Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361"

Transcriptie

1 Wat te doen bij overlijden? OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 C18 - M0 C66 - M0 1

2 Inhoud 1. Voorwoord Eerste formaliteiten 2.1. De geneesheer De begrafenisondernemer Het stadsbestuur De priester of de morele consulent Mogelijkheden betreffende de manier van begraving Financiële schikkingen 4.1. Uitvaartverzekering Levensverzekeringen Schuldsaldoverzekering Andere verzekeringen Deblokkering van spaarboekjes, effecten, enzovoort Begrafenisvergoeding Pensioenen Arbeidsongeval, beroepsziekte of verkeersongeval Renten, vergoedingen, tegemoetkomingen, toelage Praktische regelingen 5.1. Ziekenfonds Auto en andere motorvoertuigen Abonnementen, tijdschriften Nalatenschap - successierechten 6.1 Nalatenschap en berekening successierechten Aanvaarding van de nalatenschap Verwerping van de nalatenschap Kinderen bij het overlijden 7.1. Verhoogde kinderbijslag Voogdij voor minderjarige kinderen Welke hulp biedt het OCMW? 8.1. Administratieve hulp Financiële hulp Psychische ondersteuning Nuttige adressen 9.1. Hulpverlening Diensten

3 1. Voorwoord Bij droevige gebeurtenissen als een overlijden hebben vele mensen administratieve en/of morele bijstand nodig. Deze brochure is dan ook bedoeld als een eerste vorm van ondersteuning bij een overlijden. Een team van maatschappelijk werkers is steeds ter beschikking om bijkomende informatie en advies te geven. Met vriendelijke groeten Pascal Monette Voorzitter 3

4 2. Eerste formaliteiten Wie moet u verwittigen bij een overlijden? een geneesheer een begrafenisondernemer het gemeentebestuur eventueel een priester of moreel consulent 2.1. De geneesheer Hij stelt ter plaatse het overlijden vast De begrafenisondernemer De keuze van de begraafplaats, het graf en de begraving zelf worden met de begrafenisondernemer besproken. U maakt met hem afspraken over: - de aangifte van het overlijden - de uitvaartplechtigheid - de crematie - het opstellen en laten drukken van doodsbrieven en rouwprentjes - het plaatsen van een overlijdensbericht in krant(en) - een formulier met de mogelijkheden inzake de manier van begraving (bv. graf in volle grond, grafkelder, nis, ) - de keuze inzake priester, moreel consulent, Het stadsbestuur Voor de begrafenis: Het is nodig na te gaan of de overledene bepaalde wilsbeschikkingen heeft geuit in verband met de begrafenis rond plaats, crematie, kerkelijke of burgerlijke begrafenis, enzovoort en orgaandonatie. 4

5 Deze wilsbeschikkingen zijn te bekomen bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene. Zonder deze specifieke wilsbeschikking treft de familie of samenwonende partner de nodige regelingen voor de begrafenis. De aangifte: Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden zo snel mogelijk aan bij het gemeentebestuur. Indien het overlijden in een andere gemeente dan die van de woonplaats gebeurde, verwittigt de ambtenaar van de dienst Burgerzaken van de plaats van overlijden het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene. Het gemeentebestuur van de woonplaats controleert of de overledene een wilsbeschikking inzake lijkbezorging liet registreren. Bij aangifte zijn volgende formulieren zeer belangrijk: - het attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld - het attest van de beëdigde geneesheer die door het gemeentebestuur wordt aangesteld, indien de overledene gecremeerd wordt - het attest betreffende de wilsbeschikking inzake de lijkbezorging (indien dit geregistreerd is) - de identiteitskaart (en het rijbewijs) van de overledene - het trouwboekje van de overledene. Indien de persoon niet gehuwd was, vraagt men het trouwboekje van de ouders of een afschrift van de geboorteakte Na de begrafenis: Nadat de aangifte bij de dienst Burgerzaken gebeurd is, krijgt de familie (meestal via de begrafenisondernemer) van deze dienst uittreksels uit de overlijdensakte. U heeft gewoonlijk meerdere uittreksels nodig voor de werk gever, het ziekenfonds, het kinderbijslagfonds, de verzekeringsmaatschappij(en), de bank(en) en/of spaarkas(sen). 5

6 2.4. De priester of de morele consulent In samenspraak met de familie bespreekt hij het verloop van de afscheidsplechtigheid en helpt hen eventueel met het opstellen van gepaste teksten of van een rouwprentje. 3. Mogelijkheden betreffende de manier van begraving Er zijn verschillende mogelijkheden op gebied van begraving. U kan onder andere een keuze maken tussen een graf in volle grond, een grafkelder, een urnebegraving, een bijzetting in het columbarium, een begraving op het ereperk (voorbehouden aan de rechthebbenden) en de asverstrooiing. Voor gedetailleerde inlichtingen in verband met prijs, duur, enzovoort kan u terecht bij: Stadsbestuur Sint-Truiden Dienst Burgerzaken Kazernestraat Sint-Truiden Tel OPENINGSUREN: Van dinsdag tot en met zaterdag van 8 uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van 13 uur tot 16 uur Maandag gesloten 6

7 4. Financiële schikkingen 4.1. Uitvaartverzekering Als de overledene een uitvaartverzekering had, bekomen de nabestaanden de garantie dat de uitvaart verloopt volgens de wensen van de overledene. Er wordt ofwel voorzien in een kapitaal om de uitvaartkosten te financieren ofwel wordt er echt een uitvaart volgens de wensen georganiseerd. Het eventuele resterende kapitaal wordt aan de nabestaande(n) uitbetaald Levensverzekeringen Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten moet de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Een overeengekomen bedrag kan in éénmaal uitbetaald worden of omgezet worden in een jaarlijkse rente. Wat bezorgt u de verzekeringsmaatschappij? - een uittreksel uit de overlijdensakte - de verzekeringspolis - het betalingsbewijs van de laatste premie - een medisch attest met vermelding van de doodsoorzaak 4.3. Schuldsaldoverzekering Indien een schuldsaldoverzekering werd afgesloten voor de bouw of de aankoop van een woning of grond, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij bij overlijden een overblijvend schuldsaldo aan de kredietmaatschappij. 7

8 De verzekeringsmaatschappij moet dan ook zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden van het overlijden aan de hand van: - een uittreksel uit de overlijdensakte - de polis - het betalingsbewijs van de laatste premie 4.4. Andere verzekeringen U moet de verzekeringsmaatschappijen van alle ondertekende contracten op de hoogte brengen. Mogelijke afgesloten verzekeringscontracten zijn: - uitvaartverzekering - hospitalisatieverzekering - brandverzekering - familiale verzekering, autoverzekering - overige verzekeringen: persoonlijke ongevallenverzekering, verzekering tegen diefstal, overlijdensverzekering, groepsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, rekeningverzekering, beleggingsverzekering, pensioensparen, beroepsverzekering, reisverzekering, 4.5. Deblokkering van spaarboekjes, effecten, enzovoort Bij een overlijden blokkeert de financiële instelling alle spaarboekjes, effecten, enzovoort. Zowel deze op naam van de overledene, op naam van de partner, als op naam van beide echtgenoten worden tijdelijk geblokkeerd. Het is aangeraden de bank onmiddellijk te verwittigen. Uw bankinstelling zal u dan uitleggen hoe u over uw geld kan beschikken. Deze instelling doet aangifte bij het kantoor van successierechten. Wat betreft het betalen van rekeningen na het overlijden zijn de meeste banken vrij soepel. Facturen van de begrafenis zelf maar ook eventueel van het ziekenhuis, water, gas of elektriciteit kunnen betaald worden met een overschrijving. 8

9 Wilt u over geld beschikken, dan hebt u de volgende documenten nodig: - Erfrechtverklaring: indien u over een bedrag kleiner dan 743,68 euro wenst te beschikken. Deze akte, waarop alle erfgenamen van de overledene vermeld staan, kunt u aanvragen bij het stadsbestuur - Akte van bekendheid: indien u grotere bedragen wenst, moet u dit aanvragen bij de notaris of de vrederechter. De rekeningen worden gedeblokkeerd zodra de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen Begrafenisvergoeding Het ziekenfonds betaalt voor alle aangesloten personen een tussenkomst in de begrafeniskosten. De vergoedingsaanvraag dient u in bij uw ziekenfonds, waar u de volgende bewijsstukken moet voorleggen: - een uittreksel uit de overlijdensakte - de rekening van de kist, opgesteld op naam van de aanvrager van de vergoeding en "voor voldaan" ondertekend door de begrafenisondernemer - een bewijs van bloed- of aanverwantschap, waarvoor meestal een rouwbericht ofwel een bewijs van samenwonen met de overledene volstaat (te verkrijgen bij het gemeentebestuur) - het lidboekje van de overledene. - de SIS-kaart van de overledene. De nabestaanden van een weddetrekkende in openbare dienst of een gepensioneerde in openbare dienst hebben ook recht op een begrafenisvergoeding van deze dienst. Deze vergoeding wordt, al dan niet samen met het overlevingspensioen, aangevraagd bij de dienst waar de betrokkene gewerkt heeft. 9

10 4.7. Pensioenen De overlevende echtgenoot of echtgenote kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen op basis van de activiteit van de overleden partner. Er zijn meerdere pensioenstelsels en de te vervullen formaliteiten verschillen sterk. indien de overledene tewerkgesteld was in de privésector en/of als zelfstandige werkte en - hij/zij reeds een gezinspensioen genoot dan zal de aanpassing of de herberekening automatisch gebeuren; - hij/zij nog werkte of een alleenstaande pensioen genoot dan moet de aanvraag gebeuren op de lokale pensioenzitdag van het Sociaal Huis. De aanvrager moet in het bezit zijn van zijn of haar identiteitskaart. indien de overledene tewerkgesteld was in de openbare sector gebeurt de aanvraag: - bij de personeelsdienst van de administratie waar de overledene tewerkgesteld was in actieve dienst; - schriftelijk bij de pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), voor de overledene die reeds gepensioneerd was: PDOS - Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 bus Brussel Tel.: Voor een tewerkgestelde in openbare dienst wordt dan eveneens de begrafenisvergoeding onderzocht. indien de overledene zowel in de privésector (werknemer en/of zelfstandige) als in de openbare sector werkte, moet het overlevingspensioen bij beide diensten aangevraagd worden. Voor meer informatie in verband met deze pensioenen kan u steeds terecht op de lokale pensioenzitdag van het OCMW, elke maandag en donderdag van uur tot 16 uur. Tel of

11 4.8. Arbeidsongeval, beroepsziekte of verkeersongeval Is uw familielid overleden als gevolg van een erkende beroepsziekte of van een arbeidsongeval, dan hebt u recht op een vergoeding. Indien de overledene reeds een uitkering voor beroepsziekten ontving, dan nemen de nabestaanden best contact op met het Fonds voor Beroepsziekten. Dit kan eventueel via de sociale dienst van het ziekenfonds of via het Sociaal Huis. Bij een arbeidsongeval moet de werkgever aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij, die verplicht de vergoeding uitbetaalt. Zelfstandigen hebben vaak een persoonlijke verzekering die recht geeft op een bepaalde som na een dodelijk ongeval. Indien de overledene het slachtoffer is van een dodelijk arbeidsongeval, mag voor de nabestaanden via het gemeentebestuur, bij het provinciebestuur Fonds "Limburg Helpt" een tussenkomst aangevraagd worden. Is het overlijden het gevolg van een verkeersongeval, verwittig dan de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen van dit ongeval. De namen van de tegenpartijen, verzekeringsmaatschappijen en polisnummers kan u bekomen bij de politie die op de plaats van het ongeval aanwezig was Renten, vergoedingen, tegemoetkomingen, toelagen Het is mogelijk dat de overledene een rente, tegemoetkoming, vergoeding of toelage ontving. 11

12 Voorbeelden hiervan zijn: - een krijgsgevangenschapsrente van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen - een tegemoetkoming als mindervalide van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - een begrafenisvergoeding voor oudstrijders vanwege het stadsbestuur. Deze diensten kan u best verwittigen door een uittreksel uit de overlijdensakte toe te sturen. 5. Praktische regelingen 5.1. Ziekenfonds De weduwe of weduwnaar die niet in eigen naam verzekerd is, moet zich zo vlug mogelijk laten verzekeren bij het ziekenfonds. Om in aanmerking te komen voor verhoogde tussenkomsten voor gezondheidszorgen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Meer informatie kan u bekomen bij uw ziekenfonds Auto en andere motorvoertuigen Voor een auto die ingeschreven staat op naam van de overledene, verwittigt u de volgende dienst: FOD Mobiliteit en Vervoer - Mobiliteit en Verkeersveiligheid Directie Wegverkeer - DIV - City Atrium Vooruitgangstraat Brussel Tel

13 Bij deze dienst kan u de nodige informatie verkrijgen rond de verschillende mogelijkheden over het al dan niet behouden van het voertuig. Verwittig ook zeker de verzekeringsmaatschappij waar het voertuig verzekerd is. Wordt dit voertuig uit het verkeer genomen dan zal de maatschappij de premie voor de resterende maanden terugbetalen Abonnementen, tijdschriften Was de overledene geabonneerd op één of meerdere kranten en/of tijdschriften en u wilt deze niet meer ontvangen, verwittig dan best zo snel mogelijk de betreffende diensten. Let op: u doet er goed aan bij de gemeente te informeren welke diensten reeds door hen werden verwittigd en welke niet. Bewaar nauwkeurig al de rekeningen en onkosten in verband met het overlijden en/of ziekte van de overledene, voor eventuele financiële tegemoetkomingen. 6. Nalatenschap successierechten 6.1 Nalatenschap en berekening successierechten Indien u wilt weten of uw overleden familielid een testament heeft opgemaakt, kunt u dit navragen bij het Kantoor der Registratie en Domeinen of bij de Kantoren der Notarissen. 13

14 KANTOOR VOOR REGISTRATIE EN DOMEINEN Abdijstraat 6, postbus Sint-Truiden Tel Elke werkdag open van 8 uur tot 12 uur. Het is mogelijk dat de overledene een eigenhandig geschreven testament heeft opgemaakt dat niet gekend is bij de hogergenoemde kantoren. Met deze wilsverklaring stapt u best naar de notaris, die u hiermee verder kan helpen. De aangifte van nalatenschap moet u indienen bij het Kantoor voor Registratie en Domeinen van de woonplaats van de overledene en dit binnen de vijf maanden na het overlijden. De berekening van de termijn gebeurt van datum tot datum, te rekenen vanaf de dag van het overlijden. Het opstellen van de aangifte mag gebeuren door de erfgenamen zelf of door een bevoegd persoon. De aangifte is een opsomming van alle goederen en schulden van de overledene. Op basis van deze gegevens worden de successierechten berekend. Dit kan verschillen naargelang de grootte van de erfenis en de graad van verwantschap met de overledene. In Vlaanderen bestaan er voor erfgenamen in rechte lijn (grootouders > ouders > kinderen), tussen echtgenoten en tussen samenwonenden met een samenlevingscontract, drie schijven van successierechten. - Van 0,01 tot euro => 3% tarief - Van tot euro => 9% tarief - Vanaf euro => 27% tarief De successierechten moeten betaald worden binnen de 7 maanden na het overlijden, zoniet bent u intrest verschuldigd. De verdeling van de nalatenschap wordt gewoonlijk onder de nabestaanden en familieleden geregeld. Als erfgenamen niet onderling tot een akkoord komen, bepaalt de rechtbank van eerste aanleg hoe de verdeling zal gebeuren. Inlichtingen in verband met de erfenisregeling kan u bekomen bij: 14

15 DE KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN Bergstraat Brussel Tel Aanvaarding van de nalatenschap Als de overledene meer schulden dan bezittingen nalaat, kunt u de nalatenschap: - verwerpen - of bij twijfel de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden De nalatenschap omvat de bezittingen, maar ook de schulden die de overledene nalaat. Indien u de erfenis aanvaardt, moet u ook al de schulden van de overledene betalen Indien er twijfel is of de erfenis niet meer schulden dan bezittingen omvat, kunt u de erfenis 'aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving'. Aanvraag: u moet hiertoe binnen de drie maanden na het overlijden een aanvraag indienen bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de overledene woonde. Ter griffie wordt een akte opgesteld die dient gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad om schuldeisers en legatarissen toe te laten zich kenbaar te maken. De kosten hieraan verbonden zijn 145 euro per griffie. Wat dient u voor te leggen ter griffie? - kopie van de overlijdensakte - naam en adres van de persoon die de inventaris zal opstellen (meestal notaris). 15

16 Na publicatie in het Belgisch Staatsblad is er een termijn van drie maanden voorzien om zich te laten kennen bij de aangestelde persoon (meestal notaris). Na deze termijn heeft de notaris (of aangestelde persoon) 40 dagen om de inventaris op te maken van alle bezittingen en schulden Verwerping van de nalatenschap U heeft ook de mogelijkheid de nalatenschap te verwerpen. Let op: u mag dan de nalatenschap niet eerst aanvaard hebben of handelingen van aanvaarding gesteld hebben (bv. reeds het huis van de overledene leegmaken). Hoe? De verwerping moet uitdrukkelijk gebeuren. U moet hiertoe een verklaring afleggen op de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de overledene. U moet een kopie van de overlijdensakte meenemen. De kosten van deze akte van verwerping bedragen 30 euro. Door de nalatenschap te verwerpen wordt u niet aanzien als erfgenaam. U hoeft de schulden niet te betalen maar u heeft dus ook geen recht op de bezittingen. Voor inlichtingen rond aanvaarding en verwerping van nalatenschap: Rechtbank van eerste aanleg Arrondissement Hasselt Thonissenlaan Hasselt Tel

17 7. Kinderen bij het overlijden 7.1. Verhoogde kinderbijslag Als één van de ouders overleden is, heeft elk kind dat gerechtigd is op kinderbijslag, recht op wezenbijslag. In principe moet deze wezenbijslag aangevraagd worden bij het Kinderbijslagfonds waarbij de vader aangesloten is. Bij de aanvraag moet een uittreksel uit de overlijdensakte van de overledene en een uittreksel uit de geboorteakte van elk rechthebbend kind worden gevoegd Voogdij voor minderjarige kinderen Indien de kinderen van de overledene minderjarig zijn, verwittigt het gemeentebestuur de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige kinderen. In geval van overlijden van de ouder die het laatst het ouderlijk gezag uitoefende, benoemt de vrederechter de voogd en de toeziende voogd, tenzij de ouder zelf een voogd heeft aangewezen tijdens zijn of haar leven of bij testament. VREDEGERECHT Kazernevest Sint-Truiden Tel OPENINGSUREN: van 8.30 uur tot uur en van uur tot 16 uur 17

18 8. Welke hulp biedt het OCMW? 8.1. Administratieve hulp Het OCMW kan voor u de volgende diensten op de hoogte brengen van het overlijden van uw familielid: - kinderbijslagfonds voor regeling wezenbijslag - energieleveranciers - dienst Studietoelagen - federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, tegemoetkoming hulp aan bejaarden) - telefoonoperator - teledistributie - Fonds voor Bestaanszekerheid - sociale woningmaatschappij - belastingdiensten - arbeidsongevallen - beroepsziekten en vele andere 8.2. Financiële hulp Door de zware kosten die een overlijden met zich meebrengt, komen sommige mensen in een moeilijke financiële situatie terecht, mede door het wegvallen van een inkomen. Na onderzoek door de maatschappelijk werkers en na beslissing van de Raad kan het OCMW een voorschot op het overlevingspensioen toekennen. Deze voorschotten kunnen rechtstreeks teruggevorderd worden bij de pensioendiensten. 18

19 Inzake begrafeniskosten kan het OCMW bemiddelen voor de spreiding van het betalen van rekeningen van de begrafenisondernemer, het ziekenhuis, 8.3. Psychische ondersteuning Het overlijden van een geliefde is een moeilijk te verwerken gebeurtenis. Het OCMW besteedt niet enkel aandacht aan de administratieve en financiële aspecten, maar ook aan het mentale in deze donkere rouwperiode. Voor begeleiding in uw rouwverwerking kan u eveneens doorverwezen worden naar gespecialiseerde diensten. 19

20 9. Nuttige adressen SOCIAAL HUIS - OCMW Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Tel Gratis nummer OPENINGSUREN: Van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot uur, op dinsdagavond ook van uur tot uur. Pensioenzitdag: elke maandag en donderdagnamiddag van uur tot 16 uur. 9.1 Hulpverlening CAW SONAR Afdeling RELATIE EN WELZIJN Rozenstraat Hasselt Tel Afdeling SLACHTOFFERHULP Plantenstraat Hasselt Tel CAW t Verschil Afdeling Slachtofferhulp Lombaardstraat Hasselt Tel

21 Afdeling Relatie en Welzijn Lombaardstraat Hasselt Tel CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (CGG) Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Tel DIENST AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDS- ZORG (DAGG) Tiensesteenweg Sint-Truiden Tel CENTRUM VOOR MORELE DIENSTVERLENING Kazernestraat Sint-Truiden Tel NETWERK PALLIATIEVE ZORG LIMBURG A. Rodenbachstraat Hasselt Tel OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN Tervurenlaan 268A 1150 Brussel Tel

22 9.2 Diensten KANTOOR VOOR REGISTRATIE EN DOMEINEN Abdijstraat 6 Postbus Sint-Truiden Tel VREDEGERECHT Kazernevest Sint-Truiden Tel RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP) Zuidertoren Brussel Tel of Ridder Portmansstraat Hasselt Tel RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERING DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) Jan Jacobsplein Brussel Tel of Leopoldplein 16 bus Hasselt Tel PENSIOENDIENST VAN DE OVERHEIDSSECTOR (PDOS) Victor Hortaplein 40 bus Brussel Tel

23 FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN Sterrenkundelaan Brussel Tel FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Troonstraat Brussel Tel Elke donderdag van 9 uur tot uur en van uur tot 16 uur. FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Tel FOD MOBILITEIT EN VERVOER Dienst Wegveiligheid (DIV) CITY ATRIUM Vooruitgangsstraat Brussel Tel RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) Dienst Speciale Rechten Trierstraat Brussel Tel of De Schiervellaan Hasselt Tel

24 Verantwoordelijk uitgever: Pascal Monette, Clement Cartuyvelsstraat 12, Sint-Truiden - deze uitgave is geprint volgens de FSC-normen - editie januari 2011

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Voorwoord... 3 Eerste formaliteiten... 4 De geneesheer... 4 De begrafenisondernemer... 4 Het stadsbestuur... 4 De priester of de morele consulent... 5 Mogelijkheden betreffende

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

Een overlijden... Wat nu?

Een overlijden... Wat nu? Versie februari 2017 - objectid 230251 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Vlaams PatiëntenPlatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Email: info@vlaamspatientenplatform.be

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden Voorwoord Beste familielid Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, dan doet dat pijn. Naast het gemis, het grote verdriet, moet er ook administratief

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Bondige wegwijzer bij overlijden

Bondige wegwijzer bij overlijden Informatiebrochure Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke administratieve rompslomp. Alhoewel wij op

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout:

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout: 1 I OVERLIJDEN Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele ( zonder

Nadere informatie

Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden?

Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden? , Tel.: 089 20 19 80 Fax 089 20 19 99 e-mail: info.ocmwbocholt@publilink.be website: sociaalhuis.bocholt.be Wat te doen bij een overlijden? Beste familie Namens het bestuur en het personeel van het OCMW

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten 2. Overlijden Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen heel wat emotionele problemen met zich mee, maar ook veel praktische beslommeringen. De meeste mensen laten die administratieve

Nadere informatie

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde 1 Inhoudstafel Inleiding...3 De eerste formaliteiten...4 Contact opnemen met de begrafenisondernemer...4 Aangifte van het overlijden op het gemeentehuis...4

Nadere informatie

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap Het overlijden van uw partner moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij overleden is en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID LA DÉCLARATION DE DÉCÈS 1 INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie, de artsen en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun

Nadere informatie

Een gids omtrent overlijden

Een gids omtrent overlijden Een gids omtrent overlijden Sociaal huis Kuurne april 2011 Voorwoord Iemand verliezen door een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Daarbij komt nog dat een aantal praktische problemen moeten

Nadere informatie

Wat te doen bij een. overlijden

Wat te doen bij een. overlijden Wat te doen bij een overlijden Inhoud Hoe nu verder 4 Verpleegafdeling 4 Rouwkamer 4 Funerarium 4 Aangifte van overlijden 5 Documenten bij aangifte 5 De uitvaart 7 Kerkelijke uitvaart 7 Vrijzinnige uitvaart

Nadere informatie

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875)

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875) Een overlijden Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Informatie en adviezen voor naasten Jessa

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind. Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen

Nadere informatie

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE DOSSIER OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand: DE SMET Catherine 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Wat als uw dierbare overlijdt?

Wat als uw dierbare overlijdt? Wat als uw dierbare overlijdt? CAW-Sociale Dienst Vlaams Neutraal Ziekenfonds Statieplein 12 9300 Aalst 070 235 235 socialedienst@vnz235.be 1 Inhoud Voorwoord... 3 Wat als uw dierbare overlijdt?... 4 1.

Nadere informatie

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen Inhoud Overlijdensaangifte Overlijden in Londerzeel p.5 Overlijden in een andere gemeente p.6 Overlijden in het buitenland p.6 Overlijden door ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden p.6 Arbeidsongeval

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Administratieve info na overlijden.

Administratieve info na overlijden. Administratieve info na overlijden. In deze folder vindt u een beknopte leidraad die u kan helpen bij de administratieve formaliteiten die bij een overlijden komen kijken. Aangifte van het overlijden De

Nadere informatie

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden.

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden. Achtste druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, september 2013 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn. Daarom vind je in deze brochure verschillende

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden? Wat te doen bij een overlijden?, tel.: 089 20 19 80 fax: 089 20 19 99 e-mail: info.ocmw@bocholt.be website: sociaalhuis.bocholt.be Beste familie, Namens het bestuur en het personeel van het OCMW willen

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand 2014 INHOUDSTAFEL A. INLEIDING... 3 I WIE MOET ER ONMIDDELLIJK VERWITTIGD

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Brochure Na een overlijden Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Inhoud Inleiding... 4 De eerste formaliteiten... 5 Contact op nemen met de begrafenisondernemer... 5 Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS De bepalingen en de bedragen opgenomen in deze brochure zijn louter informatief. VIVIUM garandeert niet dat de informatie volledig en up-to-date

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

I. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN... 2 1. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN... 2 2. SCHIKKINGEN VOOR DE TERAARDEBESTELLING... 3

I. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN... 2 1. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN... 2 2. SCHIKKINGEN VOOR DE TERAARDEBESTELLING... 3 29/07/2014 I. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN... 2 1. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN... 2 2. SCHIKKINGEN VOOR DE TERAARDEBESTELLING... 3 3. NALATENSCHAP EN SUCCESSIE... 5 4. Wie moet verwittigd worden?... 9 II.

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Werkdocument. Persoonlijke gegegevens

Werkdocument. Persoonlijke gegegevens Werkdocument Het is mogelijk dat u besluit op korte termijn een testament op te laten maken door uw notaris. Een beslissing die niet alleen uzelf raakt, maar ook uw nabestaanden. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN?

INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN? INFORMATIEBROCHURE WAT BIJ EEN OVERLIJDEN? Wat bij een overlijden? - 1 Colofon Een uitgave van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem Samenstelling: Dienst burgerlijke stand en communicatie Eindredactie:

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? www.cdsca-ocasc.be Praktische leidraad voor de nabestaanden Inhoud VOORWOORD... 4 WAT MOET IK DOEN WANNEER EEN DIERBARE OVERLIJDT?... 5 Een begrafenisondernemer contacteren... 5 Wat doet een begrafenisondernemer

Nadere informatie

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten HET LEVENSEINDE Een leidraad in moeilijke momenten COLOFON Het levenseinde is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum januari 2009 Oplage 750 exemplaren Teksten Sociale Dienst

Nadere informatie

Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist. T 030-6937309 E kgerritsen@wwf.nl I www.wnf.nl

Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist. T 030-6937309 E kgerritsen@wwf.nl I www.wnf.nl Werkdocument Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist T 030-6937309 E kgerritsen@wwf.nl I www.wnf.nl Colofon Uitgave Wereld Natuur Fonds (2011) Fotografie Peter Zwitser (ijsbeer), Karina

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

WEGWIJS NA EEN OVERLIJDEN

WEGWIJS NA EEN OVERLIJDEN WEGWIJS NA EEN OVERLIJDEN Informatiegids "Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering." Ward Bruyninckx in De dwaze weg Een overlijden

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

IWat te doen bij overlijden

IWat te doen bij overlijden IWat te doen bij overlijden (laatste update: 26/03/2013) Inleiding Wat zijn de meest dringende zaken nadat iemand overleden is? Een arts moet de dood vaststellen Waarschuw een begrafenisondernemer Waarschuw

Nadere informatie

Doodgewoon. een gids omtrent overlijden.

Doodgewoon. een gids omtrent overlijden. Doodgewoon een gids omtrent overlijden www.gemeentemol.be Doodgewoon het doet je goed eens aan de dood te denken je dagen worden er wat duidelijker van je dient te weten dat geen mens voor je kan leven

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 02-08-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.13 : Tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 1.1 Toepassingsgebied 1.2 Definitie

Nadere informatie

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voorschotten op sociale uitkeringen Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 18-04-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een sociale uitkering? 3) Wat is een voorschot op sociale uitkeringen? 4) Wie kan aanspraak maken op een voorschot op

Nadere informatie

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft?

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Zesde druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, december 2008 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn.

Nadere informatie

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten

HET LEVENSEINDE. Een leidraad in moeilijke momenten HET LEVENSEINDE Een leidraad in moeilijke momenten COLOFON Het levenseinde. Een leidraad in moeilijke momenten is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum november 2011 (2e druk)

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden:

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: ERFENIS ACCEPTEREN OF NIET? Beneficiaire aanvaarding en wettelijke vereffening Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: * De erfenis zuiver aanvaarden.

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen Mijn laatste wens Dit document is een handig hulpmiddel om uw persoonlijke wensen vast te leggen. U bepaalt zelf aan de hand hiervan hoe uw afscheid zal verlopen en dit helpt uw naasten bij de beslissingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie