Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen:"

Transcriptie

1 GEZAMENLIJKE COMMIS- SIE VERGADERING Aan de leden van de raad en de raadscommissies Onderwerp Datum Uitnodiging gezamenlijke commissievergadering 05 juni 2013 Geachte leden, Hierbij nodig ik u, namens de voorzitter uit voor de gezamenlijke commissievergadering op woensdag 12 juni en donderdag 20 juni 2013 om uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Agenda: Portef.h. 1 Opening en mededelingen van de voorzitter 2 Vaststellen van de agenda 3 Mededelingen van het college 4 Actualiteiten en vragen van de commissie Vragen graag uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 melden bij de 5 Kadernota ( ) * College De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling om 1) kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief; 2) in te stemmen met de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel meerjarenperspectief; 3). in te stemmen met de maatregelen genoemd in het dekkingsplan ; 4) de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting vast te stellen met uitzondering van het rentepercentage. 6 BERAP 1 ** De Bestuursrapportage wordt gepresenteerd aan de commissie. De programma s worden gepresenteerd door de portefeuillehouders en de hoofdfuncties door de ambtelijke organisatie. Er is ruimte voor vragen en discussie. 7 Rondvraag College Behandelvoorstel: Bij *: Kadernota : Het presidium stelt voor om agendapunt 5 als volgt te behandelen: - De avond van 12 juni uitsluitend te gebruiken voor het spreekrecht rond agendapunt 5, Kadernota ; - De vergadering aan het eind van 12 juni te schorsen en voort te zetten op 20 juni (N.B. bij gebleken grote aanmelding voor het spreekrecht te schorsen tot 17 juni); Behandeld door Gerrit-Jan Eeftink Telefoon adres

2 Bladnummer:2 - Voor de eerste termijn: 10 minuten per fractie, geen interrupties toegestaan (behoudens voorstellen van orde); - Twee woordvoerders per fractie; - Reactie van het college; - Tweede termijn van de raad: wel interrupties toegestaan. Bij **: Berap: Het presidium stelt voor om agendapunt 6 als volgt te behandelen: - De presentatie door het college zal maximaal een uur duren; per wethouder 10 minuten. - Tijdens de presentatie zijn verhelderende vragen toegestaan - Na de presentatie is er gelenheid voor reactie van de leden van de raadscommissie. - Voor agendapunt 5, kadernota, is er een technisch beraad op maandag 17 juni van u (s210). Daarnaast kunt U de technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, stellen. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en beschikbaar gesteld. De voorzitter van de commissie, namens deze, Gerrit-Jan Eeftink, raadsgriffier

3 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Kadernota AGENDANUMMER SAMENVATTING Conform de Verordening op het financiële beleid en beheer biedt het college traditioneel in mei/juni de Kadernota aan uw raad aan. Deze geeft de financieel beleidsmatige kaders weer. We hebben op dit moment een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de financiële consequenties op de diverse beleidsterreinen voor de periode Deze zijn geschetst in het financieel perspectief. In de komende periode worden de meeste rijksmaatregelen op de diverse beleidsterreinen uit het Regeer-, Sociaal - en Zorgakkoord nog vertaald in (definitieve) wet- en regelgeving. Vooralsnog handhaven wij ons standpunt dat de gekorte rijksbudgetten uitgangspunt zijn voor de transities Werk/Participatie, AWBZ/WMO, Jeugdzorg. Dat wil zeggen dat de in- en uitvoering van de transities binnen de overgehevelde rijksbudgetten moet plaatsvinden. Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief. Daarnaast wordt instemming gevraagd met de regelmatige actualisering van het financieel meerjarenperspectief, de genoemde maatregelen in het dekkingsplan en de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting Om het te hanteren omslagrentepercentage te bepalen zal eerst een uitgebreide notitie worden opgesteld en ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. In het dekkingsplan gaat het om een pakket bezuinigingsmaatregelen ter grootte van 3,0 miljoen, zijnde het voorlopige structurele tekort in Ons college is zich terdege bewust van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een solide meerjarig financieel beleid. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we niet over ons eigen graf heen moeten regeren en ook behoedzaam moeten omgaan met ingrijpende bezuinigingen in relatie tot de grilligheid van het huidige rijksbeleid. Daarom gaan we in deze bezuinigingsronde uit van twee sporen. Eén spoor gaat uit van het aanbieden van een structureel sluitende begroting op korte termijn. Het andere spoor behelst de grondige voorbereiding voor een waarderingsdiscussie op het niveau van de gemeentelijke activiteiten. Voor de jaren 2016 en 2017 is er een extra structurele taakstelling oplopend tot ruim 5,2 miljoen (in 2017) in te vullen. Deze komt dus boven op de taakstelling in Mede door de onduidelijkheid van het huidige rijksbeleid lijkt het ons onverantwoord om momenteel ingrijpend te bezuinigingen voor de jaren 2016 en 2017, terwijl we nog geen zicht hebben op de exacte financiële consequenties van de decentralisaties. De gemeenteraad neemt op 2 en 3 juli een besluit over de Kadernota (inclusief het dekkingsplan). Daaraan voorafgaand is er door het presidium een commissievergadering gepland op 12 juni a.s., waarin belanghebbenden kunnen inspreken, en een gezamenlijke commissiebespreking van de Kadernota op 20 juni a.s. De besluitvorming door de raad is op 2 en 3 juli a.s. voorzien. De individuele maatregelen waartoe de raad besluit, worden verwerkt in de meerjarenbegroting , die in november door de raad wordt vastgesteld. De gevolgen van de maatregelen zullen merkbaar zijn in de stad, bij de partners en inwoners, maar ook in de gemeentelijke organisatie. Toch blijft Hengelo haar sociale gezicht behouden.

4 RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Kadernota PROGRAMMA/FACET-AGENDA Overige AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Voorafgaand aan deze Kadernota bent u op 25 april jl. geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen in het ontwerp-dekkingsplan Het ging om een pakket maatregelen ter grootte van 3,0 miljoen, zijnde het voorlopige structurele tekort Inmiddels hebben wij de eerste reacties van de partners uit de stad ontvangen. Deze hebben we betrokken in de uiteindelijke oordeelsvorming over het pakket aan bezuinigingsmaatregelen in het voorgestelde dekkingsplan Alles overwegende hebben we geen financiële mutaties aangebracht in de maatregelen, die waren genoemd in het ontwerp-dekkingsplan Alleen hebben (kleine) tekstuele aanpassingen plaatsgevonden in A02.2 Netwerkstad inbedden in Regio Twente, S02.3 Versoberingsmaatregel ROZ, S03.1 Samenwerking Scala-SWOH-Informele zorg en paragraaf Bezuinigingen tweede spoor. INHOUD VAN HET VOORSTEL Zie de bijgevoegde Kadernota De behandeling zal in uw raad plaatsvinden op 2 en 3 juli Daaraan voorafgaand is door het presidium het raadstraject tussen 28 mei en 2 en 3 juli vastgesteld. Onderdeel daarvan is een commissievergadering op 12 juni a.s., waarin belanghebbenden kunnen inspreken, en een gezamenlijke commissiebespreking van de Kadernota op 20 juni a.s. De besluitvorming door uw raad is op 2 en 3 juli a.s. De individuele maatregelen waartoe uw raad besluit, worden verwerkt in de meerjarenbegroting , die u in november vaststelt. Na de vaststelling van de Kadernota in uw raad zal er een persbericht namens de raad worden gepubliceerd. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN Aan de raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief; 2. in te stemmen met de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel meerjarenperspectief; 3. in te stemmen met de maatregelen genoemd in het dekkingsplan ; 4. de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting vast te stellen met uitzondering van het rentepercentage. FINANCIËLE ASPECTEN De uiteindelijke besluitvorming over de Kadernota zal worden verwerkt in de primitieve begroting De raadsbehandeling van deze begroting is voorzien in de raadsvergadering van 5 november a.s.

5 HEEFT DE RAAD NOG MEER INFORMATIE NODIG OM TOT EEN AFGEWOGEN BESLUIT TE KUNNEN KOMEN? Wel wordt aan raadsleden de mogelijkheid geboden voor een technisch beraad inzake de Kadernota op 17 juni a.s. BIJLAGE(N) Kadernota ; Beantwoording vragen uit de raad naar aanleiding van ontwerp-dekkingsplan (d.d. 25 april 2013); Op Extranet Inkomende brieven van instellingen e.d. als reactie op het (ontwerp-)dekkingsplan Ter inzage bij de griffier: Gespreksverslagen van instellingen e.d. als reactie op het (ontwerp-)dekkingsplan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

6 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Kadernota DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1. kennis te nemen van het (financieel) meerjarenperspectief; 2. in te stemmen met de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel meerjarenperspectief; 3. in te stemmen met de maatregelen genoemd in het dekkingsplan ; 4. de financiële uitgangspunten voor de ramingen van bestaand beleid voor de begroting vast te stellen met uitzondering van het rentepercentage. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

7 ONTVANGEN - 7 MEI 2013 Vrt.7 OVERIJSSEL Voorkomt en bestrijdt discriminatie S Aan het College van B & W van de gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Enschede, 7 mei 2013 Geacht college, Naar aanleiding van uw voornemen zoals verwoord in uw brief van 24 april 2013, kenmerk om op de niet wettelijke taken van onze organisatie een bezuiniging door te voeren van ,- ten koste van de uitvoering op preventie en voorlichtingsactiviteiten voor gelijke behandeling en anti discriminatie delen wij u het volgende mee: Namens de Raad van Toezicht van Stichting Artikel 1 Overijssel maken wij ernstig bezwaar tegen het voornemen van het college van B&W van de gemeente Hengelo zoals verwoord in het ontwerp dekkingsplan aangeboden aan de gemeenteraad van Hengelo om op de structurele subsidie van Stichting Artikel 1 Overijssel ten behoeve van de preventie en voorlichtingsactiviteiten een bezuiniging door te voeren van ,-. In de loop van de komende weken zullen wij ons bezwaar toelichten. Hoogachtend, Art. 1 Overijssel Bcnninkburg MC Enschede Tel Fax Giro

8 CD ONTVANGEN - 8 MEI 2013 CD S CD O Gemeente Hengelo, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Postbus 18, 7550 AA Hengeio. CJ CD Enschede, 7 mei Betreft: aankondiging bezuiniging gemeente Hengelo. Geachte mevrouw, mijnheer. Wij ontvingen uw brief, gedateei d 24 april 2013, U\N kenmerk , waarin u aangeeft dat de gemeente Hengelo in 2014 noodgedwongen een bezuinigingspakket moet doorvoeren, waardoor de jaarlijkse "instandhoudingssubsidie" voor het Architectuurcentrum Twente (AcT) ad per jaar beëindigd wordt. In uw brief nodigt u ons uit tot het geven van een reactie op dit voorgenomen besluit. Onze reactie luidt als volgt. Het verheugt ons dat u aangeeft dat voor projectmatige inschakeling van het AcT andere budgetten beschikbaar zijn, en blijven, naar wij aannemen. Echter, een projectmatig gestuurde organisatie kan niet zonder een vorm van (beperkte) overhead en overheaddekking. Traditioneel wordt de overheaddekking van het AcT opgebracht door bijdragen van de drie grote Twentse gemeenten en bijdragen van sponsoring uit het bedrijfsleven. De door u gesignaleerde bezuinigingsopgave speelt eveneens in Almelo en Enschede, alsmede de bij onze sponsors. Het bestuur van het AcT heeft in 2012 en 2013 veel energie gestoken in de "kantelingsoperatie", een proces waarbij het AcT steeds meer als projectorganisatie gaat werken, terwijl tegelijkertijd de overheadkosten zijn geminimaliseerd. Zo zijn door een drastische verkleining van onze huisvesting, de huisvestingslasten gehalveerd. Door het minimaliseren van het aantal beschikbare uren zijn de kosten voor administratie en secretariaat tot een minimum teruggebracht. Door het verbeteren van onze digitale infrastructuur en website konden de gebruikelijke schriftelijke uitnodigingen voor onze programma's komen te vervallen, waardoor een aanzienlijke bezuiniging op drukwerk en portokosten kon worden geboekt. CeeCee Center Brouwerijstraat 20, 7523 XD Enschede t w w w. a r c h i t e c t u u r c e n t r u m t w e n t e. n l 1 IBAN NL43RAB KvK Enschede

9 De basisbegroting 2013 voor het AcT beloopt een bedrag van ca. 120 k, een bezuiniging van ca. 58 k (ca. 40%) t.o.v. de begroting De gemeente Almelo heeft aangegeven de algemene subsidie voor het AcT per 2013 te beëindigen ( 24 k), de gemeente Enschede handhaaft de algemene subsidie ( 35k), de sponsorinkomsten zijn met ca. 30 % (van 38k naar 25,5k) teruggelopen. Indien de gemeente Hengelo het voorgenomen besluit om de algemene subsidie voor het AcT volledig te beëindigen, effectueert, wordt de bestaansgrondslag van het architectuurcentrum in ernstige mate aangetast. Gaarne verzoeken wij u dan ook om de voorgenomen beslissing te heroverwegen en het Architectuurcentrum Twente ook in de toekomst middels een "instandhoudingssubsidie" te blijven ondersteunen. Uiteraard is het ons duidelijk dat de mogelijkheden voor ondersteuning in de huidige tijd beperkt zijn. Door aanzienlijke bezuinigingen door te voeren hebben wij hierop geanticipeerd. Een toekomstige jaarlijkse "vaste" bijdrage van de gemeente Hengelo ad ,00, naast projectmatige, per programma vast te stellen budgetten, zal het ons mogelijk maken de bewustwording van ruimtelijke kwaliteit in Twente onverminderd hoog op de publieke agenda te houden. Gaarne zijn wij bereid ons verzoek nader toe te lichten. lijke groet. Tannink. Zakelijk leider a.i. M:

10 ONTVANGEN - 8 MEI 2013 S Gemeente Hengelo College van B&W Postbus AA Hengelo Hengelo 7 mei 2013 Betreft: uw brief 'ontwerp dekkingsplan' Kenmerk: Geacht College, Wij hebben als drie organisaties, Carintreggeland (Maatschappelijke Ontwikkeling, inclusief SWOH), Stichting Informele Zorg Twente en Scala, kennis genomen van de brieven die u ons gestuurd heeft met betrekking tot de voorgenomen bezuiniging op onze organisaties. We zijn ons terdege bewust van- en hebben oog voor de fmanciële problemen die op dit moment spelen binnen de gemeente Hengelo. U heeft onze organisaties echter de afgelopen twee jaar ook een structurele bezuiniging van hetzelfde bedrag opgelegd. Wij zijn uitermate teleurgesteld in de voorgenomen bezuiniging van opnieuw op de samenwerking zoals vormgegeven binnen het project "samen werken aan samenwerken". Daarmee zou de totale bezuiniging neerkomen op U neemt daarmee een, naar ons idee, veel te snel voorschot op de besparingen die uit deze samenwerking eventueel verwacht worden. Naar onze mening kost de huidige samenwerking op dit moment alleen maar geld. Geld dat wij uit eigen middelen hebben geïnvesteerd met name door de inzet van vele extra indirecte uren voor werkgroepen om uiteindelijk 'Samen Sterk' te kunnen ontwikkelen. Deze investenngen werden niet gedekt door een subsidie of DAP kaart. Wij hopen onze samenwerking vorm te kunnen geven door na de implementatiefase een of meerdere gezamenlijke DAP kaarten aan te bieden waarin wij er vanuit gaan dat de aangevraagde kosten -juist door de samenwerking- lager zijn dan ze voorheen zouden zijn als aparte organisaties. Door in deze implementatiefase van ons te verlangen dat wij structureel bezuinigen en daarna ook nog eens DAP kaarten aan te bieden waarin een efficiencyslag al gemaakt is, treft u onze organisaties driedubbel. Daarmee hangt er opnieuw een dreiging boven de beoogde samenwerking die wat ons betreft niet de bedoeling kan zijn. Wij hopen dat u het voornemen wilt heroverwegen en niet de organisaties die het goede voorbeeld geven voor de derde keer wil confronteren met bezuinigingen. Wij zijn van mening dat u hiermee ook een verkeerd signaal afgeeft naar organisaties die niet of nauwelijks bereid zijn tot verregaande samenwerking. Wij zien het liever andersom. Verregaande samenwerking wordt gestimuleerd door gemeente Hengelo onder het motto ' samenwerken loont'.

11 Graag willen we met u in gesprek om te zoeken naar oplossingen voor de vraag waarvoor we nu gezamenlijk staan: hoe kunnen we samen met substantieel minder middelen ons reguliere werk uitvoeren en ook nog veel tijd en aandacht (en dus geld) besteden aan de opbouw van de samenwerking? Met vriendelijke groet, Eric Eekhout Marcel Gerritsen Ina Vogelzangs Namens deze: Marcel Garritsen

12 TL ONTVANGEN - 1 MEI 2013 S Camping de Zwaaikom Kettingbrugweg CW Hengelo Tel: smink-zwaaikom(gplanet.nl RekNR: NL78INGB t.n.v. J.Smink Kettingbrugweg CW Hengelo. BIC: INGBNL2A Hengelo , Onderwerp: Toeristenbelasting, Van U een brief ontvangen waar in U mededeelt dat de toeristenbelasting wordt verhoogd. Dit betreuren wij ten zeerste. Door de crisis merken wij dat het aantal gasten minder wordt. Er zijn gemeenten die geen toeristenbelasting vragen om het toerisme te bevorderen. Toeristen geven geld uit in de gemeente, boodschappen,winkelen,uitgaan. De geheven toeristenbelasting in Hengelo wordt niet gebruikt voor het aantrekken van meer toeristen. Hoogachtend, J.Smink Camping de Zwaaikom.

13 Valk HOTEL HENGELO VAN DER VALK EXCLUSIEF ONTVANGEN 1 3 MEI 2013 Gemeente Hengelo Sector Personeel en Financiën T.a.v. dhr. P. Kistemaker Postbus AA HENGELO S Onden/verp: Bezwaar verhoging toeristenbelasting Hengelo, 6 mei Geachte heer Kistemaker, Wij tekenen bezwaar aan tegen het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen. De stad Hengelo heeft de toerist nodig, nu meer dan voorheen. Er zijn allerlei initiatieven (geweest) om Hengelo aantrekkelijk te maken/houden voor de bezoeker. Bureau Hengelo is zo'n initiatief, herinrichting marktplein, gevels binnenstad naar de originele staat herstellen, goede bewegwijzering, FBK games, straattheaterfestival, enz. Fantastische initiatieven en projecten, en het is goed dat de Gemeente Hengelo hierin bijdraagt. Hengelo wil graag de bezoeker naar de stad te krijgen, het liefst voor meerdere dagen. Hengelo is een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Twente, als hotel promoten wij dit ook. Wanneer de bezoeker voor meerdere dagen naar Hengelo komt, wordt er toeristenbelasting geheven. Het heffen van een extra belasting is niet de manier om bezoekers die je graag in je stad wilt hebben te begroeten. Uw goede initiatieven en investeringen zijn voor ons totaal niet te rijmen met het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen. Toeristenbelasting is voor de logiesverstrekkende bedrijven niet alleen een verzwaring van de administratieve last, maar daarnaast zeer moeilijk te verkopen naar de gast toe. Per persoon, per nacht moet er nu een bedrag van 0,61 worden doorberekend aan onze gasten. Daarnaast bestaat de helft van de meerdaagse bezoekers bij Van der Valk Hotel Hengelo uit zakelijke gasten. Hotel Hengelo Bornsestraat BN Hengelo (Ov.) Tel: +31 (0) j Fax: +31 (0) KVK Handelsregisternr: Bank rek.nr: IBAN nr: NL 84 RABO SWIFT/BIC code RABONL2U BTW nr: NL BOl Op ll onze reserveringen en overeenkomsten iijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing ïoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. toezending kosteloos op verzoek.

14 Valk HOTEL HENGELO V A N D E R V A L K E X C L U S I E F De bezetting van onze hotelkamers is de eerste maanden van 2013 substantieel achtergebleven vergeleken de voorgaande jaren. Door de Toeristenbelasting met bijna 64% te verhogen zullen de inkomsten voor de Gemeente Hengelo niet met 64% stijgen, mocht u hier van uitgaan. Gasten zoeken naar voordelige alternatieven, en mogelijk zullen zij gaan uitwijken naar andere plaatsen in Twente waar men geen toeristenbelasting heft. De inkomsten van de toeristenbelasting worden door de Gemeente Hengelo gebruikt voor de administratieve afhandeling en om een controleur te betalen en de rest om het gat in de eigen begroting te dichten. Daarnaast vinden wij een verhoging van bijna 64% ongehoord en verwerpelijk. Wij dagen u uit om de toeristenbelasting jaarlijks te verlagen, om uiteindelijk tot afschaffing over te gaan. Met vriendelijke groet, P.A. Van der Va Van der Valk Hot Hotel Hengelo Bornsestraat BN Hengelo (Ov.) Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) KVK Handelsregisternr: Bank rek.nr: IBAN nr: NL 84 RABO SWIFT/BIC code RABONL2U BTW nr: NL B0I O p al onze reserveringen en overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Oen Haag. toezending kosteloos op verzoek.

15 ONTVANG:;; - S MEI 2013 't Lansink Tuindorphotel & Restaurant Gemeente Hengelo T.a.v. De heer P. Kistemaker Uw kenmerk: Hengelo, 5 mei 2013 Geachte heer Kistemaker, Op 24 juli jl. heb ik van u een brief mogen ontvangen met de mededeling dat het college voornemens is het tarief van de toeristenbelasting naar 1,00 per overnachting te verhogen. Middels dit schrijven wil ik gebruik maken van het geven van een reactie. In deze tijden van economische crisis zal een ieder eraan moeten geloven, en zal er op bepaalde vlakken bezuinigd moeten worden. Dit begrijp ik volkomen en wij dragen hier dan ook aan bij. Het afgelopen jaar hebben wij na onze overname van Tuindorphotel 't Lansink gewerkt aan het optimaliseren van onze gastenbestand en de bezetting met 20% weten te verhogen. Tevens zijn wij juist in het weekend open gegaan om ook de toeristische gast te laten genieten van onze monumentale omgeving. Het aantrekken van toeristen naar Hengelo is geen gemakkelijke opgave en de concurrentie van nabij liggende dorpen en steden zoals Ootmarsum, Delden, De Lutte en Enschede is groot, om maar niet te spreken over andere steden in Nederland. Onze gasten komen hoofdzakelijk uit de Randstad, België en Duitsland. Hengelo heeft naar mijn mening te weinig te bieden ten opzichte van deze steden en dorpen. Wij zullen het dus op eigen kracht moeten doen. Dit vinden wij echter geen probleem en doen we graag. Als deze gasten er eenmaal zijn besteden ze ook nog eens bij de middenstand in de binnenstad, dus een win-win voor allen. In onze gemeente wordt een zogenaamde toeristenbelasting geheven die mijns inziens weer terug moet vloeien naar de toeristische verbeteringen in onze stad. Een verhoging van deze belasting van meer dan 50% is buiten proportioneel. Als ik u als gemeente en als gast in ons hotel een verhoging van deze percentages voorleg zult u geen gebruik meer maken van onze faciliteiten. De gemeente Enschede is al jaren bezig om ondersteuning te bieden door geen toeristenbelasting te heffen. Voor ons in Hengelo voelt ook dat als oneerlijke concurrentie. De naam toeristenbelasting is naar mijn mening geen goede benaming. 75% van onze gasten verblijft in Hengelo vanwege zakelijke redenen. Dit zal ook gelden voor de andere verblijfsaccommodaties. De verhoging van de toeristenbelasting gebruiken om het gat in de begroting te sluiten lijkt mij geen goed besluit. Tenzij de raad kan aantonen dat deze verhoging in zijn geheel gebruikt zal worden om de toeristische voorzieningen in Hengelo te verbeteren. Ik zit te denken aan het leveren van toeristische knooppunten naar het Tuindorp, betere bewegwijzeringen, toeristische apps.

16 , 1 ^ t Lansink Tuinidorphotel & Restaurant Kortom maakt u eens zichtbaar wat Hengelo eraan doet om meer toeristen te trekken naar de stad. Als statement zou ik juist de stadsbelasting afschaffen, zodat wij dit als unieke sellingpoint kunnen gebruiken. Als u dan toch besluit tot handhaving van deze belasting dan dient dit 100% terug te vloeien naar onze toeristische voorzieningen. Ik ben graag bereidt om mijn standpunt toe te lichten tijdens mijn spreekrecht in de raadscommissie op 12 juni aanstaande. Met ondernemende groet. Tuindorphotel & Restaurant 't Lansink Richard van den Hoeven Hotelier & Restaurateur

17 ONTVANGEN - 7 MEI 2013 drs ir Htm G. Westendorp College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Hengelo postbus AA Henselo S Beckum, Onderwerp: verhogen toeristenbelasting uw Kenmerk: Geacht College. IJ heeft Performance Creation BV laten welen hel voornemen le hehhen de toeristenbelasting te verhogen als middel tot bezuinigen en daarop een reactie gevraagd. Namens Performance Creation BV. die onder de handelsnaam Heidegoed "t Klucnvcn sinds 2009 een vakantiewoning verhuurt aan verblijfstoeristen Pl.US sinds 2007 het programma Meegenieten op 't Klucnven uitvoert voor dagrecreanten, en Landgoed "t Klucnven BV. een NSW (natuurschoonwet)-bv die een gebouw verhuurt aan eerder genoemde BV met als doel inkomsten le verwerven voor onderhoud en continuiteit van hel landgoed.het volgende: 1. Bovenbeschreven activiteiten worden uitgeoefend conform vigerend beleid van provincie eii rijk om dc)t)i middel van economische d!ager(s) maatschappelijk waardevolle laiulgoedeien en buiienplaasten in stand le houden /.onder noemenswaardige financiële steun van overheden. 2. Op l Kluenven loopt sinds zes jaar het programma Meegenieten op "t Klucnven dal voorziet in behoefte aan dag- en verblijfsrecreatie. Per jaar komen duizenden mensen naar "l Kluenven die gezamenlijk meer dan uur Meegenieten. 3. Hel grootste deel betreft dagrecreanlen die 2-8 uur verblijven; hun financiële bijdragen dekken min of meer de directe variabele kosten van hun verblijf. Meer is niet mogelijk vanwege populaire misvallingen als "de natuur is van ons allemaal" en " natuur kosl geen geld", ' l Kluenven ziet dit als hel vervullen van de bij een landgoed passende maatschappelijke rol en wil dit daarom graag toch coiiliiuieren. 4. De verblijfstoeristen spenderen per overnachting euro. Na aftrek van directe variabele kosten (zoals GEW, schoonmaken, afschrijven roerende /.aken. marketing, administratie e.d.) resteert gemiddeld ca. 10. NB: bij aftrek van investeringskosten, reserveringen voor groot onderhoud en enig uurtarief voor exploitatile zou een negatief bedrag overblijven: in stand houden van een landgoed of buitenplaats kan bedrijfseconomisch nu eenmaal zelden uit. Economische dragers kunnen alleen bijdragen aan dc kosten, van winst is geen sprake. 5. Het voorgestelde tarief van 1,00 per overnachting komt voor kleinschalige accommodaties, veelal gericht op continuiteit in plaats van winst, neer op een heffing van ca. 10% op bruto rendement. Voor de/e categorie geldt dat als arbeidskosten in rekening zouden worden gebracht, de gemeente er meer geld aan over /ou houden dan de exploitant. 6. De uitgaven van (verblijfs)toeristen aan horeca en detailhandel /ijn vele malen groter dan die aan verblijf en voorde marges die in deze deelsectoren van de markt voor recreatie & toerisme worden gemaakt, geldt dit nog meer. De accommodatieverschaffers /ijn een hefboom op de/e bestedingen: daarom is stimuleren gewenst. Heidefioed 'l Kluenven I Roterswefi 44 Beckum I 7554 RA Heni-elo I M: 0651 H67 354

18 drs ir Han G. Westendorp 7. Ook uw gemeente participeert (indirect) in het Twents Bureau voor Toerisme, 't Kluenven werkt al jaren inhoudelijk mee en betaalt op jaarbasis ruim 300 voor marketing onder het label Twente Logies. Ovengens is "t Kluenven ook een van de weinige aanbieders die het TBT-motto Landgoed Twente ook echt diiecl levert. De regio 'Twente als geheel maakt het motto waar dank/ij de aanwezigheid van meer dan 100 landgoederen en buitenplaatsen die samen met het (overige) particulier grondbezit het /o gewaardeerde landschap vormen waar de toeristen op af komen. Ik adviseer gasten die hiervoor komen altijd om ook eens naar de Twentse sleden le gaan. maar heb nooit meegemaakl dal / i j daarvoor naar 'Tweiile /ijn gekomen. 8. VVV Hengelo heefl /ich jarenlang bepiekt lol cilymarkeling en hun aclivileilen hebben nooil reis bijgedragen aan de omzet van "t Kluenven en vergelijkbare accommodaties in hel landelijk gebied. Het nieuwe Bureau Hengelo heefl ' l Kluenven eerder dil jaar verzochl in le slemmen mei opname op hun wcbsile. waaraan uil loyalileit is voldaan. Maar vermelding op de wcbsile Dagje Hengelo is naluurlijk geen markeling voor verblijfsaccommodalie in hel landelijk gebied. Mijns in/iens is dal ook niet te verwachten: markeling van verblijf(saccommodatie) in Twente kan alleen op regionaal niveau succesvol zijn. Uiteraard is hel aan hel gemeenlebesluur om le besluilen lol promolie van dagjes winkelen en slappen in Hengelo, maar de loerislenbelasiing wordl niel geheven bij degenen die daar profijl van hebben. 9. In hel landelijk gebied /ijn voorde verblijfstoerisl de mogelijkheden voor wandelen en lielsen van belang. Hier draagl de gemeente Hengelo weinig aan bij; inlegendeel de priorileil ligt steeds bij vlotte doorslroming van hel zakelijk verkeer. Vorige week nog is naasl "l Kluenven een picnicplaals voor fietsers geasfalleerl /odal auto's er kunnen parkeren zonder de zandweg kapol le rijden: hel allernalief: alleen toegankelijk maken voor fietsers, was voor de gemeenie onbespreekbaar. 10. Hel innen en belalen van de loerislenbelasiing is een arberdsinlensrel )roces voor gemeenie en belaslingplichlige waarvan de koslen iirel in redelijke verhouding slaan lol de opbiengslen. Dil werk rn siaiid houden doel denken aan de legendarische kolenschepper op de eleclrischc trein. Hel bomienboekje "Verbijfsregisler ten behoeve van de loerislenbelasiing Gemeenie Hengelo " kan /o naar hel Belastingnurseum. Kortom, uw voornemen per overnachling 1,00 loerislenbelasiing le heffen: impliceerl vasl houden aan een al jaren verouderd irislrumciit dal meer kosl dan hel opbrengl. Opheffen van de/e belasting op verblijfstoerisme en de kosten die de gemeenie wenst te maken voor Dagjes Hengelo" omslaan over de ondernemingen in hel stedelijk gebied die baal hebben bij dagiecicalie /al meer op kunnen brengen en sluil beter aan bij de bestedingen van de loerislen en de marges van de ondernemers. gaal voorbij aan hel feil dat de gemeenie weinig doel voor recreatie & loerisme in hel landelijk gebied. is in slrijd mei de ooil door de gemeenleraad vaslgeslelde gedragsregel: gelijke gevallen moeien gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk in de male dal /.e ongelijk /ijn. Omzet en opbrengst per overnachirng verschillen le veel. zowel naar prijssegmenl als lussen sledelijk gebied en landelijk gebied, om een vasl larref van 1.00 loerislenbelaslmg per overnachling te rechtvaardigen. En een gedilïeienlieerd larief /ou nog meer koslen. Ik ver/oek u dringend af le /ien van uw voornemen en /sm de loerislenbelaslmg le heffen op verbirjisom/eiien. met vriendel Han G. Wesleridbrp direcleur Performance Creation BV en bestuurder Landgoed 1 Kluenven BV CC: Gemeenleraad Heidegoed 7 Kluenven I Roterswe}> 44 Beckum I 7554 RA Hent-elo I M: 0651 H67 354

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie