden geen details gegeven doch het is plausibel dat men in de overheidssector en bepaalde PC s die hetzelfde mechanisme hanteren, de indexering die zou moeten volgen op het overschrijden van de spilindex zal overslaan.(2%). In PC s waar de lonen op periodieke basis (bijvoorbeeld trimestrieel of jaarlijks) worden geïndexeerd zal men (wellicht) geen indexeringen doorvoeren tot ook zij 2 % loonsverhoging zouden gegenereerd moeten hebben.] 3

4 De regering zal de lastenverlaging vervat in het competitiviteitspact vervroegen. [Ook hier worden er geen verdere details gegeven. Het competitiviteitspact voorzag in een lastenverlaging van telkens 450 miljoen euro in 2015, 2017 en Dit wil ongetwijfeld zeggen dat het vooropgestelde uitgavenpatroon versneld zal uitgevoerd worden.] Een verdere periode van loonmatiging in (of tot zolang de competitiviteit niet hersteld is). [Opnieuw geen extra informatie, maar dit impliceert wellicht een loonnorm van 0 % voor , nog voor de interprofessionele onderhandelingen gestart zijn.] Hoewel niet aan het mechanisme van automatische loonindexering wordt geraakt, wordt er wel vermeld dat het mechanisme verder hervormd kan worden. Het indexcijfer stijgt vandaag echter al minder snel ten gevolge van reeds uitgevoerde hervormingen. Om erop toe te zien dat de loonlasten effectief verminderen zal men enerzijds de wet van 26 juli 1996 herzien en anderzijds maatregelen treffen om de werkgeverslasten te verminderen Herziening van de wet van 1996 Er zullen verschillende aanpassingen worden doorgevoerd aan de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Dit is de wet die bepaalt dat de sociale partners bij IPA een maximale marge voor loonkostenontwikkeling dienen vast te leggen voor twee jaar. Een overzicht van de aanpassingen: De loonkostenhandicap wordt verminderd bij elk IPA met als doel de handicap weg te werken voor het einde van de legislatuur. Daarnaast moeten de sociale partners niet alleen rekening houden met de evolutie voor de komende twee jaar, maar ook met de evolutie van de voorbije twee jaar. Vandaag wordt er echter alleen gekeken naar de verwachte loonkostenontwikkeling in de drie referentielidstaten voor de komende twee jaar bij het bepalen van de loonnorm. De loonsubsidies die in aanmerking worden genomen voor het meten van de loonhandicap worden bepaald bij KB. [Vandaag worden de loonsubsidies, goed voor 6,5 miljard euro of 3,35 % van de loonlasten, niet in rekening gebracht bij het berekenen van de loonkosten.] De loonnorm wordt vastgelegd via CAO indien de sociale partners tot een akkoord komen. Komt men niet tot een akkoord, bepaalt de ministerraad de loonnorm bij KB. De bepalingen van het artikel 9 van de wet zullen strenger worden gemaakt. Dit artikel heeft betrekking op de sancties voor werkgevers die de loonnorm overschrijden. 4

5 De regering zal een automatisch correctiemechanisme invoeren voor de vastgestelde overschrijdingen. Overheidsbedrijven (Bpost-Belgacom, ) zullen voortaan ook onder het toepassingsgebied van de wet van 26 juli 1996 vallen De lasten verminderen De regering zal de vermindering van de werkgeverslasten, waartoe reeds was besloten in het kader van het competitiviteitspact, uitbreiden. Het grote objectief is de werkgeversbijdragen verminderen van 33 % naar 25 %, een objectief dat wettelijk verankerd zal worden. De bestaande tarieven onder de 25 % (bijvoorbeeld voor lage lonen en de eerste vijf aanwervingen) blijven behouden. Daar de maatregelen en budgetten voor de structurele verminderingen van de lage lonen behouden zullen blijven, zal men een budget voorzien voor structurele verminderingen voor de hogere lonen. Dit budget moet ervoor zorgen dat het basistarief effectief omlaag gaat, zonder dat daarbij het tarief voor de lage lonen toeneemt tegenover de huidige situatie, inclusief het competitiviteitspact. De budgetten voor de lage lonen zullen dus niet dalen, ook niet wanneer de maatregelen in het kader van het competitiviteitspact in rekening worden genomen. De regering zal ook de versterking van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing ten voordele van het ploegen- en/of het nachtwerk behouden. Deze maatregel werd evenals in het competitiviteitspact besloten. De algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1 %, waar alle werkgevers uit de privésector sinds 2007 van genieten, zal worden omgezet in een extra vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen. Verder zal de regering de bijdragevermindering voor de eerste drie aanwervingen in KMO s versterken en vereenvoudigen, opdat meer banen kunnen worden geschept in KMO s. De regering hoopt met deze vermindering van de werkgeversbijdragen de competitiviteit van de ondernemingen te versterken en een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. Men zal er in dit kader op toezien dat de loonlastenverlagingen effectief leiden tot een overeenkomstige daling van de totale loonkost. Ten slotte erkent de regering dat competitiviteit niet enkel afhankelijk is van de loonkosten, maar ook van andere kostencomponenten zoals de energiekost. [Opmerking: budgettaire details over bovenstaande maatregelen worden niet gegeven, noch wat betreft de kostprijs van de lastenverlagingen, noch wat betreft de financiering ervan.] 5

6 1.3. Werkloosheidsval wegwerken Om werkloosheids- en inactiviteitsvallen weg te werken wil de regering het nettoloon van werknemers verhogen, door middel van een daling van de fiscale en sociale lasten die op het brutoloon worden afgehouden. Men wil hiermee de consumptie ondersteunen en het verschil tussen de vervangingsinkomens en de laagste inkomens uit arbeid vergroten Modernisering arbeidsmarkt / loopbanen Dit subhoofdstuk behandelt de modernisering van de arbeidsmarkt. Er wordt telkens melding gemaakt van het advies van de sociale partners. De vereenvoudiging en modernisering van de reglementering wordt, na advies van de sociale partners, verdergezet. Dit omvat onder andere de annualisering van de arbeidstijd, overuren, deeltijdse arbeid en schoolbelcontracten. De regering zal, na advies van de sociale partners, een nieuw loopbaanmodel invoeren, rekening houdend met volgende elementen: Meer soepelheid bij de arbeidsorganisatie; Rekening houdend met de in het kader van de pensioenhervorming genomen maatregelen; Een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor de werknemer; Een loon dat meer in overeenstemming is met de competenties en productiviteit. Aandacht voor voortgezette opleiding en stages tijdens en na de schoolopleiding (rekening houdend met de bevoegdheden van de deelstaten); Herziening en geleidelijke invoering van de loonbarema s (minder nadruk op leeftijd + anciënniteit en meer nadruk op competenties en productiviteit Deze oefening wordt bovendien gekoppeld aan een vermindering van het aantal PC s. Na advies van de sociale partners, doet de regering bovendien voorstellen om: Meer soepelheid in de loopbaanspreiding in te voeren. Een loopbaanrekening invoeren. Het principe kan als volgt worden samengevat: werknemers kunnen zowel tijd en/of geld opsparen tijdens hun actieve carrière. Deze opgespaarde rekening kan gebruikt worden om loopbanen te onderbreken, als complement bij werkloosheidsvergoedingen of als complement bij het wettelijk pensioen. De regering spreekt bovendien over een integratie van allerhande verlofstelsels (tijdskrediet, loopbaanonderbreking) in dergelijk systeem. De CAO rond telewerk [n 85] te herzien. De verdere harmonisatie van de statuten A/B binnen een strikt tijdskader te bewerkstellingen, rekening houdend met de financiële 6

7 impact voor alle betrokken actoren. Men maakt letterlijk melding van volgende thema s: gewaarborgd loon, jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid en het collectief arbeidsrecht. [Opnieuw worden de PC s geviseerd: men spreekt opnieuw over een vermindering van het aantal PC s en over een modernisering van het sectoraal overleg, rekening houdende met de eengemaakte statuten en de economische sectoren in de 21 ste eeuw.] In dat kader, en op voorstel van de regering, wordt ook de rol van de Fondsen voor Bestaanszekerheid herbekeken vanuit het oogpunt van een versterkte transparantie en met betrekking tot de inning van verplichte bijdragen. De regering zal de sociale partners voorstellen de hervorming van de opzegtermijnen en de schrapping van de proefperiode te evalueren, teneinde eventuele hinderpalen in het aanwervingsbeleid te vermijden. Werknemers moeten zich inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de maand nadat de opzeg is ingegaan. Dit is een voorwaarde om te kunnen genieten van de werkloosheidsuitkering. De modaliteiten te onderzoeken inzake een omzetting van het krediet dat een student kan werken (aan verlaagd tarief) van dagen naar uren, zonder dat dat de controle hierop in het gedrang komt. Het stelsel van de havenarbeid, in overleg met de sociale partners, te moderniseren. [FR: geen melding van overleg sociale partners] Het juridisch kader inzake sluiting van onderneming + collectief ontslag aan te passen, met het oog op kortere procedures om sneller duidelijkheid te bieden. Fase I van een herstructurering kan bovendien door een sociaal bemiddelaar afgesloten worden Tijdskrediet en loopbaanonderbreking Harmonisering De verschillen tussen het tijdskrediet en loopbaanonderbreking van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector worden in kaart gebracht. Er wordt een traject uitgewerkt om de verschillende stelsels tegen 1 januari 2020 volledig met elkaar gelijk te schakelen. 7

8 Niet-gemotiveerd tijdskrediet Het niet-gemotiveerd tijdskrediet opent niet langer rechten op RVAuitkeringen en wordt niet langer gelijkgesteld voor de pensioenberekening. [Datum: of onbekend?] Gemotiveerd tijdskrediet Het gemotiveerd tijdskrediet thematisch verlof blijft als dusdanig bestaan. Wel zullen de loopbaanvoorwaarden en motieven strenger gecontroleerd worden. Gemotiveerd tijdskrediet zal 12 maand langer kunnen (nu 36 of 48 maanden) en gelijkstelling voor pensioen indien volgende motieven worden aangetoond: Zorg over eigen kind tot 8 jaar (nu 36 maanden) Palliatieve zorgen ( nu 36 maanden) Bijstaan zwaar ziek of zwaar gehandicapt familie- of gezinslid (nu 36 maanden maar enkel voor gezinslid of familielid tot tweede graad dat zwaar ziek is; 48 maanden voor eigen gehandicapt kind ; 48 maanden voor eigen minderjarig ernstig ziek kind of minderjarig kind dat beschouwd wordt als deel uitmakend van het gezin) [Tijdskrediet met motief opleiding wordt niet met 12 maanden verlengd] Landingsbanen De uitzonderlijke landingsbanen tussen jaar, doven uit. Eindeloopbaantijdskrediet dat nu vanaf 55 jaar mogelijk is, wordt vanaf 1 januari 2015 mogelijk op 60 jaar voor de eerste aanvragen. [Datum uitdoving: of niet bekend?] [Ter info: bestaande stelsels vanaf 50 jaar die zouden uitdoven hieronder] Halftijds tijdskrediet: Zwaar beroep EN knelpuntberoep Zwaar beroep: opeenvolgende ploegen, onderbroken diensten, werk in nachtploegen 5 jaar in zwaar beroep tijdens laatste 10 jaar voorafgaand aan aanvraag of 7 jaar in zwaar beroep over laatste 15 jaar die aan aanvraag voorafgaan Knelpuntberoep: verpleegster, verzorgend personeel in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, beroepen hernomen op officiële lijst 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende 4/5 tijdskrediet vanaf 50: Zwaar beroep OF 28 jarige loopbaan 5 jaar in zwaar beroep tijdens laatste 10 jaar voorafgaand aan aanvraag of 7 jaar in zwaar over laatste 15 jaar die aan aanvraag voorafgaan 8

9 Of 28 jarig beroepsverleden als een sector-cao dit voorziet Halftijds tijdskrediet en 4/5 tijdskrediet: ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering Datum van aanvang tijdskrediet situeert zich binnen periode van erkenning van het bedrijf als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering; De aanvraag gebeurt in het kader van een erkenning door de minister van werk en viseert het vermijden van ontslagen; De aanvraag tot erkenning moeten toelaten het aantal werknemers in SWT te verminderen; De minister verklaart duidelijk in haar beslissing dat de voorwaarden tot erkenning zijn vervuld Loopbaaneinde [Het regeerakkoord laat veel ruimte tot interpretatie. Niet alle SWT-stelsels worden behandeld in het regeerakkoord. Een summier overzicht welke stelsels wél en niet worden behandeld.] CAO 17 (algemeen stelsel) [Dit stelsel wordt vermeld.] Behoud huidige regels voor werknemers die opzeg uiterlijk op ontvangen. [In 2015 verdwijnt het SWT 58/38 lange loopbanen, ingevolge de hervorming van de Regering Di Rupo I] CAO 17 en Lange Loopbanen Jaar Mannen Vrouwen /37 60/30 58/33 60/ /37 60/30 58/33 60/ /38 60/35 58/35 60/ /38 60/35 58/35 60/ /38 60/35 58/38 60/ /40 62/40 60/31 62/ /40 62/40 60/32 62/ /40 62/40 60/33 62/ /40 62/40 60/34 62/ /40 62/40 60/35 62/ /40 62/40 60/36 62/ /40 62/40 60/37 62/ /40 62/40 60/38 62/ /40 62/40 60/39 62/ /40 62/40 60/40 62/40 [In blauw: de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zoals weergegeven in het regeerakkoord] 9

10 Kliksysteem Nog geen duidelijkheid Bestaat momenteel enkel voor SWT CAO 17 en Lange Loopbanen SWT 58/35 Zware Beroepen [Wordt niet vermeld in regeringsakkoord. Blijft dit stelsel als zodanig bestaan?] Huidige regels: Hervorming van Regering Di Rupo raakte niet aan dit systeem. Sector- of ondernemings-cao is vereist; Zware beroepen: opeenvolgende ploegen, onderbroken diensten, werk in nachtploegen; 7 jaar een zwaar beroep hebben beoefend over laatste 15 jaar die aan aanvraag voorafgaan of 5 jaar zwaar beroep tijdens laatste 10 jaar voorafgaand aan aanvraag; 58 jaar worden uiterlijk op het einde van de overeenkomst bereikt en tijdens CAO; 35 jaren loopbaan worden uiterlijk op het einde van de overeenkomst bereikt, ongeacht de CAO nog van toepassing is of niet; Opzegtermijn kan na geldigheidsperiode van CAO aflopen; Vliegend personeel kan worden beschouwd als nachtwerker in het kader van een SWT. Voorbeeld [in hypothese dat dit SWT-stelsel geen impact ondervindt van regeerakkoord]): CAO van tot en met wordt niet verlengd. Er loopt een opzeg van tot en met Om in SWT te kunnen instappen, moet de werknemer uiterlijk op jaar oud zijn (geldigheidsperiode CAO). De 35 jaren loopbaan moeten ten laatste op zijn bereikt. Indien de CAO wordt verlengd, moet de werknemer uiterlijk op jaar zijn geworden, op voorwaarde dat de verlenging hetzelfde leeftijdscriterium voorziet. Medisch SWT 58/35 (CAO 105 NAR ) [Wordt niet vermeld in regeringstekst. Blijft dit stelsel als zodanig bestaan?] Huidige regels: Hervorming van Regering Di Rupo I raakte niet aan dit systeem. CAO van de NAR is vereist; CAO 105 van de NAR van 28 maart 2013 ( ) Verlengbaar na evaluatie binnen de Commissie zware beroepen in de schoot van de NAR; Geen sector- of ondernemings-cao vereist; 58 jaar worden uiterlijk op het einde van de overeenkomst bereikt en tijdens CAO (tussen en ) 35 jaren loopbaan worden uiterlijk op het einde van de overeenkomst bereikt, ongeacht de CAO nog van toepassing is of niet; Opzegtermijn kan > aflopen; 10

11 Statuut mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen. SWT 57/ 38 verlenging oud stelsel ( ) [Wordt niet vermeld in regeringstekst. SWT in dit stelsel niet meer mogelijk na ] Huidige regels: 58 jaar geworden zijn uiterlijk op het einde van de overeenkomst en 38 jaar loopbaan. CAO uiterlijk neergelegd op , van toepassing zonder onderbreking tot en met 31 december 2007 ; CAO moet uiterlijk zes maanden na de datum van invoegetreding neergelegd worden Verlenging mogelijk tot maximum SWT 56/33 Bouw en nachtwerk (CAO ) [Wordt vermeld in regeringstekst] Huidige regels (van toepassing tot ): Hervorming van Regering Di Rupo raakte niet aan dit systeem. CAO van de NAR is vereist ofwel IPA; CAO 106 van de NAR van 28 maart 2013 ( ). Sector-CAO is vereist; 56 jaar (of meer indien sector-cao bouw) tijdens periode van tot en met [volgens regeerakkoord stijgt de leeftijdsvoorwaarde vanaf naar 58 jaar] 33 jaar loopbaan (of meer als CAO van de bouwsector dit vermeldt) op het einde van de overeenkomst Hetzij, 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel met nachtwerkprestaties Hetzij PC 124 : over medisch attest beschikken Opzegtermijn kan > aflopen Suppletief stelsel voor 56 jarigen met 20 jaar arbeid met nachtprestaties en 33 jaar loopbaan; activiteitstak die onder geen enkel PC ressorteert of een PC dat niet in werking is; toetredingsakte Wijzigingen aangebracht door regeerakkoord Jaar Huidig stelsel 56/ Hervorming 56/33 58/33 58/33 60/33 56/33 als opzeg <

12 SWT 56/40 ( ) zeer lange loopbaan [Wordt vermeld in regeringstekst] Huidige regels: CAO van de NAR is vereist. Van tot en met , geregeld door de wet van 12 april 2011 (artikel 47) Geen sector- of ondernemings-cao vereist. 56 jaar of meer tussen en [Volgens regeerakkoord stijgt de leeftijdsvoorwaarde naar 58 jaar vanaf en naar 60 jaar vanaf ] Minstens 40 jaar gewerkt hebben als loontrekkende op het einde van de arbeidsovereenkomst. Opzegtermijn kan > aflopen Jaar Huidig stelsel 56/ Hervorming 56/40 58/40 58/40 60/40 56/40 als opzeg < Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering [Wordt vermeld in regeringstekst] Onder Di Rupo I werden de regels reeds verstrengd. Huidig stelsel, als begin van de periode van ministeriële erkenning zich situeert: na voor bedrijven in moeilijkheden na voor bedrijven in herstructurering Hervorming vanaf 01/01/2017 SWT «ondernemingen in moeilijkheden» SWT «ondernemingen in 52 jaar in ½ jaar in 2013 ; 53 jaar in 2014 ; 53 ½ jaar in 2015 ; 54 jaar in 2016 ; 54 ½ jaar in 2017 ; 55 jaar in jaar in 2013 Tussen 2013 en 2017: bij collectief ontslag = 20% + treft 60 jaar behalve werknemers die uiterlijk op zijn ontslagen (huidige regels) 12

13 herstructurering» alle werknemers van TBE of van bedrijfsafdeling die minstens twee jaar bestaat op de dag van bekendmaking van het collectief ontslag: idem regel ondernemingen in moeilijkheden 1.7. Deelname aan de arbeidsmarkt aanmoedigen (Dienst Werkloosheid) De regering zal de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, die door de vorige regering werd ingevoerd, voortzetten. De definitie van passende dienstbetrekking zal worden aangepast om meer rekening te houden met de competenties van de werkzoekende en zij zal na evaluatie herzien worden om de arbeidsmobiliteit aan te moedigen. Er wordt een federaal kader uitgewerkt voor de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. Dit wordt uitgevoerd in een samenwerkingsakkoord met de Gewesten. Dit kader moet voldoen aan de volgende voorwaarden: De gemeenschapsdienst bestaat uit twee halve dagen per week; De uitoefening van de gemeenschapsdienst mag de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet verminderen; De gemeenschapsdienst moet worden ingepast in een traject naar werk; De Gewesten krijgen de mogelijkheid om langdurig werkzoekenden die een aangeboden gemeenschapsdienst weigeren, te schorsen. De IGU-toeslag voor deeltijds werkenden wordt opnieuw berekend zoals voor Na 2 jaar deeltijds werken met IGU-toeslag, wordt deze toeslag met 50% verminderd. Er wordt geëvalueerd in welke mate deze maatregel de uitstroom naar werk dan wel de terugkeer naar de volledige werkloosheid stimuleert. De regering zal de werkloosheidsreglementering aanpassen, met betrekking tot de werkzoekenden die: Na meer dan twee jaar werkzoekend te zijn, prestaties leveren ten dienste van de samenleving met behoud van hun recht op werkloosheidsuitkeringen; 13

14 Een opleiding volgen in een knelpuntberoep of die een bedrijfsstage voltooien. Vanaf 1 januari 2015 wordt voor de nieuwe instroom onder de leeftijd van 21 jaar het recht op een inschakelingsuitkering gekoppeld aan een minimale diplomavereiste. Deze extra voorwaarde geldt zolang de betrokkene de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt. De maximale leeftijd in de inschakelingsuitkering wordt verlaagd naar 25 jaar. De actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen voor werk wordt uitgebreid tot 65 jaar. De anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen wordt afgeschaft voor de nieuwe instromers vanaf 1 januari De regering zal overleg plegen met de deelstaten om ervoor te zorgen dat de werkloosheidsreglementering zo goed mogelijk de gewestelijke beleidslijnen op het vlak van tewerkstelling ondersteunt. [Eerste commentaar De maatregelen voorzien als een aanmoediging van deelname aan de arbeidsmarkt zijn veelal zeer vaag en laten vooralsnog niet toe de preciese impact ervan te beoordelen. In het oog springen vooral de besparingen door een verdere afbouw van rechten en een verstrenging van de verplichtingen voor de werklozen, zulks vooral in hoofde van jongere en oudere werklozen. 1) Verderzetting van de degressiviteit van het werkloosheidsbedrag De onder de vorige regering ingevoerde versterkte degressiviteit van de uitkeringen zal luidens het regeerakkoord worden verdergezet. Sedert 11/2012 werden de regels voor de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag (degressiviteit) gevoelig uitgebreid en verscherpt, naargelang de werkloosheidsduur en het beroepsverleden. Dat geldt niet alleen voor samenwonenden maar ook voor gezinshoofden en alleenstaanden. De regering zal die versterkte degressiviteit verderzetten. Er komt geen beperking van het recht op werkloosheidsuitkeringen in de tijd. 2) Aanpassing van de notie Passende dienstbetrekking Een werkweigering of werkverlating wordt bestraft als de betrekking passend is. Het regeerakkoord voorziet dat de definitie van passend werk zal worden aangepast en geevalueerd om meer rekening te houden met de competenties van de werkzoekende. Actueel moet het passend karakter van een werk stééds beoordeeld worden rekening houdend met de geschiktheden en vorming (fysieke geschiktheid, intellectuele mogelijkheden, beroepservaring, studieniveau, etc). Daarnaast geldt er op het vlak van de beroepskwalifcatie een bijzondere bescherming: Vanaf 50 jaar is een betrekking in principe maar passend als ze o.m. aansluit bij het aangeleerde beroep of aanverwante beroepen. Voor minder dan 50-jarigen geldt die bescherming slechts gedurende de 1ste 3 of 5 maanden werkloosheid (naargelang de leeftijd en het beroepsverleden). Nadien moet men een betrekking aanvaarden in een 14

15 ander beroep. Die bescherming geldt niet als de kans op tewerkstelling in dat beroep zeer beperkt is volgens de bevoegde gewestinstelling. 3) Invoering van een verplichte Gemeenschapsdienst [Wie te lang werkloos is moet gemeenschapsdienst doen gedurende 2 halve dagen per week, zulks op straffe van schorsing. Die gemeenschapsdienst mag de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet verminderen en moet ingepast worden in een traject naar werk. Vele vragen zijn onbeantwoord. Wie wordt beschouwd als langdurig werkloze? Hoe valt die verplichting te rijmen met het feit dat ze de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet mag verminderen? Hoe zal gewaarborgd worden dat het gaat om kwaliteitsvol werk? Met welke criteria zal er rekening gehouden worden om het passend karakter ervan te beoordelen? Welk sociaal statuut zal betrokkene genieten? Zullen de betrokkenen voor die gemeenschapsdienst een bijkomend inkomen verwerven bovenop hun werkloosheidsuitkering? Zal zulks de werkloosheid niet eerder bestendigen dan wel een overgang naar de klassieke werkgelegenheid bevorderen? Zal die maatregel kleine precaire jobs niet extra onder druk zetten? Zal bij weigering de schorsing tijdelijk zijn of definitief? Zal er rekening gehouden worden met wie al vrijwilligerswerk verricht? Hoe zal voorzien worden in een aangepaste begeleiding van de betrokkenen? Moeten niet eerder reguliere arbeidscircuits gecreëerd worden voor het verrichten van gemeenschapsdienst? 4) Nadeliger berekening van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) bij deeltijdse werkhervatting Het regeerakkoord voorziet om de IGU-toeslag opnieuw te berekenen zoals vóór Bovendien zal die toeslag met 50% verminderd worden na 2 jaar deeltijds werken met IGU. Een 21-plusser zal dan ook nog maar recht hebben op een IGU als zijn brutomaandloon lager is dan 1501,82. Actueel bedraagt de loongrens voor het recht op IGU nog 1559,38. Bovendien wordt de forfaitaire uurtoeslag voor de uren die men presteert boven 1/3 van een voltijdse betrekking verlaagd in hoofde van samenwonenden en alleenstaanden. Die uurtoeslag is momenteel dezelfde voor alle gezinscategorieën maar was vóór 07/2008 lager voor samenwonenden en voor alleenwonenden. Voorbeeld: Een samenwonende heeft het werk halftijds hervat aan een deeltijds maandloon van 1000 bruto. Volgens de berekening van vóór 07/2008 zou de uurtoeslag 1,10 geweest zijn, terwijl hij volgens de berekening van na 07/2008 en dus volgens de huidige berekening 2,76 zou bedragen ( indexmultiplicator van destijds) Dat komt neer op een IGU = 256,13 volgens de berekening van vóór 07/2008 resp. op 379,05 volgens de huidige berekening (verschil= 122,92) 15

16 5) Aanpassing reglementering voor wie na 2 jaar werkloosheid gemeenschapsdienst verricht en voor wie een opleiding in een knelpuntberoep volgt of een bedrijfsstage voltooit. Het regeerakkoord bevat hieromtrent geen verdere gegevens, alleen een intentieverklaring. 6) Beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen Beperking van de toegang tot het recht op uitkeringen na studies Om vóór zijn 21 jaar nog inschakelingsuitkeringen te kunnen genieten moet men vanaf 01/01/2015 beschikken over een minimaal diploma. Men zal dus moeten geslaagd zijn voor de vereiste studies. Geslaagd zijn in zijn studies was tot hiertoe geen voorwaarde. Actueel volstaat dat men bepaalde studies of een leertijd voleindigd heeft (met of zonder diploma) of studies gevolgd heeft in het hoger onderwijs (al of niet voltooid) op voorwaarde dat men voordien minstens 6 jaar gestudeerd heeft (ongeacht het niveau). Jonge laag- en ongeschoolde werkzoekenden zullen hierdoor tot hun 21 jaar uit de boot vallen. Wat zullen hun rechten zijn in de andere takken van de sociale zekerheid? - Verlaging van de maximale leeftijd tot 25 jaar Alleen wie na de beroepsinschakelingstijd en vóór zijn 25ste verjaardag uitkeringen heeft aangevraagd kan voortaan recht krijgen op inschakelingsuitkeringen. Tot nu toe lag die leeftijdsgrens op 30 jaar. Hoger geschoolden en zittenblijvers riskeren hierdoor niet meer in aanmerking te komen voor uitkeringen na studies, en hierdoor evenmin voor zekere tewerkstellingsmaatregelen. Zij riskeren in armoede te verzeilen of terug te vallen op leefloon. 7) Optrekking leeftijd mbt beschikbaarheid van werkzoekenden Werklozen zullen tot hun 65ste beschikbaar moeten zijn voor werk. Ze zullen tot hun 65 jaar actief moeten zoeken naar werk en als werkzoekende moeten ingeschreven blijven (actieve beschikbaarheid). Actueel zijn enkel werkzoekenden jonger dan 55 jaar (58 jaar vanaf 2016) onderworpen aan de controle op het actief zoekgedrag naar werk (Dispo). Bovendien zullen werklozen tot hun 65 jaar passend werk of een passende opleiding moeten aanvaarden op straffe van sanctie (passieve beschikbaarheid). Actueel geldt er vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en mag men passend werk of een opleiding weigeren vanaf 60 jaar en zelfs vanaf 50 jaar na 1 jaar werkloosheid en 38 jaar beroepsverleden. 8) Afschaffing anciënniteitstoeslag Een oudere werkloze kan actueel vanaf zijn 55 jaar genieten van een toeslag bovenop zijn normale werkloosheidsuitkering (anciënniteitstoeslag), na 1 jaar werkloosheid en mits hij 20 jaar beroepsverleden heeft. Die toeslag verschilt volgens de leeftijd en de gezinssituatie. Luidens het regeerakkoord zal die toeslag afgeschaft worden voor nieuwe instromers vanaf 01/01/

17 Voorbeeld : Een oudere samenwonende werkloze van minstens 58 jaar ontvangt na 1 jaar werkloosheid per maand gemiddeld een werkloosheidsuitkering van maximum 859,30 zonder anciënniteitstoeslag resp. maximum 1181,44 met anciënniteitstoeslag (verschil van 322,14/m)] 1.8. Re-integratie van personen die arbeidsongeschikt zijn Hervorming van de verzekering arbeidsongeschiktheid m.o.o. het bevorderen van de re-integratie van de betrokkenen. ( uitgangspunt is wat de betrokkene nog kan en niet wat hij niet meer kan.) Opzetten herintegratieprogramma voor de terugkeer naar werk en specifieke opleidings-mogelijkheden versterken om zo een snellere herintegratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Ten laatste 3 maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid wordt een re-integratieplan en voor wie het nodig is tevens een tijdelijk herinschakelingstraject opgemaakt met prioritaire aandacht voor de (rest)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. (multidisciplinaire aanpak, elektronische communicatietool, responsabiliserend systeem). Regelmatige opvolgingsgesprekken worden georganiseerd, waarbij de voormalige werkgever en de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst betrokken worden. Nu: de mogelijkheid voor personen met een arbeidsongeschiktheid van minstens 50% om gedeeltelijk het werk te hervatten. Onderzoek: Uitbreiding van deze mogelijkheid naar personen met een lager percentage AO. Versterken en uitvoeren samenwerkingsakkoorden tussen het RIZIV en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling om specifieke opleidingsmogelijkheden en begeleiding te voorzien voor de professionele reintegratie van arbeidsongeschikten. Onderzoek mogelijkheid gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Versterken mogelijkheden op integratie AO op de arbeidsmarkt. Onderzoek toename arbeidsongeschikten met psychische pathologieën. Ontwikkelen van guidelines voor de evaluatie van arbeidsongeschiktheid. Oprichten Raad voor medische evaluatie. Procedures inzake erkenning, evaluatie, controle en activering van werknemers en ambtenaren sterker op elkaar worden afgestemd. Verstrengen procedure voor de toekenning van de uitkeringen in het stelsel van de RIZIV-uitkeringen en de controle versterken en frequenter maken. 17

18 De periode van gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wordt op 2 maand gebracht. Zo worden werkgevers geresponsabiliseerd en krijgen ze de mogelijkheid om via preventieve maatregelen en aangepast werk, te vermijden dat de werknemers definitief de arbeidsmarkt verlaten en arbeidsongeschikt blijven. [Door het recht in te voeren op twee maanden gewaarborgd loon, te betalen door de werkgever, moet er minder snel beroep gedaan worden op het ziekenfonds wat een besparing betekent van 300 miljoen euro. Echter de helft daarvan, 150 miljoen, zou terugvloeien naar de werkgever in de vorm van een loonlastenverlaging. Volgens sommige werkgeversorganisaties zou deze besparing aan de werkgevers veel meer dan het vooropgestelde bedrag kosten indien de werknemer een gewaarborgd loon gelijk aan het normale brutoloon krijgt. In ieder geval zal deze maatregel ongetwijfeld het sociaal overleg betreffende de harmonisatie van de statuten zwaar beïnvloeden.] 1.9. Arbeidsmarkt inclusief maken Beoogde doel: gelijkheid van kansen (toegang werk en loon in verhouding tot competenties) op de arbeidsmarkt voor bepaalde kansengroepen zijnde: Vrouwen: steun bij toegang tot bestuurs- en directiefuncties Werknemers van buitenlandse afkomst Personen met een arbeidshandicap: uitbreiding combinatie integratietegemoetkoming met beroepsinkomsten én verhoging van de plafonds voor de toegelaten beroepsinkomsten in aanvulling op een arbeidsongeschiktheid of invaliditeitsuitkering Ouderen: verhoging participatie [Formulering gebruikt door tekst regeerakkoord] Jongeren: opvoeren strijd tegen jeugdwerkloosheid Aandachtspunten: Aandacht voor loonkloof Verzoening werk-privéleven Verticale en horizontale segregatie van de arbeidsmarkt Het voeren van een divers en niet-discriminerend personeelsbeleid in zowel de private als de publieke sector KMO s De regering stelt dat KMO s de ruggengraat van de Belgische economie zijn en tussen 2002 en % van de nieuwe banen gecreëerd hebben. Om de groei van KMO s en jobcreatie te bevorderen zal men gerichte beleidsmaatregelen ontwikkelen om hun concurrentievermogen te ondersteunen. Men wil in dit kader vooral lagere arbeidskosten en een vermindering van de administratieve lasten. Om deze doelstellingen te realiseren zal de regering een KMO-plan uitwerken. 18

19 Elektronische handel De regering zal een verzelfstandigd platform voor elektronische handel ontwikkelen in samenwerking met de vertegenwoordigers van de verschillende sectororganisaties. Men wil e-commerce alle kansen geven en in dit kader de structurele handicap ten opzichte van het buitenland wegwerken. Men wil dit realiseren door de ontwikkeling van een betrouwbaar online betaalplatform te ondersteunen en de online veiligheid te verbeteren. Een belangrijk element is het feit dat men in het kader van e-commerce de wetgeving inzake nachtarbeid zal onderzoeken, in functie van het concurrentieel maken van het nachtelijk voorbereiden van verzendingen. Daarnaast zal men ook de haalbaarheid van een volledig dekkend ADRsysteem (alternatieve geschillenbemiddeling) onderzoeken Horeca De regering zal in overleg met de sector een fiscale lastenverlaging van de overuren van 180 naar 360 uren toekennen teneinde de arbeidskosten te verlagen. De wettelijke interne grens wordt van 143u naar 250u gebracht. Daarnaast wordt bij de gelegenheidsarbeid voor de werkgever de grens (dit is de berekening van de socialezekerheidsbijdragen op een voordelige forfaitaire basis van 7,5 per uur en 45 per dag) van 100 op 200 dagen gebracht. Werknemers met minimaal een 4/5 job bij een andere werkgever kunnen in de horeca bijverdienen aan het nettoloon verhoogd met 25% bevrijdende bedrijfsvoorheffing. De regering onderzoekt bovendien alle aspecten van een mogelijke uitbreiding van dit systeem naar de handel en bouwsector. [Tekst is nogal vaag] Deze maatregelen, in de loop van 2015 ingevoerd, zullen via de controle via de geregistreerde kassa verlopen Financiering van ondernemingen De regering zal een reeks maatregelen treffen om liquiditeits- en financieringsproblemen bij KMO s te verhelpen. Men zal onder meer de wetgeving op betalingstermijnen aanscherpen en de nieuwe wetgeving op de relaties tussen banken en ondernemingen evalueren. Daarnaast zal de regering onderzoek uitvoeren naar onder meer de invoering van de wettelijke schuldvergelijking naar Nederlands model en de integratie van faillissementsberichten en collectieve schuldenregelingen in het publiek toegankelijk deel van het centraal beslagregister Administratieve vereenvoudiging De administratieve lasten werden voor het jaar 2012 op 5,13 miljard euro of 1,37% van het BBP geraamd. 19

20 Doelstelling is het vermindering van de administratieve lasten met 30%, door o.a. het opstellen en toepassen van een plan voor de vereenvoudiging van de administratieve lasten die op de bedrijven wegen, bijvoorbeeld de veralgemening van de elektronische facturatie en de vereenvoudiging van de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving De elektronische facturatie Dit vormt een competitief voordeel voor onze ondernemingen op internationaal vlak dus moet ze nog meer gebruikt worden. De regering zal op de volgende punten inspanningen doen: Uitbreiding van het lopende pilootproject tot alle departementen zodat deze de elektronische facturen van hun leveranciers via Fedcom kunnen ontvangen en behandelen De elektronische facturatie zal voor de overheid verplicht worden vanaf 2016 De leveranciers van de overheid moeten hun facturen via hetzelfde elektronisch platform kunnen doorzenden, ongeacht of de bestemmeling de federale, de regionale of de lokale overheid is, dit in het kader van de vereenvoudiging De federale overheid zal ertoe aangezet worden om een elektronische factuur van haar leveranciers te eisen. Aanmoedigingsacties om het gebruik van de elektronische facturatie binnen de KMO s te bevoordelen en te bevorderen Optimalisatie van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) De opdrachten van de KBO moeten versterkt worden. De KBO moet de enige administratieve gesprekspartner van de KMO s en van de Gewesten worden. Alle ondernemingen en zelfstandigen (opgelijst in de KBO), moeten melding geven van een adres. Dit wordt het officieel adres en zal erkend worden als het fysieke adres van de maatschappelijke zetel KMO test In het kader van Think Small First zal de nagestreefde vereenvoudiging worden bereikt door de omzetting van de bestaande richtlijnen voor de Europese KMO-test De administratieve formaliteiten zullen verminderd worden om te garanderen dat de KMO s gemakkelijk toegang krijgen tot overheidsopdrachten. 20

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014 Federaal regeerakkoord Donderdag 9 oktober 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. April 2015

Nationaal Hervormingsprogramma. April 2015 Nationaal Hervormingsprogramma 2015 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Macro-economisch scenario... 4 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 6 3.1. Belastingsysteem (Aanbeveling 2) 6 3.1.1. De vermindering

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie