Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland"

Transcriptie

1 Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met het verschijnen van een nieuwe personeelsgids komt de vorige te vervallen. Wil je zeker weten of je over de nieuwste versie beschikt? Check dan deze link.

2 Inhoud 1. Inleiding Algemene informatie over Salomo Aanstelling en arbeidsvoorwaarden... 7 CAO Primair Onderwijs... 7 Aanstellingsvoorwaarden... 7 Benodigde documenten... 8 a. Vragenlijst... 8 b. Staat van dienst... 8 c. Werknemersverklaring... 8 d. Onderwijsbevoegdheid... 8 e. Gedragsverklaring... 8 f. Identiteitsbewijs... 9 g. Salarisspecificatie... 9 Akte van benoeming... 9 Pensioen... 9 Waardeoverdracht pensioen...10 Ongehuwd samenwonen...10 Vrijwillig bijverzekeren...10 Financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid...10 Zorgverzekering...11 Overige verzekeringen...11 Wijzigingen tijdens dienstverband...11 Woon-werk verkeer...11 Hoe lees je je salarisstrook?...12 Afvloeiingsbeleid Taakbeleid...14 Deeltijdbeleid...14 Vervanging bij ziekte...15 Normjaartaak...15 Werktijdfactor...15 Compensatieverlof...15 Salomo

3 5. Regelingen...16 BAPO-regeling...16 Verlof Kwaliteitsbewaking...18 Bekwaamheidsdossier...18 Werken aan bekwaamheid en kwaliteitsverbetering...18 Popgesprek met competentieprofiel...19 functioneringsgesprek met POP...19 beoordelingsgesprek...19 Personeel in tijdelijke dienst...20 Klassenbezoeken...20 Scholing...20 Persoonlijke scholing en ontwikkeling...21 Schoolontwikkeling...21 Afspraken...21 Verantwoording...21 Scholing voor parttimers...22 Budget Arbo...23 Gedragscode / Schoolklimaat...23 Inleiding...23 Gedragsregels op school...23 Protocol internetgebruik, gebruik en social media...25 Conflicthantering...31 Klachtregeling...31 Ziekteverzuim...32 Protocol melding van ziekteverzuim...32 Het re-integratietraject...32 Activiteiten tijdens ziekteverzuim Protocol Werkhervatting Functiemix Mobiliteit...37 Salomo

4 Bijlage: Inwerkchecklist...38 Middag voor nieuwe medewerkers...39 Versie-overzicht...40 Salomo

5 1. Inleiding Welkom bij Salomo! De informatie in deze personeelsgids is bedoeld om alle medewerkers bij Salomo te informeren over de belangrijkste regelingen en voorzieningen die er binnen Salomo op personeelsgebied zijn. Heb je een vraag waarop het antwoord niet in deze personeelsgids staat? Vraag dan gerust je schooldirecteur om meer informatie. Als die het niet weet kunt u in tweede instantie terecht op het bestuursbureau bij Cees Vrooland of Marjolein Grin (te bereiken via het algemene Salomonummer ). Heb je suggesties ter verbetering van deze gids? Mail het ons via Salomo

6 2. Algemene informatie over Salomo Salomo stelt zich ten doel het christelijk onderwijs in Haarlem en omstreken te bevorderen. Dat doet zij op de eerste plaats door een aantal christelijke basisscholen in stand te houden. Er zijn in totaal 17 Salomo-scholen, gevestigd in Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Aerdenhout en Bennebroek. Eén van onze scholen is een SBO: De Trapeze in Haarlem Noord. Onze scholen bieden de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin zij leren om zelfstandig keuzes te maken en waarin zij bovendien ervaren dat leren leuk is. Wij geven, samen met de ouders en de kinderen, een hedendaagse invulling aan vitale christelijke waarden en normen. Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid, voor elkaar en voor de omgeving waarin wij leven, zijn belangrijke aspecten van onze identiteit. De scholen van Salomo vormen een onderdeel van een veelkleurige samenleving. De deur staat open voor kinderen met diverse achtergronden. Wel vragen wij van de ouders dat ze de grondslag en doelstelling van Salomo respecteren. We verzorgen het onderwijs voor ruim 4500 kinderen in deze regio, en doen dat met in ongeveer 425 personeelsleden (300 fte). Op onze website kan je allerlei informatie vinden, zoals nieuwsberichten over Salomoscholen, de verschillende adressen van de scholen, ons strategisch beleidsplan, een overzicht van vacatures en pdf-bestanden van ons personeelsblad Impuls. Salomo

7 3. Aanstelling en arbeidsvoorwaarden CAO Primair Onderwijs Op alle arbeidsovereenkomsten binnen Salomo is de CAO PO van toepassing. Hierin staan de afspraken die voor het gehele primaire onderwijs zijn gemaakt voor wat betreft: Soorten van arbeidsovereenkomsten en de regels daarbij Salariëring (welke salarisschaal hoort bij welke functie) Overige toeslagen en uitkeringen, zoals o de vakantie-uitkering van 8% van het salaris over de maanden 1 juni t/m 31 mei van dat geldende jaar; uit te keren in de maand mei o uitkering in het kader van de dag van de leraar, uit te keren in de maand november o eindejaarsuitkering, uit te keren in de maand december o bijdrage in de kosten van de zorgverzekering; de hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld o toelagen die bestemd zijn voor specifieke situaties, zoals bindingstoelagen, uitlooptoeslag, toelagen voor directeuren of de overlijdensuitkering voor de nabestaanden van een medewerker die tijdens de actieve dienst komt te overlijden. o Vergoedingen voor verhuizen 1, zakelijke reis- en verblijfkosten 2, vakbondscontributie 3, vergoedingen woon/werkverkeer 4, fietsplan en eventuele andere zakelijke kosten. Arbeidsduur en normjaartaak Verlof Scholing Afvloeiingsbeleid Ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen Overige rechten en plichten (zoals het moeten melden van nevenwerkzaamheden, je aan de regels en instructies houden voor zover die redelijkerwijs bij de functie horen, en plichten van de werkgever zoals het aanstellen van een preventiemedewerker op de school, het hebben van een beleid om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan, het volgen van een sollicitatiecode). Aanstellingsvoorwaarden Iedereen die voor het eerst bij Salomo komt werken krijgt een tijdelijke benoeming voor ten hoogste een jaar. Wanneer een personeelslid wordt benoemd in de loop van een schooljaar loopt deze benoeming af op 31 juli van dat schooljaar (of op de laatste werkdag van het schooljaar wanneer de benoeming is ingegaan op of na 1 maart). Om de benoeming ook administratief te regelen hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Deze worden voor ons verwerkt door Groenendijk Onderwijs Administratie BV in Sliedrecht. Aan dit bureau hebben wij de salarisadministratie uitbesteed. 1 Zie de cao voor voorwaarden 2 Uiterlijk 31 december van het lopend jaar moeten gemaakte reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd. Vergoeding reiskosten geschiedt op basis van de vastgestelde bedragen in de cao. 3 De eindejaarsuitkering kan worden ingezet voor de betaling van eventu ele vakbondscontributie. Als je hier gebruik van wilt maken, vul dan het aanvraagformulier zoals dat in de cao staat in voor 1 november, voeg hierbij de verklaring van de vakvereniging over de betaalde vakbondscontributie. Zie verder de CAO voor details. 4 Wie meer dan 7 km van de werkplek woont (snelste route gerekend conform de ANWB -routeplanner) heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten, ter hoogte van de tabel woning-werkverkeer in de cao, zie ook verderop in dit hoofdstuk. Salomo

8 Bij indiensttreding krijg je een brief met allerlei formulieren en een checklist met de benodigde documenten. Voor eventuele vragen kan je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Onvolledig ingevulde formulieren of ontbrekende stukken kunnen ertoe leiden dat er geen of een onjuist salaris wordt uitbetaald. Benodigde documenten Bij een benoeming aan een onderwijsinstelling dient aan een aantal door het ministerie vastgestelde voorwaarden te worden voldaan. In verband daarmee dienen wij in het bezit te zijn van de hieronder genoemde documenten. a. Volledig ingevulde vragenlijst b. Volledig ingevulde staat van dienst c. Volledig ingevulde werknemersverklaring voor de loonbelasting d. Fotokopie(ën) van uw onderwijsbevoegdheid e. Gedragsverklaring (niet ouder dan een half jaar) f. Kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs). g. Salarisspecificatie vorige werkgever a. Vragenlijst De vragenlijst hebben we nodig om je persoonlijke gegevens op te nemen in de personeelssalarisadministratie. b. Staat van dienst Op de staat van dienst kan je de gegevens vermelden van je voorgaande functies. Deze gegevens zijn voor ons van belang bij het bepalen van de plaats op de afvloeiingslijst en voor het vaststellen van jubileumdata. Uitgaande van de CAO dien je deze gegevens binnen twee maanden na de datum van indiensttreding aan ons op te geven. Correcties zijn nadien niet meer mogelijk. Geef deze informatie dus zo nauwkeurig mogelijk aan ons op, met daarbij de exacte data van benoeming en ontslag (dag, maand en jaar; niet alleen het jaartal), en voeg eventuele bewijsstukken erbij. c. Werknemersverklaring De werknemersverklaring hebben wij nodig om te bepalen of de loonheffingskorting door ons moet worden toegepast. Als wij de loonheffingskorting toepassen houden wij minder belasting op je salaris in en ontvang je een hoger netto salaris. De loonheffingskorting mag slechts bij één werkgever worden toegepast. Heb je een andere werkgever die de loonheffingskorting toepast dan mag je ons niet vragen dat ook te doen. d. Onderwijsbevoegdheid Als je als leraar wordt benoemd, of in een andere functie waarvoor een diploma is vereist, dan hebben we een kopie van je diploma nodig. De kopie dient met de woorden conform origineel te worden geparafeerd door de directeur van de school waaraan je bent benoemd. e. Gedragsverklaring De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgegeven door de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin je woont. De gemeente heeft daarvoor een ingevuld aanvraagformulier nodig. Dit formulier zit als bijlage bij de indiensttredingsbrief. Wij hebben de originele VOG voor onze Salomo

9 administratie nodig en geen fotokopie. De kosten die de gemeente voor de VOG in rekening brengt kan je bij ons declareren. f. Identiteitsbewijs Van de belastingdienst moeten wij bij de aanvang van het dienstverband de identiteit van een werknemer vaststellen. Wij moeten aantonen dat wij dat hebben gedaan door een kopie van jouw (geldige) identiteitsbewijs bij de loonadministratie te bewaren. We hebben daarom een kopie van je paspoort of identiteitskaart nodig (een rijbewijs is niet toegestaan). De kopie moet duidelijk leesbaar en de foto moet herkenbaar zijn. Bij een paspoort gaat het om een kopie van alle pagina s waarop informatie staat (foto, persoonsgegevens, persoonlijkheidskenmerken, stempels, handtekening, kinderen, et cetera). Bij een identiteitskaart gaat het om een kopie van de voor- en achterzijde. De kopie van het identiteitsbewijs dient met de woorden conform origineel te worden geparafeerd door de directeur van de school waaraan je bent benoemd. g. Salarisspecificatie De basis voor de vaststelling van het salaris in je nieuwe functie is het salaris dat je verdiende in een vorige (onderwijs-)functie van een vergelijkbare aard. Voor een juiste beoordeling hebben wij een kopie nodig van de betreffende salarisspecificatie. Was je voorafgaande aan deze onderwijsfunctie buiten het onderwijs werkzaam, dan kan het salaris uit die functie als uitgangspunt dienen, indien in de betreffende functie relevante ervaring is opgedaan. Of er sprake is van relevante ervaring en in welke mate deze kan worden meegewogen zal door de directeur in overleg met de personeelsfunctionaris worden bepaald. Akte van benoeming Bij aanstelling krijg je - nadat alle verplichte documenten in ons bezit zijn - een akte van benoeming waarin staat aangegeven: De aard van de aanstelling (tijdelijk, vast, vervanging) Ingangsdatum van de aanstelling (en bij tijdelijke aanstelling ook de einddatum) De school waar je je werkzaamheden gaat doen De werktijdsfactor (wtf) De salarisschaal Eventuele aanvullende opmerkingen. Latere wijzigingen, zoals overgang naar een vast dienstverband, of wijziging van werktijdsfactor of salarisschaal worden alle vastgelegd in aangepaste aktes. Bewaar deze dan ook in je administratie. Pensioen Medewerkers in het onderwijs, dus ook medewerkers van Salomo, zijn voor hun pensioenvoorziening verplicht verzekerd bij het ABP. Sinds 2004 hanteert het ABP een middelloonstelsel (voor uitleg: zie ABP.nl). Salomo

10 Voor je pensioen wordt premie ingehouden op je salaris en een deel van de premies wordt door de werkgever betaald. Jaarlijks krijg je een uniform pensioenoverzicht van ABP waarop staat aangegeven wat je aan pensioen hebt opgebouwd. Ook kan je via de ABP-website inloggegevens aanmaken zodat je online kunt zien hoe je pensioen zich ontwikkelt. Het is mogelijk om aanvullende pensioenregelingen bij ABP af te sluiten. Het is bij het ABP mogelijk om vanaf je 60 e gebruik te maken van het keuzepensioen. Hoe eerder je stopt, hoe minder pensioen je jaarlijks zult ontvangen. Hoe het voor jouw persoonlijke situatie uitpakt kan je het beste laten doorrekenen op MijnABP. Of vraag advies bij een financieel adviseur, bijvoorbeeld via de vakbond. Waardeoverdracht pensioen Mogelijk ben je hiervoor buiten het onderwijs werkzaam geweest en heb je pensioenrechten opgebouwd bij een ander pensioenfonds. Je kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om die pensioenaanspraken over te dragen aan het ABP. Dit moet wel binnen zes maanden na indiensttreding worden aangevraagd. Op de website van ABP staat aangegeven hoe je dit kunt aanvragen. Ongehuwd samenwonen Ongehuwd samenwonenden kunnen hun relatie melden bij het ABP. Hierdoor kan aanspraak op een nabestaandenpensioen ontstaan bij overlijden van de verzekerde. Voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen zijn onder andere dat je ongehuwd samenwoont en je partner geen bloedverwant is in de rechte lijn. Voor aanmelding is een notarieel samenlevingscontract nodig. Daarnaast dien je tenminste zes maanden beiden op het zelfde adres te zijn ingeschreven. Melding is mogelijk via de website van het ABP. Vrijwillig bijverzekeren Je kunt je bij ABP ook vrijwillig extra verzekeren voor het aanvullen van een nabestaandenpensioen of een verzekering afsluiten voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen van je partner. Financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid zijn er nog geen financiële gevolgen. Je salaris wordt doorbetaald, tenzij je niet meewerkt aan je herstel. Dan kan de loondoorbetaling worden opgeschort. Maar dat komt hoogst zelden voor. Ben je echter langer dan 12 maanden ziek, dan wordt je salaris vanaf de 13 maand nog voor 70% doorbetaald (tenminste voor het deel dat je nog niet hersteld bent; als je gedeeltelijk weer aan het werk bent dan krijg je over de uren dat je hersteld bent wel volledig salaris). Op grond van de WIA (wettelijke regeling) heeft u bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) aanspraak op een uitkering die gebaseerd is op het laatstgenoten salaris. In bepaalde gevallen verstrekt het ABP een aanvullende uitkering. Via Loyalis kan je je voor een klein bedrag extra verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De premie wordt rechtstreeks op het salaris ingehouden en is op de loonstrook te vinden onder inhoudingen IP/AP. Salomo

11 Zorgverzekering Elke werknemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de verplichte zorgverzekering bij een zorgverzekeraar naar eigen keuze. Omdat Salomo lid is van de Besturenraad kunnen Salomomedewerkers korting krijgen op twee collectieve zorgverzekeringen: Zilveren Kruis Achmea en Pro Life zorgverzekeringen. Ook gezinsleden en gepensioneerden mogen hiervan gebruikmaken. Het betreft 10% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende pakketten. Op staat een zorgtool waarmee je je huidige zorgverzekeraar kunt vergelijken met het collectieve aanbod, zowel op prijs als kwaliteit. Na het afsluiten van de verzekering betaal je de nominale premie rechtstreeks zelf aan de zorgverzekeraar. Op je salaris wordt de wettelijke inkomensafhankelijke premie ingehouden, die is onafhankelijk van de door jou gekozen verzekeraar. Overige verzekeringen Centraal Beheer: personeelsleden van Salomo kunnen met korting allerlei verzekeringen afsluiten, variërend van een caravanverzekering tot een opstal- en inboedelverzekering of een lijfrenteverzekering. Kijk gerust eens op de website van Centraal Beheer. Wijzigingen tijdens dienstverband Tijdens het dienstverband kan er van alles veranderen natuurlijk: je gaat verhuizen, krijgt gezinsuitbreiding, gaat mogelijk scheiden, minder of juist meer werken, met ouderschapsverlof of juist bapo-verlof enzovoort. Veel van deze wijzigingen hebben salariële consequenties. Kijk dan ook geregeld je loonstrook na om te zien of alles nog wel klopt en goed verwerkt is. Als er onverhoopt te weinig salaris is uitbetaald, dan wordt dit, zodra het is doorgegeven, direct gecorrigeerd en krijg je een nabetaling. Heb je per ongeluk te veel salaris ontvangen, dan kan conform de cao een terugbetalingsregeling worden getroffen, waarbij in stappen van steeds 10% het teveel ontvangen salaris wordt verrekend met de nog te ontvangen salarissen. Bij ontslag of als de fout aantoonbaar te verwijten is aan de medewerker, kan het bedrag in één keer worden teruggevorderd. In geval van een door de gerechtsdeurwaarder opgelegd loonbeslag zijn wij wettelijk verplicht (op basis van art. 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) hier aan mee te werken. Dat heeft dus als gevolg dat wij alles boven de voor u geldende beslagvrije voet moeten inhouden en aan de schuldeisers moeten doorstorten totdat het beslagbedrag is betaald. Woon-werk verkeer Onderwijspersoneel dat op enige afstand van de school woont heeft recht op reiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de reisafstand en het aantal werkdagen. De reisafstand wordt bepaald met behulp van de routeplanner van de ANWB. Is de enkele reisafstand minder dan 7 kilometer dan bestaat er geen recht op reiskostenvergoeding. Salomo

12 In onderstaande tabel staan de vergoedingsbedragen per maand zoals die gelden op dit moment: Afstand woning - werk Aantal dagen reizen per week ,0 km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1 8,4 km 1,09 2,19 3,28 4,38 5,47 8,5 9,4 km 2,19 4,38 6,58 8,77 10,96 9,5 10,4 km 3,29 6,57 9,86 13,15 16,43 10,5 11,4 km 4,38 8,77 13,15 17,53 21,92 11,5 12,4 km 5,48 10,96 16,44 21,91 27,39 12,5 13,4 km 6,58 13,15 19,73 26,30 32,88 13,5 14,4 km 7,67 15,34 23,01 30,68 38,35 14,5 15,4 km 8,77 17,53 26,30 35,06 43,83 15,5 16,4 km 9,86 19,72 29,59 39,45 49,31 16,5 17,4 km 10,96 22,91 32,87 43,83 54,78 17,5 18,4 km 12,05 24,11 36,16 48,22 60,27 18,5 19,4 km 13,15 26,30 39,45 52,59 65,74 19,5 20,4 km 14,25 28,49 42,74 56,98 71,23 20,5 21,4 km 15,34 30,68 46,02 61,36 76,70 21,5 en meer km 15,76 31,52 47,28 63,04 78,80 Op basis van de CAO bestaat er recht op reiskostenvergoeding over maximaal 10 maanden per schooljaar. Omdat de scholen als regel rond de maanden juli en augustus gedurende zes weken wegens vakantie gesloten zijn, wordt in deze maanden geen reiskostenvergoeding uitbetaald. Belangrijk: Omdat de reisafstand en het aantal werkdagen bepalend zijn voor de hoogte van de reiskostenvergoeding dient u wijzigingen daarin altijd te melden door het invullen van een nieuw aanvraagformulier voor de reiskosten. Maximaal eens per drie jaar is het mogelijk om met fiscaal voordeel een fiets aan te kopen mits je die gebruikt voor het woon-werk verkeer. De regeling en het aanvraagformulier tref je aan via deze link, daar vind je ook informatie en aanvraagformulieren over het declareren van zakelijke dienstreiskosten en woon-werkverkeer. Hoe lees je je salarisstrook? Er staat veel informatie op je salarisstrook. Als je op deze link klikt, krijg je stap voor stap uitleg over wat elke regel zoal betekent. Het salaris wordt meestal zo rond de 25 e van de maand betaald. In de regel ontvang je in de maand februari een jaaropgave ten behoeve van de opgave inkomstenbelasting. Deze wordt per jaar éénmalig verstrekt. Salomo

13 Afvloeiingsbeleid Werkgevers zijn op grond van de CAO verplicht om gedwongen ontslag indien mogelijk te voorkomen. Salomo heeft een regeling ontslagbeleid omdat, gezien de grootte van Salomo, gedwongen ontslagen in de praktijk niet, of slechts bij hoge uitzondering, zullen voorkomen. Alle werknemers binnen Salomo hebben een bestuursaanstelling. Indien inkrimping van het personeelsbestand als gevolg van een daling van het aantal leerlingen noodzakelijk is, wordt op bestuursniveau bepaald wie van de personeelsleden het eerst voor ontslag (na voorafgaande plaatsing in het RDDF 5 ) in aanmerking komt. De afvloeiingslijst wordt jaarlijks op bestuursniveau opgesteld op basis van het criterium diensttijd bij het onderwijs. Binnen de afvloeiingslijst wordt onderscheid gemaakt tussen de personeelscategorieën onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, directie en werknemers die zijn benoemd op projectformatie. Voor het personeel van SBO-school De Trapeze wordt de afvloeiingsvolgorde afzonderlijk vastgesteld, zoals afgesproken bij de bestuursoverdracht op 1 augustus Toelichting op afvloeiingsregeling 5 Risico Dragend Deel van de Formatie: zie CAO voor verdere toelichting. Salomo

14 4. Taakbeleid De invoering van de normjaartaak in het onderwijs heeft de ontwikkeling van taakbeleid door de schoolbesturen noodzakelijk gemaakt. Taak(belastings)beleid kan als volgt worden gedefinieerd: Het beleid dat het bevoegd gezag ontwikkelt om taken zo evenredig mogelijk over het personeel te verdelen en de taakbelasting van het personeel zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de capaciteiten en de voorkeuren van het personeel 6. Het doel van het taak(belastings)beleid is: het realiseren van een goede afstemming tussen het takenpakket van de school enerzijds en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel (uitgaande van de benoemingsomvang) anderzijds. De uitgangspunten voor het taakbeleid zijn verwoord in de CAO voor het primair onderwijs (hoofdstuk 2). Binnen Salomo zijn algemene richtlijnen ontwikkeld voor het toedelen van werkzaamheden binnen het kader van de normjaartaak. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de notitie taken in de school. Voor (G)MR-werk, commissiewerk, preventiemedewerkerschap en alle andere veel voorkomende taken is een inschatting gemaakt van hoe veel taakuren het betreft. In overleg kunnen directeur en medewerker afwijken van deze richtlijnen. Taakbeleid invulsheet, beleidsregels en toelichting Deeltijdbeleid Veel personeelsleden van Salomo werken in deeltijd. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de afstemming van de werkzaamheden hanteert Salomo de hieronder genoemde uitgangspunten. Teveel kleine deeltijdbanen bemoeilijkt de coördinatie van het werk binnen een school. Om die reden hanteren we de volgende beleidsuitgangspunten bij het aangaan van benoemingen in deelti jd: de minimale benoemingsomvang van een deeltijdbaan is vier dagdelen; structureel geven maximaal twee groepsleraren les aan een groep, die goede afspraken maken m.b.t. de pedagogisch-didactische benadering binnen de groep en aan de hand van een logboek en wekelijks overleg onderling de gang van zaken afstemmen, de voortgang van de leerlingen bespreken en de voortgang in de vakken. Rapportavonden worden onderling gelijkelijk verdeeld. De leerkracht dient de vergaderingen, de vieringen en de activiteiten bi j te wonen die er op zijn werkdag zijn, tenzij in overleg met de directeur andere afspraken zijn gemaakt. Voor het bijwonen van plenaire vergaderingen en studiedagen zijn de bepalingen uit de CAO en het taakbeleid van toepassing. Bij de verdeling van de algemene schoolzaken en schooltaken worden in overleg met de directie de taken vastgesteld naar evenredigheid van de benoemingsomvang. Aanvraagformulier voor aanpassen werktijdsfactor (minder gaan werken) 6 Taakbeleid in het Primair Onderw ijs door D. van Dongen en N. Raaijmakers, IVA Tilburg 1996 Salomo

15 Vervanging bij ziekte Bij ziekte wordt altijd eerst gekeken of er een poolvervanger beschikbaar is. Zijn alle poolvervangers ingezet dan wordt, als een groepsleraar met een duobaan ziek wordt, in eerste instantie aan de duocollega gevraagd de vervanging te verzorgen. Wanneer de leerkracht langdurig ziek blijft (langer dan drie weken), wordt desgewenst gezocht naar een andere vervanger. Normjaartaak De normjaartaak voor onderwijspersoneel is vastgesteld op 1659 uur, waarvan maximaal 930 uur mag worden ingevuld met les- of behandeltaken. Alleen met wederzijdse instemming kan de norm van 930 uur worden overschreden. Doordat de normjaartaak (1659 uur) vaststaat zijn er in dat geval minder uren beschikbaar voor andere taken in de school. Bij parttimers gelden dezelfde uren, maar naar rato van hun benoemingsomvang. Werktijdfactor De benoemingsomvang wordt uitgedrukt in een werktijdfactor. Personeelsleden die zijn benoemd in een normbetrekking (fulltimers) hebben een werktijdfactor van 1 fte (fulltime equivalent). De werktijdsfactor voor parttimers is afhankelijk van het aantal lesgevende taken. Zo heeft een parttimer met een benoeming van twee dagen (11 uur lestijd) een werktijdfactor van 0,4609 fte. De formule die we gebruiken om de werkttijdfactor te bepalen is: Werktijdfactor = lesuren / 25,75 x 1790 / Compensatieverlof Leraren mogen bij een normbetrekking niet meer dan 930 uur per jaar lesgeven. Worden zij voor meer uren ingeroosterd (bij een klassiek rooster hebben leerlingen in de bovenbouw meestal 1000 uur les per schooljaar) dan bestaat er recht op compensatieverlof. Dit compe nsatieverlof kan worden opgenomen in de vorm van extra vrije dagen in het schooljaar waarin het re cht op compensatieverlof ontstaat. Daarover dienen voor de aanvang van het schooljaar afspraken te worden gemaakt tussen de directeur en de leraar. Is een leraar ziek op een dag waarop hij zijn compensatieverlof zou opnemen dan mag hij niet doorschuiven naar een latere dag. Het recht op compensatieverlof zal in de praktijk alleen bij fulltimers voorkomen. Bij parttime leerkrachten is de werktijdfactor afgestemd op het aantal lessen per week waardoor er alleen in uitzonderlijke situaties recht op compensatieverlof kan ontstaan. Salomo

16 5. Regelingen BAPO-regeling Oudere werknemers hebben de mogelijkheid om minder uren te werken op grond van de BAPO - regeling. BAPO betekent: Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen. De regeling is bedoeld om oudere werknemers langer aan het werk te houden door vermindering van de benoemingsomvang per week. Werknemers van 52 t/m 55 jaar hebben recht op 170 uur verlof per jaar (waarvan 104 uur lestijd) en werknemers van 56 jaar en ouder hebben recht op 340 uur per jaar (waarvan 208 uur lestijd. De genoemde uren worden in mindering gebracht op de normjaartaak. Voor deeltijders gelden de genoemde uren naar rato van hun benoemingsomvang. Over de verlofuren wordt het salaris voor 65% doorbetaald. In de weken waarin het verlof wordt opgenomen dient nog minimaal 50% van de benoemingsomvang te worden gewerkt. Het verlof mag dus niet worden geclusterd en gebruikt om extra vakantieweken in een schooljaar te creëren. De mogelijkheid bestaat om het verlof over het 52 e t/m het 54 e levensjaar te sparen. Werknemers die dat willen moeten dat bij Salomo melden voor hun 52 e verjaardag. Bij hun aanvraag dienen zij op te geven in welke schooljaren zij het gespaarde verlof willen opnemen. Zie voor meer informatie: BAPO, Cees weet raad en formulieren Verlof Op basis van de CAO kan in tal van situaties verlof worden toegekend, al dan niet met behoud van salaris, zoals: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Ouderschapsverlof Verhuizing Huwelijk of registratie van partnerschap Bevalling van de echtgenote Adoptie Buitengewone omstandigheden Lang buitengewoon verlof (facultatief) Et cetera De condities waaronder het recht op verlof ontstaat zijn meestal beschreven in de CAO. De mogelijkheden tot het voeren van eigen beleid zijn daardoor beperkt tot het facultatieve verlof. Het verlenen van buitengewoon verlof is via het directiestatuut gemandateerd aan de schooldirecteuren. Salomo

17 Zwangerschapsverlof, toelichting van Cees Vrooland in de Impuls Ouderschapsverlof, toelichting en formulieren Kort buitengewoon verlof: toelichtend artikel van Cees Vrooland in de Impuls Salomo

18 6. Kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de scholen wordt in hoge mate bepaald door de professionele kwaliteit van het personeel. Op 1 augustus 2006 trad de Wet BIO in werking. Op grond van die wet zijn de scholen verantwoordelijk voor het onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel (leraren, ondersteunend personeel en directie). In normjaartaak is 10% van de beschikbare werktijd dan ook beschikbaar gesteld voor professionalisering. Jezelf professioneel blijven ontwikkelen wordt binnen Salomo als een vanzelfsprekende noodzaak gezien. Wie zichzelf niet ontwikkelt zal uiteindelijk achterop raken en de schoolontwikkeling zal daarmee belemmerd worden. Voor het management (de algemene en de schooldirecties) is het van belang dat we de ontwikkeling van het personeel kunnen volgen en stimuleren. De Wet BIO is een instrument om daarmee bewust bezig te zijn en het resultaat te monitoren. Bekwaamheidsdossier De wet schrijft voor dat van al het personeel (directie, OP en OOP) dat betrokken is bij het primaire proces op de school een bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden. Het bekwaamheidsdossier bevat (een actueel overzicht van): Een kopie van het bewijs van bekwaamheid en van andere diploma s, certificaten, e.d. die getuigen van het voldoen aan professionele bekwaamheden. De periodieke vaststelling van de bekwaamheden van het personeelslid door de school met behulp van het competentieprofiel dat voor de functie van het personeelslid geldt. Bij indiensttreding, en later periodiek tijdens het werken aan de school: persoonlijke ontwikkelplannen en middelen door de school ter beschikking gesteld voor bekwaamheidsvergroting. Dit alles in het kader van het beleid van de school en de te verrichten taken door de medewerker. Een overzicht van de loopbaan van de medewerker binnen de school (zoals weergegeven op het formulier bekwaamheidsdossier). De neerslag van de periodieke afstemming tussen school en medewerker betreffende diens professionele ontwikkeling en de evaluatie van de vorderingen hierin (ofwel afschriften van gespreksverslagen uit de gesprekscyclus). Werken aan bekwaamheid en kwaliteitsverbetering De gesprekscyclus is een goed uitgangspunt om gericht te blijven werken aan het bevorderen van professionele ontwikkeling. Als basis voor de professionele ontwikkeling dient een competentieprofiel en het (mede daarop gebaseerde) persoonlijke ontwikkelplan, ofwel het POP. De loopbaan van de medewerker binnen de school kan aan de orde komen tijdens de functioneringsgesprekken. Een inventarisatieformulier hiervoor is in de bijlagen van dit hoofdstuk opgenomen. Professionele ontwikkeling van personeel is een kritische succesfactor voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Professionele ontwikkeling dient daarom nadrukkelijk te worden gestimuleerd tijdens de gehele loopbaan. Salomo

19 De gesprekscyclus is daarbij een nuttig instrument: jaarlijks wordt er een gesprek gevoerd met elk personeelslid over hoe het gaat, wat er beter kan en hoe dat zal worden aangepakt. Tenminste eens per jaar komt één van de volgende gespreksvormen aan bod: Popgesprek met competentieprofiel Voorafgaand aan het gesprek wordt het competentieprofiel ingevuld door de verschillende respondenten, waaronder de direct leidinggevende en het personeelslid wiens functioneren wordt besproken. Het personeelslid denkt al na over de invulling van zijn persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Tijdens het Popgesprek wordt eerst het ingevulde profiel besproken en daarna de consequenties daarvan voor het POP. Na afloop van het gesprek wordt het POP door de betrokkene zo nodig verder uitgewerkt. functioneringsgesprek met POP Er wordt gezamenlijk teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarbij o.a. de behaalde resultaten worden geëvalueerd. Het door het personeelslid ingevulde formulier Loopbaan in het onderwijs, ten behoeve van het bekwaamheidsdossier is de leidraad voor dit onderdeel van het gesprek. Vervolgens wordt het POP besproken en worden concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeldoelen en de te behalen resultaten voor het komende jaar. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksformulier functioneringsgesprekken. De leidinggevende of het personeelslid maakt een verslag van het functioneringsgesprek en zowel de leidinggevende als het personeelslid tekenen dit verslag, eventueel aangevuld met opmerkingen, voor akkoord. beoordelingsgesprek De leidinggevende geeft zijn oordeel over het functioneren van het personeelslid in de achterliggende periode. Hij wint daarvoor inlichtingen in op de wijze die in de regeling voor beoordelingsgesprekken beschreven staat. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksformulier beoordelingsgesprekken. De leidinggevende maakt een verslag van het beoordelingsgesprek en zowel de leidinggevende als het personeelslid tekenen dit verslag. Om te waarborgen dat ontwikkelingsgerichtheid centraal blijft staan en niet wordt overschaduwd door beoordelingsaspecten (en de mogelijke rechtspositionele consequenties daarvan) gaan de op ontwikkeling gerichte popgesprekken (met competentieprofielen en POP s) en de functioneringsgesprekken altijd vooraf aan de beoordelingsgesprekken. Tenminste eens per drie jaar wordt er dus beoordeeld, of zo veel vaker als daar aanleiding voor is. Het competentieprofiel en het POP kunnen naast dit formele circuit ook op een andere manier een stimulerende rol spelen bij de professionalisering van het personeel. Zo kunnen medewerkers Salomo

20 bijvoorbeeld per schoolteam of per bouw met elkaar praten over hun eigen competenties en komen tot een aanzet voor een POP. De leidinggevende volgt en stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers in de perioden tussen de gesprekken en voert zo nodig extra gesprekken of zet extra begeleiding in. Personeel in tijdelijke dienst Een personeelslid in tijdelijke dienst heeft er eveneens recht op dat zijn functioneren regelmatig met hem wordt besproken. De frequentie en regelmaat wijkt daarbij af van de gesprekscyclus voor personeelsleden in vaste dienst: Personeelslid in tijdelijke dienst met uitzicht op vast dienstverband: in het eerst jaar van aanstelling wordt na drie maanden een functioneringsgesprek gevoerd. Zo nodig kunnen meerdere gesprekken worden gehouden. Minimaal eenmaal per jaar wordt een beoordelingsgesprek gevoerd; ook wordt er tenminste beoordeeld uiterlijk drie maanden voor het einde van het eerste dienstjaar. Personeelslid in kort-tijdelijke dienst: Uiterlijk na 60 werkdagen moet een functioneringsgesprek worden gehouden. Een beoordelingsgesprek volgt uiterlijk 17 maanden na de eerste werkdag. Klassenbezoeken Binnen de scholen van Salomo is het gebruikelijk dat er van tijd tot tijd klassenbezoeken worden gedaan. Deze bezoeken kunnen om uiteenlopende redenen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: Door de directeur in het kader van een begeleidings- of beoordelingstraject; Door een coach om zijn rol als begeleider te kunnen vervullen; Door bouwcoördinatoren of IB-ers in verband met een begeleidingstraject; Door IB-ers om leerlingen te kunnen observeren; Door collega s om iets te kunnen leren van degene wiens klas men bezoekt. De directeur brengt ieder jaar een klassenbezoek bij alle leraren in zijn school. Alleen bij zeer grote scholen kunnen ook de bouwcoördinatoren een deel van deze jaarlijkse bezoeken afleggen. Het is belangrijk dat deze bezoeken goed worden voorbereid. Na afloop van ieder bezoek vindt een gesprek plaats waarin de observaties worden besproken. Scholing In de CAO is geregeld dat werknemers in het Primair Onderwijs 10% van hun normjaartaak mogen gebruiken voor deskundigheidsbevordering. Voor een fulltimer is dat 166 uur betaalde studietijd per jaar. Over de wijze waarop die uren worden ingevuld dienen werkgever en werknemer jaarlijks afspraken te maken. Maximaal 50% van de uren voor deskundigheidsbevordering (83 uur voor een fulltimer) mogen door de werknemer worden ingezet voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Het gaat dan om Salomo

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie