SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT"

Transcriptie

1 SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1

2 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst G.M.R. Blz. 11 onderwijs Blz. 17 I.C.T. Blz. 20 kwaliteitsbeleid Blz. 22 I.K.C. ontwikkeling Blz. 23 samen opleiden in de school Blz. 25 zorg, Passend Onderwijs, samenwerkingsverband Blz. 28 huisvesting Blz. 30 duurzaamheid Blz. 31 personeel Blz. 33 SIKO jaarmotto 2014 Blz. 34 SIKO scholen in het nieuws. Blz. 37 financiën Blz. 45 continuïteitsparagraaf Blz. 48 toekomstparagraaf Blz. 49 verslag intern toezicht Blz. 52 bijlage leerlingaantallen en prognoses Blz. 53 bijlage marktaandeel in Schiedam en Vlaardingen Blz. 54 bijlage personele gegevens Kinderen van de Sint Bernardus meten een boom. 2

3 Voorwoord voorzitter bestuur: In vele opzichten is 2014 voor SIKO een memorabel jaar geweest. Elk jaar kent zijn hoogte- en dieptepunten en helaas hebben wij als SIKO in 2014 ook een dieptepunt moeten ervaren. Een tragische gebeurtenis is, in juli, het overlijden van Mila Keyzer, een van onze leerlingen op t Palet - Holy. Dit heeft, zo kort voor de vakantie, uiteraard veel impact voor haar familie en ook voor de school gehad. Een schooljaar afsluiten met zoveel verdriet, dat was moeilijk en ingrijpend voor alle betrokkenen. Gelukkig waren er ook hoogtepunten zoals het openen van het nieuwe gebouw van 't Palet Centrum te Vlaardingen en de viering van het 125 jarig jubileum van SIKO. Op 3 oktober werd stilgestaan bij dit heugelijke feit met o.a. een estafette loop gehouden langs alle SIKO scholen, om zo de onderlinge band aan te tonen. Directie, bestuur, leerkrachten en genodigden hebben vervolgens een viering in de Liduina Basiliek bijgewoond en de dag is afgesloten met een feest in De Korenbeurs. Fijn is het ook om als bestuur te mogen stellen dat 2014 in bestuurlijk opzicht rustig is verlopen. Dat ons bedrijfskapitaal, de leerkrachten, een goede gezondheid kent en dat we als SIKO financieel gezond zijn. Het bestuur heeft zijn blik in 2014 gericht op de toekomst, samenwerking en de daaruit voortvloeiende veranderingen. Het rapport dat door de Besturenraad is opgesteld in 2013 is toegelicht tijdens een directeurenberaad en een G.M.R. vergadering. Vertrouwen in elkaars kwaliteiten en intenties is het sleutelwoord van dit advies en in deze zijn de contacten tussen directie, bestuur en scholen in 2014 geïntensiveerd. Als zodanig hopen wij als bestuur de klankbordfunctie en adviserende rol naar de algemene directie beter gestalte te kunnen gaan geven. De ontwikkeling naar een Raad van Toezicht model, is voor ons als huidig toezichthoudend bestuur van SIKO, voorlopig nog niet aan de orde. Als toezichthoudend bestuur hebben we bepaald dat onze bestuurlijke agenda het uitgangspunt is om onze taak als toezichthouder te vervullen. Naast de algemene vaste punten zoals beleid en strategie, begroting, P&0 en huisvesting is de wens vanuit het bestuur om controle uit te oefenen op de onderwerpen van deze bestuurlijke agenda. Deze kent een aantal kernbegrippen; kwaliteit van onderwijs, ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum, de bestuurlijke inrichting van SIKO en de optimale schoolgrootte en de identiteit. Ten aanzien van de competenties van de bestuursleden is vastgesteld dat we géén aparte profielen maken; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel is het uitgangspunt. In de samenstelling van het bestuur in 2013 was onvoldoende deskundigheid op het gebied van onderwijs en onderwijsontwikkelingen. De aanstelling van een tweetal nieuwe bestuursleden, namelijk Arend de Haan en later die van Peter Lamers heeft dit tekort ruimschoots opgevuld. In het kader van de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum is gestart met gesprekken met Komkids en besloten is dat zij de preferred partner van SIKO kan worden. Dit om samen onderwijs & opvang op elkaar te kunnen afstemmen vanuit één visie en één (uitvoerende)organisatie. Het bestuur probeert de betrokkenheid met de werkvloer te vergroten, zij komt elk kwartaal op een van de scholen voor een rondleiding en actuele presentatie door directeuren. 3

4 Het bestuur is verheugd om te constateren dat de SIKO directie en de schooldirecteuren hecht samenwerken. Compliment naar het gehele personeel, speciaal naar het team Regenboog Groenoord die het mogelijk heeft gemaakt dat het 'merk SIKO in 2014 weer in waarde is gegroeid. Ook wij als bestuur zijn gegroeid, hebben geleerd en gaan vol vertrouwen verder op de ingeslagen weg. Namens het bestuur van SIKO, Geert van Rooij Voorzitter Kinderen van de Sint Jan verkopen armbandjes 4

5 Voorwoord algemeen directeur: 2014 werd voor SIKO een jaar met hoogtepunten en met dieptepunten. Voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs was daarbij het allerbelangrijkste. Bij SIKO gaat het om kinderen en ieder kind telt. Eind schooljaar hebben we op 9 scholen het tweejarig Focusproject afgesloten en is het gedachtegoed van Focus geborgd. Focus is geweest, we blijven bij SIKO nu spreken over Opbrengst Gericht Werken. ( OGW) Op drie op elkaar afgestemde niveaus: bovenschools schools- en groepsniveau blijven we hier aan werken en blijven streven naar verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, Na een intensief traject van twee jaar is het de Regenboog Groenoord gelukt om van de status zeer zwakke school een basisarrangement te verwerven. Op 23 juni 2014 heeft de inspectie vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs weer van voldoende kwaliteit is en er geen tekortkomingen geconstateerd zijn. Een bijzonder moment met grote waardering voor directie en team van deze school. Op 17 juli, de laatste dag voor de zomervakantie tijdens het buitenspelen werd Mila Keijzer, leerling van t Palet Holy op het schoolplein getroffen door een hartstilstand. Zij overleed een dag later, slechts vijf jaar oud. Op 3 oktober vierde SIKO haar 125 jarig bestaan. Tijdens verschillende acties op de SIKO scholen werd ruim Euro opgehaald voor de stichting Make a wish. Met een estafettetocht langs de school werd de verbinding tussen de scholen uitgedrukt. Tijdens een viering in de Liduina basiliek in Schiedam is stilgestaan bij al 125 jaar SIKO. Rond het thema SIKO zet leerlingen in hun kracht is teruggeblikt op 125 jaar onderwijs en vooruitgekeken naar de toekomst van SIKO die we vol vertrouwen tegemoet treden. 1 juni 2015 Theo Riemersma, Algemeen directeur SIKO 5

6 ORGANISATIE Structuur: Het bestuur van SIKO is het bevoegd gezag van 11 basisscholen in Schiedam en Vlaardingen. (9 brinnummers ) Per 1 augustus 2010 is de Governancewet voor het onderwijs in werking getreden, ook de wet goed onderwijs, goed bestuur" genoemd. In 2013 heeft het bestuur aan de Besturenraad de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de gewenste bestuurlijke inrichting voor SIKO. M.b.t. scheiding tussen bestuur en toezicht heeft het bestuur van SIKO voorlopig gekozen voor de zgn. feitelijke scheiding. Hierbij oefent de algemeen directeur taken en bevoegdheden uit namens het formele bestuur. ( algemene directie bestuurt en bestuur houdt hier toezicht op) Deze bestuurlijke volmacht aan de algemeen directeur is vastgesteld in een managementstatuut. Het bestuur bestaat uit zes leden. (peildatum: 31 december 2014) De algemeen directeur is de voorzitter van het directeurenberaad. Het directeurenberaad heeft een vooral adviserende rol naar de algemeen directeur en komt in 2013 twaalf keer bijeen en drie keer is er een directieoverleg. Daarnaast waren er twee zgn. opbrengstenvergadering, n.a.v. de resultaten van de E toetsen, In september 2014 wordt het SIKO activiteitenplan voor het schooljaar vastgesteld. Ondersteuning bestuurskantoor Op het bestuurskantoor zijn naast een full time algemeen directeur in parttime functie werkzaam: een adjunct algemeen directeur, een onderwijskundige beleidsadviseur, een P & O adviseur, een bovenschoolse I.C.T.-er en opleidingscoördinator. Totale bezetting WTF per 31 december 2014: 3,06 WTF = 1,47% van totale WTF per : 208,6095 WTF (vgl. 2011: 3,8 WTF : 3,5 WTF 2013: 3,30 WTF). Het administratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht ondersteunt de algemene directie en de directeuren van de scholen. Deze administratieve en beleidsmatige ondersteuning betreft salaris- en personeelsadministratie, formatiebeheer en financiën. WPS scholenbeheer in Schiedam ondersteunt SIKO op het gebied van huisvesting. Leden schoolbestuur G.C.M.J. van Rooij voorzitter Mevrouw J. Donkers Dhr. J.J.C. Krabbendam Dhr. D. Pons Dhr. A. de Haan Dhr. P. Lamers Algemeen directeur Dhr. B.T. Riemersma 6

7 Adjunct algemeen directeur Dhr. H.W. Schepen (huisvesting en financiën) Directeuren Dhr. J.J. Posthoorn Sint Bernardus 12 RM + Sint Willibrordus 11BQ Mevr. C. Segers Sint Jan 11 OJ Mevr. C. van Collenburg de Regenboog 08 SP Mevr. R. Tax de Vlinder 08 UO Dhr. H.W. Schepen t Palet 09 VR Dhr. D. de Bas Sint Jozef 11 ZQ Dhr. M. de Lange de Hoeksteen 11 QH Dhr. A.J. Claassens t Meesterwerk 09 ST Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: (31 december 2014) - mevr. Y. Verbeek ( oudergeleding st. Bernardus) voorzitter - mevr. H. van der Laan ( personeelsgeleding sint Jozef secretaris Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen Directeuren spelen een belangrijke rol in de voorbereiding van beleidsontwikkeling. Zij adviseren de algemeen directeur. Na vaststelling van beleid voeren de directeuren dit kaderstellend SIKO beleid uit op hun eigen school. De lijnen zijn kort en transparant en de organisatie kan binnen de gegeven kaders daadkrachtig opereren. De algemeen directeur legt op hoofdlijnen verantwoording af aan het bestuur. Dit gebeurt d.m.v. een managementrapportage per kwartaal. Vanaf augustus 2013 wordt er gewerkt aan een nieuwe strategienota voor de nieuwe planperiode Deze strategienota is de onderlegger voor de schoolplannen voor dezelfde periode. Operationeel beleid Op schoolniveau heeft de directeur de dagelijkse leiding en legt daarover verantwoording af aan de algemeen directeur. Een aantal keren per jaar vindt werkoverleg plaats tussen de directeur en de algemeen directeur over verschillende zaken. Vanuit het directeurenberaad kan een directeur zitting hebben in één of meerdere commissies of werkgroepen. Medezeggenschap Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur van de school voert overleg met de MR over school specifieke zaken, waarmee de M.R. vervolgens instemt, dan wel adviseert. Voor bovenschoolse zaken is de directie van SIKO gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR) Van iedere MR is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar deze GMR. In 2014 heeft de GMR vijf keer vergaderd. M.i.v. het schooljaar heeft mevrouw Yolande Verbeek voorzitter van de G.M.R op zich genomen. 7

8 G.M.R. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De GMR vergaderingen worden voorgesproken door de voorzitter en secretaris van de GMR met de algemeen directeur van SIKO. Gezamenlijk werd vastgesteld voor welke onderwerpen Theo Riemersma ( algemeen directeur), Henk Schepen ( adjunct algemeen directeur) of Patricia Veltman ( P & O) uitgenodigd werden. De GMR heeft voor haar vergaderingen dankbaar gebruik gemaakt van de locatie De Vlinder voor de zomervakantie en de locatie t Palet-Centrum na de zomervakantie. In de werkwijze van de GMR is het goed bevallen om voor belangrijke instemming plichtige onderwerpen een voorbespreking te organiseren voor de P(ersoneels)GMR leden. Twee leden van het bestuur van SIKO hebben de conclusies uit het onderzoek door de Besturenraad toegelicht. Dit heeft niet geresulteerd in een inhoudelijk vervolg voor de GMR in Op verschillende momenten in 2014 is Patricia Veltman in de GMR vergadering aanwezig geweest voor toelichting en uitleg over verschillende personeelszaken, waar onder het omgangsprotocol en protocol cyberpesten, de toelichting op de Arbo meester en de uitkomsten van de Quick scans en scholing en professionalisering bij SIKO. Met het oog op aankomende veranderingen tgv de nieuwe CAO is veel aandacht besteed aan de uitkomsten van de quick scan op het gebied van werkdrukbeleving. In juli 2014 is de nieuwe CAO voor het primair onderwijs ingegaan. De definitieve teksten zijn echter pas in december 2014 gepubliceerd. Toch is in de loop van 2014 door de GMR al aandacht aan de nieuwe CAO gegeven door het voorbereiden van een cursus voor (G)MR leden t.a.v. besluitvorming van de medezeggenschapsorganen. De cursus heeft in voorjaar van 2015 plaatsgevonden. Daarnaast zijn 2 GMR leden geworden en gevonden voor de SIKO werkgroep t.a.v. de implementatie van de nieuwe cao in De GMR heeft voorts gesproken met de algemeen directeur over de Strategische notitie van SIKO. Dit omvangrijke stuk zal in 2015 nogmaals geagendeerd worden. Tevens is in een aantal vergaderingen het Visie document voor het Integraal Kind Centrum (IKC) besproken. Verder is er in 2014 wederom aandacht geweest voor het onderwerp Passend Onderwijs. De GMR is vertegenwoordigd via een ouder in de Ondersteuningsplanraad. Zij gaf op regelmatige basis terugkoppeling op de voortgang. Daarnaast heeft Dolf de Bas, schooldirecteur van de St. Jozef, toelichting gegeven op het SIKO ondersteuningsprofiel. Voorts heeft de GMR gestimuleerd dat de MR-leden lokaal hun directeur gevraagd hebben naar inzage in de ondersteuningsplannen van hun school. In 2014 is het initiatief van start gegaan om het GMR regelement te vernieuwen. Dit project wordt door 2 ouders uit de GMR geleid en hierover zal in 2015 besluitvorming plaatsvinden. Hierna zullen de MR regelementen aangepast (moeten) worden. Met de jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals de SIKO jaarbegroting 2015, het Bestuursformatieplan , SIKO jaarkalender, het jaarverslag en de jaarrekening van 2013 en het activiteitenplan heeft de GMR ingestemd. Yolande Verbeek Voorzitter GMR 8

9 Besluitenlijst GMR 2014 Document Datum GMR vergadering Instemming of advies GMR (met inachtneming van gevraagde wijzigingen) Jaarbegroting bovenschools De GMR gaf op een positief advies. Bestuursformatieplan De personeelsgeleding van de GMR heeft op ingestemd, de oudergeleding gaf een positief advies. Omgangsprotocol van SIKO De personeelsgeleding van de GMR heeft op ingestemd, de oudergeleding gaf een positief advies. Pestprotocol Cyberpesten De GMR aanvaardde op dit stuk als zijnde een aanvulling op de pestprotocollen van de afzonderlijke SIKO scholen Jaarverslag (incl. Jaarrekening) De GMR heeft kennis genomen van het Jaarverslag Visie document IKC De GMR heeft ingestemd met de uitgangspunten van het Visiedocument IKC Kinderen van Het Meesterwerk bezoeken een museum. 9

10 Communicatie In 2014 verschijnen er wekelijks mededelingen van de algemeen directeur, bestemd voor directies van SIKO scholen en medewerkers van het bestuurskantoor. De website van SIKO, wordt wekelijks geactualiseerd. Intern maken directies, bestuur, G.M.R., Intern Begeleiders en I coaches gebruik van het SIKO intranet. Hans Posthoorn (directeur van de Sint Bernardus en de Sint Willibrordus): - Voor SIKO een mooi jaar waarin de scholen goed gepresteerd hebben en wij samen een fantastisch jubileum hebben gevierd Ton Claassens (directeur van t Meesterwerk): - in 2014 heeft SIKO nieuwe bouwstenen ontwikkeld waardoor kinderen nog meer de kans krijgen om vaardigheden te ontwikkelen die de 21 ste eeuw van hen vraagt of nog van hen gaat vragen. 10 Kinderen van de Willibrordus tijdens een schoolontbijt

11 ONDERWIJS Marktaandeel SIKO telt op 1 oktober 2014 (officiële teldatum) : 2942 leerlingen Vgl. 1 oktober 2013: 2981 leerlingen ( - 1,3 % In Schiedam heeft SIKO een marktaandeel van : 34 % ( was 33%) In Vlaardingen heeft SIKO een marktaandeel van : 15 % ( was 14%) (bijlage 2 bij dit jaarverslag) Voor een overzicht van de leerlingenaantallen per school in de afgelopen jaren, de prognoses voor de komende jaren en het marktaandeel in Schiedam en Vlaardingen: zie bijlage 1 en 2 van dit jaarverslag. Henk Schepen (directeur van t Palet en adjunct algemeen directeur SIKO): 2014 het jaar waarin Mila, kleuter van t Palet Holy overleed en het jaar waarin de nieuwbouw van Palet Centrum en de aanbouw van Palet Holy gereed kwamen Marc de Lange (directeur van De Hoeksteen): was voor SIKO een feestelijk jaar waarin we het 125 jarig bestaan passend en krachtig hebben gevierd. Eigen profiel school vergroot herkenbaarheid Dat verscheidenheid meer kleur geeft aan SIKO blijkt zeker uit de huidige profilering van de scholen. De individuele inkleuring die scholen geven aan hun eigen profiel vergroot niet alleen de herkenbaarheid, maar zorg ook voor de wenselijke en nodige nuanceverschillen naast het gezamenlijk doel: het verzorgen van goed onderwijs, daarbij een hoge mate van kwaliteit van onderwijs nastrevende. Met kwaliteit bedoelen we bij SIKO meer dan alleen toetsresultaten. 11

12 De individuele basisscholen hebben de volgende profilering: Sint Bernardus een wijkschool waar prestaties en plezier goed samen gaan. een dynamische wijkschool waar in een veilige sfeer een stevig fundament wordt gelegd KBS Sint Jan, met liefde leren Sint Jozefschool: ruimte om te groeien een brede wijkschool waar samen leren centraal staat. Een school waar ontmoeten waar ontmoeten tussen leerlingen, ouders en leerkrachten vanzelfsprekend is 12

13 IKC t Palet Centrum: laat Talenten groeien t Palet Holy: een school met een enthousiaste en positieve uitstraling, met een fijne sfeer en kwalitatief goed onderwijs een school met een uitdagende en rijke leeromgeving voor alle leerlingen Leren voor je Léven in een veilige omgeving leren en ontwikkelen totdat je vol vertrouwen uit kunt vliegen een brede wijkschool gericht op hoge opbrengsten, en waar het kind zich thuis voelt 13

14 Onderwijskundige ontwikkelingen binnen SIKO Vanaf het schooljaar worden binnen SIKO duidelijke accenten gelegd om meer en meer gericht opbrengst gericht te werken. 9 SIKO scholen nemen deel aan het zgn. Focusproject ( een tweejarig traject) en 2 SIKO scholen nemen deel aan het Kabell project. Het schooljaar is het tweede projectjaar van het Focusproject. De laatste teambijeenkomst van het Focusproject stond in het teken van borging van opbrengst gericht werken. Voor directeuren worden enkele intervisiemomenten georganiseerd over hun rol als onderwijskundig leider m.b.t. opbrengst gericht werken. In 2014 wordt ook een begin gemaakt met een I.B. ( Intern Begeleider) netwerk. Voorzitter van dit I.B. netwerk is Dolf de Bas, directeur van de sint Jozefschool. Twee belangrijke thema s zijn in 2014: - de ondersteuningsprofielen in het kader van Passend Onderwijs - het zorgplan en de criteria waar dit zorgplan aan moet voldoen. M.i.v. het schooljaar is Sanne van Sloun, Intern Begeleider op de Hoeksteen onderwijskundig medewerker van de algemeen directeur. Sanne heeft de schoolrapporten die opgesteld zijn n.a.v. de E toetsen 2014 geanalyseerd. Hierna is het format van het schoolrapport bijgesteld, o.a. door de overgang van de A t/m E systematiek naar I t/m 5. Op het gebied van opbrengst gericht werken is er de afgelopen jaren een grote en belangrijke slag geslagen. Werken met groepsplannen en het voortdurend werken aan de verbetering van die plannen met daarin een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen blijft een belangrijk proces. Uit de gesprekken over de schoolrapporten die zijn opgesteld n.a.v. de afname van de zgn. M en E toetsen blijkt dat er nog niet echt een relatie is tussen de zorg en aandachtspunten en de scholingsplannen van de scholen. Dit is voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. m.b.t. Passend Onderwijs vindt er deskundigheidsontwikkeling plaats om specialisatie binnen de verschillende teams te krijgen. Zo doet de rekenspecialist, de rekenspecialist en de gedragsspecialist opgang binnen enkele scholen. Het delen van kennis en expertise binnen de SIKO scholen begint langzaam op gang te komen. Bijeenkomsten voor I.B. ers, I coaches en opleidingscoördinatoren Voor de I.C.T. -ers en de schoolopleidingscoördinatoren zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. ( zie ook de hoofdstukken I.C.T. en Opleiden in de School verder in dit jaarverslag. Doel van deze bijeenkomsten is altijd om met en van elkaar te willen leren.) In 2014 is er ook een SIKO I.B. netwerk opgericht. 14

15 Lerarenbeurs 14 werknemers hebben in 2013 een lerarenbeurs aangevraagd waarvan er 13 zijn toegekend.( vgl., 2011, 2012 en 2013: resp. 9, 4 en 6 lerarenbeurzen toegekend) CITO LVS en het Schoolrapport Alle scholen maken, naast de methode gebonden toetsen, gebruik van het CITOleerlingvolgsysteem. In de Kwaliteitsmatrix die SIKO in 2014 heeft ontwikkeld staat vermeld welke Citotoetsen afgenomen worden op alle SIKO-scholen. De Cito-toetsen ( Midden en Eindtoetsen) zijn in 2014 afgenomen volgens de toets kalender van de school. De resultaten van de Cito-toetsen heeft de IB-er met de leerkrachten besproken. Uit deze gesprekken komt waardevolle informatie die de IB-er gebruikt voor het opstellen van het schoolrapport. Het schoolrapport is op alle SIKO-scholen in 2014, na de M- en de E-afnames, opgesteld door de IB-er in samenwerking met de directie en met inbreng van het team. In dit rapport staan de trendanalyses op leerling- en op groepsniveau van de afgelopen drie afnamemomenten. Daarnaast wordt gekeken naar de verdeling van de niveaus I t/m V per groep en per vakgebied. De school kan zien hoe gescoord wordt ten opzichte van het landelijk gemiddelde en of de gewenste vaardigheidsgroei behaald wordt. Ook worden de schooldoelen geëvalueerd. De succesfactoren en belemmerende factoren worden in kaart gebracht. Het schoolrapport is twee keer per jaar besproken met de directie, IB-er en de algemeen directeur. Deze data stonden in de jaarplanning van SIKO. Na deze gesprekken is er een opbrengstenvergadering voor alle directies en IB-ers georganiseerd om van elkaar te leren, om succesfactoren en belemmerende factoren te bespreken en op stichtingsniveau afspraken te maken en te borgen. CITO eindtoets 2014: 10 scholen scoren boven de gestelde norm (vgl. 2013: 7 scholen) 01 school scoort onder de gestelde norm (vgl. 2013: 4 scholen) 15

16 Inspectietoezicht In 2014 kregen de volgende SIKO scholen inspectiebezoek: - Sint Jan 27 januari vierjaarlijks bezoek - Sint Jozef 22 april onderwijsjaarverslag Regenboog-Groenoord 23 juni kwaliteitsverbetering na twee jaar intensief toezicht (*) - t Palet Centrum 23 september vierjaarlijks bezoek - t Palet Holy 31 oktober onderwijsjaarverslag De inspectie van het onderwijs kent aan de basisschool de Regenboog Groenoord het basisarrangement toe. De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende. Dit betekent dat de school niet langer onder intensief toezicht valt. Bestuurlijk overleg met inspectie: Met de inspectie is in 14 oktober 2014 bestuurlijk overleg gevoerd. Onderwerp van gesprek was naast de ontwikkelingen vanuit de inspectie de staat van het onderwijs op de SIKO scholen. De volgende toezichtarrangementen werden toegekend: Scholen met een basisarrangement: - Regenboog Woudhoek - Sint Willibrordus - De Hoeksteen - De Vlinder - t Meesterwerk - t Palet - Holy - Sint Jan - Regenboog - Groenoord - Sint Bernardus - t Palet - Centrum School met een basisarrangement + attendering: - Sint Jozefschool 16 Kinderen van De Hoeksteen zijn aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenning.

17 ICT Evenals 2013 kan het jaar 2014 wat ICT betreft gekarakteriseerd worden als Na(ast) inhoud techniek. We schreven het in 2013 al. Techniek wordt steeds gecompliceerder. Ook is, met de overstap van ICT-coördinatoren naar ICT-coaches en daarmee het verleggen van de focus op de scholen naar ICT gericht op onderwijsinhoud, technische kennis van de scholen weggelekt. Daarmee is de rol van de ICT-commissie en de Bovenschools ICT-coach ten aanzien van techniek toegenomen. Enerzijds een ontwikkeling die niet in de SIKO-lijn ligt, anderzijds een noodzakelijkheid om ook wat techniek betreft goede besluiten te kunnen nemen. Het is een ontwikkeling die zich alleen maar doorgezet heeft. De werkzaamheden van de Bovenschools ICT-coach zijn daardoor in 2014 geconcentreerd op bovenschoolse adviezen ten aanzien van techniek, maar ook van procedures en implementatie. Daardoor is het persoonlijke contact door schoolbezoeken geminimaliseerd; een ontwikkeling die door de Bovenschools ICT-coach betreurd wordt, maar onvermijdelijk is. Zonder volledig te zijn, kunnen we in willekeurige volgorde voor het verslagjaar 2014 de volgende activiteiten noemen. De Klas.nu - versie 3 Met de overstap naar DKN-3 is in mei 2014 de laatste school met beide vestigingen overgestapt naar Heutink-ICT DKN-3. Daarmee hebben alle SIKO-scholen het zelfde educatieve netwerk. Beide scholen zijn tevens voorzien van een up-to-date draadloos netwerk (Ruckus WaaS). Office365 Met de overstap naar DKN-3 heeft de laatste SIKO-school ook de overstap gemaakt naar de (gratis) Office365-omgeving. Voorbereidingen om de omgevingen van de SIKO-scholen onder te brengen naar de SIKO-omgeving ten einde volop te kunnen profiteren van de Office365-mogelijkheden zijn door tijdgebrek helaas nog niet getroffen. 17 Nieuwbouw Veel tijd en aandacht is besteed aan een adequate voorziening van de digitale infrastructuur van de nieuwbouw van IKC t Palet. In een laat stadium van de nieuwbouw moesten voorzieningen getroffen worden ten aanzien van een bekabeld netwerk, een draadloos netwerk en telefonie. Bij oplevering van de nieuwbouw was een en ander ook door krachtsinspanningen van de leverancier op tijd gerealiseerd. IP-telefonie In 2014 zijn de bijna alle SIKO-scholen (10 van de 11 locaties) overgestapt naar IPtelefonie. Op termijn biedt dit een kostenbesparing in gesprekskosten. De SIKOscholen zijn in zee gegaan met twee verschillende aanbieders. Daardoor wordt niet optimaal geprofiteerd van het kostenvoordeel van gratis bellen met bij dezelfde aanbieder aangesloten scholen. ESIS Het gebruik van ESIS is in de verslagperiode verder geïntensiveerd. Als elk systeem kent ook ESIS zijn beperkingen, ook omdat de gebruikerswensen vaak divers zijn. Zo is er steeds meer vraag naar in- en uitvoer van data op klasse- of schoolniveau, terwijl het systeem gebaseerd is op invoer en gebruik van gegevens op individueel leerlingenniveau. Niet alle scholen hebben hun focus op wat wel kan in het systeem. Daarnaast worden door SIKO-medewerkers de ontwikkelingen in ESIS niet altijd voldoende gevolgd of de expertise binnen SIKO voldoende ingezet. Een mooi nieuw ontwikkeld instrument binnen ESIS zijn de managementoverzichten. De Bovenschools ICT-coach heeft deze in een directeurenberaad gepresenteerd. De Bovenschools ICT-coach heeft namens SIKO de bijeenkomsten voor contactpersonen Rovict gevolgd. Tijdens de laatste bijeenkomst is ruimte gevraagd voor de Bovenschools Onderwijskundig medewerker SIKO in de klankbordgroep IB.

18 Deze ruimte is vanaf halverwege 2015 gekregen. De Bovenschools ICT-coach heeft voor 2015 nascholing betreffende ESIS op de agenda gezet. Schoolrapport Steeds meer scholen ontdekken de voordelen van het digitaal schoolrapport als in ESIS te maken is. In het verslagjaar 2014 is de derde SIKO-school overgestapt naar een digitaal schoolrapport binnen ESIS. In schooljaar oriënteren de volgende vijf scholen zich op een digitaal schoolrapport ESIS. SCOL Ook binnen SCOL zijn ontwikkelingen gaande die het instrument steeds meer waardevol maken. Dat nog los van de mogelijkheden om SCOL ook te gebruiken in de digitale rapportage. De Bovenschools ICT-coach heeft, samen met een directeur en intern begeleider van SIKO-scholen, een nascholing SCOL gevolgd. OSO OSO staat voor Overstap Service Onderwijs. OSO is opgezet vanuit de PO- en VO-raad met subsidie van het Ministerie van OC&W. Het vervangt het Onderwijskundig Rapport (OKR) en het Digitaal Overdracht Dossier (DOD). Twee belangrijke voordelen zijn veiligheid ten aanzien van privacy bij de overdracht van leerlinggegevens naar een PO- of VO-school en het gemak waarmee de benodigde gegevens uit ESIS te verkrijgen zijn. De Bovenschools ICT-coach heeft de SIKO-scholen gecertificeerd. Ondanks inspanningen daartoe is het SIKO niet gelukt om OSO al in het schooljaar te laten gebruiken bij de overdracht in de regio van PO-leerlingen naar het VO. Intentie is om dit te realiseren in het schooljaar th Century Skills Op 4 november 2014 is voor de ICT-coaches en geïnteresseerde directieleden een studiedag gehouden. Doel van de studiedag was het kennis maken met de 21th Century Skills. Deze skills hebben niet per definitie met ICT te maken, hoewel ICT een goed hulpmiddel kan zijn bij het gebruik er van. De dag heeft grote indruk gemaakt. De 21th Century Skills zijn daarmee ook binnen SIKO definitief op de kaart gezet. Zij maken ook deel uit van de Strategische Notitie en de schoolplanontwikkeling Privacy Ten aanzien van het goed omgaan met privacygevoelige gegevens van leerlingen en ouders rust er op de scholen en op SIO een grote verantwoordelijkheid. In 2014 is een start gemaakt met een inventarisatie van de te treffen maatregelen ten aanzien van dit punt. In de eerste helft van 2015 wordt dit verder uitgewerkt. ICT-commissie Voorgestelde investeringen betreffende ICT worden vanaf 2014 voorgelegd aan de ICT-commissie, welke deze al dan niet accordeert. Vanuit de ICT-commissie worden de jaarlijkse investeringen op de SIKO-scholen zoveel als mogelijk gebundeld om een scherpe prijs te kunnen bedingen. Enkele kengetallen In het verslagjaar zijn er zes bijeenkomsten geweest van de SIKO ICT-coaches onder leiding van de Bovenschools ICT-coach. Door een aantal ICT-coaches is een bezoek gebracht aan de IPON. De dag is afgesloten met het traditionele etentje. De Bovenschools ICT-coach heeft 5 maal een bijeenkomst bijgewoond van de BICgroep van APSIT-diensten. Bij de bijeenkomst in juni - een jubileumviering in de vorm van een symposium in Super Nova in Utrecht - is ook de directie van SIKO aanwezig geweest. De Bovenschools ICT-coach heeft 3 regio-bijeenkomsten van Bovenschools ICTcoördinatoren georganiseerd en gevolgd. 18

19 In januari 2014 heeft de Bovenschools ICT-coach de ITEM-conferentie met als onderwerp Is weten te meten in Londen gevolgd. Aansluitend is de BETT bezocht en is en bezoek gebracht aan Apple en Microsoft. De Bovenschools ICT-coach heeft regelmatig werkoverleg gehad met de algemeen directeur SIKO. Ook is er een groot aantal keren vergaderd met de ICT-commissie. De Bovenschools ICT-coach maakt deel uit van de klankbordgroep Heutink-ICT. Een FOCUS-taartje na een tweejarig professionaliseringstraject. 19

20 Kwaliteitsbeleid kwaliteitssysteem SIKO werkt aan een kwaliteitssysteem waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen intern en extern kwaliteitsbeleid. Voor het intern kwaliteitsbeleid is de school zelf verantwoordelijk door systematisch de kwaliteitsaspecten door te lichten. Voor uitvoering van extern kwaliteitsbeleid betekent dit: 2 keer in de vier jaar de quick scan uit de Risico Inventarisatie (medewerker tevredenheid) 1 keer in de vier jaar een onderzoek naar oudertevredenheid 1 keer in de vier jaar een onderzoek naar leerling tevredenheid. Kwaliteitsmatrix In het schooljaar is een Kwaliteitsmatrix ontwikkeld door Sanne van Sloun om voor alle SIKO-scholen in kaart te brengen wat cyclisch gedaan wordt aan kwaliteitszorg op het gebied van: Inrichting onderwijsleerproces Besturingsprocessen Gesprekkencyclus Externe integrale evaluatie De directeuren en IB-ers van drie Siko-scholen hebben feedback gegeven op de inhoud. Aan het einde van het schooljaar wordt de Kwaliteitsmatrix besproken met alle directeuren in het directeurenoverleg. Het is de bedoeling dat de matrix gebruikt gaat worden vanaf het schooljaar en dat jaarlijks in juni geëvalueerd zal worden om te bepalen of alle onderdelen aan bod zijn gekomen. De kwaliteitsmatrix wordt gekoppeld aan het kwaliteitsbeleidsplan van Siko. Klachtenregeling: In 2014 zijn er geen klachten tegen SIKO ingediend. Quickscan welzijn personeel In het najaar van 2014 heeft, met gebruikmaking van de Quickscan welzijn van de Arbo meester een onderzoek plaatsgevonden naar het welzijn van de personeelsleden op de SIKO scholen. De resultaten van de Quickscan welzijn zijn onderverdeeld naar een viertal onderwerpen, te weten: - Leidinggevende - Personeelsbeleid - Werkdruk - Belastende factoren in het werk. De gemiddelde score van de scholen wordt afgezet tegen een door deskundigen vastgestelde minimumnorm. Personeelsleden kunnen op een schaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens aangeven hoe ze deze aspecten beleven. Wanneer er sprake is van een significante afwijking van de vastgestelde minimumnorm maakt een school op dat aspect een plan van aanpak. 20

21 Er zijn twee opvallende zaken: - Het onderdeel werkdruk scoort op de meeste SIKO scholen onvoldoende. Dit moet per school, maar ook bovenschools worden opgepakt. - Eén school scoort op alle onderdelen onder het gemiddelde. Dit is reden tot nader onderzoek, waarna pas een plan van aanpak kan worden opgesteld. SIKO ouderpanel Op 27 maart 2014 komt het vaste SIKO ouderpanel bijeen. ( van iedere SIKO school één ouder) Jaarlijks organiseert SIKO een panelgesprek. Deze keer wordt er gesproken over: Passend Onderwijs en de 21th century skills Kinderen van De Vlinder spelen Sint Maarten. 21

22 Van krachtige wijkschool naar een Integraal Kindcentrum. Een van de drie centrale thema s in de strategische notitie Werken aan de toekomst, is de ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool. Hiervoor is beleid vastgesteld in de nota De SIKO krachtige wijkschool. Directeuren werkten dit beleid op hun eigen school uit. Door landelijke en gemeentelijke ontwikkeling en een eigen visie is er vanaf mei 2014 gewerkt aan een document met een duidelijke visie op het Integraal Kindcentrum. Directeuren hebben met dit document ingestemd, de GMR heeft er positief over geadviseerd en het bestuur heeft deze nota tenslotte vastgesteld. Door ontwikkelingen binnen andere besturen in Schiedam en Vlaardingen is SIKO in gesprek geraakt met de stichting Komkids. Onderwerp van de gesprekken was vooral het preferred partnerschap. Preferred Partner houdt in dat SIKO Komkids een warm hart toedraagt, elkaars expertise erkent in de samenwerking tussen onderwijs en opvang en Komkids logovermelding krijgt op de site van SIKO. Preferred Partnership houdt niet dat SIKO en Komkids op enigerlei wijze een verplichting met elkaar aangaan dan een samenwerkingsovereenkomst voor langere tijd. Preferred Partnership betekent ook niet dat Komkids alle gewenste vormen van opvang aanbiedt. Het is de bedoeling dat het preferred partnerschap in het voorjaar van 2015 door de Raad van Commissarissen van Komkids en het bestuur van SIKO wordt bekrachtigd. Op schoolniveau wordt hard gewerkt aan een passend aanbod van verschillende vormen van opvang. Ouders van leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan doorgaande ontwikkelings- leer- en zorglijnen van 2 ½ tot 12 jaar en goede samenwerking tussen peuterspeelzaal en kinderopvang en de school. ( voor en vroegschool). In september is het eerste IKC binnen SIKO een feit door nieuwbouw van t Palet Centrum. Opvang van 0 4 jarigen en onderwijs voor 4 12 jarigen vindt onder één dak plaats. Met de directeur van t Palet Centrum als het gezicht van één organisatie naar buiten vindt hier goede en op elkaar afgestemde samenwerking plaats. In november 2014 is er een werkgroep opgericht met als belangrijkste opdracht om de minimum variant van het beoogde SIKO IKC te formuleren. Ook het IKC binnen SIKO moet maatwerk zijn in een concept van aan te bieden arrangementen. We kunnen dan ook spreken van smalle ( minimumvariant) en van brede IKC s binnen SIKO. Belangrijkste doelstellingen om een IKC te willen en kunnen realiseren: - Onderwijs en opvang met elkaar verbinden. - Één organisatie uitstralen 22

23 Samen opleiden in de school: SIKO werkt als convenantpartner samen met de Thomas More Hogeschool. Gezamenlijk met de Hogeschool neemt SIKO de verantwoordelijkheid om aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs te professionaliseren. Door middel van aangeboden stageplaatsen en de daarbij behorende begeleiding, intervisie, klassenbezoeken en coachende gesprekken wil SIKO het beste uit haar studenten halen. Studenten zijn welkom om deel te nemen aan alle activiteiten die in- en rond de school plaatsvinden. Daarnaast worden zij uitgedaagd deel te nemen aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd door het bestuur. Op deze manier geeft SIKO vorm aan werkplekleren. SIKO en Thomas More stellen zich ten doel de stagebegeleiding vanuit de opleiding en de begeleiding in de praktijk verder te professionaliseren door hier gerichte scholingsactiviteiten op in te zetten en bestaande scholing actief onder de aandacht te brengen. Er wordt vanuit Thomas More nascholing aangeboden voor collega s en het werkveld. Er zijn dit jaar 10 SIKO collega s gestart aan een basiscursus coaching. In deze samenwerking richt SIKO zich samen met de pabo ook op startende leerkrachten en ouderbetrokkenheid. Een aantal SIKO scholen participeert hierin. Opleidersthemabijeenkomsten Een drietal themabijeenkomsten voor opleiders in de school werd georganiseerd waarbij collega s konden deelnemen. Project Schoolomgeving Op 19 juni werd door studenten van de Thomas More Hogeschool voor de groepen 3 en 4 van de Sint Willibrordus een leerzame en sportieve ochtend georganiseerd. Door de omgeving te integreren met lesstof werden de leerlingen betrokken bij de activiteiten. Het project was zeer leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar. Oriëntatiestagedagen Dit jaar participeerde vier scholen aan deze dagen. Het doel van deze dagen is kennismaking met het basisonderwijs en het toekomstige beroep. OnStage Dit jaar is er een nieuw plaatsingssysteem ingevoerd. Het systeem bevat helaas nog wat kinderziekten wat veel tijd en geduld kostte. Thomas More Hogeschool keurmerk Dit jaar zijn twee SIKO scholen in ambitie een zgn. B-school geworden. De verdere certificering krijgt vorm in Studenten bewegingsonderwijs Een aantal jaren heeft SIKO dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van HALO studenten. De bijdrage van een HALO student is van grote waarde en kan tekortkomingen binnen het aanbod bevoegde leerkrachten en een eigentijds lesprogramma van een school aanvullen. Helaas is gebleken dat HALO studenten een stageplaats bij SIKO minder aantrekkelijk vinden omdat er een lagere stagevergoeding gegeven wordt dan bijvoorbeeld binnen het voortgezet onderwijs, daarnaast is er helaas weinig perspectief op een aanstelling als vakdocent. OC studiedag SIKO heeft afgelopen november een studiedag georganiseerd voor haar opleidingscoördinatoren. Het thema van deze dag was pedagogisch tact. Pedagogisch tact gaat over op het juiste moment de goede dingen doen, ook in de ogen van je leerlingen, collega s of studenten. Op welke manier gaan we als leerkracht om met onze leerlingen en met de studenten die wij begeleiden. Een zeer enerverende en leerzame dag. 23

24 Overzicht aangeboden stageplaatsen Stageplaatsen Thomas More Hogeschool 74 vervulde stageplaatsen in het eerste en tweede semester Lio plaatsen Thomas More Hogeschool 8 Lio studenten gecontracteerd 1 academische pabo studente volbracht haar LIO stage binnen SIKO 5 van de 8 studenten zijn afgestudeerd binnen SIKO 1 student is voortijdig gestopt met de LIO stage Pabo Hogeschool Rotterdam 6 studenten Hogeschool Rotterdam 24 studenten Pedagogiek Overige HBO opleidingen 1 student opleiding tot talentbegeleider van Novilo Utrecht LOBOS studenten CIOS Goes 2 studenten HALO/ ALO 2 studenten HALO Den Haag MBO studenten Sport en bewegen 4 studenten Sport en bewegen Zadkine 1 student onderwijsassistent Albeda Onderwijsassistenten 5 studenten opleiding tot onderwijsassistent Zadkine Overige ROC s 2 studenten ROC Leiden Snuffelstage VMBO 16 leerlingen van o.a. het Geuzen College, Lentiz, Groen van Prinsterer en de St. Jozef Maatschappelijke stage 8 leerlingen van het Spieringshoek en het Groen van Prinsterer lyceum 24 De opleidingscoördinatoren.

25 Zorg en Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen Maassluis, onderwijs dat past Op 2 januari 2014 is WSNS3801 ontbonden en is de nieuwe stichting Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, onderwijs dat past officieel opgericht met als missie: Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De Maatschappelijke opdracht & beoogde resultaten zijn: Het hoofddoel dat het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past - nastreeft is: Ieder kind Passend Onderwijs aanbieden, als het even kan op de school in de buurt. Het Netwerk van het samenwerkingsverband zorgt dan ook voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind. Ons uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht en de directe betrokkenheid van de ouders. We zien Passend Onderwijs als een verandering van de kijk op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen denken steeds meer in mogelijkheden voor leerlingen die iets anders/meer nodig hebben dan het standaard aanbod. De vraag hierbij is: Hoe kunnen we maatwerk leveren in ons samenwerkingsverband? Hoe doen we dit zo preventief mogelijk, dus voordat er sprake is van een probleem. Hoe brengen we deze leerling tot leren? Ons beleid is geheel gebaseerd op vier strategische, kwalitatieve doelen; 1. Preventieve en persoonlijke ondersteuning; het organiseren van tijdige, adequate en gepaste leerlingenondersteuning op maat. 2. Bijdragen aan het vergroten van de vakbekwaamheid van leerkrachten en intern begeleiders. 3. De organisatie van het samenwerkingsverband is de spil in het netwerk van professionals en instellingen rondom leerlingenondersteuning, gemeenten incluis. 4. Uitvoeren van de wettelijke taken relatie SWV en SIKO In ons samenwerkingsverband hebben we afspraken gemaakt over de basisondersteuning waar alle scholen aan moeten voldoen. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft spreken we van extra ondersteuning. Deze geeft de mogelijkheden van de school weer die het afgesproken niveau van basisondersteuning overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. De arrangementen worden binnen de school gerealiseerd al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Deze arrangementen kunnen licht en/of kortdurend van aard zijn, of zwaar en/of langdurig en worden in de ondersteuningsteams ontwikkeld. Het samenwerkingsverband heeft een goed overzicht van de mogelijkheden tot extra ondersteuning van de diverse basisscholen, zoals vastgelegd in de schoolondersteuningsprofielen. Hiermee zijn we in staat om aan te geven welke arrangementen door welke school aangeboden kunnen worden. Tevens kunnen we ouders en leerlingen adviseren om zich tot een bepaalde school te wenden. Tot slot zijn we in staat aan te geven welke blinde vlekken er zijn in het aanbod van de extra ondersteuningsmogelijkheden en welke ontwikkeling daarvoor nodig is. 25

26 Kengetallen Cijfers SIKO 2014: Totaal leerlingen aantal in basisscholen op Totaal leerlingen aantal in sbo scholen 295 Totaal leerlingen aantal in so scholen 281 Totaal aantal rugzakken: 87 arrangementen SIKO specifiek: Toelaatbaarheidsverklaringen (inclusief PCL beschikkingen periode tot en met ) SBO: 11 SO categorie 1: 2 naar cluster 4 SO categorie 2: 0 SO categorie 3: 0 Arrangementen vanuit het SWV (inclusief oude rugzakken cluster 3 en 4): - St. Jozef 4 - St. Jan 1 - Vlinder 4 - Regenboog WH 1 - Hoeksteen 3 - Regenboog Groenoord 1 Arrangementen cluster 1 en 2:0 Marianne van Kalmthout Reijnen, directeur/bestuurder SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, onderwijs dat past. Oosterhout 2014; de leerlingen van de locatie Woudhoek en Groenoord genieten van de werkweek. Samen op pad, samen spelen en samen beleven ze een mooie week! 26

27 Rianne Tax (directeur van de Vlinder in Schiedam) jaar krachtig / prachtig onderwijs. Carolien van Collenburg (directeur van de Regenboog Woudhoek en Groenoord) : samen vieren, samen focussen op opbrengsten en samen komen tot ontwikkeling en succesvolle scholen. Dolf de Bas (directeur van de Sint Jozef) - In 2014 vierden we 125 jaar SIKO op alle scholen. Wij zetten ons duurzaam in voor onderwijs vanuit de katholieke identiteit en bestendigen daarmee de traditie, normen en waarden.; Cécile Segers (directeur van de Sint Jan) het jaar van kwaliteit! Het verbeteren van de onderwijskwaliteit, de kwaliteit van samen in Finland, de kwaliteit van vieren van het 125-jarig bestaan, de kwaliteit van ontmoeten! IKC t Palet: met aandacht voor de leefwereld 27

28 Huisvesting: De volgende zaken uit 2014 zijn noemenswaardig: De voorbereiding op de veranderingen in de verordeningen waarbij het schoolbestuur zelf verantwoordelijk wordt voor het buitenonderhoud (per ). Duurzaamheidsmaatregelen: SIKO bekijkt per gebouw/traject welke acties genomen kunnen worden. We zijn wat terughoudender op het gebied van zonnepanelen. Wel zijn er goede mogelijkheden met Led-verlichting en TL5. Energy-Alert geeft digitale monitoringgevens t.a.v. gas en elektriciteit. De Bernardus krijgt nieuwe kozijnen met dubbel glas. Opvang: Samenwerking met Komkids leidt tot samenhangende afspraken en is er sprake van preferred partnership tussen SIKO en Komkids. Nadere afspraken rond contracten voor de onderlinge huur. IKC t Palet-centrum opent op 12 mei 2014 haar nieuwe multifunctionele gebouw. Een feestelijke opening vindt plaats op 10 september. SIKO heeft zijn eerste IKC. Op de Hoeksteen wordt een nieuw permanent lokaal en een nieuwe directieruimte opgeleverd. Alles inclusief LED verlichting. Ook een 2 e lokaal (semipermanent) wordt voorbereid. De Hoeksteen gebruikt een camerabewakingssysteem voor de buitenruimtes; vandalismeschade vermindert sterk. Op t Palet-Holy wordt de aanbouw gerealiseerd tussen januari en juni. De straten rondom de school zijn opgehoogd en heringericht. In Vlaardingen is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen tot stand gekomen. Voor de Regenboog-Groenoord wordt een aanvraag ingediend voor nieuwbouw. De onderhoudsbegroting 2015 wordt na diverse wijzigingen goedgekeurd. Preventief Onderhoud Technisch Onderhoud bestuur Door gedecentraliseerd Onderhoud Totaal: Jaarlijks zal SIKO de komende 10 jaren aan de onderhoudsvoorziening doteren: Preventief Onderhoud Technisch Onderhoud bestuur Door gedecentraliseerd Onderhoud Totaal:

29 COMMISSIE HUISVESTING: Maandelijks vergadert de commissie huisvesting over verschillende huisvestingsaangelegenheden. De commissie is samengesteld uit drie directeuren, een extern deskundige en de algemeen directeur. INTENTIES voor de komende jaren: 1. aandacht voor het binnenklimaat in de scholen 2. uitstraling van de schoolgebouwen 3. optimalisering van de huisvesting als belangrijke voorwaarde om er onderwijs te kunnen aanbieden dat voldoet aan de doelstellingen die hiervoor geformuleerd zijn in de notities: SIKO Krachtige Wijkschool en de vorming van Integrale Kind Centra. 4. veilige schoolgebouwen en schoolomgeving 5. uitwerking van integrale huisvestingsplannen van beide gemeenten op SIKO niveau 6. Apart speerpunt: SIKO met zuinige en duurzame schoolgebouwen. t Palet-Holy: we zijn blij met de nieuwe aanbouw 29

30 Duurzaamheid SIKO 2014 SIKO heeft vanaf oktober 2012 duurzaamheid op haar agenda staan. De basis van dit project is dat we werken aan de hand van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) en verbeteringen daarin meenemen. Ook willen we graag proberen om nieuwe ontwikkelingen in onze scholen voor elkaar te krijgen. Dit doen we om de volgende redenen: Verbetering leefomgeving binnen en buiten de school Educatief aspect, leerlingen worden bewust van energiebesparing Uitstraling gebouwen, duurzame kwaliteit Financieel voordeel. Een aantal maatregelen verdienen zich terug. Energie wordt duurder. SIKO kan zich hiermee profileren Het stroomverbruik loopt op We willen dit op de volgende manier in eerste instantie aanpakken: Monitoren van energieverbruik Leerlingen voorlichten en langdurig betrekken bij monitoring Eventueel plaatsen zonnepanelen Isoleren van gebouwen Energie zuinige verlichting, bijvoorbeeld LED verlichting of TL5. Beperken afval, minder papier gebruiken. Wat is er bereikt in 2014: In de meeste scholen zijn slimme meters geplaatst. Er is een contract afgesloten met Energy Alert om de scholen te monitoren. Door het monitorenkomen er problemen naar voren, die nu aangepakt kunnen worden. De St Jozef werkt aan een project duurzaamheid voor de leerlingen De plannen rond zonnepanelen zijn even bevroren. We willen afwachten op de ontwikkelingen in het land. We vinden het nu te kostbaar en te riskant om verplichtingen voor lange termijn aan te gaan. De St. Bernardus (85jaar oud) heeft dubbele beglazing gekregen. Palet Centrum is in een nieuw gebouw gehuisvest, hierdoor zal het verbruik omlaag gaan. De eerste lokalen zijn ingericht met energie zuinige verlichting. Op de Hoeksteen en de Willibrordus is een energie scan geweest van het gehele gebouw. Duurzaamheid is een project voor vele jaren. Komend jaar gaan we verder met het vervangen van verlichting. Meerdere gebouwen worden gescand. Aan de hand van de MOP zal gewerkt worden aan het verduurzamen van de schoolgebouwen. Hans Posthoorn Projectleider duurzaamheid 30

31 Personeel: Goed onderwijs staat of valt met werkplezier Stichting interconfessioneel en Katholiek Onderwijs wil zich als stichting positief onderscheiden van andere werkgevers. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie staan centraal. De betrokkenheid van medewerkers is groot. SIKO heeft in 2014 haar strategie geëvalueerd en opnieuw in een strategienota beschreven. ARBO Bij SIKO is in 2014 op alle scholen het Arbo beleid in tijd gelijk getrokken; de Quick Scan afgenomen (een voor het PO gestandaardiseerd medewerkers tevredenheidsonderzoek) en opnieuw de RI&E gedaan. Geconstateerd is dat momenteel elke school zowel haar quick scan als plan van aanpak in het kader van de Arbo op orde heeft. Onze ARBO dienstverlener Ook in 2014 heeft SIKO gebruik gemaakt van de dienstverlening van Bedrijfsartsen5 Xerio. Voor verzuimtrajecten worden naar behoefte diverse specialisten ingeschakeld. Voor tweede Spoortrajecten werkt SIKO samen met Randstad. Er is in 2014 één WIA aanvraag ingediend en toegekend. Verzuim en re-integratie In 2014 kende SIKO een verzuim van 6,65 %. Dit is fiks hoger dan het verzuim in Ons verzuim is dus gestegen. Met name de Vlinder en de Sint Jan kende een hoog verzuim. SIKO houdt deze ontwikkeling kritisch in de gaten. Het verzuim van SIKO was in 2014 gelijk aan het landelijk gemiddelde (voor onderwijzend personeel ,8%, ,9% en ,6% en voor ondersteunend personeel ,4%, ,0% en ,7%). SIKO hoopt en verwacht haar trend in 2015 te kunnen keren. SIKO kampt met langdurig verzuim. Zij is onlangs 3 tweede spoor trajecten gestart. Dit betrof allen medewerkers met burn-out achtige klachten. Omdat het verzuim zich niet positief ontwikkelt zal SIKO haar beleid op dit gebied gaan evalueren. Daar waar het verzuim op een school hoog is, kan het niet op tijd vinden van vervanging spanning opleveren. Er zijn regelmatig op dit vlak knelpunten en SIKO hoopt door een andere organisatie met ingang van 1 augustus 2015 deze knelpunten beter het hoofd te kunnen bieden. Meer algemeen is re-integratie een intensief traject waarin toegewerkt wordt naar een optimaal herstel. Het traject wordt ingekaderd door de Wet Verbetering Poortwachter. Als een medewerker 6 weken arbeidsongeschikt is wordt een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een zo goed mogelijk herstel. Dit gebeurt aan de hand van een probleemanalyse van de bedrijfsarts door de P&O adviseur, de directeur en de medewerker. Indien wenselijk wordt extra hulp bij de re-integratie ingeschakeld bijvoorbeeld specialistische begeleiding. Bij SIKO is deze verzuimbegeleiding vastgelegd in een verzuimprotocol. Voor 1 medewerker is in 2014 een WIA aanvraag ingediend. Deze is toegekend. Coaching SIKO maakt intensief gebruik van coaching bij functioneringstrajecten en re-integratietrajecten. Zeker 8 coachtrajecten zijn in 2014 begonnen. Daarnaast zijn er 2 outplacementtrajecten gestart en één traject in het kader van tweede spoor. 31

32 Personeelssamenstelling en ontslag In januari 2015 kende SIKO de volgende personeelssamenstelling: Op basis van de volgende gegevens ( peildatum: januari 2015): onbepaalde tijd 243 bepaalde tijd fulltime 86 parttime 157 fulltime 10 parttime m 54 v 4 m 153 v 2 m 8 v 2 m 13 v Het aantal medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd is met 2 gedaald ten opzichte van Van de 268 medewerkers werkt nu 36 % op fulltime basis. Dit percentage ligt een fractie hoger dan vorig jaar. Het aantal mannen bij SIKO met twee gedaald naar 40 in De verwachting is dat het aantal mannen in 2015 verder zal dalen omdat er een aantal de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en er nauwelijks aanwas is in de jonge instroom. De formatie leek in 2014 gemakkelijk rond te krijgen. Toch bleek dat er uiteindelijk nog één medewerker om formatie redenen te moeten worden verplaatst. Gelukkig is dit uiteindelijk soepel verlopen. Met twee onderwijsondersteuners is intensief overlegd en er zijn op maat trajecten afgesproken om door te groeien naar de functie leerkracht LA. Het percentage OP stijgt bij SIKO omdat zij daar waar medewerkers werkzaam als onderwijsassistente of conciërge afscheid nemen, door herplaatsing efficiëntie voordelen worden behaald. Functiemix LA/LB en schoolleidersopleiding Het aantal LB medewerkers in 2014 met 1 gedaald van 42 naar 41 (in de gehele populatie leerkrachten ligt het percentage op 21%). SIKO streeft ernaar haar medewerkersbestand verder te professionaliseren en verwacht daarmee haar kwaliteit van onderwijs verder te kunnen verbeteren. Zij heeft in 2014 ingezet op 4slagleren. Dat betekent dat 4 vaste medewerkers die de lerarenbeurs benutten zijn gekoppeld aan 4 starters die hetzelfde doen. In 2017 hoopt SIKO hier de eerste vruchten van te plukken. Overigens ook buiten dit 4slagleren wint de lerarenbeurs bij SIKO in populariteit. Daarnaast volgden in medewerkers de schoolleidersopleiding. Ook met deze impuls in het leidinggevend kader is SIKO heel tevreden. Van SIKO medewerkers wordt verwacht dat zij de vier SIKO competenties bijhouden en verder ontwikkelen: Samenwerken ik lever een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat Identiteit ik respecteer de waarden en normen vanuit de identiteit van SIKO JAARMOTTO Kind 2012: ik houd van kinderen en ken hun leefwereld Ontwikkeling ik blijf mij voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren 32

33 JAARMOTTO Oktober 2014, SIKO 125 jaar 33

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT SIKO JAARVERSLAG 2011 GROEI IN KWALITEIT 1 2 VOORWOORDEN Van de algemeen directeur Het jaar 2011 stond voor SIKO vooral in het teken van de teruggekeerde rust na een bewogen en onrustig 2010. Waar in 2010

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie