1. Bedrijfsvoering Minimabeleid AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS..."

Transcriptie

1 1. Bedrijfsvoering Minimabeleid AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS Stand van zaken inzake inkoop trajecten FINANCIËLE VERANTWOORDING INHOUDELIJKE VERANTWOORDING GESUBSIDIEERDE ARBEID TAAKSTELLING CASEMANAGEMENT Aanvragen en bestanden algemeen Bezwaar- en beroepschriften Boeten en maatregelen Verhaalszaken Terugvorderingszaken Huursubsidie en Vangnetregeling Gemeentelijk maatschappelijk werk Wet voorzieningen gehandicapten...22

2 1. Bedrijfsvoering In de managementrapportage over het eerste kwartaal 2003 is aan u aangegeven dat voorshands de rapportage zich beperkt tot de uitvoering door het gedeelte werk, inkomen en zorg van de afdeling maatschappelijke zaken. Ten aanzien van de ontwikkeling van de afdeling maatschappelijke zaken kan ik u melden dat ook in het tweede kwartaal de personele aangelegenheden door de beide hoofden integraal worden opgepakt en incidenteel beleidsontwikkeling gezamenlijk wordt opgezet. Verder is in het tweede kwartaal in samenwerking met mevrouw A. Griekspoor van BMC een start gemaakt met de ontwikkeling van het afdelingsplan. Dit middels nauwe samenwerking met de seniormedewerkers van de afdeling, ondersteund door interviews met externe partners van de nieuwe afdeling. De economische ontwikkeling is niet voorbij gegaan aan de afdeling werk, inkomen en zorg (WIZ). Voor de inhoudelijke verantwoording verwijs ik u naar de hoofdstukken waarin de ontwikkeling wordt behandeld over de aanvragen/caseload en uitstroom. Het is evident dat bij een stijging van de instroom en een moeizamere uitstroom dit effect heeft op de werkvoorraad en de caseload van de afdeling. Het blijkt dan ook dat de caseload in het tweede kwartaal gemiddeld stijgt naar het aantal dat maximaal is afgesproken (80). De bandbreedte die WIZ zelf zou opvangen (tussen 70 en 80 cliënten) wordt langzamerhand ook overschreden en het ziet ernaar uit dat deze overschrijding zich in het derde kwartaal effectueert. In het jaar 2002 zijn veel cliënten in een traject gezet. Daar waar mogelijk is hier gebruik gemaakt van externe trajecten die zijn ingekocht. De geschatte realisatie over 2002 is dan ook met betrekking tot het aantal uit te zetten externe trajecten behaald. De verwachte uitstroom blijft enigszins achter bij de verwachting. Gebleken is dat zich in 2003 een direct effect voordoet in negatieve zin. Ten eerste is het aantal cliënten waarvan het reëel is dat zij een extern traject volgen reeds in 2002 geplaatst en leidt de instroom van nieuwe gevallen nog niet tot een directe stijging van het aantal externe trajecten. Binnen het team dat het casemanagement uitvoert ben ik geconfronteerd met twee langdurig zieken en een zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit heeft effect op de continuïteit, ondanks het feit dat door herverdeling van werk en het tijdelijk aantrekken van krachten de werkvoorraad nog beheersbaar is gebleven. Wel wordt hierdoor de prioriteit verschoven van doelmatigheid naar rechtmatigheid en komt het inhoudelijke werk van casemanagement onder druk te staan. Ook betekent bovenstaande een risico voor het behalen van de bedrijfstaakstelling van de afdeling. Geconstateerd is dat de noodzaak aanwezig is om systematisch het casemanagement te ondersteunen. Dit niet alleen ten behoeve van management- en beleidsinformatie, doch ook ten behoeve van het uitvoeren van de regie op uitvoeringsniveau. Om een reïntegratiemodule, die inmiddels is aangeschaft, te implementeren is een intern project gestart. De afronding van de aanbesteding reïntegratiebedrijven is in april afgerond en de overgang naar de nieuwe bedrijven is in het tweede kwartaal opgestart. Het blijkt dat het afronden, overdragen en opstarten van nieuwe trajecten enige tijd kost omdat bestaande processen en werkafspraken vervangen moeten worden. De effectiviteit staat natuurlijk enige tijd onder druk. In juni is het onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van een CWI+/Bedijfsverzamelgebouw afgerond. Eind augustus wordt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorgesproken of het rapport aan de te stellen eisen voldoet. 2

3 Tevens wordt momenteel onderzocht of het gebouw van het CWI mogelijkheden biedt tot het verbouwen/aanbouwen tot een locatie die geschikt is voor een CWI+/Bedrijfsverzamelgebouw. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn om de uitvoering van werk en inkomen gezamenlijk met de gemeente Westerveld te verrichten. In oktober 2003 zal hiertoe nadere besluit vorming plaats gaan vinden. De sociale zekerheid staat momenteel voor een aanzienlijke wijziging. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden, naast inhoudelijke wijzigingen in de regelgeving ook verantwoordelijkheden gewijzigd. De bijstandsverlening wordt een geheel gemeentelijke verantwoordelijkheid en komt ingaande 1 januari 2004 geheel voor rekening van de gemeente. Daarnaast zal een ontschotting van het reïntegratiebudget plaatsvinden en verandert de wetgeving inzake gesubsidieerde arbeid. Het minimabeleid van de gemeente zal herzien moeten worden. Tot slot zal de verantwoording naar het Rijk grotendeels vervallen waarbij de verantwoording naar de gemeenteraad een expliciete rol krijgt. Om dit korte invoeringstraject goed te kunnen oppakken is een projectopdracht geformuleerd en is een projectgroep opgestart door de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Tevens zal in een breder intergemeentelijk verband (DIVOSA IJssel-Vecht) worden samengewerkt. De aanlevering voor de Benchmark Abw 2002 is weer opgestart en zal begin september 2003 worden afgerond. Medio deze maand zullen de resultaten van de Benchmark bekend worden. In juni is het traject schuldhulpverlening/algemeen Maatschappelijk Werk bestuurlijk afgerond. Met de Gemeenschappelijke Kredietbank en de thuiszorgorganisatie Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe land zijn de gesprekken inzake overdracht en uitvoering gestart. Streefdatum is om op 1 oktober 2003 het gekozen model in werking te laten treden en de overdracht te hebben afgerond. De consulenten Wvg hebben in mei een cursus gevolgd, waarbij met name aandacht is besteed aan de Algemene wet bestuursrecht en jurisprudentie. Verder is een consulent definitief afgekeurd per 1 september 2003 en is in juni de procedure tot vacaturevervulling gestart. Met betrekking tot een algemene bijscholing in het kader van de uitvoering van de Algemene wet bestuursrecht zijn afspraken gemaakt dat de meest betrokken medewerkers van WIZ een interne cursus Awb gaan volgen. De gesprekken over de samenwerking sociale recherche zijn in het tweede kwartaal ambtelijk afgerond, zodat aan de colleges van de deelnemende gemeenten in juli 2003 een intentieverklaring tot samenwerking wordt aangeboden. In verband met deze ontwikkeling is door de gemeente Steenwijkerland evenals de overige gemeenten een subsidie aangevraagd voor het verbeteren van handhaving. Dit conform de toezegging die is gedaan aan de commissie MWC om handhaving te intensiveren. 3

4 2. Minimabeleid Het gemeentelijk minimabeleid bestaat uit diverse producten. Deze producten worden hieronder aan de orde gesteld. 2.1 Aantal aanvragen bijzondere bijstand Totaal aantal aanvragen bijzondere bijstand over het tweede kwartaal 2003 bedraagt 128. Deze aanvragen zijn gesplitst in bijzonder periodiek, bijzonder incidenteel, bijzonder categoraal en leenbijstanden. tweede kwartaal periodiek 41 incidenteel 71 categoraal 14 leenbijstand e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt periodiek incidenteel categoraal leenbijstand 4

5 2.2 Aantal aanvragen declaratiefonds Aantal aanvragen over het tweede kwartaal 2003 bedraagt declaratie e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Minimabeleid (2.1) Geraamd begroting ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 Eenmalige uitkering , ,00 ============== Declaratiefonds (2.2) ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 5

6 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten Uitgangspunt bij de inkoop van reïntegratie- en sociale activeringstrajecten is de taakstelling zoals die is opgenomen in het Beleidsplan Abw 2003, zoals dat in december 2002 door de raad is vastgesteld. Hierin staat aangegeven: Voor 2003 zullen trajecten worden ingekocht volgens de wettelijke voorschriften zoals die in de wet Suwi zijn vastgelegd, hetgeen inhoudt dat er een transparante en toetsbare aanbestedingsprocedure gevolgd wordt waarbij meerdere offertes opgevraagd worden en criteria voor selectie en gunning vooraf vastgesteld zullen worden. Hierbij kan maximaal 20% van het reïntegratiebudget vrij ingezet worden, hetgeen betekent dat hier geen aanbestedingsprocedures voor gevolgd hoeft te worden. Als uitvloeisel hiervan hebben we in het eerste kwartaal van 2003 op basis van een door burgemeester en wethouders vastgesteld bestek een onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd. Het gaat hier om een aanbesteding van totaal 300 reïntegratie- en sociale activeringstrajecten voor de reïntegratie van inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de Abw, Ioaw en Ioaz (inclusief de arbeidsgehandicapten) en voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet). Gelet op de hoogte van het bedrag (ruim ,00) is hier sprake van een Europese aanbesteding (richtlijn 1B - aanbesteding van diensten). Van de 12 uitgenodigde bedrijven hebben er 9 een offerte ingediend. In onderlinge afstemming met onze gemeentelijke inkoopcoördinator is deze opdracht op basis van de in het bestek opgenomen selectie- en gunningscriteria gegund aan 3 reïntegratiebedrijven, te weten Alexander Calder Arbeidsintegratie BV, TMP/Hudson en Kliq Reïntegratie. Met dit laatste bedrijf hebben we de afgelopen jaren ook al samengewerkt, de eerste twee bedrijven zijn nieuw. Eveneens overeenkomstig het Beleidsplan Abw 2003 is als belangrijke randvoorwaarde in het bestek opgenomen dat de financiering voor 50% op outputbasis zal plaatsvinden. In de af te sluiten contracten met bovenstaande bedrijven is opgenomen dat 50% van de trajectprijs op inputbasis wordt vergoed. De overige 50% wordt uitsluitend voldaan op basis van output nadat een traject heeft geleid tot plaatsing. Bij een reïntegratietraject is er sprake van plaatsing als de cliënt zes aaneengesloten maanden geen beroep op uitkering hoeft te doen, omdat de cliënt werk heeft aanvaard en behouden. Voor sociale activeringstrajecten is er sprake van realisatie wanneer de cliënt met goed gevolg het traject heeft afgesloten en door kan stromen naar een vervolgtraject richting werk of scholing. De contracten gaan in met ingang van 1 mei 2003, hetgeen inhoudt dat we in het eerste kwartaal nog trajecten ingekocht hebben bij de bedrijven waar we in 2002 contracten mee afgesloten hebben (Kliq en IWA). De trajecten die nu nog lopen bij het IWA (Terra Aqua en Waterambacht) zullen in de loop van 2003 afgebouwd worden en indien nodig voortgezet worden bij de nieuwe contractpartijen. 3.1 Financiële verantwoording In het Beleidsplan Abw 2003 is als randvoorwaarde bij de inkoop van trajecten opgenomen dat dit dient te geschieden binnen het budgettaire kader dat hier in de vorm van het Scholings- en activeringsbudget WIW voor 2003 aan onze gemeente beschikbaar is gesteld. Het in 2002 nog 6

7 geoormerkte budget voor de inkoop van trajecten voor niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers is in ongeoormerkt- hier ook in opgenomen. In eerste instantie was dit ,00, maar als gevolg van een herschikking van dit budget in december 2002 is het beschikbare budget thans ,00. Hieraan kan nog worden toegevoegd het maximale overschot van 10% op het budget van 2002 ad ,00 zodat beschikbaar is voor ,00. Hiervan dient 80% ( ,00) via een aanbestedingsprocedure ingekocht te worden en mag 20% ( ,00) vrij ingekocht worden. De ingekochte trajecten voor 2003 kunnen uit het Scholings- en activeringsbudget WIW voldaan worden. Om een zo n actueel mogelijk beeld te geven van de uitgaven zijn hieronder de uitgaven tot en met 20 augustus 2003 weergegeven. IWA Wurkympuls Terra Aqua ,92 IWA Wurkympuls Waterambacht 7.331,93 Project Zorghulp project 2002/ ,55 Bike & Hike project Fiets, Werk en Opleiding ,84 Deltion College, opleiding CVV 6.005,00 Rensink & Partners, restitutie scholingskosten -/ ,26 Drenthe College 2.437,23 Scholingspremie WIW en premie uitstroom ,72 Diverse kosten WIW ,31 Sub-totaal ,24 Overgeboekte kosten vanuit 2002 (betaald in 2003) ,77 Totaal ,01 Het feit dat er in 2003 nog maar een relatief laag bedrag is uitbetaald voor scholings- en activeringstrajecten heeft de volgende oorzaken: 1. de overgang naar 2 andere reïntegratiebedrijven met ingang van 1 mei 2003 heeft een aanlooptijd nodig gehad voor wat betreft aanmeldingen voor nieuwe trajecten; 2. eind 2002 is een groot deel van de trajecten die in 2002 gestart zijn en die doorlopen in 2003 reeds betaald in verband met gewijzigd rijksbeleid. Van het overschot van het WIW scholingsen activeringsbudget mocht in 2002 maar 10% worden meegenomen naar 2003 in plaats van 50%; 3. het aantal cliënten dat een traject is aangeboden in 2003 is aanzienlijk minder dan in 2002 (hierbij wordt verwezen naar het onderdeel Taakstelling casemanagement). 7

8 3.2 Inhoudelijke verantwoording Project Fiets, Werk en Opleiding Voor 2003 hebben we uit de vrij-besteedbare ruimte van 20% 10 opleidingsplaatsen ingekocht bij Bike en Hike voor ,00. Kwartaal Datum Saldo Instroom Uitstroom Uitstroom Uitstroom Eindsaldo zonder baan door privéproblemen naar betaald werk school met getuigschrift 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal I.W.A./Waterambacht Als gevolg van het resultaat van de aanbesteding zullen er bij Waterambacht geen nieuwe trajecten meer ingekocht worden. Ultimo april heeft het IWA Waterambacht beëindigd. Een aantal cliënten is inmiddels aangemeld voor een vervolgtraject bij Alexander Calder. Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal IWA/Terra Aqua Als gevolg van het resultaat van de aanbesteding zullen er bij Terra Aqua geen nieuwe trajecten ingekocht worden en zullen de lopende trajecten afgebouwd of voortgezet worden bij de nieuw gecontracteerde reïntegratiebedrijven. De laatste trajecten zullen in het derde kwartaal 2003 afgerond worden. Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal

9 Resultaten Terra Aqua 1 e 2 e 3 e 4 e Totaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal Hulpverlening gerealiseerd in 3 3 zorgtraject Plaatsing vrijwilligerswerk vanuit participatietraject Plaatsing reguliere arbeid vanuit arbeidsintegratietraject Plaatsing in gesubsidieerde arbeid vanuit arbeidsintegratietraject Scholing Zelfstandige arbeid Doorstroom Waterambacht Beëindiging wegens 5 5 arbeidsongeschiktheid Beëindiging wegens overige reden 3 3 Einde contract Totaal Oriëntatie op Scholing en Beroep (OSB) In het najaar van 2002 zijn 2 nieuwe groepen voor OSB gestart, met respectievelijk 9 en 7 deelnemers, die doorlopen in In het tweede kwartaal 2003 zijn deze opleidingen afgerond. De resultaten van deze 16 deelnemers zijn: Werk, of uitbreiding uren werk 3 Vervolgtraject en/of scholing 11 Uitval 2 Totaal 16 In mei 2003 is een verkorte cursus OSB gestart met 7 deelnemers uit ons bestand. Deze cursus zal in september afgerond worden. Project Zorghulp In december 2002 is een nieuwe groep Zorghulp gestart met 9 deelnemers uit onze gemeente. Vanuit de gemeente Meppel doen 3 deelnemers mee in deze groep. Deze gecombineerde opleiding met stage duurt een jaar. De kosten zijn voor het grootste gedeelte ten laste gebracht van het Scholings- en activeringsbudget WIW over Een restant is nog in 2003 betaald. 9

10 Kliq trajecten Reïntegratie en Arbeidsgehandicapten Aangezien aan Kliq Reïntegratie ook de opdracht is gegund voor de uitvoering van trajecten in onze gemeente zal ingaande 1 mei 2003 een nieuw contract worden afgesloten, voorshands voor de periode van een jaar. De trajecten die voor die tijd reeds uitgezet zijn vallen nog onder het doorlopende contract van Reïntegratie en arbeidsgehandicapten Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal In het eerste halfjaar 2003 zijn 29 trajecten beëindigd, waarvan er 13 geresulteerd hebben in uitstroom naar werk. De beëindigingsreden van de overige beëindigde trajecten zijn: Reden beëindiging Aantal Afgesloten, na vaststelling arbeidshandicap Afgesloten, max. duur traject Afgesloten, niet arbeidsgehandicapt Afgesloten, voltooid 7 Voortijdig beëindigd ziek 4 Voortijdig beëindigd, privé-problemen 3 Voortijdig beëindigd, motivatie Voortijdig beëindigd, verhuisd Voortijdig beëindigd, sociale activering en zorg 2 Totaal 16 Alexander Caldergroep en TMP/Hudson Per 1 mei 2003 is een nieuw contract afgesloten met Alexander Caldergroep en met TMP/Hudson. In het tweede kwartaal zijn 13 cliënten aangemeld bij Alexander Caldergroep, waarvan het daadwerkelijke traject na 1 juli 2003 is gestart. Bij TMP/Hudson zijn 3 aanmeldingen gedaan die ook na 1 juli in traject zijn gegaan. 3.3 Gesubsidieerde arbeid In het Beleidsplan Abw 2003 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de bezuinigingen op de gesubsidieerde banen (WIW- en I/D-banen) voor Dit heeft ertoe geleid dat wij in oktober 2002 reeds een vacaturestop hebben moeten instellen voor zowel de WIW- als de I/D-banen om te voorkomen dat de bezettingsgraad van deze banen te hoog zou zijn in relatie met de toe te kennen budgetten. 10

11 In het Beleidsplan is voor 2003 als taakstelling opgenomen dat op basis van de door het ministerie van SZW toegekende budgetten voor de WIW- en ID-afspraken met de NoordWestGroep gemaakt zullen worden over het beschikbaar potentieel gesubsidieerde banen. Tevens is een te realiseren uitstroom voor de WIW afgesproken van 30%, waarvan de helft naar reguliere arbeid moet uitstromen. Deze afspraken zijn in het eerste kwartaal van 2003 met de NoordWestGroep vastgelegd in de afgesloten jaarovereenkomst WIW/ID. Voor de WIW-dienstbetrekkingen is een volume afgesproken op basis van het toegekende budget van 93 fte s (per 1 januari 2002 bedroeg het aantal bezette WIW dienstbetrekkingen nog 118,88 fte s terwijl dit aantal op 1 januari ,75 bedroeg. Het gaat hierbij om respectievelijk 127 en 102 personen). Per 1 juli 2003 bedroeg het aantal fte s nog 86,75 (90 personen). Dit heeft ertoe geleid dat er inmiddels weer nieuwe mensen geplaatst konden worden op een WIW-dienstbetrekking en dat er ook weer nieuwe aanmeldingen kunnen plaatsvinden. Voor de WIW-werkervaringsplaatsen is een volume afgesproken op basis van het toegekende budget van 6,85 fte s (per 1 januari 2002 bedroeg het aantal bezette WIW-werkervaringsplaatsen nog 9,65 fte s, terwijl dit aantal op 1 januari ,63 bedroeg. Het gaat hierbij op beide data om 11 personen). Per 1 juli 2003 bedroeg het aantal fte s nog 9,81 (12 personen). Hier geldt dat er eerst uitstroom gerealiseerd moet worden, alvorens er weer nieuwe instroom geplaatst kan worden. Teneinde goed zicht te krijgen op de uitstroompotenties van de huidige WIW-ers is eind 2002 gestart met een uitstroomdiagnose te maken van alle WIW-ers door de NoordWestGroep. Op basis van deze analyse heeft de NoordWestGroep de inschatting gemaakt dat 60% van de huidige WIW-ers binnen nu en een jaar uit kan stromen naar regulier werk. 20% zal op een andere wijze uitstromen uit de WIW (bijvoorbeeld naar de WSW, WAO of AOW of ontslag), terwijl van de resterende 20% verwacht wordt dat deze niet zal uitstromen uit de WIW, omdat een reguliere baan niet haalbaar is. Voor de In- en Doorstroombanen is een volume afgesproken op basis van het voorlopig toegekende budget van 53 fte s. Per 1 juli 2003 bedroeg het aantal fte s nog 51,19. In mei 2003 hebben we de beschikking met het definitieve budget voor I/D-banen voor 2003 ontvangen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van totaal ,00. Op basis van de huidige bezetting is een berekening gemaakt van de verwachte uitgaven voor I/D-banen over Uitkomst hiervan is dat het beschikbaar gestelde budget net toereikend is voor de huidige bezetting van I/D-banen. Mede in het licht van verdere bezuinigingen in 2004 is met de NoordWestGroep afgesproken dit volume voor 2003 niet verder uit te breiden. Om meer uitstroom te realiseren heeft de rijksoverheid eind 2002 een tijdelijke stimuleringsregeling in het leven geroepen om landelijk I/D-banen om te zetten naar regulier werk. Werkgevers die een I/D-baan omzetten naar een reguliere baan ontvangen een subsidiebedrag van ,00 gespreid over 2 jaar. De reguliere subsidie voor een I/D-baan komt hiermee dan te vervallen. 11

12 Daarnaast zijn in verschillende sectoren (bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs en kinderopvang) convenanten afgesloten waarbij deze sectoren zelf ook aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld hebben om I/D-banen regulier te maken. De NoordWestGroep heeft alle werkgevers waar in onze gemeente ID-/banen uitgezet zijn benaderd en voorzien van de benodigde informatie om deze stimuleringsregeling onder de aandacht te brengen. Deze stimuleringsregeling levert landelijk tot nu toe weinig respons op (er zijn op dit moment ruim 2000 verzoeken ingediend om deze banen regulier te maken). Ondanks de inspanningen van de NoordWestGroep is er vanuit onze gemeente nog geen enkel verzoek ingediend om een I/D-baan regulier te maken. Aangezien ook veel I/D-banen in de publieke sector (lees overheid) vervuld worden betekent het regulier maken van deze banen enerzijds een extra financiële inspanning voor met name gemeenten anderzijds. Hieronder volgt nog een overzicht van het verloop van deze regelingen in personen. WIW-dienstbetrekking (personen) Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal 2 14 WIW WEP (personen) Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal 1 1 In- en Doorstroombanen (personen) Kwartaal Datum Beginsaldo Instroom Uitstroom Eindsaldo 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal

13 Reden uitstroom eerste halfjaar 2003 Reden uitstroom WIWdienstbetrekking WIW WEP Naar regulier werk 6 1 Naar I/D-baan Naar WEP Ontslag eigen verzoek 2 Ontslag door NWG 2 Wegens leeftijd Einde contract 3 Uitstroom naar WSW 1 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Totaal 14 I/D-banen 3.4 Taakstelling casemanagement De gemeente committeert zich om zich gedurende de komende jaren (tot en met 2006) in te zetten om door middel van casemanagement een grotere uitstroom te realiseren. De subsidiëring vindt plaats op basis van een aantal trajecten dat gemeenten realiseren in de periode tot en met 2004 en op de uitstroom uit deze trajecten (die kan doorlopen tot 2006). De taakstelling voor 2002 was aan 159 mensen een traject aanbieden gericht op uitstroom naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid en 16 mensen uit laten stromen naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid. Het aantal uit te zetten externe trajecten is ruimschoots behaald; er zijn 176 mensen op traject gezet. De verwachte uitstroom is niet helemaal behaald; er zijn 11 mensen uitgestroomd. De jaaropgave is voorzien van een accountantsverklaring met als oordeel dat de jaaropgave voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Het ministerie van SZW is akkoord met de jaaropgave. De taakstelling voor 2003 is dat aan 245 mensen een traject wordt aangeboden gericht op uitstroom naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid en dat 53 mensen uitstromen naar regulier werk of gesubsidieerde arbeid. Realisatie tot 1 augustus 2003: 36 trajecten en 09 uitstroom. Over de ontwikkeling hiervan is aandacht besteed onder het kopje bedrijfsvoering. 13

14 4. Aanvragen en bestanden algemeen Aantal aanvragen en beëindigingen algemene bijstand Periode Aanvragen algemene Aantal beëindigingen bestaanskosten 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal De stijging van de werkloosheid heeft in onze gemeente in het tweede kwartaal 2003 nog niet geleid tot een stijging van het aantal aanvragen. De verwachting is wel dat dit in de loop van 2003 zal gaan gebeuren. Heronderzoeken Onderstaande tabel geeft u inzicht in de verschillende soorten heronderzoeken. Periode Rechtmatig heidsonderzoeken Deelonderzoek uitstroom Deelonderzoek <23 jaar Traject uitstroom Traject sociale Traject zorg (A) fase 1 activering januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal De rechtmatigheidsonderzoeken lieten over het tweede kwartaal 2003 een termijnoverschrijdingspercentage zien van gemiddeld 4, hetgeen binnen de kritieke foutmarge van 15% van het ministerie ligt. 14

15 Registratie bestanden In onderstaande tabel wordt een inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal cliënten vanaf 1 januari 2001 van de nieuwe gemeente Steenwijkerland. Periode Abw Ioaw Ioaz Bbz Begroting Abw levensonderhoud ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 Begroting Ioaw/Ioaz ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00 In het tweede kwartaal 2003 is sprake van een lichte stijging van het Abw-bestand. De verwachting is dat dit in de rest van 2003 verder zal toenemen. 15

16 5. Bezwaar- en beroepschriften Onderstaand treft u een overzicht aan van de ingediende bezwaar- en beroepschriften. Periode Bezwaarschriften Beroepschriften 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal De toename van het aantal bezwaarschriften komt hoofdzakelijk voor bij de gemeentelijke parkeerkaart. Aangescherpte regelgeving om voor een invalidenparkeerkaart in aanmerking te komen heeft tot een lager aantal toekenningen geleid, hetgeen een toename van het aantal bezwaarschriften tot gevolg had. 16

17 6. Boeten en maatregelen Ingeval van het niet nakomen van opgelegde verplichtingen dan wel het verstrekken van onjuiste informatie kan er een maatregel of een boete opgelegd worden. Onderstaand treft u een overzicht van de opgestarte onderzoeken aan. Periode Opgestarte boete-onderzoeken Opgestarte maatregelenonderzoeken 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal

18 7. Verhaalszaken Nieuwe verhaalszaken en heronderzoeken verhaal. Periode Nieuwe instroom verhaal Heronderzoeken verhaal 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal * * Dit is inclusief de heronderzoeken terugvordering van mei en juni In verband met een conversie van ons automatiseringssysteem kan dit onderscheid in heronderzoeken verhaal en terugvordering niet meer worden aangebracht. 18

19 8. Terugvorderingszaken Onderstaand treft u een tabel aan met nieuwe terugvorderingszaken, heronderzoeken terugvordering en gestarte invorderingszaken. Tevens ziet u hierin het aantal aangemaakte opdrachten voor beslag op de uitkering. Periode Nieuwe terugvorderingszakezaken Heronderzoeken terugvordering Gestarte invorderings- Beslag op uitkering 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal januari t/m april mei en juni e kwartaal e kwartaal Totaal e kwartaal e kwartaal * * De heronderzoeken over de maanden mei en juni 2003 zitten bij de heronderzoeken verhaal in. Overzicht saldi en geïnde bedragen over het tweede kwartaal 2003 Saldo Saldo Ontvangsten Opboekingen/ Correctie Saldo Fraude , , , , ,00 Terugvordering , , , , ,00 Verhaal , , , , ,00 Krediethypotheek , , , , ,00 Bbz (exclusief rente) , , , , ,00 Wet Boete , ,00 140,00 0, ,00 Abw/Ioaw/Ioaz Leenbijstand , , ,00-566, ,00 19

20 9. Huursubsidie en Vangnetregeling Over het tweede kwartaal van 2003 zijn er 42 nieuwe aanvragen voor de vangnetregeling ingediend. De toekenning heeft betrekking op een periode van 3 maanden. Hierna dient men, wanneer de noodzaak nog aanwezig is, een vervolgaanvraag in te dienen. Over het tweede kwartaal zijn er in totaal 24 aanvragen voor een vervolguitkering ingediend. VRH ,00 Uitgaven tot en met tweede kwartaal ,00

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

PRB: POSITIEVE RESULTATEN BEREIKT Een onderzoek naar ervaringen en effecten

PRB: POSITIEVE RESULTATEN BEREIKT Een onderzoek naar ervaringen en effecten PRB: POSITIEVE RESULTATEN BEREIKT Een onderzoek naar ervaringen en effecten mei 2003 H. Bosselaar R. Prins P. Molenaar-Cox m.m.v. C. van der Burg Bureau AStri MECCANO kennis voor beleid Stationsweg 26

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Werkenderwijs met pgb s

Werkenderwijs met pgb s Verkenningen Werkenderwijs met pgb s Tussenrapportage over gemeentelijke initiatieven met persoonsgebonden budgetten Werkenderwijs met pgb s tussenstand 2008 Tussenrapportage over gemeentelijke initiatieven

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Inspectie Werk en Inkomen Invoering

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie