Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland"

Transcriptie

1 Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met het verschijnen van een nieuwe personeelsgids komt de vorige te vervallen. Wil je zeker weten of je over de nieuwste versie beschikt? Check dan deze link.

2 Inhoud 1. Inleiding Algemene informatie over Salomo Aanstelling en arbeidsvoorwaarden... 7 CAO Primair Onderwijs... 7 Aanstellingsvoorwaarden... 7 Benodigde documenten... 8 a. Vragenlijst... 8 b. Staat van dienst... 8 c. Werknemersverklaring... 8 d. Onderwijsbevoegdheid... 8 e. Gedragsverklaring... 8 f. Identiteitsbewijs... 9 g. Salarisspecificatie... 9 Akte van benoeming... 9 Pensioen... 9 Waardeoverdracht pensioen...10 Ongehuwd samenwonen...10 Vrijwillig bijverzekeren...10 Financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid...10 Zorgverzekering...11 Overige verzekeringen...11 Wijzigingen tijdens dienstverband...11 Woon-werk verkeer...11 Hoe lees je je salarisstrook?...12 Afvloeiingsbeleid Taakbeleid...14 Deeltijdbeleid...14 Vervanging bij ziekte...15 Normjaartaak...15 Werktijdfactor...15 Compensatieverlof...15 Salomo

3 5. Regelingen...16 BAPO-regeling...16 Verlof Kwaliteitsbewaking...18 Bekwaamheidsdossier...18 Werken aan bekwaamheid en kwaliteitsverbetering...18 Popgesprek met competentieprofiel...19 functioneringsgesprek met POP...19 beoordelingsgesprek...19 Personeel in tijdelijke dienst...20 Klassenbezoeken...20 Scholing...20 Persoonlijke scholing en ontwikkeling...21 Schoolontwikkeling...21 Afspraken...21 Verantwoording...21 Scholing voor parttimers...22 Budget Arbo...23 Gedragscode / Schoolklimaat...23 Inleiding...23 Gedragsregels op school...23 Protocol internetgebruik, gebruik en social media...25 Conflicthantering...31 Klachtregeling...31 Ziekteverzuim...32 Protocol melding van ziekteverzuim...32 Het re-integratietraject...32 Activiteiten tijdens ziekteverzuim Protocol Werkhervatting Functiemix Mobiliteit...37 Salomo

4 Bijlage: Inwerkchecklist...38 Middag voor nieuwe medewerkers...39 Versie-overzicht...40 Salomo

5 1. Inleiding Welkom bij Salomo! De informatie in deze personeelsgids is bedoeld om alle medewerkers bij Salomo te informeren over de belangrijkste regelingen en voorzieningen die er binnen Salomo op personeelsgebied zijn. Heb je een vraag waarop het antwoord niet in deze personeelsgids staat? Vraag dan gerust je schooldirecteur om meer informatie. Als die het niet weet kunt u in tweede instantie terecht op het bestuursbureau bij Cees Vrooland of Marjolein Grin (te bereiken via het algemene Salomonummer ). Heb je suggesties ter verbetering van deze gids? Mail het ons via Salomo

6 2. Algemene informatie over Salomo Salomo stelt zich ten doel het christelijk onderwijs in Haarlem en omstreken te bevorderen. Dat doet zij op de eerste plaats door een aantal christelijke basisscholen in stand te houden. Er zijn in totaal 17 Salomo-scholen, gevestigd in Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Aerdenhout en Bennebroek. Eén van onze scholen is een SBO: De Trapeze in Haarlem Noord. Onze scholen bieden de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin zij leren om zelfstandig keuzes te maken en waarin zij bovendien ervaren dat leren leuk is. Wij geven, samen met de ouders en de kinderen, een hedendaagse invulling aan vitale christelijke waarden en normen. Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid, voor elkaar en voor de omgeving waarin wij leven, zijn belangrijke aspecten van onze identiteit. De scholen van Salomo vormen een onderdeel van een veelkleurige samenleving. De deur staat open voor kinderen met diverse achtergronden. Wel vragen wij van de ouders dat ze de grondslag en doelstelling van Salomo respecteren. We verzorgen het onderwijs voor ruim 4500 kinderen in deze regio, en doen dat met in ongeveer 425 personeelsleden (300 fte). Op onze website kan je allerlei informatie vinden, zoals nieuwsberichten over Salomoscholen, de verschillende adressen van de scholen, ons strategisch beleidsplan, een overzicht van vacatures en pdf-bestanden van ons personeelsblad Impuls. Salomo

7 3. Aanstelling en arbeidsvoorwaarden CAO Primair Onderwijs Op alle arbeidsovereenkomsten binnen Salomo is de CAO PO van toepassing. Hierin staan de afspraken die voor het gehele primaire onderwijs zijn gemaakt voor wat betreft: Soorten van arbeidsovereenkomsten en de regels daarbij Salariëring (welke salarisschaal hoort bij welke functie) Overige toeslagen en uitkeringen, zoals o de vakantie-uitkering van 8% van het salaris over de maanden 1 juni t/m 31 mei van dat geldende jaar; uit te keren in de maand mei o uitkering in het kader van de dag van de leraar, uit te keren in de maand november o eindejaarsuitkering, uit te keren in de maand december o bijdrage in de kosten van de zorgverzekering; de hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld o toelagen die bestemd zijn voor specifieke situaties, zoals bindingstoelagen, uitlooptoeslag, toelagen voor directeuren of de overlijdensuitkering voor de nabestaanden van een medewerker die tijdens de actieve dienst komt te overlijden. o Vergoedingen voor verhuizen 1, zakelijke reis- en verblijfkosten 2, vakbondscontributie 3, vergoedingen woon/werkverkeer 4, fietsplan en eventuele andere zakelijke kosten. Arbeidsduur en normjaartaak Verlof Scholing Afvloeiingsbeleid Ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen Overige rechten en plichten (zoals het moeten melden van nevenwerkzaamheden, je aan de regels en instructies houden voor zover die redelijkerwijs bij de functie horen, en plichten van de werkgever zoals het aanstellen van een preventiemedewerker op de school, het hebben van een beleid om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan, het volgen van een sollicitatiecode). Aanstellingsvoorwaarden Iedereen die voor het eerst bij Salomo komt werken krijgt een tijdelijke benoeming voor ten hoogste een jaar. Wanneer een personeelslid wordt benoemd in de loop van een schooljaar loopt deze benoeming af op 31 juli van dat schooljaar (of op de laatste werkdag van het schooljaar wanneer de benoeming is ingegaan op of na 1 maart). Om de benoeming ook administratief te regelen hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Deze worden voor ons verwerkt door Groenendijk Onderwijs Administratie BV in Sliedrecht. Aan dit bureau hebben wij de salarisadministratie uitbesteed. 1 Zie de cao voor voorwaarden 2 Uiterlijk 31 december van het lopend jaar moeten gemaakte reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd. Vergoeding reiskosten geschiedt op basis van de vastgestelde bedragen in de cao. 3 De eindejaarsuitkering kan worden ingezet voor de betaling van eventu ele vakbondscontributie. Als je hier gebruik van wilt maken, vul dan het aanvraagformulier zoals dat in de cao staat in voor 1 november, voeg hierbij de verklaring van de vakvereniging over de betaalde vakbondscontributie. Zie verder de CAO voor details. 4 Wie meer dan 7 km van de werkplek woont (snelste route gerekend conform de ANWB -routeplanner) heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten, ter hoogte van de tabel woning-werkverkeer in de cao, zie ook verderop in dit hoofdstuk. Salomo

8 Bij indiensttreding krijg je een brief met allerlei formulieren en een checklist met de benodigde documenten. Voor eventuele vragen kan je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Onvolledig ingevulde formulieren of ontbrekende stukken kunnen ertoe leiden dat er geen of een onjuist salaris wordt uitbetaald. Benodigde documenten Bij een benoeming aan een onderwijsinstelling dient aan een aantal door het ministerie vastgestelde voorwaarden te worden voldaan. In verband daarmee dienen wij in het bezit te zijn van de hieronder genoemde documenten. a. Volledig ingevulde vragenlijst b. Volledig ingevulde staat van dienst c. Volledig ingevulde werknemersverklaring voor de loonbelasting d. Fotokopie(ën) van uw onderwijsbevoegdheid e. Gedragsverklaring (niet ouder dan een half jaar) f. Kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs). g. Salarisspecificatie vorige werkgever a. Vragenlijst De vragenlijst hebben we nodig om je persoonlijke gegevens op te nemen in de personeelssalarisadministratie. b. Staat van dienst Op de staat van dienst kan je de gegevens vermelden van je voorgaande functies. Deze gegevens zijn voor ons van belang bij het bepalen van de plaats op de afvloeiingslijst en voor het vaststellen van jubileumdata. Uitgaande van de CAO dien je deze gegevens binnen twee maanden na de datum van indiensttreding aan ons op te geven. Correcties zijn nadien niet meer mogelijk. Geef deze informatie dus zo nauwkeurig mogelijk aan ons op, met daarbij de exacte data van benoeming en ontslag (dag, maand en jaar; niet alleen het jaartal), en voeg eventuele bewijsstukken erbij. c. Werknemersverklaring De werknemersverklaring hebben wij nodig om te bepalen of de loonheffingskorting door ons moet worden toegepast. Als wij de loonheffingskorting toepassen houden wij minder belasting op je salaris in en ontvang je een hoger netto salaris. De loonheffingskorting mag slechts bij één werkgever worden toegepast. Heb je een andere werkgever die de loonheffingskorting toepast dan mag je ons niet vragen dat ook te doen. d. Onderwijsbevoegdheid Als je als leraar wordt benoemd, of in een andere functie waarvoor een diploma is vereist, dan hebben we een kopie van je diploma nodig. De kopie dient met de woorden conform origineel te worden geparafeerd door de directeur van de school waaraan je bent benoemd. e. Gedragsverklaring De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgegeven door de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin je woont. De gemeente heeft daarvoor een ingevuld aanvraagformulier nodig. Dit formulier zit als bijlage bij de indiensttredingsbrief. Wij hebben de originele VOG voor onze Salomo

9 administratie nodig en geen fotokopie. De kosten die de gemeente voor de VOG in rekening brengt kan je bij ons declareren. f. Identiteitsbewijs Van de belastingdienst moeten wij bij de aanvang van het dienstverband de identiteit van een werknemer vaststellen. Wij moeten aantonen dat wij dat hebben gedaan door een kopie van jouw (geldige) identiteitsbewijs bij de loonadministratie te bewaren. We hebben daarom een kopie van je paspoort of identiteitskaart nodig (een rijbewijs is niet toegestaan). De kopie moet duidelijk leesbaar en de foto moet herkenbaar zijn. Bij een paspoort gaat het om een kopie van alle pagina s waarop informatie staat (foto, persoonsgegevens, persoonlijkheidskenmerken, stempels, handtekening, kinderen, et cetera). Bij een identiteitskaart gaat het om een kopie van de voor- en achterzijde. De kopie van het identiteitsbewijs dient met de woorden conform origineel te worden geparafeerd door de directeur van de school waaraan je bent benoemd. g. Salarisspecificatie De basis voor de vaststelling van het salaris in je nieuwe functie is het salaris dat je verdiende in een vorige (onderwijs-)functie van een vergelijkbare aard. Voor een juiste beoordeling hebben wij een kopie nodig van de betreffende salarisspecificatie. Was je voorafgaande aan deze onderwijsfunctie buiten het onderwijs werkzaam, dan kan het salaris uit die functie als uitgangspunt dienen, indien in de betreffende functie relevante ervaring is opgedaan. Of er sprake is van relevante ervaring en in welke mate deze kan worden meegewogen zal door de directeur in overleg met de personeelsfunctionaris worden bepaald. Akte van benoeming Bij aanstelling krijg je - nadat alle verplichte documenten in ons bezit zijn - een akte van benoeming waarin staat aangegeven: De aard van de aanstelling (tijdelijk, vast, vervanging) Ingangsdatum van de aanstelling (en bij tijdelijke aanstelling ook de einddatum) De school waar je je werkzaamheden gaat doen De werktijdsfactor (wtf) De salarisschaal Eventuele aanvullende opmerkingen. Latere wijzigingen, zoals overgang naar een vast dienstverband, of wijziging van werktijdsfactor of salarisschaal worden alle vastgelegd in aangepaste aktes. Bewaar deze dan ook in je administratie. Pensioen Medewerkers in het onderwijs, dus ook medewerkers van Salomo, zijn voor hun pensioenvoorziening verplicht verzekerd bij het ABP. Sinds 2004 hanteert het ABP een middelloonstelsel (voor uitleg: zie ABP.nl). Salomo

10 Voor je pensioen wordt premie ingehouden op je salaris en een deel van de premies wordt door de werkgever betaald. Jaarlijks krijg je een uniform pensioenoverzicht van ABP waarop staat aangegeven wat je aan pensioen hebt opgebouwd. Ook kan je via de ABP-website inloggegevens aanmaken zodat je online kunt zien hoe je pensioen zich ontwikkelt. Het is mogelijk om aanvullende pensioenregelingen bij ABP af te sluiten. Het is bij het ABP mogelijk om vanaf je 60 e gebruik te maken van het keuzepensioen. Hoe eerder je stopt, hoe minder pensioen je jaarlijks zult ontvangen. Hoe het voor jouw persoonlijke situatie uitpakt kan je het beste laten doorrekenen op MijnABP. Of vraag advies bij een financieel adviseur, bijvoorbeeld via de vakbond. Waardeoverdracht pensioen Mogelijk ben je hiervoor buiten het onderwijs werkzaam geweest en heb je pensioenrechten opgebouwd bij een ander pensioenfonds. Je kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om die pensioenaanspraken over te dragen aan het ABP. Dit moet wel binnen zes maanden na indiensttreding worden aangevraagd. Op de website van ABP staat aangegeven hoe je dit kunt aanvragen. Ongehuwd samenwonen Ongehuwd samenwonenden kunnen hun relatie melden bij het ABP. Hierdoor kan aanspraak op een nabestaandenpensioen ontstaan bij overlijden van de verzekerde. Voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen zijn onder andere dat je ongehuwd samenwoont en je partner geen bloedverwant is in de rechte lijn. Voor aanmelding is een notarieel samenlevingscontract nodig. Daarnaast dien je tenminste zes maanden beiden op het zelfde adres te zijn ingeschreven. Melding is mogelijk via de website van het ABP. Vrijwillig bijverzekeren Je kunt je bij ABP ook vrijwillig extra verzekeren voor het aanvullen van een nabestaandenpensioen of een verzekering afsluiten voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen van je partner. Financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid zijn er nog geen financiële gevolgen. Je salaris wordt doorbetaald, tenzij je niet meewerkt aan je herstel. Dan kan de loondoorbetaling worden opgeschort. Maar dat komt hoogst zelden voor. Ben je echter langer dan 12 maanden ziek, dan wordt je salaris vanaf de 13 maand nog voor 70% doorbetaald (tenminste voor het deel dat je nog niet hersteld bent; als je gedeeltelijk weer aan het werk bent dan krijg je over de uren dat je hersteld bent wel volledig salaris). Op grond van de WIA (wettelijke regeling) heeft u bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) aanspraak op een uitkering die gebaseerd is op het laatstgenoten salaris. In bepaalde gevallen verstrekt het ABP een aanvullende uitkering. Via Loyalis kan je je voor een klein bedrag extra verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De premie wordt rechtstreeks op het salaris ingehouden en is op de loonstrook te vinden onder inhoudingen IP/AP. Salomo

11 Zorgverzekering Elke werknemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de verplichte zorgverzekering bij een zorgverzekeraar naar eigen keuze. Omdat Salomo lid is van de Besturenraad kunnen Salomomedewerkers korting krijgen op twee collectieve zorgverzekeringen: Zilveren Kruis Achmea en Pro Life zorgverzekeringen. Ook gezinsleden en gepensioneerden mogen hiervan gebruikmaken. Het betreft 10% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende pakketten. Op staat een zorgtool waarmee je je huidige zorgverzekeraar kunt vergelijken met het collectieve aanbod, zowel op prijs als kwaliteit. Na het afsluiten van de verzekering betaal je de nominale premie rechtstreeks zelf aan de zorgverzekeraar. Op je salaris wordt de wettelijke inkomensafhankelijke premie ingehouden, die is onafhankelijk van de door jou gekozen verzekeraar. Overige verzekeringen Centraal Beheer: personeelsleden van Salomo kunnen met korting allerlei verzekeringen afsluiten, variërend van een caravanverzekering tot een opstal- en inboedelverzekering of een lijfrenteverzekering. Kijk gerust eens op de website van Centraal Beheer. Wijzigingen tijdens dienstverband Tijdens het dienstverband kan er van alles veranderen natuurlijk: je gaat verhuizen, krijgt gezinsuitbreiding, gaat mogelijk scheiden, minder of juist meer werken, met ouderschapsverlof of juist bapo-verlof enzovoort. Veel van deze wijzigingen hebben salariële consequenties. Kijk dan ook geregeld je loonstrook na om te zien of alles nog wel klopt en goed verwerkt is. Als er onverhoopt te weinig salaris is uitbetaald, dan wordt dit, zodra het is doorgegeven, direct gecorrigeerd en krijg je een nabetaling. Heb je per ongeluk te veel salaris ontvangen, dan kan conform de cao een terugbetalingsregeling worden getroffen, waarbij in stappen van steeds 10% het teveel ontvangen salaris wordt verrekend met de nog te ontvangen salarissen. Bij ontslag of als de fout aantoonbaar te verwijten is aan de medewerker, kan het bedrag in één keer worden teruggevorderd. In geval van een door de gerechtsdeurwaarder opgelegd loonbeslag zijn wij wettelijk verplicht (op basis van art. 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) hier aan mee te werken. Dat heeft dus als gevolg dat wij alles boven de voor u geldende beslagvrije voet moeten inhouden en aan de schuldeisers moeten doorstorten totdat het beslagbedrag is betaald. Woon-werk verkeer Onderwijspersoneel dat op enige afstand van de school woont heeft recht op reiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de reisafstand en het aantal werkdagen. De reisafstand wordt bepaald met behulp van de routeplanner van de ANWB. Is de enkele reisafstand minder dan 7 kilometer dan bestaat er geen recht op reiskostenvergoeding. Salomo

12 In onderstaande tabel staan de vergoedingsbedragen per maand zoals die gelden op dit moment: Afstand woning - werk Aantal dagen reizen per week ,0 km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1 8,4 km 1,09 2,19 3,28 4,38 5,47 8,5 9,4 km 2,19 4,38 6,58 8,77 10,96 9,5 10,4 km 3,29 6,57 9,86 13,15 16,43 10,5 11,4 km 4,38 8,77 13,15 17,53 21,92 11,5 12,4 km 5,48 10,96 16,44 21,91 27,39 12,5 13,4 km 6,58 13,15 19,73 26,30 32,88 13,5 14,4 km 7,67 15,34 23,01 30,68 38,35 14,5 15,4 km 8,77 17,53 26,30 35,06 43,83 15,5 16,4 km 9,86 19,72 29,59 39,45 49,31 16,5 17,4 km 10,96 22,91 32,87 43,83 54,78 17,5 18,4 km 12,05 24,11 36,16 48,22 60,27 18,5 19,4 km 13,15 26,30 39,45 52,59 65,74 19,5 20,4 km 14,25 28,49 42,74 56,98 71,23 20,5 21,4 km 15,34 30,68 46,02 61,36 76,70 21,5 en meer km 15,76 31,52 47,28 63,04 78,80 Op basis van de CAO bestaat er recht op reiskostenvergoeding over maximaal 10 maanden per schooljaar. Omdat de scholen als regel rond de maanden juli en augustus gedurende zes weken wegens vakantie gesloten zijn, wordt in deze maanden geen reiskostenvergoeding uitbetaald. Belangrijk: Omdat de reisafstand en het aantal werkdagen bepalend zijn voor de hoogte van de reiskostenvergoeding dient u wijzigingen daarin altijd te melden door het invullen van een nieuw aanvraagformulier voor de reiskosten. Maximaal eens per drie jaar is het mogelijk om met fiscaal voordeel een fiets aan te kopen mits je die gebruikt voor het woon-werk verkeer. De regeling en het aanvraagformulier tref je aan via deze link, daar vind je ook informatie en aanvraagformulieren over het declareren van zakelijke dienstreiskosten en woon-werkverkeer. Hoe lees je je salarisstrook? Er staat veel informatie op je salarisstrook. Als je op deze link klikt, krijg je stap voor stap uitleg over wat elke regel zoal betekent. Het salaris wordt meestal zo rond de 25 e van de maand betaald. In de regel ontvang je in de maand februari een jaaropgave ten behoeve van de opgave inkomstenbelasting. Deze wordt per jaar éénmalig verstrekt. Salomo

13 Afvloeiingsbeleid Werkgevers zijn op grond van de CAO verplicht om gedwongen ontslag indien mogelijk te voorkomen. Salomo heeft een regeling ontslagbeleid omdat, gezien de grootte van Salomo, gedwongen ontslagen in de praktijk niet, of slechts bij hoge uitzondering, zullen voorkomen. Alle werknemers binnen Salomo hebben een bestuursaanstelling. Indien inkrimping van het personeelsbestand als gevolg van een daling van het aantal leerlingen noodzakelijk is, wordt op bestuursniveau bepaald wie van de personeelsleden het eerst voor ontslag (na voorafgaande plaatsing in het RDDF 5 ) in aanmerking komt. De afvloeiingslijst wordt jaarlijks op bestuursniveau opgesteld op basis van het criterium diensttijd bij het onderwijs. Binnen de afvloeiingslijst wordt onderscheid gemaakt tussen de personeelscategorieën onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, directie en werknemers die zijn benoemd op projectformatie. Voor het personeel van SBO-school De Trapeze wordt de afvloeiingsvolgorde afzonderlijk vastgesteld, zoals afgesproken bij de bestuursoverdracht op 1 augustus Toelichting op afvloeiingsregeling 5 Risico Dragend Deel van de Formatie: zie CAO voor verdere toelichting. Salomo

14 4. Taakbeleid De invoering van de normjaartaak in het onderwijs heeft de ontwikkeling van taakbeleid door de schoolbesturen noodzakelijk gemaakt. Taak(belastings)beleid kan als volgt worden gedefinieerd: Het beleid dat het bevoegd gezag ontwikkelt om taken zo evenredig mogelijk over het personeel te verdelen en de taakbelasting van het personeel zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de capaciteiten en de voorkeuren van het personeel 6. Het doel van het taak(belastings)beleid is: het realiseren van een goede afstemming tussen het takenpakket van de school enerzijds en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel (uitgaande van de benoemingsomvang) anderzijds. De uitgangspunten voor het taakbeleid zijn verwoord in de CAO voor het primair onderwijs (hoofdstuk 2). Binnen Salomo zijn algemene richtlijnen ontwikkeld voor het toedelen van werkzaamheden binnen het kader van de normjaartaak. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de notitie taken in de school. Voor (G)MR-werk, commissiewerk, preventiemedewerkerschap en alle andere veel voorkomende taken is een inschatting gemaakt van hoe veel taakuren het betreft. In overleg kunnen directeur en medewerker afwijken van deze richtlijnen. Taakbeleid invulsheet, beleidsregels en toelichting Deeltijdbeleid Veel personeelsleden van Salomo werken in deeltijd. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de afstemming van de werkzaamheden hanteert Salomo de hieronder genoemde uitgangspunten. Teveel kleine deeltijdbanen bemoeilijkt de coördinatie van het werk binnen een school. Om die reden hanteren we de volgende beleidsuitgangspunten bij het aangaan van benoemingen in deelti jd: de minimale benoemingsomvang van een deeltijdbaan is vier dagdelen; structureel geven maximaal twee groepsleraren les aan een groep, die goede afspraken maken m.b.t. de pedagogisch-didactische benadering binnen de groep en aan de hand van een logboek en wekelijks overleg onderling de gang van zaken afstemmen, de voortgang van de leerlingen bespreken en de voortgang in de vakken. Rapportavonden worden onderling gelijkelijk verdeeld. De leerkracht dient de vergaderingen, de vieringen en de activiteiten bi j te wonen die er op zijn werkdag zijn, tenzij in overleg met de directeur andere afspraken zijn gemaakt. Voor het bijwonen van plenaire vergaderingen en studiedagen zijn de bepalingen uit de CAO en het taakbeleid van toepassing. Bij de verdeling van de algemene schoolzaken en schooltaken worden in overleg met de directie de taken vastgesteld naar evenredigheid van de benoemingsomvang. Aanvraagformulier voor aanpassen werktijdsfactor (minder gaan werken) 6 Taakbeleid in het Primair Onderw ijs door D. van Dongen en N. Raaijmakers, IVA Tilburg 1996 Salomo

15 Vervanging bij ziekte Bij ziekte wordt altijd eerst gekeken of er een poolvervanger beschikbaar is. Zijn alle poolvervangers ingezet dan wordt, als een groepsleraar met een duobaan ziek wordt, in eerste instantie aan de duocollega gevraagd de vervanging te verzorgen. Wanneer de leerkracht langdurig ziek blijft (langer dan drie weken), wordt desgewenst gezocht naar een andere vervanger. Normjaartaak De normjaartaak voor onderwijspersoneel is vastgesteld op 1659 uur, waarvan maximaal 930 uur mag worden ingevuld met les- of behandeltaken. Alleen met wederzijdse instemming kan de norm van 930 uur worden overschreden. Doordat de normjaartaak (1659 uur) vaststaat zijn er in dat geval minder uren beschikbaar voor andere taken in de school. Bij parttimers gelden dezelfde uren, maar naar rato van hun benoemingsomvang. Werktijdfactor De benoemingsomvang wordt uitgedrukt in een werktijdfactor. Personeelsleden die zijn benoemd in een normbetrekking (fulltimers) hebben een werktijdfactor van 1 fte (fulltime equivalent). De werktijdsfactor voor parttimers is afhankelijk van het aantal lesgevende taken. Zo heeft een parttimer met een benoeming van twee dagen (11 uur lestijd) een werktijdfactor van 0,4609 fte. De formule die we gebruiken om de werkttijdfactor te bepalen is: Werktijdfactor = lesuren / 25,75 x 1790 / Compensatieverlof Leraren mogen bij een normbetrekking niet meer dan 930 uur per jaar lesgeven. Worden zij voor meer uren ingeroosterd (bij een klassiek rooster hebben leerlingen in de bovenbouw meestal 1000 uur les per schooljaar) dan bestaat er recht op compensatieverlof. Dit compe nsatieverlof kan worden opgenomen in de vorm van extra vrije dagen in het schooljaar waarin het re cht op compensatieverlof ontstaat. Daarover dienen voor de aanvang van het schooljaar afspraken te worden gemaakt tussen de directeur en de leraar. Is een leraar ziek op een dag waarop hij zijn compensatieverlof zou opnemen dan mag hij niet doorschuiven naar een latere dag. Het recht op compensatieverlof zal in de praktijk alleen bij fulltimers voorkomen. Bij parttime leerkrachten is de werktijdfactor afgestemd op het aantal lessen per week waardoor er alleen in uitzonderlijke situaties recht op compensatieverlof kan ontstaan. Salomo

16 5. Regelingen BAPO-regeling Oudere werknemers hebben de mogelijkheid om minder uren te werken op grond van de BAPO - regeling. BAPO betekent: Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen. De regeling is bedoeld om oudere werknemers langer aan het werk te houden door vermindering van de benoemingsomvang per week. Werknemers van 52 t/m 55 jaar hebben recht op 170 uur verlof per jaar (waarvan 104 uur lestijd) en werknemers van 56 jaar en ouder hebben recht op 340 uur per jaar (waarvan 208 uur lestijd. De genoemde uren worden in mindering gebracht op de normjaartaak. Voor deeltijders gelden de genoemde uren naar rato van hun benoemingsomvang. Over de verlofuren wordt het salaris voor 65% doorbetaald. In de weken waarin het verlof wordt opgenomen dient nog minimaal 50% van de benoemingsomvang te worden gewerkt. Het verlof mag dus niet worden geclusterd en gebruikt om extra vakantieweken in een schooljaar te creëren. De mogelijkheid bestaat om het verlof over het 52 e t/m het 54 e levensjaar te sparen. Werknemers die dat willen moeten dat bij Salomo melden voor hun 52 e verjaardag. Bij hun aanvraag dienen zij op te geven in welke schooljaren zij het gespaarde verlof willen opnemen. Zie voor meer informatie: BAPO, Cees weet raad en formulieren Verlof Op basis van de CAO kan in tal van situaties verlof worden toegekend, al dan niet met behoud van salaris, zoals: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Ouderschapsverlof Verhuizing Huwelijk of registratie van partnerschap Bevalling van de echtgenote Adoptie Buitengewone omstandigheden Lang buitengewoon verlof (facultatief) Et cetera De condities waaronder het recht op verlof ontstaat zijn meestal beschreven in de CAO. De mogelijkheden tot het voeren van eigen beleid zijn daardoor beperkt tot het facultatieve verlof. Het verlenen van buitengewoon verlof is via het directiestatuut gemandateerd aan de schooldirecteuren. Salomo

17 Zwangerschapsverlof, toelichting van Cees Vrooland in de Impuls Ouderschapsverlof, toelichting en formulieren Kort buitengewoon verlof: toelichtend artikel van Cees Vrooland in de Impuls Salomo

18 6. Kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de scholen wordt in hoge mate bepaald door de professionele kwaliteit van het personeel. Op 1 augustus 2006 trad de Wet BIO in werking. Op grond van die wet zijn de scholen verantwoordelijk voor het onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel (leraren, ondersteunend personeel en directie). In normjaartaak is 10% van de beschikbare werktijd dan ook beschikbaar gesteld voor professionalisering. Jezelf professioneel blijven ontwikkelen wordt binnen Salomo als een vanzelfsprekende noodzaak gezien. Wie zichzelf niet ontwikkelt zal uiteindelijk achterop raken en de schoolontwikkeling zal daarmee belemmerd worden. Voor het management (de algemene en de schooldirecties) is het van belang dat we de ontwikkeling van het personeel kunnen volgen en stimuleren. De Wet BIO is een instrument om daarmee bewust bezig te zijn en het resultaat te monitoren. Bekwaamheidsdossier De wet schrijft voor dat van al het personeel (directie, OP en OOP) dat betrokken is bij het primaire proces op de school een bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden. Het bekwaamheidsdossier bevat (een actueel overzicht van): Een kopie van het bewijs van bekwaamheid en van andere diploma s, certificaten, e.d. die getuigen van het voldoen aan professionele bekwaamheden. De periodieke vaststelling van de bekwaamheden van het personeelslid door de school met behulp van het competentieprofiel dat voor de functie van het personeelslid geldt. Bij indiensttreding, en later periodiek tijdens het werken aan de school: persoonlijke ontwikkelplannen en middelen door de school ter beschikking gesteld voor bekwaamheidsvergroting. Dit alles in het kader van het beleid van de school en de te verrichten taken door de medewerker. Een overzicht van de loopbaan van de medewerker binnen de school (zoals weergegeven op het formulier bekwaamheidsdossier). De neerslag van de periodieke afstemming tussen school en medewerker betreffende diens professionele ontwikkeling en de evaluatie van de vorderingen hierin (ofwel afschriften van gespreksverslagen uit de gesprekscyclus). Werken aan bekwaamheid en kwaliteitsverbetering De gesprekscyclus is een goed uitgangspunt om gericht te blijven werken aan het bevorderen van professionele ontwikkeling. Als basis voor de professionele ontwikkeling dient een competentieprofiel en het (mede daarop gebaseerde) persoonlijke ontwikkelplan, ofwel het POP. De loopbaan van de medewerker binnen de school kan aan de orde komen tijdens de functioneringsgesprekken. Een inventarisatieformulier hiervoor is in de bijlagen van dit hoofdstuk opgenomen. Professionele ontwikkeling van personeel is een kritische succesfactor voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Professionele ontwikkeling dient daarom nadrukkelijk te worden gestimuleerd tijdens de gehele loopbaan. Salomo

19 De gesprekscyclus is daarbij een nuttig instrument: jaarlijks wordt er een gesprek gevoerd met elk personeelslid over hoe het gaat, wat er beter kan en hoe dat zal worden aangepakt. Tenminste eens per jaar komt één van de volgende gespreksvormen aan bod: Popgesprek met competentieprofiel Voorafgaand aan het gesprek wordt het competentieprofiel ingevuld door de verschillende respondenten, waaronder de direct leidinggevende en het personeelslid wiens functioneren wordt besproken. Het personeelslid denkt al na over de invulling van zijn persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Tijdens het Popgesprek wordt eerst het ingevulde profiel besproken en daarna de consequenties daarvan voor het POP. Na afloop van het gesprek wordt het POP door de betrokkene zo nodig verder uitgewerkt. functioneringsgesprek met POP Er wordt gezamenlijk teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarbij o.a. de behaalde resultaten worden geëvalueerd. Het door het personeelslid ingevulde formulier Loopbaan in het onderwijs, ten behoeve van het bekwaamheidsdossier is de leidraad voor dit onderdeel van het gesprek. Vervolgens wordt het POP besproken en worden concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeldoelen en de te behalen resultaten voor het komende jaar. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksformulier functioneringsgesprekken. De leidinggevende of het personeelslid maakt een verslag van het functioneringsgesprek en zowel de leidinggevende als het personeelslid tekenen dit verslag, eventueel aangevuld met opmerkingen, voor akkoord. beoordelingsgesprek De leidinggevende geeft zijn oordeel over het functioneren van het personeelslid in de achterliggende periode. Hij wint daarvoor inlichtingen in op de wijze die in de regeling voor beoordelingsgesprekken beschreven staat. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksformulier beoordelingsgesprekken. De leidinggevende maakt een verslag van het beoordelingsgesprek en zowel de leidinggevende als het personeelslid tekenen dit verslag. Om te waarborgen dat ontwikkelingsgerichtheid centraal blijft staan en niet wordt overschaduwd door beoordelingsaspecten (en de mogelijke rechtspositionele consequenties daarvan) gaan de op ontwikkeling gerichte popgesprekken (met competentieprofielen en POP s) en de functioneringsgesprekken altijd vooraf aan de beoordelingsgesprekken. Tenminste eens per drie jaar wordt er dus beoordeeld, of zo veel vaker als daar aanleiding voor is. Het competentieprofiel en het POP kunnen naast dit formele circuit ook op een andere manier een stimulerende rol spelen bij de professionalisering van het personeel. Zo kunnen medewerkers Salomo

20 bijvoorbeeld per schoolteam of per bouw met elkaar praten over hun eigen competenties en komen tot een aanzet voor een POP. De leidinggevende volgt en stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers in de perioden tussen de gesprekken en voert zo nodig extra gesprekken of zet extra begeleiding in. Personeel in tijdelijke dienst Een personeelslid in tijdelijke dienst heeft er eveneens recht op dat zijn functioneren regelmatig met hem wordt besproken. De frequentie en regelmaat wijkt daarbij af van de gesprekscyclus voor personeelsleden in vaste dienst: Personeelslid in tijdelijke dienst met uitzicht op vast dienstverband: in het eerst jaar van aanstelling wordt na drie maanden een functioneringsgesprek gevoerd. Zo nodig kunnen meerdere gesprekken worden gehouden. Minimaal eenmaal per jaar wordt een beoordelingsgesprek gevoerd; ook wordt er tenminste beoordeeld uiterlijk drie maanden voor het einde van het eerste dienstjaar. Personeelslid in kort-tijdelijke dienst: Uiterlijk na 60 werkdagen moet een functioneringsgesprek worden gehouden. Een beoordelingsgesprek volgt uiterlijk 17 maanden na de eerste werkdag. Klassenbezoeken Binnen de scholen van Salomo is het gebruikelijk dat er van tijd tot tijd klassenbezoeken worden gedaan. Deze bezoeken kunnen om uiteenlopende redenen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: Door de directeur in het kader van een begeleidings- of beoordelingstraject; Door een coach om zijn rol als begeleider te kunnen vervullen; Door bouwcoördinatoren of IB-ers in verband met een begeleidingstraject; Door IB-ers om leerlingen te kunnen observeren; Door collega s om iets te kunnen leren van degene wiens klas men bezoekt. De directeur brengt ieder jaar een klassenbezoek bij alle leraren in zijn school. Alleen bij zeer grote scholen kunnen ook de bouwcoördinatoren een deel van deze jaarlijkse bezoeken afleggen. Het is belangrijk dat deze bezoeken goed worden voorbereid. Na afloop van ieder bezoek vindt een gesprek plaats waarin de observaties worden besproken. Scholing In de CAO is geregeld dat werknemers in het Primair Onderwijs 10% van hun normjaartaak mogen gebruiken voor deskundigheidsbevordering. Voor een fulltimer is dat 166 uur betaalde studietijd per jaar. Over de wijze waarop die uren worden ingevuld dienen werkgever en werknemer jaarlijks afspraken te maken. Maximaal 50% van de uren voor deskundigheidsbevordering (83 uur voor een fulltimer) mogen door de werknemer worden ingezet voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Het gaat dan om Salomo

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol

Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol Handreiking voor leerlingen en ouders over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, Widdonckschool vallend onder Aloysius stichting

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

WERKNEMERSINFORMATIE

WERKNEMERSINFORMATIE INLEIDING - de Onderwijs Service Groep Uw (toekomstige) werkgever heeft de personeels- en salarisadministratie uitbesteed aan de Onderwijs Service Groep. De Onderwijs Service Groep is een landelijke onderwijsdienstverlener

Nadere informatie

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Aanpassing: 17 mei 2016: protocol gebruik internet en sociale media Besproken in kenniskring ICT Besproken in directeurenoverleg: 7 juni 2016 Alle aanpassingen

Nadere informatie

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra 25 augustus 2014 Met deze extra editie van de Tandemberichten willen we u nogmaals op de hoogte brengen van een aantal belangrijke regels en afspraken op school. Handig alles op een rijtje dus! (Voor verdere

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2015-2016 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Informatiebrochure invallers

Informatiebrochure invallers Stichting Lek en IJssel Informatiebrochure invallers Pagina 1 van 6 Inhoud Voorwoord... 3 Werkwijze invalpool... 3 CAO... 4 Tijdelijke dienst... 4 Salarisbetaling... 4 Salarisschalen... 4 Doorbetaling

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet.

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Mediaprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Het gebruik van Internet Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik voor leerlingen

Protocol Mediagebruik voor leerlingen Protocol Mediagebruik voor leerlingen 01. Wat is een protocol? Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan dus regels en afspraken waaraan je je moet houden.

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Spelregels. Voor de vervangers van RTC De Beurs.

Spelregels. Voor de vervangers van RTC De Beurs. Spelregels Voor de vervangers van RTC De Beurs. Welkom! Beste vervanger, Van harte welkom bij RTC De Beurs. In het Regionaal Transfer Centrum De Beurs regelen wij als schoolbesturen in de regio Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2014-2015 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 14, nr. 9 DATUM: 27

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

3.11 Handleiding Vervangingspool

3.11 Handleiding Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 I (P)GMR 2 juli 2012 3.11 Handleiding Vervangingspool Personeel/Handleiding Vervangingspool 1 Inhoudsopgave 1.1 Samenstelling

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 Inhoud van deze nieuwsbrief: I. ALGEMEEN EN INVALPUNT II. POOL III. INVALLIJST: KORTTIJDELIJKE INVALLERS I. ALGEMEEN EN INVALPUNT Pool en invallijst Proloog

Nadere informatie