ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving"

Transcriptie

1 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving

2 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 2

3 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 3 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving Sdu Uitgevers 2010

4 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 4 UWV WERKbedrijf Hoofdvestiging Arbeidsjuridische dienstverlening Boerhaavelaan HA Zoetermeer Postbus AT Zoetermeer Tel Fax Voor een actuele adreslijst van de vestigingen van Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf kunt u terecht op de website thema ontslag. Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf 2010 Dit boek is tot stand gekomen onder de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid van de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf. De redactie bestaat uit mr. J. Meijer (teammanager), mr. M.D. van Daal, mr. R. Kamminga, mr.drs. A.A.J. Kouwenhoven, mr. E.M. Prins en mr. D.C. Wekker. Omslagontwerp: Villa Y, Den Haag Ontwerp binnenwerk: Bert Arts, Wijhe ISBN: NUR: 825 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij het Uitvoeringsinstituut werk - nemersverzekeringen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie,postbus 3060,2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

5 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 5 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u de nieuwe editie van Ontslagprocedure UWV WERK - bedrijf Beleidsregels en regelgeving. In 2007 is deze uitgave voor de eerste keer verschenen. We hebben hierop veel positieve reacties gekregen en we kunnen een reflexwerking constateren in arbeidsrechtelijke kantongerechtsprocedures. De beleidsregels bieden een referentiekader voor werkgever en werknemer. De kantonrechters laten dit meer en meer in hun uitspraken tot uitdrukking komen. Naast de gebruikelijke wijzigingen in regelgeving en beleid vormt dit reden voor ons om nu met deze herziene uitgave te komen. Sinds 1 januari 2009 is de Centrale organisatie voor werk en inkomen (CWI) onderdeel geworden van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en gaan we verder onder de naam UWV WERKbedrijf. De afdeling Juridische Zaken, belast met onder meer de ontslagtaak, heet nu Arbeidsjuridische dienstverlening. Het WERKbedrijf heeft als missie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Samen met gemeenten ondersteunen wij werkzoekenden met advies, informatie en reintegratiemiddelen. Werkgevers kunnen bij hun vraag naar personeel rekenen op dienstverlening op maat en als het niet anders kan, kunnen werkgevers bij het WERKbedrijf een ontslagaanvraag indienen. In het afgelopen jaar is het door de samenvoeging van CWI met UWV noodzakelijk geweest de beleidsregels en regelgeving integraal te herzien. Niet alleen vanwege de naamsverandering, maar ook om wijzigingen in de regelgeving en het uitvoeringsbeleid te verwerken. Dit heeft ertoe geleid dat in deze herziene versie meerdere hoofdstukken zijn vervallen of deels in beknopte vorm in andere hoofdstukken zijn opgenomen. Daarnaast is op een behoorlijk aantal plaatsen de tekst geactualiseerd of verhelderd. Tegelijk is de nummering herzien. Op het moment van afsluiting (1 december 2009) is het vooruitzicht dat de komende tijd de regelgeving of het uitvoeringsbeleid niet zal veranderen. Maar zeker is dat natuurlijk nooit en u kunt om die reden altijd terecht op werk.nl, bij het thema ontslag. Daar treft u de actuele versie van de regelgeving en beleidsregels aan. Mr. J.H. Roovers Manager Arbeidsjuridische dienstverlening 5

6 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 6

7 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 7 Inhoudsopgave Voorwoord / 5 Deel 1: Beleidsregels Ontslagtaak UWV / Toepassingsbereik BBA / Is het BBA van toepassing? / Is toestemming voor opzegging nodig? / Kan de toestemming geëffectueerd worden? / Stappenplan / Procedurele aspecten / Vormvereisten ontslagaanvraag volgens de Awb / Relatieve competentie / Aanvraag schriftelijk / Vertrouwelijk behandelen bedrijfsgevoelige gegevens / Niet in behandeling nemen onvolledige aanvraag / Wijziging ontslaggrond hangende de procedure niet toegestaan / Adresgegevens werknemer / Bekendmaking ontslagbeschikking / Behandeling nagekomen informatie / Samenvatting / Uitstel- en rappelbeleid / Wettelijk kader / Uitstelbeleid / Bijzondere omstandigheden / Enkele omstandigheden voor uitstel nader beschouwd / Uitstel in een groepszaak / Rappelbeleid / Mondeling horen / Juridisch kader / Mondeling horen op verzoek van UWV / Mondeling horen op verzoek van partijen / Wijze van mondeling horen / 44 7

8 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 8 Inhoudsopgave 5. Kop-staartbeschikking / Relevante artikelen Awb / Motiveren ontslagbeschikking / Vermelding van de motivering / Doel en strekking van de kop-staartbeschikking / Achterwege laten van de motivering / Criteria toepassing kop-staartbeschikking / Wederindiensttredingsvoorwaarde / Samenvatting / Herstelbeschikking / Ontslagbeschikking: vrije beschikking met een aflopend karakter / Intrekking en wijziging van een beschikking / Figuur herstelbeschikking / Herstel ontslagbeschikking in beginsel mogelijk / Wijze van herstel: vervanging door afgifte (herstel)beschikking met zelfde datum / Voorwaarden voor herstel / Voor herstel vatbare aspecten van de beschikking / Gevolgen van een herstelbeschikking / Specifiek herstel: door alsnog afgeven van de wederindiensttredingsvoorwaarde / Conclusie / Samenvatting / Bedrijfseconomische redenen / Marginale toets / Het begrip onderneming / Verklaring van de vakbonden / Subcategorieën van de bedrijfseconomische reden / Herplaatsing / Samenvatting / Structurele of tijdelijke werkvermindering / Structurele werkvermindering / Tijdelijke werkvermindering / Werktijdverkorting / Samenloop werktijdverkorting en ontslag / Samenvatting handelwijze / Doorzenden bedrijfseconomische informatie / De benodigde onderbouwing / Vertrouwelijke informatie / Zeer lijvige dossiers / Slot / 78 8

9 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 9 Inhoudsopgave 10. Afspiegelingsbeginsel / Toetsingskader / Afspiegeling / Afwijking van afspiegeling / Peildatum / In acht te nemen personeelsbestand / Civielrechtelijk opzegverbod / Een niet boventallige werknemer neemt zelf ontslag / Stappenplan / Rekenvoorbeelden / Voorbeeld personeelsoverzicht / Bedrijfsvestiging / Begripsinvulling Bedrijfsvestiging / Onderneming bestaat uit één locatie / Onderneming bestaat uit twee of meer locaties / Locatie bestaat uit twee of meer bedrijfsvestigingen / Projectgebonden activiteiten / Uitwisselbare functies / Juridisch kader / Omschrijving uitwisselbare functies / Enkele relevante begrippen / Factoren voor bepaling uitwisselbare functies / Nieuwe functie / Relatie tot moeilijk misbare werknemer / Handelwijze bij vaststellen uitwisselbare functies / Samenvatting / Berekening duur dienstverband / Hoofdregels / Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd / Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd / Ragetlieregel / Opvolgend werkgeverschap / Overgang van onderneming / Doorstart tijdens faillissement / Mutaties binnen een concern / Onderbroken dienstverbanden / Gereserveerd / Ontslagen in de uitzendsector (Bijlage B) / De uitzendsector / Toepassingsbereik van Bijlage B / De toetsing van de ontslagaanvraag aan Bijlage B / 122 9

10 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 10 Inhoudsopgave 4. Afspiegelingsbeginsel / Geen wederindiensttredingsvoorwaarde / Stappenplan algemeen Bijlage B / Stappenplan afspiegelingsbeginsel Bijlage B / Rekenvoorbeeld / Payrolling / Definitie van payrolling / Bijzondere contractuele relatie / Ontslagaanvraag bij payrolling / Afspiegelingsbeginsel / Herplaatsing / Wederindiensttredingsvoorwaarde / Gemengd bedrijf / Samenvatting/stappenplan / Hardheidsclausule / Juridisch kader / Ruilaanbod / Omstandigheden / Toelichting bij de omstandigheden / Zakelijke relatie met de inlener / Stappenplan / Onmisbare werknemer / Juridisch kader / Verruiming en waarborgen / Duidelijk en bestendig beleid / Kennis en bekwaamheden / % regeling / Toetsing door UWV / Stappenplan / Zwakke arbeidsmarktpositie / Juridisch kader / Afwijking op grond van zwakke arbeidsmarktpositie / Initiatief tot deze afwijkingsmogelijkheid / Factoren die de arbeidsmarktpositie bepalen / Weging factoren en vergelijking arbeidsmarktpositie / Samenvatting / Herplaatsing / Juridisch kader / Mogelijkheden en belangen van werkgever / Mogelijkheden en belangen van werknemer / Complicaties /

11 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 11 Inhoudsopgave 5. Werknemer met een arbeidshandicap / Samenvatting / Deeltijdontslag / Hoofdregel: deeltijdontslag niet toegestaan / Deeltijdontslag in de praktijk van UWV / Deeltijdontslag toegepast bij gebruik premisse / Criteria deeltijdontslag / Standaardtekst (premisse) deeltijdontslag / Mogelijke acties werknemer bij niet nakomen herindienstneming / Samenvatting / Wederindiensttredingsvoorwaarde / De wederindiensttredingsvoorwaarde / Slechts één voorwaarde mogelijk / Aard van de wederindiensttredingsvoorwaarde / Toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde / De wederindiensttredingsvoorwaarde in de ontslagbeschikking / Gevolgen van de wederindiensttredingsvoorwaarde / Samenvatting / Handelwijze naleving WMCO / Doel WMCO / De meldingsplicht / Vorm en inhoud van de melding / Onvolledige melding / Intrekken melding / Maand wachttijd / Sanctie op niet-naleving meldingsplicht / Geheimhouding / Stappenplan naleving WMCO / Bijlage / Overgang van onderneming / 199 Deel 1: Civiel recht / Juridisch kader / Op wie is de wet van toepassing? / Op wie is de wet niet van toepassing? / Wanneer is er sprake van een overgang van de onderneming? / Welke werknemers gaan niet over? / Identiteit van de onderneming / Overgang van rechtswege / Enkele gevolgen van de overgang / Tijdstip van overgang /

12 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 12 Inhoudsopgave Deel 2: Ontslagbeleid / Ontslagbeleid bij overgang / Verstoorde arbeidsrelatie en disfunctioneren / Economische, technische of organisatorische redenen / Overgang en tijdstip overgang onduidelijk / oude werkgever vraagt aan / Stappenplan / Disfunctioneren / Toetsingskader / Disfunctioneren / Aannemelijk maken en onderbouwen / Ziekte of gebrek / Contact met de werknemer om het functioneren te verbeteren / Arbeidsomstandigheden / Stappenplan / Verwijtbaar handelen of nalaten / Toetsingskader / Verwijtbaar handelen of nalaten / Onderbouwing en aannemelijk maken / Vormen van verwijtbaar handelen / Strafbare feiten / Verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie / Ontslag als laatste middel / Stappenplan / Verstoorde arbeidsrelatie / Samenloop of onduidelijkheid van ontslaggronden / Toetsingskader / Aannemelijk maken en onderbouwen / Ernstig en duurzaam verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer / Werknemer erkent de verstoorde arbeidsrelatie / Herstel van de arbeidsrelatie / Is het ontslag redelijk? / Schuldvraag / Stappenplan / Langdurige arbeidsongeschiktheid / Toetsingskader / Scholingsinspanning bij herplaatsing / Onderbouwing ontslagaanvraag / Deskundigenadvies / Het opzegverbod tijdens ziekte / Poortwachtertoets UWV /

13 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 13 Inhoudsopgave 7. Wet WIA en de ontslagtoets / Het begrip arbeidsongeschikt / UWV bezwaarprocedure / Deeltijdontslag niet mogelijk / Stappenplan / Veelvuldig ziekteverzuim / Toetsingskader / Veelvuldig ziekteverzuim / Normale inzetbaarheid binnen 26 weken / Herplaatsingsmogelijkheden / Oorzaak van het ziekteverzuim / Gevolgen ziekteverzuim voor de bedrijfsvoering / Deskundigenadvies / Opzegverbod tijdens ziekte / Onderbouwing ontslagaanvraag / Samenvatting / Ontslag en illegale werknemer / Wettelijk kader / Beleidsontwikkeling / Praktijksituaties / Samenvatting / Ontslag en werknemer in detentie / Toetsingskader / Redelijkheid als toetsingsmaatstaf / De af te wegen mogelijkheden en belangen / Casuïstiek / Procedurele aspecten / Stappenplan / Ontslag en leeftijd / Ontslag op grond van leeftijd / Objectieve rechtvaardiging / Conclusie: AOW-gerechtigde leeftijd is reden voor ontslag / Handelwijze bij ontslagaanvraag op grond van leeftijd / Samenvatting / Deskundigenadvies / Wijzigingen per 1 januari 2009 / Juridisch kader / Deskundigen / Beleid per ontslagreden / Procedurele aspecten aanvraag deskundigenadvies / Samenvatting /

14 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 14 Inhoudsopgave Deel 2: Besluiten beleidsregels ontslagtaak UWV (inclusief toelichtingen) / Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009 (i.w , Stcrt. 2009, nr ) / Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 (i.w , Stcrt. 2009, nr ) / 313 Deel 3: Regelgeving ontslagtaak UWV / Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 / Ontslagbesluit / Wet Melding Collectief Ontslag / Concept Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2010 / Reglement ontslagadviescommissie UWV 2010 (i.w , Stcrt. 2009, nr. ) / Mandaatbesluit UWV, bijlage 5 / 350 Deel 4: Ontslagbesluit en wijzigingsbesluiten (inclusief toelichtingen) / Ontslagbesluit met toelichting Ontslagbesluit (i.w , Stcrt. 1998, nr. 238) / Wijziging bijlage C over toevoeging geslacht en geboortedatum werknemer (i.w , Stcrt. 2000, nr. 248) / Invoering SUWI en wijziging art. 4:2 Ontslagbesluit ter verduidelijking anciënniteitsbeginsel en afspiegelingsbeginsel (i.w , Stcrt. 2001, nr. 249) / Invoering Wet verbetering poortwachter en verwerking Mandaatbesluit CWI (i.w , Stcrt. 2002, nr. 53) / Wijziging vanwege aanpassing werkgebieden WMCO (i.w , Stcrt. 2002, nr. 175) / Wijziging bijlage C vanwege vervallen opzegverbod lid arbo-commissie en toevoegen opzegverbod mentor Arbeidsomstandighedenwet en functionaris persoonsgegevens (i.w , Stcrt. 2003, nr. 5) / Wijziging Bijlage B en invoering hardheidsclausule (i.w , Stcrt. 2003, nr. 49) / Vervallen anciënniteitsbeginsel, invoering afspiegelingsbeginsel, verklaring bonden bedrijfseconomische redenen, scholingscomponent bij arbeids - ongeschiktheid, overgangsrecht (i.w / , Stcrt. 2005, nr. 242) / Verandering door vervallen wet Rea en invoering WIA van het begrip arbeidsgehandicapte werknemer door werknemer met een arbeids - handicap, aanpassing vragenlijst bijlage C (i.w , Stcrt. 2005, nr. 249) / Wijziging overgangsrecht vervallen anciënniteitsbeginsel (i.w , Stcrt. 2006, nr. 42 /

15 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 15 Inhoudsopgave 11. Vervallen verkorte procedure vanwege beperking toets verwijtbare werkloosheid artikel 24 WW (i.w , Stcrt. 2006, nr. 243) / Aanpassing vanwege samenvoeging CWI met UWV (i.w , Stcrt. 2008, nr. 2732) / Correctie technische omissies samenvoeging (i.w , Stcrt. 2009, nr. 47) / Verruiming mogelijkheden afwijking afspiegelingsbeginsel vanwege onmisbare werknemer (i.w , Stcrt. 2009, nr ) / 419 Trefwoordenregister Beleidsregels Ontslagtaak UWV /

16 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 16

17 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 17 Deel 1 BELEIDSREGELS ONTSLAGTAAK UWV

18 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina Toepassingsbereik BBA Inleiding De werkgever behoeft ingevolge artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeids - verhoudingen 1945 (BBA) voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Dit hoofdstuk bevat een toelichting op het toepassingsbereik van het BBA en geeft het uitvoeringsbeleid van UWV terzake. Het BBA bevat een getrapte regeling voor de bepaling of in een concrete situatie een ontslagvergunning vereist is. Artikel 1 BBA definieert welke werknemers en werkgevers onder de werking van het BBA vallen. Het begrip arbeidsverhouding is daarbij het kernbegrip en is ruimer dan het begrip arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 BW. Artikel 2 BBA benoemt een aantal arbeidsverhoudingen dat (mogelijkerwijs) als arbeidsovereenkomst in de zin van het BW kan worden aangemerkt, maar desondanks buiten het bereik van het BBA valt. Denk aan docenten werkzaam aan een onderwijsinstelling en geestelijken. Artikel 6 lid 1 BBA bevat de hoofdregel dat voor iedere opzegging van een arbeidsverhouding een ontslagvergunning nodig is. Lid 2 geeft op deze hoofdregel een aantal uitzonderingen. Ontslag (opzegging) in de proeftijd en ontslag op staande voet (opzegging wegens een dringende reden) zijn daarvan voorbeelden. Voor zover partijen twijfelen of in het kader van een beëindiging van een arbeids - verhouding het BBA van toepassing is, doet de werkgever er verstandig aan voorafgaande toestemming aan UWV te vragen. De procedure kan in dat geval voor zover rechtens vereist gevoerd worden. De navolgende punten komen aan de orde: 1. Is het BBA van toepassing? a. Definities b. Uitgezonderde groepen werknemers c. Ontheffing voor groepen werknemers d. Werkwijze UWV 2. Is toestemming voor opzegging nodig? a. Alleen bij opzegging toestemming nodig b. Wel opzegging, toch geen toestemming nodig c. Werkwijze UWV 18

19 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 19 Deel 1: 1. Toepassingsbereik BBA 3. Kan de toestemming geëffectueerd worden? a. Civielrechtelijke opzegverboden b. Afwezigheid tussentijds opzegbeding c. Werkwijze UWV 4. Stappenplan 19

20 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina Is het BBA van toepassing? Deel 1: 1. Toepassingsbereik BBA 1. Is het BBA van toepassing? a. Definities Voor sommige arbeidsverhoudingen is de werking van het BBA, en daarmee de werking van het algemene bestuursrechtelijke opzegverbod van artikel 6 BBA, in zijn geheel uitgezonderd. Het BBA is om te beginnen alleen van toepassing als voldaan is aan de definities van artikel 1 BBA. Er moet sprake zijn van een werknemer. Onder het begrip werknemer valt: a. de werknemer als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 BW. b. degene die persoonlijke arbeid verricht voor een ander, tenzij: hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen verricht; of hij zich door meer dan twee andere personen, niet zijnde zijn echtgenoot of geregistreerde partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwanten of pleegkinderen, laat bijstaan; of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is. Onder het werknemersbegrip van het BBA vallen ingevolge de jurisprudentie mogelijk: handelsagenten, freelancers, hoofdredacteuren, leerlingen en stagiaires. 1 Werkgever: de wederpartij van de werknemer in de zin van het BBA. 2 Arbeidsverhouding: de rechtsbetrekking tussen werknemer en werkgever. 3 Betrokkenheid van de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit wordt aangenomen als de sociaaleconomische verhoudingen van de Nederlandse arbeidsmarkt betrokken zijn. Dat is in ieder geval aannemelijk als de arbeid in Nederland wordt verricht, de werkgever in Nederland is gevestigd of de werknemer in Nederland woont en na ontslag terug zal vallen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook kan van belang zijn welk recht van toepassing is, waar de arbeidsovereenkomst gesloten is, in welke valuta betaald wordt en welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. 4 b. Uitgezonderde groepen werknemers Het BBA is ingevolge artikel 2 niet van toepassing op de arbeidsverhouding van: werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam 5 (zeker het Rijk, de provincies en de gemeenten. Maar ook iedere instelling bij wet in het leven geroepen zoals UWV, de 1 Hof Amsterdam, 18 augustus 1988, NJ 1991, 77; HR 8 november 1996, NJ 1997, 217; Rb Utrecht, 28 januari 1998, «JAR» 1998/ Vooral wanneer er mogelijk sprake is van overgang van onderneming, dient extra aandacht te worden besteed aan het werkgeversbegrip. Zie ook hoofdstuk 24: Overgang van onderneming. 3 Omdat het werknemersbegrip van het BBA ruimer is dan dat van het BW, is ook het begrip arbeidsverhouding ruimer dan het begrip arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW. 4 Zie HR 5 juni 1953, NJ 1953, 613. Zie ook mr. A.A.J. Kouwenhoven en mr. J. Meijer in Sdu Commentaar Arbeidsrecht, Sdu Uitgevers, Den Haag 2007, p De reden dat deze arbeidsverhoudingen uitgezonderd zijn, is gelegen in het feit dat het personeels- en ontslagbeleid al in handen van de overheid lag. 20

21 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina 21 Deel 1: 1. Toepassingsbereik BBA 1. Is het BBA van toepassing? SER, Kamers van Koophandel, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, de Nationale ombudsman, rechtspersonen die niet voldoen aan artikel 134 Grondwet en waarbij het ontslagbeleid in handen van de overheid ligt 6, en buitenlandse publiekrechtelijke lichamen 7. Te denken valt dus aan ambtenaren, aan werknemers met een arbeidsovereenkomst naar civiel recht die werkzaam zijn bij een van de bedoelde instellingen; onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen staande onder beheer van een natuurlijke of rechtspersoon; 8 personen die een geestelijk ambt bekleden; 9 werknemers die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of na - genoeg uitsluitend diensten verrichten ten behoeve van het huishouden 10 van de natuurlijke persoon tot wie zij in dienstbetrekking staan. Onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden wordt mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden; 11 (groepen) werknemers die volgens besluit van de minister van SZW uitgesloten zijn van toepasselijkheid van het BBA. 12 Bovengenoemde begrippen worden veelal nader geduid door jurisprudentie. 6 Bijvoorbeeld de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen: zie HR 24 mei 1985, NJ 1985, 701. Te denken valt ook aan gemeentelijke bedrijven, staatsbosbeheer, TNO of De Nederlandsche Bank. Let op: waar de overheid voor een privaatrechtelijke bedrijfsvorm heeft gekozen, zoals bijvoorbeeld bij de Nederlandse Spoorwegen N.V., is het BBA wél van toepassing. 7 Zoals buitenlandse ambassades, consulaten, volkenrechtelijke organisaties, het kabinet van de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen: zie Rb Amsterdam 26 mei 1993, «JAR» 1993/ De reden voor deze uitzondering is dat de overheid vrijheid van onderwijs wil respecteren. 9 Vrijheid van godsdienst heeft tot deze uitzonderingsgrond geleid. 10 Onder diensten ten behoeve van het huishouden wordt verstaan: activiteiten die in de regel onderdeel uitmaken van het voeren van een huishouding. Naast werkzaamheden van pure huishoudelijke aard zoals het schoonmaken van de woning, het koken van eten, wassen, strijken etc., worden hieronder ook verstaan activiteiten als het oppassen op de kinderen, het uitlaten van de hond, het onderhouden van de tuin en kleine onderhoudswerkzaamheden aan de woning. Het verrichten van persoonlijke chauffeursdiensten en het verrichten van allerhande klusjes, zoals het doen van boodschappen of ophalen van medicijnen vallen er ook onder. Tot slot valt ook het verlenen van zorg, al dan niet via een persoonsgebonden budget of alphahulpverlening aan leden van het huishouden, onder diensten ten behoeve van het huishouden. 11 Kleine huishoudelijke banen zijn buiten het BBA gehouden om particulieren te vrijwaren van een administratieve belasting. Artikel 2 lid 1 onder d en lid 2 BBA is gewijzigd m.i.v. 1 januari 2007, Stb d.d. 14 december 2006, p Dit betreft in ieder geval het niet-onderwijzend personeel waarvoor de rechtsbescherming elders is geregeld; in dit geval via de zogenoemde Commissie van Beroep: Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2008, nr. AV/IR/2008/5981, houdende vaststelling van een nieuwe regeling op grond van artikel 2, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, Stcrt. 14 maart 2008, nr. 53 / pag

22 ontslagprocedure UWV werkbedrijf :07 Pagina Is toestemming voor opzegging nodig? Deel 1: 1. Toepassingsbereik BBA c. Ontheffing voor groepen werknemers De minister van Sociale Zaken kan op grond van artikel 6 lid 9 BBA ontheffing van het opzegverbod als bedoeld in artikel 6 lid 1 BBA verlenen voor (groepen) werknemers. Voor bestuurders van vennootschappen heeft de minister van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 13 d. Werkwijze UWV Voor zover partijen twijfelen of in het kader van de beëindiging van een arbeids - verhouding het BBA van toepassing is, doet de werkgever er verstandig aan voorafgaande toestemming aan UWV te vragen. Overigens zal UWV slechts in zeer duidelijke gevallen partijen meedelen dat het BBA zijns inziens niet van toepassing is. De betrokkene mag zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 29 maart 1957 op dit oordeel vertrouwen, hetgeen wil zeggen dat het achteraf aan hem niet kan worden tegengeworpen. Wanneer de werkgever op basis van mededelingen van de zijde van UWV zijn werknemer opzegt zonder toestemming en achteraf blijkt deze toestemming toch vereist te zijn, dan is het gegeven ontslag niettemin rechtsgeldig en kan de werknemer niet de nietigheid inroepen. 14 Wanneer echter ook maar enige twijfel bestaat dan wel wanneer een beoordelingsmarge aanwezig is, dient UWV zich van een oordeel over de toepasselijkheid van het BBA te onthouden en de ontslagaanvraag voor zover rechtens vereist in behandeling te nemen. UWV zal zich dan in de beschikking van de voor zover rechtens vereist -clausule bedienen, daarmee uitdrukkend dat het aan de rechter is om een uitleg te geven aan de bepalingen van het BBA, terwijl in ieder geval wordt aangegeven dat (ook) bij UWV twijfel bestaat omtrent de toepasselijkheid van het BBA. 2. Is toestemming voor opzegging nodig? a. Alleen bij opzegging toestemming nodig Voor toepasselijkheid van het opzegverbod van artikel 6 lid 1 BBA dient in de eerste plaats sprake te zijn van opzegging. Opzegging is de eenzijdige rechtshandeling die het einde van de arbeidsverhouding teweegbrengt. 15 Wanneer geen sprake is van opzegging, hoeft uiteraard ook geen toestemming aan UWV te worden gevraagd. 13 Ofwel statutair bestuurders: zie beschikking van 21 november 1972, Stcrt. 1972, 234. Deze beschikking is in Stcrt. 23 september 2008, 184 abusievelijk ingetrokken. Dit is hersteld in Stcrt. 15 oktober 2008, 210. Ook buitenlandse vennootschappen zijn onder de beschikking begrepen: zie HR 15 september 1995, NJ 1996, 234, JAR 1995/213. Niet inbegrepen zijn bestuurders van andere rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, coöperaties e.d.) of directeuren van vennootschappen. 14 HR 29 maart 1957, NJ 1957, 505; HR 20 maart 1970, NJ 1970, HR 19 november 1948, NJ 1949,

Inhoudsopgave. Voorwoord / 5. Deel 1: Beleidsregels Ontslagtaak UWV / 17

Inhoudsopgave. Voorwoord / 5. Deel 1: Beleidsregels Ontslagtaak UWV / 17 Voorwoord / 5 Deel 1: Beleidsregels Ontslagtaak UWV / 17 1. Toepassingsbereik BBA / 18 1. Is het BBA van toepassing? / 20 2. Is toestemming voor opzegging nodig? / 22 3. Kan de toestemming geëffectueerd

Nadere informatie

1. TOEPASSINGSBEREIK BBA

1. TOEPASSINGSBEREIK BBA 1. TOEPASSINGSBEREIK BBA Inleiding De werkgever heeft op grond van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) voorafgaande toestemming nodig van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009 DD-NR 0909-909 Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.4.611 Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr. 10475, d.d. 14.7.2009 www.werk.nl datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16614 14 augustus 2012 Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 31 juli 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV.

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV. Programma Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst Ontslagprocedure bij UWV Terugblik Ontslagrecht in de toekomst Rol van UWV in het nieuwe

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

De ontslagpraktijk van de cwi

De ontslagpraktijk van de cwi De ontslagpraktijk van de cwi Mr. dr. J. van Drongelen Mr. A.D.M, van Rijs Tweede herziene druk Kluwer - Deventer - 2008 Woord vooraf v Lijst van afkortingen xin 1 Een schets van de geschiedenis van het

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid AJD-congres, 28 november 2014 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

UWV ontslagprocedure in de Wet werk en zekerheid

UWV ontslagprocedure in de Wet werk en zekerheid UWV ontslagprocedure in de Wet werk en zekerheid Dinsdag 30 juni 2015 Transitienacht van de arbeid Mr. M.A.I. (Monique) Gerards Mr.drs. A.A.J. (Alfons) Kouwenhoven Ontslagcijfers 2009-2015 Overzicht ontslagroutes

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 671a, achtste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 671a, achtste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12688 11 mei 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, 2015-0000102296, tot

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3 Inhoud Ten geleide 9 Hoofdstuk 1. Inleiding 11 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 12 1.2 Abstract ontslagrecht in 1907 12 1.3 Causaal ontslagrecht na de oorlog

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding Informatie voor werkgevers over ontslag Werkgever & Ontslag 1. Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van wettelijke bepalingen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, zoals die gelden

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Een kijk op ontslag: de UWV-ontslagprocedure. VNO-NCW Midden 24 januari 2012 Mr. drs. A.A.J. Kouwenhoven

Een kijk op ontslag: de UWV-ontslagprocedure. VNO-NCW Midden 24 januari 2012 Mr. drs. A.A.J. Kouwenhoven Een kijk op ontslag: de UWV-ontslagprocedure VNO-NCW Midden 24 januari 2012 Mr. drs. A.A.J. Kouwenhoven Ontslag, en dan? Bij ontslag komt veel om de hoek kijken Wat is er aan de hand en wat wilt u? Kijk

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV

Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV 19 mei 2015 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma Hoofdlijnen ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, dossieropbouw, werkweigering en passende arbeid Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontslag

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 G.].]. Heerma van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 2009 G.].]. Heerma van Voss / Boom ]uridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Overzicht Hoofdlijnen WWZ-ontslag(proces)recht Mogelijke verzoeken werknemer na opzegging of tijdens/na ontbinding

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 Werknemer & Ontslag Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Zo werkt het nieuwe ontslagrecht

Zo werkt het nieuwe ontslagrecht Zo werkt het nieuwe ontslagrecht Tips, voorbeelden en stappenplannen voor de praktijk Praktische aanwijzingen voor werkgevers, HR en arbeidsjuristen mr. Maarten van Gelderen Colofon Eerste druk Copyright

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Arbeidsrecht. Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens. Editie 2012. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Arbeidsrecht. Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens. Editie 2012. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Arbeidsrecht Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens Editie 2012 H.W.P. van Pelt Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

huishouden. 22 Ten aanzien van personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een publiekrechtelijk

huishouden. 22 Ten aanzien van personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een publiekrechtelijk gebaseerde Ontslagbesluit worden opgenomen in het BW en daarop gebaseerde lagere regelgeving zodat in één en hetzelfde wetgevingscomplex niet alleen de criteria voor een rechtsgeldig ontslag worden geregeld,

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS OVER HET ONTSLAGRECHT

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS OVER HET ONTSLAGRECHT 6. Werkgever en ontslag INFORMATIE VOOR WERKGEVERS OVER HET ONTSLAGRECHT 1. Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van wettelijke bepalingen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist EVEN VOORSTELLEN Rianne Hillenaar-Cöp: 1993-2003: Procesjurist Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht bij FNV 2003-2011: Advocaat Arbeidsrecht

Nadere informatie

De waarde(n) van het arbeidsrecht

De waarde(n) van het arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht Liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden Guus Heerma van Voss en Evert Verhulp (red.) 2013 ) Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ontslag Onderdirektoraat Juridische en Internationale Zaken Secretariaat Ontslagcommissie Wagenwegstraat no.22 Paramaribo-Suriname Tel.:475241/471940

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

Reflecties vanuit UWV op twee jaar Wwz

Reflecties vanuit UWV op twee jaar Wwz Reflecties vanuit UWV op twee jaar Wwz Utrecht, 16 maart 2017 Jan Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Programma Instroomcijfers op de A-grond

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/124

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/124 Rapport Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/124 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen Zaandam: 1. zijn gemachtigde een te korte termijn heeft gegeven om te reageren

Nadere informatie