Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen:"

Transcriptie

1 GEZAMENLIJKE COMMIS- SIE VERGADERING Aan de leden van de raad en de raadscommissies Onderwerp Datum Uitnodiging gezamenlijke commissievergadering 05 juni 2013 Geachte leden, Hierbij nodig ik u, namens de voorzitter uit voor de gezamenlijke commissievergadering op woensdag 12 juni en donderdag 20 juni 2013 om uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Agenda: Portef.h. 1 Opening en mededelingen van de voorzitter 2 Vaststellen van de agenda 3 Mededelingen van het college 4 Actualiteiten en vragen van de commissie Vragen graag uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 melden bij de 5 Kadernota ( ) * College De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om 1) kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief; 2) in te stemmen met de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel meerjarenperspectief; 3). in te stemmen met de maatregelen genoemd in het dekkingsplan ; 4) de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting vast te stellen met uitzondering van het rentepercentage. 6 BERAP 1 ** De Bestuursrapportage wordt gepresenteerd aan de commissie. De programma s worden gepresenteerd door de portefeuillehouders en de hoofdfuncties door de ambtelijke organisatie. Er is ruimte voor vragen en discussie. 7 Rondvraag College Behandelvoorstel: Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen: - De avond van 12 juni uitsluitend te gebruiken voor het spreekrecht rond agendapunt 5, Kadernota ; - De vergadering aan het eind van 12 juni te schorsen en voort te zetten op 20 juni (N.B. bij gebleken grote aanmelding voor het spreekrecht te schorsen tot 17 juni); Behandeld door Gerrit-Jan Eeftink Telefoon adres

2 Bladnummer:2 - Voor de eerste termijn: 10 minuten per fractie, geen interrupties toegestaan (behoudens voorstellen van orde); - Twee woordvoerders per fractie; - Reactie van het college; - Tweede termijn van de raad: wel interrupties toegestaan. Bij **: Berap: Het presidium stelt voor om agendapunt 6 als volgt te behandelen: - De presentatie door het college zal maximaal een uur duren; per wethouder 10 minuten. - Tijdens de presentatie zijn verhelderende vragen toegestaan - Na de presentatie is er gelenheid voor reactie van de leden van de raadscommissie. - Voor agendapunt 5, kadernota, is er een technisch beraad op maandag 17 juni van u (s210). Daarnaast kunt U de technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, stellen. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en beschikbaar gesteld. De voorzitter van de commissie, namens deze, Gerrit-Jan Eeftink, raadsgriffier

3 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Kadernota AGENDANUMMER SAMENVATTING Conform de Verordening op het financiële beleid en beheer biedt het college traditioneel in mei/juni de Kadernota aan uw raad aan. Deze geeft de financieel beleidsmatige kaders weer. We hebben op dit moment een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de financiële consequenties op de diverse beleidsterreinen voor de periode Deze zijn geschetst in het financieel perspectief. In de komende periode worden de meeste rijksmaatregelen op de diverse beleidsterreinen uit het Regeer-, Sociaal - en Zorgakkoord nog vertaald in (definitieve) wet- en regelgeving. Vooralsnog handhaven wij ons standpunt dat de gekorte rijksbudgetten uitgangspunt zijn voor de transities Werk/Participatie, AWBZ/WMO, Jeugdzorg. Dat wil zeggen dat de in- en uitvoering van de transities binnen de overgehevelde rijksbudgetten moet plaatsvinden. Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief. Daarnaast wordt instemming gevraagd met de regelmatige actualisering van het financieel meerjarenperspectief, de genoemde maatregelen in het dekkingsplan en de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting Om het te hanteren omslagrentepercentage te bepalen zal eerst een uitgebreide notitie worden opgesteld en ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. In het dekkingsplan gaat het om een pakket bezuinigingsmaatregelen ter grootte van 3,0 miljoen, zijnde het voorlopige structurele tekort in Ons college is zich terdege bewust van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een solide meerjarig financieel beleid. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we niet over ons eigen graf heen moeten regeren en ook behoedzaam moeten omgaan met ingrijpende bezuinigingen in relatie tot de grilligheid van het huidige rijksbeleid. Daarom gaan we in deze bezuinigingsronde uit van twee sporen. Eén spoor gaat uit van het aanbieden van een structureel sluitende begroting op korte termijn. Het andere spoor behelst de grondige voorbereiding voor een waarderingsdiscussie op het niveau van de gemeentelijke activiteiten. Voor de jaren 2016 en 2017 is er een extra structurele taakstelling oplopend tot ruim 5,2 miljoen (in 2017) in te vullen. Deze komt dus boven op de taakstelling in Mede door de onduidelijkheid van het huidige rijksbeleid lijkt het ons onverantwoord om momenteel ingrijpend te bezuinigingen voor de jaren 2016 en 2017, terwijl we nog geen zicht hebben op de exacte financiële consequenties van de decentralisaties. De gemeenteraad neemt op 2 en 3 juli een besluit over de Kadernota (inclusief het dekkingsplan). Daaraan voorafgaand is er door het presidium een commissievergadering gepland op 12 juni a.s., waarin belanghebbenden kunnen inspreken, en een gezamenlijke commissiebespreking van de Kadernota op 20 juni a.s. De besluitvorming door de raad is op 2 en 3 juli a.s. voorzien. De individuele maatregelen waartoe de raad besluit, worden verwerkt in de meerjarenbegroting , die in november door de raad wordt vastgesteld. De gevolgen van de maatregelen zullen merkbaar zijn in de stad, bij de partners en inwoners, maar ook in de gemeentelijke organisatie. Toch blijft Hengelo haar sociale gezicht behouden.

4 RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Kadernota PROGRAMMA/FACET-AGENDA Overige AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Voorafgaand aan deze Kadernota bent u op 25 april jl. geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen in het ontwerp-dekkingsplan Het ging om een pakket maatregelen ter grootte van 3,0 miljoen, zijnde het voorlopige structurele tekort Inmiddels hebben wij de eerste reacties van de partners uit de stad ontvangen. Deze hebben we betrokken in de uiteindelijke oordeelsvorming over het pakket aan bezuinigingsmaatregelen in het voorgestelde dekkingsplan Alles overwegende hebben we geen financiële mutaties aangebracht in de maatregelen, die waren genoemd in het ontwerp-dekkingsplan Alleen hebben (kleine) tekstuele aanpassingen plaatsgevonden in A02.2 Netwerkstad inbedden in Regio Twente, S02.3 Versoberingsmaatregel ROZ, S03.1 Samenwerking Scala-SWOH-Informele zorg en paragraaf Bezuinigingen tweede spoor. INHOUD VAN HET VOORSTEL Zie de bijgevoegde Kadernota De behandeling zal in uw raad plaatsvinden op 2 en 3 juli Daaraan voorafgaand is door het presidium het raadstraject tussen 28 mei en 2 en 3 juli vastgesteld. Onderdeel daarvan is een commissievergadering op 12 juni a.s., waarin belanghebbenden kunnen inspreken, en een gezamenlijke commissiebespreking van de Kadernota op 20 juni a.s. De besluitvorming door uw raad is op 2 en 3 juli a.s. De individuele maatregelen waartoe uw raad besluit, worden verwerkt in de meerjarenbegroting , die u in november vaststelt. Na de vaststelling van de Kadernota in uw raad zal er een persbericht namens de raad worden gepubliceerd. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN Aan de raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief; 2. in te stemmen met de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel meerjarenperspectief; 3. in te stemmen met de maatregelen genoemd in het dekkingsplan ; 4. de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting vast te stellen met uitzondering van het rentepercentage. FINANCIËLE ASPECTEN De uiteindelijke besluitvorming over de Kadernota zal worden verwerkt in de primitieve begroting De raadsbehandeling van deze begroting is voorzien in de raadsvergadering van 5 november a.s.

5 HEEFT DE RAAD NOG MEER INFORMATIE NODIG OM TOT EEN AFGEWOGEN BESLUIT TE KUNNEN KOMEN? Wel wordt aan raadsleden de mogelijkheid geboden voor een technisch beraad inzake de Kadernota op 17 juni a.s. BIJLAGE(N) Kadernota ; Beantwoording vragen uit de raad naar aanleiding van ontwerp-dekkingsplan (d.d. 25 april 2013); Op Extranet Inkomende brieven van instellingen e.d. als reactie op het (ontwerp-)dekkingsplan Ter inzage bij de griffier: Gespreksverslagen van instellingen e.d. als reactie op het (ontwerp-)dekkingsplan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

6 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Kadernota DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1. kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief; 2. in te stemmen met de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel meerjarenperspectief; 3. in te stemmen met de maatregelen genoemd in het dekkingsplan ; 4. de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting vast te stellen met uitzondering van het rentepercentage. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

7 ONTVANGEN - 7 MEI 2013 Vrt.7 OVERIJSSEL Voorkomt en bestrijdt discriminatie S Aan het College van B & W van de gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Enschede, 7 mei 2013 Geacht college, Naar aanleiding van uw voornemen zoals verwoord in uw brief van 24 april 2013, kenmerk om op de niet wettelijke taken van onze organisatie een bezuiniging door te voeren van ,- ten koste van de uitvoering op preventie en voorlichtingsactiviteiten voor gelijke behandeling en anti discriminatie delen wij u het volgende mee: Namens de Raad van Toezicht van Stichting Artikel 1 Overijssel maken wij ernstig bezwaar tegen het voornemen van het college van B&W van de gemeente Hengelo zoals verwoord in het ontwerp dekkingsplan aangeboden aan de gemeenteraad van Hengelo om op de structurele subsidie van Stichting Artikel 1 Overijssel ten behoeve van de preventie en voorlichtingsactiviteiten een bezuiniging door te voeren van ,-. In de loop van de komende weken zullen wij ons bezwaar toelichten. Hoogachtend, Art. 1 Overijssel Bcnninkburg MC Enschede Tel Fax Giro

8 CD ONTVANGEN - 8 MEI 2013 CD S CD O Gemeente Hengelo, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Postbus 18, 7550 AA Hengeio. CJ CD Enschede, 7 mei Betreft: aankondiging bezuiniging gemeente Hengelo. Geachte mevrouw, mijnheer. Wij ontvingen uw brief, gedateei d 24 april 2013, U\N kenmerk , waarin u aangeeft dat de gemeente Hengelo in 2014 noodgedwongen een bezuinigingspakket moet doorvoeren, waardoor de jaarlijkse "instandhoudingssubsidie" voor het Architectuurcentrum Twente (AcT) ad per jaar beëindigd wordt. In uw brief nodigt u ons uit tot het geven van een reactie op dit voorgenomen besluit. Onze reactie luidt als volgt. Het verheugt ons dat u aangeeft dat voor projectmatige inschakeling van het AcT andere budgetten beschikbaar zijn, en blijven, naar wij aannemen. Echter, een projectmatig gestuurde organisatie kan niet zonder een vorm van (beperkte) overhead en overheaddekking. Traditioneel wordt de overheaddekking van het AcT opgebracht door bijdragen van de drie grote Twentse gemeenten en bijdragen van sponsoring uit het bedrijfsleven. De door u gesignaleerde bezuinigingsopgave speelt eveneens in Almelo en Enschede, alsmede de bij onze sponsors. Het bestuur van het AcT heeft in 2012 en 2013 veel energie gestoken in de "kantelingsoperatie", een proces waarbij het AcT steeds meer als projectorganisatie gaat werken, terwijl tegelijkertijd de overheadkosten zijn geminimaliseerd. Zo zijn door een drastische verkleining van onze huisvesting, de huisvestingslasten gehalveerd. Door het minimaliseren van het aantal beschikbare uren zijn de kosten voor administratie en secretariaat tot een minimum teruggebracht. Door het verbeteren van onze digitale infrastructuur en website konden de gebruikelijke schriftelijke uitnodigingen voor onze programma's komen te vervallen, waardoor een aanzienlijke bezuiniging op drukwerk en portokosten kon worden geboekt. CeeCee Center Brouwerijstraat 20, 7523 XD Enschede t w w w. a r c h i t e c t u u r c e n t r u m t w e n t e. n l 1 IBAN NL43RAB KvK Enschede

9 De basisbegroting 2013 voor het AcT beloopt een bedrag van ca. 120 k, een bezuiniging van ca. 58 k (ca. 40%) t.o.v. de begroting De gemeente Almelo heeft aangegeven de algemene subsidie voor het AcT per 2013 te beëindigen ( 24 k), de gemeente Enschede handhaaft de algemene subsidie ( 35k), de sponsorinkomsten zijn met ca. 30 % (van 38k naar 25,5k) teruggelopen. Indien de gemeente Hengelo het voorgenomen besluit om de algemene subsidie voor het AcT volledig te beëindigen, effectueert, wordt de bestaansgrondslag van het architectuurcentrum in ernstige mate aangetast. Gaarne verzoeken wij u dan ook om de voorgenomen beslissing te heroverwegen en het Architectuurcentrum Twente ook in de toekomst middels een "instandhoudingssubsidie" te blijven ondersteunen. Uiteraard is het ons duidelijk dat de mogelijkheden voor ondersteuning in de huidige tijd beperkt zijn. Door aanzienlijke bezuinigingen door te voeren hebben wij hierop geanticipeerd. Een toekomstige jaarlijkse "vaste" bijdrage van de gemeente Hengelo ad ,00, naast projectmatige, per programma vast te stellen budgetten, zal het ons mogelijk maken de bewustwording van ruimtelijke kwaliteit in Twente onverminderd hoog op de publieke agenda te houden. Gaarne zijn wij bereid ons verzoek nader toe te lichten. lijke groet. Tannink. Zakelijk leider a.i. M:

10 ONTVANGEN - 8 MEI 2013 S Gemeente Hengelo College van B&W Postbus AA Hengelo Hengelo 7 mei 2013 Betreft: uw brief 'ontwerp dekkingsplan' Kenmerk: Geacht College, Wij hebben als drie organisaties, Carintreggeland (Maatschappelijke Ontwikkeling, inclusief SWOH), Stichting Informele Zorg Twente en Scala, kennis genomen van de brieven die u ons gestuurd heeft met betrekking tot de voorgenomen bezuiniging op onze organisaties. We zijn ons terdege bewust van- en hebben oog voor de fmanciële problemen die op dit moment spelen binnen de gemeente Hengelo. U heeft onze organisaties echter de afgelopen twee jaar ook een structurele bezuiniging van hetzelfde bedrag opgelegd. Wij zijn uitermate teleurgesteld in de voorgenomen bezuiniging van opnieuw op de samenwerking zoals vormgegeven binnen het project "samen werken aan samenwerken". Daarmee zou de totale bezuiniging neerkomen op U neemt daarmee een, naar ons idee, veel te snel voorschot op de besparingen die uit deze samenwerking eventueel verwacht worden. Naar onze mening kost de huidige samenwerking op dit moment alleen maar geld. Geld dat wij uit eigen middelen hebben geïnvesteerd met name door de inzet van vele extra indirecte uren voor werkgroepen om uiteindelijk 'Samen Sterk' te kunnen ontwikkelen. Deze investenngen werden niet gedekt door een subsidie of DAP kaart. Wij hopen onze samenwerking vorm te kunnen geven door na de implementatiefase een of meerdere gezamenlijke DAP kaarten aan te bieden waarin wij er vanuit gaan dat de aangevraagde kosten -juist door de samenwerking- lager zijn dan ze voorheen zouden zijn als aparte organisaties. Door in deze implementatiefase van ons te verlangen dat wij structureel bezuinigen en daarna ook nog eens DAP kaarten aan te bieden waarin een efficiencyslag al gemaakt is, treft u onze organisaties driedubbel. Daarmee hangt er opnieuw een dreiging boven de beoogde samenwerking die wat ons betreft niet de bedoeling kan zijn. Wij hopen dat u het voornemen wilt heroverwegen en niet de organisaties die het goede voorbeeld geven voor de derde keer wil confronteren met bezuinigingen. Wij zijn van mening dat u hiermee ook een verkeerd signaal afgeeft naar organisaties die niet of nauwelijks bereid zijn tot verregaande samenwerking. Wij zien het liever andersom. Verregaande samenwerking wordt gestimuleerd door gemeente Hengelo onder het motto ' samenwerken loont'.

11 Graag willen we met u in gesprek om te zoeken naar oplossingen voor de vraag waarvoor we nu gezamenlijk staan: hoe kunnen we samen met substantieel minder middelen ons reguliere werk uitvoeren en ook nog veel tijd en aandacht (en dus geld) besteden aan de opbouw van de samenwerking? Met vriendelijke groet, Eric Eekhout Marcel Gerritsen Ina Vogelzangs Namens deze: Marcel Garritsen

12 TL ONTVANGEN - 1 MEI 2013 S Camping de Zwaaikom Kettingbrugweg CW Hengelo Tel: smink-zwaaikom(gplanet.nl RekNR: NL78INGB t.n.v. J.Smink Kettingbrugweg CW Hengelo. BIC: INGBNL2A Hengelo , Onderwerp: Toeristenbelasting, Van U een brief ontvangen waar in U mededeelt dat de toeristenbelasting wordt verhoogd. Dit betreuren wij ten zeerste. Door de crisis merken wij dat het aantal gasten minder wordt. Er zijn gemeenten die geen toeristenbelasting vragen om het toerisme te bevorderen. Toeristen geven geld uit in de gemeente, boodschappen,winkelen,uitgaan. De geheven toeristenbelasting in Hengelo wordt niet gebruikt voor het aantrekken van meer toeristen. Hoogachtend, J.Smink Camping de Zwaaikom.

13 Valk HOTEL HENGELO VAN DER VALK EXCLUSIEF ONTVANGEN 1 3 MEI 2013 Gemeente Hengelo Sector Personeel en Financiën T.a.v. dhr. P. Kistemaker Postbus AA HENGELO S Onden/verp: Bezwaar verhoging toeristenbelasting Hengelo, 6 mei Geachte heer Kistemaker, Wij tekenen bezwaar aan tegen het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen. De stad Hengelo heeft de toerist nodig, nu meer dan voorheen. Er zijn allerlei initiatieven (geweest) om Hengelo aantrekkelijk te maken/houden voor de bezoeker. Bureau Hengelo is zo'n initiatief, herinrichting marktplein, gevels binnenstad naar de originele staat herstellen, goede bewegwijzering, FBK games, straattheaterfestival, enz. Fantastische initiatieven en projecten, en het is goed dat de Gemeente Hengelo hierin bijdraagt. Hengelo wil graag de bezoeker naar de stad te krijgen, het liefst voor meerdere dagen. Hengelo is een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Twente, als hotel promoten wij dit ook. Wanneer de bezoeker voor meerdere dagen naar Hengelo komt, wordt er toeristenbelasting geheven. Het heffen van een extra belasting is niet de manier om bezoekers die je graag in je stad wilt hebben te begroeten. Uw goede initiatieven en investeringen zijn voor ons totaal niet te rijmen met het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen. Toeristenbelasting is voor de logiesverstrekkende bedrijven niet alleen een verzwaring van de administratieve last, maar daarnaast zeer moeilijk te verkopen naar de gast toe. Per persoon, per nacht moet er nu een bedrag van 0,61 worden doorberekend aan onze gasten. Daarnaast bestaat de helft van de meerdaagse bezoekers bij Van der Valk Hotel Hengelo uit zakelijke gasten. Hotel Hengelo Bornsestraat BN Hengelo (Ov.) Tel: +31 (0) j Fax: +31 (0) KVK Handelsregisternr: Bank rek.nr: IBAN nr: NL 84 RABO SWIFT/BIC code RABONL2U BTW nr: NL BOl Op ll onze reserveringen en overeenkomsten iijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing ïoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. toezending kosteloos op verzoek.

14 Valk HOTEL HENGELO V A N D E R V A L K E X C L U S I E F De bezetting van onze hotelkamers is de eerste maanden van 2013 substantieel achtergebleven vergeleken de voorgaande jaren. Door de Toeristenbelasting met bijna 64% te verhogen zullen de inkomsten voor de Gemeente Hengelo niet met 64% stijgen, mocht u hier van uitgaan. Gasten zoeken naar voordelige alternatieven, en mogelijk zullen zij gaan uitwijken naar andere plaatsen in Twente waar men geen toeristenbelasting heft. De inkomsten van de toeristenbelasting worden door de Gemeente Hengelo gebruikt voor de administratieve afhandeling en om een controleur te betalen en de rest om het gat in de eigen begroting te dichten. Daarnaast vinden wij een verhoging van bijna 64% ongehoord en verwerpelijk. Wij dagen u uit om de toeristenbelasting jaarlijks te verlagen, om uiteindelijk tot afschaffing over te gaan. Met vriendelijke groet, P.A. Van der Va Van der Valk Hot Hotel Hengelo Bornsestraat BN Hengelo (Ov.) Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) KVK Handelsregisternr: Bank rek.nr: IBAN nr: NL 84 RABO SWIFT/BIC code RABONL2U BTW nr: NL B0I O p al onze reserveringen en overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Oen Haag. toezending kosteloos op verzoek.

15 ONTVANG:;; - S MEI 2013 't Lansink Tuindorphotel & Restaurant Gemeente Hengelo T.a.v. De heer P. Kistemaker Uw kenmerk: Hengelo, 5 mei 2013 Geachte heer Kistemaker, Op 24 juli jl. heb ik van u een brief mogen ontvangen met de mededeling dat het college voornemens is het tarief van de toeristenbelasting naar 1,00 per overnachting te verhogen. Middels dit schrijven wil ik gebruik maken van het geven van een reactie. In deze tijden van economische crisis zal een ieder eraan moeten geloven, en zal er op bepaalde vlakken bezuinigd moeten worden. Dit begrijp ik volkomen en wij dragen hier dan ook aan bij. Het afgelopen jaar hebben wij na onze overname van Tuindorphotel 't Lansink gewerkt aan het optimaliseren van onze gastenbestand en de bezetting met 20% weten te verhogen. Tevens zijn wij juist in het weekend open gegaan om ook de toeristische gast te laten genieten van onze monumentale omgeving. Het aantrekken van toeristen naar Hengelo is geen gemakkelijke opgave en de concurrentie van nabij liggende dorpen en steden zoals Ootmarsum, Delden, De Lutte en Enschede is groot, om maar niet te spreken over andere steden in Nederland. Onze gasten komen hoofdzakelijk uit de Randstad, België en Duitsland. Hengelo heeft naar mijn mening te weinig te bieden ten opzichte van deze steden en dorpen. Wij zullen het dus op eigen kracht moeten doen. Dit vinden wij echter geen probleem en doen we graag. Als deze gasten er eenmaal zijn besteden ze ook nog eens bij de middenstand in de binnenstad, dus een win-win voor allen. In onze gemeente wordt een zogenaamde toeristenbelasting geheven die mijns inziens weer terug moet vloeien naar de toeristische verbeteringen in onze stad. Een verhoging van deze belasting van meer dan 50% is buiten proportioneel. Als ik u als gemeente en als gast in ons hotel een verhoging van deze percentages voorleg zult u geen gebruik meer maken van onze faciliteiten. De gemeente Enschede is al jaren bezig om ondersteuning te bieden door geen toeristenbelasting te heffen. Voor ons in Hengelo voelt ook dat als oneerlijke concurrentie. De naam toeristenbelasting is naar mijn mening geen goede benaming. 75% van onze gasten verblijft in Hengelo vanwege zakelijke redenen. Dit zal ook gelden voor de andere verblijfsaccommodaties. De verhoging van de toeristenbelasting gebruiken om het gat in de begroting te sluiten lijkt mij geen goed besluit. Tenzij de raad kan aantonen dat deze verhoging in zijn geheel gebruikt zal worden om de toeristische voorzieningen in Hengelo te verbeteren. Ik zit te denken aan het leveren van toeristische knooppunten naar het Tuindorp, betere bewegwijzeringen, toeristische apps.

16 , 1 ^ t Lansink Tuinidorphotel & Restaurant Kortom maakt u eens zichtbaar wat Hengelo eraan doet om meer toeristen te trekken naar de stad. Als statement zou ik juist de stadsbelasting afschaffen, zodat wij dit als unieke sellingpoint kunnen gebruiken. Als u dan toch besluit tot handhaving van deze belasting dan dient dit 100% terug te vloeien naar onze toeristische voorzieningen. Ik ben graag bereidt om mijn standpunt toe te lichten tijdens mijn spreekrecht in de raadscommissie op 12 juni aanstaande. Met ondernemende groet. Tuindorphotel & Restaurant 't Lansink Richard van den Hoeven Hotelier & Restaurateur

17 ONTVANGEN - 7 MEI 2013 drs ir Htm G. Westendorp College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Hengelo postbus AA Henselo S Beckum, Onderwerp: verhogen toeristenbelasting uw Kenmerk: Geacht College. IJ heeft Performance Creation BV laten welen hel voornemen le hehhen de toeristenbelasting te verhogen als middel tot bezuinigen en daarop een reactie gevraagd. Namens Performance Creation BV. die onder de handelsnaam Heidegoed "t Klucnvcn sinds 2009 een vakantiewoning verhuurt aan verblijfstoeristen Pl.US sinds 2007 het programma Meegenieten op 't Klucnven uitvoert voor dagrecreanten, en Landgoed "t Klucnven BV. een NSW (natuurschoonwet)-bv die een gebouw verhuurt aan eerder genoemde BV met als doel inkomsten le verwerven voor onderhoud en continuiteit van hel landgoed.het volgende: 1. Bovenbeschreven activiteiten worden uitgeoefend conform vigerend beleid van provincie eii rijk om dc)t)i middel van economische d!ager(s) maatschappelijk waardevolle laiulgoedeien en buiienplaasten in stand le houden /.onder noemenswaardige financiële steun van overheden. 2. Op l Kluenven loopt sinds zes jaar het programma Meegenieten op "t Klucnven dal voorziet in behoefte aan dag- en verblijfsrecreatie. Per jaar komen duizenden mensen naar "l Kluenven die gezamenlijk meer dan uur Meegenieten. 3. Hel grootste deel betreft dagrecreanlen die 2-8 uur verblijven; hun financiële bijdragen dekken min of meer de directe variabele kosten van hun verblijf. Meer is niet mogelijk vanwege populaire misvallingen als "de natuur is van ons allemaal" en " natuur kosl geen geld", ' l Kluenven ziet dit als hel vervullen van de bij een landgoed passende maatschappelijke rol en wil dit daarom graag toch coiiliiuieren. 4. De verblijfstoeristen spenderen per overnachting euro. Na aftrek van directe variabele kosten (zoals GEW, schoonmaken, afschrijven roerende /.aken. marketing, administratie e.d.) resteert gemiddeld ca. 10. NB: bij aftrek van investeringskosten, reserveringen voor groot onderhoud en enig uurtarief voor exploitatile zou een negatief bedrag overblijven: in stand houden van een landgoed of buitenplaats kan bedrijfseconomisch nu eenmaal zelden uit. Economische dragers kunnen alleen bijdragen aan dc kosten, van winst is geen sprake. 5. Het voorgestelde tarief van 1,00 per overnachting komt voor kleinschalige accommodaties, veelal gericht op continuiteit in plaats van winst, neer op een heffing van ca. 10% op bruto rendement. Voor de/e categorie geldt dat als arbeidskosten in rekening zouden worden gebracht, de gemeente er meer geld aan over /ou houden dan de exploitant. 6. De uitgaven van (verblijfs)toeristen aan horeca en detailhandel /ijn vele malen groter dan die aan verblijf en voorde marges die in deze deelsectoren van de markt voor recreatie & toerisme worden gemaakt, geldt dit nog meer. De accommodatieverschaffers /ijn een hefboom op de/e bestedingen: daarom is stimuleren gewenst. Heidefioed 'l Kluenven I Roterswefi 44 Beckum I 7554 RA Heni-elo I M: 0651 H67 354

18 drs ir Han G. Westendorp 7. Ook uw gemeente participeert (indirect) in het Twents Bureau voor Toerisme, 't Kluenven werkt al jaren inhoudelijk mee en betaalt op jaarbasis ruim 300 voor marketing onder het label Twente Logies. Ovengens is "t Kluenven ook een van de weinige aanbieders die het TBT-motto Landgoed Twente ook echt diiecl levert. De regio 'Twente als geheel maakt het motto waar dank/ij de aanwezigheid van meer dan 100 landgoederen en buitenplaatsen die samen met het (overige) particulier grondbezit het /o gewaardeerde landschap vormen waar de toeristen op af komen. Ik adviseer gasten die hiervoor komen altijd om ook eens naar de Twentse sleden le gaan. maar heb nooit meegemaakl dal / i j daarvoor naar 'Tweiile /ijn gekomen. 8. VVV Hengelo heefl /ich jarenlang bepiekt lol cilymarkeling en hun aclivileilen hebben nooil reis bijgedragen aan de omzet van "t Kluenven en vergelijkbare accommodaties in hel landelijk gebied. Het nieuwe Bureau Hengelo heefl ' l Kluenven eerder dil jaar verzochl in le slemmen mei opname op hun wcbsile. waaraan uil loyalileit is voldaan. Maar vermelding op de wcbsile Dagje Hengelo is naluurlijk geen markeling voor verblijfsaccommodalie in hel landelijk gebied. Mijns in/iens is dal ook niet te verwachten: markeling van verblijf(saccommodatie) in Twente kan alleen op regionaal niveau succesvol zijn. Uiteraard is hel aan hel gemeenlebesluur om le besluilen lol promolie van dagjes winkelen en slappen in Hengelo, maar de loerislenbelasiing wordl niel geheven bij degenen die daar profijl van hebben. 9. In hel landelijk gebied /ijn voorde verblijfstoerisl de mogelijkheden voor wandelen en lielsen van belang. Hier draagl de gemeente Hengelo weinig aan bij; inlegendeel de priorileil ligt steeds bij vlotte doorslroming van hel zakelijk verkeer. Vorige week nog is naasl "l Kluenven een picnicplaals voor fietsers geasfalleerl /odal auto's er kunnen parkeren zonder de zandweg kapol le rijden: hel allernalief: alleen toegankelijk maken voor fietsers, was voor de gemeenie onbespreekbaar. 10. Hel innen en belalen van de loerislenbelasiing is een arberdsinlensrel )roces voor gemeenie en belaslingplichlige waarvan de koslen iirel in redelijke verhouding slaan lol de opbiengslen. Dil werk rn siaiid houden doel denken aan de legendarische kolenschepper op de eleclrischc trein. Hel bomienboekje "Verbijfsregisler ten behoeve van de loerislenbelasiing Gemeenie Hengelo " kan /o naar hel Belastingnurseum. Kortom, uw voornemen per overnachling 1,00 loerislenbelasiing le heffen: impliceerl vasl houden aan een al jaren verouderd irislrumciit dal meer kosl dan hel opbrengl. Opheffen van de/e belasting op verblijfstoerisme en de kosten die de gemeenie wenst te maken voor Dagjes Hengelo" omslaan over de ondernemingen in hel stedelijk gebied die baal hebben bij dagiecicalie /al meer op kunnen brengen en sluil beter aan bij de bestedingen van de loerislen en de marges van de ondernemers. gaal voorbij aan hel feil dat de gemeenie weinig doel voor recreatie & loerisme in hel landelijk gebied. is in slrijd mei de ooil door de gemeenleraad vaslgeslelde gedragsregel: gelijke gevallen moeien gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk in de male dal /.e ongelijk /ijn. Omzet en opbrengst per overnachirng verschillen le veel. zowel naar prijssegmenl als lussen sledelijk gebied en landelijk gebied, om een vasl larref van 1.00 loerislenbelaslmg per overnachling te rechtvaardigen. En een gedilïeienlieerd larief /ou nog meer koslen. Ik ver/oek u dringend af le /ien van uw voornemen en /sm de loerislenbelaslmg le heffen op verbirjisom/eiien. met vriendel Han G. Wesleridbrp direcleur Performance Creation BV en bestuurder Landgoed 1 Kluenven BV CC: Gemeenleraad Heidegoed 7 Kluenven I Roterswe}> 44 Beckum I 7554 RA Hent-elo I M: 0651 H67 354

19 ^ 1 RECRON V E R E N I G I N G VAN RECREAT I E O N D E R N E M E R S N E D E R L A N D, ONTVANGEN Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo Postbus AA HENGELO Onderwerp: Verhoging toeristenbelasting met 58% tot 1,00 per overnachting Behandeld door: A.. Post Datum: 3 mei 2013 Geacht college, U zult begrijpen dat wij, de recreatieondernemers in de gemeente Hengelo, zeer veel moeite hebben met de buitensporige verhoging van de toeristenbelasting. U treft daarmee in toenemende mate de toeristische ontwikkeling in de gemeente. Wij weten heel goed dat u de grootste moeite zult hebben om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Desalniettemin vragen wij uw aandacht voor de situatie van onze recreatiebedrjjven in de gemeente die deze excessieve verhoging niet kunnen dragen en accepteren. Exemplarisch voor deze situatie zijn de volgende landelijke grafieken: O p h r m n t t o e r i s t e n b e l s s t i n c N e d e r l a n d s e g e m e e n t e n S O OOO K i i m p e r e n i n N e d e r l a n d 2.60O bezoekadres Hoofdstraat LB Driebergen postadres postbus AC Driebergen telefoon fax info(3 l Internet Rabobank KvK Utrecht BTW nummer NL B01 hoofdsponsors europeesche verzekeringen

20 ^ 1 RECRON VERENICING VAN RECREAT I E O N DERNEMERS NEDERLAND Vervolgvel 1 behorend bij brief van 3 mei 2013 Aan het college van B&W van de gemeente Hengelo iio,oo 105,00 ioo,oo 95,OO 90,00 85,OO A a n l s p e r b w De toeristenbelasting heeft een omgekeerd evenredig effect op de inkomsten. Het aantal overnachtingen daalt sinds enige jaren evenals de omzet. Wij verwijten de gemeente Hengelo dat zij slechts kijkt naar de eigen situatie en de eigen begroting, zonder rekenschap te willen geven van de gevolgen voor de recreatiebedrijven, die hun vertrouwen in de overheid dreigen te verliezen. Om u de waarheid te vertellen: ons vakantieproduct is te duur geworden; de toerist keert ons zodoende de rug toe en dat betekent minder recreatieve bestedingen. Met andere woorden: het zo extreem verhogen van de toeristenbelasting, brengt uiteindelijk minder ge d in het laatje van de gemeente. Als het gaat om het aanjagen van economische bedrijvigheid in onze regio is het juist nodig de toeristenbelasting ongemoeid te laten ten gunste van de (omzet)groei. Deze actie zal meer gevolgen hebben dan u op dit moment kunt inschatten: Het verbeteren van de recreatieve ontwikkelingen Het gunstige effect op omzet en banengroei in het midden- en kleinbedrijf Het schept vertrouwen bij de ondernemers Het onderstreept het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeente. Om de effecten te bewijzen van het verhogen van de toeristenbelasting is onlangs door A in Venlo onderzoek gedaan. Het verlies van banen kost de gemeente uiteindelijk veel meer geld. Wij stellen u dat rapport graag ter hand en geven hierbij een overzicht van de gevolgen: 6. R é effecten Onderstaande tabel omvat de uitgangssituatie en de ingeschatte effecten van de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting en introductie van forensenbelasting. Tabel 13, R é uitganespunt n n i Uitgangssituatie Effecten Toe/afname Overnachtingen ' Inkomsten toeristenbelasting Geschatte Inkomsten forfaits/ forensenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen togiesaccommodaties 24,4 min. 24,1 min. - 0,3 min. Regio 19,9 min. 19,7 min. 0,2 min. Totale vk d Venlo e.o. 611FTE 605 FTE -6 FTE

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Vrt.7 OVERIJSSEL. Voorkomt en bestrijdt discriminatie

Vrt.7 OVERIJSSEL. Voorkomt en bestrijdt discriminatie ONTVANGEN - 7 MEI 2013 Vrt.7 OVERIJSSEL Voorkomt en bestrijdt discriminatie S001356 Aan het College van B & W van de gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Enschede, 7 mei 2013 Geacht college, Naar

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004 Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Programma / Programmanummer Gemeentelijke heffingen / 8210 Portefeuillehouder P.

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

college- en burgemeesteradvies Onderwerp Tarief toeristenbelasting

college- en burgemeesteradvies Onderwerp Tarief toeristenbelasting college- en burgemeesteradvies reg. nr. INTB-13-01049 datum 23 oktober 2013 portefeuillehouder wethouder Trees Vloothuis van Anneke van Oss-Meijerink bijlagen afdeling Beleid en Ontwikkeling Onderwerp

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

1. Financieel perspectief. Aan de raadsleden van de gemeente Hengelo. Onderwerp Kenmerk Datum Bezuinigingsproces 2014-2017

1. Financieel perspectief. Aan de raadsleden van de gemeente Hengelo. Onderwerp Kenmerk Datum Bezuinigingsproces 2014-2017 Aan de raadsleden van de gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Bezuinigingsproces 2014-2017 13G200147/502162 (inclusief het verwacht financieel perspectief) Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Onderzoek invoering Toeristenbelasting

Onderzoek invoering Toeristenbelasting Aan de Raad Agendapunt: 6. Onderwerp: Onderzoek invoering Toeristenbelasting Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / DdeJ Besluitvormend Kollum, 6 september 2011 Samenvatting Onderzocht is of de invoering

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. (Meerjaren)begroting

MEMORIE VAN TOELICHTING. (Meerjaren)begroting MEMORIE VAN TOELICHTING College van B&W van BEEK 2 november 2012 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 29, 30 en 31 oktober jl. gaan wij in deze in op een aantal

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s.

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s. Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 14 maart 2013 Sector: Middelen Team : Ingekomen d.d. Adviesnr. 74060 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door: M. Kleingeld Akkoord met advies

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Wethouder. Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de Secretaris DIV-2012-17992

Wethouder. Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de Secretaris DIV-2012-17992 Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting Raadsvoorstel Inleiding:Omdat wij voornemens zijn gedurende de lopende raadsperiode extra energie te steken in recreatie en toerisme achten wij het verstandig nu toeristenbelasting in te voeren. Om aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Aan het college van B&W Postbus GZ s-hertogenbosch

Aan het college van B&W Postbus GZ s-hertogenbosch Aan het college van B&W Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch s-hertogenbosch,25 januari 2013 Betreft: Vragen ex art 39 R.v.O. Bezuinigingen in de zorg Geacht College, Het kabinet gaat miljarden bezuinigingen

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

besluit: gemeente T -^^fc Nijkerk RAADSBESLUIT Nummer: De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014;

besluit: gemeente T -^^fc Nijkerk RAADSBESLUIT Nummer: De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014; gemeente T -^^fc RAADSBESLUIT Nummer: 2014-055 De raad van de gemeente ; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014; besluit: 1. Stelt de Kadernota 2015 met de beleidsuitgangspunten voor het opstellen

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de leden van de gemeenteraad. Inleiding

Raadsvoorstel. Aan de leden van de gemeenteraad. Inleiding Raadsvoorstel Raadsvergadering : 26 mei 2005 Agendapunt : 17. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : REB Behandelend ambt. : G.J. Benou Datum : 22 maart 2005 Onderwerp : Raadsopdracht toeristenbelasting.

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie