BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 231 HA 50 COM 231

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 231 HA 50 COM 231"

Transcriptie

1 HA 50 COM 231 HA 50 COM 231 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DE LA COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES VAN DU

2 2 HA 50 COM 231 AGALEV-ECOLO : Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales CVP : Christelijke Volkspartij FN : Front National PRL FDF MCC : Parti Réformateur libéral - Front démocratique francophone - Mouvement des Citoyens pour le Changement PS : Parti socialiste PSC : Parti social chrétien SP : Socialistische Partij VLAAMS BLOK : Vlaams Blok VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten VU&ID : Volksunie&ID21 Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications : DOC /000: Parlementair Document van de 50e zittingsperiode + DOC /000 : Document parlementaire de la 50e het nummer en het volgnummer législature, suivi du n et du n consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites HA : Handelingen (Integraal Verslag) HA : Annales (Compte Rendu Intégral) BV : Beknopt Verslag CRA : Compte Rendu Analytique PLEN : Plenumvergadering PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission Officiële publicaties uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Bestellingen : Commandes : Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel. : 02/ Tél. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/

3 HA 50 COM Inhoud Sommaire Dinsdag 13 juni 2000 Mardi 13 juin 2000 COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN - COM 231 Samengevoegde mondelinge vragen van de dames Greta D Hondt en Kathleen van der Hooft en de heer Hans Bonte aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de inactiviteitsgraad van de 50-plussers en de deeltijdse arbeid (nrs. 2006, 2052 en 2085) 5 sprekers : Greta D Hondt, Kathleen van der Hooft, Hans Bonte, Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Mondelinge vraag van mevrouw Greta D Hondt aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de grijze economie en de bestrijding van het zwartwerk (nr. 2043) 10 sprekers : Greta D Hondt, Laurette Onkelinx, viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid Mondelinge vraag van de heer Jozef Van Eetvelt aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 (nr. 2075) 11 sprekers : Jozef Van Eetvelt, Laurette Onkelinx, viceeerste minister en minister van Werkgelegenheid COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - COM 231 Questions orales jointes de Mmes Greta D Hondt et Kathleen van der Hooft et M. Hans Bonte à la vicepremière ministre et ministre de l Emploi sur les taux d inactivité des personnes de plus de 50 ans et le travail à temps partiel (n os 2006, 2052 et 2085) 5 orateurs : Greta D Hondt, Kathleen van der Hooft, Hans Bonte, Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l Emploi Question orale de Mme Greta D Hondt à la vice-première ministre et ministre de l Emploi sur l économie parallèle et la lutte contre le travail au noir (n 2043) 10 orateurs : Greta D Hondt, Laurette Onkelinx, vicepremière ministre et ministre de l Emploi Question orale de M. Jozef Van Eetvelt à la vice-première ministre et ministre de l Emploi sur le champ d application de la loi du 8 juin 1972 (n 2075) 11 orateurs : Jozef Van Eetvelt, Laurette Onkelinx, vicepremière ministre et ministre de l Emploi

4 HA 50 COM 231

5 HA 50 COM COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES RÉUNION PUBLIQUE DU MARDI 13 JUIN 2000 COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN OPENBARE VERGADERING VAN DINSDAG 13 JUNI 2000 De vergadering wordt geopend om uur door de heer Joos Wauters, voorzitter. La réunion est ouverte à heures par M. Joos Wauters, président. Samengevoegde mondelinge vragen van de dames Greta D Hondt en Kathleen van der Hooft en de heer Hans Bonte aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de inactiviteitsgraad van de 50-plussers en de deeltijdse arbeid (nrs. 2006, 2052 en 2085) Questions orales jointes de Mmes Greta D Hondt et Kathleen van der Hooft et M. Hans Bonte à la vicepremière ministre et ministre de l Emploi sur les taux d inactivité des personnes de plus de 50 ans et le travail à temps partiel (n os 2006, 2052 et 2085) Mevrouw Greta D Hondt (CVP) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega s, de Hoge Raad voor Werkgelegenheid laat verstaan dat de vijftig- en zestigjarigen voor de arbeidsmarkt moeten worden gemotiveerd en gemobiliseerd blijven, zeker indien ons land de op de Europese Top in Lissabon overeengekomen 70% werkgelegenheidsgraad wil bereiken. De Hoge Raad wijst de stelsels van brugpensioen en oudere werklozen aan als oorzaken van de grote inactiviteit bij de 50- plussers. Ik wil helemaal geen kritiek leveren op deze vaststelling van de Hoge Raad, maar toch vind ik dat de twee categorieën elk op hun eigenheid moeten worden bekeken en dat er nuances dienen aangebracht te worden als men deze categorieën in een adem noemt. Wat het stelsel van het brugpensioen betreft - vooral dan het voltijds brugpensioen - hebben wij de voorbije jaren een evolutie in dalende lijn gekend : in 1997 waren er gemiddeld voltijds bruggepensioneerden; in maart 1998 waren het er , in maart en in maart van dit jaar waren het er Voor de geciteerde periode betekent dit een daling van het aantal voltijds bruggepensioneerden met eenheden. Daarnaast is er een zeer beperkte groep van deeltijdse bruggepensioneerden. Wanneer wij daarnaast de evolutie van de groep oudere werklozen bekijken, stellen wij een tegengestelde trend vast. De oudere werkloze niet-werkzoekenden waren in 1997 met gemiddeld ; in maart 1998 waren er , in maart 1999 waren ze met en in maart 2000 waren ze met Bij de bruggepensioneerden stelden wij voor dezelfde periode een daling met eenheden vast, terwijl er hier een stijging is met eenheden. Deze cijfers komen van de doorgaans zeer betrouwbare gegevens van de RVA. De trend gaat door, want alleen al tussen maart en april van dit jaar kwamen er zo n 850 oudere werkloze nietwerkzoekenden bij. Daarnaast bestaat nog een groep van oudere nog werkzoekende werklozen. Met de Hoge Raad zeg ik dus dat er inderdaad iets moet gebeuren aan de activering of het langer op de arbeidsmarkt houden van oudere werknemers. Het probleem is echter niet meer zozeer op het vlak van de brugpensioenen gesitueerd die in dalende lijn zijn, maar wel op het vlak van de oudere werklozen die wel alsmaar toenemen. Ook in de vorige legislatuur hebben wij niet voor niets aangeklaagd - de pers heeft dit onlangs overgenomen - dat er tot die categorie een aantal verdoken bruggepensioneerden behoren. Men gebruikt inderdaad het stelsel van de oudere werklozen, die men onder of boven de tafel bijbetaalt. Daarnaast intrigeert mij sterk een bepaalde categorie waarover weinig wordt gesproken en waaraan ook de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid geen of zeer weinig aandacht besteedt, met name de deeltijds werkenden met behoud van rechten. Zeker nu er in welbepaalde streken van ons land sprake is van knelpuntvacatures - ik zal ze niet opsommen -, is het frappant dat we in maart van dit jaar nog deeltijds werkenden met behoud van rechten telden. Voorheen noemden wij ze de onvrijwillig deeltijdsen, personen die telkens hun verklaring hernieuwen dat zij actief naar een voltijdse betrekking op zoek zijn. Eigenlijk moet de overheid niet

6 HA 50 COM 231 Greta D Hondt alleen oudere werklozen opnieuw in het arbeidsproces inschakelen, maar ook de deeltijdse werkenden met behoud van rechten - zij hebben trouwens verklaard op zoek te zijn naar een voltijdse betrekking - aan een voltijdse job helpen. Mevrouw de minister, naar aanleiding van de bespreking van uw beleidsbrief heb ik reeds opgemerkt dat het een lacune in het beleid zou zijn, mocht men zich uitsluitend toespitsen op het reactiveren van de werklozen. Dat moet uiteraard gebeuren en de maatregel die u hebt genomen om werkgevers ertoe aan te zetten oudere werklozen opnieuw in dienst te nemen, juichen we toe, net zoals het beleid van outplacement voor oudere werknemers, een suggestie van collega Bonte die u ongetwijfeld in de programmawet zult inschrijven. Wat vooral moet gebeuren, is voorkomen dat er maandelijks 850 oudere werklozen bijkomen. Hier moet u proactief te werk gaan en dat kan niet met één maatregel worden gerealiseerd. Immers, hiertoe is een mentaliteitswijziging nodig bij zowel werkgevers als werknemers. Dit heeft ook te maken met vorming, enzovoort. Vandaar mevrouw de minister, een heel concrete vraag : welke maatregelen stellen u en de regering in haar geheel in het vooruitzicht om te voorkomen dat oudere werknemers al dan niet met hun instemming worden afgedankt, behoudens bij zware herstructureringen? De maatregelen om ze opnieuw in het arbeidsproces in te schakelen, kennen we al. Vormt een dergelijk preventief beleid een onderwerp tijdens de gesprekken tussen de regering en de sociale partners die thans worden gevoerd? Met andere woorden, hebben de regering en of de sociale partners reeds voorstellen geformuleerd om afdanking van oudere werknemers te voorkomen? Tot slot, zullen u en de regering in samenspraak met de sociale partners ook de regelingen deeltijdse arbeid met behoud van rechten of met een inkomensgarantieuitkeringen in dit debat inbrengen zodat deze werknemers die onvrijwillig deeltijds werken, opnieuw voltijds tewerkgesteld worden. Mevrouw Kathleen van der Hooft (VLD) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega s, ik wens verder te gaan op wat collega D Hondt al heeft gezegd. In het regeerakkoord is reeds een aantal ambities opgenomen om de werkgelegenheidsgraad van 50-plussers op te trekken. Hierdoor kunnen oudere werklozen en bruggepensioneerden hun kennis en ervaring opnieuw ten dienste stellen van de arbeidsmarkt, zonder dat zij hun statutaire rechten verliezen. Er zijn al een aantal denksporen vanuit de regering geformuleerd, namelijk het behoud van rechten van bruggepensioneerden die tijdelijk weer actief worden en een extra verlaging voor oudere werknemers. Sommige bestaande maatregelen zijn niet van die aard dat zij echt de arbeidsgraad van oudere werklozen activeren. Ik heb het dan in het bijzonder over de vrijstelling van oudere werklozen eens zij hun werk verloren zijn. Ik zal de cijfers die mevrouw D Hondt heeft aangehaald niet herhalen, maar wij stellen effectief vast dat het aantal oudere werklozen die van deze vrijstelling genieten de laatste jaren zeer sterk is gestegen. Hierdoor valt een groot potentieel voor de arbeidsmarkt weg en dit in een tijd waarin sommige sectoren om arbeidskrachten verlegen zijn. Daarnaast moet men ook rekening houden met het psychologisch effect dat dit op oudere werklozen heeft. Zij worden als het ware afgeschreven op de arbeidsmarkt en zij worden niet gesteund of gestimuleerd in hun zoektocht naar een nieuwe job. Bij een inschrijving bij de VDAB worden oudere werklozen veeleer ontmoedigd dan aangemoedigd. De activiteitsgraad in België in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar is zeer laag in vergelijking met de omringende buurlanden. Bovendien zijn er maatschappelijke en demografische evoluties waardoor wij in 2010 zullen kunnen vaststellen dat er een grotere uitstroom dan instroom is van arbeidskrachten. Daarom moeten we een aantal maatregelen en formules vinden om de werkgever en de werknemer te stimuleren zodat heel wat ouderen langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Wij zijn zeker niet voor het afschaffen van het brugpensioen. In de toekomst kan men in bepaalde omstandigheden het behoud van deze formule rechtvaardigen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over sociale maatregelen bij massale ontslagen of voor fysiek zware beroepen. Oudere werknemers die zich opnieuw in de arbeidsmarkt willen inschakelen, moeten dat echter ook kunnen. Zij verdienen ook alle aandacht. Vandaar dat het voorstel van de heer Bonte bij mij toch enige sympathie opwekte omdat juist die oudere werklozen geen ervaring hebben met solliciteren en het zich opnieuw inschakelen in de arbeidsmarkt. Mijn inziens kan men dat moeilijk verplichten ten aanzien van de werkgever, noch ten aanzien van de werknemer. Als het echter zou worden aangemoedigd, zou dat al een hele stap voorwaarts zijn in het geheel van een groter aantal maatregelen die moeten worden genomen om die oudere werknemers in te schakelen. Vervroegd uittreden is echter de norm niet meer en kan de norm niet zijn. Het toeval wil dat ik dit weekend in de Krant van West-Vlaanderen het verhaal las van een bruggepensioneerde die nog altijd boos is op de vakbond. Hij moest op zijn 52ste op brugpensioen gaan. Moeten zou tot de verleden tijd moeten behoren en kunnen moet de regel zijn.

7 HA 50 COM Kathleen van der Hooft Een belangrijk voorstel dat voor oudere werknemers kan worden genomen, is de halftijdse loopbaanonderbreking. Hierdoor kan men zijn activiteit terugschroeven zonder volledig inactief te worden. Door de vervangingsplicht kan men uiteindelijk jongeren klaarstomen en kunnen zij beter worden ingeschakeld in de arbeidsmarkt. Voor de ondernemer is deze formule uiteraard ook goedkoper dan het stelsel van het brugpensioen want hij verliest slechts een minimum op zowel financieel vlak als inzake productiviteit en knowhow. Een van de belangrijke redenen waarom oudere werknemers uiteindelijk worden uitgesloten, is het feit dat zij minder productief zijn. Indien er voldoende vorming en opleiding voorhanden is, zou men deze productiviteit zeker op peil kunnen houden. Ik heb terzake dan ook een aantal vragen. Ten eerste, met het oog op de activering van de oudere werkzoekenden had ik graag van de minister vernomen wat zij denkt van het voorstel om de vrijstellingsmogelijkheden voor werkzoekenden ouder dan 50 jaar op te heffen of op zijn minst te verschuiven naar een oudere leeftijd? Ten tweede, welke concrete maatregelen zal de minister nemen om werkzoekenden ouder dan 50 jaar te activeren en te motiveren om opnieuw tot de arbeidsmarkt toe te treden? Wat zal zij doen om werkgevers aan te moedigen om ouderen aan te werven of in dienst te houden? Ten derde, zal de minister een overleg opstarten met de gewesten om initiatieven inzake vorming en opleiding, die gericht zijn op werkzoekenden ouder dan 50 jaar, in te richten? De heer Hans Bonte (SP) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega s, ik wil bijzonder beknopt zijn omdat de problematiek reeds uitvoerig werd aangekaart door de vorige sprekers. Ik hoop dat we met de keuze van deze problematiek het rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid niet begraven. Volgens mij worden in dit rapport heel wat interessante aspecten aangekaart en zijn er een aantal terechte analyses gemaakt die hopelijk ook onze aandacht zullen trekken. De Hoge Raad legt volgens mij de vinger op de wonde wanneer hij enerzijds, wijst op een schaarste op de arbeidsmarkt wat een gevolg is van het versneld afkalven van de werkloosheid en anderzijds, vaststelt dat de toename van de groep van oudere werknemers die op steeds vroegere leeftijd de arbeidsmarkt verlaten onverdroten voortgaat. Het is een paradox dat de arbeidsmarkt behoefte blijkt te hebben aan ervaring en deskundigheid en tegelijkertijd het proces niet stopt waarbij oudere werknemers worden afgedankt. De Hoge Raad heeft volgens mij gelijk in zijn analyse waarbij hij wijst op een algemeen mentaliteitsprobleem bij zowel werkgevers als werknemers. Wat mij daarin vooral bekommert, is dat men op die manier dreigt te vergeten dat een groot aantal van die werknemers zijn kansen op hertewerkstelling zeer snel ziet dalen. Een regering die werk maakt van de uitbouw van de actieve welvaartsstaat heeft er volgens mij alle belang bij om ook die groep werknemers kansen te bieden waarbij het mentaliteitsprobleem voor een stuk wordt weggewerkt. Op die manier kunnen werknemers langer aan de slag blijven waardoor wij onze belofte inzake een verhoging van de activiteitsgraad kunnen waarmaken. Ik heb inderdaad een voorstel gelanceerd. Mevrouw de minister, dit voorstel komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Het heeft te maken met de ervaring die hier en daar opgebouwd is bij bedrijven in een aantal sectoren waar men de voorbije jaren grondige herstructureringen deed. Collectief ontslag ging er voor een stuk gepaard met die zoektocht naar hertewerkstellingskansen - in een modewoord noemt men dat outplacement - en men zag er een samenspel tussen vakbonden en werkgevers om voor die moeilijke werknemersgroep, die spontaan minder kansen krijgt dan bijvoorbeeld jongeren, extra instrumenten te creëren en in extra opleiding en begeleiding te voorzien. Zodoende moet men niet meteen met de kop tussen de schouders op zoek gaan naar een alternatief brugpensioenstelsel waar men inderdaad de neus blijft houden in de richting van die arbeidsmarkt. Ik denk trouwens dat het niet enkel die passieve oudere werknemersgroep ten goede kan komen, maar ook het bedrijfsleven dat steeds meer op zoek gaat naar geschoolde arbeidskrachten en in dit geval ervaren arbeidskrachten. Ik wil hier ook een tweede analyse uit dat rapport mee in verband brengen. Een belangrijke vaststelling die de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid doet, is dat de werkgeverswereld helemaal nog niet toe is aan de invulling van haar engagement om 1,9% van de loonmassa te gaan spenderen aan opleiding en vorming. Dit wordt gecombineerd met de vaststelling uit andere analyses dat waar opleiding en vorming wordt gegeven, ook op dat punt oudere werknemers zeer dikwijls veel minder kansen hebben om die opleiding en vorming te volgen en daardoor alternatieve tewerkstellingskansen of hun verdere carrière in het gedrang zien komen. Dit is een zeer pertinente vaststelling van die Hoge Raad, te meer omdat politiek gezien de lastenverlaging waarom werkgevers zoveel jaren hebben gevraagd en nu ook terecht voor een stuk hebben gekregen, altijd geconditioneerd is geweest en altijd in ruil werd gegeven voor dit collectieve engagement om meer te gaan investeren in opleiding en vorming. Op zich is dit een absolute noodzaak voor onze economie.

8 HA 50 COM 231 Hans Bonte Vandaar, mevrouw de minister, de bijzondere aandacht die ik had voor de experimenten in de praktijk waaruit blijkt dat men er via een intensieve opleiding en begeleiding na het ontslag maar ook tijdens de opzegperiode, wel in slaagt om die hertewerkstellingskansen gaaf te houden en nog een toekomstperspectief te bieden voor die oudere werknemers. Het is absoluut nodig dat we deze ervaring aangrijpen en er een algemeen instrument van maken in de zin dat het recht op outplacement voor oudere werknemers in de regelgeving wordt ingeschreven ter preventie van de overloop van het stelsel van oudere werklozen en dat van bruggepensioneerden. Mevrouw de minister, denkt de regering dat dit een goed denkspoor is? Zal daaraan worden gewerkt? Zo ja, hebt u daarvoor concrete ideeën en een concrete timing? Wat het tweede element betreft, met name het eindeloopbaandossier dat eenieder bekommert, is al overleg gepleegd met de sociale partners en werden al diverse voorstellen geformuleerd. Mevrouw de minister, waar en wanneer zullen ook hier in globaliteit knopen worden doorgehakt? Het heeft niet veel zin om alleen iets rond outplacement te doen en andere problemen, die hier door collega s aangekaart worden, onaangeroerd te laten. Een globaal optreden in deze complexe materie is absoluut op zijn plaats om die activiteitsgraad omhoog te krijgen en om de kansen van oudere werknemers op zoek naar nieuw werk inderdaad te verhogen. Minister Laurette Onkelinx : Mijnheer de voorzitter, collega s, de plaats van de 50-plussers op de arbeidsmarkt is een belangrijk en moeilijk vraagstuk. Het is belangrijk omdat de demografische ontwikkeling vereist dat de vroegere logica, die deze mensen vroegtijdig inactief maakte via stelsels voor brugpensioen en oudere werklozen, wordt doorbroken. Het is moeilijk omdat er geen eenduidige maatregel bestaat die volstaat om de werkgelegenheidsgraad bij ouderen te verhogen. Ik zal in eerste instantie een overzicht van de maatregelen geven die op 1 juli 2000 in werking zullen treden en op de reïntegratie van oudere werklozen in de arbeidsmarkt zijn gericht. Als ik spreek over oudere werklozen, bedoel ik werklozen van minimum 45 jaar. Om werkgevers te stimuleren om dergelijke oudere werklozen aan te werven zal een aanzienlijke lastenverlaging worden toegekend. Bij de aanwerving van oudere werklozen die minstens twee jaar werkloos zijn, gaat het over een bijdragevermindering van 100% voor het eerste jaar van tewerkstelling. Daarna krijgt men nog een vermindering van 75% gedurende de vijf daaropvolgende jaren. Voor iemand die op het ogenblik van de aanwerving tussen de één en twee jaar werkloos is, krijgt men een vermindering van 75% voor het eerste jaar en een vermindering van 50% gedurende de volgende vijf jaar. Ook voor werknemers komen er stimulansen om het werk te hervatten. Zowel tijdens als na de werkhervatting verliest de werknemer inzake sociale uitkeringen, indien hij bij zijn nieuwe job minder verdient dan bij zijn vroegere job. Dat is een van de obstakels. Het probleem wordt vanaf 1 juli opgevangen. Zowel tijdens de werkhervatting - bijvoorbeeld bij ziekte - als na de werkhervatting - bijvoorbeeld bij werkloosheid - zal worden rekening gehouden met de voor de werknemer voordeligste lonen. Bovendien zal het statuut van de oudere werkloze met anciënniteitstoeslag die een deeltijdse job aanvat, worden verbeterd. Voor de berekening van zijn aanvullende uitkering zal men met die toeslag rekening houden. Ten opzichte van de huidige situatie kan dit een verschil in maandinkomen van tot frank opleveren, naargelang de leeftijd en de gezinssituatie. Tenslotte zal de oudere werkloze met anciënniteitstoeslag die het werk hervat, onmiddellijk na die werkhervatting opnieuw recht hebben op deze anciënniteitstoeslag, terwijl hij nu na een dergelijke hervatting 12 maanden moet wachten voordat hij er opnieuw recht op heeft. Er zullen dus een hele reeks maatregelen worden getroffen die zowel voor de werknemer als voor de oudere werkloze het werken aantrekkelijker moeten maken. Parmi les nouvelles propositions à déposer, j estime que ce dossier est prioritaire. Je pense en effet que le taux d activité des travailleurs plus âgés est anormalement faible dans notre pays. En outre, les perspectives qui nous ont été transmises par le Bureau du plan ou par le Conseil supérieur de l emploi montrent qu il nous faudra peser de tout notre poids pour qu un nombre significatif de personnes moins jeunes restent en activité. Comment procéder? Comme je l ai dit au début de mon intervention, c est par une multitude d actions convergentes que nous réussirons à faire augmenter ce taux d activité. Nous y arriverons : 1) en continuant à prendre des mesures qui permettent un passage plus facile entre le chômage et le travail actif; 2) en incitant les travailleurs âgés à rester dans le circuit du travail; 3) en attirant vers l emploi une part non négligeable de la population non active et dépourvue d allocations sociales.

9 HA 50 COM Laurette Onkelinx C est un vaste programme qui passe par des accents comme ceux que vous venez de développer, que ce soit la formation des travailleurs plus âgés, des actions éliminant le plus possible les systèmes d incitation à l inactivité du genre prépension Canada Dry, des actions permettant d aménager le temps de travail. En consultant le rapport du Conseil supérieur de l emploi ou le rapport du Bureau du plan, on constate que dans les années qui viennent, toute une série de personnes - notamment des femmes et des femmes plus âgées - vont devoir avoir un intérêt pour l emploi. Je suis persuadée que pour les y intéresser, il va falloir leur offrir cette possibilité d un aménagement du temps de travail, harmonisant les lieux de vie au travail et hors du travail. Formation, révision des systèmes de fin de carrière, aménagement du temps de travail sont différents axes sur lesquels je consulte actuellement. Nous avons déjà déposé toute une série de propositions auxquelles je veux intégrer les conclusions du Conseil supérieur de l emploi. Je souhaite aussi créer un espace appelé le bench marking.il suffit d observer les meilleures pratiques qui, au niveau européen, ont permis de relever le taux d activité. Avant de proposer le plan, je voudrais également avoir une discussion sur ces pistes concrètes avec les interlocuteurs sociaux, le groupe de dix. Nous allons d ailleurs en parler demain, lors de la réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous verrons aussi, notamment dans le cadre de la préparation du futur accord interprofessionnel, comment concilier la volonté du gouvernement, conformément à la déclaration gouvernementale de mener une action dynamique pour relever le taux d activité des plus âgés, avec la volonté des partenaires sociaux d en faire un des chapitres de l accord interprofessionnel. Je veux aussi y réfléchir avec des acteurs de terrain. Ce matin, j ai reçu en mon cabinet des patrons d entreprises avec lesquels j ai déjà commencé à discuter de plusieurs pistes. Nous travaillons en tenant compte des dernières analyses réalisées dans notre pays, dans le cadre d une comparaison avec les mesures préconisées dans les pays partenaires de l Union européenne. Nous en discutons avec l ensemble des partenaires sociaux et avec les membres du gouvernement. Nous avons aussi des forums. Un de ceux-ci fait suite à la note sur l aménagement du temps de travail. Il se déroulera à Anvers le 28 juin et aura pour thème principal le relèvement du taux d activité des plus âgés. Après ce travail de comparaison et de prise en compte du travail de terrain, j espère déposer des propositions sur ce dossier prioritaire juste avant ou juste après les vacances. Mevrouw Greta D Hondt (CVP) : Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed om het geheugen af en toe op te frissen. U hebt dat gedaan met de opsomming van de maatregelen die op 1 juli 2000 van kracht worden om zowel de werkgevers in het kader van de lastenverlaging als de oudere werknemers die werkloos of op brugpensioen zijn opnieuw te motiveren om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Ik heb bij mijn vraagstelling gezegd dat ik deze maatregelen op waarde schat. Ik heb u een concrete vraag gesteld maar ik heb geen concreet antwoord gekregen. U zegt dat er ideeën zijn en u verwijst naar het overleg met de sociale partners van morgen 14 juni Als wij niet concreet zijn vrees ik dat wij alleen water naar de zee dragen en niet voorkomen dat er iedere maand 750 oudere werklozen bijkomen. Ik weet dat er nog geen wetsontwerp is maar welke concrete voorstellen zult u aan de sociale partners doen om dezelfde graad van uitstoot van werknemers op oudere leeftijd, zelfs al op 45 jaar, te voorkomen? Ik vraag niet naar het akkoord waarover u in overleg zit. Welke concrete voorstellen, zoals uw concrete remediëringsvoorstellen, zult u aan de sociale partners doen om deze uitstoot van oudere werknemers te voorkomen? Het zal voor ondernemingen, voor werkgevers voordeliger worden om iemand op oudere leeftijd opnieuw in dienst te nemen, zelfs na een korte periode van werkloosheid als hij of zij nog geen verlies van ervaring en kennis heeft, dan zijn eigen werknemers op oudere leeftijd in dienst te houden. Dit zou aberrant worden. Ik stel vast dat de werkgever die iemand in dienst neemt die minder dan 2 jaar werkloos is, - na meer dan 2 jaar heeft men verlies van ervaring - het eerste jaar 75% lastenverlaging heeft en daarna 5 jaar 50%. Men rekent terecht in ondernemingen. Het wordt voordeliger om iemand opnieuw aan te werven die kort werkloos is dan zijn eigen werknemers aan de volle en dure prijs in dienst te houden. Dit kan niet, dit wordt oneerlijke concurrentie. Ik herhaal mijn vraag. In welke stimuli op alle mogelijke vlakken en eventueel ook op financieel vlak voorziet u die ervoor zullen zorgen dat men zijn oudere werknemers in dienst houdt en hen niet via de omweg van de werkloosheid - dus na ontslag - opnieuw aanwerft? Mme Laurette Onkelinx, ministre : Pour les personnes de 45 ans, nous devrons commencer relativement tôt et de manière préventive. Je rappellerai ce que nous avons fait dans le secteur du non-marchand où on a constaté que c était à partir de 45 ans qu il y avait une rupture dans la courbe de l emploi et qu il fallait faire en sorte que ces travailleurs puissent rester en activité.

10 HA 50 COM 231 Laurette Onkelinx Par ailleurs, je comprends l impatience de Mme D Hondt. Je comprends qu elle ait envie que je dépose dès à présent et dans le cadre de cette discussion des propositions concrètes. Mais je ne le ferai pas. Je dispose pour l instant de toute une série de pistes. Je ne déposerai mes propositions que lorsque j aurai terminé l ensemble des consultations que j ai évoquées tout à l heure. Mevrouw Kathleen van der Hooft (VLD) : Mevrouw de minister, ik wil even terugkomen op een vraag die ik aan u heb gesteld. Wat denkt u over de vrijstellingsmogelijkheid voor werkzoekenden ouder dan vijftig jaar? Gaat u ze in uw voorstellen opheffen of gaat u ze behouden met het risico dat mensen uiteindelijk inactief worden en het ook blijven? Mme Laurette Onkelinx, ministre : Je répondrai à cette question en même temps qu aux autres, dans le cadre du plan général que j ai déposé. De heer Hans Bonte (SP) : Mevrouw de minister, ik wil de indrukwekkende lijst die u hier hebt gegeven enigszins aanvullen, in de zin dat dit aantoont dat er geen toverformules bestaan inzake dit complexe proces op onze arbeidsmarkt. Men moet op diverse terreinen gelijktijdig inspanningen doen. Daarom is er een evenwicht nodig tussen onder andere het goedkoper maken van de arbeidskracht van oudere werknemers en het accent op vorming en arbeidstijdverkorting. Ik deel niet echt de vrees van mevrouw D Hondt dat er een verdringingseffect zou ontstaan. Die discussie kwam een aantal jaren geleden zeer uitvoerig ter sprake naar aanleiding van het jongerenbanenplan. Het grote verschil is nu dat er een zeer lange werkloosheidsduur van een of twee jaar wordt verwacht van oudere werknemers. Op dat punt hoop ik dat de werkgevers hiervan gebruik zullen maken. De schaarste die zich vandaag hier en daar voordoet zal hen daar alleen toe aansporen. Ik meen dus niet dat werkgevers er weloverwogen toe zullen overgaan om een van hun oudere werknemers af te danken om vervolgens iemand anders aan te nemen. Natuurlijk moeten we daar wel voor waken. Ik herhaal wat de Hoge Raad voor Werkgelegenheid ook vaststelt, namelijk dat het voorstel van de minister twee preventieve elementen omvat. De Hoge Raad wijst erop dat we veel meer met de preventieve aspecten moeten werken omdat we vandaag vaststellen dat ondanks de aantrekkende conjunctuur oudere werknemers gestaag werkloos worden of met brugpensioen worden gestuurd. Mevrouw de minister, uw plan omvat twee preventieve elementen, namelijk opleiding en vorming. Ik herhaal echter wat ik lees, namelijk dat oudere werknemers zeer dikwijls geen toegang krijgen tot opleiding en vorming. Dat leidt er toe dat de 1,9% waartoe men zich geëngageerd heeft nog absoluut niet wordt gehaald. Arbeidstijdverkorting en het beter afstemmen van de arbeidstijd op de behoefte aan werk lijkt mij een goed denkspoor. Dit kan leiden tot het aan de slag houden van oudere werknemers zodat ze niet voor de perverse keuze staan om volledig te stoppen of voltijds door te werken. Mevrouw de minister, ik wil nog eens herhalen dat het absoluut noodzakelijk is om het preventieve spoor voortdurend aandacht te schenken. Om dit te versterken moet men ook rekening houden met het evenwicht. Er worden niet geringe lastenverlagingen toegestaan gedurende zes jaar. Het eerste jaar gaat het om 100% en de vijf volgende jaren om 75%. Verder worden opleiding en vorming wel gepland maar nog niet gegeven. Ik meen dan ook dat de tijd rijp is om het preventieve spoor verder uit te bouwen. Ik kan alleen herhalen dat in de praktijk bewezen is dat intensieve begeleiding en opleiding via outplacement oudere werknemers absoluut kan helpen en dus de kans dat zij aan de slag blijven groter maakt. Het incident is gesloten. L incident est clos. Mondelinge vraag van mevrouw Greta D Hondt aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de grijze economie en de bestrijding van het zwartwerk (nr. 2043) Question orale de Mme Greta D Hondt à la vicepremière ministre et ministre de l Emploi sur l économie parallèle et la lutte contre le travail au noir (n 2043) Mevrouw Greta D Hondt (CVP) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega s, op 9 november vorig jaar stelde ik u in deze commissie een vraag over het door u in de media aangekondigde opvoeren van de strijd tegen het zwartwerk. In de vraag heb ik verwezen naar de tekst uit de Handelingen. U antwoordde mij toen dat op basis van de nota van 26 oktober 1996 die de Ministerraad werd voorgelegd diverse werkgroepen werden opgestart. U hebt ons die nota toen ook gegeven. U deelde ons toen mee dat de sociale partners, die u op 8 november had ontmoet, u hadden gevraagd hen geregeld op de hoogte te houden over de stand van zaken in de besprekingen en de vooruitgang in deze dossiers. Op 9 november voegde u daaraan toe dat u veronderstelde - onder andere aan de hand van de vragen die ik u had gesteld - dat ook in het parlement de wil aanwezig was om de werkzaamheden van deze werkgroepen op de voet te volgen. Ik heb u dit trouwens bevestigd. Sinds november 1999 hebben wij in het parlement en meer specifiek in deze commissie voor de Sociale Zaken geen verdere informatie meer ontvangen over de stand

11 HA 50 COM Greta D Hondt van zaken in deze werkgroepen. Ondertussen werd door het Internationaal Monetair Fonds nog maar eens een nota gepubliceerd over de grijze economie met daarin jammer genoeg enkel gegevens tot en met Daaruit blijkt dat de omvang van de Belgische grijze of ondergrondse economie tussen 1980 en 1995 daalde van 33 tot 13%. Ondanks deze achteruitgang blijft de grijze of ondergrondse economie in België volgens allerlei Europese publicaties wellicht groter dan in de meeste andere Europese landen. De Europese Commissie raamde het zwartwerk in de Europese Unie in 1998 op 7 tot 16%. Ons land bevond zich samen met Griekenland, Italië en Spanje in de weinig benijdenswaardige positie van koploper in het zwartwerk. De Europese Commissie raamde het zwartwerk in België op 12 tot 21% van het BBP. Het Internationaal Monetair Fonds definieert grijze economie als een economische activiteit die niet wordt geregistreerd maar voor de rest legaal is. Ik heb het hier dus niet over zwartwerk in de criminele sfeer. Deze activiteit, zegt het IMF, verdwijnt ondergronds om belastingen of sociale bijdragen te vermijden of regulering te omzeilen. Ik meen dat dit een zeer correcte definitie is van wat grijze economie betekent. Mevrouw de minister, kunt u ons meer dan 7 maanden nadat deze werkgroepen werden opgericht op de hoogte brengen van de stand van zaken? Welke ideeën of concrete voorstellen hebben deze werkgroepen geformuleerd? Ten tweede, hoever is het overleg met de sociale partners gevorderd inzake de voorstellen op het vlak van bestrijding van het zwartwerk? Welke concrete ideeën of voorstellen worden geformuleerd? U hebt daarjuist herhaald dat deze gesprekken momenteel plaatsvinden. Wanneer mogen wij van de regering wetgevende initiatieven verwachten in het kader van de bestrijding van de grijze economie of het zwartwerk? Mme Laurette Onkelinx, ministre : Monsieur le président, chers collègues, comme Mme D Hondt a bien voulu le rappeler, cela fait un certain nombre de mois que je travaille, avec mon équipe, sur le dossier du travail illégal. Je rappelle que nous travaillons sur quatre chapitres : un chapitre institutionnel, un chapitre emplois de proximité, un chapitre faux indépendants et un chapitre fiscal. Mon collègue Didier Reynders a pris en charge le volet fiscal, donc c est plutôt avec lui qu il faudrait en discuter. Pour ce qui concerne le chapitre institutionnel, à savoir la constitution d un organe permanent qui permettrait aussi bien au niveau fédéral que dans le cadre des coordinations régionales et d arrondissements d exercer un meilleur contrôle, une meilleure prévention et des accords avec les secteurs, nous sommes au bout de la discussion. Nous en avons encore parlé avec les membres du Conseil national du travail la semaine dernière. J espère là aussi avant la fin de l été ou à la rentrée, déposer le projet de loi devant le gouvernement. Pour ce qui concerne le chapitre des emplois de proximité, une première discussion a eu lieu au sein du gouvernement vendredi dernier et reviendra vendredi prochain. Les choses avancent et j espère qu il y aura une conclusion dès ce vendredi. Le dossier sera alors transmis pour discussion au Conseil national du travail. Pour ce qui concerne le chapitre des faux indépendants, j en ai largement discuté avec mon collègue ministre des Affaires sociales. Comme vous le savez certainement, le groupe Cantillon va devoir se pencher sur la question avant même que le gouvernement tire les conclusions qui s imposent. Je n irai pas plus avant aujourd hui puisque les projets sont en voie de finalisation et j aurai l occasion de les présenter en commission, je l espère dans les semaines à venir. Mevrouw Greta D Hondt (CVP) : Mevrouw de minister, heb ik het goed begrepen dat twee vragen aan de NAR gesteld worden? Ik heb begrepen dat u met de institutionele maatregelen bijna rond bent en dat u naar de NAR gaat. Eveneens zei u na vrijdag met een dossier naar de NAR te zullen gaan. Gaat het hier over hetzelfde of gaan er twee projecten naar de NAR? Mme Laurette Onkelinx, ministre : Oui, tout à fait. Mme Greta D Hondt (CVP) : Deux projets. Minister Laurette Onkelinx : Twee ontwerpen, met name op institutioneel vlak en in verband met de duur van de diensten. Het incident is gesloten. L incident est clos. Mondelinge vraag van de heer Jozef Van Eetvelt aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 (nr. 2075) Question orale de M. Jozef Van Eetvelt à la vicepremière ministre et ministre de l Emploi sur le champ d application de la loi du 8 juin 1972 (n 2075)

12 HA 50 COM 231 Laurette Onkelinx De heer Jozef Van Eetvelt (CVP) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega s, er is nogal wat onrust ontstaan over de mogelijkheid om het gebied tussen Brussel en Schilde in de omgeving van het Zeekanaal als havengebied te erkennen. Wanneer men dit gebied als havengebied erkent, heeft dit vrij veel negatieve gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Aangezien er maatregelen genomen zijn om de binnenvaart te revalueren, komt dit op een slecht moment. Mevrouw de minister, zijn er initiatieven genomen om het gebied tussen Brussel en Schilde in de omgeving van het Zeekanaal als havengebied te erkennen? Zo ja, beseft de minister welke gevolgen dit zal hebben voor zowel werkgevers als werknemers in een streek waar de werkloosheid zeer klein is? Dit zal zeer nadelige gevolgen hebben voor de concurrentiekracht van de onderscheiden ondernemingen. Ik kan mij op grond van geruchten zeker niet uitspreken. Het ligt voor de hand dat de eventuele indiening van dergelijk dossier de inachtneming van al zijn sociale en economische aspecten moet impliceren. De heer Jozef Van Eetvelt (CVP) : Mevrouw de minister, u kent geen voorstel, maar ik wil er toch aan toevoegen dat ook het Vlaams Economisch Verbond over inlichtingen beschikt dat men aan dergelijk voorstel zou werken. Ik veronderstel dat u vroeg of laat toch in aanraking zult komen met deze voorstellen. Het incident is gesloten. L incident est clos. - De openbare commissievergadering wordt gesloten om uur. - La réunion publique de commission est levée à heures. Minister Laurette Onkelinx : Mijnheer de voorzitter, collega s, tot nu toe werd mij geen enkel voorstel tot uitbreiding van het havengebied van het Zeekanaal Brussel-Schilde voorgelegd.

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN BV 50 COM 086 BV 50 COM 086 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN 18-01 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM 086 18.01.2000

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 266 BV 50 COM 266 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 12-07 - 2000 namiddag 2 BV 50

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN BV 50 COM 057 BV 50 COM 057 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN 30-11 - 1999 namiddag 2 BV 50 COM 057 30.11.1999

Nadere informatie

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BV 50 COM 082 BV 50 COM 082 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1520/001 DOC 50 1520/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november 2001 23 novembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk

Nadere informatie

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Beknopt Verslag

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Beknopt Verslag BV 50 COM 135 BV 50 COM 135 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE VERENIGDE COMMISSIES VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 168 HA 50 COM 168

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 168 HA 50 COM 168 HA 50 COM 168 HA 50 COM 168 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

19 oktober octobre Voir:

19 oktober octobre Voir: DOC 54 1310/005 DOC 54 1310/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 oktober 2015 19 octobre 2015 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 034 BV 50 COM 034 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN 09-11 - 1999 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 226 CRABV 51 COM 226 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 160 van de programmawet van 22 december 1989

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 160 van de programmawet van 22 december 1989 DOC 50 0243/001 DOC 50 0243/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 1999 12 novembre 1999 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 160 van de programmawet

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN BV 50 COM 263 BV 50 COM 263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN 12-07 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BV 50 COM 136 BV 50 COM 136 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT VAN BV 50 COM 039 BV 50 COM 039 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT VAN

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0955/001 DOC 54 0955/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2015 12 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées DOC 53 3329/001 DOC 53 3329/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 janvier 2014 30 januari 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des droits et taxes

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone DOC 50 1354/004 DOC 50 1354/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 december 2001 13 décembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0781/004 DOC 50 0781/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 juli 2000 6 juillet 2000 WETSONTWERP tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING VAN BV 50 COM 129 BV 50 COM 129 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses DOC 51 3074/001 DOC 51 3074/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2007 12 april 2007 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Dispositions disjointes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN BV 50 COM 113 BV 50 COM 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN 8-02 - 2000 namiddag 2 BV 50 COM

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 165 BV 50 COM 165 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 04-04 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BV 50 COM 185 BV 50 COM 185 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3568/001 DOC 53 3568/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 22 april 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 23 mars 1998

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2413/001 DOC 51 2413/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2006 12 april 2006 PROJET DE LOI modifiant l article 13 de la loi du 5 septembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI DOC 50 0248/001 DOC 50 0248/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 november 1999 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 novembre 1999 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 3 juli 1978

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 2286/001 DOC 54 2286/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 1 februari 2017 1 er février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE DOC 50 1976/001 DOC 50 1976/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 juli 2002 19 juillet 2002 WETSONTWERP tot instelling van advocaten voor minderjarigen PROJET

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 707 CRIV 50 COM 707 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2580/001 DOC 51 2580/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 juin 2006 27 juni 2006 PROPOSITION DE LOI tendant à modifier l arrêté royal du 20 juillet

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2175/001 DOC 50 2175/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 december 2002 5 décembre 2002 WETSVOORSTEL houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen DOC 54 1584/008 DOC 54 1584/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 februari 2016 WETSONTWERP op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 047 CRABV 54 COM 047 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 161 HA 50 COM 161

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 161 HA 50 COM 161 HA 50 COM 161 HA 50 COM 161 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 248/001 DOC 54 248/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 april 2017 27 avril 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 2 maart 1989 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van een positieve kredietcentrale bij de Nationale Bank van België

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van een positieve kredietcentrale bij de Nationale Bank van België DOC 50 0222/001 DOC 50 0222/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 november 1999 4 novembre 1999 WETSVOORSTEL tot instelling van een positieve kredietcentrale bij

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 2823/004 DOC 53 2823/004 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 13 juin 2013 projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions 13

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1408/001 DOC 50 1408/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 september 2001 11 septembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 066 BV 50 COM 066 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN 7-12 - 1999 namiddag 2 BV 50 COM

Nadere informatie

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BV 50 COM 201 BV 50 COM 201 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI SPÉCIALE modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 1/001 DOC 1/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 0 janvier 2014 0 januari 2014 PROPOSITION DE REQUÊTE au Collège des médiateurs fédéraux de mener un

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0359/001 DOC 54 0359/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0368/001 DOC 50 0368/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 januari 2000 12 janvier 2000 WETSVOORSTEL tot wijziging van de artikelen 46 en 53, 5, van de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1393/001 DOC 51 1393/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 octobre 2004 19 oktober 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 133 BV 50 COM 133 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN 29-02 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 51 0188/003 DOC 51 0188/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 16 juin 2005 16 juni 2005 RÉSOLUTION relative à la prévention du cancer RESOLUTIE tot preventieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde DOC 51 1257/003 DOC 51 1257/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 octobre 2004 21 oktober 2004 PROJET DE LOI visant à modifier le Code de la taxe sur

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 118 BV 50 COM 118 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING VAN 15-02 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2265/001 DOC 51 2265/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 février 2006 8 februari 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE attribuant une allocation spéciale

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek DOC 54 0458/001 DOC 54 0458/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 april 2008 30 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 298 CRIV 50 COM 298 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie