5 Opening/vaststellen agenda Verslag SteM activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten"

Transcriptie

1 pagina 1 Datum: Plaats : Tijd: Maandag 23 januari. Stadhuis uur Actief kritisch en betrokken Agenda Tijd Agendapunt Dorpsvereniging Nijeveen Praten over 3 e ontsluiting (Casper 30 Veen) Fractieberaad 5 Opening/vaststellen agenda Verslag SteM activiteiten 5 Ingekomen en uigaande post Fractieactiviteiten Rondvraag Commissie Pauze Berichten van uit de vereniging Instellen kandidatencommissie Strategisch overleg Politieke agenda Wat verder ter tafel komt Sluiting Iedereen moet uit het pand zijn. Wie twijfelt aan zijn eigen eerlijkheid, begint eerlijk te zijn. Volgende vergadering 6 februari 2012 Stadhuis Wie ook mee wil praten of het fractienieuws wil ontvangen kan zich opgeven bij: Jan Vonk Telefoon: of archief fractienieuws is te benaderen via deze link raadsleden/09archief.htm

2 pagina 2 Notulen Fractie SteM Aanwezig: Peter (vz), Jan W. (notulen), Han, Jan V., Elisabeth, Frans, Myriam, Henk S., Eduard, Harm N, Harm S., Henk R., Jeannet Bos. Afwezig met kennisgeving: Bert 1. Opening/vaststelling agenda Geen wijzigingen op de agenda. 2. Verslag Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 3. SteM-zaken Stem-activiteiten: Dinsdag 17-01, tijd komt nog, Exped/Impact: Elisabeth, Han, Henk R. en Jan V. Woensdag 18-01, uur, Dingstede, opening Technasium: Peter, Jan V. en Eduard Donderdag 19-01, uur, Stadhuis, Werkvergadering Cameratoezicht: allen uur, Stadhuis, werkvergadering Nieuwveense landen: allen Vrijdag 20-01, tijd komt nog, werkbezoek Scala: Elisabeth, Peter, Eduard, Han Woensdag 01-02, uur, gemeentehuis A en Hunze, werkvergadering WWV: Jan V. en Han Woensdag 08-02, tijd komt nog, werkbezoek WAM: Elisabeth, Henk R. en Peter Ingekomen post: N.a.v. ingekomen brief Exped/Impact wordt besloten om op 17 januari een werkbezoek af te leggen. N.a.v. ingekomen brief buurtvereniging Rogat wordt besloten dat Peter contact opneemt en ze verwijst naar de buurtregisseur en Elisabeth. Fractie activiteiten: Er waren tijdens het nieuwjaarsconcert in de schouwburg dit keer maar drie raadsleden aanwezig. De nieuwe aanpak om geen gratis kaarten te verstrekken had wel impact.. 4. Rondvraag Jeannet: Waarom houdt SteM geen Nieuwjaarsborrel meer? Han: Wel eens geprobeerd maar was geen succes. SteM houdt wel weer één keer in de twee jaar een ledenfeest. Het bestuur zal de suggestie wel meenemen. Henk R.: Kunnen we als fractie zelf geen initiatieven ontplooien w.b. de Aboutaleb gelden? Elisabeth: Het staat op de actielijst van het college. Dan is het raar om daar doorheen te gaan. Myriam: We hebben veel mogelijkheden onderzocht maar zijn hier nog niet uit. 5. Commissievergadering 12 januari 7. Benoeming voorzitter Stichting Promes (Jan W.) Geen opmerkingen. 8. Jaarrekening 2010 Stichting Promes (Jan W.) De jaarrekening roept vragen op over het enorme negatieve saldo van bijna een half miljoen. Ook de belegging van 2,5 miljoen euro leverde min 475 euro resultaat op. Kortom: met de raad bespreken en onze zorgen delen. 9. Vaststelling bestemmingsplan Meppel Blankenstein, Ezinge en Spoorzone (Frans) We willen zeker weten dat het college dit juridisch goed op een rijtje heeft staan. We gaan de laatste tijd vaker de boot in met dit onderwerp. 10. Herstructurering de Plataan (Peter algemeen / Elisabeth inhoudelijk) Peter zal een stuk opstellen vanuit het coalitieakkoord met als positieve inhoud de opbouw naar de logische puzzel die het nu geworden is. Elisabeth handelt het inhoudelijke gedeelte af waarin ook een aantal kritische kanttekeningen zullen terugkomen. 11. Realisatie Onderwijspark Ezinge (Jan W.) Pluim voor de wethouder om hier toch weer met een handreiking te komen om een bijna vastgelopen proces weer vlot te trekken. De SteM fractie gaat echter niet mee met

3 pagina 3 het voorstel en wil beide partijen houden aan de eerder gemaakte afspraken. De extra vooruitbetaalde huur levert veel extra rentelasten op. De brief van de WOG laat ons verder geen ruimte meer en wijzen wij dan ook af. 12. Integrale schuldhulpverlening (Elisabeth) We kunnen ons vinden in het voorstel. We hebben nog wel vragen over de hardheidsclausule en de eigen bijdrage. 7. Berichten uit de vereniging Bestuur: Geen nieuws. 8. Strategisch overleg Uitspraak raad van State over huisartsenpraktijk Nijeveen/Kolderveen Niet behandeld. 9. Politieke agenda - Uitnodigingsbrief Exped/Impact - Ingekomen brief buurtvereniging Rogat Beide onderwerpen zijn afgehandeld bij de ingekomen brieven. 10. W.v.t.t.k. Niets 11. Sluiting Einde vergadering om uur.

4 pagina 4 Stemactiviteiten Januari datum locatie tijd activiteiten Vr 20 Plataan Werkbezoek Scala Elisabeth, Han, Eduard (Peter) Ma 23 stadhuis fractieberaad Do 26 Rendo Oprichting meppel energie Jan v Duurzaaam Do 26 Hospice Elisabeth Do 26 stadhuis gemeenteraad Ma 30 stadhuis agendacommissie Henk S Februari Wo 1 Gemeentehuis A en Hunze Transformatie jeugdzorg Overheveling awbz naar wmo Wet werk naar vermogen Aanmelden jan v eduard en Han Kosten 25 Do 2 Stadhuis auditcommissie Han Ma6 stadhuis fractieberaad Di 7 stadhuis Informatie- en afstemmingsoverleg met partijen inzake AWBZ naar Wmo Wo 8 stadhuis Werkbezoek WAM Elisabeth, Henk R Wo 8 De Hertenkamp van de Drentse Assen Onderwijsmonitor Do 9 stadhuis raadscommissie Aanmelden Ma 13 stadhuis agendacommissie Henk Do 16 Werkbezoek / overleg WMO Nadere info volgt Middag- en avonddeel. Za 18??? Straatinterview Ma 20 stadhuis fractieberaad Do 23 stadhuis gemeenteraad Vrij 24 kees e redactie Elisabeth, Eduard Wo Bestuursvergadering 27/2-2/3 voorjaarsvakantie Ingekomen en uitgegane post en fractieactiviteiten Ingekomen Mail van de heer H Wimmenhoeve (Bijlage 1) Uitgegaan Beantwoording H Wimmenhoeve (bijlage 1) Fractieactiviteiten Elisabeth, Han, Henk R en Jan V hebben dinsdag 17 januari een werkbezoek gebracht aan Exped/Impact in de Zwarte Dennen in Staphorst. Hier werken mensen waarvan je moet concluderen dat zij nooit in regulier werk terecht zullen komen. Sterker er zijn een aantal die het zonder deze activiteiten het zeker niet redden. In deze zeer veilige omgeving waar ze met respect worden behandeld en waar geen druk op hen wordt uitgeoefend wordt er heel nuttig werk verricht. Wij hebben veel respect voor het werk dat wordt verricht. Eduard, jan V en Peter zijn naar de opening van het technasium Csg Dingstede geweest. Ook was Myriam aanwezig namens het college

5 pagina 5 Agenda vergadering gemeenteraad 26 januari 2012 Datum 26 jan 2012 Tijd 19:30 Locatie Streeftijd 1t/m 9 15 min stadhuis Meppel 1. Opening Vaststelling agenda Vragen halfuur raadsleden 4.. Spreekrecht Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 15 december Actielijst gemeenteraad 7. Ingekomen stukken en mededelingen A Voorstellen zonder discussie Hamerstuk Peter (Henk) 8. Toelichting: De raad wordt voorgesteld om mevrouw A. ten Hoff, wonende te Meppel, met ingang van 1 maart 2012 eervol ontslag te verlenen. Hamerstuk Jan W (Jan V) Hamerstuk Jan W ( 9. Benoeming voorzitter Stichting Promes Toelichting: Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld om de heer Jan Willem Homan als voorzitter van Stichting Promes te benoemen. 10. Jaarrekening 2010 Stichting Promes Toelichting Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld om de jaarrekening 2010 van Stichting Promes goed te keuren B Voorstellen met discussie Frans (Jan V) 11. Vaststelling bestemmingsplan Meppel Blankenstein, Ezinge en Spoorzone Toelichting: Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. Op de tegen het ontwerp van het bestemmingsplan Meppel Blankenstein, Ezinge en Spoorzone kenbaar gemaakte zienswijze te besluiten overeenkomstig de bij dit voorstel behorende nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Blankenstein, Ezinge en Spoorzone; 2. Het bestemmingsplan met de plannaam Meppel Blankenstein, Ezinge en Spoorzone en met de planidentificatie NL.IMRO.0119.BlankensteinEzinge-BPC1 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen; 3. Te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro; 4. Te besluiten het beeldkwaliteitsplan Onderwijspark Ezinge vast te stellen als wijziging van de welstandsnota voor dit plangebied.

6 pagina 6 AGENDA vergadering Raadscommissie: Opening Streeftijd 1 t/m minuten 2. Vaststelling agenda 3.. Spreekrecht 4. Besluitenlijst raadscommissie d.d. 12 en 19 januari 5. Mededelingen 6.. Actielijst 30 minuten Jan W (Jan V) 30 minuten Elisabeth (Jan W) 60 minuten Elisabeth (Jan V) A. OPINIËREND 7. a. Realisatie Onderwijspark Ezinge Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. Realisatie van het Onderwijspark Ezinge door Woonconcept Onroerend Goed BV (WOG) mogelijk te maken, door het punt: één jaar huur vooruit te betalen, uit het Definitief Voorstel van WOG d.d. 31 oktober 2011, als verruiming op de vastgelegde afspraken in de Projectovereenkomst Onderwijspark Ezinge, in afwijking van het gemeentelijke Financieringsbeleid en onder voorwaarden, te accepteren. 2. De overige voorstellen, voor zover het de verantwoordelijkheid van de gemeente betreft, af te wijzen. 8. a. Integrale schuldhulpverlening Toelichting Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. de beleidsnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vast te stellen. 2. de beleidsnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening , vastgesteld op 16 december, 2010 in te trekken. 9. a. Beleidsplan Re-integratie Toelichting: Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld: 1. Vast te stellen het Beleidsplan Re-integratie met de daarin opgenomen uitgangspunten en doelstellingen, in het bijzonder de uitgangspunten: Werken naar vermogen Meedoen naar vermogen Vraaggerichte benadering Maatwerk en dynamiek Tijdelijkheid Sturen op resultaat Integrale benadering 2. Vast te stellen een jaarbudget van ,- voor 2012, ,- voor 2013 en ,- voor de jaren 2014 en 2015 als budgettair kader voor het re-integratiebeleid en hiervoor de begroting voor zowel de uitgaven en de inkomsten te verlagen, conform bijgevoegde begrotingswijziging, met: ,- voor 2012; ,- voor 2013; ,- voor 2014 en Rondvraag

7 pagina 7 Bijlage 1 Geachte fracties, Betreft parkeergarage locatie Boompers. Gezien de ervaring die men in de grotere plaats Roermond heeft ( zie bijlage), is het misschien verstandig om bij uw collega's van de gemeenteraad Roermond eens te informeren naar wat ons in Meppel te wachten staat indien de gemeente Meppel een bedrag van 3.3 miljoen gaat investeren in een parkeergarage. Met vriendelijke groet, H.Wimmenhoeve Een bezorgde inwoner van Meppel. Geachte heer Wimmenhove, Bedankt voor uw mail. We zullen uw bezorgdheid zeker meewegen bij de bespreking in onze fractie over dit onderwerp. Met vriendelijke groet, Jan Vonk, fractiesecretaris SteM Jan Steenstraat TX Meppel

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie