voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2

3 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014

4

5 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen u namens het bestuur van SOOB het jaarverslag over 2014 aan te bieden. Het jaar 2014 was een jaar waarin voortgeborduurd kon worden op de ingezette lijn van professionalisering. De voorbereidingen voor de fusie van VTL, FUWA en Gezond Transport tot het Sectorinstituut Transport en Logistiek hebben geleid tot een daadwerkelijke fusie per juli Het Sectorinstituut is hèt instituut voor de sector als het gaat om de uitvoering van de doelstellingen van SOOB. De fusie was een belangrijke ontwikkeling die op verzoek van het bestuur van SOOB heeft plaatsgevonden. Al direct waren de eerste voordelen hiervan merkbaar door enerzijds schaalvoordelen in de uitvoering en anderzijds een uniforme invulling van het sectorbeleid door één arbeidsmarktinstituut. Het bestuur van SOOB verwacht dat door de fusie ook meer effectiviteit van de SOOBmiddelen kan worden bereikt en de uitvoering en verantwoording meer transparant zal verlopen. Deze verwachting kwam gedurende het jaar al uit toen er over het derde kwartaal geen premie geïnd kon worden vanwege de latere algemeen verbindend verklaring van de cao. Door de al gecreëerde transparantie konden prioriteringen van projecten vrij snel worden bijgesteld om niet in zwaar weer terecht te komen. De sector heeft hier weinig tot niets van gemerkt, omdat de reguliere bijdragen gewoon konden worden verstrekt. Continue monitoring van de liquiditeitspositie bleek door de huidige transparante structuur mogelijk en heeft er toe geleid dat, ondanks de tegenvallende premie-inkomsten, alle bijdragen konden worden verstrekt en er nog steeds sprake is van een stabiele financiële situatie. Het beleid van SOOB heeft zich vooral gericht op het zoveel mogelijk beperken van voortijdige uitstroom als gevolg van de aanhoudende recessie, inzet op scholing van werkenden, duurzame inzetbaarheid en een continue instroom van BBL-plekken zodat de sector voor de toekomst gewaarborgd is van voldoende en goede medewerkers. Daarnaast heeft het Mobiliteitscentrum Transport (MCT) werkloze of boventallig geworden vrachtwagenchauffeurs, kraanmachinisten, planners en logistiek leidinggevenden begeleid op weg naar een nieuwe baan binnen de transport en logistiek. Het Sectorplan is een van de belangrijkste aspecten in het SOOB beleid geweest. Het zorgt ervoor dat er in deze tijden van economische crisis extra jongeren kunnen worden opgeleid tot chauffeur en dat de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs op peil gehouden worden zodat zij direct aan de slag kunnen als vacatures zich aandienen. Deze, en tal van andere maatregelen zullen ervoor zorgen dat de sector wordt ondersteund op het gebied van inzetbaarheid, vakbekwaamheid, gezondheid en mobiliteit. Verderop in dit jaarverslag vindt u meer informatie over de uitgevoerde activiteiten. De ingezette lijn geeft het bestuur vertrouwen voor de toekomst. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier! Egon Groen, plaatsvervangend voorzitter SOOB 5

6

7 inhoudsopgave 1. Statutaire gegevens 8 2. Algemeen Doel CAO Statuten en reglement SOOB-bijdrage Bestuur en commissies Jaarverslag Begrotingen 2014 en Sectorplan Fusie Sectorinstituut AVV-loze periode Sectorinstituut Transport en Logistiek Naleving Controle Ontwikkelingen Liquiditeiten en vermogenspositie Uitvoering SOOB-administratie Arbeidsmarktonderzoek Sectorplan Faillissementsaanvragen en schuldsanering Digitale nota Governance ESF subsidies Financiële gegevens Slotwoord Jaarrekening Balans per 31 december 2014 (na resultaatverdeling) Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar Verstrekte subsidies naar doelstelling Overige gegevens Statutaire regeling omtrent bestemming van het saldo van baten en lasten Besluit winstbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 40 7

8 1. statutaire gegevens Het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (verder in dit jaarverslag SOOB ) is paritair samengesteld met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur van SOOB is als volgt samengesteld: Algemeen bestuur Werkgeversleden aangewezen door plaatsvervanger P.H.P. Sierat, voorzitter Transport en Logistiek Nederland vacature mr. L.J.H. Ceelen, penningmeester Transport en Logistiek Nederland vacature E. van Aggele Transport en Logistiek Nederland vacature mr. P.W. Kievit Transport en Logistiek Nederland vacature ing. L.G.A.M. Verhagen Vereniging Verticaal Transport vacature Werknemersleden aangewezen door plaatsvervanger E. Groen, plv. voorzitter FNV Bondgenoten vacature mw. R. Hidding, plv. secretaris FNV Bondgenoten vacature vacature FNV Bondgenoten vacature H.F. Westerman, secretaris (tot 11 februari 2014) CNV Vakmensen vacature mw. M.M. Pieters (tot 22 april 2014) CNV Vakmensen vacature T.J. van Rijssel, secretaris (vanaf 11 februari 2014) CNV Vakmensen vacature T.T.S. Orie (vanaf 22 april 2014) CNV Vakmensen vacature De heer Van Rijssel heeft per 11 februari 2014 de heer Westerman opgevolgd als bestuurslid vanuit CNV Vakmensen en tevens de functie van secretaris overgenomen. De heer Orie is per 22 april 2014 toegetreden als bestuurslid en volgt daarmee vanuit CNV Vakmensen mevrouw Pieters op. Subsidiecommissie Werkgeverslid P.W. Kievit Plaatsvervanger mr. L.J.H. Ceelen Werknemerslid Plaatsvervanger E. Groen mw. R. Hidding Commissie Nieuw Subsidiebeleid Werkgeversleden mr. L.J.H. Ceelen mr. P.W. Kievit ing. L.G.A.M. Verhagen Werknemersleden E. Groen mw. R. Hidding Commissie Financiële Zaken Werkgeversleden P.H.P. Sierat mr. L.J.H. Ceelen mr. P.W. Kievit ing. L.G.A.M. Verhagen Werknemersleden E. Groen mw. R. Hidding 8

9 Vestigingsplaats SOOB is statutair gevestigd te Amsterdam. Website Op staat naast veel algemene (achtergrond) informatie ook de SOOB-cao, een aantal brochures en formulieren en het jaarverslag. Via de website zijn ook het werkgeversportaal en het SOOB Subsidiepunt te vinden. Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Administrateur TKP Pensioen B.V. Bezoekadres: Europaweg 27, 9723 AS Groningen Postadres: Postbus 586, 9700 AN Groningen SOOB Bestuursbureau Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA Woerden 9

10 2. algemeen 2.1 Doel SOOB zet zich in voor iedereen in de sector Transport en Logistiek. De bijdragen van werkgevers en werknemers worden benut voor het financieren van diverse projecten op het gebied van onder andere scholing, gezond werken en arbeidsvoorwaarden. Hierbij staat het collectieve belang voorop. De doelstellingen van SOOB vanuit de SOOB-cao zijn: zorgen voor kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers; streven naar een gezonde arbeidsmarkt; stimuleren van gezond en veilig werken; zorgdragen voor naleving van arbeidsvoorwaarden; en correcte functiewaardering. Voor wie geldt de SOOB-cao? De SOOB-cao is van toepassing op: Alle werkgevers en werknemers van in Nederland gevestigde ondernemingen die vergunningplichtig vervoer krachtens de Wet wegvervoer goederen (hierna Wwg), zoals deze laatstelijk is gepubliceerd op 28 juni 2013 (staatsblad 233), verrichten, en/of Ondernemingen die tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan van personen, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen. Werkgevers en werknemers in het kraanverhuurbedrijf, waaronder wordt verstaan alle in Nederland werkzame ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuren van mobiele kranen. Voor wie geldt de SOOB-cao niet? De SOOB-cao is niet van toepassing op ondernemingen die: Een eigen cao dienen toe te passen; ofwel een eigen bedrijfstak cao dienen toe te passen: ofwel over een eigen vastgelegd arbeidsvoorwaardenpakket beschikken. Daarbij worden de volgende voorwaarden gesteld: het niveau van voorvermelde regelingen dient tenminste gelijkwaardig te zijn aan het niveau van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen en; de hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening of de verhuur van mobiele kranen. De hoofdactiviteit van de onderneming is een andere dan beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening of de verhuur van mobiele kranen, wanneer in de regel niet meer dan 20% van de omzet met voornoemde activiteiten wordt gerealiseerd. Maatgevend daarbij is de juridische eenheid waarvoor een vergunning beroepsgoederenvervoer is aangevraagd of toegekend, danwel waarbinnen de verhuur van mobiele kranen plaatsvindt. Tevens zijn uitgezonderd ondernemingen, die in hoofdzaak gemeten naar de loonsom van het bedrijf bouwwerkzaamheden uitvoeren en tevens mobiele kranen exploiteren. Bestedingsdoelen De gelden die voor SOOB worden geheven, worden besteed aan de volgende activiteiten: de kosten voor: 1. voorlichting en promotie over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid en arbeidsmarktontwikkelingen; 2. voorlichting, vorming, scholing en opleiding, onderwijs en ontwikkeling over wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van: - arbeidsvoorwaarden; - arbeidsverhoudingen; - sociale zekerheid; - aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; en - employability; 3. onderzoek en publicaties op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden; 4. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt van de sector; 5. behandelen door sociale partners van dispensatieverzoeken en/of vragen over de collectieve arbeidsovereenkomsten die in de bedrijfstak vigeren; 6. bevorderen van de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten die in de bedrijfstak vigeren. activiteiten van de Stichting Functiewaardering voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, (FUWA) (vanaf 1 juli 2014: Sectorinstituut Transport en Logistiek; 1. voorlichting geven over het functiewaarderingssysteem en de toepassing ervan; 2. ontwikkelen en beheren van referentiefuncties; 3. uitvoeren van bedrijfsbezoeken, functieonderzoeken, functiebeschrijvingen en graderingen. activiteiten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstak 10

11 door de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg Beroepsgoederenvervoer over de Weg (BGZ Wegvervoer)(vanaf 1 juli 2014: Sectorinstituut Transport en Logistiek) of andere stichtingen die op dit gebied werkzaam zijn: 1. bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid, risico-inventarisatie, arbocheck kleinere bedrijven, werkplekonderzoek, reintegratie, rugprojecten, traumabegeleiding, overleg met ondernemingsraden, keuringen, sociaal maatschappelijk teamoverleg en spreekuren; 2. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de resultaten worden gepubliceerd; 3. voorlichting over preventieve arbozorg en verzuimbeleid. het bevorderen van re-integratie van bijzonder moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten, in het bijzonder naar een werkgever buiten de bedrijfstak door het Reïntegratie Centrum Wegvervoer; (in de nieuwe cao met looptijd juli 2014-juni 2017 is dit artikel komen te vervallen). activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling door de Stichting VTL (vanaf 1 juli 2014: Sectorinstituut Transport en Logistiek) of andere stichtingen die op dit terrein werkzaam zijn: 1. bevorderen en/of verzorgen van vakopleidingen van bestaand en nieuw personeel in de bedrijfstak; 2. bevorderen van de verhoging van vakbekwaamheid van bestaand en nieuw personeel in de bedrijfstak; 3. bevorderen van het behalen van de benodigde rijbewijzen door leerlingen in het beroepsgoederenvervoer door kredieten te geven; 4. bemiddelen bij het verwerven van leerarbeidsplaatsen en stageplaatsen in de beroepsbegeleidende leerweg voor opleidingen voor vol- en deeltijd middelbaar onderwijs; 5. oprichten en in stand houden van één of meer studiecentra voor de bedrijfstak; 6. bevorderen en in stand houden van praktijkopleidingen; 7. (laten) afnemen van examens en het uitreiken van vakdiploma s, getuigschriften en certificaten; 8. onderzoeken en publicaties op het terrein van de arbeidsmarkt van de sector. de werkzaamheden die nodig zijn voor het doen naleven van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden binnen de bedrijfstak: 1. toezien op de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten die in de bedrijfstak vigeren; 2. tegengaan van handelen in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomsten die in de bedrijfstak vigeren; 3. opstellen van gedragsregels. door de werkgevers vallende onder de SOOBcao, met goedkeuring van het bestuur, voor te dragen onvoorziene, of specifiek afgebakende projecten die voortvloeien uit nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van: - arbeidsvoorwaarden; - arbeidsverhoudingen; - sociale zekerheid; - aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; en - employability. verzorgen van arbeidsmarkttoeleidingsprojecten voor de sector gericht op (langdurig) werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, jongeren, minderheden en branchewisselaars. 11

12 2.2 CAO De cao is in 2014 aangepast door de sociale partijen betrokken bij SOOB. De afgesloten cao heeft een looptijd van drie jaar en loopt tot 1 juli In artikel 2 lid 2 van de cao is de definitie werknemer in lijn gebracht met de arbeidsvoorwaarden-cao. Verder is in de cao opgenomen dat de werkgevers in de periode van 1 juli 2014 tot 1 oktober 2014 geen premie verschuldigd zijn aangezien in die maanden het algemeen verbindend verklaren van de cao nog niet geheel was afgerond. Uiteindelijk is de cao, door publicatie in de Staatscourant op 30 juli 2014, per 31 juli 2014 algemeen verbindend verklaard. Tevens is de naamswijziging Sectorinstituut Transport en Logistiek, ontstaan door de fusie van VTL, FUWA en Gezond Transport, doorgevoerd in de gehele cao en zijn artikel 7 inzake dispensatie alsmede artikel 6 inzake de looptijd van de cao geactualiseerd. Verder is de bepaling inzake het bevorderen van re-integratie van bijzonder moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten, in het bijzonder naar een werkgever buiten de bedrijfstak door het Reïntegratie Centrum Wegvervoer komen te vervallen (artikel 5 lid 1 d). 2.3 Statuten en reglement De statuten en het reglement van SOOB zijn in 2014, als gevolg van de nieuwe cao gewijzigd ten opzichte van De inhoudelijke wijzigingen in de statuten betreffen: - het actualiseren van de definitie werknemer in artikel 2 lid 2; - het vervallen van artikel 3A lid d alsmede de hernummering van de resterende leden van dit artikel; - het aanpassen van artikel 5 lid 1 met betrekking tot het aantal plaatsvervangers per geleding; - het vervallen van artikel 4 lid f inzake de beëindiging van het bestuurdersschap vanwege het bereiken van de 65 jarige leeftijd; - het doorvoeren van de naamswijziging inzake Sectorinstituut Transport en Logistiek, ontstaan door de fusie van VTL, FUWA en Gezond Transport, in de gehele statuten; en - de gewijzigde inwerkingtredingsdatum. De inhoudelijke wijziging van het reglement betreffen; - het vervallen van lid 4 van artikel 4 inzake de verdeling van de gelden alsmede de hernummering van de resterende leden van dit artikel; en - de gewijzigde inwerkingtredingsdatum. Het subsidiereglement wordt jaarlijks herijkt en vastgesteld. 2.4 SOOB-bijdrage De aangesloten werkgevers waren in 2014 een bijdrage verschuldigd van 0,86% van de brutoloonsom Sociale Verzekeringen over het lopende kalenderjaar, met als maximum het tot een jaarloon herleide maximum premiedagloon van de WW (zonder franchise). Het maximum SV-loon werd voor 2014 per werknemer vastgesteld op ,-. In 2014 is het premiebedrag herrekend naar een premiebedrag per maand. De werkgever was, vanwege de nog niet algemeen verbindend verklaring van de cao in de periode 1 juli 2014 tot 1 oktober 2014 geen premie verschuldigd. Voor 2015 is de bijdrage gelijk gebleven, namelijk 0,86% van de bruto loonsom Sociale Verzekeringen. Het maximum SV-loon is voor 2015 vastgesteld op per werknemer. Van de bijdrage mag de werkgever 0,245% inhouden op het loon van de werknemer. De premiebijdrage in 2014 bedraagt ,- (2013: ,-). Deze daling wordt veroorzaakt doordat over het derde kwartaal van 2014 geen premie aan de aangesloten werkgevers in rekening is gebracht, omdat de nieuwe SOOB-cao nog niet algemeen bindend was verklaard. 12

13 3. Bestuur en commissies SOOB heeft een algemeen bestuur, een Subsidiecommissie, een Commissie Financiële Zaken en een Commissie Nieuw Subsidiebeleid. In 2014 hebben zeven bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De Subsidiecommissie heeft vier keer vergaderd. Deze commissie is gemandateerd om verzoeken en bezwaren van werkgevers over subsidies voor opleidingen van werknemers af te handelen. De overige commissies hebben in 2014 niet vergaderd. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste bestuursbesluiten die in 2014 zijn genomen. 3.1 Jaarverslag 2013 Op 3 juni 2014 heeft het bestuur het jaarverslag 2013 vastgesteld. Dit jaarverslag kan worden gedownload van 3.2 Begrotingen 2014 en 2015 Het bestuur heeft de begroting voor 2014 vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 december 2013 op In de loop van het verslagjaar 2014 is de subsidiebegroting, op basis van actuelere inzichten, bijgesteld tot De voornaamste reden dat de begroting naar beneden is bijgesteld heeft te maken met een bijgestelde forecast. tot stand gekomen. De vijf doelstellingen zijn: 1. voorkomen van werkloosheid; 2. zorgen voor voldoende goede instroom en verjonging in de sector; 3. behoud van vakkrachten; 4. bevordering van duurzame inzetbaarheid; 5. zorgen voor instroombanen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het Sectorplan heeft een looptijd van 2 jaar met een doorloop van activiteiten voor BBL-leerlingen tot medio De uitkomst van de beschikking is dat er 12,5 miljoen cofinanciering vanuit het ministerie SZW beschikbaar wordt gesteld ter ondersteuning van de uitvoering van de activiteiten. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is (grotendeels) belast met de uitvoering van de doelstellingen vanuit het Sectorplan. Enkele activiteiten voortkomend uit de doelstellingen zijn vanwege besparing en de fusie tot één Sectorinstituut qua uitvoering uitgesteld. Het dashboard ten behoeve van het monitoren van de ontwikkelingen Sectorplan is in ontwikkeling. Voor informatie over het verloop van de activiteiten in 2014 wordt verwezen naar de beschrijving van de activiteiten van de VTL, Gezond Transport en FUWA, de organisaties die nu gezamenlijk het Sectorinstituut Transport en Logistiek vormen. De begroting voor 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december Deze vaststelling is zorgvuldig tot stand gekomen, rekening houdend met de verdeling van de vastgestelde percentages (zie artikel 4 van het reglement). Net als in voorgaande jaren zijn de subsidieontvangende partijen schriftelijk geïnformeerd over de hoogte van de toekenning. 3.3 Sectorplan Het op 18 november 2013 bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediende Sectorplan Transport & Logistiek is op 14 maart 2014 goedgekeurd en beschikt. Het Sectorplan heeft als kenmerk 2013RCSP2017. De publiekversie is gepubliceerd op de website van de Stichting van de Arbeid (STAR). In het Sectorplan zijn maatregelen opgenomen die SOOB wil nemen ter bestrijding van de effecten van de crisis. Het plan is opgesteld door sociale partners op basis van een analyse van de arbeidsmarktproblematiek. Het plan is door intensief overleg met alle betrokken partijen 13

14 De voortgang van het Sectorplan wordt gemonitord in de Overlegraad (aangestuurd door de cao-partijen) en teruggekoppeld aan het bestuur van SOOB. Eind februari 2015 zal het verplichte tussentijdse voortgangsverslag bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend. 3.4 Fusie Sectorinstituut Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek in 2013 naar de mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfsvoering van VTL, Gezond Transport en FUWA is een fusietraject gestart onder leiding van een ad interim directeur. Dit fusieproces heeft per 1 juli 2014 geresulteerd in de juridische fusie van de instituten VTL, Gezond Transport en FUWA tot één sectorinstituut, namelijk Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek. Het doel van het nieuwe instituut is de integrale aanbieding van diensten en producten. Hierdoor ontstaat er meerwaarde voor de sector, waaronder werkgevers en werknemers, door middel van begeleiding, ontwikkeling, ondersteuning en bemiddeling. Per 1 december 2014 is het Sectorinstituut Transport en Logistiek gehuisvest in één kantoorpand te Gouda. De Raad van Toezicht van het Sectorinstituut Transport en Logistiek wordt paritair ingevuld dor vier leden die benoemd worden uit het SOOB bestuur. In 2015 is een directeur aangesteld door deze Raad van Toezicht. 3.5 AVV-loze periode Vanwege het niet aaneensluitend algemeen verbindend verklaren van de SOOB-cao aan de aflopende cao-periode was de werkgever over de periode van 1 juli tot 1 oktober 2014 geen premie verschuldigd. Doordat er één kwartaal geen premieinkomsten zijn geïnd, heeft het bestuur enkele besparingen doorgevoerd. Deze besparingen hebben voornamelijk betrekking gehad op het niet danwel beperkt of later uitvoeren van activiteiten vanuit het sectorinstituut. Er is niet bespaard op reguliere subsidieverstrekking en waar nodig heeft financiering vanuit de eigen middelen van SOOB plaatsgevonden. 3.6 Sectorinstituut Transport en Logistiek In paragraaf 3.3/3.4 is aandacht besteed aan de totstandkoming van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (hierna: Sectorinstituut), vanuit de organisaties VTL, Gezond Transport en FUWA. Voor veel van de activiteiten van deze organisaties geldt dat deze mogelijk zijn dankzij financiering vanuit SOOB. Tevens geldt dat het Sectorinstituut op verzoek van SOOB, scholingssubsidies beschikbaar stelt aan BBLleerlingen en bedrijven. Onderstaand een toelichting. Hierna is een toelichting gegeven op de activiteiten van de drie voormalige organisaties, met daarbij extra aandacht voor de activiteiten die zijn uitgevoerd met cofinanciering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit het Sectorplan Transport en Logistiek. Activiteiten vanuit het voormalig VTL: Instroom van leerlingen via BBL-trajecten Met het oog op de toenemende behoefte aan nieuwe instroom van chauffeurs is het van vitaal belang dat jongeren enthousiast gemaakt worden voor een baan in de sector. SOOB stimuleert de instroom van leerlingen door financieel bij te dragen aan voorlichtingsactiviteiten, detachering van BBL-leerlingen in bedrijven uit de sector en scholingssubsidies voor de rijopleidingen van BBL-leerlingen. In 2014 zijn ruim nieuwe BBL-leerlingen bij het Sectorinstituut in dienst getreden en waren er ultimo BBL-leerlingen in dienst. Er is bijna 3,3 miljoen aan scholingssubsidies verstrekt. Vermeldenswaard is ook de belangstelling die er is voor het studieplan van het Sectorinstituut. Dit is een spaar- en financieringsregeling voor BBL-leerlingen in dienst van het Sectorinstituut. Het studieplan is bedoeld om het financieringsprobleem van de leerling door de hoge kosten van de rijopleidingen te beperken. Eind 2014 namen hieraan BBL-leerlingen deel. Mede dankzij cofinanciering vanuit het Sectorplan Transport en Logistiek was het mogelijk om aan bedrijven met BBL-ers in dienst een loonkostensubsidie te verstrekken. In 2014 ging hiermee een bedrag gepaard van bijna 2,5 miljoen. Ook zijn ruim 400 praktijkopleiders opgeleid. Instroom via doorstroom en zij-instroom Voor het oplossen van het toekomstige chauffeurstekort, is ook de toename van (jong)volwassenen in de sector de komende jaren belangrijk. Het doel is om nieuwe chauffeurs en logistiek medewerkers te werven vanuit de bedrijven, maar zo nodig ook van buiten de sector. Sinds een aantal jaren verricht het Sectorinstituut ook activiteiten voor het Mobiliteitscentrum transport (MCt). Kern binnen MCt vormt een internetapplicatie waarmee vacatures en kandidaten worden geregistreerd. Medewerkers van MCt verzorgen met telefonische ondersteuning de matching tussen vacatures en kandidaten. In 2014 hebben 516 matches 14

15 succesvol plaatsgevonden. Daaronder bevinden zich 89 kandidaten met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en langdurige werklozen. Voor deze activiteiten is in 2014 voor een bedrag van ruim 0,5 miljoen gebruik gemaakt van cofinanciering vanuit het Sectorplan. MCt is niet alleen actief voor chauffeurs. Ook voor kraanmachinisten, planners en logistiek middenkader is de dienstverlening met succes aangeboden. Bedrijven die zij- en doorstromers rijopleidingen laten volgen hebben in 2014 voor ruim 0,4 miljoen aan toezeggingen ontvangen voor scholingssubsidies. Dit relatief lage bedrag is een afspiegeling van de aanhoudend slechte situatie op de arbeidsmarkt, waarvan in 2014 nog sprake was. Met gebruikmaking van cofinanciering van het Sectorplan is in 2014 de mogelijkheid geboden aan werkloze chauffeurs om zich zonder doorberekening van kosten te laten scholen op het gebied van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs (Code 95). Daarbij geldt als voorwaarde dat zij zich inschrijven bij MCt. Eind 2014 is deze activiteit gestart en zijn al bijna 100 chauffeurs opgeleid. De verwachting is dat in 2015 dit aantal verder zal toenemen. Scholing van werkenden SOOB heeft er voor gekozen om alleen branchekwalificerende scholing te subsidiëren. Het gaat daarbij om branche specifieke opleidingen die worden afgesloten met een onafhankelijk examen. Door het subsidiëren van deze vorm van scholing, draagt SOOB bij aan de kwaliteit en professionalisering van de sector. De sociale partners zetten daarnaast in op themagericht subsidiebeleid. Hiermee kunnen specifieke en voor de sector belangrijke ontwikkelingen worden gestimuleerd. In dat kader is er subsidie beschikbaar voor de eerste praktijkdag van de verplichte nascholing. Daarmee wil SOOB stimuleren dat chauffeurs tijdig aan deze verplichting voldoen. In 2014 is 2,3 miljoen aan scholingssubsidies toegezegd. Belangrijk in de nieuwe aanpak is dat de scholingssubsidie alleen maar mogelijk is als er wordt opgeleid via een SOOB-gecertificeerde opleider. Het Sectorinstituut heeft hiervoor een certificeringsregeling ontwikkeld, die zij uitvoert in samen-werking met KIWA. Eind 2014 waren 182 opleiders gecertificeerd. Via de internet applicatie SOOB Subsidiepunt kunnen aanvragen worden ingediend. In 2014 zijn bijna aanvragen voor opleidingstrajecten verwerkt. Daarbij waren bedrijven betrokken. Vermeldenswaard zijn ook de voorlichtingsactiviteiten die het Sectorinstituut verricht in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid, de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs (Code 95) en de adviesrol die wordt vervuld naar werkgevers die branchegewijs met elkaar samenwerken. Om werkgevers te faciliteren bij het tijdig starten van opleidingsactiviteiten in het kader van Code 95 werd begin 2013 een nieuwe internetapplicatie: opgeleverd. Eind 2014 maakten 460 bedrijven gebruik van deze applicatie, met gezamenlijk chauffeurs. Innovatie De sociale partners hechten ook belang aan innovatie van dienstverlening. Essentieel daarbij is de beschikbaarheid van adequate informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op het gebied van arbeidsmobiliteit. In 2013 is de sectormonitor opgeleverd, waarmee vanaf dat moment ieder kwartaal actuele informatie wordt opgeleverd over arbeidsmarktmobiliteit en scholing. Sociale partners hebben in 2014 meerdere malen overleg gevoerd over de uit de sectormonitor beschikbare arbeidsmarkinformatie. Innovatief is ook de uitvoering van een pilot naar de mogelijkheden om een mobiliteitscentrum te starten voor medewerkers met een MUP-contract. Daarbij gaat het om medewerkers die als gevolg van noodzakelijke afslanking van bedrijven op deze manier behouden kunnen worden voor de sector. Afspraken hierover zijn tijdens het afsluiten van de CAO gemaakt. Op basis van de resultaten van de pilot is begin 2014 geconstateerd, dat de behoefte aan deze nieuwe dienstverlening achterwege blijft. De gevraagde bijdrages van werkgevers is te hoog. Met de ervaringen die zijn opgedaan, zal nu onderzocht worden of op een alternatieve manier de beoogde doelstelling kan worden gerealiseerd. Activiteiten vanuit voormalig Gezond Transport: Duurzame Inzetbaarheid Als onderdeel van het Sectorplan zijn activiteiten uitgevoerd, die zijn gericht op werknemers en werkgevers. Om werknemers te stimuleren en faciliteren invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid om zonder langdurige uitval de opschuivende pensioenleeftijd te halen, zet het Sectorinstituut namens sociale partners in op de werknemerscampagne DRIVE (stimuleren) en biedt het werknemers de mogelijkheid om een inzetbaarheidscheck te doen (faciliteren). Met de Inzetbaarheidscheck wil Gezond Transport werknemers in de sector helpen hun vitaliteit, gezondheid en werkplezier te verbeteren. Er zijn in totaal checks beschikbaar. De check is een online vragenlijst. Deze gaat over gezondheid (lichamelijk en mentaal), 15

16 voorwoord werkbeleving, leefstijl en loopbaan, kortom over inzetbaarheid. Na invulling krijgt de werknemer een rapport met een persoonlijk advies. In 2014 hebben werknemers de inzetbaarheidscheck ingevuld en hebben er 225 inzetbaarheidsgesprekken plaatsgevonden. Het urgentiebesef onder werkgevers en werknemers om te investeren in inzetbaarheid neemt toe. Werkelijke investeringen hierin blijven echter nog achter. Werkgevers zijn nog maar beperkt gewend om een visie en strategie voor inzetbaarheid te ontwikkelen en van daaruit maatregelen te nemen. Ook ontbreekt vaak een goed zicht op de meerjarige (financiële) consequenties van verminderde inzetbaarheid en langdurige uitval. Sectoradviseurs van het sectorinstituut informeren bedrijven over nut en noodzaak van investeren in duurzame inzetbaarheid en ondersteunen hen bij het uitwerken van een plan van aanpak om de inzetbaarheid van medewerkers te borgen en/of te vergroten. In 2014 hebben 62 bedrijven een plan van aanpak opgesteld. Schadelastbeheersing Vanaf 1 januari 2014 kregen werkgevers te maken met de eerste financiële gevolgen van de modernisering Ziektewet (ZW). Het Sectorinstituut doet, op verzoek van sociale partners, een pilot bij werknemers die ziek uit dienst gaan. De pilot bestaat uit twee fases. De eerste fase bestaat uit literatuuronderzoek en data-analyse om te komen tot een succesvolle aanpak. In de tweede fase krijgt Gezond Transport 60 mensen overgedragen uit de transportsector die nieuw in de ZW komen. Het UWV verzorgt alleen de uitkering, de begeleiding wordt gedaan door Gezond Transport. Door een snelle, demedicaliserende en activerende aanpak verwacht Gezond Transport dat de vangnetters gemiddeld korter in de Ziektewet zullen verblijven. Daarnaast zal Gezond Transport zich inspannen om hen te begeleiden naar werk. Voor werknemers heeft dit als voordeel dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint, voor werkgevers dat de schadelast beperkt wordt. De uitkomsten van het literatuuronderzoek en dataanalyse zijn samengevoegd in een factsheet die op de website van het Sectorinstituut beschikbaar is en die bij voorlichting aan werkgevers, die overwegen om Eigen Risicodrager te worden voor de Ziektewet, wordt gebruikt. Op 15 september 2014 is een start gemaakt met de overdracht van de vangnetters van UWV naar Gezond Transport. Op 31 december 2014 waren dertien vangnetters hersteld, vijf hebben werk gevonden via het Mobiliteitscentrum en twee zitten in een tweede spoor traject. Tweede spoor wil zeggen dat de vangnetter met zijn beperkingen niet meer kan werken in de huidige functie en zich moeten oriënteren op ander werk. Veilig en gezond werken Op 2 december 2014 heeft SZW subsidie verleend voor het project Onderweg naar een dynamische RIE. Op basis van begin- en eindmetingen bij dertig individuele bedrijven wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot de Good Practice voor de sector (najaar 2015). Dat wil zeggen één praktische werkmethode gekoppeld aan de BrancheRIE welke gratis toegankelijk is voor alle SOOB afdragende bedrijven. Daarnaast wordt er een methode opgeleverd aan SZW die binnen Zelfregulering Veilig en gezond Werken van SZW branche-overstijgend toegepast kan worden. Activiteiten vanuit voormalig FUWA: SOOB bevordert dat functies conform de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer worden gewogen en ingedeeld. Bedrijven die aangesloten zijn bij SOOB kunnen advies en informatie inwinnen op het gebied van functiewaardering en beloningsvraagstukken. Zowel voor functies die binnen de salarissystematiek van de CAO vallen, als voor functies waarvan het salaris boven het maximum van de salarissystematiek uitgaat (de boven H functies). Aan advies, informatie en ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Daarnaast worden workshops gegeven om werkgevers wegwijs te maken en te laten oefenen met het indelen van functies. Ook werknemers kunnen kosteloos advies en informatie inwinnen over de indeling van hun functie en maken daar veelvuldig gebruik van. Wanneer er blijvend meningsverschil is tussen werknemer en werkgever over de indeling van de functie, kan de werknemer overwegen om gebruik te maken van de beroepsprocedure. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek verzorgt de uitvoering van de beroepsprocedure. Een beroepscommissie doet ten slotte uitspraak, die bindend is voor de betreffende werknemer en collega s met een identieke functie. 3.7 Naleving SOOB bevordert de naleving van de in de bedrijfstak geldende arbeidsvoorwaarden. Door werkgeversen werknemersorganisaties worden hiertoe diverse activiteiten ondernomen. De stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer over de weg (VNB) richt zich specifiek op dit onderwerp. Er wordt toegezien op naleving en vragen in relatie tot de toepassing van de cao worden beantwoord. Er wordt juridische hulp en 16

17 advies geboden. VNB heeft het recht om naleving van de cao bij werkgevers te vorderen. Bij meldingen over het niet naleven van de caoafspraken door een werkgever kan door VNB een nalevingprocedure opgezet worden. Als chauffeurs beroepsmatig in aanraking komen met politie en justitie wordt juridische hulp geboden. 3.8 Controle De verantwoording van SOOB valt onder het toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vindt onder andere plaats door middel van het indienen van het jaarverslag en de controleverklaringen van de subsidie ontvangende partijen. Deze partijen dienen jaarlijks middels een door een accountant gecertificeerde controleverklaring de bestede subsidiegelden te verantwoorden aan SOOB. De accountant van SOOB stelt vervolgens aanvullend vast dat alle subsidieverklaringen juist en volledig tot uiting komen in de jaarrekening van SOOB. 17

18 4. Ontwikkelingen Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor SOOB in Liquiditeiten en vermogenspositie SOOB kende in het verslagjaar geen beleggingsbeleid. In 2014 was er, net als voorgaande jaren, geen sprake van beleggingen anders dan liquiditeiten. In het verslagjaar is het banksaldo toegenomen van 25,8 miljoen naar 32,2 miljoen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de bijgestelde forecast. Eind 2014 bedraagt de algemene reserve (ultimo ). Doelstelling van het bestuur is om een zodanig niveau van reserves aan te houden, dat aan alle aangegane verplichtingen kan worden voldaan. Het mogelijk te behalen rendement op de liquiditeit heeft de continue aandacht van het bestuur. 4.2 Uitvoering SOOB-administratie Het SOOB-bestuur wil zoveel mogelijk informatie uit de eigen administratie kunnen halen om onder andere de representativiteit vast te stellen, maar ook om toekomstig en huidig beleid vast te stellen en te toetsen aan de ontwikkelingen in de sectoren. Zo is bijvoorbeeld sinds 2012 in de SOOB-administratie opgenomen of een werkgever lid is van een werkgeversorganisatie en zo ja, van welke. Hierdoor is de representativiteit sneller en meer accuraat vast te stellen waardoor het algemeen verbindend verklaren van een nieuwe cao op dit vlak geen vertraging oploopt. Daarnaast is het aantal werknemers vanuit de eigen SOOB-administratie beschikbaar. Naast een uitbestedingsovereenkomst met de administrateur stelt SOOB jaarlijks een Service Level Agreement (SLA) vast met de administrateur. Deze SLA wordt jaarlijks geëvalueerd. Aan de hand van de afspraken in de SLA rapporteert de administrateur per kwartaal over de naleving van de SLA afspraken. Naar aanleiding van de in 2012 opgevraagde offertes voor een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering voor SOOB is op 18 april 2013 een polis met een looptijd tot 1 mei 2014 afgesloten. In 2014 is de polis gecontinueerd en heeft een looptijd van één jaar. De overeenkomst kan jaarlijks stilzwijgend worden verlengd. 4.3 Arbeidsmarktonderzoek Vanuit SOOB wordt er een doorlopend arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd met als doel om de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt op gebied van vraag en aanbod in kaart te brengen. De eerste rapportage met de titel Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen is in oktober 2013 opgeleverd. De verwachting is dat als de economie weer aantrekt er vele chauffeurs nodig zullen zijn. Deze en andere bevindingen vormen een vertrekpunt om de uitdagingen van de toekomst goed voorbereid tegemoet te treden onder andere in het Sectorplan dat door de sociale partners is opgesteld en ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook in 2015 zal de arbeidsmarktmonitor beschikbaar zijn voor bestuur en betrokken partijen. 4.4 Sectorplan In 2014 is, na goedkeuring door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gestart met de uitvoering van de plannen en activiteiten vanuit het Sectorplan ten behoeve van (om)scholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, extra leerwerkplekken voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en langdurig werklozen. De transportsector heeft het nu nog moeilijk door de crisis, maar heeft straks een tekort aan mensen doordat ze met pensioen gaan. Ook als de economie verder aantrekt zijn er snel duizenden nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is afgesproken dat extra jongeren worden opgeleid tot chauffeur. Daarnaast worden de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs op peil gehouden, zodat zij ook meteen aan de slag kunnen als de economie weer aantrekt. Afspraken in het Sectorplan: Extra instroom van leerlingen door middel extra leerwerkplekken en opleiding banen voor zij-instroom van werknemers uit andere sectoren en werkzoekenden. 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsingen van met name oudere chauffeurs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inzetbaarheid vergroten van werkloze ex-werknemers door onderhoud vakbekwaamheid van vrachtwagenchauffeurs, logistiek medewerkers en kraanmachinisten die sinds 1 januari 18

19 2013 zijn ingestroomd en afkomstig zijn van een werkgever die premie afdroeg aan SOOB praktijkopleiders bijscholen. Scholing van werknemers zonder startkwalificatie om hun inzetbaarheid te versterken. Adviezen aan bedrijven over instroom en behoud van werknemers werknemers krijgen een check op gezondheid en mobiliteit. 4.5 Faillissementsaanvragen en SCHULDSANEring Faillissementen worden zo nodig aangevraagd conform de richtlijnen van het bestuur. Hetzelfde geldt voor kwijtscheldingsverzoeken. Bijzondere situaties worden aan het bestuur voorgelegd. Verder werkt het bestuur in principe altijd mee aan steunvorderingen op verzoek van derden. 4.6 Digitale nota Het bestuur heeft in 2014 besloten om in de loop van 2015 de digitale nota voor werkgevers in te voeren ten behoeve van de premieheffing. De werkgevers kunnen in het tweede kwartaal 2015 voor het eerst gebruik maken van de digitale nota. Deze wordt ontvangen per mail. 4.8 ESF subsidies In de ESF periode zijn acht subsidieaanvragen van SOOB gehonoreerd. Met cofinanciering vanuit SOOB krijgt SOOB de beschikking over extra subsidie vanuit ESF. Verreweg het grootste gedeelte van het budget is besteed aan het uitkeren van extra opleidingssubsidies aan leerlingen en werkgevers. In herinnering wordt gebracht dat er in 2007 en 2008 veel is geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe chauffeurs, gelet op de situatie op de arbeidsmarkt. In de laatste jaren zijn ook activiteiten uitgevoerd gericht op het versterken van duurzame inzetbaarheid. Ultimo 2014 heeft het bestuur een voorziening getroffen voor de diverse projecten van in totaal 1,2 miljoen. De financiële posities worden in de jaarrekening verder uiteengezet. De voorziening wordt getroffen voor het verschil tussen de gedeclareerde subsidie in de einddeclaraties en de (verwachte) vaststelling van Agentschap SZW. Hierbij heeft het bestuur het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd. Dit houdt onder andere in dat het bestuur geen rekening heeft gehouden met onzekere/niet betrouwbaar te schatten inkomsten die kunnen resulteren uit eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tenzij uitspraken hebben plaatsgevonden. 4.7 Governance In 2014 is vanuit de Stichting van de Arbeid (STAR) aandacht gevraagd voor een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zake Governance. De STAR is van mening dat het vastleggen van governance een toegevoegde waarde kan hebben voor cao-fondsen. Op verzoek van het bestuur is een inventarisatie van de betreffende governancepunten gestart. In 2015 zal de uitwerking een vervolg krijgen. 19

20 5. Financiële gegevens Aan bijdragen en overige opbrengsten werd in (2013: ) ten gunste van de verslagperiode gebracht. Er is in het verslagjaar een bedrag van (2013: ) uitgekeerd aan de verschillende organisaties en/of doelen. Daarnaast bedragen de algemene kosten (2013: ) waardoor het batig saldo over (2013: ) bedraagt. Over het verslagjaar dienen de subsidie ontvangende instellingen voor 1 april 2015 een controleverklaring te overleggen die is afgegeven door een registeraccountant of accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid. De subsidieverklaring moet gebaseerd zijn op een eerder overlegde begroting. Op deze manier dient aan de vormvereisten te worden voldaan waaraan cao-fondsen moeten voldoen om voor algemeen verbindendverklaring in aanmerking te kunnen komen. Alle gewaarmerkte verklaringen van de verantwoording van de bestede subsidie door de subsidie ontvangende instellingen zijn ontvangen. De volledige financiële gegevens over de verslagperiode zijn opgenomen in de bijgevoegde jaarrekening. Verder is bij de jaarrekening en controleverklaring van de onafhankelijke accountant van SOOB opgenomen. 20

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2013 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2013 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2011

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2011 JAA R V E R S L AG 2011 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD Beste lezer, Het doet mij genoegen u namens

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2012 2 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2012 4 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Biilage(n) diversen E-mail venema.is@tkppensioen.nl

Biilage(n) diversen E-mail venema.is@tkppensioen.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag Europaweg 27 9723 AS Groningen Postbus 586 9700 AN Groningen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN Statuten SOOB 1 juli 2014 ARTIKEL 1 Naam en zetel De Stichting draagt de naam Stichting

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2015 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2015 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Algemene bepaling ARTIKEL 1

Algemene bepaling ARTIKEL 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN Algemene bepaling Waar in deze CAO de mannelijke vorm van voornaamwoorden

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Algemene bepaling ARTIKEL 1

Algemene bepaling ARTIKEL 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN Algemene bepaling Waar in deze CAO de mannelijke vorm van voornaamwoorden

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN.

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN. VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN oktober 2005 ARTIKEL 1A Werkingssfeer 1. De bepalingen van deze overeenkomst

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam Uitgebracht aan Stichting FabLab.nl te Rotterdam inzake de Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 5 2.2 Staat

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2007 Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO

Nadere informatie

Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2009 Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Statutaire gegevens 4 Algemeen 6 Doel 6 CAO

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen Jaarrekening 2014 Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1.2 Algemeen 5 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting PATCHWorkZ Verdistraat VE Den Haag

Jaarrekening Stichting PATCHWorkZ Verdistraat VE Den Haag Jaarrekening 2015 Stichting PATCHWorkZ Verdistraat 76 2555 VE Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1.2 Algemeen 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 16772 4 november 2009 Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Opleidings- en ontwikkelingsfonds

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie