1. Bedrijfsvoering Minimabeleid AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS..."

Transcriptie

1 1. Bedrijfsvoering Minimabeleid AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS Stand van zaken inzake inkoop trajecten FINANCIËLE VERANTWOORDING INHOUDELIJKE VERANTWOORDING GESUBSIDIEERDE ARBEID TAAKSTELLING CASEMANAGEMENT Aanvragen en bestanden algemeen Bezwaar- en beroepschriften Boeten en maatregelen Verhaalszaken Terugvorderingszaken Huursubsidie en Vangnetregeling Gemeentelijk maatschappelijk werk Wet voorzieningen gehandicapten...22

2 1. Bedrijfsvoering In de managementrapportage over het eerste kwartaal 2003 is aan u aangegeven dat voorshands de rapportage zich beperkt tot de uitvoering door het gedeelte werk, inkomen en zorg van de afdeling maatschappelijke zaken. Ten aanzien van de ontwikkeling van de afdeling maatschappelijke zaken kan ik u melden dat ook in het tweede kwartaal de personele aangelegenheden door de beide hoofden integraal worden opgepakt en incidenteel beleidsontwikkeling gezamenlijk wordt opgezet. Verder is in het tweede kwartaal in samenwerking met mevrouw A. Griekspoor van BMC een start gemaakt met de ontwikkeling van het afdelingsplan. Dit middels nauwe samenwerking met de seniormedewerkers van de afdeling, ondersteund door interviews met externe partners van de nieuwe afdeling. De economische ontwikkeling is niet voorbij gegaan aan de afdeling werk, inkomen en zorg (WIZ). Voor de inhoudelijke verantwoording verwijs ik u naar de hoofdstukken waarin de ontwikkeling wordt behandeld over de aanvragen/caseload en uitstroom. Het is evident dat bij een stijging van de instroom en een moeizamere uitstroom dit effect heeft op de werkvoorraad en de caseload van de afdeling. Het blijkt dan ook dat de caseload in het tweede kwartaal gemiddeld stijgt naar het aantal dat maximaal is afgesproken (80). De bandbreedte die WIZ zelf zou opvangen (tussen 70 en 80 cliënten) wordt langzamerhand ook overschreden en het ziet ernaar uit dat deze overschrijding zich in het derde kwartaal effectueert. In het jaar 2002 zijn veel cliënten in een traject gezet. Daar waar mogelijk is hier gebruik gemaakt van externe trajecten die zijn ingekocht. De geschatte realisatie over 2002 is dan ook met betrekking tot het aantal uit te zetten externe trajecten behaald. De verwachte uitstroom blijft enigszins achter bij de verwachting. Gebleken is dat zich in 2003 een direct effect voordoet in negatieve zin. Ten eerste is het aantal cliënten waarvan het reëel is dat zij een extern traject volgen reeds in 2002 geplaatst en leidt de instroom van nieuwe gevallen nog niet tot een directe stijging van het aantal externe trajecten. Binnen het team dat het casemanagement uitvoert ben ik geconfronteerd met twee langdurig zieken en een zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit heeft effect op de continuïteit, ondanks het feit dat door herverdeling van werk en het tijdelijk aantrekken van krachten de werkvoorraad nog beheersbaar is gebleven. Wel wordt hierdoor de prioriteit verschoven van doelmatigheid naar rechtmatigheid en komt het inhoudelijke werk van casemanagement onder druk te staan. Ook betekent bovenstaande een risico voor het behalen van de bedrijfstaakstelling van de afdeling. Geconstateerd is dat de noodzaak aanwezig is om systematisch het casemanagement te ondersteunen. Dit niet alleen ten behoeve van management- en beleidsinformatie, doch ook ten behoeve van het uitvoeren van de regie op uitvoeringsniveau. Om een reïntegratiemodule, die inmiddels is aangeschaft, te implementeren is een intern project gestart. De afronding van de aanbesteding reïntegratiebedrijven is in april afgerond en de overgang naar de nieuwe bedrijven is in het tweede kwartaal opgestart. Het blijkt dat het afronden, overdragen en opstarten van nieuwe trajecten enige tijd kost omdat bestaande processen en werkafspraken vervangen moeten worden. De effectiviteit staat natuurlijk enige tijd onder druk. In juni is het onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van een CWI+/Bedijfsverzamelgebouw afgerond. Eind augustus wordt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorgesproken of het rapport aan de te stellen eisen voldoet. 2

3 Tevens wordt momenteel onderzocht of het gebouw van het CWI mogelijkheden biedt tot het verbouwen/aanbouwen tot een locatie die geschikt is voor een CWI+/Bedrijfsverzamelgebouw. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn om de uitvoering van werk en inkomen gezamenlijk met de gemeente Westerveld te verrichten. In oktober 2003 zal hiertoe nadere besluit vorming plaats gaan vinden. De sociale zekerheid staat momenteel voor een aanzienlijke wijziging. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden, naast inhoudelijke wijzigingen in de regelgeving ook verantwoordelijkheden gewijzigd. De bijstandsverlening wordt een geheel gemeentelijke verantwoordelijkheid en komt ingaande 1 januari 2004 geheel voor rekening van de gemeente. Daarnaast zal een ontschotting van het reïntegratiebudget plaatsvinden en verandert de wetgeving inzake gesubsidieerde arbeid. Het minimabeleid van de gemeente zal herzien moeten worden. Tot slot zal de verantwoording naar het Rijk grotendeels vervallen waarbij de verantwoording naar de gemeenteraad een expliciete rol krijgt. Om dit korte invoeringstraject goed te kunnen oppakken is een projectopdracht geformuleerd en is een projectgroep opgestart door de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Tevens zal in een breder intergemeentelijk verband (DIVOSA IJssel-Vecht) worden samengewerkt. De aanlevering voor de Benchmark Abw 2002 is weer opgestart en zal begin september 2003 worden afgerond. Medio deze maand zullen de resultaten van de Benchmark bekend worden. In juni is het traject schuldhulpverlening/algemeen Maatschappelijk Werk bestuurlijk afgerond. Met de Gemeenschappelijke Kredietbank en de thuiszorgorganisatie Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe land zijn de gesprekken inzake overdracht en uitvoering gestart. Streefdatum is om op 1 oktober 2003 het gekozen model in werking te laten treden en de overdracht te hebben afgerond. De consulenten Wvg hebben in mei een cursus gevolgd, waarbij met name aandacht is besteed aan de Algemene wet bestuursrecht en jurisprudentie. Verder is een consulent definitief afgekeurd per 1 september 2003 en is in juni de procedure tot vacaturevervulling gestart. Met betrekking tot een algemene bijscholing in het kader van de uitvoering van de Algemene wet bestuursrecht zijn afspraken gemaakt dat de meest betrokken medewerkers van WIZ een interne cursus Awb gaan volgen. De gesprekken over de samenwerking sociale recherche zijn in het tweede kwartaal ambtelijk afgerond, zodat aan de colleges van de deelnemende gemeenten in juli 2003 een intentieverklaring tot samenwerking wordt aangeboden. In verband met deze ontwikkeling is door de gemeente Steenwijkerland evenals de overige gemeenten een subsidie aangevraagd voor het verbeteren van handhaving. Dit conform de toezegging die is gedaan aan de commissie MWC om handhaving te intensiveren. 3

4 2. Minimabeleid Het gemeentelijk minimabeleid bestaat uit diverse producten. Deze producten worden hieronder aan de orde gesteld. 2.1 Aantal aanvragen bijzondere bijstand Totaal aantal aanvragen bijzondere bijstand over het tweede kwartaal 2003 bedraagt 128. Deze aanvragen zijn gesplitst in bijzonder periodiek, bijzonder incidenteel, bijzonder categoraal en leenbijstanden. tweede kwartaal periodiek 41 incidenteel 71 categoraal 14 leenbijstand e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt periodiek incidenteel categoraal leenbijstand 4

5 2.2 Aantal aanvragen declaratiefonds Aantal aanvragen over het tweede kwartaal 2003 bedraagt declaratie e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Minimabeleid (2.1) Geraamd begroting ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 Eenmalige uitkering , ,00 ============== Declaratiefonds (2.2) ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 5

6 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten Uitgangspunt bij de inkoop van reïntegratie- en sociale activeringstrajecten is de taakstelling zoals die is opgenomen in het Beleidsplan Abw 2003, zoals dat in december 2002 door de raad is vastgesteld. Hierin staat aangegeven: Voor 2003 zullen trajecten worden ingekocht volgens de wettelijke voorschriften zoals die in de wet Suwi zijn vastgelegd, hetgeen inhoudt dat er een transparante en toetsbare aanbestedingsprocedure gevolgd wordt waarbij meerdere offertes opgevraagd worden en criteria voor selectie en gunning vooraf vastgesteld zullen worden. Hierbij kan maximaal 20% van het reïntegratiebudget vrij ingezet worden, hetgeen betekent dat hier geen aanbestedingsprocedures voor gevolgd hoeft te worden. Als uitvloeisel hiervan hebben we in het eerste kwartaal van 2003 op basis van een door burgemeester en wethouders vastgesteld bestek een onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd. Het gaat hier om een aanbesteding van totaal 300 reïntegratie- en sociale activeringstrajecten voor de reïntegratie van inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de Abw, Ioaw en Ioaz (inclusief de arbeidsgehandicapten) en voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet). Gelet op de hoogte van het bedrag (ruim ,00) is hier sprake van een Europese aanbesteding (richtlijn 1B - aanbesteding van diensten). Van de 12 uitgenodigde bedrijven hebben er 9 een offerte ingediend. In onderlinge afstemming met onze gemeentelijke inkoopcoördinator is deze opdracht op basis van de in het bestek opgenomen selectie- en gunningscriteria gegund aan 3 reïntegratiebedrijven, te weten Alexander Calder Arbeidsintegratie BV, TMP/Hudson en Kliq Reïntegratie. Met dit laatste bedrijf hebben we de afgelopen jaren ook al samengewerkt, de eerste twee bedrijven zijn nieuw. Eveneens overeenkomstig het Beleidsplan Abw 2003 is als belangrijke randvoorwaarde in het bestek opgenomen dat de financiering voor 50% op outputbasis zal plaatsvinden. In de af te sluiten contracten met bovenstaande bedrijven is opgenomen dat 50% van de trajectprijs op inputbasis wordt vergoed. De overige 50% wordt uitsluitend voldaan op basis van output nadat een traject heeft geleid tot plaatsing. Bij een reïntegratietraject is er sprake van plaatsing als de cliënt zes aaneengesloten maanden geen beroep op uitkering hoeft te doen, omdat de cliënt werk heeft aanvaard en behouden. Voor sociale activeringstrajecten is er sprake van realisatie wanneer de cliënt met goed gevolg het traject heeft afgesloten en door kan stromen naar een vervolgtraject richting werk of scholing. De contracten gaan in met ingang van 1 mei 2003, hetgeen inhoudt dat we in het eerste kwartaal nog trajecten ingekocht hebben bij de bedrijven waar we in 2002 contracten mee afgesloten hebben (Kliq en IWA). De trajecten die nu nog lopen bij het IWA (Terra Aqua en Waterambacht) zullen in de loop van 2003 afgebouwd worden en indien nodig voortgezet worden bij de nieuwe contractpartijen. 3.1 Financiële verantwoording In het Beleidsplan Abw 2003 is als randvoorwaarde bij de inkoop van trajecten opgenomen dat dit dient te geschieden binnen het budgettaire kader dat hier in de vorm van het Scholings- en activeringsbudget WIW voor 2003 aan onze gemeente beschikbaar is gesteld. Het in 2002 nog 6

7 geoormerkte budget voor de inkoop van trajecten voor niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers is in ongeoormerkt- hier ook in opgenomen. In eerste instantie was dit ,00, maar als gevolg van een herschikking van dit budget in december 2002 is het beschikbare budget thans ,00. Hieraan kan nog worden toegevoegd het maximale overschot van 10% op het budget van 2002 ad ,00 zodat beschikbaar is voor ,00. Hiervan dient 80% ( ,00) via een aanbestedingsprocedure ingekocht te worden en mag 20% ( ,00) vrij ingekocht worden. De ingekochte trajecten voor 2003 kunnen uit het Scholings- en activeringsbudget WIW voldaan worden. Om een zo n actueel mogelijk beeld te geven van de uitgaven zijn hieronder de uitgaven tot en met 20 augustus 2003 weergegeven. IWA Wurkympuls Terra Aqua ,92 IWA Wurkympuls Waterambacht 7.331,93 Project Zorghulp project 2002/ ,55 Bike & Hike project Fiets, Werk en Opleiding ,84 Deltion College, opleiding CVV 6.005,00 Rensink & Partners, restitutie scholingskosten -/ ,26 Drenthe College 2.437,23 Scholingspremie WIW en premie uitstroom ,72 Diverse kosten WIW ,31 Sub-totaal ,24 Overgeboekte kosten vanuit 2002 (betaald in 2003) ,77 Totaal ,01 Het feit dat er in 2003 nog maar een relatief laag bedrag is uitbetaald voor scholings- en activeringstrajecten heeft de volgende oorzaken: 1. de overgang naar 2 andere reïntegratiebedrijven met ingang van 1 mei 2003 heeft een aanlooptijd nodig gehad voor wat betreft aanmeldingen voor nieuwe trajecten; 2. eind 2002 is een groot deel van de trajecten die in 2002 gestart zijn en die doorlopen in 2003 reeds betaald in verband met gewijzigd rijksbeleid. Van het overschot van het WIW scholingsen activeringsbudget mocht in 2002 maar 10% worden meegenomen naar 2003 in plaats van 50%; 3. het aantal cliënten dat een traject is aangeboden in 2003 is aanzienlijk minder dan in 2002 (hierbij wordt verwezen naar het onderdeel Taakstelling casemanagement). 7

8 3.2 Inhoudelijke verantwoording Project Fiets, Werk en Opleiding Voor 2003 hebben we uit de vrij-besteedbare ruimte van 20% 10 opleidingsplaatsen ingekocht bij Bike en Hike voor ,00. Kwartaal Datum Saldo Instroom Uitstroom Uitstroom Uitstroom Eindsaldo zonder baan door privéproblemen naar betaald werk school met getuigschrift 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal I.W.A./Waterambacht Als gevolg van het resultaat van de aanbesteding zullen er bij Waterambacht geen nieuwe trajecten meer ingekocht worden. Ultimo april heeft het IWA Waterambacht beëindigd. Een aantal cliënten is inmiddels aangemeld voor een vervolgtraject bij Alexander Calder. Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal IWA/Terra Aqua Als gevolg van het resultaat van de aanbesteding zullen er bij Terra Aqua geen nieuwe trajecten ingekocht worden en zullen de lopende trajecten afgebouwd of voortgezet worden bij de nieuw gecontracteerde reïntegratiebedrijven. De laatste trajecten zullen in het derde kwartaal 2003 afgerond worden. Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal

9 Resultaten Terra Aqua 1 e 2 e 3 e 4 e Totaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal Hulpverlening gerealiseerd in 3 3 zorgtraject Plaatsing vrijwilligerswerk vanuit participatietraject Plaatsing reguliere arbeid vanuit arbeidsintegratietraject Plaatsing in gesubsidieerde arbeid vanuit arbeidsintegratietraject Scholing Zelfstandige arbeid Doorstroom Waterambacht Beëindiging wegens 5 5 arbeidsongeschiktheid Beëindiging wegens overige reden 3 3 Einde contract Totaal Oriëntatie op Scholing en Beroep (OSB) In het najaar van 2002 zijn 2 nieuwe groepen voor OSB gestart, met respectievelijk 9 en 7 deelnemers, die doorlopen in In het tweede kwartaal 2003 zijn deze opleidingen afgerond. De resultaten van deze 16 deelnemers zijn: Werk, of uitbreiding uren werk 3 Vervolgtraject en/of scholing 11 Uitval 2 Totaal 16 In mei 2003 is een verkorte cursus OSB gestart met 7 deelnemers uit ons bestand. Deze cursus zal in september afgerond worden. Project Zorghulp In december 2002 is een nieuwe groep Zorghulp gestart met 9 deelnemers uit onze gemeente. Vanuit de gemeente Meppel doen 3 deelnemers mee in deze groep. Deze gecombineerde opleiding met stage duurt een jaar. De kosten zijn voor het grootste gedeelte ten laste gebracht van het Scholings- en activeringsbudget WIW over Een restant is nog in 2003 betaald. 9

10 Kliq trajecten Reïntegratie en Arbeidsgehandicapten Aangezien aan Kliq Reïntegratie ook de opdracht is gegund voor de uitvoering van trajecten in onze gemeente zal ingaande 1 mei 2003 een nieuw contract worden afgesloten, voorshands voor de periode van een jaar. De trajecten die voor die tijd reeds uitgezet zijn vallen nog onder het doorlopende contract van Reïntegratie en arbeidsgehandicapten Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal In het eerste halfjaar 2003 zijn 29 trajecten beëindigd, waarvan er 13 geresulteerd hebben in uitstroom naar werk. De beëindigingsreden van de overige beëindigde trajecten zijn: Reden beëindiging Aantal Afgesloten, na vaststelling arbeidshandicap Afgesloten, max. duur traject Afgesloten, niet arbeidsgehandicapt Afgesloten, voltooid 7 Voortijdig beëindigd ziek 4 Voortijdig beëindigd, privé-problemen 3 Voortijdig beëindigd, motivatie Voortijdig beëindigd, verhuisd Voortijdig beëindigd, sociale activering en zorg 2 Totaal 16 Alexander Caldergroep en TMP/Hudson Per 1 mei 2003 is een nieuw contract afgesloten met Alexander Caldergroep en met TMP/Hudson. In het tweede kwartaal zijn 13 cliënten aangemeld bij Alexander Caldergroep, waarvan het daadwerkelijke traject na 1 juli 2003 is gestart. Bij TMP/Hudson zijn 3 aanmeldingen gedaan die ook na 1 juli in traject zijn gegaan. 3.3 Gesubsidieerde arbeid In het Beleidsplan Abw 2003 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de bezuinigingen op de gesubsidieerde banen (WIW- en I/D-banen) voor Dit heeft ertoe geleid dat wij in oktober 2002 reeds een vacaturestop hebben moeten instellen voor zowel de WIW- als de I/D-banen om te voorkomen dat de bezettingsgraad van deze banen te hoog zou zijn in relatie met de toe te kennen budgetten. 10

11 In het Beleidsplan is voor 2003 als taakstelling opgenomen dat op basis van de door het ministerie van SZW toegekende budgetten voor de WIW- en ID-afspraken met de NoordWestGroep gemaakt zullen worden over het beschikbaar potentieel gesubsidieerde banen. Tevens is een te realiseren uitstroom voor de WIW afgesproken van 30%, waarvan de helft naar reguliere arbeid moet uitstromen. Deze afspraken zijn in het eerste kwartaal van 2003 met de NoordWestGroep vastgelegd in de afgesloten jaarovereenkomst WIW/ID. Voor de WIW-dienstbetrekkingen is een volume afgesproken op basis van het toegekende budget van 93 fte s (per 1 januari 2002 bedroeg het aantal bezette WIW dienstbetrekkingen nog 118,88 fte s terwijl dit aantal op 1 januari ,75 bedroeg. Het gaat hierbij om respectievelijk 127 en 102 personen). Per 1 juli 2003 bedroeg het aantal fte s nog 86,75 (90 personen). Dit heeft ertoe geleid dat er inmiddels weer nieuwe mensen geplaatst konden worden op een WIW-dienstbetrekking en dat er ook weer nieuwe aanmeldingen kunnen plaatsvinden. Voor de WIW-werkervaringsplaatsen is een volume afgesproken op basis van het toegekende budget van 6,85 fte s (per 1 januari 2002 bedroeg het aantal bezette WIW-werkervaringsplaatsen nog 9,65 fte s, terwijl dit aantal op 1 januari ,63 bedroeg. Het gaat hierbij op beide data om 11 personen). Per 1 juli 2003 bedroeg het aantal fte s nog 9,81 (12 personen). Hier geldt dat er eerst uitstroom gerealiseerd moet worden, alvorens er weer nieuwe instroom geplaatst kan worden. Teneinde goed zicht te krijgen op de uitstroompotenties van de huidige WIW-ers is eind 2002 gestart met een uitstroomdiagnose te maken van alle WIW-ers door de NoordWestGroep. Op basis van deze analyse heeft de NoordWestGroep de inschatting gemaakt dat 60% van de huidige WIW-ers binnen nu en een jaar uit kan stromen naar regulier werk. 20% zal op een andere wijze uitstromen uit de WIW (bijvoorbeeld naar de WSW, WAO of AOW of ontslag), terwijl van de resterende 20% verwacht wordt dat deze niet zal uitstromen uit de WIW, omdat een reguliere baan niet haalbaar is. Voor de In- en Doorstroombanen is een volume afgesproken op basis van het voorlopig toegekende budget van 53 fte s. Per 1 juli 2003 bedroeg het aantal fte s nog 51,19. In mei 2003 hebben we de beschikking met het definitieve budget voor I/D-banen voor 2003 ontvangen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van totaal ,00. Op basis van de huidige bezetting is een berekening gemaakt van de verwachte uitgaven voor I/D-banen over Uitkomst hiervan is dat het beschikbaar gestelde budget net toereikend is voor de huidige bezetting van I/D-banen. Mede in het licht van verdere bezuinigingen in 2004 is met de NoordWestGroep afgesproken dit volume voor 2003 niet verder uit te breiden. Om meer uitstroom te realiseren heeft de rijksoverheid eind 2002 een tijdelijke stimuleringsregeling in het leven geroepen om landelijk I/D-banen om te zetten naar regulier werk. Werkgevers die een I/D-baan omzetten naar een reguliere baan ontvangen een subsidiebedrag van ,00 gespreid over 2 jaar. De reguliere subsidie voor een I/D-baan komt hiermee dan te vervallen. 11

12 Daarnaast zijn in verschillende sectoren (bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs en kinderopvang) convenanten afgesloten waarbij deze sectoren zelf ook aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld hebben om I/D-banen regulier te maken. De NoordWestGroep heeft alle werkgevers waar in onze gemeente ID-/banen uitgezet zijn benaderd en voorzien van de benodigde informatie om deze stimuleringsregeling onder de aandacht te brengen. Deze stimuleringsregeling levert landelijk tot nu toe weinig respons op (er zijn op dit moment ruim 2000 verzoeken ingediend om deze banen regulier te maken). Ondanks de inspanningen van de NoordWestGroep is er vanuit onze gemeente nog geen enkel verzoek ingediend om een I/D-baan regulier te maken. Aangezien ook veel I/D-banen in de publieke sector (lees overheid) vervuld worden betekent het regulier maken van deze banen enerzijds een extra financiële inspanning voor met name gemeenten anderzijds. Hieronder volgt nog een overzicht van het verloop van deze regelingen in personen. WIW-dienstbetrekking (personen) Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal 2 14 WIW WEP (personen) Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal 1 1 In- en Doorstroombanen (personen) Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal

13 Reden uitstroom eerste halfjaar 2003 Reden uitstroom WIWdienstbetrekking WIW WEP Naar regulier werk 6 1 Naar I/D-baan Naar WEP Ontslag eigen verzoek 2 Ontslag door NWG 2 Wegens leeftijd Einde contract 3 Uitstroom naar WSW 1 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Totaal 14 I/D-banen 3.4 Taakstelling casemanagement De gemeente committeert zich om zich gedurende de komende jaren (tot en met 2006) in te zetten om door middel van casemanagement een grotere uitstroom te realiseren. De subsidiëring vindt plaats op basis van een aantal trajecten dat gemeenten realiseren in de periode tot en met 2004 en op de uitstroom uit deze trajecten (die kan doorlopen tot 2006). De taakstelling voor 2002 was aan 159 mensen een traject aanbieden gericht op uitstroom naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid en 16 mensen uit laten stromen naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid. Het aantal uit te zetten externe trajecten is ruimschoots behaald; er zijn 176 mensen op traject gezet. De verwachte uitstroom is niet helemaal behaald; er zijn 11 mensen uitgestroomd. De jaaropgave is voorzien van een accountantsverklaring met als oordeel dat de jaaropgave voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Het ministerie van SZW is akkoord met de jaaropgave. De taakstelling voor 2003 is dat aan 245 mensen een traject wordt aangeboden gericht op uitstroom naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid en dat 53 mensen uitstromen naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid. Realisatie tot 1 augustus 2003: 36 trajecten en 09 uitstroom. Over de ontwikkeling hiervan is aandacht besteed onder het kopje bedrijfsvoering. 13

14 4. Aanvragen en bestanden algemeen Aantal aanvragen en beëindigingen algemene bijstand Periode Aanvragen algemene Aantal beëindigingen bestaanskosten 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal De stijging van de werkloosheid heeft in onze gemeente in het tweede kwartaal 2003 nog niet geleid tot een stijging van het aantal aanvragen. De verwachting is wel dat dit in de loop van 2003 zal gaan gebeuren. Heronderzoeken Onderstaande tabel geeft u inzicht in de verschillende soorten heronderzoeken. Periode Rechtmatig heidsonderzoeken Deelonderzoek uitstroom Deelonderzoek <23 jaar Traject uitstroom Traject sociale Traject zorg (A) fase 1 activering januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal De rechtmatigheidsonderzoeken lieten over het tweede kwartaal 2003 een termijnoverschrijdingspercentage zien van gemiddeld 4, hetgeen binnen de kritieke foutmarge van 15% van het ministerie ligt. 14

15 Registratie bestanden In onderstaande tabel wordt een inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal cliënten vanaf 1 januari 2001 van de nieuwe gemeente Steenwijkerland. Periode Abw Ioaw Ioaz Bbz Begroting Abw levensonderhoud ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 Begroting Ioaw/Ioaz ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 In het tweede kwartaal 2003 is sprake van een lichte stijging van het Abw-bestand. De verwachting is dat dit in de rest van 2003 verder zal toenemen. 15

16 5. Bezwaar- en beroepschriften Onderstaand treft u een overzicht aan van de ingediende bezwaar- en beroepschriften. Periode Bezwaarschriften Beroepschriften 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal De toename van het aantal bezwaarschriften komt hoofdzakelijk voor bij de gemeentelijke parkeerkaart. Aangescherpte regelgeving om voor een invalidenparkeerkaart in aanmerking te komen heeft tot een lager aantal toekenningen geleid, hetgeen een toename van het aantal bezwaarschriften tot gevolg had. 16

17 6. Boeten en maatregelen Ingeval van het niet nakomen van opgelegde verplichtingen dan wel het verstrekken van onjuiste informatie kan er een maatregel of een boete opgelegd worden. Onderstaand treft u een overzicht van de opgestarte onderzoeken aan. Periode Opgestarte boete-onderzoeken Opgestarte maatregelenonderzoeken 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal

18 7. Verhaalszaken Nieuwe verhaalszaken en heronderzoeken verhaal. Periode Nieuwe instroom verhaal Heronderzoeken verhaal 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal * * Dit is inclusief de heronderzoeken terugvordering van mei en juni In verband met een conversie van ons automatiseringssysteem kan dit onderscheid in heronderzoeken verhaal en terugvordering niet meer worden aangebracht. 18

19 8. Terugvorderingszaken Onderstaand treft u een tabel aan met nieuwe terugvorderingszaken, heronderzoeken terugvordering en gestarte invorderingszaken. Tevens ziet u hierin het aantal aangemaakte opdrachten voor beslag op de uitkering. Periode Nieuwe terugvorderingszakezaken Heronderzoeken terugvordering Gestarte invorderings- Beslag op uitkering 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal * * De heronderzoeken over de maanden mei en juni 2003 zitten bij de heronderzoeken verhaal in. Overzicht saldi en geïnde bedragen over het tweede kwartaal 2003 Saldo Saldo Ontvangsten Opboekingen/ Correctie Saldo Fraude , , , , ,00 Terugvordering , , , , ,00 Verhaal , , , , ,00 Krediethypotheek , , , , ,00 Bbz (exclusief rente) , , , , ,00 Wet Boete , ,00 140,00 0, ,00 Abw/Ioaw/Ioaz Leenbijstand , , ,00-566, ,00 19

20 9. Huursubsidie en Vangnetregeling Over het tweede kwartaal van 2003 zijn er 42 nieuwe aanvragen voor de vangnetregeling ingediend. De toekenning heeft betrekking op een periode van 3 maanden. Hierna dient men, wanneer de noodzaak nog aanwezig is, een vervolgaanvraag in te dienen. Over het tweede kwartaal zijn er in totaal 24 aanvragen voor een vervolguitkering ingediend. VRH ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00

1. BEDRIJFSVOERING... 2

1. BEDRIJFSVOERING... 2 1. BEDRIJFSVOERING... 2 2 MINIMABELEID... 4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND...4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...4 3. STAND VAN ZAKEN INZAKE INKOOP TRAJECTEN... 5 3.1 FINANCIËLE VERANTWOORDING...5

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

Gebundelde uitkering (BUIG)

Gebundelde uitkering (BUIG) 2 e kwartaal 2015 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG). Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2013

Managementrapportage team sociale zaken 2013 Managementrapportage team sociale zaken 2013 Hierbij de management rapportage 2013 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft werk, inkomen en zorg, waaronder de schuldhulpverlening. In deze rapportage

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 3 de kwartaal 2015

Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 3 de kwartaal 2015 1. Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 2 de kwartaal 2015 is het aantal Participatiewet uitkeringen in het met 7 toegenomen ( 333 in het 2 de kwartaal 340 in het 3 de ). De toename

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Toelichting bij cijfers 2 e kwartaal 2013 Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2013 is het aantal WWB uitkeringen in het

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

HERONDERZOEKSPLAN

HERONDERZOEKSPLAN - 1 - HERONDERZOEKSPLAN 2003... 2 INLEIDING... 2 KERNPUNTEN NIEUW HERONDERZOEKSPLAN... 2 RANDVOORWAARDEN... 2 WETTELIJKE BASIS HERONDERZOEKEN... 3 SOORTEN HERONDERZOEKEN... 3 GLOBALE KENMERKEN VAN DE GROEPEN...

Nadere informatie

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN Onderwerp Omzetten van WSW-detacheringsplaatsen en ID-banen in reguliere ambtelijke functies en voorstel om het budget voor ambtelijke aanstelling van WSW-medewerkers mede voor het omzetten van IDbanen

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ

Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ Beleidsverslag gemeente Papendrecht 2003 inzake Abw, IOAW en IOAZ 1. Meedoen, meer werk, minder regels en bezuinigingen 2003 was een intensief jaar voor de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

Beleidsverslag afdeling. Werk en Inkomen. gemeente Hoogeveen

Beleidsverslag afdeling. Werk en Inkomen. gemeente Hoogeveen Beleidsverslag 2004 afdeling Werk en Inkomen gemeente Hoogeveen Inleiding Het jaar 2004 heeft voornamelijk betrekking gehad op de implementatie van de verplichtte onderdelen van de Wet werk en bijstand.

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen I. Doelgroepen 1. Jongeren < 23 jaar. I.1.1. De gemeente wil jongeren uit de bijstand houden; dit is mogelijk door het instellen van een (virtueel)

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : 3 e Kwartaalrapportage 2012 ISD Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 27-11-2012 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons kenmerk uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 323 1 juli 2016 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004

P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004 gemeente Haarlemmermeer P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004 Portefeuillehouder H. Tuning Steiler IWarcel van der Vaart Collegevergadering 19 Juli 2005 Raadsvergadering 22

Nadere informatie

rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 2 e kwartaal 2008 StatusrapportWetwerkenbijstand-2e kwartaal

rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 2 e kwartaal 2008 StatusrapportWetwerkenbijstand-2e kwartaal rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 2 e kwartaal 2008 StatusrapportWetwerkenbijstand-2e kwartaal 2008..doc inhoudsopgave Inleiding Samenvatting en conclusies Ontwikkelingen

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300 Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? Uitgangspunt 1. Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget

Nadere informatie

Notitie/Raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2016 gemeente Leerdam

Notitie/Raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2016 gemeente Leerdam Notitie/Raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2016 gemeente Leerdam Onderwerp: Vangnetuitkering Participatiewet 2016 Inleiding: De Gemeenschappelijke Regeling Avres is op grond van door uw gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 23 september 2003 Nummer voorstel: 2003/76

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 23 september 2003 Nummer voorstel: 2003/76 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23 september 2003 Nummer voorstel: 2003/76 Voor raadsvergadering d.d.: 7-10-2003 Agendapunt: 8B

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS109225_14-10-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van de gemeenteraad Uw kenmerk Ons kenmerk rm 157 - BSW/03/522 RIS 109225 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Sociaal Domein. April 2016

Kwartaalrapportage Sociaal Domein. April 2016 1 Kwartaalrapportage Sociaal Domein April 2016 1 Toelichting Voorliggende kwartaalrapportage Sociaal Domein is de eerste kwartaalrapportage sinds de invoering van de drie decentralisaties. De kwartaalrapportage

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Gemeenteraad 28 maart 2002

Gemeenteraad 28 maart 2002 Gemeenteraad 28 maart 2002 Voorstel Onderwerp Premieverordening Datum 28 maart 2002 Commissie Nummer 02/31 Samenleving Wij stellen u voor: In te trekken de verordening: Premiebeleid Wiw, Abw, Ioaw en Ioaz

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen met

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN

aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN B&W-nr.: 05.0847 d.d. 01-07-2005 Onderwerp aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN Behoudns advies van de commissie SWMG 1. het bestaande mandatenschema van de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST De agenda voor vanavond Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

BEELD VAN DE UITVOERING 2012

BEELD VAN DE UITVOERING 2012 BEELD VAN DE UITVOERING 2012 Bbz 2004 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 IOAW IOAZ WPB WWB WWIK Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland

Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland CVDR Officiële uitgave van WerkSaam Westfriesland. Nr. CVDR409475_2 9 mei 2017 Heronderzoeksplan Participatiewet WerkSaam Westfriesland Hoofdstuk 1. Inleiding In dit heronderzoeksplan is vastgelegd hoe

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

1.0 Wet werk en bijstand (WWB)

1.0 Wet werk en bijstand (WWB) 1. Wet werk en bijstand (WWB) 1.1 Intakes In het derde kwartaal van 11 hebben 139 personen een intake gesprek voor een uitkering gehad. Dat zijn er 11 minder dan in het voorgaande kwartaal. Onderstaande

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 704 5 januari 2015 Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Gemeente Groesbeek 2 e Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ 2 e Kenmerk: Z-15-28447 Versiedatum: 11-9-215 Afdeling Sociale Zaken M. Nijkamp 1 Gemeente Groesbeek 2 e Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Handreiking behorende bij Verslag over de Uitvoering WWB 2004 Als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling WWB.

Handreiking behorende bij Verslag over de Uitvoering WWB 2004 Als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling WWB. Handreiking behorende bij Verslag over de Uitvoering WWB 2004 Als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling WWB. Algemeen De Wet werk en bijstand (WWB) leidt, ten opzichte van de ingetrokken Abw,

Nadere informatie